UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
ISSN :1985-496X
Main Author :Abd Ghani Abd Rahman, Ismail Abdul Munir, Twahir Wahibah,
Title :Amalan hafazan al-Quran di Darul Quran JAKIM (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Year of Publication :2017
PDF Full Text :Click to view PDF file

Full Text :
Menghafaz al-Quran bukannya suatu perkara yang mudah kerana berbagai-bagai persediaan perlu dilakukan oleh sesiapa sahaja yang berminat untuk menceburi bidang tersebut. Artikel ini membincangkan mengenai beberapa amalan yang biasa digunakan oleh pelajar-pelajar di Darul Quran JAKIM ketika ingin menghafaz al-Quran, juga semasa proses mengulangkaji al-Quran dilakukan. Kajian ini dilakukan di Darul Quran kerana institusi ini sememangnya telah dikenali ramai dan telah melahirkan ramai tokoh-tokoh huffaz al-Quran di Malaysia. Justeru amalan yang biasa mereka amalkan boleh dijadikan rujukan dan panduan kepada sesiapa sahaja yang ingin menghafaz al-Quran. Kajian ini menggunakan metode kuantitatif di mana sejumlah beberapa borang soal selidik yang mengandungi soalan yang berkaitan dengan amalan hafazan al-Quran telah diedarkan kepada beberapa orang responden yang dipilih secara rawak. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar Darul Quran menggunakan kaedah hafazan yang hampir sama dan majoritinya menggunakan kaedah talaqi dan musyafahah.

References
1. Al-Qur’an Al-Karim Rasm Uthmani. 2. Abd Rahman Abd Ghani (2011), Pengurusan Institusi Tahfiz Persendirian Di Negeri Selangor. Laporan Penyelidikan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. 3. Abdul Hafiz Abdullah (2003), Keberkesanan Kaedah Hafazan Di Pusat Tahfiz. Laporan Penyelidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor. 4. Abdul Hafiz Abdullah (2005), Sistem Pembelajaran Dan Kaedah Hafazan Al-Quran Yang Efektif: Suatu Kajian Di Kuala Lumpur Dan Terengganu. Laporan Penyelidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor. 5. Abu Zakariyya Yahya al-Nawawi (1993), Sahih Muslim Bi Syarh al-Nawawi. Beirut: Mu’assasah Qurtubah. 6. Azmil Hashim (2010), Penilaian Terhadap Pencapaian Pelajar Tahfiz di Darul Quran dan Maahad Tahfiz Al-Quran Negeri-Negeri (MTQN). Laporan Penyelidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris. 7. Azmil Hashim, Ab Halim Tamuri (2013), Persepsi Pelajar Terhadap Pembelajaran Tahfiz Di Malaysia. Jurnal Of Islamic And Arabic Education 4(2) 2013, 1-10. 8. Abd Aziz Abd Rauf Lc. (1994). Kiat Sukses Menjadi Hafiz Quran Da’iyah. Jakarta: Insan Qur’ani Press. 9. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1379H). Sahih Bukhari Bi Syarh Fath al-Bari. Beirut: Dar al-Fikr. Hadis No. 4953. Jld 8.T.t 10. Abd. Al-Rab Nuwabuddin. (1991). Metode Praktis Hafal Al-Quran. Jakarta: Firdaus 11. Abdul Halim El-Muhammady. (1991). Pendidikan Islam, Falsafah Disiplin Dan Peranan Pendidik. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Salam. 12. Abdul Halim. (1980). Method Pengajian Al-Qur’an. Universiti Kebangsaan Malaysia. Seminar Pengajian Al- Quran Anjuran Kerajaan Negeri Kelantan. 13. Abdurrahman Saleh Abdullah. (1994). Terj: Prof H. M Arifin dan Dr.Zainuddin. Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qu’ran. 14. Anifriza. (2003). Pelaksanaan Pengajaran Al-Qur’an Dengan Metode Tartil: Satu Kajian Di Sekolah Rendah Bandar Padang. Laporan Skripsi Sarjana: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batu Sangkar. 15. As- Saboony, Muhammad Ali.(1985). At-Tibyan Fi ‘Ulum Al-Qur’an.Beirut : ‘Alam Al-Kutub. 16. Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri dan Misnan Jemali. (2003). Latar Belakang Guru Tahfiz Dan Amalan Kaedah Pengajaran Tahfiz Al-Qur’an Di Malaysia.The Online Journal of Islamic Education. January 2013, Vol. 1 Issue 1.h t t p : / / e - j o u r n a l . u m . e d u . m y / p u b l i s h / O - j I E / 17. Hayatul Chairi (2007). Pengajaran Al-Qur’an Dengan Metode Tartil: Satu Tinjauan Terhadap Satu Buah Taman Pendidikan Seni Al-Qur’an Nur Khairat Di Bandar Padang. 18. Jamaluddin Riduan. (2000). Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Al-Qur’an. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. 19. Manna' Khalil Al-Qattan. (Dr. Mudzakir, terj). 2006. Studi Ilmu-Ilmu Qur’an. Bogor: Pustaka Litera Nusa. 20. Mohd Yusof Ahmad. (2000). Sejarah Dan Kaedah Pendidikan Al-Qur’an. Universiti Malaya: Kuala Lumpur. 21. Mohd Najib Abdul Ghaffar (1999), Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. 22. Mohd Zainul Arifien Bin Mohd.(2006). Kaedah Pembelajaran Tajwid Dan Hafazan Al-Qur’an.Fakulti Pendidikan: Universiti Kebangsaan Malaysia. 23. Sheikh Abdullah Basmeih. (2010). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman.kepada pengertian al-Qur’an 30 Juzu’.Mushaf Malaysia Rasm Uthmani. Dar Al-Kitab: Malaysia. 24. Surur Shihabuddin An-Nadwi.( 2010). Ilmu Tajwid: Menurut Riwayat Hafs ‘An Asim Melalui Toriq Asy-Syatibiyyah. Pustaka Salam. 25. Yusof Qardhawi. (1999). Berinteraksi Dengan Al-Qur’an. Jakarta: Gema Insani.

This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)