UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence
Main Author :Mohd Fazali Abdul Manas
Title :Aplikasi maqasid al-syariah terhadap pentafsiran ayat-ayat hukum jenayah dalam tafsir Al-Azhar karangan Hamka
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2018
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian   ini   bertujuan   untuk   mengenal   pasti   perkembangan   maq i‘ah dan  pengaplikasiannya   terhadap   pentafsiran  ayat-ayat  hukum  jenayah   dan   ayat- ayat     hukum    jenayah    yang    terdapat    dalam    Quran.    Kajian    ini    juga    untuk  menganalisis  maqasid  al-syari‘ah  terhadap  pentafsiran  ayat-ayat  hukum  jenayah yang   telah    diaplikasi   oleh   HAMKA   dalam   Tafsir   al-Azhar.   Metodologi   kajian ini  adalah  berbentuk   analisis  teks  dan  analisis  kandungan.  Manakala  pendekatan induktif,   deduktif   dan    komparatif    digunakan   untuk   menganalisis   data   tersebut. Dapatan    kajian    ini     menunjukkan    maqasid    al-syari‘ah    telah    diaplikasi    oleh mufassir  dalam  karya  tafsir   ayat-ayat  hukum.  Kajian  ini  mendapati  sebanyak  39 ayat   hukum   jenayah   dalam   Quran    yang   melibatkan   hukum   hudud   dan   hukum qisas.    Kajian    ini    juga    mendapati     bahawa    HAMKA    telah    mengaplikasikan maqasid  al-syari‘ah  terhadap  pentafsiran  ayat-ayat   hukum  jenayah  dalam  Tafsir al-Azhar.   Kajian   ini   merumuskan  bahawa   pengaplikasian    maqasid   al-syari‘ah terhadap  pentafsiran  ayat-ayat  hukum  wajar  diberi  tumpuan  oleh   mufassir.  Ayat- ayat   hukum   pula   dikumpul   berdasarkan   tema-tema   bagi   memudahkan    umat Islam     merujuk     dan     beramal    dengannya.     Implikasinya,     kajian     ini     telah membangunkan  satu  metodologi  tafsir  tematik  maqasidi  dan  ia  boleh  dijadikan sebagai  satu  kaedah  pentafsiran  terhadap  ayat-ayat  hukum.  

References

Bahasa  Arab

 

Abu Bakr Muhammad al-Husayni. (2006). Kifayah al-Akhyar. Damsyik: Dar al-Khair.

 

Abu Bakr Mas„ud al-Kasani. (2003). Badai„al-Sanai„fi Tartib al-Syarai„. Beirut: Dar al-Kutub 

al-„Ilmiyyah.

 

Abu  Bakr  Muhammad  al-Husyaini.  (1998).  Kifayah  al-Akhyar  fi  Hil  Ghayah  al- Akhyar. 

Beirut: Dar al-Qalam.

 

Abu  Hiyyan  Muhammad  Yusuf  al-Andalusi.  (1992).  Al-Bahr  al-Muhit  fi  al-Tafsir.

Beirut: Dar al-Fikr.

 

Ahmad  Al-Raysuni.  (2009).  Madkhal  Ila  Maqasid  al-Syari„ah.  Kaherah:  Dar  al- Kalimah.

 

Ahmad   Al-Raysuni.   (2010).   Nazariyyah   al-Maqasid   ?Inda   al-Imam   al-Syatibi.

Kaherah: Dar al-Kalimah li al-Nasyr wa al-Tawzi?.

 

Ahmad Al-Raysuni. (2014). Maqasid al-Maqasid. Kaherah: Dar al-Kalimah.

 

Ahmad  Al-Raysuni.  (2014).     Min  „Alam  al-Fikr  al-Maqasidi.  Kaherah:  Dar  al- Kalimah li 

al-Nasyr wa al-Tawzi„.

 

Ahmad  Al-Raysuni.  (2014).  Al-Fikr  al-Maqasidi  Qawaiduh  wa  Fawaiduh.  Kaherah: Dar al-Kalimah 

li al-Nasyr wa al-Tawzi„.

 

Ahmad  Al-Raysuni.  (2014).  Muhadarat  fi  Maqasid  al-Syari„ah.  Kaherah:  Dar  al- Kalimah.

 

Ahmad Al-Raysuni. (2014). Maqasid al-Maqasid (Kaherah: Dar al-Kalimah, 2014). 

 

Ahmad Al-Mustafa al-Maraghi. (1998). Tafsir al-Maraghi . Beirut: Dar al-Kutub al-

?Ilmiyyah.

 

Ahmad   Mukhtar   et   al..   (1999).   Al-Mu„jam   al-„Arabi   al-Asasi.   Tunisia:   al- 

Manunazamah al-„Arabiyyah li al-Tarbiyyah wa al-Thaqafah wa al-„Ulum.

 

Ahmad „Ali al-Jasas. (1992). Ahkam al-Qur?an. Beirut: Dar Ihya? al-Turath al-Islami.

 

Ahmad Muhammad al-Tahawi. (1995). Ahkam al-Qur?an al-Karim. Istanbul: T.S.P.

 

Ahmad   Husyan   al-Bayhaqi.   (2009).     Syu„b   al-Iman.   Beirut:   Dar   al-Kutub   al-

iyyah.

 

Ahmad Hanbal. (1999). Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beirut: Muassasah al- Risalah.

 

Ahmad al-Husyan al-Bayhaqi . (2003). Al-Sunan al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-

„Ilmiyyah.

 

Ahmad Syu?ib al-Nasa?i. (1998). Sunan al-Nasa?i. Riyad: Maktabah al-Ma?arif li al- Nasyr wa 

al-Tawzi?.

 

Ahmad  Muhammad  Khalikan.  (t.t).  Wafayat  al-A?yan  wa  Abna? al-Abna? al-Zaman.

Beirut: Dar al-Sadir.

 

Ahmad  Ibrahim  al-Dihlawi.  (1999).  Hujjah  Allah  al-Balighah.  Riyad:  Maktabah  al- Kawthar.

 

Al-Husayn   Muhammad   al-Asfihani.   (2006).   Mu?jam   Mufradat   alfaz   al-Qur?an.

Beirut: Dar al-Fikr.

 

Al-Husyan Mas„ud al-Bughawi. (1998). Tafsir al-Bughawi. Riyad: Dar Tayyibah li al- Nasyr wa 

al-Tawzi„.

 

Al-Kiya al-Harrasi. (1983). Ahkam al-Qur?an. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah.

 

Al-Mubarak  Muhammad  al-Jazari.  (2014).  al-Nihayah  fi  Gharib  al-Hadith  wa  al- Athar. Qatar: 

Wizarah al-Awqaf wa al-Syu?un al-Islamiyyah.

 

?Abd al-Rahman Abu Bakr al-Suyuti. (2003). Al-Durr al-Manthur fi Tafsir al-Qur?an bi al-Ma?thur. 

Kaherah: Dar Hijr.

 

?Abd al-Rahman Abu Bakr al-Suyuti. (1993). al-Itqan fi ?Ulum al-Qur?an. Beirut: Dar Ibn Kathir.

 

?Abd al-?Aziz ?Abd al-Salam al-Dimasyqi. (1998). Qawa?id al-Ahkam fi Masalih al- Anam. Beirut: 

Muassasah al-Rayyan.

 

„Abd  al-Hamid  al-Susuwah.  (t.t).  al-Asas  al-„Ammah  li  Fahm  al-Nas  al-Syar„i  .

Sanaa: Dar al-Jami„at al-Yamaniyyah.

 

„Abd  al-Qadir  „Audah.  (2000).  al-Tasyri? al-Jina?i al-Islami.  Beirut:  Muassasah  al- Risalah.

 

„Abd  al-Mu?min Syuja„ al-Din.  (t.t).  Tafsir  Ayat  al-Ahkam  wa  al-Hadith  al-Ahkam. Sana?a: 

Maktabah wa Markaz al-Sadiq li al-Tiba„ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi„.

 

„Abd Allah Ahmad al-Nasafi. (t.t). Tafsir al-Nasafi . Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

 

„Abd Allah al-Juday„. (2000). Taysir „Ilm Usul al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-Rayyan.

 

„Abd Allah Ahmad bin Qudamah. (1997). al-Mughni. Riyad: Dar „Alim al-Kutub.

 

„Abd al-Karim Zaydan. (1993). al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Kaherah: Dar al-Tawzi„ wa al-Nasyr.

 

?Abd  al-Karim  Turi.  (t.t).  Athar  al-Zaman  ?ala  Tafsir  al-Qur?an  al-Karim,  Dirasah 

Muqaranah bayna Jami? al-Bayan li Tabari wa Tafsir al-Manar li Muhammad Rasyid Rida . Negeri 

Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia.

 

„Abd al-Wahab Khalaf. (1978). Usul al-Fiqh. Kaherah: Dar al-Qalam.

 

?Ali ?Umar al-Daraqutni. (2004). Sunan Daraqutni. Beirut: Muassasah al-Risalah.

 

„Ali Sulayman al-„Ubayd. (2010). Tafasir Ayat al-Ahkam wa Manahijuha. Riyad: Dar al-Tadmuriyyah.

 

„Ali  Ahmad al-Wahidi. (2003). Asbab al-Nuzul. Kaherah: Dar al-Hadith.

 

„Ali  Muhammad  al-Athir. (1989). Asad al-Ghabat. Beirut: Dar al-Fikr.

 

?Ali Muhammad al-Mawardi. (1994). Al-Hawi al-Kabir fi Fiqah al-Syafi?i. Beirut: Dar al-Kutub 

al-?Ilmiyyah.

 

„Allal al-Fasi. (2011). Maqasid al-Syari„ah al-Islamiyyah wa Makarimuha. Kaherah: Dar al-Salam.

 

Arent  Jan  Wensinck.  (1936).  Al-Mu„jam  al-Mufahras  fi  Alfaz  al-Hadith  al-Nabawi.

Leiden: Maktabah Breil.

 

?Adil  Za?bub.  (1980).  Minhaj  al-Bahth  ?Inda  al-Ghazali.  Beirut:  Muassasah  al- Risalah.

 

Fadl Ilahi. (1983).  al-Tadabir al-Waqiyah min al-Zina fi Fiqah al-Islami.   Beirut: al- Maktab 

al-Islami.

 

Fahd   ?Abd   al-Rahman.   (t.t).     Buhuth   fi   Usul  al-Tafsir   wa  Manahijuh.   T.T.P.: 

Maktabah al-Taybah.

 

Ghalib „Abd  al-Kafi al-Qurasyi. (1990). Awaliyyat al-Faruq  al-Siyasiyyah. Kaherah: Dar al-Wafa?li 

Tiba„ah wa al-Nasyr.

 

Hisyam   Sa„id Azhar. (2010). Maqasid al-Syari„ah „Ind Imam al-Haramayn. Riyad: Maktabah al-Ruysd.

 

Isma„il „Umar Kathir. (2004). Tafsir al-Qur?an al-„Azim. Beirut: Dar al-Fikr.

 

Ibrahim Musa al-Syatibi. (t.t). al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam. T.T.P: Dar al-Rasyad al-Hadithah.

 

Isma„il Muhammad al-Sa„idat .(2011).  Maqasid al-Syari„ah„indal-Imam al-Ghazali.

„Amman: Dar al-Nafais.

 

Isma„il  Ishaq al-Maliki. (2005).  Ahkam al-Qur?an. Beirut: Dar Ibn Hazm.

 

Ibrahim  Muhammad  al-Hariri.  (1998).  al-Madkhal  ila al-Qawa„id al-Fiqahiyyah  al- Kulliyyah. 

„Amman: Dar „Ammar.

 

Ibrahim  Muhammad    Muflih.  (2003).  Al-Mubdi„ Syarh  al-Muqni„.  Riyad:  Dar  al-

„Alim al-Kutub.

 

„Isam  „Abd  al-Muhsin  al-Hamidan.  (1999).  Al-Sahih  min  Asbab  al-Nuzul.  Beirut: Muassasah 

al-Rayyan.

 

„Izz al-Din „Abd al-„Aziz bin „Abd al-Salam. (t.t).   Qawa„id al-Ahkam fi Masalih al- Anam. Beirut: 

Muassasah al-Rayyan.

 

Jalal  al-Din  „Abd  al-Rahman  al-Suyuti.  (1993).  al-Itqan  fi „Ulum  al-Qur?an.  Beirut: Dar 

Ibn Kathir.

 

Jalal  al-Din  „Abd  al-Rahman  al-Suyuti.  (1976).  Tabaqat  al-Mufassirin.  Kaherah: Maktab 

Wahbah.

 

Jalal  al-Din  „Abd  al-Rahman  al-Suyuti.  (2003).  al-Durr  al-Manthur  fi  Tafsir  bi  al- 

Ma?thur.  Kaherah:  Markaz  Hijr  li  Buhuth  wa  al-Dirasat  al-„Arabiyyah  wa Islamiyyah.

 

Jalal  al-Din  „Abd  al-Rahman  al-Suyuti.  (2002).   Lubab  al-Nuqul  fi  Asbab  al-Nuzul.

Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thaqafiyyah.

 

Juzif  Elyas  dan  Jarjis  Nasif.  (1995).  Mu„jam „Ain  al-Fi?l.  Beirut:  Dar  al-„Ilm  li  al- 

Malayin.

 

Khalid ?Abd Rahman al-?Ik. (1986). Usul Tafsir wa Qawa?iduh. Beirut: Dar al-Nafais.

 

Khayr al-Din al-Zirikli. (2002).  Al-?Alam. Beirut: Dar al-?Ilm li al-Malayin.

 

Mahmud  Ahmad  al-„Aini.  (t.t).  al-Banayah  fi  al-Saryh  al-Hidayah.  Beirut:  Dar  al- Fikr.

 

Mahmud  Tahhan.  (1991).  Usul  al-Takhrij  wa  Dirasah  al-Asanid.  Riyad:  Dar  al- Ma?arif.

 

Mahmud „Umar al-Zamakhsyari. (1998). al-Kasyaf „An Haqa?iq Ghawamid al-Tanzil wa „Uyun al-Aqawil fi 

Wujud al-Ta?wil. Beirut: Maktabah al-„Abikan.

 

Mahmud „Umar al-Zamakhsyari. (1998). al-Kasyaf „An Haqa?iq Ghawamid al-Tanzil wa „Uyun al-Aqawil fi 

Wujud al-Ta?wil. Beirut: Maktabah al-„Abikan.

 

Mahmud ?Abd Allah al-Alusi. (t.t). Ruh al-Ma?ani fi Tafsir al-Qur?an al-?Azim wa al- 

Sab?al-Mathani. Beirut: Dar Ihya? al-Turath al-?Arabi.

 

Mahmud Ahmad. (1990). Al-Banayah fi Syarh al-Hidayah. Beirut: Dar al-Fikr.

 

Mahyuddin Syaraf al-Nawawi. (t.t). Kitab al-Majmu?. Jeddah: Maktabah al-Irsyad. Mahyuddin Syaraf 

al-Nawawi. (1992). Minhaj al-Talibin wa „Umdah al-Muftin fi al-

Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr.

 

Malik Anas. (1992). Al-Muwata?. Kaherah: Dar al-Hadith.

 

Manna„  al-Qattan.  (1998).  Mabahith  fi  „Ulum  al-Qur?an.  Beirut:  Muassasah  al- Risalah.

 

Manna„ al-Qattan.  (1987).  al-Tasyri„ wa  al-Fiqh  fi  al-Islam.  Beirut:  Muassasah  al- Risalah.

 

Mohd  Fazali  Abdul  Manas.  (2003).  Ayat  al-Zina  fi  al-Qur?an:  Dirasah  Tafsiriyyah.

Sana?a: T.T.P.

 

Muhammad   al-Tahir   Ibn   „Asyur.   (2011).   Maqasid   al-Syari?ah  al-Islamiyyah.

„Amman: Dar al-Nafais.

 

Muhammad  Sa„ad  Ahmad  al-Yubi.  (1998).  Maqasid  al-Syari„ah al-Islamiyyah  wa

„Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar„iyyah. Riyad: Dar al-Hijrah li al-Nasyr wa al- Tawzi„.

 

Muhammad Abu Bakr al-Razi. (1988). Mukhtar al-Sihah. Beirut: Muassah al-Risalah. 

 

Muhammad Mukarram Ibn Manzur. (t.t). Lisan al-„Arab. Kaherah: Dar al-Ma„arif.

 

Muhammad  „Abd  al-„Azim  al-Zarqani.  (t.t).  Manahil  al-„Ufan  fi  „Ulum  al-Qur?an.

Beirut: Dar al-Kutub al-„Arabi.

 

Muhammad  „Abd  Allah  al-Zarkasyi.  (t.t).  al-Burhan  fi  „Ulum  al-Qur?an.  Kaherah: Maktabah 

Dar al-Turath.

 

Muhammad Husyan al-Dhahabi. (t.t). ?Ilm al-Tafsir. Kaherah: Dar al-Ma?arif. 

 

Muhammad  Ahmad  Ruysd al-Qurtubi. (1999). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-

Muqtasid. Beirut: Dar Ibn Hazm.

 

Muhammad Amin Al-Syanqiti. (t.t). Adwa? al-Bayan fi Idah al-Qur?an bi al-Qur?an.

T.T.P.: Dar al-?Alim al-Fawaid.

 

Muhammad Jarir al-Tabari. (t.t). Jami? al-Bayan fi Ta?wil Ayi al-Qur?an. T.T.P.: Dar Hijr.

 

Muhammad ?Ali al-Syawkani. (1998).  Fath al-Qadir Jami?bayna Fannai al-Riwayah wa Dirayah min ?Ilm 

al-Tafsir. Beirut: Dar Ihya? al-Turath al-?Arabi.

 

Muhammad ?Isa al-Tirmidhi. (2000). Sunan al-Termidhi. Riyad: Maktabah al-Ma?arif li al-Nasyr wa 

al-Tawzi?.

 

Muhammad Ibrahim. (t.t).   al-Taqrib li Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir li Ibn ?Asyur.

Saudi Arabia: Dar Ibn Khuzaimah.

 

Muhammad   Isma?il   al-Bukhari.   (t.t).   Sahih   al-Bukhari.   Kaherah:   Maktabah   al- 

Tawfiqiyyah.

 

Muslim al-Hajjaj al-Naysaburi. (1993).  Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr. Muhammad Muhammad Abu 

Zahrah. (t.t). Al-Hadith wa al-Muhaddithun. Kaherah:

al-Maktabah al-Tawfiqiyyah.

 

Muhammad Husyan al-Dhahabi. (2000). Al-Tafsir wa al-Mufassirun. Beirut: Dar al- Yusuf.

 

Muhammad  ?Abd  Allah  al-Zarkasyi.  (t.t).  al-Burhan  fi  ?Ulum  al-Qur?an.  Kaherah: Maktabah 

Dar al-Turath.

 

Muhammad Husyan al-Dhahabi. (t.t). ?Ilm al-Tafsir. Kaherah: Dar al-Ma?arif.

 

Muhammad Nizar al-Daqr. (1997). Rawai? al-Tib al-Islami. Syiria: Dar al-Ma?ajim. 

 

Muhammad Muhammad al-Mahdali. (t.t). al-Muharramat al-Syar?iyyah fi Daw?i al-

Kusyufi al-?Ilmiyyah al-Hadithah. Yaman: Dar al-Kutub.

 

Muhammad  Muhammad  al-Ghazali.  (t.t).  al-Mustasfa  min  ?Ilm  al-Usul  al-Fiqh.

Beirut: Dar Ihya? al-Turath.

 

Muhammad  Muhammad  al-Ghazali.  (1999).  Syifa? al-Ghalil  fi  Bayan  al-Syabah  wa Mukhil wa 

Masalik al-Ta„lil. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah.

 

Muhammad   Muhammad   al-Ghazali.   (1999).   Ihya?  ?Ulum   al-Din.   Kaherah:   al- Maktabah 

al-Tawfiqiyyah.

 

Muhammad Abi Bakr al-Dimasyqi. (1968). I?lam al-Muwaqi?in ?An Rabb al-?Alamin.

Kaherah: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah.

 

Muhammad ?Abd al-?Ati. (2007).   al-Maqasid al-Syar?iyyah wa Atharuha fi al-Fiqh al-Islami. 

Kaherah: Dar al-Hadith.

 

Muhammad Husayn al-Dhahabi. (2000). Al-Tafsir wa al-Mufassirun. Beirut: Dar al- Yusuf.

 

Muhammad ?Umar al-Razi. (1981). Tafsir al-Fakr al-Razi. Beirut: Dar al-Fikr. Muhammad Rasyid ?Ali 

Rida. (t.t). Tafsir al-Manar. Kaherah: Dar al-Manar.

 

Muhammad  Yusuf  al-Andalusi.  (1993).  al-Bahr  al-Muhit.  Beirut:  Dar  al-Kutub  al-

?Ilmiyyah.

 

Muhammad Abu Bakr al-Razi. (1988). Mukhtar al-Sihah. Beirut: Muassah al-Risalah. 

 

Muhammad   „Abd   al-„Ati   Muhammad   „Ali.   (2007).   Al-Maqasid   al-Syari„ah  wa

Atharuha fi al-Fiqh al-Islami. Kaherah: Dar al-Hadith.

 

Muhammad  Sa„ad  Ahmad  al-Yubi.  (1998).  Maqasid  al-Syari„ah al-Islamiyyah  wa

„Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar„iyyah. Riyad: Dar al-Hijrah li al-Nasyr wa al- Tawzi„.

 

Muhammad  „Othman  Syabir.  (2007).  al-Qawa„id  al-Fiqahiyyah  wa  al-Dawabid  al- Fiqahiyyah fi 

al-Syari„ahal-Islamiyyah. „Amman: Dar al-Nafa?is.

 

Muhammad  al-Ansari.  (2012).  al-Qawa„id al-Fiqahiyyah  min  Khilal  Kitab  Qawa„id al-Ahkam fi 

Masalih al-Anam. Kaherah: Dar al-Salam.

 

Muhammad al-Amin al-Mukhtar al-Syanqiti. (t.t). Mudhakirah Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Qalam.

 

Muhammad al-Hadri Bik. (1965). Tarikh al-Tasyri„ al-Islami. Kaherah: al-Maktabah al-Tijari 

al-Kubra.

 

Muhammad  „Abd  al-„Azim  al-Zarqani.  (t.t).  Manahil  al-„Ufan  fi  „Ulum  al-Qur?an.

Beirut: Dar al-Kutub al-„Arabi.

 

Muhammad  „Abd  Allah  al-Zarkasyi.  (t.t).  al-Burhan  fi  „Ulum  al-Qur?an.  Kaherah: Maktabah 

Dar al-Turath.

 

Muhammad Husyain al-Dhahabi. (2000). al-Tafsir wa al-Mufassirun. Beirut: Dar al- Yusuf.

 

Muhammad  Sulayman  al-Asyqar.  (t.t).  al-Wadih  fi  Usul  al-Fiqh.  „Amman:  Dar  al- Ra?id 

al-„Arabi.

 

Muhammad al-Rayhani. (2010). Tafsir al-Imam al-Ghazali. Kaherah: Dar al-Salam.

 

Muhammad „Abd Allah Ibn al-„Arabi. (t.t).   Ahkam al-Qur?an. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah.

 

Muhammad  Ahmad  Rusyd  al-Qurtubi.  (1999).  Bidayah  al-Mujtahid  wa Nihayah  al- Muqtasid. 

Beirut: Dar Ibn Hazm.

 

Muhammad  Abu  Hasan.  (1987).  Ahkam  al-Jarimah  wa  al-„Uqubah  al-Islamiyyah.

Jordan: Maktabah al-Manar.

 

Muhammad  „Ali  al-Sabuni.  (1997).  Rawa„i al-Bayan  Tafsir  Ayat  al-Ahkam  min  al- Qur?an. 

Kaherah: Dar Ihya? al-Turath al-„Arabi.

 

Muhammad   „Ali   al-Sabuni.   (2001).   Safwah   al-Tafasir.   Beirut:   al-Maktabah   al-

„Asriyyah.

 

Muhammad  „Ali  al-Sabuni.  (2003).  al-Tibyan  fi  ?Ulum  al-Qur?an.  Jakarta:  Dar  al- Kutub 

al-Islamiyyah.

 

Muhammad Fuad „Abd al-Baqi. (2001).  al-Mu„jam al-Mufahras li al-Alfaz al-Qur?an al-Karim. Kaherah: 

Dar al-Hadith.

 

Muhammad „Ali al-Syawkani. (1998). Faht al-Qadir. Beirut: Dar Ihya? al-Turath al-

„Arabi.

 

Muhammad  Ahmad  al-Qurtubi.  (1985).  al-Jami?  li  Ahkam  al-Qur?an.  Beirut:  Dar Ihya? 

al-Turath al-„Arabi.

 

Muhammad „Abd al-Wahid. (t.t). Syarh Fath al-Qadir. Beirut: Dar al-Fikr. 

 

Muhammad   Ahmad   al-Qurtubi.   (1999).     Bidayah   al-Mujtahid   wa   Nihayah   al-

Muqtasid. Beirut: Dar Ibn Hazm.

 

Muhammad  Abu  Bakar  Al-Razi.  (1998).  Mukhtar  Sihah.  Beirut:  Muassasah  al- Risalah.

 

Muhammad  „Abd  Allah  al-Zarkasyi.  (t.t).  al-Burhan  fi  „Ulum  al-Qur?an.  Kaherah: Maktabah 

Dar al-Turath.

 

Muhammad  „Abd  al-„Azim  al-Zarqani.  (t.t).  Manahil  al-„Urfan  fi  „Ulum  al-Qur?an.

Beirut: Dar al-Kutub al-„Arabi.

 

Muhammad   Jarir   al-Tabari.   (2001).   Jami„  al-Bayan   „An   Ta?wil   Ayi   al-Qur?an.

Kaherah: Dar Hijr li al-Tiba„ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi„ wa al-„Ilan.

 

Muhammad al-Syarbini al-Khatib. (t.t). al-Iqna„ fi Hil Alfaz Abi Suja„. Beirut: Dar al- Fikr.

 

Muhammad Rasyid Rida. (1947).  Tafsir al-Qur?an al-Hakim. Kaherah: Dar al-Manar. 

 

Muhammad al-Syarbini al-Khatib. (t.t). al-Iqna„ fi Alfaz Abi Suja„. Beirut: Dar al-Fikr. 

 

Muhammad  „Abd  Allah  Ibn  al-„Arabi.  (2003).  Ahkam  Qur?an.  Beirut:  Dar  al-Kutub

„Ilmiyyah.

 

Muhammad  Yazid  al-Qazwaini.  (1997).  Sunan  Ibn  Majah.  Riyad:  Maktabah  al- Ma?arif li 

al-Nasyr wa al-Tawzi?.

 

Mustafa al-Khin et al.. (2006). al-Fiqh al-Manhaji . Damsyik: Dar al-Qalam.

 

Nur  Hasan  Qarut.  (t.t).  al-Madkhal  li  Dirasah  Tafsir  Ayat  al-Ahkam.  T.T.P:  Dar  al- 

hammadi.

 

Nur al-Din Muhktar al-Khadimi. (2013). Abhath fi Maqasid al-Syari„ah. Beirut: Dar Maktabah 

al-Ma„arif.

 

Samih  „Abd  al-Wahhab  al-Janadi.  (2013).  Maqasid  al-Syari„ah „ind Ibn  Qayyim  al- Jawziyyah. 

Damsyik: Muassasah al-Risalah.

 

Samih  „Abd  al-Wahhab  al-Janadi.  (2008).  Ahammiyat  al-Maqasid  fi  al-Syari„ah al- Islamiyyah 

wa Atharuha fi Fahm al-Nas wa Istinbat al-Hukm. Beirut: Muassasah al-Risalah.

 

Sayyid Qutb. (t.t). Tafsir fi Zilal al-Qur?an. T.T.P: Minbar Jihad wa al-Tawhid. 

 

Sulayman  al-Asy?ath  al-Sajistani.  (1998).  Sunan  Abu  Dawud.  Riyad:  Maktabah  al-

Ma?arif li al-Nasyr wa al-Tawzi?.

 

Syam al-Din Muhammad „Arif al-Dasuqi. (t.t).  Hasyiah al-Dusuqi „Ala al-Syarh al- Kabir. Kaherah: 

Dar Ihya? al-Kutub al-„Arabiyyah.

 

Syah  Waliy  Allah  bin  „Abd  al-Rahim  al-Dihlawi.  (1999).  Hujjat  Allah  al-Balighah.

Riyad: Maktabah al-Kawthar.

 

Wahbah al-Zuhayli. (1985). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damsyik: Dar al-Fikr. 

 

Yasin  Jasim.  (2001).  al-Amr  wa  al-Nahy  „Ind  Ulama? al-„Arabiyyah  wa  Usuliyyin.

Beirut: Dar Ihya? al-Turath al-„Arabi.

 

Yusri al-Syed Muhammad. (2000). Jami?al-Fiqh. Mansurah: Dar al-Wafa?.

 

Yusuf Hamid al-„Alim.  (1997). al-Maqasid al-„Ammah li al-Syari„ah al-Islamiyyah.

Kaherah: Dar al-Hadith.

 

Yusuf   Ahmad   Muhammad   al-Badawi.   (2000).   Maqasid   al-Syari„ah  „ind  Ibn Taymiyyah. 

„Amman: Dar al-Nafais.

 

Yusuf  al-Qaradawi.  (2011).  al-Siyasah  al-Syar„iyyah  fi  Daw  Nusus  al-Syari„ah wa Maqasiduha. 

Beirut: Muassasah al-Risalah.

 

Yusuf al-Qaradawi. (2009). Madkhal li Dirasah al-Syari„ah al-Islamiyyah. Kaherah: Maktabah Wahbah.

 

Yusuf  al-Qaradawi.  (2001).  Kaifa  Nat„amalu  Ma„a  al-Qur?an  al-Karim.  Beirut: Muassasah 

al-Risalah.

 

 

Bahasa  Inggeris

 

 

M.C    icklefs. (t.t). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT Serambi Ilmu

Semesta.

 

Peter  Ridell.  (2001).  Islam  And  The  Malay  –  Indonesia  World.  Singapore:  Horizon

Books Pte. Ltd..

 

Karel  A.  Steenbrink.  (1982).  Hamka  (1908-1981):  A  Mistical  Teacher  As  Political Leader Of 

 The Islam In Indonesia. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

 

 

Bahasa  Melayu

 

 

Abdul  Hadi  Awang.  (2011).  Maqasid  al-syari„ah.  Kuala  Lumpur:  Dewan  Ulamak PAS Pusat.

 

?Abd  al-Hay  al-Farmawi.  (2002).  Metode  Tafsir  Maudhu?i.  Rosihon  Anwar  (terj.).

Bandung: CV Pustaka Setia.

 

Abd  Latif  Muda  dan  Rosmawati  Ali.  (1999).  Ayat-Ayat  Hukum.  Kuala  Lumpur: Pustaka Salam 

Sdn. Bhd..

 

Abdul Halim Hasan Binjai. (2011). Tafsir Al-Ahkam. Jakarta: Prenada Media Group. 

 

Badri  Khaeruman.  (2004).  Sejarah  Perkembangan  Tafsir  al-Qur?an.  Bandung:  CV

Pustaka Setia.

 

Abdul  Aziz  Mat  Ton.  (2001).  Politik  al-Imam.  Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  Dan Pustaka.

 

Abdul  Rauf.  (2013).  Tafsir  al-Azhar:  Dimensi  Tasawuf  Hamka.  Selangor:  Piagam Intan Sdn. 

Bhd..

 

Abdul  Karim  Ali  et  al..  (2009).  Islam  Liberal:  Isu  Dan  Cabaran.  Kuala  Lumpur: Persatuan 

Ulama Malaysia.

 

Anis  Malik  Thoha.  (2005).  Tren  Pluralisme  Agama.  Jakarta:  Perspektif  Kelompok Gema Insani.

 

Asmadi Mohamed Naim. (2011). Maqasid Syariah dan Pemikiran Pengurusan Islam.

Kedah: UUM Press, Universiti Utara Malaysia.

 

Andi  Rosadisastra.  (2007).  Metode  Tafsir  Ayat-Ayat  Sains  Dan  Sosial  (Jakarta: Amzah.

 

Azizi bin Abdullah. (t.t). Banjir Arak. Kedah: Penerbitan Azizi.

 

Badri  Khaeruman.  (2004).  Sejarah  Perkembangan  Tafsir  al-Qur?an.  Jakarta:  CV

Pustaka Setia.

 

Bernhard  Dahm.  (1988).    Sejarah  Indonesia  Abad  Kedua  Puluh  (terj.  Abd  Aziz

Hitam). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Dadan  Wildan.  (2000).  Pasang  Surut  Gerakan  Pembaharuan  Islam  Di  Indonesia.

Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan PP.

 

Danial  Zainal  Abidin.  (2007).  Quran  Saintifik.  Kuala  Lumpur:  PTS  Millennia  Sdn.

Bhd..

 

Deliar Noer. (1996). Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942. Indonesia: PT Pustaka LP3ES.

 

Enung  K.  Rukiati  et  al..  (2006).  Sejarah  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia.  Bandung: CV 

Pustaka Setia.

 

Fahmi   Salim.   (2010).   Kritik   Terhadap   Studi   al-Quran   Kaum   Liberal.   Jakarta: 

Perspektif Kelompok Gema Insani.

 

Fauzi  Deraman  et  al..  (2006).  Pengantar  Usul  Tafsir.  Kuala  Lumpur:  Akademi Pengajian 

Islam, Universiti Malaya.

 

H.  Aqib  Suminto.  (1996).  Politik  Islam  Hindia  Belanda.  Indonesia:  PT  Pustaka LP3ES.

 

H.  Muhammad  Syamsu  As.  (1999).  Ulama  Pembawa  Isdlam  Di  Indonesia  Dan Sekitarnya. Jakarta: 

PT Lentera Basritama.

 

Hamka. (1982). Tafsir al-Azhar. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas. Hamka. (2007) Ayahku. Selangor: 

Pustaka Dini.

 

Hamka. (2009). Daripada Hati Ke Hati. Selangor: Pustaka Dini. Hamka. (2001). Tasauf Moden. Kuala 

Lumpur: Darul Nu?man. Hamka. (2009). Falsafah Hidup. Selangor: Pustaka Dini.

 

Hamka.  (2009).  Umat  Islam  Menghadapi  Tentangan  Kristianisasi  &  Sekularisasi.

Kuala Lumpur: Pustaka Dini.

 

Hamidi  bin  Abdul  Ghani  et  al..  (t.t).    Maqasid  al-Syari„ah Dalam  Pentadbiran Negara. Kota 

Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra.

 

Jasser Auda. (2015). Maqasid al-Syari„ah(terj. Marwan Bukhari A.Hamid). Selangor: PTS Islamika Sdn. 

Bhd..

 

Kadar M. Yusuf. (2011). Tafsir Ayat Ahkam. Jakarta: AMZAH.

 

Mahmood  Zuhdi  Abd  Majid  et  al..  (2012).  Maqasid  Syariah.  Selangor:  Penerbit

UAIM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 

Marwati Djoened Poesponegoro et al.. (1993). Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta, Balai Pustaka.

 

Mat   Saad   Abdul   Rahman.   (2006).   Pembalasan   Kesalahan   Jenayah   Dalam Masyarakat 

Majmuk. Selangor: Intel Multimedia And Publication.

 

Mazlan  Ibrahim  et   al..  (2013).  Pengenalan  Tokoh-Tokoh  Dan  Kitab  Tafsir  Melayu Ulama 

Nusantara. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mazlan  Ibrahim.  (2002).  Sejarah  Dan  Pandangan  Ulama  Tafsir  Mengenai  Tafsir Ilmiy. Kuala 

Lumpur:  Karisma Publications Sdn. Bhd..

 

Mohd  Said  Ishak.  (2000).  Hudud  Dalam  Fiqah  Islam.  Johor:  Universiti  Teknologi Malaysia.

 

Mohammad Amin Suma. (2001).  Pengantar Tafsir Ahkam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

 

Muhammad   Redzuan   Othman.   (2006).     Islam   dan   Masyarakat   Melayu.   Kuala Lumpur: 

Penerbit Universiti Malaya.

 

Muhammad bin  Idris  al-Marbawi.  (2008). Kamus Idris al-Marbawi. Kuala  Lumpur: Darul Fikir Sdn. 

Bhd..

 

Mustaffa Abdullah. (2009). Rasyid Rida: Pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti 

Malaya.

 

Paizah  Ismail  et  al..  (2004).  Fiqah  Malaysia.  Kuala   Lumpur:  Unit   Penerbitan, Akademi 

Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Paizah  Ismail.  (2003).  Undang-Undang  Jenayah  Islam.  Selangor:  Tradisi  Ilmu  Sdn.

Bhd..

 

Rusydi   Hamka.   (2010).   Hamka   Pujangga   Islam   Kebanggaan   Rumpun   Melayu.

Selangor: Pustaka Dini.

 

Said Ibrahim. (1996). Kanun Jenayah Syar„iyyah. Kuala Lumpur: Dar al-Ma„rifah.

 

Shahrezad Ibrahim et al.. (2002). Kamus Dwibahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Syaifullah. (1997). Gerak Politik Muhamadiyah Dalam Masyumi. Jakarta: PT Pustaka Utama Garfiti.

 

Sohaimi  Abdul  Aziz  et  al..  (2003).  Syeikh  Tahir  Jalaluddin  Pemikir  Islam.  Pulau

Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

 

Sidek  Baba  et  al..  (2008).  Pemikiran  Hamka.  Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan

Pustaka.

 

Sohaimi Abd Aziz et al.. (2003).  Syed Syeikh al-Hadi: Cendekiawan Dan Sasterawan Ulung. Pulau 

Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

 

Thameen  Usama.  (2000).  Metodologi  Tafsir  al-Qur?an  (terj.  Hasan  Basri).  Jakarta: Riora 

Cipta.

 

Triyana  Harsam.  (2008).  Taqdir  Manusia  Dalam  Pandangan  Hamka.  Banda  Aceh: Yayasan Pena.

 

Teuku  Iskandar  et  al..  (2002).  Kamus  Dewan.  Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan Pustaka.

 

Ugi Suharto. (2007). Pemikiran Islam Liberal. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. 

 

Zakaria bin Omar. (2002).  Ayat Hukum. Kuala Lumpur: Pustaka Abdul Majid.

 

Zulkifli    Mohd    Yusoff.    (2007).    Muhammad    Abduh:    Pengaruhnya    Kepada Pembaharuan 

Politik Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur: Al-Baian Corporation Sdn. Bhd..

 

Zulkifli  Mohd  Yusoff.  (2011).  Tafsir  Ayat  al-Ahkam.  Kuala  Lumpur:  PTS  Darul Furqan Sdn. 

Bhd..

 

 

Tesis  Dan  Disertasi

 

 

Abd Manan Syafi?i. (2012). “Islah Wanita di Indonesia: Kajian Perbandingan Antara Tafsir  al-Azhar  

Dan  Tafsir  al-Misbah”.  Tesis  PhD  (tidak  diterbitkan).  Fakulti Usuluddin, Akademi Pengajian 

Islam, Universiti Malaya.

 

Abd  Rouf.  (2011).  “Dimensi  Tasawuf  Karya  Hamka:  Analisis  Terhadap  Tafsir  al- Azhar”.  

Tesis  PhD  (tidak  diterbitkan).  Fakulti  Usuluddin,  Akademi  Pengajian Islam, Universiti 

Malaya.

 

„Abd al-Salam Isma?il Unangan. (2001). “Dawr al-Maqasid fi Dar al-Ta?arud fi al- Fikr  al-Usuli”.  

Disertasi  Sarjana  (tidak  diterbitkan).  Fakulti  Ilmu  Wahyu  dan Sains Kemanusiaan, Universiti 

Islam Antarabangsa Malaysia.

 

Adam   Syamim   Ibrahim.   (2009).   “Istinbat   al-Ahkam   min   al-Qisas   al-Qur?ani:

Tatbiqatun  Mu„asirah”.  Disertasi  Sarjana  (tidak  diterbitkan).     Fakulti  Ilmu emanusiaan, 

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 

Adil Sulayman Ahmad  Dahwi. (2015). “ Ayat  al-Ahkam fi al-Majmu„ li al-Nawawi min   Surah   

al-Fatihah   ila   Nihayah   Surah   al-Nisa?  Dirasah   Muqaranah”. Disertasi Sarjana (tidak 

diterbitkan). Fakulti Dakwah Dan Usuluddin, Universiti Umm al-Qura.

 

?Afif Nu?man. (2013). “Ayat al-Ahkam fi Tafasir al-Yamaniyah: Dirasah Muqaranah bayna Tafsir 

al-Thamarat al-Yani?ah li al-?Allamah Yusuf al-Thulathi wa Tafsir al-Bayan  li  al-?Allamah  

Muhammad  Ibn  ?Ali  al-Mura?i”.  Tesis  PhD  (tidak diterbitkan). Akademi Pengajian Islam, 

Universiti Malaya.

 

Afif Zuhri Muhammad Khodri Harahap. (t.t). “The Relationship Between Information Technology (IT) 

Capability And Performance Of Islamic Banking Branches In Kedah   The   Perspective   Of   Maqasid  

 al-Shariah”.   Disertasi   Sarjana   (tidak diterbitkan).  Othman  Yeop  Abdullah  Graduate  

School  Of Business,  Universiti Utara Malaysia.

 

Al-Tayyib „Abd al-Razaq al-Naqr „Abd al-Karim. (2009).   “Qa„idah “Dar al-Hudud bi al-Syubahat”: 

Dirasah Maqasidiyyah”. Disertasi Sarjana (tidak diterbitkan). Fakulti  Ilmu  Wahyu  dan  Sains  

Kemanusiaan,  Universiti  Islam  Antarabangsa Malaysia.

 

Basyir  Mawlud  Juhaisy.  (2002).  “Hifz al-Mal:  Masalikuhu  wa  Maqasiduhu  „Ind  al- Imam 

Muhammad  al-Tahir  Ibn „Asyur”. Tesis PhD (tidak diterbitkan). Fakulti Ilmu Wahyu dan Sains 

Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 

Bazisy Amal. (2013). “ Al-Wasail al-Mutabbaqat fi al-Masarif al-Islamiyyah li Tahqiq Maqasid    

al-Syari„ah:    al-Bank    al-Islami    al-Malizi    al-Mahdud    (CIMB) Namuzajan”.  Disetasi  

Sarjana  (tidak  diterbitkan).  Fakulti  Syariah,  Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Che  Ismail  bin  Che  Othaman.  (2010).  “Pemakaian  Maqasid  al-Shari?ah Dalam Produk  Takaful  

Keluarga  Di  Etiqa  Takaful  Berhad”.  Disetasi  Sarjana  (tidak diterbitkan). Fakulti Syariah, 

Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Faridah  Zozo.  (2002).  “al-Nasl  Dirasah  Maqasidiyyah  fi  Wasa?il Hifzihi  fi  Daw?i 

Tahaddiyyat al-Waqi„i al-Mu„asir”. Tesis PhD (tidak diterbitkan). Fakulti Ilmu Wahyu dan Sains 

Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 

Ghaliyah  Buhadah.  (2000).  “Al-Ta?sil  al-Maqasidi  li  al-Adillah  al-Mukhtalaf  fiha Dirasah  

li  Bayan  Anna  al-Adillah  al-Mukhtalaf  fiha  Qawa„id Tatbiqiyyah  li Maqasid al-Syari„ah”. 

Tesis PhD, Fakulti Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 

Hasbullah Mat Daud. (2011). “Teori Maqasid Syari„ah:Kajian Perbandingan Antara Pemikiran   

al-Syatibi   Dan   Izzuddin   Abd   Salam”.   Disertasi   Sarjana   (tidak

i Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Imron  Baehaqi.  (2012).  “Perumpamaan  Melayu:  Kajian  Kepada  Penggunaannya Oleh  Hamka  Dalam  

Tafsir  al-Azhar  Juzuk     27”.  Disertasi  Sarjana  (tidak diterbitkan). Akademi Pengajian Islam, 

Universiti Malaya.

 

Mahyuddin Daud. (2012). “Metodologi Pentafsiran Ayat al-Ahkam Dalam Tafsir al- Munir  Karangan  

Wahbah  al-Zuhayli”.  Disertasi  Sarjana  (tidak  diterbitkan). Fakulti Usuluddin, Akademi 

Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Mat Isa bin Deraman. (2008). “Musyarakah al-Muslimin li Ghairihim fi Munasabatim al-Diniyyah:  

Dirasah  Fiqahiyyah  fi  Daw?i Maqasid  al-Syari„ah”.  Disertasi Sarjana   (tidak   diterbitkan).   

Fakulti   Ilmu   Wahyu   dan   Sains   Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 

Muhammad  Yusri  Affandy.  (2012).  “Metodologi  HAMKA  Dalam  Pentafsiran  al- Quran:   Tumpuan   

Khusus   Pada   Ayat-Ayat   Yang   Mengandungi   Kalimah Pengertian  Takwa  Di  Dalam  Surah  

al-Baqarah,  Tafsir  al-Azhar”.  Disertasi Sarjana   (tidak   diterbitkan).   Othman   Yeop   

Abdullah   Graduate   School   Of Business, Universiti Utara Malaysia.

 

Muhammad  Haris.  (2013).  “Metode  Dan  Penafsiran  Abdul  Halim  Binjai:  Study Terhadap Tafsir 

al-Ahkam”. Kertas Projek (tidak diterbitkan). Universiti Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim.

 

Nashwan  ?Abduh.  (2010).  “Ma„alim  al-Tafsir  al-Maqasidi  li  al-Qur?an  al-Karim (Ayat al-Khamr 

Namuzajan)”. Disertasi Sarjana (tidak diterbitkan). Fakulti Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, 

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 

Nashwan  ?Abduh.  (2010).  “Usus  al-Tafsir  al-Maqasidi  li  al-Qur?an  al-Karim  wa Taqbituh  

?Ala al-Kulliyyat  al-Khams  fi Tafsir  al-Tahrir  wa  al-Tanwir  li  Tahir Ibn  ?Asyur”.  Tesis  

PhD  (tidak  diterbitkan).  Universiti  Islam  Antarabangsa Malaysia.

 

Nordiana   Jamry.   (2015).     “Costumer   Perception   Towards   Islamic   Banking   In Fulfiling 

Maqasid Shariah”. Disertasi Sarjana (tidak diterbitkan). Othman Yeop Abdullah Graduate School Of 

Business, Universiti Utara Malaysia.

 

Nurdin. (2012). “Aplikasi Metode Tafsir bi al-Ma?thur Dan Pengaruhnya Terhadap Karya-Karya  Tafsir  

Di  Indonesia:  Kajian  Tentang  Ayat-Ayat  Hukum”.  Tesis PhD (tidak diterbitkan). Akademi 

Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Qasim  Huzaifah  Bollu.  (2009).  “Athar  Maqasid  al-Syari„ah wa  Ma?alat  al-Af„al  fi

„Amal  al-Masrifi  (Dirasah  Usuliyyah  Tatbiqiyyah)”.  Disertasi  Sarjana  (tidak diterbitkan).  

Fakulti  Ilmu  Wahyu  dan  Sains  Kemanusiaan,  Universiti  Islam Antarabangsa Malaysia.

 

Ra?y Talal Mahjub. (t.t). “al-Maqasid al-Syar„iyyah fi al-Qur?an al-Karim wa Istinbat ma Warada 

minha fi Surati al-Fatihah wa al-Baqarah”. Disertasi Sarjana (tidak diterbitkan). Fakulti Syariah, 

Universiti Umm al-Qura.

 

Ridwan  Ahmad.  (2004).  “Standard  Maslahah  Dan  Mafsadah  Dalam  Penentuan Hukum  Islam  Semasa  

Di  Malaysia”.  Tesis  PhD  (tidak  diterbitkan).  Fakulti Syariah, Akademi Pengajian Islam, 

Universiti Malaya.

 

Syamruddin Nasution. (2011). “Pernikahan Antara Agama Dalam al-Qur?an: Kajian Perbandingan Antara 

Tafsir al-Azhar Dan Tafsir al-Misbah”. Tesis PhD (tidak diterbitkan). Fakulti Usuluddin, Akademi 

Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Sazelin   Arif.   (2012).   “Konsep   Halalan   Tayyiban   Daripada   Perspektif   Maqasid Syari„ah 

Dan  Aplikasinya  Dalam  Prosuder  Penentuan  Makanan  Halal  Di Malaysia”. Tesis PhD (tidak 

diterbitkan). Fakulti  Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Tazul   Islam.   (2012).   “   Maqasid   al-Qur?an:   An   Analytical   Study   of   Some 

Contemporary  Muslim  Scholars  View”.  Tesis  PhD  (tidak  diterbitkan).  Fakulti Ilmu Wahyu dan 

Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 

Umm Wa?il Burkani. (1999). “Al-Ijtihad al-Maqasidi „Ind al-„Izz bin „Abd al-Salam”. Disertasi    

Sarjana    (tidak    diterbitkan).    Fakulti    Ilmu    Wahyu    dan    Sains Kemanusiaan, 

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

 

 

Artikel

 

 

Abd Nasir bin Abdul Rani dan Kamaru Salam bin Yusof. (t.t). “Aplikasi Maqasid al- Syari„ah Dalam 

Pembiayaan Golongan Fakir Menerusi Harta Zakat”.

 

Halimatusaadiah binti Hairudin dan Mat Noor bin Mat Zain. (t.t).  “Aplikasi Prinsip Dalam   Kontrak 

  Dan   Keuntungan   Produk   Takaful   Keluarga   Di   Syarikat- Syarikat Takaful Di Malaysia: 

Satu Sorotan Literatur”.

 

Hayatullah Laluddin at el.. (2012). “An Analysis of Maslahah?sDevelopment Through al-Ghazali    Pre 

   and    Post    al-Ghazali    Periods”.    International    Business Management 6 (2).

 

Mohd  Asri  Yusof.  (1994).  Syah  Waliyullah  Mujaddid  Ulung  Untuk  Abad-Abad Kemudian. Kertas 

Kerja Prosiding Seminar Tokoh-Tokoh Mujadid  Islam pada 10 Julai 1994. Universiti Teknologi 

Malaysia, Kuala Lumpur.

 

Mohamad   Zaidi   Abdul   Rahman.   (2015).   “Aplikasi   Maqasid   al-Syari„ah  Dalam Pentadbiran 

Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam”. Jurnal Fiqah, No. 12.

 

Mustafa  Omar  Mohammad  dan  Syahidawati  Shahwan.  (2013).  “The  Objective  of Islamic  Economic 

 and  Islamic  Banking  in  Light  of  Maqasid  al-Shariah:  A

Critical Review”. Middle-East Journal of Scientific Reseach 13.

 

Muhammad  Ridhwan  Abdul  Aziz  dan  Mohd  Shahid  Mohd  Noh.  (2013).  “Tools  of Usul al-Fiqh in 

Realizing Maqasid al-Shari„ahin Sukuk Structures in Malaysia: An Initial Analysis”. International 

Journal of Education and Reseacrh Vol. 1 No. 10.

 

Norhanani  Ahmad  at  el..  (2017).  “Maqasid  al-Syari„ah Dalam  Penawaran  Produk Takaful Wanita: 

Kajian Di Pengendalian Takaful Terpilih”. Jurnal Syariah Vol. 25, No. 1.

 

Paizah Ismail. (2014). “Penyelesaian Masalah Pertentangan Antara Nas Berasaskan Prinsip Maqasid 

al-Syari„ah”.  Jurnal Fiqah, No. 11.

 

Ridzwan  Ahmad.  (t.t).  “Permasalahan  Ta?lil  al-Ahkam  Sebagai  Asas  Penerimaan Maqasid 

al-Syari?ah Menurut Ulama Usul”.

 

Selamat Amer at el.. (2012). Aplikasi Elemen Saintifik Dalam Tafsir al-Qur?an: Satu Pengamatan   

Awal   Terhadap   Manhaj   Zaghlul   Najjar   Dalam   Tafsir   Ayat Kawniyyah  fi  al-Qur?an  

al-Karim.  Jurnal  al-Bayan  Jabatan  al-Qur?an  &  al- Hadith,   Akademi   Penganjian   Islam,   

Universiti   Malaya.   Bil.   10,   Terbitan Disember.

 

Sharifah Hayaati Syed Ismail dan Asmak Ab Rahman. (2011). “Effective Governanse in the Era of 

Caliphate „Umar Ibn al-Khattab (634-644)”. Eropean Journal of Social Sciences Volume 18, Number 4.

 

Nasywan  „Abduh  al-Mikhlafi  dan  Ridwan  Jamal  al-Atrays.  (2013).  “al-Tafsir  al- Maqasidi: 

Isykaliyat al-Ta„rif wa al-Khasa?is”.   Majalah „Alamiyyah li Buhuth al-Qur?an 2.

 

Ridhoul Wahidi dan Rafiuddin Afari. (2013).  “Tafsir al-Ahkam Karya Abdul Hamil Binjani”. Jurnal 

Shahadah Volume III, Nombor 2.

 

 

Internet 

 

 

www.jais.gov.my 

 

http://www.omaq.org

 

http://bakasalam.blogspot.my 

 

www.utusan.com. my 

 

www.peraktoday.com 

 

www.malaysiakini.com

 

anwaribrahimblog.com

 

www.jawi.com.my

 

www.e-muamalat.gov.com

 

www.ukm.my www.iium.edu.my 

 

www.niknasri.com

 

www.mstar.com.my 

 

www.haluan.org.my

 

www.abimpahang.blogspot.com

 

www.astroawani.com 

 

www.utusan.com.my

 

www.freemalaysiatoday.com 

 

www.sinarharian.com.my 

 

http://m.malaysiakini.com 

 

www.harakahdaily.net

 

www.barisannasional.org.my 

 

www.mstar.com www.bharian.com.my

 

www.hmetro.com.my 

 

www.roketkini.com 

 

https://ms.wikipedia.org 

 

http://www.pendeta.um.edu.my

 

http://islamtheses.com 

 

http://id.wikipedia.org 

 

http://psq.or.id

 

http//: umexpert.um.edu.my

 

http://vikaardiansyah.blogspot.my

 

www. prpm. dbp.gov.my

 

www.womencollegehospital.ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)