UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Noor Sarah Abu Kassim
Title :Dakwah dalam lirik puisi endoi
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Year of Publication :2020
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian   ini   merupakan   sebuah   kajian   berbentuk   kualitatif   yang  bertujuan   untuk mencapai tiga objektif utama iaitu menjelaskan kedudukan puisi Endoi sebagai wahana dalam  menyampaikan dakwah, menghuraikan kedudukan lirik puisi Endoi berdasarkan tiga  perspektif  iaitu   akidah,  syariah  dan  akhlak  dan  menganalisis  keindahan  mesej dakwah dalam lirik Puisi Endoi.  Kajian ini menggunakan pendekatan Dakwah dalam Teori   Pengkaedahan   Melayu,   Konsep   Dakwah    Yusuf   al-Qardhawi   dan   Konsep Keindahan menurut Ibnu Khaldun. Kajian ini berjaya menemukan  sebanyak 26 buah rangkap  yang  dikelompokkan  kepada  tiga  perspektif  dakwah.  Sebanyak  14   buah rangkap di bawah perspektif akidah, 4 buah rangkap di bawah perspektif syariah dan 8 buah   rangkap  di  bawah  perspektif  akhlak.  Penemuan  kajian  ini  sangat  bertepatan dengan  dua   paksi  kepercayaan  yang  wajib  diketahui  umat  Islam  iaitu  berlandaskan kepada Rukun Iman dan  Rukun Islam. Berdasarkan dapatan kajian ini, penggabungan Teori Pengkaedahan Melayu melalui  Pendekatan Dakwah, Konsep Dakwah Menurut Yusuf  al-Qardhawi  dan  Konsep  Keindahan  menurut  Ibnu   Khaldun  telah  terbukti menjadi kerangka  analisis  yang menemui mesej-mesej dakwah  yang terdapat  dalam lirik puisi Endoi yang dikaji. Kerangka ini dicadangkan dapat diperkembangkan dan  diperluaskan   bagi   tujuan   mengkaji   bukan   sahaja   bahan   puisi   malah   boleh  diperkembangkan  dalam  genre-genre  yang  lain.  Malah,  kajian  yang  berkaitan  puisi Endoi    juga   boleh   diperluaskan   dalam   bentuk   perbandingan.   Implikasi   kajian menunjukkan   betapa  perlunya  orang  Melayu  memelihara  dan  menghayati  kembali puisi-puisi tradisional dalam  masyarakat Melayu yang telah mereka warisi kerana puisi tradisional merupakan cerminan jati diri  bangsa Melayu seterusnya dapat mengekalkan tradisi ini dan menjadi salah satu kebanggaan warisan masyarakat Melayu.  

References

Al-Quran Al-Karim.

 

Ab. Aziz Mohd Zin. (2005). Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Abu Al-Husayn Muslim Bin Al-Hajjaj. (1995). Sohih Muslim. Bayrut: Dar Ibn Hazm. 

 

Abu  al-Majd  al-  Sayyid  Nawfal.  (1997).  al-Da’wah  ila  Allah  Taala.  Beirut:  Dar

Wahbah

 

Abu  Fathan.  (1996).  Peranan  Islam  Dalam  Masyarakat  Melayu.  Selangor  :Albaz Publication.

 

Abdullah  Nasih  Ulwan.  (1991).  Pendidikan  Anak-Anak  Dalam  Islam.  Singapura: Pustaka 

Nasional.

 

Abdullah Muhammad Zin. (1997). Prinsip dan Kaedah Dakwah Arus Pembangunan Malaysia. Bangi: 

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Abdul Ghafar Don & Zaleha Mohd Ali. (2008). Dakwah dan Cabaran. Shah Alam: Karisma Publication Sdn 

Bhd.

 

Abdul Halim Ali. (2006). Mendekati Puisi Melayu Tradisional. Tg Malim: Penerbitan Profesional 

Baharu.

 

Abdul Halim Ali. (2006). Ikhtisar Teori dan Kritikan Sastera Barat Dan Malaysia. Tg Malim: 

Penerbitan Profesional Baharu.

 

Abdul Halim Ali. (2013). Memahami Puisi Melayu Tradisional. Tg. Malim: Universiti Pendidikan Sultan 

Idris.

 

Abdul  Halim  El-Muhammady.  (1992).  Dinamika  Dakwah  Suatu  Perspektif  Dari Zaman Awal Islam 

Hingga Kini. Kuala Lumpur: Budaya Ilmu Sdn Bhd.

 

Abdul Karim Zaydan. (2002). Islam dan Dakwah. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

 

Abdul  Rahim  Abd  Rashid.  (1993).  Pendidikan  Nilai  Merentasi  Kurikulum.  Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Abdul  Razak  Othman.  (1994).  Novel  Hidayah:  Pengkaedahan  Keagamaan.  Kuala Lumpur: Universiti 

Malaya. (MA).

 

Adam Abdullah al-Huri. (1989). Tarikh al-Dakwah al- Da’wah al-Islamiyah. Kaherah: Maktabah.

 

Ahmad  Kamal  Abdullah.  (1988).  Unsur-Unsur  Islam  Dalam  Puisi  Melayu  Moden.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Alawiyah As. Tutty. (1997). Strategi Dakwah Di Lingkungan Majelis Taklim. Bandung Indonesia: Mizan.

 

Amir Hasan Dawi. (2002). Penteorian Sosiologi dan Pendidikan. Tg Malim: Quantum Book.

 

Ani  Hj  Omar.  (2011).  Apresiasi  Teori  Kesusasteraan  Melayu.  Tg  Malim:  Emeritus 

Publication.

 

Anwar  Din.  (2007).  Asas  Kebudayaan  Dan  Kesenian  Melayu.  Bangi  Selangor: Universiti 

Kebangsaan Malaysia.

 

Asin Dollah. (2004). Ke arah memantapkan Gerakan Dakwah di Malaysia: Cabaran dan penyelesaian. 

Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Azizan bt Baharuddin. (2010). Islam dan Sains Dalam Pembangunan Tamadun. Kuala Lumpur: Percetakan 

Nasional Berhad.

 

Azhar Hamid. (1990). Budaya Berendoi.Kuala Lumpur: Utusan Melayu: 25. Bernand Lewis. (1993). Islam 

and The West New York: Oxford University Press.

 

Braginsky  V.I.  (1992).  ‘Erti  Keindahan  dan  Kesusasteraan  Melayu”,  dlm.  Dewan Sastera, 

Februari-Mac 1992.

 

Braginsky  V.I.  (1994).  Erti  Keindahan  dan  Keindahan  Erti  dalam  Kesusasteraan

Melayu Klasik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Chong Ah Fok. (2006). Kajian Novel-Novel terpilih Brunei dari Perspektif

 

Pengkaedahan Melayu. Brunei: Universiti Brunei Darussalam. (PhD).

 

Fariza  Md  Sham.  (2006).  Dakwah  dan  Kaunseling  di  Malaysia.  Bangi:  Universiti Kebangsaan 

Malaysia.

 

Engku  Ibrahim  Ismail. (1992).  Konsep Seni Dalam Islam. Kuala  Lumpur: Akedemi Pengajian Melayu.

 

Ghazali Sulaiman. (2007). Media Komunikasi Islam. Shah Alam: Universiti Teknologi Mara.

 

Habiburrahman  El-Syirazie.  (2014).  “Kajian  Interteksual  Puisi-Puisi  Religus  Taifiq Ismail” 

dlm. Jurnal Penyiaran Islam. Bil. Jan-Jun (34-38).

 

Hanafi Mohamed. (1996). Falsafah Pendidikan Menurut Al-Quran. Selangor: Pustaka Ilmi.

 

Hadijah Rahmat.  (2006).  Peranan dan  Perkembangan Sastera Kanak-Kanak. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa 

Dan Pustaka.

 

Hamdan Abd Rahman. (1999). Panduan Menulis dan Mengeja Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

Hamka. (1992). Aqidah Islam. Selangor: Pustaka Dini.

 

Hassan  Langgulung.  (1981).  Beberapa  Tinjauan  Dalam  Pendidikan  Islam.  Kuala Lumpur: Pustaka 

Antara

 

Hassan  Langgulung.  (1997).  Asas-Asas  Pendidikan  Islam.  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa Dan 

Pustaka.

 

Hashim Awang. (1989). “Kajian Sastera: Suatu Pendekatan Melayu”. Dewan Sastera

(Disember 1989). hal. 60-63.

 

Hashim  Awang.  (1993).  “Menilai  Hidayah  Dengan  Pendekatan  Dakwah”.  Dewan

Sastera. (November 1993). hal. 74-75.

 

Hashim   Awang.   (1993).   “Pengkaedahan   Melayu   dalam   Kajian   dan   Kritikan

Kesusasteraan Tanah Air” dlm. Dewan Sastera (Januari, 1993). hal.52-56..

 

Hashim Awang. (1999). ‘ Teori Sastera Sendiri: Pengkaedahan Melayu.”. Kertas Kerja Kolokium Membina 

Teori Sastera Sendiri, Hotel The Summit, 6-8 Disember 1999, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Hashim  Musa.  (1995).  Sejarah  Perkembangan  Tulisan  Jawi.  Kuala  Lumpur  Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

Harun Jaafar. (1995). Unsur-Unsur Dakwah dan Pendidikan Dalam Lagu-Lagu Dodoi Melayu. Bangi 

:Universiti Kebangsaan Malaysia: ATMA. (PhD).

 

Harun Jaafar. (2002).  Wacana Kesusasteraan Melayu Klasik. Tg. Malim: Universiti Pendidikan Sultan 

Idris.

 

Harun Jaafar. (2002). Teori dan Kritikan Sastera. Selangor: Pustaka Sistem Pelajaran Sdn Bhd.

 

Harun  Mat  Piah.  (1980).  Puisi  Melayu  Tradisional:  Satu  Pembicaraan  Genre  Dan Puisi. Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Harun  Mat  Piah.  (2006).  Puisi  Melayu  Tradisional  Nasihat  dan  Pengajaran.  Kuala Lumpur: 

Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Haron Din. (2008). Islam Rujukan Efektif Akhlak Mulia. Selangor: PTS Millenia Sdn Bhd.

 

M. Sidin. (1980). Asal-Usul Adat Resam Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

 

Ibn Khatir. (2000). Tafsir Quran Azim. Cairo: Maktabat Awlad Lil Thurat.

 

Ismail  Hussein.  (1986).  Sastera  dan  Agama.  Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan Pustaka.

 

Ismail Kamus. (2013). Indahnya Hidup Bersyariat. Selangor: Telaga Biru.

 

Jelani Harun. (1999). “Pengkaedahan Melayu: Mencari Zahir Merungkai Batin.” Kertas

Kerja Kolokium Membina Teori Sastera Sendiri, Hotel The Summit,

6-8 Disember 1999, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Johari Yahya. (2002). Pantun Peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Julia   Amrestiani.   (2009).   Analisis   Pesanan   Dakwah   Dalam   Novel   Mahligai Perkahwinan. 

Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

 

Jumali Selamat. (2009). “Aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu dalam Menaras Ribut dalam Menjaras 

Ribut Menerusi Pendekatan Dakwah” dlm. Jurnal Personalia Pelajar. Bil. 12 Jun/June (19-37).

 

Jumali Selamat. (2011). “ Pengaruh Urbanisasi dalam Novel Cucu Tuk Wali Melalui Pendekatan 

Kemasyarakatan” dlm. ATAVISME.

 

Kamal Hassan. (1980). Media Dakwah. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Kamaruddin Salleh. (2007). 

Pemikiran Islam dan Isu-Isu semasa. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia.(1994).  Ensiklopedia  Sejarah  Dan  Kebudayaan Melayu. Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Ibrahim  Amini.  (2006).  Agar  Tak  Salah  Mendidik.  Jakarta  Indonesia:  Penerbit  Al- Huda.

 

Mana  Sikana.  (1996).  Falsafah  dan  Seni  Kreatif  Melayu.  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa Dan 

Pustaka.

 

Mana Sikana. (1983). Pemikiran Islam Dalam Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Tratra Publishing & 

Trading Sdn Bhd.

 

Mana Sikana. (1985). Tanggapan Sastera. Kuala Lumpur: Karya Bistari.

 

Maniyamin. (2005). Citra Takmilah Analisis Terhadap Kumpulan Puisi Islam. Shah

Alam: Karisma Publication Sdn Bhd.

 

Maniyamin  Ibrahim.  (2009).  Konteks  Sastera  dan  Budaya  Melayu.  Shah  Alam:

Karisma Publication Sdn Bhd.

 

Mardzelah   Makhsin.   (2003).   Pendidikan   Islam.   Pahang:   PTS   Publication   & 

Distributors.

 

Md. Hashim Haji Yahya, Mad Afandi Awang. (1990). ‘Kesenian dari sudut Syariah” Universiti Malaya, 

5-8 November (Kertas Persidangan Seminar dan Kesenian).

 

Mustafa  Hj.  Daud.  (1994).  Kesusasteraan  Dalam  Tamadun  Islam.  Sintok  Kedah: Universiti 

Utara Malaysia.

 

Mohd Asri Abdullah. (2010). Prinsip-Prinsip Asas Islam, Syariah, Ibadat dan Akhlak.

Shah Alam. Universiti Teknologi Mara.

 

Mohd  Amin  Abdul  Rahim.  (2007).  Panduan  Pendakwah  Secara  Praktikal.  Kuala Lumpur: Darul 

Fikir Sdn Bhd.

 

Mohd Firdaus Che Yaacob& Normaliza Abd Rahim (2016). “Nilai Baik Hati Menerusi

 

Cerita   Rakyat   Melayu    Terhadap   Masyarakat    Melayu   Suatu   Aplikasi   Teori Pengkaedahan 

 Melayu.”  Dlm.  Jurnal  of  Business  and  Social  Development. Volume 4 November2, September 

2016;48-57.

 

Mohd  Majid  Konting.  (1990).  Kaedah  Penyelidikan  Pendidikan.  Kuala  Lumpur: Dewan Bahasa Dan 

Pustaka.

 

Mohd  Kamal  Hassan.  (1991).  Sastera  Untuk  Pembinaan  Sahsiah  Manusia.  Dewan Sastera. Mei 

52-55.

 

Mohd  Rashid  Md  Idris.  (2011).  Nilai  Melayu  Dalam  Pantun.  Tg Malim:  Universiti Pendidikan 

Sultan Idris.

 

Mohd Rosli Saludin. (2007). Nilai-Nilai Islam Dalam Teromba. Pulang Pinang: Goal Intelligent.

 

Mohd Rosli Saludin. (2007). Seni Berpuisi. Pulau Pinang: Goal Intelligent Publishing

Sdn Bhd.

 

Mohd  Taib  Osman  (peny.).  (1975).  Tradisi  Lisan  di  Malaysia.  Kuala  Lumpur:

Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan.

 

Mohd Taib Osman. (1980). Agama dan Kepercayaan Orang Melayu: Organisasi Dan Struktur. Kuala Lumpur: 

Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Mohd  Taib  Osman  (peny.).  (1975).  Warisan  Puisi  Melayu.  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa Dan 

Pustaka.

 

Mohd. Ali Aziz, M. Ag. (2004). Ilmu Dakwah. Jakarta Indonesia: Kencana Prenada Media  Group.

 

Mohd Hariri Mohd Daud. (2015). Menyambut Cahaya Mata Gaya Rasulullah. Kuala Lumpur: Mutiara 

Cemerlang Sdn Bhd.

 

Mohd Nasir Omar. (2010). Falsafah Akhlak. Bangi Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mohd Yusof. (2000). Bimbingan Akhlak Mulia dan Nilai-Nilai Murni. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.

 

Mohamed Asin bin Dollah. (2004). Dakwah Islam Semasa: Konsep dan Pelaksanaan.

Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Muhamad   Yusoff   Khalid.   (2002).   Isu   Dakwah   dan   Kemanusiaan   Dalam   Era Globalisasi. 

Kolej Universiti Islam Malaysia: Fakulti Dakwah

 

Muhammad Abdul Jabbar  Beg.  (1981).  Social  Mobility In Islamic Civilisation: The Classical 

Period. Kuala Lumpur: University Of Malaya Press.

 

Muhammad al-Ghazali. (1981). Ma’a Allah. Beirut: Dar Ihya’

 

Muhammad  Abdullah  Enan.  (2012).  Ibnu  Khaldun:  Riwayat  Hidup  dan  Karyanya.

Kuala Lumpur: Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.

 

Muhammad  Fadzil  Yusoff.  (2012).  Kosmologi  dalam  Puisi-Puisi  Zurinah  Hassan.

Selangor: Universiti Putra Malaysia.

 

Muhammad Haji Salleh. (1999). Menyeberangi Sejarah: Kumpulan Esei Pilihan. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Muhammad Haji Salleh (2000). Puitika Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

 

Muhammad Hussain. (2004). Teknik Terbaik Mendidik Anak. Kuala Lumpur: Jasmin

Enterprise.

 

Mustafa Haji Daud. (2002). Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

 

Naffi Mat (2010). Puisi--Puisi Dharmawijaya: Kajian Teori Pengkaedahan Melayu dan Estetika. 

Universiti Malaya: Akademi Pengajian Melayu. (PhD).

 

Nor  Baizura  Zakaria.  (2008).  Falsafah  dan  Logika  Melayu:  Karya  Klasik  (endoi).

Universiti Malaya: Akademi Pengajian Melayu (PhD).

 

Nor Raudah Hj. Siren (2012). Retorik Penulisan Dakwah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Norizat  Selat.  (2001).  Manifestasi  Kosmologi  Dalam  hukum  Adat  Pepatih  Dalam Kosmologi 

Melayu. Kuala Lumpur: Kademi Pengajian Melayu

 

Nor Marini Yaacob. (2011). Ibu dikaulah yang paling Hebat. Batu Caves Selangor: Best Seller 

Publication.

 

Noor Hisham Md Nawi. (2011). Indahnya Didikan Awal Anak Cara Islam. Selangor: Pts Millenia Sdn Bhd.

 

Noor Hazwany Arifin dan Noryamisma Ismail. (2014). “Pemikiran Marzuki Ali dalam Khazanah Segala 

Rimbun dari Aspek Teori Pengkaedahan Melayu dlm. Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 25 (135-157).

 

Nur  Syazrin  Nazee  Mudeen.  (2012).  Mesej  Dakwah  dan  Metode  Al-Mauizah  Al- Hasanah  Dalam  

Filem  My  Name  Is  Khan  dan  Jodhan  Akbar.  Universiti Malaya: Akademi Pengajian Islam.(MA).

 

Nureeyan Saleh (1999). Lagu Dodoi Melayu Pattani.  Bangi: Universiti Kebangsaan

Malaysia

 

Rohani  Abdullah.  (2004).  Bayi  Cerdik,  Merangsang  Perkembangan  Kanak-Kanak

Secara Optimum Bermula Daripada Peringkat Bayi. Pahang: PTS Publication And Distributors Sdn Bhd.

 

Roslan  Mohamed.  (2001).  Faktor  Kegemilangan  Dakwah  Islamiah.  Kuala  Lumpur: YADIM.

Safwan Fathy. (2005). Menjalin Kasih Sayang. Shah Alam: Marshall Cavendish. Salim Ali Rasyid Al- 

 

Syubli. (1999). Hukum Menyambut Kelahiran Zuriat Menurut

Sunnah Rasulullah Serta Perkara-Perkara Bid’ah Tentang Kelahiran.  Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.

 

Sayyid Sabiq. (2012). Akidah dan Pembangunan Modal Insan. Kota Bharu. Pustaka Aman Press.

 

Shafie Abu Bakar. (1990). Keindahan Dalam Kesenian Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Shahnon Ahmad. (1981). Kesusasteraan dan Etika Islam. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn Bhd.

 

Sidi Gazalba. (1976). Masyarakat Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

 

Sidi  Gazalba.  (1977).  Pandangan  Islam  Tentang  Kesenian.  Kuala  Lumpur:  Pustaka Antara.

 

Siddiq  Fadzil.  (2005).  Pembangunan  Watak  Bangsa.  Selangor:  Akademi  Kajian Ketamadunan Kolej 

Dar al- Hikmah.

 

Siti Aisah Murad. (1996). Konsep Nilai Dalam Kesusasteraan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan 

Pustaka.

 

Siti Aisyah Yap Abdullah. (1997). Dakwah Melalui Filem. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Siti  Hawa  Hj  Salleh.  (1987).  Cendekia  Kesusasteraan  Melayu  Tradisional.  Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Sohaimi Abdul Aziz. (2003). Sasterawan Negara: Muhammad Hj Salleh (Pencari Dan

Pemikir. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Shuhairimi Abdullah. (2009). Dinamisme Nilai-Nilai Murni Menurut Perspektif Islam.

Perlis: Universiti Malaysia Perlis.

 

Syaidul Azam Kamarudin. (2011).  Jati Diri Melayu dalam Kumpulan Puisi Pilihan A.Aziz Deraman. 

Selangor; Universiti Putra Malaysia.

 

Syed Sabiq. (2005). Fiqh Sunnah. Selangor: Pustaka Al-Hidayah.

 

Syed  Abdullah  Al-Malawiy.  (1996).  Fadilat  Amal  Dalam  Islam.  Johor:  Universiti Teknologi 

Malaysia.

 

Talib Samat. (2002). Selayang Pandang Dunia Sastera Dan Penulisan. Shah Alam: Karisma Publication 

Sdn Bhd.

 

Tajul   Arif   Mohamad   Yusof.   (2014).   Transformasi   Kepimpinan   Dalam   Novel Singapura:  

Analisis  Pengkaedahan  Melayu.  Bangi:  Universiti  Kebangsaan Malaysia. (PhD).

 

Wahyunah  Hj.  Abdul  Ghani,  (2000).  Puisi  Melayu  Lama  Berunsur  Islam,  Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa Dan Pustaka.

 

Walid Muhd Afif. (1996). Panduan dan Tatacara Lengkap Kelahiran, Pernikahan dan Kematian. Kuala 

Lumpur: Pustaka Syuhada.

 

Wan  Akmal  Wan  Semara.  (2005).  Unsur  Puitika  Dalam  Puisi  Melayu  Tradisional.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Wan Abdul Kadir. (2002). Tradisi Dan Perubahan Masyarakat dan Budaya Melayu

Kuala Lumpur: Pustaka Ilmu.

 

Wan  Hussein  Azmi.  (1984).  Panduan  Dakwah  Islamiah.  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Wan Hussein Azmi. (1988). Ilmu Dakwah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wan Zalina Wan 

Othman. (2013). Novel-Novel Faisal Tehrani: Kajian Intertekstualiti

dan Dakwah. Kuala Lumpur: Universiti Malaysia. (PhD).

 

Yahya  Nuryadi.  (2008).  Semulia  Akhlak  Nabi  Muhammad  SAW,  Kuala  Lumpur:

Progressive Publishing House Sdn Bhd.

 

Yusof Al-Qardhawi. (1978). Thaqafah al- Da’yah. Kaherah: Maktabah Wahbah. Yusof Al-Qardhawi. 

(1985). Iman dan Kehidupan.Selangor: Dewan Pustaka Fajar. Yusof Al-Qardhawi. (1999). Seni Dalam 

Islam. Kuala Lumpur: JAKIM.

 

Yusof   Al-Qardhawi.   (2000).   Jadidad   Fidaui   al-Quran   wal   Al-Sunnah.   Beirut: Muassasah 

Al-Risalah.

 

Yusof  Al-Qardhawi.  (2010).  Halal  dan  Haram  Dalam  Islam,  Bangi:  Darul  Syakir Enterprise.

 

Yusof Al-Qardhawi. (2014). Fiqh Hiburan dan Rekreasi. Selangor: PTS Islamika Sdn Bhd.

 

Yusuf Zaki Yaakub. (1964). Prinsip-Prinsip Ilmu Masyarakat. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

 

Zaaba. (1992). Mencapai Keluhuran Budi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka 

 

Zawiyah  Mohamad  Yusof. (2009).  Kemahiran  Komunikasi.  Kuala  Lumpur:  Dewan

Bahasa dan Pustaka.

 

Zulkiple Abd Ghani. (2014). Dakwah Dalam Era Siber Di Malaysia. Nilai: Universiti Sains Islam 

Malaysia.

 

Zuraini Hussein. (1996). Da’wah dan Tuntutannya. Selangor: Penerbitan Al-Kauthar. 

 

Zurakintan. (2015). “Pemikiran Melayu Tentang Ilmu dan Adab Dalam Puisi Melayu

Tradisional” dlm. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman). 3, (2).(121-129).

 

Zurinah Hassan. (2008). Puisi Melayu Moden. Kajian Teori Pengkaedahan Melayu.

Kuala Lumpur: Universiti Malaya. (PhD).

 

Zurinah Hassan, 2012, Puisi Melayu Tradisional, Selangor: Pekan Ilmu Publication.

 

 

Internet

http://www.sinarharian.com.my/hiburan/Dakwah Ustaz Don/Article

 

http://www.e-fatwa.go.my/fatwa-Kebangsaan/hiburan--nasyid-dan pancaragam

 

http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-rakaman-lagu-lagu-nasyid berbentuk

 

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=Utusan Malaysia.htm_Endoi

 

http.my/public/article-view.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)