UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Elizabeth Janie Silai
Title :Tema,ciri-ciri dan fungsi jaku sema dan jaku silup dalam pengajaran bungai jaku
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Year of Publication :2018
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tema,  ciri-ciri  dan  fungsi  jaku  sema  dan  jaku silup  dalam  pengajaran  bungai  jaku.  Kajian  ini  memfokuskan  kepada  tiga  objektif utama  iaitu menghuraikan tema, mengenal pasti ciri-ciri dan menjelaskan fungsi jaku sema  dan  jaku   silup  dalam  bungai  jaku.  Kajian  ini  memanfaatkan  dua  teori  iaitu semantik  dan  semiotik   menurut  C.  S.  Pierce  untuk  merungkai  objektif  kajian. Pengkaji telah menggunakan tiga kaedah  iaitu kaedah kepustakaan, kaedah lapangan dan  kaedah  pemerhatian.  Kaedah  lapangan  dan   pemerhatian  telah  dilakukan  di beberapa buah sekolah bersama dengan pelajar sekolah menengah.  Lima belas soalan berkaitan  dengan  ciri-ciri  jaku  sema  dan  jaku  silup  disediakan  dan   telah  diisi  oleh responden.  Analisis  deskriptif  telah  dimanfaatkan  untuk  menjawab  semua   soalan. Dapatan  kajian  menunjukkan  bahawa  terdapat  empat  ciri-ciri  jaku  sema  yang  telah  dikenal pasti. Jaku sema membandingkan keadaan dalam ungkapan dan mesej mudah difahami  dengan   menggunakan  kata  banding  asai,  baka,  enda  dan  munyi  (seperti, bagai dan umpama) di pangkal  ayat. Jaku silup pula ialah ungkapan yang mempunyai erti  yang bersembunyi,  ia  berteka-teki  dan   digunakan  di  tempat  berpenghuni,  untuk mengelakkan   malapetaka   dan   kecelakaan.   Dari    segi   persamaan,   kedua-duanya merujuk   kepada   sesuatu   yang   spesifik,   dan   ia    mempunyai   maksud   tertentu, menerapkan  cara  hidup  manusia,  terdiri  daripada  frasa-frasa   figuratif  serta  terdiri daripada  sepatah  dua  perkataan  sahaja.  Kajian  ini  diharapkan   dapat  memberikan fahaman   yang   jelas   kepada   golongan   pelajar   untuk   memahami   mesej    yang disampaikan. Implikasinya, kajian seumpama ini boleh dijadikan korpus tentang jaku sema dan  jaku silup dan jumlah penyelidik yang mengkaji kepelbagaian aspek Bahasa Iban di Sarawak.  

References

A  Team  of  Experts.(2000).Advanced  Learner?s  Dictionary  of  Literary  Terms.New

Delhi, India: Anmol Publications PVT. LTD.

 

Ab. Rahman Ab. Rashid, Harun Jaafar, Mohd. Rosli Saludin dan Talib Samat.(2000).

Kamus Sastera Melayu.Selangor.Pearson Education Malaysia Sdn Bhd.

 

Abdul Chaer. (1994). Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Abdul Chaer. 

(2002). Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta Abdul Chaer. (2007). Linguistik 

Umum. Jakarta: Rineka Cipta.

 

Abdul   Razak   Zaidan,   Anita   K.   Rustapa   dan   Hani?ah.   (1994).   Kamus   Istilah 

Sastra.Jakarta: Balai Pustaka.

 

Abdul Aziz Rahman. (2000). Kamus Milenium.Selangor : Federal Publications. 

 

Abdullah    Bin    Yusof.(2009).    Perluasan    Makna    Perkataan    Bahasa    Melayu:

Sumbangan  Data  Korpus  Berkomputer.  Perak.Universiti  Pendidikan  Sultan Idris.

 

Abdullah  Yusof,  Alias  Mohd  Yatim  &  Mohd  Ra?in  Shaari.(2009).  Semantik  dan Pragmatik 

Bahasa Melayu.Kuala Lumpur. PUSTAKA SALAM SDN BHD.

 

Abdullah  Hassan  dan  Ainon  Mohd.(2003).  Tesaurus  Bahasa  Melayu.Pahang:  PTS Publications & 

Distributions Sdn Bhd.

 

Abu Hassan Abdul & Mohd. Rasdi Saamah. (2012). Unsur Haiwan dalam Peribahasa Masyarakat  Asli  Suku 

 Kaum  Semai:  Pendeta  Jurnal  Bahasa  dan  Sastera Melayu.Perak : Universiti Pendidikan Sultan 

Idris.

 

Adam  Gargani.  (2014).  Poetic  Comparisons  How  Similes  Are  Understood.United Kingdom: 

Salford.

 

Ainon    Mohd    dan    Abdullah    Hassan.(2006).    Kamus    Pepatah,    Bidalan    & 

Perumpamaan.Selangor: PTS Publications & Distributions Sdn Bhd.

 

Anand  Sagar.  (1994).  Dictionary  of  Idioms  and  Phrases.Kuala  Lumpur:  Crescent

News (KL) Sdn Bhd.

 

Anida Sarudin & Mohd Rashid Hj Md Idris.(2015). Penguasaan Ilmu Linguistik Oleh

Guru-Guru Bahasa Melayu Di Sekolah: Penyelidikan Dalam Bidang Bahasa & Sastera. Perak: Penerbit 

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Anni  Holila  Pulungan.  (2011).  Kajian  Etnolinguistik  Terhadap  Peribahasa  Dalam Bahasa  

Indonesia:  Sebuah  Tinjauan  Pragmatic  Force  (Daya  Pragmatik). Sumatera Utara, Indonesia: 

Universitas Negeri Medan.

 

Asmah   Haji   Omar.(2008).   Ensiklopedia   Bahasa   Melayu.Kuala   Lumpur:   Dewan Bahasa Dan 

Pustaka.

 

Asmah   Haji   Omar   dan   Rosline   Sandai.(2012).   Fonologi   Bahasa   Iban.Perak: Universiti 

Pendidikan Sultan Idris.

 

Anwar  Gani  Mustakim.  (2012).  Representasi  Perempuan  Dalam  Kanji  (Analisis Semiotika    

Terhadap    Buku    Kanji    Pictographix).    Jakarta:    Universitas Indonesia.

 

Asraf,  Rosnita  Abdullah  dan  Surinah  Adam.(2016).  Kamus  Lengkap  Peribahasa 

Bergambar.Selangor: Sasbadi Sdn. Bhd.

 

Boh  Phaik  Ean  &  Goh  Sang  Seong.  (2015).  Satu  Analisis  Ketepatan  Terjemahan Chengyu dalam 

Novel Jia (Keluarga) ke dalam Bahasa Melayu (An Analysis of  the  Accuracy  of  Chengyu  

Translation  in  the  Novel  Jia  [Family]  into Malay) Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Broody Anak Sait.(2002). bertajuk Analisis Kesilapan Tanda Baca dan Ejaan Dalam Karangan   Pelajar  

 Kaum   Iban   Tingkatan   Dua   Di   Sekolah   Menengah Kebangsaan  Pakan,  Sarikei,  

Sarawak.Perak:  Universiti  Pendidikan  Sultan Idris.

 

Bup   sereba   reti   jaku   Iban.   (2011).   Kuching,   Sarawak:   The   Tun   Jugah Foundation.

 

Casper  Kayong  Umping.  (2010).  Sempama  Jaku  Iban  (Iban  Metaphor).  Sibu, Sarawak: Sarawak 

Iban Writers Association (Siwa).

 

Casper  Kayong  Umping.  (2014).Raja  Berani  Borneo:  Sejarah  Raja  Berani Dayak Iban. Sibu, 

Sarawak: Sarawak Iban Writers Association (Siwa).

 

Casper Kayong Umping. (2014) Sempama Jaku Iban. Sibu, Sarawak: Sarawak

Iban Writers Association (Siwa).

 

Chemaline   Anak   Osup.   (2011).   Pengajaran   Kemahiran   Bertutur   Dalam   Kelas

Bahasa Iban di SMK Tun Abdul Razak (Sarawak): Satu Kajian Kes. Tanjong Malim. Universiti Pendidikan 

Sultan Idris.

 

Chemaline  Anak  Osup  &  Padang  Anak  Luna.(2011).  Morfologi  Jaku  Iban.Perak: Emeritus 

Publications.

 

Corella Anak Stephen. (2017). Faktor Campur Kod Dalam Kalangan Masyarakat Iban Di   Sarawak:   

PENDETA   Journal   of   Malay   Language,   Education   and Literature. Tanjong Malim. Universiti 

Pendidikan Sultan Idris.

 

Fadilah  Jasmani.  (2012).  Kamus  Melayu-Inggeris  Dewan.  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan 

Pustaka

 

Harimurti  Kridalaksana.  (1982).  Kamus  Linguistik.  Jakarta:  Penerbit  PT  Gramedia, Jakarta.

 

Hashim Hj. Musa, Normahdiah Sheik Said, Rozita Che Rodi & Siti Sarah Ab Karim. (2012).  Hati  Budi  

Melayu:  Kajian  Keperibadian  Sosial  Melayu  Ke  Arah Penjanaan Melayu Gemilang:GEMA Online™ 

Journal of Language Studies

163. Selangor: Universiti Putra Malaysia.

 

Hasmidar  Hassan  &  Jafizah  Jaafar.  (2016).Penginterpretasian  Peribahasa  Dan Hubungannya  

Dengan  Kemahiran  Berfikir:  Analisis  Berdasarkan  Teori Relevans.   Jurnal   Bahasa:   Jilid   

16   Bil.   1   (94-119).   Pulau   Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Hashim  bin  Musa.  1994.  Pengantar  Falsafah  Bahasa:  Dewan  Bahasa  dan Pustaka. Kuala Lumpur.

 

Hashim bin Musa. 1994. Falsafah Bahasa Melayu: Beberapa Aspek Kajian, DJ Gemilang. U.I.A: Petaling 

Jaya.

 

Hashim  bin  Musa.  1994.  Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Bahasa  Melayu: Alirannya  Berdasarkan  

Teks-Teks  Terpilih,  Kertas  Data/Monograf  Siri Baru 2. Jabatan Pengajian Melayu, Universiti 

Malaya: Kuala Lumpur.

 

Hishamudin  Isam  &  Mashetoh  Abd  Mutalib.(2015).  Memahami  Pemikiran  Melayu Melalui   

Pembingkaian   Makna   Leksis   Darah   Dalam   Peribahasa.Jurnal Melayu. Kedah: Universiti Utara 

Malaysia.

 

Hamzah.(2001). Kamus Za?ba.Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

 

Hasnah Faizah. (2010). Linguistik Umum. Pekanbaru: Cendikia Insani

 

 

HB Hamzah. (2001). Kamus Za?ba. Kuala Lumpur: Pustaka Antara Books Sdn Bhd.

 

Hornby A.S, Cowie Ap. Grimsan AC. (1989) .Oxford Advanced Learner?s Dictionary of Current English. 

England: Oxford University Press.

 

Imran   Ho-Abdullah.   (2011).   Analisis   Kognitif   Semantik   Peribahasa   Melayu Bersumberkan  

 Anjing(Canis   Familiaris).   GEMA   Online™   Journal   of Language Studies 125. Selangor: 

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Jamaludin, I.K. Seken & L. P. Artini. (2013).   Analisis Bentuk, Fungsi Dan Makna Lelakaq  Dalam  

Acara  Sorong  Serah  Pada  Ritual  Pernikahan  Adat  Sasak. Indonesia: Universitas Pendididkan 

Ganesha Singaraja.

 

Janang Ensiring, Robert Menua Saleh. (2009). Jaku? Dalam.Kuching, Sarawak.

The Tun Jugah Foundation.

 

John  Simpson.  (1985).  The  Concise  Oxford  Dictionary  of  Proverbs.  Oxford  New York: Oxford 

University Press.

 

Joyce  M.  Hawkins.  (2008).  Kamus  Dwibahasa  Oxford  Fajar.Shah  Alam,  Selangor: Oxford Fajar 

Sdn Bhd.

 

Julita   @   Norjietta   Bt.   Taisin.   (2012).   Kesediaan   Guru   Bahasa   Kadazandusun 

Terhadap     Penggunaan     Pakej     Perisisan     Dalam     Mengajar     Dan Pembelajaran.Satu  

Tinjauan  Di  Beberapa  Buah  Sekolah  Rendah  Daerah Tamparuli Sabah.Perak.Universiti Pendidikan 

Sultan Idris.

 

Kamus Bahasa Iban – Bahasa Malaysia. (1989). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kamus Besar Bahasa Melayu. (1995). Selangor: Utusan Publications & Distributions Sdn Bhd.

 

Kamus Linguistik. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kamus  Perwira  Bahasa  Melayu  –  Bahasa  Inggeris.  (1998).  Selangor:  Penerbitan Daya Sdn Bhd.

 

Kamus    Simpulan    Bahasa.    (2011).    Kuala    Lumpur:    Utusan    Publications    & 

Distributions Sdn Bhd.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia.( 2007). Sistem Jaku Iban Di Sekula. Putrajaya.

 

Kim   Jang-Gyem.   (2008).   Kajian   Semiotik   dalam   Novel-Novel   Mochtar   Lubis.

Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

 

Laman web Kementerian Pelajaran Malaysia, (2013), http://www.moe.gov.my/ [08 Mac 2016]

 

Linda  &  Roger  Flavell.(2011).  Dictionary  of  Proverbs  and  their  origins.  London.

Kyle Books.

 

Magdeline  Anak  Nor  dan  Zamri  Mahamod.  (2014).  Penterjemahan  Pengetahuan Pedagogi  Kandungan 

 dalam  Proses  Tindakan  Guru  Bahasa  Iban  Baharu dan  Berpengalaman  Bukan  Opsyen:  Jurnal  

Pendidikan  Malaysia  39  (1). Kuala Lumpur. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mansur   Abdullah   dan   A.   Khaled   Mat   Noh.(2016).   Peribahasa.Selangor:   MBP Publications 

Sdn Bhd.

 

Mana Sikana.(2013). Koleksi Teori Sastera.Selangor. Pustaka Karya.

 

Mariam Binti Md Saad.(2011). Pengajaran Kemahiran Penulisan Karangan Naratif Bahasa   Melayu   

Menggunakan   Kaedah   Kata   Tanya.Perak:   Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Maxim  Stamenov.  (1998).  Perkembangan  Semasa  Teori  Semantik.  Kuala  Lumpur: Dewan Bahasa Dan 

Pustaka.

 

Micheal   Abunawas.   (1985).   Berita   Rayat   No   159.   Sibu,   Sarawak.     Opis RASCOM.

 

Micheal   Abunawas.   (1985).   Berita   Rayat   No   160.   Sibu,   Sarawak.     Opis RASCOM.

 

Mohd Rashid Md Idris, Lajiman Janoory & Anida Sarudin. (2014).Pengaruh Bahasa Terhadap Gaya Hidup 

Mahasiswa Di Malaysia: Penyelidikan Dalam Bidang Bahasa & Sastera. Perak: Penerbit Universiti 

Pendidikan Sultan Idris.

 

Mohammad  A.  Quayum  dan  Rosli  Talif.  (2000).  Dictionary  of  Literary  Terms Revised Edition. 

Selangor: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.

 

Mohammed Azlan Mis. (2010).  Lingua Franca Di Sarawak: Aplikasi Teori Pilihan Bahasa. Pusat 

Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mulyani. (2013).Kajian Nilai Pendidikan Dalam Kamus Peribahasa Jawa Karya F.S.

Darmasoetjipta. Indonesia: Universitas Muhammadiyah Purworejo.

 

Nafisah  Abd  Hamid.  (2015).  Kesantunan  Bahasa  –  Penggunaan  Sistem  Sapaan DanEufemisme  

Dalam  Komunikasi:  Perkongsian  Profesional  Bagi  Guru- Guru Permulaan. Singapura.

 

Nik   Hassan   Basri   Nik   Ab.   Kadir.   (2009).   Teori   Bahasa   :Implikasi   Terhadap 

Pengajaran  Tatabahasa.  Tanjong  Malim.  Penerbit  Universiti  Pendidikan Sultan Idris.

 

Nilwati   &   Havid   Ardi.   (2012).   Types   Of   Euphemism   Used   By   Male   And 

FemaleKerinciness Speaker. Indonesia: FBS Universitas Negeri Padang.

 

Norazimah Zakaria, Naffi Mat, Hasrina Baharum & Minah Sintian.(2016) Unsur Pemikiran  Kreatif  

Masyarakat  Melayu  Tradisi  Melalui  Teks  Sastera Tulisan dan Lisan Terpilih.Unsur Pemikiran 

Kreatif Masyarakat Melayu Tradisi Melalui Teks Sastera Tulisan dan Lisan Terpilih  (67-74).Perak: 

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Nordiana  Binti  AB  Jabar.(2010).  Falsafah  Pendidikan  Negara  Dalam  Kata-Kata Adat.Tanjung 

Malim. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Noresah bt. Baharom. (1997). Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Noresah bt. Baharom. (2010). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Nor  Hashimah  Jalaluddin.(2014).  Semantik  dan  Akan  Budi  Melayu.  Bangi: Universiti Kebangsaan 

Malaysia.

 

Nor  Hashimah  Jalaluddin.  (2014).  Pemartabatan  Bahasa  Melayu:  Mengenali

Falsafah Bahasa Melayu. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu.

 

Nurulhanis   Binti   Ibrahim.   (2014).   Analisis   Strategi   Penterjemahan   Peribahasa Melayu  

Ke  Bahasa  Arab.Kuala  Lumpur.  Fakulti  Bahasa  Dan  Linguistik, Universiti Malaya.

 

Nurhiza  Mohamed.  (2015).  Penggunaan  Simbol  Dalam  Peribahasa:    Perkongsian Profesional Bagi 

Guru-Guru Permulaan. Singapura.

 

Nur  Afiqah  Wan  Mansor  &Nor  Hashimah  Jalaluddin.  (2016).  Makna  Implisit Bahasa   Kiasan   

Melayu:   Mempertalikan   Komunikasi,   Kognisi   dan Semantik.  Jurnal  Komunikasi,  Jilid  32  

(1)  2016:  (189-206).  Bangi:

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Othman. (2001). Kamus Am. Crescent News (KL) Sdn. Bhd: Kuala Lumpur.

 

Prof.  A.  Hamid  Hasan  Lubis.  (1988).  Glosarium  Bahasa  dan  Sastra.  Bandung, Indonesia: 

Penerbit Angkasa Bandung.

 

Rahim Aman & Muhammad. Nur Latif. (2012). Pembuktian dan Pengukuhan Teori "The  New  Malay  

Homeland"  Berdasarkan  Rekonstruksi  dan  Klasifikasi Bahasa Iban Purba Sarawak (The Proof and 

Strengthening of Theory of 'The New  Malay  Homeland'  Based  on  Reconstruction  and  

Classification  of  the Ancient Sarawak Iban language).Selangor.Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Rida  Safuan  Selian.  (2007).  Analisis  Semiotik:  Upacara  Perkahwinan  “Ngerje” Kajian Estetika 

Tradisional Suku Gayo Di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Jawa Tengah, Indonesia: 

Universiti Negeri Semarang.

 

Saidatul   Nornis   Hj.   Mahali   &   Mohd.   Rasli   Saamah.   (2013).   Haiwan   Sebagai 

Perlambangan Dalam Peribahasa Orang semai.GEMA OnlineTM Journal of Language Studies.

 

Sanoda  Anak  Anyal.(2007).  Kajian  Semiotik  Dari  Aspek  Watak  Dan  Perwatakan Dalam  Naskah  

Si  Bongkok  Tanjung  Puteri.Sarawak.  Fakulti  Seni  Gunaan Dan Kreatif, Universiti Malaysia 

Sarawak.

 

Sardar Ziauddin. (1996). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.Bandung; Mizan. Satia Gerik. (2009). 

Bungai Jaku: Sempama. Bintulu.

 

Saufie   Afandy   Md   Senin.(2013).   Kamus   Peribahasa.   Kuala   Lumpur:   Utusan Publications 

& Distributors.

 

Shahrezad  Ibrahim.  (2002).  Kamus  Dwibahasa  Bahasa  Inggeris  –  Bahasa  Melayu Edisi 

Kedua.Selangor Darul Ehsan: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Siti  Saniah  Abu  Bakar  &  Noor  Hatini  Zolkipli.(2012).  Unsur  Eufemisme  dalam Melunas    

Rindu    dan    Renyah.Pendeta    Jurnal    Bahasa    dan    Sastera Melayu.Perak : Universiti 

Pendidikan Sultan Idris.

 

Siti Khariah Mohd Zubir Mohd  Izwan Bin Mohb Ali.(2012).  Pemikiran Pengarang dalam    Novel    

Kabus    Di    Perbukitan    Karya    Mohamad    Khalid    Bin Hamzah.SIJLL    (Singapore    

International    Journal    of    Language    and Literature).Singapura.

 

Verhaar,   J.W.M.   1981.   Pengantar   Lingustik.   Gadjah   Mada.   University   Press:

Yogyakarta.

 

Wan  Noor  Hazizi  Bt  Wan  Taib.  (2010).  Menghayati  Peranan  Wanita  Dalam  Teks

Sulalatus  Salatin:  Selenggaraan  A.  Samad  Ahmad  (Kajian  Teks).  Perak: Universiti Pendidikan 

Sultan Idris.

 

White, R and V Arndt (1991).Process Writing. London: Longman.

 

Wilson  Grace.  (2005).  Dictionary  of  Proverbs,  A  glossary  of  Catch  Phrase.India: Abhishek 

Publications.

 

Yahya Othman & Nurliham Haji Tuah. (2011). Penggunaan gaya bahasa dalam penulisan  karangan  

naratif  pelajar  prauniversiti  di  Brunei  Darussalam. Journal of Applied Research in Education, 

Vol 15, No.1 & 2 (pp.29-42). Maktab  Duli  Pengiran  Muda  Al-  Muhtadee  Billah:  Universiti  

Brunei Darussalam

 

Zainal   Abidin   Safarwaan.(2002).   Kamus   Besar   Bahasa   Melayu   Utusan.   Kuala Lumpur: 

Utusan Publication & Distribution Sdn Bhd.

 

Zainal Abidin Safarwan.(1995). Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan.Selangor Darul Ehsan: Utusan 

Publication & Distribution Sdn Bhd.

 

Zuraini Ramli, Dahlia Janan, Husna Faredza Mohamed Redzwan dan Khairul Azam Bahari.(2009).  Amalan  

Kesantunan  Berbahasa  Di  Sekolah.Perak.Universiti

Pendidikan Sultan Idris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)