UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :LB Theory and practice of education
Main Author :Mohamad Albaree Abdul
Additional Authors :Zaharah Osman
Saedah Siraj
Norhafizi Mohd Arof
Hazhari Ismail
Title : Pandangan Guru Tadika terhadap Aspek Kemahiran Sosial dalam Kalangan Kanak-kanak: Satu Analisis Keperluan
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Pembangunan Manusia
Year of Publication :2022
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pandangan guru tadika terhadap aspek kemahiran sosial dalam kalangan kanak-kanak. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan yang melibatkan seramai 120 orang guru tadika di sekitar negeri Selangor. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah satu set borang soal selidik bagi menjawab objektif kajian berdasarkan dapatan kekerapan, peratusan, skor min dan sisihan piawai. Hasil kajian mendapati pandangan guru tadika terhadap kepentingan perkembangan kemahiran sosial untuk kanak-kanak menunjukkan bahawa purata keseluruhan item mencatatkan skor min 4.70 dan sisihan piawai 0.504. Ini memberi gambaran bahawa hampir keseluruhan 120 orang responden memilih sangat setuju dan menyokong tentang kepentingan perkembangan kemahiran sosial dalam kalangan kanak-kanak. Manakala, bagi hasil kajian berkenaan pandangan guru tadika terhadap tahap kemahiran sosial kanak-kanak dari aspek interaksi sosial, komunikasi, kerjasama dalam berpasukan, dan kemahiran mendengar pula menunjukkan bahawa keempat-empat aspek kemahiran sosial dilihat sangat membimbangkan dalam kalangan kanak-kanak iaitu aspek interaksi sosial berada pada tahap yang rendah (M= 2.23, SP= 0.959), manakala aspek yang lain seperti komunikasi (M= 2.65, SP= 0.847), bekerjasama dalam pasukan (M=3.57, SP= 0.959), dan kemahiran mendengar (M= 3.20, SP=0.875) berada pada tahap yang sederhana. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa aspek kemahiran sosial perlu diambil perhatian sewajarnya dalam membantu meningkatkan tahap kemahiran sosial kanak-kanak. Implikasi kajian ini ialah kemahiran sosial adalah penting dalam memberi impak yang cukup besar terhadap fungsi dalam kehidupan kanak-kanak terutama yang melibatkan diri, orang lain, dan persekitaran sosial.

References

Absha Atiah, A. B. & Mohd. Isa Hamzah. (2019). Faktor keterlibatan remaja dengan masalah sosial. Jurnal Hadhari: An International Journal, 11(1), 1-17. 

Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kamarul Azmi Jasmi, & Khairunnisa, A. S. (2018). Masalah sosial dalam kalangan pelajar dan peranan pensyarah pendidikan islam dalam pengajaran dan pembelajaran. e-Bangi, 13(5).

Ashley Crossman (2020, February 09). Understanding Purposive Sampling: An Overview of the Method and Its Applications. Retrieved from https://www.thoughtco.com/purposive-sampling-3026727

Baharom, M., & Mohamad Johdi, S. (2009). Pembangunan Modal Insan Sebagai Satu Pelaburan Penting Dalam Konteks Pembinaan Negara. Prosiding “Seminar Pembangunan Modal Insan”. 1-17. 

Baines, E., Rubie‐Davies, C., & Blatchford, P. (2009). Improving pupil group work interaction and dialogue in primary classrooms: results from a year‐long intervention study. Cambridge Journal of Education, 39(1), 95-117.

Baroroh, N. (2015). Keterampilan sosial anak usia dini dan strategi pengembangannya. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2. 

Blatchford, P., Baines, E., Rubie-Davies, C., Bassett, P., & Chowne, A. (2006). The effect of a new approach to group work on pupil-pupil and teacher-pupil interactions. Journal of educational psychology, 98(4), 750.

Brogle, B., Jiron, A., dan Giacomini, J. (2013). How to help your child learn to share.

Docksai, R. (2010, May). Teaching social skills: Success in school may be enhance by better social relationship. The Futurist, 12-13.

Durkin, K., & Conti‐Ramsden, G. (2007). Language, social behavior, and the quality of friendships in adolescents with and without a history of specific language impairment. Child development, 78(5), 1441-1457.

Gallie, D., Zhou, Y., Felstead, A., & Green, F. (2012). Teamwork, Skill Development and Employee Welfare. British Journal of Industrial Relations, 6(9), 78 - 88.

Hamouda, A. (2013). An investigation of listening comprehension problems encountered by Saudi students in the EL listening classroom. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 2 (2): 2226-6348. 

Jaafar, R. (2020). Strategi Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Menulis Dalam Kalangan Pelajar Etnik Cina Dan India Ketika Belajar Bahasa Melayu (Learning Strategy in Listening and Writing Skills among Chinese and Indian Ethnic Student when Learning of Malay Language). Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10(1), 64-76. 

Jabatan Kebajikan Masyarakat. (2019). Buku Tahunan Perangkaan: Laporan Statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kuala Lumpur: Jabatan Kebajikan Masyarakat. 

Jaslinah, M., Mariani, M. N., & Mohd Nazri, A. R. (2020). Corak Interaksi Sosial Kanak-Kanak Dengan Rakan Sebaya Semasa Main Bebas Di Prasekolah. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 8(4), 21-34.

Jaslinah Makantal. (2014). Perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak melalui bermain. Jurnal Penyelidikan Kent, 82–101.

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2020). Kajian Morbidity kesihatan peringkat kebangsaan 2019. Institut kesihatan Awam. Institute for Public Health, National Institutes of Health, Ministry of Health Malaysia, Kuala Lumpur.

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2015). Kajian Morbidity kesihatan peringkat kebangsaan 2015. Institut kesihatan Awam. Institute for Public Health, National Institutes of Health, Ministry of Health Malaysia, Kuala Lumpur.

Khalim zainal & wan zulkifli wan hassan. (2009). Pendekatan Islam dalam menangani masalah disiplin tegar dalam kalangan pelajar sekolah: Satu Kajian Kes.Journal of Islamic and Arabic Education, 1(2), 1-14.

Kit Yee, W., & Syed Akbar, S. H. (2017). Think-Group-Share meningkatkan kemahiran berkongsi dalam kalangan murid prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 6, 48 – 66.

Klarin, M. (2015). Social interaction among children in play activities. Early Childhood Education: International Research Report. 109-127. Doi 10.18133/NYMEBPK.2015.01.

Leaf, J. B., Taubman, M., Milne, C., Dale, S., Leaf, J., Townley-Cochran, D., ... & McEachin, J. (2016). Teaching social communication skills using a cool versus not cool procedure plus role-playing and a social skills taxonomy. Education and Treatment of Children, 39(1), 44-63. 

Maleki, M., Mitra Chehrzad, M., Reza Masouleh, S., & Kazemnezhad Leyli, E. (2018). Social skills in preschool children from their parents’ points of view. Journal of Holistic Nursing And Midwifery, 28(4), 218-223. 

Mohamad Albaree, A., Hazhari, I., Iylia, M., & Zaharah, O. (2019). Perkembangan emosi kanak-kanak menggunakan kaedah pengajaran berasaskan aktiviti muzik. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 8, 17-23.

Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, Vol. 11 (2), 2022 (1-12)

(ISSN 2289-3032 / eISSN 2550-178X)

https://ejournal.upsi.edu.my/journal/JPAK

Mohamad Albaree, A., Zaharah, O., Saedah, S., & Hazhari, I. (2022). Tahap Pengetahuan Guru Tadika Terhadap Kemahiran Sosial Untuk Kanak-Kanak: Satu Analisis Keperluan. 6th International Conference on Business Studies and Education (ICBE), 1, 45-52. 

Nor Fatinah, Azizah Zain, & Zarina Eshak. (2020). Peranan ibu bapa dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak melalui aktiviti bermain semasa perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 9, 52-60. 

Nur Diyanah Hasan, & Syaza Hazwani Zaini. (2021). Penerapan Kemahiran Sosial Terhadap Kanak-Kanak Melalui Aktiviti Main Peranan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 10(1), 25-40.

Saayah Abu (2003). Pelaksanaan belajar melalui bermain di tadika-tadika kawasan Melaka Tengah, Melaka. Insitut Pendidikan Guru Malaysia: Kampus Pendidikan Islam.

Segrin, C. (2000). Social skills deficit associated with depression. Clinical Psychology Review. 20(3), 379-403.

Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. 

Soto-Icaza, P., Aboitiz, F., & Billeke, P. (2015). Development of social skills in children: neural and behavioral evidence for the elaboration of cognitive models. Frontiers in neuroscience, 9, 333. 

Tengku Elmi Azlina, T. M., Nor‘Adha Abdul Hamid, Azizah Mat Rashid, Norul Huda Bakar, Norashikin Azmi. (2017). Kesalahan Akhlak Dan Perkaitannya Dengan Faktor Kematangan, Kerohanian Dan Kesedaran Kendiri Individu. Repository YARSI, 69-80.

Uma Sekaran. (2000). Research methods for bussiness: A skill building aproach. New York: Jon Wiley & Son Inc.

Zaharah Osman. (2015). Kesan implementasi modul kompetensi sosioemosi terhadap kemahiran sosial kanak-kanak prasekolah. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 1(1), 75–82.

Zainiah M. I, Jupri B., Nur fatin Z., & Mazlina C.M (2017). Tahap Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Kanak-Kanak berusia 2+ Tahun. Persidangan Antarabangsa Pedagogi Islam dalam Pendidikan 2017 (ICIPE2017) 29/09/17 – 01/10/17, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

Zainudin, S., & Norazmah, M. R. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Journal of Education Psychology & Counseling, 1, 115-140.

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)