UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :GN Anthropology
Main Author :Norlida Mohd Jalaludin
Title :Siwang Asik, ritual komuniti Semai, kumpulan Bah Lut di kampung Bukit Terang, Kampar, Perak
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Muzik dan Seni Persembahan
Year of Publication :2018
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Komuniti Semai mempunyai budaya unik yang masih diamalkan sehingga hari ini. Antara budaya yang masih menjadi amalan mereka ialah ritual siwang. Namun budaya tersebut semakin  terhakis. Terdapat dua jenis siwang, iaitu Siwang Asik dan Siwang Kebut. Fokus kajian adalah untuk  melihat dan memahami perkaitan amalan ritual dengan kosmologi Semai atau pegangan kepercayaan  mereka. Semai percaya bahawa setiap entiti dalam alam semesta ini mempunyai ruai, sama ada yang  baik atau jahat. Bagi memujuk ruai yang jahat, ritual menjadi amalan Semai. Ritual siwang adalah  sangat penting dalam kehidupan Semai di Kampung Bukit Terang kerana pegangan kepercayaan mereka.  Peranan setiap elemen dalam proses siwang dan perubahan siwang dalam Kumpulan Bah Lut juga  dibincangkan. Kaedah pemerhatian digunakan dalam pengumpulan data semasa kajian lapangan. Dalam  pengumpulan data tersebut, penyelidik menemu bual, merakamkan persembahan dan mengambil gambar.  Penyelidikan tertumpu kepada Siwang Asik Kumpulan Bah Lut di Kampung Bukit Terang yang kini menjadi  suatu persembahan budaya mereka. Hasil daripada kajian ini, penyelidik mendapati bahawa amalan  ritual siwang kini sangat penting sebagai persembahan budaya kepada Semai di Kampung Bukit Terang.  Di samping itu, amalan ritual tersebut dapat mewujudkan hubungan yang baik antara Semai dengan alam  ghaib dan juga dapat memperkukuh identiti etnik mereka. Perubahan siwang juga membuka ruang kepada  Kumpulan Bah Lut untuk mengkomersialkan budaya mereka dan seterusnya  menjadi suatu produk daya  tarikan pelancongan negara.  

References

Ahmad Redzuwan Mohd Yunus , Abdul Ghafar Haji Don . ( 2 0 1 0 ) .

Kepercayaan  Animisme masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia dalam

Jurnal Al-Hikmah, pp 119-125, diambil daripada http://journarticle.ukm.my.

 

Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. (2008). Dakwah Masyarakat Orang Asli Negeri Pahang.Shah Alam: Karisma 

Publications Sdn.Bhd.

 

Ahmad Tarmizi Talib, Sarjit Singh Gill, Nazri Muslim. (2013). Agama dan Hubungan Etnik di Malaysia 

dalam Hubungan Etnik di Malaysia. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

 

Akmal Abdullah. (1999,Februari 16). Sewang wajar dipelihara.  Berita Harian.

 

Ambrosius Randa Djawa dan Agus Suprijono. (2014). Ritual Marapu Di Masyarakat Sumba Timur. AVATARA, 

e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 2, No 1.

 

Amir Pasaribu. (2000). Pengaruh Alat Muzik Dalam Seni Perubatan Tradisional dalam Mohd Ghazali 

Abdullah, Alat Muzik Tradisional, Daya dan Bunyi. Kuala Lumpur: Perbadanan Kemajuan Kraftangan 

Malaysia.

 

Amran  Abdullah.  (1998,  Ogos  17).  Tarian  Sewang  unt uk  ubati  penyakit.

Berita Harian .

 

Amran Kasimin (terj, Padilah Hj Ali).(1995). Agama dan Perubahan Sosial di kalangan penduduk Asli 

di Semenanjung Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Anwar Din.  (2008).  Pelancongan  budaya  di  Malaysia:  Konsep  dan  Senario d a l a m Y a h a y a 

I b r a h i m , S u l o n g M o h a m a d , H a b i b a h A h m a d (Pen yel en ggara) Pel anco 

ngan  Mala ysia  Isu  Pemba ngun an  B udaya, K o m u n i t i  d a n  P er s et e m p a t a n .  S 

i n t o k :  Un i v e r s i t i  U t a r a  M a l a ys i a .

 

Arnida Shahida Razak. (2004,October 31). On the brink. New Sunday Times.

 

Asmad. (1992). Seni Permainan Kompang dalam Seni Lagu dan Permainan Tradisi.

Melaka: Associated Educational Distributors (M) Sdn. Bhd.

 

Awang Hasmadi Awang Mois. (1978). Orang Asli di Semenanjung, Organisasi dan Perubahan dalam Dewan 

Masyarakat 16 (2).

 

Azmi Mohd Nasir. (1989). Dikir Barat dalam Omar Farok Bajunid (peny) Esei-Esei Budaya dan Sejarah 

Kelantan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Badaruddin Mohamed. (2008). Pelancongan Lestari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

 

 

Baer, Adela & Endicott, K. (2001,July). Orang Asli At Odds with the Nation State.

Cultural Survival Quartely, Vol.25.2

 

B a k a n ,  M . B .  ( 2 0 0 7 ) .  Wo r l d  M u s i c :  T r a d i t i o n s  a n d  T r a n s f 

o r m a t i o n s .

New York: McGraw Hill.

 

Benjamin,  Geoffrey.  (1968).  Headmanship  and  Leadership  in  Temiar  Society.

Federation Museum Journal 13.

 

 

____________. (1969). Temiar Religion. PhD Thesis. Cambridge University.

 

Benjamin, Geoffrey & Cynthia Chou. (Eds). (2003). Tribal Communities in the Malay World. Singapore: 

Seng Lee Press Pte. Ltd.

 

Blacking, J.A.R. (1954-55). Musical Instruments of the Malayan Aborigines dalam Museum Journal 

(Siri Baru 1:11).

 

B l a c k i n g ,  J o h n .  ( 1 9 7 6 ) .  H o w  M u s i c a l  i s  M a n ?  U n i t e d  S t a 

t e s  o f America: University of Washington Press.

 

Carey,  Iskandar.  (1976).  Orang  Asli  The  Aboriginal  Tribes  Peninsular  Malaysia.

Kuala Lumpur: Oxford University Press.

 

Carlin, Richard. (1987). Mans’s Earliest Music. United States of America: Facts On File 

Publications.

 

Chan, Clare S.C. (2012). Heterogeneity in the Musical Acquisition of Orang Asli Children from the 

Mah Meri and Semai Groups dalam Malaysian Music Journal 1

(2) 7-21. Tanjong Malim:Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Chumpol  Marinatanavongsiri.  (1997).  dalam  McCaskill  dan  Kempe  Development?

Indigenous Peoples of Southeast Asia. Bangkok: Printing House.

 

Clarke, Philip. (2008). Aboriginal Healing Practices and Austalian Bush Medicine.

Journal of Anthropology Society of South Australian, 33.

 

Couillard,  Andree  Marie.  (1980).  Tradition  in  Tension:  Carving  in  a  Jah Hut Community. 

Penang: Universiti Sains Malaysia.

 

Couillard, Andree Marie, M. Elizabeth Cardosa dan Margaret R.Matinez. (1982). ‘Jah Hut Musical 

Culture and Content’ dalam Contributions to Southeast Asian Ethnography, 1.

 

Creswell.   (2009).   ‘Apa   itu   Penyelidikan   Kualitatif?’   dalam   Othman   Lebar,

Penyelidikan Kualitatif, Pengenalan kepada Teori dan Metod. Tanjong Malim:

Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

 

Cubitt,Gerald & Moore, Wendy. (1995). This is Malaysia. United Kingdom: New

Holland Ltd.

Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia. (1984). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

 

Dahlan,H.M. (1978). Penyelidikan Mengenai Orang Asli Dulu & Kini dalam Dewan Masyarakat 15 (2).

 

Dentan, R.K.(1968).The Semai-A Nonviolent People of Malaya.London: Holte,Richart and Winston.

 

Dentan, R.K, Endicott, K, Gomes, A.G. & Hooker, M.B. (1997). Malaysia and The Original People: A 

Case Study of the Impact of Development on Indigenous People. Massachusetts: Allyn and Bacon.

 

Dunbar-Hall, P and Hodge,Glenda. (1992). A Guide to Music Around The World.

Australia: Science Press.

 

Dunn,F.L. (1975). Rain-forest Collectors and Traders: A Study of Resource Utilisation in Modern and 

Ancient Malaya. Monographs of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society,No.5. Kuala Lumpur: 

MBRAS

 

Edo, Juli. (2003). Traditional Alliances: Contact between the Semais and the Malay State in 

Pre-modern Perak dalam Benjamin, Geoffrey & Cynthia Chou (ed). Tribal Communities in the Malay 

World. Singapore: Seng Lee Press Pte. Ltd.

 

 

__________. (2006). Sewang Orang Asli: Perubahan Tema dalam Kesenian Rakyat dalam Rogayah A. 

Hamid dan Jumaah IIias (peny), Lagu Rakyat Memupuk Kesantunan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 

dan Pustaka.

 

Ember,C.R., & Ember,M. (1993). Cultural Anthropology. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

 

Endicott,Kirk. (1970). An Analysis of Malay Magic. Oxford: Clarendon Press.

 

 

______________. (1979). Batek Negrito Religion. Oxford: Clarendon Press.

 

 

_____________________.(2000). The Batek of Malaysia dalam Endangered Peoples of Southeast

& East Asia. Sponsel, Leslie E (Ed). United States of America: Greenwood Press.

 

Fowler, Charles B. (1994). Music! Its Role and Importance in Our Lives. California: 

McGraw-Hill/Glencoe.

 

Garland Encyclopedia of World Music. (1998). New York: Garland Pub.

Geertz,Clifford. (1973a). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books Inc.

 

Ghulam Sarwar Yousof. (1992). Panggung Semar: Aspects of Traditional Malay

Theatre. Petaling Jaya: Tempo Publishing.

 

 

______________________. (1994). Dictionary of Traditional South-East Asian

Theatre. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

 

 

Gregory F.Barz, Timothy J. Cooley (Eds). (1997). Shadows in the Field: New

Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. New York: Oxford University

Press.

 

Haliza Abdul Rahman. (2010). Penglibatan Masyarakat Peribumi Dalam Isu Berkaitan

Persekitaran: Tinjauan terhadap Suku Mah Meri Di Pulau Carey, Kuala Langat,

Selangor (Nota Penyelidikan) dalam Kemanusiaan 17 (2010), Universiti Sains

Malaysia.

 

Hanafi Hussin. (2006). Seni Persembahan sebagai perkakasan ritual Pengubatan:

Paluan Gandang dan Tari Sumazau dalam ritual Monogit oleh Kadazan

Penampang di Sabah dalam Jati, Vol 11 Disember 2006.

 

_____________. (2013). Bobohizan dan Peranannya di kalangan Masyarakat Kadazan

Daerah Penampang Sabah dalam Journal of Southeast Asian Studies, Vol 8.

 

Hanapi Dollah. (2007). Mantera Sebuah Kompleks Budaya dalam Rogayah A. Hamid

& Mariyam Salim (ed.) Pandangan Semesta Melayu Mantera. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Harian Metro. (28 Disember 2011).

 

Haron Daud. (2010). Oral Tradition in Malaysia: A discussion of shamanism dalam

Wacana (Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya) Vol 2 no. 1

 

Harun Mat Piah dan Solehah Ishak. (1983). Pinang Sirih. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

 

Hasan Mat Nor. (1989). Pengumpulan Semula Orang Asli di Batau:Satu Penelitian

Ringkas dalam Akademika 35, Julai 1989 (97-112).

 

Hoe Ban Seng. (2001). Dalam A.S. Baer & R. Gianno (Eds). Semelai Communities At

Tasek Bera. Subang Jaya: Center For Orang Asli Concerns.

 

Hood M. S. (1993). Man, Forest and Spirits: Images and Survival among

Forest-Dwellers of Malaysia. Southeast Asian Studies, Vol.30, No.4, March, 444-

445.

 

Hood Salleh. (2006). Encyclopedia of Malaysia: Peoples and Traditions. Singapore:

Archipelago Press.

 

Hood, Mantle. (1971). The Ethnomusicologist. New York: McGraw Hill.

 

Horton,David. (2000). The Pure State of Nature. Australia: Allen and Unwin.

 

Howell, S. (1984). Society and Cosmos: Chewong of Peninsular Malaysia.

Singapore: Oxford University Press.

 

___________. (2003). We People Belong in the Forest: Chewong Re-creations of

Uniqueness and Separateness dalam Benjamin,Geoffrey & Cynthia Chou (ed).

Tribal Communities in the Malay World. Singapore: Seng Lee Press Pte. Ltd.

 

Ismail Said dan Hussin Abdullah. (2009). Pengajian Sosial 2. Shah Alam: Karisma

Publications Sdn. Bhd.

 

Ismail Said. (2009). Pengajian Sosial 1. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

 

J Jun Wu. (2014). Sounds of Australia: Aboriginal Popular Music, Identity, and Place.

Canadian Undergraduate Journal of Musicology,Article 6, Volume 7 Issue 1.

 

Jennings,S. (1985). Temiar Dance and the Maintenance of Order in P. Spencer

(eds) Society and Dance. Cambridge: Cambridge University Press.

 

JHEOA. (1989). Mesyuarat Mengenai Dakwah kepada Orang Asli Semenanjung

Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Jabatan Hal Ehwal Orang Asli.

Kaemmer,John E. (1993). Music in Human Life. United States of America: University

of Texas Press.

 

Kaeppler, Adrienne L. (2000). Dance Ethnology and the Anthropology of Dance.

Dance Research Journal, Vol 32, No.1.

 

Kamus Dewan. Edisi keempat. (2007). Selangor: Dawama Sdn. Bhd.

 

Kamus New Oxford. Edisi kedua. (2009). Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn.

Bhd.

 

Kamus Oxford Fajar, Advanced Learner’s English-Malay. (2000). Selangor: Penerbit

Fajar Bakti Sdn Bhd.

 

Kamus Seni Muzik. (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kehidupan, Budaya dan Pantang Larang Orang Asli. (2002). Jabatan Hal Ehwal

Orang Asli, Kementerian Pembangunan Luar Bandar.

 

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. (1997). Pelan Ekopelancongan

Kebangsaan. Kuala Lumpur: Kerajaan Malaysia.

 

Kenali Kami Masyarakat Orang Asli di Malaysia (Abdul Talib Bon (Editor). (2003).

Batu Pahat: Penerbit KUiTTHO.

 

 

Khairuddin Mohamad, Ghazali Ismail, Wan ZalinaWan Othman, Ratna Laila Shahidin.

(2014). Kebudayaan Melayu. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

 

Khairul Hisyam Kamarudin dan Ibrahim Ngah. (2007). Pembangunan Mapan Orang Asli. Johor Bahru: 

Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

 

Kunst,Jaap. (1974). Ethnomusicology, A Study of Its Nature, Its Problems, Methods and 

Representatives. The Hague: Nijhoff.

 

Lee Kok Joo. (1976). ‘Suku kaum Temuan’. Provisional Research Report.

 

Lim Boon Liat. (2010). Orang Asli Animal Tales.Subang Jaya: Center for Orang Asli Concerns.

 

Lim Hin Fui. (1997). Orang Asli:Forest and Development. Kuala Lumpur: Forest Research Institute 

Malaysia.

 

Lye Tuck Po. (2011). A History of Orang Asli Studies: Landmarks and Generations.

Kajian Malaysia Vol. 29, Supp1, 23-52. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

M.Kamal Hassan, dan Ghazali bin Basri (ed). (1989). The Encylopedia of  Malaysia: Religions and 

Beliefs Volume 10. Editions Didier Millet.

 

Maceda,Jose. (1974). Drone and Melody in Phillipine dalam Mohd. Taib Osman, Traditional Drama and 

Music of Southeast Asia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Malm,William P. (1977). Music Cultures of the Pacific, The Near East, and Asia. New Jersey: 

Prentice-Hall, Inc.

 

Maniratanavongsiri, Chumpol (1997). Religion and Social Change: Ethnic Continuity and Change Among 

the Karen in Thailand dalam McCaskill, Don and Kampe, Ken (eds)., Development or Domestication? 

Indigenous Peoples of  Southeast Asia. Chiangmai: Skill Bookworms.

 

Marsli  N.O.  (2003).  Koleksi  Pengenalan  Tarian  dan  Muzik  Tradisional  Negeri Pahang. Pahang 

Darul Makmur: RK Letra Printing Press Sdn. Bhd.

 

Martin Khor. (2007,September 17). UN Victory for Indigenous Folk. The Star.

 

Marzita Puteh, Sadiah Baharom (penterjemah). (2011). Penulisan Tugasan & Tesis.

Tanjong Malim dan Kuala Lumpur: Penerbit UPSI dan INTAN.

 

Mathieson, A dan Wall, G. (1991). Pelancongan:Impak Ekonomi,Fizikal dan Sosial

(terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Matusky, Patricia. (1985). An Introduction to the Major Instruments and Forms of

Traditional Malay Music dalam Asian Music, XVI: 2

 

______________. (1986). Aspects of Musical Style among the Kajang, Kayan and

Kenyah-Badang of the Upper Rejang River: A Preliminary Survey. Sarawak

Museum Journal, XXXVI: 57.

 

______________. (1992). Musical Instruments of the Indigenous Peoples dalam Lucas

Chin, peny. Sarawak-A Cultural Legacy. Kuching: Society Atelier Sarawak.

Matusky,Patricia dan Tan, S.B. (1997). Muzik Malaysia:Tradisi Klasik, Rakyat dan

Sinkretik. Pulau Pinang: The Asian Centre.

 

______________________________. (2012). Muzik Malaysia:Tradisi Klasik, Rakyat

dan Sinkretik. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Maybury-Lewis,David. (1997). Indigenous Peoples, Ethnic Groups, and the State

.United States of America: Allyn and Bacon.

 

May,Elizabeth. (1980). Symbol and Function in South America Indian Music dalam

Musics of Many Cultures. London: University of California Press.

 

May May Chiang. (2008). Research on Music and Healing in Ethnomusicology and

Music Therapy. Master Thesis. University of Maryland.

 

McCaskill, Don & Kampe, Ken. (Eds.). (1997). Development or Domestication?

Indigenous Peoples of Southeast Asia. Bangkok: O.S. Printing House.

 

Merriam, Alan. P. (1964). The Anthropology of Music. Evanston: Northwestern

University Press.

 

_____________. (1993). Dalam Kaemmer, John E., Music in Human Life. United

States of America: University of Texas Press.

 

Mohamad Zain Musa dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. (2010). Peranan

Budaya Dalam Mempromosikan Keharmonian di Asia Tenggara. Jurnal

Terjemahan Alam dan Tamadun Melayu 1:2 (hal. 183-189)

 

Mohamed Anwar Omar Din, Zulayti bin Zakaria. (2011). Pelancongan Budaya di

Malaysia: Membina Konsepnya. Jurnal Melayu (6) 2011:1-11

 

Mohd. Anis Md Nor & Hanafi Hussin. (2011). Gendering Dance, Gazing Music:

Dance Movements, Healing Rituals and Music Making, International Council for

Traditional World Conference (13-19 July 2011) Newfoundland; Canada.

 

Mohd Ghazali Abdullah. (2000). Pengaruh Alat Muzik Dalam Seni Perubatan

Tradisional dalam Alat Muzik Tradisional, Daya dan Bunyi. Kuala Lumpur:

Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia.

 

_____________________. (2009). Dasar Pelancongan Budaya. Jurnal Aswara.

Mohd Ghouse Nasaruddin. (1989). Muzik Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

 

Mohd Hassan Abdullah. (2005). Kompang: An Organological and Ethnomusicology

Study of a Malay Frame Drum. PhD Thesis. Newcastle University.

 

Mohd. Luthfi Abdul Rahman. (2011). Mek Mulung: Antara Persembahan dan Ritual

Perubatan di Malaysia dalam Journal Sosiohumanika, 4 (1).

 

Mohd Razha bin Hj. Abd. Rashid, Wazir-Jahan Begum Kasim. (2001). Minority

Cultures of Peninsular Malaysia: Survivals of Indigenous Heritage. Penang:

Academy of Social Sciences.

 

Mohd Taib Osman. (1974). Traditional Drama and Music of Southeast Asia.Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

_______________. (1988). Bunga Rampai: Aspects of Malay Culture. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

_______________. (1989). Malay Folk Beliefs. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

 

Mohd. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff. (Ed) (1987). Kajian Budaya dan

Masyarakat di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mora,Manolete. (1987). The Sounding Pantheon of Nature: T’boli Instrumental Music

in the Making of an Ancestral Symbol. Acta Musicologica 59 (2).

 

M.Piper, Jacqueline. (1992). Bamboo and Rattan Traditional Uses and Beliefs. New

York: Oxford University Press.

 

Muhammad Irfan Nyia Abdullah, Sakinah Abu Bakar dan Tasnim Mohd Annuar.

(2013). Rodat: Budaya Tradisi Yang Berevolusi dalam Wacana Seni Jil/Vol.12.

Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

N. Lina Mastura. (2015). Kelangsungan Amalan Ritual-Buka Panggung Masih

Diamalkan. malaysiandigest.com

 

Nettl,Bruno. (1964). Theory and Method in Ethnomusicology. New York: The Free

Press of Glencoe.

 

__________. (1983). The Study of Ethnomusicology: Thirty–One Issues and Concepts

(New ed.). Urbana: University of Illinois Press.

 

__________. (1985). The Western Impact on World Music: Change, Adaptation and

Survival. New York: Schirmer Books.

 

Nettl,Bruno, Capwell, Charles, Bohlman, Philip, V. Isabel, K.F. Wong & Turino,

Thomas. (1997). Excursions In World Music. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

 

Nicholas, Colin. (2000). The Orang Asli and the Contest for the Resources. Kuala

Lumpur: Vinlin Press Sdn. Bhd.

 

Nicholas, Colin, Tijah Yok Chopil, Tiah Sabak. (2003). Orang Asli Women and The

Forest. Subang Jaya: Center For Orang Asli Concerns.

 

Nketia, J.H. Kwabena. (1975). The Music of Africa. London: Victor Gollancz Ltd.

 

Noone, Richard D. (1972). In search of the Dream People. New York: William

Morrow.

 

Norazit Selat. (1994). Animisme. Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu, Jilid

1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Norlida Mohd. Jalaludin. (2003). Hutan Sebagai Sumber Seni Muzik Suku Kaum Semai

(Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

_____________________. (2007). Suku Kaum Semai dan Sewang dalam Rampak

Serantau. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Nur Aqidah, Mardiana Idayu, Darlina dan Haron. (2013). Main Pateri dan

Persekitarannya: Kajian Kes di Kampung Jedok, Ayer Lanas, Kelantan dalam

Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, Jilid 6. Bil. 2.

 

Nurul Nadiah Md Salleh. (2014). Perayaan Kaum Temiar: Sewang Pantang dalam

Merekayasa Kearifan Tempatan. Budaya, Pelancongan, Arkeologi dan Sejarah,

(Ed). Nazarudin Zainun dan Darlina Md Naim. Pulau Pinang: Universiti Sains

Malaysia.

 

Odin bin Anjang. (1997). Penjana Perubahan Masyarakat Orang Asli dalam Nong Pai.

Kuala Lumpur: Jabatan Hal Ehwal Orang Asli.

 

Olsen, Dale A. (1980). Symbol and Function in South American Music dalam Music of

Many Cultures: An Introduction, ed. Elizabeth May. Berkeley, Los Angeles:

University of California Press.

 

Othman Lebar. (2009). Penyelidikan Kualitatif, Pengenalan kepada Teori dan Metod.

Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Publication Manual of the American Psychological Association. (2010). Washington,

D.C: American Psychological Association.

 

Puvaneswaran Kunasekaran et al. (2013). Culture As An Indigenous Tourism Product

of Mahmeri Community in Malaysia. Life Science Journal 10, (3).

 

Qayherah Ahmad Zam Zam. (2015). Komodifikasi Budaya Orang Asli Dalam

Pelancongan: Kelestarian Identiti Budaya Komuniti Orang Asli di Rancangan

Pengumpulan Semula Air Banun, Gerik, Perak (Tesis Sarjana). Pulau Pinang:

Universiti Sains Malaysia.

 

Rahim, R. (2007). Chita’Hae: Culture, crafts and customs of the Hma’ Meri in

Kampung Sungai Bumbun, Pulau Carey. Kuala Lumpur: Center of Orang Asli

Concerns.

 

Rahmah Haji Bujang. (2007). Fungsi Komunikasi dan Estetika Dalam Persembahan

Teater Tradisional Wayang Kulit dalam Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 18.

 

Ramle b Abdullah. (1993). Semoq Beri, Komuniti Orang Asli di Terengganu. Kuala

Terengganu: Kolej Agama Sultan Zainal Abidin.

 

Rice,Timothy. (2007). Reflections on Music and Identity in Ethnomusicology. Journal

Muzikologija, Vol (2007),17-38.

 

Robbins,A. Julian et.al. (2011). Traditional Indigenous Approach To Healing And The

Modern Welfare of Traditional Knowledge, Spirituality and Land: A Critical

Reflection On Practices and Policies Taken From the Canadian Indigenous. The

International Indigenous Policy Journal, 2 (4).

 

Rogayah A.Hamid, Jumaah Ilias (penyelenggara). (2006). Lagu Rakyat Memupuk

Kesantunan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Rohayu Roddin dan Noor Sharipah Sultan Sidi. (2013). Pembinaan Keupayaan Dalam

Pelancongan Orang Asli: Satu Kajian Kes Dalam Komuniti Mah Meri.

Proceeding of the International Conferene on Social Science Research, ICSSR

2013, 4-5 June, Penang, Malaysia, e-ISBN 978-967-11768-1-8.

 

Roland,Werner. (1973). Mah-Meri Art and Culture. Kuala Lumpur: Muzium Negara.

 

Roseman,Marina. (1984). The Social Structuring of Sound:The Temiar of Peninsular

Malaysia. Ethnomusicology 28 (3), 411-445.

 

______________. (1991/1993). Healing Sounds From The Malaysian Rainforest.

London: University of California Press.

 

______________. (2000). The Canned Sardin Spirit Takes The Mic dalam The World

of Music 42 (2). Sheffield: University of Sheffield.

 

______________. (2003). Engaging the Spirits of Modernity dalam

Benjamin,Geoffrey & Cynthia Chou (ed). Tribal Communities in the Malay

World. Singapore: Seng Lee Press Pte. Ltd.

 

Rouget,Gilbert. (1980). Music and Trance. Chicago: University of Chicago Press.

 

____________. (1985). A Theory of the Relations between Music and Possession.

Chicago: University of Chicago Press.

Sachs, Curt. (1940). The History of Musical Instruments. New York: W.W. Norton and

Company Inc.

 

Seeger, Anthony. (1987). Why Suya Sing: A Musical Anthropology of an Amazonian

People. Great Britain: Cambridge University Press.

 

Sheppard, Mubin. (1972). Taman Indera, Malay Decorative Arts and Pastimes. Kuala

Lumpur: Oxford University Press.

 

Shin Nakagawa. (2000). Musik dan Kosmos:Sebuah Pengantar Etnomuzikologi.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

 

Siti Aminah Mohd Sam. (2015). Kajian Budaya Orang Asli Suku Kaum Jakun di

Kampung Peta. Batu Pahat: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

 

Skeat, Walter W. (1967/1900). Malay Magic. New York: Dover.

 

Skeat, Walter W. and Charles O.Blagden. (1966/1906). Pagan Races of the Malay

Peninsula,Vols 1 & 2. London: Frank Cass & Co.

 

Sponsel, Leslie E (Ed). (2000). Endangered Peoples of Southeast & East Asia.

Connecticut: Greenwood Press.

 

Stone,Ruth M. (2008). Theory for Ethnomusicology. New Jersey: Prentice-Hall.

 

Sulaiman Masri. (2003). Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan. Kuala

Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

 

Sunetra Roday, Archana Biwal,Vandana Joshi. (2009). Tourism Operations and

Management. New Delhi: University Oxford Press.

 

Tan, S.B. (2002). Metodologi Kajian Dalam Etnomuzikologi dalam Tirai Panggung,

Jilid 5.

 

Tan, S.B. dan Matusky, Patricia. (1998/2004). Pengantar Muzik Malaysia Buku 1.

Pulau Pinang: The Asian Cultural Heritage Centre.

 

Tan, T.J. (2006). Travels in the Malaysian Rainforest. Selangor: Blue Mountain Press

Sdn. Bhd.

 

Taylor, Eric. (1989). Musical Instruments of South East Asia. New York: Oxford

University Press.

 

__________. (1991). The AB Guide to Music Theory Part II. London: The Associated

Board of the Royal Schools of Music (Publishing) Ltd.

 

Ting, L.S., Ph.D. (2013). Budaya dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Penerbit Free

Mind Horizons Sdn. Bhd.

 

Transparency International Malaysia. (2013). Diperoleh daripada

fgi.transparency.org.my.

 

Turner,Victor. (1972). Symbols in African Ritual dalam Science, March 16 1972, Vol

179.

 

____________. (1995). The Ritual Process: Structure and Anti Structure. New

Brunswick and London: A Division of Transaction Publisher.

 

Waldram, B James. (2008). Aboriginal Healing in Canada: Studies in Therapeutic

Meaning and Practice. Ottawa: Aboriginal Healing Foundation.

 

Wan Abdul Kadir. (1988). Budaya Popular Dalam Masyarakat Melayu Bandaran.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Wan Chik Ibrahim. (2007). A Guide To Writing Research Proposal, The Experimental

Method. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Perguruan Sultan Idris.

 

Wazir-Jahan Karim. (1981). Ma’Betisek Concepts of Living Things. London: Athlone

Press.

 

Wilkinson, R.J. (1910). The Aboriginal Tribes. Papers on Malay Subjects. Kuala

Lumpur: F.M.S Government.

 

Williams-Hunt, P.D.R. (1952). An Introduction to the Malayan Aborigines. Kuala

Lumpur: The Government Press.

 

Winzeler,Robert L. (Ed). (1997). Indigenous Peoples and the State: Politics, Land and

Ethnicity in the Malayan Peninsula and Borneo. Connecticut: Yale University

Southeast Asia Studies.

 

Yukoi Kuchikura. (1980). Subsistence Ecology Among Semaq Beri Hunter-Gatherers

of Peninsular Malaysia. Japan: Hokkaido University.

 

Zaid Ahmad (Editor). (2013). Pengenalan Hubungan Etnik di Malaysia dalam

Hubungan Etnik di Malaysia, Edisi Ketiga. Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd.

 

Zawawi Ibrahim. (1996). Kami Bukan Anti Pembangunan. Kuala Lumpur: Vinlin

Press Sdn. Bhd.

 

Ethnocide – magick river. Diperoleh daripada magickriver.net/ethnocide.htm.

 

Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA). Diperoleh daripada

http://www.jakoa.gov.my.

 

Portal Komuuiti Kita. Diperoleh daripada www.komunitikita.my.

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)