UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :N Visual arts (General) For photography, see TR
Main Author :Salsabila Tang Abdullah
Title :Faktor tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Seni Visual : kajian pada pelajar tingkatan 4, SMKSR, Melaka (IR)
Publisher :Fakulti Muzik dan Seni Persembahan
Year of Publication :2005
Notes :masters
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang bertujuan untuk memberi penerangan dan mengenalpasti faktor-faktor ketidak memberi tumpuan dalam pengajaran dan pernbelajaran Pendidikan Seni Visual bagi pelajar tingkatan 4 Perdangangan tahun 2005 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai, Melaka. Kajian memfokuskan kepada beberapa aspek seperti fasiliti studio, pendekatan dan kaedah pengajaran pembelajaran, kesediaan pelajar, status sosioekonomi dan sikap pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Manfaat kajian adalah untuk penambahan ilmu pengetahuan termasuk memberi maklumat-maklurnat baru, memperoleh hubungan-hubungan dan pertalian-pertalian baru, verifikasi ilmu pengetahuan untuk tujuan pengesahan, memahami, menjangka sesuatu hasil. Subjek kajian 30 orang pelajar dan penyelidik membina gambaran holistik, menganalisis, membuat laporan terperinci berdasarkan pandangan pemberi maklumat dalam fenomena scbenar. Alat digunakan untuk mengumpul data-data maklumat iaitu temubual, pemerhatian, perakaman visual, pengukuran dokumen arkib dan soal selidik. Hasil kajian dianalisa secara deskriptif telah menunjukkan bahawa faktor pendekatan dan kae dah pengajaran pembelajaran merupakan penyebah utama dalam masalah ini. Namun ia pula disebabkan guru terlalu sibuk dengan aktiviti luar bidang profesional. Faktor-faktor lain termasuk kurang kesediaan kognitif, kurang dorongan ibu bapa dan kurang melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran pembelajaran.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)