UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :monograph
Subject :LB Theory and practice of education
Main Author :Daud Abd Rahman, Jamil Norly,
Title :Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri : Ke arah memartabatkan profesion perguruan (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Publisher :Faculty Of Human Development
Year of Publication :2011
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Full Text :Login required to access this item.

Full Text : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini berkaitan dengan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN): Ke Arah Memartabatkan Profesion Perguruan. Kajian ini dijalankan melalui kaedah tinjauan dan temubual. Responden yang menjawab item-item soal selidik terdiri daripada 196 orang guru dan 82 pegawai daripada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri. Responden temubual terdiri daripada 6 pegawai daripada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, 6 orang guru sekolah menengah, 7 orang guru sekolah menengah. Guru yang terlibat adalah guru besar dan guru pusat sumber atau guru media atau guru media. Dua set soal selidik dihasilkan untuk menjawap persoalan kajian iaitu satu untuk soal selidik tinjauan dan satu set lagi soalan untuk temubual bagi mendapatkan data daripada pegawai Bahagian Teknologi pendidikan Negeri dan guru-guru. Program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 15 digunakan untuk menganalisis data. Statistik frenkuensi, peratus, min dan sisihan piawai digunakan untuk menganalisis kajian Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri: Ke Arah Memartabatkan Profesion Perguruan yang berkaitan tentang BTPN sebagai pusat latihan dan perkhidmatan, pusat aktiviti kurikulum, pusat pertemuan guru-guru, pusat pameran pendidikan, hubungan guru dengan BTPN dan isu-isu BTPN. Temubual dijalankan untuk memperkukuhkan lagi jawapan daripada soal selidik. Hasil kajian menunjukkan pegawai BTPN dan guru-guru menyokong kegiatan dan peranannya sebagai pusat latihan dan perkhidmatan, pusat aktiviti kurikulum, pusat pertemuan guru-guru, pusat pameran pendidikan, hubungan guru dengan BTPN dan isu-isu BTPN.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)