UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :HV Social pathology. Social and public welfare
Main Author :Mohd Suhadi Mohamed Sidik
Title :Aplikasi elemen Maqasid Shariah dalam kaunseling keluarga dan perkahwinan di agensi agama negeri
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Pembangunan Manusia
Year of Publication :2018
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian  ini  dijalankan  untuk  meneliti  aspek  kefahaman  pengamal  di  agensi  agama  negeri tentang  elemen  yang  terdapat  dalam  Maqasid  Shariah  dan  pengaplikasiannya  terutamanya  ketika  sesi  kaunseling.  Kajian  ini  juga  adalah  untuk  mengenal  pasti  maklum  balas  dan  halangan  yang  terdapat  dalam  proses  perlaksanaan  aplikasi  tersebut.  Kajian  ini  berbentuk  pendekatan kualitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian kes. Kaedah pengumpulan data kajian  menggunakan protokol temu bual separa struktur dan pemerhatian. Seramai 13 peserta terdiri daripada  pengamal di agensi  jabatan agama negeri dan klien  yang terlibat dalam sesi kaunseling.  Data   kajian  dipungut  daripada  tiga  pemerhatian  sesi  kaunseling.  Data  dianalisis menggunakan  Model 3C  Licthman  yang melibatkan proses pengekodan, pengkategorian dan pembentukan konsep.  Analisis data menjelaskan aplikasi elemen Maqasid Shariah yang terdiri daripada  dharuriyyat,   hajiyyat  dan  tahsiniyyat  adalah  merupakan  kaedah  yang  menentukan tahap-tahap   keperluan    supaya   keputusan   yang   dibuat   adalah   memelihara   aspek   utama khidupan  iaitu  agama,   nyawa,  akal,  keturunan  dan  harta  untuk  menghasilkan  kesejahteraan hidup secara holistik.    Kajian juga mendapati perlaksanaan aplikasi elemen Maqasid Shariah ini  dilakukan  mengikut  gaya   modaliti  kaunseling  individu  dan  kaunseling  keluarga  yang melibatkan   aktiviti   menilai    sesuatu   keputusan   berdasarkan   pemeliharaan   aspek   utama kehidupan  klien.  Namun,  antara   penghalang  keberkesanan  pendekatan  ini  adalah  aspek kompetensi pengamal, faktor penghayatan  agama serta latar belakang silang budaya pengamal dan  klien.  Kajian  ini  memberikan  implikasi   dalam  aspek  perlaksanaan  dan  amalan  proses membuat   keputusan   dalam   menyelesaikan    sesuatu   isu   bagi   kaunseling   keluarga   dan perkahwinan Islam.  

References

?Atiyah, Jamal al-Din. (1996). Nahwa Taf?il Maqasid Al-Shari`ah. Beirut: Dar ?Atiyah,

 

Abbas Husni Mohamad  (1996). Perkembangan  Fiqah Islam, Mohd Asri Hashim (terj).

Kuala Lumpur Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Al kazin

 

Abdul   Halim   Othman   (2009).   Kaunseling   untuk   kesejahteraan-satu   kajian   kes 

perkhidmatan  kaunseling  Di  Universiti  Kebangsaan.  Jurnal  Personalia  Pelajar. Bil. 12 

Jun/June 2009 (1- 17)

 

Abdullah  Al-Hadi  (1993).  Faktor-faktor  keluarga  dan  tingkah  laku  penyalahgunaan dadah:satu 

kajian perbandingan antara penyalahguna dadah. Pertanian j. Soc. Sci. &  Hurn.  1(1):  41-55  

(1993)  ISSN:  0128-7702  ©  Universiti  Pertanian  Malaysia Press

 

Abdulmanan Mulla Bar (1977). Counseling psychology in an islamic context a personal perspektif. 

Makkah Al-Mukarramah. Umm Al-Qura University.

 

Abu-Raiya,H.,  &  Pargament,  K.  I.  (2010).  Religiously  integrated  psychotherapy  with Muslim  

clients:  From  research  to  practice.  Professional  Psychology:  Research and Practice, 41(2), 

181-188.http://dx.doi.org/10.1037/a0017988

 

Ahmad  Al-Mursi  Husain  Jauhar  (2010).  Maqashid  Syariah,  Terjemahan  Khikmawati, AMZAH, 

Jakarta 13220

 

Ahmad  al-Raisuni  (1995).  Nazariyat  al-Maqasid  „Inda  al-Imam  al-Syatibi,    Edisi  ke- Empat, 

al-Dar al-Alamiyah Lil Kitab al-islami, Riyad.

 

Ahmad  al-Raisuni  (1995).  Nazariyatal-Maqasid  „Indaal-Imam  al-Syatibi,     Edisi  ke- Empat, 

al-Dar al-Alamiyah Lil Kitab al-Islami, Riyad.

 

Ahmad  Naqiyuddin  (2008).  Towards  a  new  mode  of  governance  in  Malaysia:  policy, 

regulatory   and   institutional   challenges   of   digital   convergence   AN   Bakar   - 

Unpublished doctoral thesis, University of Hull, 2008

 

Ahmad  Sunawari  Ling  (2014).  Metodologi  Penyelidikan  Pengajian  Islam.  Penerbit Universiti 

Kebangsaan Malaysia. Bangi.

 

Aisha Hamdan (2007). A Case Study of a Muslim Client: Incorporating Religious Beliefs and  

Practices    Journal  Of  Multicultural  Counseling  And  Development  •  April

2007 • Vol. 35

 

Aisha Hamdan (2008). Cognitive restructuring: An Islamic perspective. Journal of

Muslim Mental Health, 3b(1),99-116. http:// dx.doi.org/ 10.1080/

15564900802035268

 

Aishah Abd Samad (2001). Penilaian keberkesanan program berasaskan kompetensi.

Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor : Projek Sarjana.

 

Al Ghazâli, (1997). Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al

Asyqar, Beirut: Al-Resalah,

 

Al Qarafi Al-Qarafi, Shihab al-Din (1961), Al-Dhakhira, Cairo: Kulliyat al-Shari‘a

 

Al-?Alim,Yusuf Hamid.( 1991). Al-Maqasid al-Aamah li al-Syariah al-Islamiyyah,

USA:al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islami.

 

Al-Buti, Muhammad Sa?id al-.Ramadan (1992). Dawabit al-Maslahat.Beirut: Muassasah

al-Risalah.

 

Al-Fassi, A. (1966). Al-Naqd al-Dhiji 'Sclf-Criticism' (in Arabic).Beirut: Dar Al-

Kashshal'

 

Ali Miller (2011). The instructor?s manual : Accompanies the DVD Salvador Minuchin

on Family Therapy with Salvador Minuchin, MD, and Jay Lappin, LCSW.

 

Alias Azhar & Mohammad Azam Hussain (2012). Perluasan Skop Undang-Undang

Islam Di Malaysia: Aplikasi Dan Implikasinya, Shariah Journal, Vol. 20, No.2

(2012) 165-186

 

al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. (1998). Al-Ijtihad al-Maqasidi, Qatar.

 

Al-Misawi, Mohammad al-Tahir. (1998). Ibn „Asyur wa Kitabuhu Maqasid al-Syariah

al-Islamiyyah, Kuala Lumpur: Dar al-Basyair li al-Intaj al-Ilmi.

 

Al-Qurtubi, Abu Abd. Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari (1994). Al-Jami` al-

Ahkam al-Qur?an. Kaherah: Dar Al-Hadith

 

Al-Raysuni, Ahmad. (1995). Nazariyyah al-Maqasid „inda al-Imam al-Syatibi.Riyadh:

al-Dar al-?Alamiyyah li al-Kitab al-Islami.

 

Al-Shatibi, Abu Ishaq (2004). ?Al-muwafaqat fi usul al-Shar??ah.Dar al-Kutub al-

?Ilmiyah?, Beirut.

 

Al-Syatibi, Abu Ishaq(1996) Al-Muawaqat Fi Usul al-Shar?yyah, Dar al-Ma‘rifah,

Beirut.

 

Al-Thani,  Aisha  (2012)  The  Person-Centred  Approach  And  The  Islamic  View  Of

Counselling. Healthcare Counselling &Psychotherapy Journal, Jan 2012, Vol. 12 Issue 1, p16

 

Al-Yubi, Muhammad Saad bin Ahmad (1998). Maqasid al-syariah al-islamiah. Riyadh: Dar al-Hijrah.

 

Al-Zuhaili, Wahbah (1986). Usul Al-Fiqh Al-Islami. Dar Al-Fikr, Damshik, Syria

 

Al-Zuhayli,Wahbah  (1997)  al-Fiqh  Al-Islami  wa  Adillatuh,Damsyik;  Mu‘assasah  al- Risalah Dar 

al-Fikr, J.9

 

Amato,  P.  R.,  &  DeBoer,  D.  D.  (2001).  The  transmission  of  marital  instability  across 

generations: relationship skills or commitment to marriage? Journal of Marriage and Family, 63, 

1038- 1051

 

Amber  Haque,  Fahad  Khan,   Hooman  Keshavarzi,  dan  Abdallah  E.  R  othman   (2016) 

Integrating  islamic  traditions  in  modern  psychology:  research  trends  in  last  ten years.  

Journal  of  Muslim  Mental  Health.  .  ISSN1556–4908Volume  10,  Issue  1, 2016

 

Amin   al-Jarumi   (2010)   Usul   Fiqah:   Prinsip-Prinsip   Perundangan   Islam,   Pusat 

Penerbitan Universiti (UPENA). Shah Alam.

 

Amin al-Jarumi (2016) Kaedah-Kaedah Fiqah Yang Utama (al-Qawa?id al-Fiqhiyyah al- Kubra), Kolej 

Univerisiti Insaniah, Asa Mesra Printer, Kedah. Malaysia.

 

Anderson, D. A., & Worthen, D. (1997). Exploring a fourth dimension: Spirituality as a resource for 

the couple therapist. Journal of Marital and Family Therapy, 23(1),

3-12.

 

Aponte.  H.J.  Vandeusen,  J.M.  (1981)  Structural  Family  Therapy.  In  A.S,  Gurman  dan

D.P  Kniskern (Eds.) Handbook of family therapy (Vol.1). New York.

 

Arifah Rahimah Ismail & Mohd. Al Adib Samuri (2014) Perintah Khidmat Masyarakat Menurut Kerangka 

Syariah. International Journal of Islamic Thought ISSN 2232- 1314 Vol. 6: (Dec.) 

2014www.ukm.my/ijit

 

Arkowitz,  H.  (1989).  The  role  of  theory  in  psychotherapy  integration.  Journal  of 

Integrative and Eclectic Psychotherapy, 8, 8–16.

 

Arkowitz, H. (1997). Integrative theories of psychotherapy. In P. Wachtel, & S.B. Messer (Eds),   

Theories   of   psychotherapy:   Origins   and   evolution   (pp.   227–288).

Washington, DC: American Psychological Association.

 

Asmadi M.N (2003). Maqasid syariah dan pemikiran pengurusan Islam. Sintok: Penerbit

Universiti Utara Malaysia.

 

As-Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman (2012). Kaedah Usul Fiqh Imam Syafi?i: Al-Asybah Wan  Nadhair.  

Terjemahan  Abu  Ezzat  al-Mubarak.  Perniagaan  Jahabersa,  Johor Baharu

 

As-Suyuti, Jalaluddin Abdulrahman ( 2012).  Kaedah Usul Fiqh Imam Syafi?i: Al-Asybah Wan  Nadhair.  

Terjemahan  Abu  Ezzat  al-Mubarak.  Perniagaan  Jahabersa,  Johor Baharu.

 

Asyraf  Wajdi  Dusuki  dan  Nurdianawati  Irwani  Abdullah  (2007).  Maqasid  As-Shariah, 

Significance, and Corporate Social Responbility, The Ameican Journal Of Islamic Sociz; Science. 

24:1

 

Azhar,  M.  Z.,  &  Varma,  S.  L.  (1995a).  Religious  psychotherapy  as  management  of 

bereavement. Acta Psychiatrica Scandinavica, 91(4), 233-235.

 

Azhar, M. Z., & Varma, S. L. (1995b). Religious psychotherapy in depressive patients.

Psychotherapy and Psychosomatics, 63, 165-168.

 

Azhar,  M.Z,  Varma,  S.L  &  Dharap,  A.  S  (1994)  Religious  psychotherapy  in  anxiety disoder 

patients.  Acta Psychiatrica Scandinavica, Wiley Online Library

 

Badri,  M.  (1979).  The  dilemma  of  Muslim  psychologists.  London:  MWH  London Publishers.

 

Badri, M. (2013). Translation and annotation of Abu Zayd al-Balkhi‘s  Sustenance of the Soul. 

Richmond, VA: International Institute of Islamic Thought.

 

Bandura, A. , (1986) Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Creswell,

 

Barton,  C.  and  Alexander,  J.  F.  (1981).  ?Functional  family  therapy?.  In  Handbook  of 

family  therapy,  Edited  by:  Gurman,  A.  S.  and  Kniskern,  D.  P.  403–443.  New York: 

Brunner/Mazel.

 

Basmeih,  Sheikh  Abdullah  Muhammad  (1997).    Tafsir  Pimpinan  Ar-Rahman  Kepada Pengertian 

Al-Quran, Dar Al-Fikr, Kuala Lumpur.

 

Batson,  C.,  & Ventis,  W.  (1982).  The  religious  experience.  Oxford  University  Press:

Oxford

 

Baxter, P. & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Desingn and

Implementtation For Novice Reasearch, McMaster University. West Hamiltin.

Ontario. Canada.

 

Ba-Yunus, I. (2000). Divorce among Muslims. Islamic Horizons.

 

Ba-Yunus, I. (2007). How do Muslims in North America Divorce? In M. Akhtar (Ed.),

Muslim family in a dilemma: quest for a western identity (pp. 9–18). University

Press of America.

 

Beamis, P.M.,Navin, S.L, and Davidson, P. (1994) Ethical delimmas in marriage and

family therapy: Implication for training, Amarican Mental Health Coaunselors

Association Journal 16(1), 129-142

 

Becvar, D. S. (1 997). Soul healing: A spiritual orientation in counseling and therapy.

New York: BasicBooks.

 

Belaire, C., & Young, J. S. (2000). Influences of spirituality on counselor selection.

Counseling and Values, 44(3), 189.

 

Berg, I. K. (1994). Family-Based Services: A Solution-Focused Approach, New York:

W.W. Norton and Company, Inc.

Berita Harian, 23 Mac 2016.

 

Blando, J.A. (2006). Spirituality, religion and counseling: counseling and human

development,39(2). Counseling and Human Development Vol. 39 No. 2 Oct

2006

 

Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. (2007). Qualitative Research for Education : An

Introduction to Theory and Methoda. Boston, Allyn & Bacon

 

Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York Aronson.

 

Broderick.C.B. & Schrader. S.S (1981). The history of profesional marriage and family

therapy. In A.S. Gurman & D.P. Kniskern (eds.). Handbook of Family Therapy

(pp.5-35) New York: Brunner/Mazel.

 

Brooks-Harris (2008.) Integrative Multitheoretical Psychotherapy Boston: Houghton-

Mifflin www.multitheoretical.com

 

Brooks-Harris, J. (2008). Integrative Multitheoretical Psychotherapy. Boston: Houghton-

Mifflin.

 

Bryman, A.,& Bell, E. (2007). Business Research Methods, Oxford, UK: Oxford

University Press

 

Butler, M. H., & Harper, J. M. (1994). The divine triangle: God in the marital system of

religious couples. Family Process, 33, 277–286.

 

Cai-Lian Tam, Teck-Heang Lee , Yie-Chu Foo &Yet Mee Lim (2010).` Communication

Skills, Conflict Tactics and Mental Health: A Study of Married and Cohabitating

Couples in Malaysia ? Bahagian Perniagaan Antarabangsa, Fakulti Kewangan dan

Pengurusan, Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Malaysia

 

Carlson, T. D., & Erickson, M. J. (2000). Re-authoring spiritual narratives: God in

person‘s relational identity stories. Journal of Systemic Therapies, 19(2), 65–83.

 

Carlson, T.D, Kirkpatrick, D., Hecker, L. & Killmer, M. (2002). Religion, spirituality,

and marriage and family therapy: a study of family therapists‘ beliefs about the

appropriateness of addressing religious and spiritual issues in therapy. The

American Journal of Family Therapy

 

Cashwell, C.S., & Young, J.S (2011. Intergrating Spirituality And Religion Into

Counseling: A Guide To Competent Pracrice. Alexandra , VA: American

Counseling Association

 

Catherine Marshall & Gretchen B. Rossman (2011) Designing qualitative Research. 5th

Ed. Washington D.C. Sage.

 

Chua, Y.P. (2011). Kaedah Dan Statistik Penyelidikan: Kaedah Penyelidikan. Mcgraw-

Hill Education

 

Coco, E. L., & Courtney, L. J. (1998). A family systems approach for preventing

adolescent runaway behavior. Adolescence, 33(130), 485-496.

 

Coerey.G.(2009) The Art of Integrative Counsling (2nd dition) Thomson Book/Coles,

Belmont , CA 94002-3098 USA

 

Colby, A., & Kohlberg, L.,(1987) The measurement of moral judgement (Vol 1& 2) New

York. Cambridge University Press.

 

Colleen Kilmer (2012) Integrating Spirituality And Religion Into Counseling. Project

submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master of Science

Degree in Counselor Education at Winona State University .

 

Collin, J.R., Hurst, J.C. & Jacobson, J.K.(1987) The Blind Spot Extended: Spiritual,

Journal of College Student Personnel, 28, 274-276

 

Copen, C., Daniels, D., Vespa, J. & Mosher, W. (2012) First Marriages In The United

States: Data From The 2006–2010 National Survey Of Family Growth. National

Health Statistical World Congress On Islamic Systems 2011 (World-Islam2011),

 

Corcoran, J. & Pillai, V. (2007). A Review of the Research on Solution Focused Therapy,

British Journal of Social Work, 39(2), 234-242.

 

Corcoran, J.,& Pillai, V. (2009). A review of the research on solution-focused therapy.

British Journal of Social Work, 39, 234–242

 

Coreg, G (2015) Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Edisi ke-8

Thomson, Book/Coles.

 

Corey, Gerald (2005), Theory and Practice of Counseling and Psychoterapy,

Belmont: Thomson, ed. 7

 

Corey, G (2013) The Art of Integrative Counselling. Edisi ke-3 Belmont, CA:,

Book/Coles.

 

Corey, G (2015) Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Edisi ke-8

Thomson, Book/Coles Cengage Learning.

 

Corey, G. (2009). Theory and practice of counseling and psychotherapy (8th ed.).

Belmont, CA: Brooks/Cole.

 

Corey, G. (2016). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Edisi Ke-10.

Belmont, CA: Brooks/Cole Cengage Learning.

 

Corey, G. (2017). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Edisi Ke-10.

Belmont, CA: Brooks/Cole Cengage Learning.

 

Corsini, R., & Wedding, D. (Eds.). (2008). Current psychotherapies (8th ed.). Belmont,

CA: Brooks/Cole.

 

Coughlin, C. and Vuchinich, S. (1996). Family experience in pre-adolescence and the

development of male delinquency. Journal of Marriage and Family, 58, 491 –

501

 

Cowger, C. (1997). Assessing Client‘s Strengths: Assessment for Client Empowerment.

In

 

Creswell, J. W., & Miller, D. L (2000) Determining Validity in Qualitative Inquiry.

Theory and Practice. Vo. 39 No 3 Summer 2000.

 

Creswell, J.W., (1994) Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches. Sage

Publication Inc.

 

D. Saleebey (Ed.). The Strengths Perspective in Social Work Practice (2nd ed.; p. 59-73).

hite

 

D‘Aniello, C. (2015). Common factors as a road map to MFT model integration:

Implications for training therapists. Contemporary Family Therapy, 37, 176–182.

Springer Science+Business Media New York

 

Daisy Jane C. Orcullo (2012) ?Muslim Children of Divorce Families: Exploring Their

Perceptions and Experiences ?Universiti Utara Malaysia Sintok, Kedah, Darul

Aman.

 

Danso, H., Hunsberger, B & Pratt M. (1997) The Role Of Parental Religious

Fundamentalism And Right-Wing Authoritarianism In Child-Rearing Goals And

Practices. J .Sci Study Religion 1997;36:496– 511. Delinquency. J Marriage Fam

1996;58:491–501.Guilford; 1997.

 

Davidson, T. (2014) STRENGTH: A System of Integration of Solution-Oriented and

Strength-Based Principles. Journal of Mental Health Counseling . Volume

36/Number 1 January 2014/Pages 1–17

 

Dewan Bahasa Dan Pustaka (2002) Kamus Dewan Edisi Ketiga, Dewan Bahasa Dan

Pustaka, Kuala Lumpur

 

Dogan, M.. (1997). Dua in psikolojik ve psikoterapik etkileri [The effects of prayer on

psychology and psychotherapy]. Ph.D diss., Cumhuriyet University, Turkey.

 

Dunlap, R. E (2013) Climate Change Skepticism nand Denial: An Introduction. American

Behavioral Scientist 2013 57:691

 

Elizabeth R. O‘brien (2007) The Relationship Between Master‘s Level Counseling

Practicum Students‘ Wellness And Client Outcomes. A dissertation submitted in

partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy

University of Central Florida Orlando, Florida

 

Elizabeth S. Anderson (1999). "What Is the Point of Equality?," Ethics 109, no. 2

(January 1999): 287-337

 

Ellison, C.G., & George, L.K. (1994). Religious involvement, social ties, and social

support in a southeastern community. Journal for the Scientific Study of Religion,

33, 46-61.

 

Eun-Jung Shim (2008) Pastoral Counseling Of Older Adults: Toward A Short-Term

Integrative Approach. Pastoral Psychology 56:355–370 DOI 10.1007/s11089-

007-0113-y

 

Evan, P., Truner, S. & Trotter, C. (2012) The Effectivess Of Family And Relationship

Therapy: A Review of Literarture. Melboune: PACFA

 

Faris Sakina Abdullah (2013) Penceraian dan Perpisahan. Kementerian Kesihatan

Malaysia, Diaskses dari http://www.myhealth.gov.my/index.php/penceraian-danperpisahan

pada 14 Nov 2014

 

Feldman, L. B., (1985) Integrative multi-level therapy: A comprehensive interpersonal

and intrapsychic approach, Journal of Marital and Family therapy, 11, 357-372.

 

Fidel, R (1984) Case Study Method: A Case Study. Graduate School of Libray &

Information, University of Washington. Seattle, WA 98185

 

Forester-Miller, H. & Davis, T.(1996) A Practitioner?s Gide To Ethical Decision Making,

American Counseling Association. Aca Distribution Center.

 

Frame, M. W. (2000) The spiritual genogram in family therapy, Journal of Marital and

Family Therapy University of Colorado at Denver. April 2000,Vol. 26, No.

2,211-216

 

Frame, M. W. (2001) The Spiritual Genogram in Training and Supervision The Family

Journal: Counseling And Therapy For Couples And Families, Vol. 9 No. 2, April

2001 109-115© 2001 Sage Publications, Inc.

 

Frank, J. Moncher & Allan M. Josephson (2004) Religious and spiritual aspects of family

assessment. Child And Adolescent Psychiatric Clinics Am 13 (2004)49-70

 

Freedman, J., & Combs, G. (1996). Narrative therapy: The social construction of

preferred realities. New York: Norton

 

Friedman H., Rohrbaugh, M., Krakauer, S. (1988) The timeline genogram: highlighting

temporal aspects of family relationships. Family Process 27: 293-303.

 

Friedman, M. (1987). Care & context in moral reasoning. InE. Kittay & D. Meyers

(Eds.). Women and Morai Theorv.Totowa, NJ: Rowman & Littlefield.

 

Gay, L.R., Mills, G.E., & Airasian, P (2009), Educational Research: Competencies for

Analysis and Application (9th. Ed.)/ New Jersey:Pearson

 

George M. Simon (1995) A Revisionist Rendering Of Structural Family Therapy.

Journal of Marital and Family Therapy 1995, Vol. 21, NO. 1, 17-26

 

Ghofar Shidiq (2009) Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. Sultan Agung

Vol.xliv No. 130 118 Jun – Ogos 2009

 

Gill, S.J.(1982) Profesional disclosure and consumer protection in counseling..Personnel

and Guidance Journal, 603. 443-446

 

Gina M. Brelsford, Robert, D. Friedberg (2011) Religious and Spiritual Issues: Family

Therapy Approaches with Military Families Coping with Deployment. J.Contemp

Psychother (2011) 41:255–262 DOI 10.1007/s10879-011-9174-4

 

Gingerich, W., & Eisengart, S. (2000). Solution-focused brief therapy: A review of the

outcome research. Family Process, 39, 477 – 498.

 

Giovazolias, T. (2005) Counselling Psychology And The Integration of Theory, Research

and Practice. A Personal Accountcounselling Psychology Quarterly, June 2005;

18(2): 161–168

 

Glaser, B. G & Strauss. A.L. (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for

Qualitative Reasearch. Chicago. Aldine Publication Co.

 

Glasser, W. (1965). Reality therapy: A new approach to psychiatry. New York: Harper &

Row.

 

Glasser. W (1965). Reality therapy: a new approach to psychiatry. New York, NY:

Harper & Row.

 

Goldfried, M. R., Pachankis, J. E., & Bell, A. C. (2005). A history of psychotherapy

Integration. In J. C. Norcross & M. R. Goldfried (Eds.), Handbook of

psychotherapy integration (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

 

Gormon, G.E & Clayton, P. (2005) Quantitative Research for the Information

Profesional: A Practical Handbook. 2nd Ed. London. Facet Publishing, 2005

 

Gouze, K.R. & Wendel, R. (2014) Integrative Module-Based Family Therapy:

Application And Training. Report Information from ProQuest. November 13

2014 22:33

 

Graham, S., Furr, S., Flowers, C. & Burke, M.T. (2001). Religion and spirituality in

coping with stress [Electronic version]. Counseling and Values, 46(1), 2-14.

 

Graziano, A., M. & Raulin, Mi., L. (2013) Research Methods : A Process of Inquiry. 8th

Ed. Pearson.

 

Gross, S.J. (1997) Profesional disclosure : An Alternative to licensure. Personnel and

Guidance Journal, 55. 586-588

 

Guba, E.G., & Lincoln, Y.S., (1994) Competing Paradigms in Qualitative Research. In

N.K Denzin & Y. S Loncoln (Eds), Handbook of qualitative research (pp. 105-

117) Thousand Oaks, C.A: Sage

 

Haas, L. J., & Malouf, J. L. (1989). Keeping up the good work: A practitioner‘s guide to

mental health ethics. Sarasota, FL: Professional Resource Exchange.

 

Hackney, H., & Cormier, S. (2009). The professional counselor: A process guide to

helping (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

 

Haddad, Y.-Lummis, T. A.(1987): Islamic Values in the United States, Oxford Uni. Press

N Y

 

Hagedorn, W. B. & Gutierrez, D. (2009) Integration Versus Segregation: Applications of

the Spiritual Competencies.American Counseling Associaüon.Counseling and

Values • October 2009 • Volume 54

 

Hagedorn, W. B., & Gutierrez, D. (2009). Integration versus segregation: Applications of

the spiritual competencies in counselor education programs. Counseling and

Values, 54, 32- 47.

 

Hamka Haq (2007) Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-

Muwafaqat, Penerbit Erlangga. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

 

Hare-Mustin, R. T (1979) Family therapy and sex-role stereotypes, Family Process, 17,

181-194

 

Hare-Mustin, R. T. (1987). The problem in family therapy theory. Family Process, 26,

15-27

 

Haron Din (2003), Manusia Dan Islam, Jilid 2, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka

 

Hasan Bahrom. (2004). Remaja, Kemiskinan dan Juvana Suatu Realiti?. Seminar

Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme (Sivic 2004), hlm 4-6.

 

Hassan Saleh (1979.) Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Prinsip-Prinsip Fiqh Islam), Universiti

Kebangsaan Malaysia. Kota Bharu Pustaka Aman Press.

 

Hathaway, W. L., & Pargament, K. I. (1992). The religious dimensions of coping:

Implications for prevention and promotion. In K. I. Pargament,

 

Hays, J.C, Meador, K.G, Branch, P.S, George, L.K. (2001) The Spiritual History In Four

Dimensions (SHS-4): Validity And Reliability. Gerontologist 2001;41:239– 49.

 

Hecker, L.L (2003) Ethical, legal, and Profesional Issues In Marriage and family therapy

dalam Hecker. L., L., & Wetchler, J., L.(2003) An Introduction To Marriage And

Family Theraphy. The Haworth Clinical Pracrice Press. New york.

London.Oxford.

 

Hecker. L., L., & Wetchler J., L.(2003) An Introduction To Marriage And Family

Theraphy. The Haworth Clinical Pracrice Press. New york. London.Oxford.

 

Hesse-Biber, S. N. (2010) Mixed methods research: Merging theory with method. New

York, NY: Guilford Press

 

Hesse-Biber, S. N., & Leavy, P. (2011). The practice of qualitative research (2nd ed.).

Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

 

Hill, C.E., Thomspon, B.J, & Williams, E.N (1997) A guide to conducting concensual

qualitative research. The Counseling Psychologist, 25, 517-572

 

Hodge, D.R. (2001) Spiritual Genograms: A Generational Approach To Assessing

Spirituality. Fam Soc 2001;82(1):35–48.

 

Hoepfl, M.C. (1997) Choosing Qualitative Research : A Primer For Technology

Education Research, dlm Journal of Technology Education. 9(1)

 

Hof, L. & Berman, E. (1986). The sexual genogram. Journal of Marital and Family

Therapy, 12, 3947.

 

Holly F.M. & Thomas D. (1996) A Practitioner's Guide to Ethical Decision Making

.American Counseling Association (ACA)

 

Hossam E. Fadel (2002) The Islamic Viewpoint On New Assisted. Fordham Urban Law

Journal Reproductive Technologies Volume30, Issue 1 2002 Article 8

 

Howwit, D. (2010) Introduction to Qualitative Research Methods in Psychology

(Harlow : Pearson Education)

 

Huber, C.H.(1994) Ethical, legal, amd profesional issues in the practices of marriage

and family therapy (Second Edition). New York :MacMillan Publishing Company

 

Ibn `Ashur, al-Syaykh Muhammad Tahir (1997) Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah,

t.t.p:al Basa‘ir Li Intaj al-Ilmiy

 

Ibn `Ashur, Muhammad al-Tahir. Maqasid Al-Shari`ah Al-Islamiyyah. Tunisia: Al-Dar

Al-Tunisiyyah Li Al-Nasyr, 1366H.

 

Ilal al-Fasi, Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah wa Makarimuha. al-Dar al-Baida‘:

Maktabah alWihdah al-?Arabiyyah, t.t

 

Imber-Black, E, Roberts, J. & Whiting R.(1988) Rituals in Families And Family Therapy.

Newyork: Norton & Co.; 1988

 

Inayat , Q. (2009). Theory and Practice the Relationship Between Integrative.

Counselling Psychology Quarterly, Vol. 14, No. 4, 2001, pp. 381–386

 

Inayat, Q. (2007). Islamophobia and the therapeutic dialogue: Some reflections.

Counselling Psychology Quarterly, 20, 287-293.http://dx.doi.

org/10.1080/09515070701567804

 

Indeks Syariah Malaysia (Info Ringkas). 2016. JAKIM: Unit Indeks Syariah Malaysia.

Iqbal, A. M. (1988). The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Muhammad

Ashraf, Lahore, Pakistan

 

Ismail Kamus, & Mohd Azrul Azlen Abd Hamid, (2009). Indahnya Hidup Bersyariat.

Kuala Lumpur . Telaga Biru Sdn Bhd.

 

Ivey A, E., Micheal D‘andrea, Ivey M. B. & Lynn Simek-Morgan (2009) Theories Of

Counseling And Psychotherapy ( Sixth Edition) Pearson Educcation. Usa.

 

Ivey Allen E., Ivey Mary Bardford, Carlos P. Zalaquett (2007) Intentional Interviewing &

Counseling : Facilitating Client Development in a mutlicutural Society,

Brooks/Cole, Cencage Learning. Belmont , United State of America

 

Ivey, A.E & Ivey M.B (2003) Intentional Interviewing and Counseling: Faciliting Client

Development in a Multicultural Society. (Fifth Edition). Thomson Books/Cole.

United State of America

 

Ivey, A.E., D‘Andrea, M., Ivey, M.B. & Morgan, L.S. (2009) Theories of Counseling &

Psychoteraphy: A Multicultural Perpective. Person Education Inc. United State

of America.

 

Izz al-Din `Abd Salam, Syaykh al-Islam (1996) Fatawa (Sunt Muhammad Jum`ah al

Kurdi) Beirut : Mu`assassah al-Risalah

 

J. Lambert (Ed.),Bergin and Garfield?s handbook of psychotherapy and behavior change

(5th ed., pp. 139–193). New York: Wiley.

 

J. W. (2007) Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches

(2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage,.

 

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah (2013) “ Statistik Data Perkahwinan,

Cerai Dan Rujuk 2002-2012.” Unit NCR, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam

Negeri Kedah, Alor Setar. Kedah.

 

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (2002) “ Modul Perkhidmatan Keluarga Bermasalah

: Program Pembangunan Keluarga Islam?, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,

Kuala Lumpur.

 

JAKIM (2013) Manual Sukarelawan Sosial Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Putrajaya.

 

JAKIM (2015) Indeks Syariah Malaysia. Model Tadbir Urus Berteraskan Maqasid

Syariah. Penerbit Jabatan Kemajuan Islam Malasyia. Putrajaya

 

Jasser Auda (2014) Memahami Maqasid Syariah. Peranan Maqasid Dalam

Pembaharuan Islam Kontemporari. PTS Publication.

 

Jennifer, R. (2002) Using Case Studies in Research.Management Research News, vol; 25

no.1. School of Management and Social Sciences, Edge Hill College of Higher

Education, Ormskirk, Lancashire, England

 

Johari, Mohd. Janib (2001) Etika profesional. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN

983-52-0238-9

 

Johnson, S., & Lebow, J. (2000). The ?coming of age? of couple therapy: A decade

review. Journal of Marital and Family Therapy, 1, 23-38.

 

Jones-Smith, E. (2006). Theories of Counseling and Psychotherapy: An Integrative

Approach. Edisi ke-2. Thousand Oaks: SAGE Publication, Inc

 

Josephson, A, Moncher, F.J. (1988) Family history: Noshpitz J, Editor. Handbook Of

Child And Adolescent Psychiatry, Vol. 5. New York: John Wiley and Sons; 1998.

p. 284– 96.

 

Jung, C. G., (1933) Modern Man in Search of a Soul. Terj. W.S.Dell & Cary F.Baynes.

 

Kamarul Azmi Jasmi (2012) Penyelidikan Kualitatif Dalam Sains Sosial, Kursus

Penyelidikan Kualitatif siri 1 2012 pada 28-29 Mac 2012 di Puteri Resort Melaka

anjuranInstitut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Temenggong Ibrahim, Jalan

Datin Halimah, 80350 Johor Bahru,Negeri Johor Darul Ta'zim.

 

Kaplan Robert M. (1993). Health and human behavior, (USA: McGraw-Hill INc,

 

Karam, E. A., Blow, A. J., Sprenkle, D. H., & Davis, S. D. (2014). Strengthening the

systemic

 

Kazdin, A. E. (2009). Understanding how and why psychotherapy leads to change.

Psychotherapy Research, 19(4-5), 418-428. doi: 10.1080/10503300802448899

 

Kazdin, A.E (2001) Encyclopedia of Psychology Vol. 8. Wasingtin DC . American

Psychological Associations

 

Kelly Jr, Eugene W. . (1997). Religion and spirituality in variously accredited counselor

training programs : A comment on Pate and High (1995). Counseling & Values,

42(1), 7.

 

Kelly, E. W., Jr. (1994). The role of religion and spirituality in counselor education: A

national survey. Counselor Education and Supervision, 33(4), 227-37.

 

Kelvin F. M. (2012) The Practice of Integration With Postmodern Therapies: Exploring

the Use of Ingram's (1995) Model With Emotionally Focused Therapy.Journal Of

Psychology & Theology. Bioia University, 0091-6471/410-730

 

Khairul Umam (2001) Ushul Fiqh, Pustaka Setia Bandung, Indonesia

 

Kitchener, K. S. (1984). Intuition, critical evaluation and ethical principles: The

foundation for ethical decisions in counseling psychology. Counseling

Psychologist, 12(3), 43-55.

 

Klenke, K. (2008). Qualitative research in the study of leadership. UK: Emerald Group

Publishing Limited.

 

KOSMO, 21 Januari 2016

 

Krippendrff, K, (2004). Content Analysis: An Introduction ti Its Methodology. California,

USA: Sage Publication. Inc.

 

Kuehl, B. P. (1996). The use of genograms with solution-based and narrative therapies.

The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 4, 5-11.

 

Kuehl, B.,P. (1995) The solution-oriented genogram: A collaborative approach Journal of

Marital and Family Therapy 21(3):23

 

Kulkarni, N. and Rao, M. (1996) Application of xylanase from alkaliphilic thermophilic

Bacillus sp. NCIM 59 in biobleaching of bagasse pulp. J. Biotechnol. 51,

167^173.

 

Lampropoulos. G.K. (2009) Issues in the development, practices, trainig, and research

of integrative thearpies. Pragmatic Case Studies in Psychitherapy 5(1):52-57

 

Lansford. J. (2009). Parental divorce and children's adjustment. Perspectives on

Psychological Science, 4 , 140-152. Center for Child and Family Policy, Duke

University, Box 90545, Durham

 

Laporan Akhir ? Kajian Iventori Penyelidikan Pembangunan Sosial di Malaysia 2001-

2005

 

Lazarus, A. A. (1997) Brief but comprehensive psychotherapy: The multimodal way.

New York, Springer.

 

Lazarus, A. A. (2005). Multimodal therapy. In J. C. Norcross & M. R. Goldfried (eds.),

Handbook of psychotherapy integration (2nd. ed., pp. 105-120). New York:

Oxford University Press.

 

Lebow, J. L., (1984) On the value of integrating approaches to family therapy, Journal of

Marital and Family Therapy, 10, 127-138.

 

Lebow, J.,L. (1997). The Integrative Revolution in Couple and Family Therapy,Clinical

Theory and Practice Integrative Family Therapy. Fam Proc 36:1-17, 1997

 

Leitz, C.A., Langer, C.L., & Furman, R. (2006). Establishing Trustworthiness in

Qualitative Research in Social Work: Implication From A Study Regarding

Spirituality?, Qualitative Social Work, 5(4), hlm.441-458

 

Levy, J. (2006). Using A Metaperspective To Clarify The Structural-Narrative Debate In

Family Therapy Family Process; 45, 1; Proquest Research Library Pg. 55

London:Routledge & Kegan Paul Ltd.h.264.

 

Lichtman, M. 2006). Qualitative Research in Education. A User‘s Guide, Sage

Publications Inc. California

 

Lichtman, Marilyn (2006) Qualitative Research in Education. A User?s Guide, Sage

Publications Inc. California

 

Lichtman, Marilyn (2010) Qualitative Research in Education. A User?s Guide, 2nd

Edition. Sage PublicationsInc. California

 

Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park. CA: Sage

 

Littejohn, S. W. (1978) Theories of human communication. Columbus, OH: Charles

Memill

 

M. Umer Chapra (2008), The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqasid

al-Shar ah, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia: Islamic Research and Training

Institute, Islamic Development Bank

 

M. Umer Chapra (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of the Maq id

al-Shariaah, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia: Islamic Research and Training

Institute, Islamic Development Bank

 

Magie (2000). Toward Ethical Decision Making Counseling Research, British Jurnal of

Guidance and Counselling, Vol 28, No.4,2000

 

Mahmood Zuhdi Abdul Majid, Mek Wok Mahmud, Akhtar Zaite Abdul Aziz ( 2012)

Maqasid Al-Syariah, IIUM Press, IIUM Printing Sdn Bhd. Batu Caves, Selangor.

 

Malik Badri. (1996) Counseling and psychotherapy from an Islamic perspective, Al-

Shajarah, 1996;Vol. 1,(1 & 2), 25-28

 

Margaret, M. L. (2012). Factors Influencing Successful Psychotherapy Outcomes. Master

of Social Work Clinical Research Papers. St. Catherine University

 

Margolin,G (1982) Ethical and legal consoderation in marriage and family

therapy,American Psychologist37, 788-802

 

Marshall, C. & Rossman, G. B (2011) Desigining qualitative research (5th ed.) Thousand

Oaks. CA: Sage

 

Martinez, S. and Baker, M. (2000). ?Psychodynamic and religious?‘ Religiously

committed psychodynamic counsellors, in training and practice. Counselling

Psychology Quarterly, 13(3), 259– 264

 

Maslow, A., H. (1970), Motivation and personality (New York: Harper & Row

Publishers Inc,

 

Masnah Mohd Zain. 2002. Kesan Pendapatan ke Atas Perceraian Di Kalangan

Masyarakat Melayu Di Kelantan. Kelantan: UiTM.

 

Mazidah Mohd. Dagang, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim & Azlina Abu Bakar (2015)

Integrasi Agama Dalam Amalan Kaunseling Di Malaysia. 6-7 September 2015-

Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia Proceedings of ICIC2015- International

Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21St. Century ISBN: 978-

967-13705-0-6

 

McGoldrick, M. & Carter, B. (2001). Advances in coaching: Family therapy with one

person. Journal of Marital and Family Therapy, 27, 281-300.

 

McGoldrick, M. & Gerson, R. (1985). Genograms in Family Assessment. New York:

W.W. Norton..

 

McGoldrick, M., Gerson, R. & Shllenberger, S, (1999) Gengrams Assesment and

Intervenstion. New York. Norton

 

McLeod, J. (2001). Qualitative Research in Counseling and Psychotherapy. Thousand

Oaks, Sage Publication Inc.

 

Md Noor Saper, Nurul Ain Mohd. Daud & Norazani Ahmad (2016) Kesahan Dan

Kebolehpercayaan Modul I-Sc (Islamic Spiritual Counseling) Ke Atas Pelajar

Bermasalah Tingkah Laku. International Journal of Islamic Thought.Vol. 9:

(June)

 

Melati Sumari, Ida Hartina Ahmed Tharbe, Norfaezah Md Khalid

dan Azmawaty Mohamad Nor (2014) Teori Kaunseling dan Psikoterapi,

Penerbit Universiti Malaya. 50603 Kuala Lumpur

 

Merriam, S., B.(1988 ). Case study research in education: A qualitative approach . San

Francisco : Jossey - Bass

 

Miller, A. M., Sward, J. M., Nielsen, R. C., Robertson S.N (2011). Theoretical

Integration of Humanistic and Cognitive/Behavioral Approaches in Counseling.

Ideas and Research You Can Use: VISTAS 2011

 

Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Harvard University Press:

Cambridge.

 

Minuchin, S. (1998). Where is the family in narrative family therapy? Journal of Marital

and Family Therapy, 24, 397–403

 

Mohamad Zaidi Abdul Rahman (2015) Aplikasi Maqasid al-Syari?ah dalam Pentadbiran

Negara: Satu Tinjauan Sejarah Islam. Jurnal Fiqh, No. 12 (2015) 29-56

 

Mohamed Sharif Mustaffa (1998) Kaunseling Islam: Fakulti Pendidikan Universiti

Teknologi Malaysia. Jumal Perulidikan Universiti Teknologi Malaysia, Jilid 4.

bit. 1, April, hal. 19 - 30.

 

Mohd. Janib Johari. 2001. Etika Profesional. Johor : Penerbit Universiti Teknologi

Malaysia.

 

Mohmood Zuhdi Abdul Majid, Mek Wok Mahmud & Akhtarzaite Abdul Aziz ( 2012)

Maqasid Al-Syariah, IIUM Press, IIUM Printing Sdn Bhd. Batu Caves, Selangor.

 

Morrow, S.L. (2005). Quality andn trustworthiness in counseling psychology , Jornal of

Counseling Psychology, 52, 250-26-0.doi 10.1037/0022-0167.52.2.250

 

Moussa Larbani, Mustafa Omar Mohammed (2011). Decision Making Tools for

Resource Allocation Based on Maqid Al- Sharah , Islamic Economic Studies,

Volume 19 No. 2

 

Muhammad Ali Quthb (1993) `Mutiara Perkahwinan Menurut Ajaran Islam? Pustaka

Haji Abdul Hamid, Kuala Lumpur.

 

Muhammad al-Mahdi, Abdul Aziz Azimullah (2016) Positive Islamic Psychology : A

Tramscendent Model to Achieve Peace, Hapiness and Succes in The 21st Centur.

Excellent Umah Dev Association. Kuala Lumpur.

 

Mustafa Omar Mohammed (2001). Penerapan Ibadah dalam Kaunseling: Satu Tinjauan

Awal. PEKAMA International .

 

Mustapha Zaid (1964) Al-Maslahah fi al-Tashri al-Islami wa najm ad-Din al-Tufi. Dar

al-Fikr al-Arabi

 

Naeem, F., Gobbi, M,M., Ayub, M., & Kingdon, D. (2009). University students‘ views

about compatibility of CBT with their personal, social and religious and religious

values. Mental Health, Religion and Culture, 12, 847-855. http://dx.doi.

org/10.1080/ 13674670903115226

 

Nasr, Sayyed Hossein. (1987) Islamic Art and Spirituality, NY: State University of New

York Press

 

Nasr, Sayyed Hossein (1987). Science and Civilization in Islam, 2nd. Ed., Lahore,

Pakistan: Suhail Academy

 

Nasr, Sayyed Hossein (1996). Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism. New

York: Oxford University Press

 

Nasr, Sayyed Hossein (1996).Religion and the Order of Nature, New York Oxford:

Oxford University Press,

 

Nazila Isgandarova (2011). Effective Islamic Spiritual Care: Foundations And Practices

Of Imams And Other Muslim Spiritual Caregivers . Thesis. Wilfrid Laurier

University.

 

Neimeyer, G. J., & Diamond A.K. (2001) .The anticipated future of counseling

psychology in the United States. Counseling Psychology Quaterly 6 1-17

 

Nelson, T.,S, & Prior,D. (2003) Theory of change project in MFT programs ,

Contemporary Family Therapy, 25 (2), 133-151

 

Neuman, W.L. (2003). Social Research Methods: Qualtitative Approaches. Fifth edition.

Allyn and Bacon. Boston. Massachusetts

 

Nichols, M.P (2012) Family Therapy: Concepts and Methods, 10th Edition Pearson

 

Nichols, W. C. (1988). Marital therapy: An integrative approach. New York: Guilford

Press.

 

Nichols, W.C.(1996). Treating People In Families: An integrative Framework. New

York: Guilford

 

Nik Rosila Nik Yaacob (2013) Cognitive therapy approach from Islamic psycho-spiritual

conception/ The 9th International Conference on Cognitive Science. Procedia -

Social and Behavioral Sciences 97 ( 2013 ) 182 – 187

 

Noor ?Ashikin Hamid, Nur Amani Pauzai & Shariffah Nuridah Aishah Syed Nong (2011)

Konsep Kepenggunaan Mengikut Syariah dan Aplikasinya dalam Perundangan di

Malaysia, KANUN [Jun 2011]

 

Noor Aini Ahmad (2014) Senario Menjalankan Kajian Inkuiri Naratif, Penerbit

Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim. Perak.

 

Noraini Idris (2013) Penyelidikan dalam pendidikan. McGraw-Hill Education, 2013

ISBN 9675771747, 9789675771743

 

Norcross, J., & Beutler, L. (2008). Integrative psychotherapies. In R. Corsini & D.

Wedding (Eds.), Current psychotherapies (8th ed., pp. 481-511). Belmont, CA:

Brooks/Cole

 

Norcross, J.C. (2005). A primer o non psychotherapy integration Dlm. Norcross, J.C. &

Goldfried, M. R. (pnyt). Handbook of Psychotherapy Integration. Hlm. 24-64.

Edisi Ke-2. New York : Oxford University Press.

 

Norhayati Mohd Noor, Zuria Mahmud & Saemah Abd. Rahman (2012) Proses

kaunseling keluarga di Malaysia / Dr. Norhayati Mohd Noor, Prof. Dr. Zuria

Mahmud and Prof. Madya Dr. Saemah Abd. Rahman. In: Seminar Penggunaan

Data-data Hasil Penyelidikan: Dari Persepsi Ke Realiti, 23 October 2012, Hotel

Palm Garden IOI Resort, Putrajaya. (tidak diterbitkan)

 

Norhayati Rafida Abdul Rahim, Selvarani AIP P Kovil Pillai (2002) Negotiation Skills In

Family Conflicts. Comparison Between Rural And Urban Areas. Kolej Universiti

Islam Malaysia

 

Norul Huda Binti Bakar,Nurzatil Ismah Binti Azizan,Nazneen Binti Ismail (2014)

Potensi Qalbu Dalam Membuat Keputusan: Kajian Menurut Perspektif Islam.

Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi Bil 1(2014) 41-56

 

Nugent, F. (2000). Introduction to the profession of counseling (3rd ed.). Upper Saddle

River, NJ: Prentice-Hall.

 

Nurdeng Deuraseh (2012) New Essential Values Of Daruriyyah (Necessities) Of The

Objectives Of Islamic Law (Maqasid Al-Shari`ah). Jurnal Hadhari. 4(2) (2012)

107 – 116 www.ukm.my/jhadhari

 

Nurshuhaida Abdul Razak & Siti Zaiton Mohd Dali (2012) Perbezaan Analisis

Kepenggunaan Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Prosiding

PERKEM Vii, Jilid 2 (2012) 1461– 1470 Issn: 2231-962x Persidangan

Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke Vii (PERKEM Vii), Transformasi Ekonomi

Dan Sosial Ke Arah Negara Maju, Ipoh, Perak, 4 – 6 Jun 2012

 

Nystul, M. S. (1995). A problem-solving approach to counseling: Integrating Adler‘s and

Glasser‘s theories. Elementary School Guidance and Counseling, 29, 297-304.

 

O‘Hanlon, W.H. & Weiner-Davis, M. (1989). In search of solutions: A new direction in

psychotherapy. New York: W. W. Norton

 

Olsen, E.A (2007) Religion And Spirituality In Counselor Training: Perceived

Importance Of Counselor Trainees, UMI Number: 3281643 Kansas City,

Missouri

 

Othman Hj. Mohamed.(2005) Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan Dalam Kaunseling,

edisi ke-2. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia,

 

Othman Lebar (2014) Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan Kepada Teori Dan Metode.

Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjung Malim. Perak

 

Othman Mohamed (2001). Penulisan Tesis dalam Bidang Sains Sosial Terapan. Serdang:

Penerbit Universiti Putra Malaysia.

 

Paizah Ismail (2004) Maqasid Al Syariah Dalam Pengajian Usul Fiqh, Seminar

Kebangsaan Usul Fiqh 2004, Kolej Universiti Islam Malaysia.

 

Pamela, P. (2002). With Good As My Shrink, Stater Marriage and The Future

Matrimony. Psychology TodayMay/June 2005

 

Pargament K. I. (2013). “APA Handbook of Psychology, Religion and Spirituality”

published in January 2013.

 

Pargament, K.I. (2011). Spiritually Integrated Psychotherapy: Understanding and

Addressing the Sacred. New York, NY: Guilford Press.

 

Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. London. Sage

Publication Inc.

 

Piedmont, R. L., (2013). A short history of the psychology of religion and spirituality:

Providing growth and meaning for Division 36. Psychology of Religion and

Spirituality, 5, 1-4. http://dx.doi.org/10.1037/a0030878

 

Pinsof, W. M. and Catherall, D., (1986) The integrative psychotherapy alliance: Family,

couple and individual therapy scales, Journal of Marital and Family Therapy, 12,

137-153.

 

Pinsof, W.M & Wynne, L.C (1995) The Efficacy Of Marital And Family Therapy: An

Empirical Overview, Conclusions, And Recommendation. Journal of Marital and

Family Theray Volume 21, Issue 4 October 1995 Pages 585–613 Plains, NY:

Longman

 

Polkinghorne, D. E (2005) Language and meaning : Data collection in qualitative

research. Journal of Counseling Psychology, 52. 137-145

 

Prest, L. A., & Keller, J. F. (1993). Spirituality and family therapy; spiritual

beliefs,myths, and metaphors. Journal of Marital and Family Therapy, 19(2), 13

7- 148. Prest, Russel dan D‘Souza (1999) ms483

 

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1984). The transtheoretical approach: Crossing

traditional boundaries of therapy. Homewood, IL: Dow Jones-Irwin.

 

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1992). Stages of change in the modification of

problem behaviors. In M. Hersen, R. M. Eisler, & P. M. Miller (eds.), Progress in

behavior modification, 28. Sycamore, IL: Sycamore Publishing Company

psychotherapy: Perspectives in issues and decision-making. Cranston, RI: Carroll Press.

 

Raba‘aton Adawiah Mohd Yusof (2011). The Applicationn of Bowen?s Family System to

the Malay Populationn In Malaysia, Queensland University Of Technology.

 

Rahimin Affandi Abdul Rahim & Mohd. Anuar Ramli (2004). Usaha memperkasakan

ilmu Usul Al-Fiqh di Zaman Moden-Satu Analisis. Seminar Kebangsaan Usul

Fiqh 2004, Kolej Universiti Islam Malaysia. 2004

 

Raihanah Abdullah (2007). `A Study of Islamic Family Law in Malaysia: A Select

Bibliography? International Journal of Legal Information ,Akademi Pengajian

Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

 

Raihanah Azahari (2015). Fiqh Al Taysir Dalam Ibadah Haji. Muzakarah Haji Peringkat

Kebangsaan 2015, Alor Setar. Kedah

 

Raihanah Azahari, Asmak Ab Rahman & Bahiyah Ahmad (2012). Penentuan Kadar

Kifayah dan Ma‘ruf Nafkah Anak dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman

Mahkamah Syariah. Jurnal Syariah. Jil. 20, Bil. 2 (2012) 147-164

 

Rasid Mail & Raman Nordin (2014). Penyelidikan Peringkat Sarjana: Pendekatan

Kualitatif Sebagai Alternatif. ISBN 978-967-0521-00-8

 

Rassool, G. Hussein (2016) Islamic Counselling: An Introduction to Theory and Practice.

New York, NY: Routledge

 

Razali Othman (2014). Penggunaan Wang Sebagai Instrurmen Wakaf Tunai : Satu Kajian

Teoretis . Tesis Phd. Universiti Sains Malaysia.

 

Razali, SM (1995) Psychiatrist and folk healers in Malaysia. World Health Forum;

16:56–58

 

Reiner, S. M. (2007). Religious And Spiritual Beliefs: an Avenue to Explore End-of-Life

Issues. Adult Span Journal, 6, 111-118.

 

Rennie, D. L., & Toukmanian, S. G.(1992). Psychotherapy process research:

Paradigmatic and narrative approach., (pp.234-251). Thousand Oaks, CA, US:

Sage Publication. Inc, ix, 265pp

 

Rey, L.D. (1997). Religion as invisible culture: Knowing about ang knowing with.

Journal of Family Social Works 2(2). 159-177

 

Richards, P. S., & Bergin, A. E. (Eds.). (2004). Casebook for a spiritual strategy in

counseling and psychotherapy. Washington, DC: American Psychological

Association. http://dx. doi.org/10 .1037/10652-000

 

Richards, P. S., Sanders, P. W., Lea, T., McBride, J. A., & Allen, G. E. K. (2015).

Bringing spiritually oriented psychotherapies into the health care mainstream: A

call for worldwide collaboration. Spirituality in Clinical Practice, 2(3), 169-179.

http:// dx.doi.org/10.1037/ scp0000082

 

Rizal Abu Bakar. (2009). Kaunseling dari perspektif Islam – apa, mengapa dan

bagaimana? Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd..

 

Robson, C. (2011). Real world research: A resource for social -scientists and

practitioner- researchers.3rd edition. Oxford: Blackwell Publishing.

 

Rogers, C., & Wallen, J.(1946). Counseling With Returned Servicemen. New York:

Mcgraw Hill.

 

Rohani Desa (2011) Aplikasi Kaedah al-Darurah Dalam Perkhidmatan Kesihatan di

Malaysia, Tesis. Jabatan Fiqh dan Usul. Akademik Pengajian Islam, Universiti

Malaya.

 

Rosfaliza Abd Rahman, Novel Lyndon & Abd Hair Awang (2015) Pembentukan budaya

organisasi Korporat Islam: Satu Penelitian terhadap FPOPP BIMB, JSASS Vo. 2

Bil.2 (2015)

 

Roslee Ahmad, Muhammad S. Mustaffa dan Sulaiman S.M. Noor (2008) Pendekatan

Kaunseling Daripada Perspektif Islam, International Conference on the Education

of Leaner Diversity, Fakulti Pendidikan UKM, Bangi. Selangor

 

Roslelawati Abdullah & Nordin Hussin (2014), Perkahwinan Dan Perceraian Masyarakat

Melayu Terengganu 1950an?1970an, Kajian Malaysia, Vol. 32, No.1, 2014, 81–

117

 

Sa?id Ramadan Al-Buti (1992), Dawabit Al-Maslahah, Beirut: Mu‘assasah Al-Risalah,

 

Sabhita Marican (2005) Kaedah Penyelidikan Sains Sosial, Selangor, Malaysia: Prentice

Hall.

 

Said Agil Husin Al-Munawar (1998) Konsep al-Maslhah Sebagai Salah Satu Sumber

Perundangan Islam, Islamiyyat 18 & 19 (1998) 59-75

 

Salasiah Hanin Hamjah & Noor Shakirah Mat Akhir (2014) Islamic Approach in

Counseling. Journal of Religion and Health. 53 (1): 279-289.

 

Salasiah Hanin Hamjah & Noor Shakirah Mat Akhir. 2014. Islamic Approach in

Counseling. Journal of Religion and Health 53 (1): 279-289.

 

Salasiah Hanin Hamjah, Muhammad Adib Samsudin, Raja Nor Asmani Raja Yaakob,

Izzah Nur Aida Zur Raffar,Noor Amila Abdul Halim & Rosmawati Muhammad

Rasit (2016) Tinjauan Awal Gaya Hidup dan Amalan Spiritual dalam Kalangan

Profesional Muslim. Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam

(TAWIS)

 

Salasiah Hanin Hamjah, Zainab Ismail & Noor Shakirah Mat Akhir (2012) Kaedah

Penerapan Ibadah dalam Kaunseling. Jurnal Teknologi (Social Sciences) 59 (1):

87–92.

 

Salasiah Hanin Hamjah, Zainab Ismail & Noor Shakirah Mat Akhir. 2012. Kaedah

Penerapan Ibadah dalam Kaunseling. Jurnal Teknologi (Social Sciences) 59 (1):

87–92.

 

Salasiah Hanin Hamzah (2008) Pendekatan Da„Wah Al-Irsyad Al-Nafsiyy Menurut Al-

Ghazali: Satu Kajian Di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan.

Tesis. Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. Selangor.

 

Salasiah Hanin Hamzah (2008) Pendekatan Da„Wah Al-Irsyad Al-Nafsiyy Menurut Al-

Ghazali: Satu Kajian Di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan.

Tesis. Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. Selangor.

 

Salvador Minuchin ( 1974 ),? Family Therapy: Concepts And Methods”. Harvard

University Press. United Kingdom.

 

Samad, S .(2004). The influence of creative organizational climate on learning

organization among employees in private organization. Refereed conference

proceedings of International Borneo Conference.

 

Samuel Chan Hsin Chlen & Mohamed Sarif Mustaffa (2008). `Divorce In Malaysia?,

Fakulti Pendidikan , Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.

 

Sandelowski, M. (1995). Sample saiz in qualitative research. Research in Nursing &

Health, 18.79-183

 

Sapora Sipon & Ruhaya Hussin (2009). Teori Kaunseling Dan Psikoterapi. Edisi 2.

Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai. Negeri Sembilan

 

Sarah Saeed (2006). Use Of Islamic Faith Practices As a Coping Mechanism Forchronic

Illness.University Of Toronto, 2006

 

Sarminah Samad (2004), “Factors and Consequences of Work-Family Conflict Among

Non-Profesional Married Working Women

 

Sayyid Qutb. (1984). Al Mustakbalu li-haza addin (masa depan di tangan Islam). Kuala

Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.

 

Scheinkman, M. (2008) The Multi-level Approach: A Road Map for Couples Therapy.

Family Process. Vol. 47, No. 2, 2008 r FPI, Inc.

 

Scheinkman, M. (The Vulnerability Cycle: Working With Impasses in Couple Therapy.

Family Process, Vol. 43, No. 3, 2004 r FPI, Inc.

 

Schlossberger,E. and Hecker, L. (1996) Purposes, content, and uses of profesional codes:

Enhancing the identity of family sciences. Unpublished manuscript, Purdue

University Calumet, Hammond, IN.

 

Sedlak, A. J., and D. D. Broadhurst. 1996. The Third National Incidence Study of Child

Abuse and Neglect (NIS-3). Washington, DC: U.S. Department of Health and

Human Services, National Center on Child Abuse and Neglect.

 

Seidman, I. (1999). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in

education and the social sciences. New York: Teachers College Press.

 

Shaikh Mohd Saifuddeen, Noor Naemah Abdul Rahman, Noor Munirah Isa & Azizan

Baharuddin (2013) Maqasid al-Shariah as a Complementary Framework to

Conventional Bioethics. Sci Eng. Ethics DOI 10.1007/s11948-013-9457-0

 

Sharde, N. M., Jennifer, K. H., & Mary, N. N. (2013). Low-Income Families With

Potential Adolescent Gang Involvement: A Structural Community Family Therapy Integration Model. The American Journal of Family Therapy, 41:110–

120, 2013 Copyright © Taylor & Francis Group, LLC

 

Sileo, F. J., & Kopala, M. (1993). An A-B-C-D-E work sheet for promoting beneficence

when considering ethical issues. Counseling and Values, 37, 89-95.

 

Silverman, D. (2000) Doing Qualitative Research : A Practical Handbook. London;

Sage.

 

Sinar Harian, 21hb Mac 2016

 

Siti Aishah Hassan (2011) Islamizing Object Relations Family Therapy Department Of

Counselor Education And Counseling Psychology 28th – 29th November 2011,

Holiday Villa Hotel & Suites, Subang, Malaysia Faculty Of Educational Study

Universiti Putra Malaysia report. Number 49. March 22.

 

Siti Khatijah Ismail, Ridzwan Ahmad & Anisah Abd. Ghani ( 2013 ) Konsep Maslahah

Dalam Keperluan Rawatan Dan Aplikasinya Dalam Rawatan Materniti.

International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society.

 

Smith-Bell, M. and Winslade, W.J. (1994) Privacy, confidentiality, and provileage in

psychotheraputic relationship, American Journal of Orthopsychiatry, 64(2)180-

193

 

Spilka, B., Shaver, P., & Kirkpatrick, L. (1985) A General Attribution Theory For The

Psychology Of Religion. Journal For The Scientific Study Of Religion. 24, 1-20.

 

Stadler, H. A. (1986). Making hard choices: Clarifying controversial ethical issues.

Counseling & Human Development, 19, 1-10.

 

Stein, H. T. (n.d.). The Five Phases of Classical AdlerianFamily Assessment and

Therapy. The Five Phases of Classical Adlerian Child Family Assessment and

Therapy. Retrieved March 25, 2014, from http://www.adlerian.us/fam-sta.htm

 

Stricker, G., & Gold, J. R. (1996). Psychotherapy integration: An assimilative,

psychodynamic approach. Clinical Psychology: Science and Practice, 3, 47–58.

 

Stromberg, C. and Delinger, A. (1993), A legal update on malpractices and other

profesional liability, Psychologiist?s Legal Update, (3), 3-5

 

Suradi Salim. (2006). Peranan Kaunseling Dalam Menangani Masalah dan Membina

Kesejahteraan Keluarga. Dalam Abdul Rahim Abdul Rashid, Sufean hussin and

Jamaludin Tubah (ed.), Institusi Keluarga Menghadapi Cabaran Alaf Barui. Kuala

Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd, (44-52

 

Swanson, J.L (1979) Counseling directory and consumer‘s guide: Implementing

profesional disclosure and consumer protection.Personnel and Guidance Journal,

58. 190-193

 

Taibbi, R. (1996). Doing family therapy: Craft and creativity in clinical practice. New

York: Guilford Press.

 

Tan, J. (2009) Higher Education Student‘s Learning and Knowledge Sharing: A

Grounded Theory Study of Blog Use. Tesis Doktor Falsafah yang telah

diserahkan kepada Universiti Sheffield,UK. Tidak diterbitkan.

 

Tan, S. (1996) Religion in Clinical Practice: Implicit And Explicit Integration. In E. P.

Shafranske (Ed.), Religion and the Clinical Practice Of Psychology (pp. 365-

381). Washington DC: American Counseling Association.

 

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1984). Introduction to Qualitative Research Methods: Te

Search for Meanings. New York: John & Sons

 

Thomson, E., Hanson, T. L., & McLanahan, S. S. (1994). Family structure and child

well-being: Economic resources versus parental behaviors. Social Forces, 73,

221-242.

 

Tomm, K. (1998). Epilogue: Social Constructionism in the evolution of Family Teraphy.

In J. West, D. Bubenzer & J. Bitter (Eds) Social Construction in couple and

family counseling (pp.173-187) London: Sage

 

Uma Sekaran & Roger Bougie (2014). Research Methods of Business, A Skill Building

Approach. 5th. Ed. 2009 John Wiley & Sons Ltd . P01985Q United Kingdom.

 

Vasegh, S. (2011). Cognitive therapy of religious depressed patients: Common concepts

between Christianity and Islam. Journal of Cognitive Psychotherapy, 25(3), 177-

188. http://dx.doi.org/10.1891/0889-8391.25.3.177

 

Wachtel, P. L. and Wachtel, E. F., (1986) Family dynamics in individual psychotherapy:

A guide to clinical strategies. New York: Guilford Press.

 

Walsh, F. (1999) Spiritual Resources In Family Therapy. New York:

Guilford.Washington, DC: US Department of Health and Human Services.

 

Walsh, F. (1998). Strengthening Family Resilience. New York: Guilford Press;.

 

Walsh, F. (1999). Opening Family Therapy to Spirituality. In: Walsh F, editor. Spiritual

Resources in family therapy. New York: Guilford;. p.

 

Wampold, B.,E., Lichenberg, J,W., & Wechler, C., A.(2002 Principles of empirically

supported inventions in counseling psychology, The Counseling Psychologist,

30.197-217

 

Wan Anor Wan Sulaiman (2014) Kaunseling Keluarga: Isu dan Cabaran. Seminar

Kebangsaan Integriti Keluarga, SKIK 2014, Universiti Malaysia Sabah.

 

Warta Darul Aman - Keluaran April/Mei (2010). Terbitan Rasmi Kerajaan Negeri Kedah

Darul Aman

 

Welfel, E. R. (2012) Ethics In Counseling And Psychotherapy (5th ed.) Pacific

Grove,CA: Brooks/Cole.

 

Wellington, J.J. (200). Educational Research:Contemporary Issues and Practical

Approaches. London. Continuum.

 

Westgate, C.E. (1996). Spiritual Wellness And Depression. Journal Of Counseling &

Development, 75, 26-35.

 

Winston, A. (1990). Family therapists, religiosity, and spirituality: A survey of personal

and professional beliefs and practices. Unpublished doctoral dissertation, The

Union Institute, Ohio.

 

Witmer, J.M (1978) Profesional disclosure in licensure. Counselor Education and

Supervision, 18. 71-73

 

Worthington, E. L., Hook, J. N., Davis, D. E., & Mcdaniel, M.A. (2011) Religion And

Spirituality. Journal Of Clinical Psychology: In Session, 67, 204-214.

 

Yin, R. K. (2012). Applications of Case Study Research. SAGE Publication Inc.

California 91320

 

Younes Soualhi (2004). The importance of usul al Fiqh in the millennium Age. Seminar

Kebangsaan Usul Fiqh 2004, Kolej Universiti Islam Malaysia. 2004

 

Youniss, J., McLellan J.A., & Yates, M. (1999) Religion, Community Service, And

Identity In American Youth. J Adolesc 1999;22:243– 53.

 

Yusuf al-Qardawi (2011) Fiqh Keutamaan (Fiqhul Aulawiyyat). Perniagaan Jahabersha,

Johor Baharu. Johor Darul Takzim

 

Yusuf al-Qardawi (2011) Fiqh Keutamaan Fiqhul Aulawiyyat. Perniagaan Jahabersha,

Johor Baharu. Johor Darul Takzim

 

Zainaton Hj. Iksan (2016) Soalan Lisan Dalam Proses Pengajaran. Penerbit Universiti

Kebangsaan Malaysia. Bangi.

 

Zainuddin Jusoh, Azlan Aris, Mohamed Sharif Mustaffa (2008), Amalan

KaunselingKeluarga Dalam Agensi Kerajaan : Kajian Di Lembaga Penduduk Da

n Pembangunan Keluarga Negara. Seminar Kaunseling Keluarga 2008

 

Zuker, D. M.(2009). How To Do Study Case. School of Nursing Faculty Publication

Siries, University of Massachusetts-Amherst.

 

Zulkifli Mohamad al-Bakri, (2014) Maqasid Al-Syariah: Satu Pengenalan Umum,

Pustaka Cahaya Kasturi Sdn Bhd. Nilai Negeri Sembilan.

 

Zydan Abdul Karim (2003). Al Wajiz Fi Syarh al Qawaid al-Fiqhiyyah Fi al-Syariah al-

 

Zygmon, M.J & Boorhem, H. (1989) Ethical Decision Making in Family Teraphy. Fam

Proc 28: 269- 280, 1989.

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)