UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
ISSN :1985-496X
Main Author :Daud Mohd Noor, Ismail Halim,
Title :Agihan zakat terhadap asnaf al-Gharimin menurut pandangan ulama dan amalan masa kini (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Year of Publication :2017
PDF Full Text :Click to view PDF file

Full Text :
Kajian ini mengupas tentang agihan zakat terhadap asnaf al-Ghārimīn menurut pandangan ulama dan amalan masa kini. Kajian ini membentangkan perbahasan dalam kalangan ulama berkaitan agihan zakat terhadap asnaf al-Ghārimīndan pelaksanaannya di Malaysia. Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif dan dianalisa menggunakan metod deduktif, induktif dan perbandingan. Kajian menunjukkan bahawa agihan zakat terhadap asnaf al-Ghārimīnperlu dilaksanakan pada masa kini bagi menyelesaikan isu-isu semasa berkaitan asnaf ini.

References
1. Abdul ḤamidIbrahīmi (1997) al-ʿAdālah al-Ijtimāʿiyyah wa al-Tanmiyah fi al-Iqtiṣad al-Islāmī. Beirut: MarkazDirāsat al-Wahdah al-Arabiyyah. 2. Abdullah Basmeih. (1980). Tafsir Pimpinan ar-Rahman Kepada Pengertian al-Quran. Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Terengganu 3. Al-ʿĀnī, KhalīdʿAbd al-Razāq. (1999). Maṣārīf al-Zakāh Wa Tamlīkuhā Fi Ḍaw’ al-Kitāb Wa al-Sunnah. ʿAmmān: DārulUsāmah. 4. Al-Ardubaili, ImāmYūsuf (1427H) al-Anwar li ‘Amal al-Abrar. Jil.1. Kuwait: Dār al-Ḍiyā’Al-Balkhī, Niẓām al-Dīn, et. al. (1310H). Al-Fatāwā al-Hindiyyah.. Kaherah: Dār al-Fikr. 5. Al-Buhūtī, ManṣūrIbnYūnusIbnIdrīs al-Ḥanbālī. (1982). Kashf al-Qina’ ʿAnMatn al-Iqna’. Beirut: Dār al-Fikr 6. Al-Dusūqī, MuḥammadIbnAḥmadIbn ‘Irfah al-Mālikī. (1996). Hāsyiah al-Dusūqī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 7. Al-Husaini, Abu BakrMuhamad al-Husaini (1994) Kifāyah al-Akhyār fi ḤilliGhāyah al-Ikhtiṣār. Beirut: Dar al-Ma’rifah 8. Al-Jaṣāṣ, Abī Bakar AḥmadIbnʿAlī al-Rāzī. (320H). Aḥkām al-Qurān. Kaherah: Dar al-Mashaf. 9. Al-Kharsy, AbīʿAbdullahMuḥammad. (1101H). Al-KharsyʿAlāMukhtaṣar al-Khalīl. Beirut: Dār al-Ṣadr 10. Al-Mardāwī al-Hanbali, Abī al-ḤasanIbnSulaimān. (1375H). Al-Inṣāffī al-Rajīḥ Min al-Khilāf. Kaherah: Matba’ah al-Sunnah al-Muḥammadiyyah. 11. Al-Maṣrī, RafiqYūnus (2005) Maṣraf al-Ghārimīn Wa Atharuhu Fi al-Takāful al-Ijtimā’ie. Dalam MajallahJamī’ah al-Malik Abd al-Azīz al-Iqtisad al-Islāmi. Bil. 18. No.1. 12. Al-Mirghanani, Burhanuddin Ali IbnAbi Bakar (2000) Al-Hidayah SyarhBidayah al-Mubtadi. Kaherah: Dar al-Salam 13. Al-Nawawī al-Dimasyqī, AbīZakariyāIbnSyarf. (1964). Rauḍah al-Ṭālibīn. Beirut: al-Maktabah al-Islami 14. Al-Nawawī al-Dimasyqī, AbīZakariyāIbnSyarf. (2001). Al-Majmū’ Syarḥ al-Muhadhab. Beirut: Dar Ihya` al-Turāth al-Arabī 15. Al-Nawawī al-Dimasyqī, AbīZakariyāIbnSyarf. (676H) al-ManhājSyarḥṢahīh Muslim IbnHajāj. Beirut: Dār al-Fikr 16. Al-Nisabūri, Abū Husain al-Muslim Ibn al-Hajaj al-Qusyairy (1992). Al-Jāmi’ al-Sāhih. Kaherah: Dār al-Fikr. 17. Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. (1999). Fiqh al-ZakāhDirāsahMuqāranah Li Aḥkāmihā Wa Falsafātihā Fi Ḍaw’ al-Qurān Wa al-Sunnah. Beirut: Mu’assasah al-Risālah 18. Al-Qurṭūbī, AbīʿAbdullahMuḥammadIbnAḥmad al-Anṣārī. (2006). Jamī’ Li al-Aḥkām al-Qur`ān. Beirut: Mu`assahRisālah 19. Al-Syāfiʿe, MuḥammadIbnIdrīs. (1961M). Al-Umm. Kaherah: Maktabah al-Kulliyyāt 20. Al-Syarqāwī , Abdullah HijaziIbn Ibrahim (2015) Hāsyiah al-SyarqawiʿAlāTuḥfah al-Ṭullāb. Beirut: Dār al-Kutub alʿIlmiyyah. 21. Hairunnizam Wahid et. al. (2010). Pengagihan Zakat Oleh Institusi Zakat kepada Lapan Asnaf: Kajian Di Malaysia. DalamJurnal Pengurusan JAWHAR. Bil. 4. No. 1 22. Hasan Uthman Abdullah (1989) al-Zakah al-Dhaman al-Ijtima’i al-Islami. Kaherah Dar al-Wafa’. 23. Ibn al-Athīr, ʿIzzudinAbī al-Ḥasan. (t.t). Al-Nihāyah Fi Gharīb al-HadīthWalAthār. Kaherah: DārIhya’ al-Kutub 24. IbnḤummām, Kamal al-DīnMuḥammadIbnʿAbdulWaḥīd al-Sayūṭi. (2013). Fatḥ al-Qādīr. Jil. 2. Dimasyq: MaktabahṬalib al-ʿllm. 25. IbnMundhir, MuḥammadIbnIbrāhīm (2004) al-Ijma’. Kaherah: Dar al-Muslim li al-Nasyr wa al-Tauzi’. 26. IbnQudāmah, AbūMuḥammadʿAbdullahIbnAḥmad. (2004). Al-Mughnī. Kaherah: Dār al-Ḥadīth 27. MahmūdAbūSa’ud (1992 FiqhZakāh al-Mu’āṣir. Kuwait: Dār al-Qalam. 28. MujainiTarimin. (2005). Golongan Penerima Zakat : Agihan Dana Zakat Secara Lebih Berkesan. Shah Alam: UiTM 29. RaziahMd Tahir dan Syarifah MdYusof (2014) Status Individu Muflis dalam Asnaf Al-Gharimin. Dalam International Journal of Business and Technopreneurship Volume 4, No. 3, Oct 2014. 30. Siti Fariza Muhammad Fisal (2015) Agihan Zakat Mangsa Banjir: Kaedah Fiqh Dan Penentuan Kadar Bantuan. Dalam E-Prosiding Seminar Zakat Peringkat Kebangsaan 2015 Isu Kontemporari Agihan Zakat Di Malaysia. 31. Syed Qutub. (1970). Tafsīr Fi Ẓilāl al-Qurān. Beirut: Dār al-Syurūq. 32. Warta Kerajaan Negeri Selangor bertarikh 7 Oktober 2004 Fatwa di bawah Seksyen 47 “Masail Asnaf al-Gharimin dan Penyelesaiannya”. 33. www.e-fatwa.gov.my

This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)