UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Main Author :Komathy Vayapuri
Title :Analisis masalah sosial dalam cerpen karya M.Ramaiah (IR)
Publisher :Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Year of Publication :2015
Notes :masters
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis masalah sosial masyarakat India yang dipaparkan dalam cerpen M.Ramaiah. Tiga objektif kajian ditetapkan untuk mengukuhkan penyelidikan ini ialah mengenal pasti masalah sosial yang dipaparkan, menganalisis tujuan penggunaan masalah sosial dan menilai kesesuaian masalah sosial yang dibincangkan dalam cerpen-cerpen M.Ramaiah dengan cara kehidupan moden masyarakat India di Malaysia. Kajian ini telah menggabungkan dua kaedah secara bersepadu iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah temu bual. Kaedah kepustakaan melibatkan analisis teks yang berpandukan kepada 38 buah cerpen. Kaedah temu bual pula digunakan untuk mengumpul maklumat mengenai tujuan penggunaan sesuatu masalah sosial dalam cerpen M.Ramaiah. Di samping itu, dua modul teori menjadi asas kajian ini iaitu teori pencerminan Georg Lukacs dan teori genetik Lucian Goldmann. Hasil dapatan objektif pertama ialah mengenal pasti 24 jenis masalah sosial daripada 38 buah cerpen yang telah dipilih bagi tujuan kajian ini. Masalah berkaitan dengan sosial mencatat tahap yang paling dominan iaitu 54 peratus. Selain itu, melalui hasil objektif kajian kedua didapati cerpenis M.Ramaiah mempunyai tujuh jenis tujuan dalam memaparkan sesuatu masalah sosial dalam cerpennya. Hasil dapatan objektif ketiga pula mendapati bahawa sebanyak 63 peratus masalah sosial masih ketara dan 37 peratus jenis masalah kurang ketara dalam kalangan masyarakat India. Cerpen-cerpen M.Ramaiah berjaya mencerminkan masalah sosial sebenar yang dialami oleh masyarakat India di Malaysia. Kajian ini mendedahkan pelbagai dilema serta permasalahan yang berlaku dalam masyarakat India dengan harapan dapat mengubah situasi dan menghulurkan bantuan serta perhatian kepada masyarakat India demi mengurangkan beban masalah sosial yang dihadapi.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)