UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :QA Mathematics
Main Author :Nur Haslisa Isa
Title :Analisis hubungan persekitaran pembelajaran psikososial dan gaya pembelajaran dengan pencapaian Matematik Tambahan Tingkatan Empat
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains dan Matematik
Year of Publication :2017
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan mengkaji hubungan persekitaran pembelajaran psikososial dan gaya pembelajaran dengan pencapaian Matematik Tambahan. Kajian ini juga bertujuan mengenal pasti perbezaan persekitaran pembelajaran psikososial dan gaya pembelajaran mengikut jantina dan jenis sekolah dalam pencapaian Matematik Tambahan. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan telah digunakan dalam kajian ini. Pemilihan subjek kajian dijalankan secara persampelan berstrata yang melibatkan 205 orang murid Tingkatan Empat aliran sains yang mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan di 13 buah sekolah menengah di daerah Setiu. Instrumen kajian ialah borang soal selidik What is Happening in This Classroom (WIHIC) dan borang soal selidik gaya pembelajaran Model Dunn dan Dunn. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. Analisis deskriptif menjelaskan tahap persepsi murid tentang psikososial persekitaran pembelajaran dan gaya pembelajaran yang paling dominan diamalkan murid, manakala analisis inferensi pula melibatkan ujian MANOVA dan ujian Spearman Rho. Hasil kajian menunjukkan bahawa aspek keakraban murid mempunyai tahap persepsi yang paling tinggi berbanding aspek lain dalam persekitaran pembelajaran psikososial, manakala hasil kajian juga mendapati kategori emosional merupakan kategori gaya Model pembelajaran Dunn dan Dunn yang paling dominan. Hasil kajian secara keseluruhan menunjukkan bahawa murid-murid di Sekolah Berasrama Penuh mementingkan keakraban antara satu sama lain berbanding murid-murid di sekolah lain. Manakala gaya pembelajaran di ketiga-tiga jenis sekolah menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan mengikut jantina dan jenis sekolah. Analisis Spearman Rho pula menunjukkan wujud hubungan yang signifikan antara persekitaran pembelajaran psikososial dengan pencapaian Matematik Tambahan, manakala tiada hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian Matematik Tambahan. Kesimpulannya, kajian menunjukkan persekitaran pembelajaran psikososial dan gaya pembelajaran dapat meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran Matematik Tambahan. Implikasi kajian ialah persekitaran pembelajaran psikososial dan gaya pembelajaran merupakan elemen yang perlu diberi perhatian dalam usaha meningkatkan pencapaian mata pelajaran Matematik Tambahan.

References

Abdul Majeed, Fraser, B.J. & Aldrige, J.M. (2002). Learning environment and its

association with student satisfaction among mathematics students in brunei

darussalam. Learning Environments Research 5: 203-226.

 

Abdullah Sani Yahaya (2006). Mengurus disiplin pelajar. Kuala Lumpur: PTS.

Profesional Publishing Sdn. Bhd.

 

Abdullah Sani, Abdul Rashid Mohamed & Abdul Ghani Abdullah (2007). Guru

sebagai pemimpin. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

 

Abd. Rahman Ismail. (2009). Hubungan gaya pembelajaran, kemahiran belajar dan

pencapaian bahasa Malaysia dalam kalangan pelajar tingkatan empat. Tesis

Sarjana: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Abdul Rahman Chik. (2003). Satu tinjauan mengenai stail tindakan guru tingkah laku

negatif pelajar di bilik darjah. Tesis Sarjana: Universiti Teknologi Malaysia.

 

Ahmad Nurulazam Md Zain, Rohandi & Azman Jusoh. (2010). Instructional

congruence to improve Malaysian students? attitudes and interests toward

science in low performing secondary schools. European Journal of Social

Sciences 13 (1): 89-100.

 

Ahmad Zabidi Abdul Razak. (2006). Ciri iklim sekolah berkesan: implikasinya

terhadap motivasi pembelajaran. Jurnal Pendidikan 31, 3-19.

 

Ainon Mohd & Abdullah Hassan (2005). Pandai berfikir. Shah Alam: Pts Publication &

Distributors Sdn Bhd.

 

Arsaythamby Veloo & Shamsuddin Muhammad. (2011). Hubungan sikap,

kebimbangan dan tabiat pembelajaran dengan pencapaian Matematik Tambahan.

Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol 26 No 1, 15-32.

 

Azizi Yahaya & Shareeza Abdul Karim (2003). Hubungan gaya pembelajaran

dengan pencapaian akademik pelajar di tingkatan empat sekolah menengah

teknik. National Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan. 19-21 Oktober

2003.

 

Azizi Yahaya & Nurfaizah Abd. Majid. (2011). Hubungan antara budaya formal

sekolah dan gaya pembelajaran pelajar dengan pencapaian akademik pelajar

sekolah menengah. Jurnal Pendidikan dan Kauseling. Jun 2011, 78-112.

 

Azizi Yahaya. (2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah disiplin pelajar

sekolah dan perhubungan pembentukan personaliti. Monograf Penyelidikan,

Universiti Teknologi Malaysia.

 

Azizi Yahaya, Yusof Boon, Shahrin Hashim & Wan Zuraidan Wan Hamid. (2003).

Kajian hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar

tingkatan empat sekolah menengah teknik negeri sembilan. Kertas Kerja

dibentangkan di Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan.

 

Azman Jusoh. (2002). Persepsi pelajar terhadap persekitaran pembelajaran fizik dan

hubungannya dengan sikap pelajar terhadap fizik di sekolah kawasan felda.

Tesis Sarjana. Universiti Sains Malaysia.

 

Abtholuddin & Fadhilah (2013). Hubungan antara efikasi kendiri dan kemahiran

belajar dalam kalangan pelajar kejuruteraan. Tesis. Sarjana. Universiti Tun

Hussein Onn Malaysia.

 

Ahmad Esa & Marliana Musa. (2009). Tahap penguasaan kemahiran generik dalam

kalangan pelajar tahun akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik serta Pendidikan,

UTHM. Journal of Techno-Social, 1 (1). pp. 77-94.

 

Aladejana, F. & Aderibigbe, O. (2007). Sciences laboratory environment and

academic performance. Journal Sciences Educational Technology 16: 500-506.

 

Baharom Mohammad & Iliyas Hashim, (2011). Bagaimana memotivasi pelajar. PTS

Publication: Kuala Lumpur.

 

Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. (2007). Memperkasa kepimpinan

instruksional di sekolah-pengurusan pengajaran dan pembelajaran cemerlang.

Kuala Lumpur: Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Baharin Abu, Othman Md Johan, Syed Mohd Shafeq Syed Mansor & Haliza Jaafar.

(2007). Kepelbagaian gaya pembelajaran dan kemahiran belajar pelajar

universiti di fakulti pendidikan, Tesis Sarjana. Universiti. Teknologi. Malaysia.

 

Baharom Mohamad & Hussin Junoh. (2007). Psikologi pendidikan dalam ptv.

Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

 

Bazitah Abu Bakar. (2006). Hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian

akademik tinjauan di tiga buah madrasah sepenuh masa di singapura. Tesis

Sarjana Universiti Teknologi Malaysia.

 

Bosch, K. (2006). Planning classroom management - a five-step process to creating a

positive learning environment (2nd ed.) California: Corwin Press.

 

Che Nidzam Che Ahmad, Lilia Halim, Tamby Subahan Meerah, Kamisah Osman &

Arbaat, H. (2009). Malaysian sciences laboratory: issues and constrains, Paper

presented at the ESERA conferences, Instanbul, Turkey, 28th August-4th

September.

 

Che Zaini Che Chik. (2000). Pola gaya pembelajaran dan pola kepelbagaian

kecerdasan di kalangan pelajar sekolah menengah di negeri Johor. Tesis

Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Che Ghani Che Kob, Mai Shihah Abdulah, Arasinah Kamis, Zaliza Hanapi &

Ridzuan Che Rus. (2016). Amalan gaya pembelajaran pelajar cemerlang di

politeknik Seberang Perai: Kajian Pelajar Malaysia Berdasarkan Model Felder

Silvermen. Malaysian Journal of Society and Space. 3 (181-191).

 

Chong Nyen Mei. (2001). Persepsi guru-guru kimia terhadap keberkesanan

perlaksanaan pentaksiran kerja amali (peka). Latihan ilmiah. Universiti

Kebangsaan Malaysia.

 

Chua Yan Piaw. (2009). Stataistik penyelidikan lanjutan (buku 5): ujian regrasi,

analisis faktor dan analisis sem. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill (Malaysia) Sbd.

Bhd.

 

Choong Lean. Keow. (2009). Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku untuk

program ijazah sarjana muda perguruan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman

Sdn. Bhd.

 

Cotter, K. (2011). Proper classroom management is essential for an effective

elementary classroom. Honors Theses: Roger William University Theses.

 

Cresswell, J.W. (2008). Educational research edisi ke-3: planning, conducting and

evaluating quantitative and qualittative research. Pearson International Edition.

 

Dunn, R. & Stevenson , J.M. (1997). Teaching diverse college students to study a

learning style prescription. College Student Journal, 31(3): 333-339.

 

Dunn, R. (2000). Learning styles: Theory, research, and practice. National Farum of

Applied Educational Research Journal 13(1): 3-22.

 

Dunn, R & Dunn, K. (1978). Teaching students through their individual learning

styles: A Practical Approach. Reston, Virginia: Reston Publishing.

 

Effandi Zakaria & Zanaton Iksan. (2007). Promoting cooperative learning in science

and mathematics education: A Malaysia Perspective. Eurasia Journal of

mathematics. Sciences & Technology Education 3 (1): 35-39.

 

Effandi Zakaria & Norazah Nordin. (2008). The effects of Mathematics anxiety on

matriculation students as related to motivation and achievement. Eurasia Journal

of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), 27–30.

 

Emeliana Elias , Hussin Sarju , Mohd Izyan Zuhaili Zainudin, Shamsul Kamarudin &

Azizi Yahaya. (2012). Hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian

akademik pelajar tingkatan 4 sekolah menengah teknik perdagangan. Jurnal

Pendidikan Psikologi dan Kaunseling, 58-70 / ISSN : 2231-735X

 

Esah Sulaiman. (2004). Pengenalan pedagogi. Skudai, Johor Bahru: Universiti

Teknologi Malaysia

 

Farooq, M. S. (2011). Perceptions of prospective teachers about factors influencing

classroom management. Journal of Quality and Technology Management. 7 (1),

23-38.

 

Fraser, B.J & Lee, S.S.U. (2009). Science laboratory environment in Korean high

school. Learning Environment Research 12: 67-84.

 

George Lucas Educational Foundation (GLEF) website. (2001). Project−Based

Learning Research. (online). http://www. edutopia.org. Accessed on Dis. 10,

2011.

 

Gregore, M. D. & Ward, C. A. (2006). A meta-analytic review of social, self-concept,

and

behavioral outcomes of peer-assisted learning. Journal of Educationa

Psychology 98(4): 732-749.

 

Gan Teck Hock (2001). Menangani masalah peguasaan kemahiran asas Matematik

melalui Pembelajaran Koperatif. Jabatan Pendidikan Sarawak.

 

Hoang, T. N. (2008). The effects of grade level, gender and ethnicity on attitude and

learning environment in mathematics in high school. International Electric

Journal Of Mathematics Education, 3(1), 20-38.

 

Honey, P, & Mumford, A (1992). The manual of learning style. (2nd ed.). United

Kingdom: Peter Honey.

 

Haliza Hamzah & Samuel, J.N. (2009). Siri Pendidikan Guru: Pengurusan bilik

darjah dan tingkah laku. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

 

Hamedah Wok Awang & Normah The. (2010). Sinergi dalam pengurusan sekolah.

Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

 

Hanim Sulaiman & Nasriah Sudin. (2010). Persepsi ibubapa terhadap tahap iklim

sekolah daripada aspek pengurusan, hubungan sosial dan gaya pengajaran di

sebuah sekolah swasta di daerah Johor Bahru. Tesis Ijazah Sarjana Muda,

Universiti Teknologi Malaysia.

 

Hasmah Iberahim. (2014). Pengaruh faktor persekitaran terhadap kecemerlangan

akademik pelajar fakulti kejuruteraan mekanikal dan pembuatan serta pelajar

fakulti kejuruteraan elektrik di Uthm. Tesis Sarjana. Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia.

 

Zainudin Hassan & Mohd Anuar Abdul Rahman (2005). Penerapan kemahiran

generik dalam pengajaran kejuruteraan di sekolah menengah teknik di

terengganu. Kertas Kerja. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

 

Noraini Idris. (2008). Mathematics teaching and learning: past, present and future.

Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam pendidikan. Mcgraw-Hill Companies ISBN

978-967-5771-03-3: Kuala Lumpur.

 

Imalatur Raoihah. (2009). Implikasi teori kognitif jean piaget dalam pembentukan

keperibadian muslim pada anak usia sekolah 7-12 tahun. Tesis. Sarjana. Fakuti

Tarbiyah Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta Indonesia.

 

Jacob Kounin. (1970). Model pengurusan kelompok kounin. Dlm. Haliza Hamzah &

Samuel, J.N. (2009). Siri Pendidikan Guru: Pengurusan Bilik Darjah Dan

Tingkah Laku. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

 

Johari Hassan & Nik Selma Muhammad. (2011). Faktor-faktor yang menyebabkan

masalah ponteng sekolah di sekolah menengah daerah kulaijaya, johor. Tesis

Sarjana Muda, Universiti Teknologi Malaysia.

 

Juahir Mondakir. (2006). Meningkatkan kecekapan mengurus salah laku disiplin

dalam bilik darjah oleh guru-guru smk raja abdullah melalui program jom

gempur. Laporan Kajian Tindakan: SMK Raja Abdullah, Kuala Lumpur.

 

Kabrich, K.K. (2007). The interdependent of learning theory, pedagogy and spaces:

Final report, Maricopa Institute for learning fellowship. Maricopa Community

Colleges.

 

Kamaruddin Ilias, Roshidah Abdul Rahman, Mubin Md Noor & Nurul Azwa Saidon.

(2010). Pengaruh gaya pembelajaran terhadap motivasi dan pencapaian

akademik pelajar pra ijazah sarjana muda Tesis Sarjana. Perguruan Institut

Pendidikan Guru Kampus Ipoh.

 

Kamarul Azizan Md Jay. (2004). Pola gaya pembelajaran di kalangan pelajar

sekolah menengah teknik cheras, Kuala Lumpur. Tidak diterbitkan. Tesis Ijazah

Sarjana Muda, Universiti Teknologi Malaysia.

 

Kamisah Osman, Che Nidzam Che Ahmad & Lilia Halim. (2011). Students?

perception of the physical and psychosocial science laboratory in Malaysia:

comparison across subject and school location. Procedia social and Behavioral

Sciences Journal, 15, 1650-1655.

 

Kamsani Md. Saad. (2012). Hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian

pelajar dalam mata pelajaran bahasa arab komunikasi di Maktab Mahmud, Alor

Setar, Kedah. Tesis Sarjana Sastera (Pengajian Islam). Universiti Utara

Malaysia.

 

Kamus Dewan Edisi Baru. (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Pembangunan pendidikan 2001-2010.

Kuala Lumpur.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2006). Curriculum specifications: Additional

Mathematics Form 4. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Pelan pembangunan pendidikan 2013-

2025. Kuala Lumpur: (online). http://www. moe.gov.my/userfi les/fi

le/PPP/Preliminary-BlueprintBM. pdf . Accessed on Nov. 23, 2013.

 

Kilgour, P.W. (2006). Student, teacher and parent perceptions of classroom

environments in streamed an unstreamed mathematics’ classroom, Thesis PhD.

Curtain University of Technology Australia.

 

Khatijah Omar & Siti Nazilah Mat Ali. (2006). Kemahiran generik ke arah

pengukuhan modal insan kelas global. Dlm.: National Student Development

Conference (NASDEC) , 8-9 Ogos 2006, Kuala Lumpur.

 

Kolb, D. A. (1984). “Experiential Learning.” New Jersey, USA: Prentice Hall

 

Krejcie, R.V & Morgsn, D.W. (1970). Determining sampel size for research

activities. Educational and Psychological measurement 30 (3): 607-610.

 

Lai Kim. Leong. (2007). Persepsi pelajar terhadap pembelajaran penyelesaian

masalah matematik berasaskan web dengan pendekatan konstruktivis. Kertas

kerja Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang.

 

Law, P. L & Mohammad Yusuf. (2002). School effectiveness and the quality of

students in secondary school. Journal Kinabalu 8: 123-148.

 

Lay Yoon. Fah. (2012). Pengenalan kepada pendekatan kuantitatif dalam

penyelidikan pendidikan. Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

 

Levin, J. & Nolan, J.F. (2000). Principles of classroom management: a profesional

decision making model (3rd ed). Needham Heights: Allyn and Bacon.

 

Lim C.H. (2007). Penyelidikan pendidikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Malaysia: Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. Sdn. Bhd.

 

Low Xin. Xin. (2003). Pola gaya pembelajaran pelajar-pelajar di kelas lukisan

kejuruteraan sekolah menengah sains muar. Universiti Teknologi Malaysia:

Laporan PSM. Tidak diterbitkan.

 

Mahani & Juppri (2011). Keberkesanan modul literasi awal terhadap kemahiran

literasi awal kanak-kanak. International Conference In Special. 3-17 Dis 2011

 

Malaysia. (2006). Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010.

 

Malaysia. (2010). Rancangan Malaysia Kesepuluh 2011-2015.

 

Marina Ismail. (2002). Pengendalian amali fizik guru dalam topik keelektromagnetan.

Latihan ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Hamidah Maidinsah. (2004). Kesan kaedah pengajaran metakognisi-inkuari terhadap

prestasi dalam Matematik dan penaakulan saintifik di kalangan pelajar

diploma.. Tesis PhD. Universiti Teknologi Mara.

 

Marzano, R. J., & Marzano, J.S. (2003). The key to classroom management.

Educational Keadership 61 (1): 6-18.

 

Mazlini Adnan, Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah, Mazitah Puteh, Che Nidzam Che

Ahmad & Siti Mistima Maat. (2014). The learning environment and mathematics

achievement of students of high performance schools (hps). Jurnal Pendidikan

Matematik 2(1), 1-15.

 

Meor Ibrahim Kamaruddin & Assaadah Mohamad. (2011). Kajian gaya pembelajaran

dalam kalangan pelajar UTM. Journal of Educational Psychology and

Counseling, 2: 51-77.

 

McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence Based

Inquiry. 7th ed. New Jersey: Pearson Education Incorporated.

 

Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim & Halimantun Halaliah Mokhtar. (2002). Kauseling

Individu, apa dan bagaimana. Selangor: Fajar BAKTI Sdn. Bhd.

 

Muhammad Madi Abdullah, Jegak Uli & Balakrishnan Parasuraman. (2009). Job

satisfaction among secondary school teachers. Journal Kemanusiaan 13:11-18.

 

Muhammad Azhar. (2004). Kesedaran meta kognitif membaca di kalangan murid

Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan 24: 113-121.

 

Mohd Faizal Abd Rahman (2004). Gaya belajar pelajar tingkatan lima aliran

perdagangan di lima buah sekolah menengah teknik: satu kajian. KUiTTHO:

Tesis Sarjana PTV.

 

Mohd Majid Konting. (2000). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mohd Najib Ghafar (2004). Dinamika sistem pendidikan tinggi. Skudai: Penerbit

Universiti Teknologi Malaysia.

 

Misnah A. Hamid. (2010). Hubungan kepimpinan dan pengurusan bilik darjah

dengan prestasi pelajar di sekolah rendah. Tesis Ijazah Sarjana: Universiti

Teknologi Malaysia.

 

Mohd Hasani Dali & Mohamad Johdi Salleh. (2009). Pengurusan bilik darjah. Kuala

Lumpur: Mc Graw Hill. Pps 161-188.

 

Mumtaz Ahmad. (2010). Application of classroom management strategies in public

and private sector at school level in Pakistan. Journal of Managerial Sciences, 4

(1)50-66.

 

Myint, S.K., Lourdusamy, A., Quek, C. L. & Wong, A. F. L. (2004). Teaching and

Classroom Management: An Asian Perspective. Singapore: Prentice Hall.

 

Mohd. Salleh Abu & Zaidatun Tasir. (2001). Pengenalan kepada analisis data

berkomputer spss 10.0 for windows. Kuala Lumpur: Venton Publishing.

 

Mohamad Zaki Mohamad. (2012). Gaya pembelajaran yang dominan dalam

kalangan pelajar di institut kemahiran mara johor bahru. Tesis Sarjana.

Universiti Tun Hussein Onn.

 

Mohamad, M. K. (2009). Pengaruh minat terhadap prestasi pelajar program diploma

kemahiran mara. Tesis Sarjana. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

 

Mohamed Zakaria. (2007). Hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian

akademik. Tesis. Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Mohd Faiz, N. S. & Mohamed, M. & Zahit, R. (2006). Gaya pembelajaran pelajar

Fakulti Pendidikan Teknikal. Tesis Sarjana. Universiti Teknologi Tun Hussein

Onn

 

Mohd Salim, N. Z. (2010). Hubungan di antara gaya pembelajaran dan kemahiran

insaniah dengan pencapaian akademik pelajar. Tesis Sarjana. Universiti Tun

Hussein Onn Malaysia.

 

Mok Soon. Sang. (2003). Peperiksaan penilaian tahap kecekapan skim perkhidmatan

guru. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

 

Mok Soon. Sang. (2006). Pengurusan pengajaran pembelajaran untuk pensyarahpensyarah

institut perguruan, matrikulasi, politeknik dan kolej komuniti.

Selangor: Multimedia.

 

Mok Soon. Sang. (2011). Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku (3rd ed.)

Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd

 

Mok Soon. Sang. (2011). Pedagogi untuk pengajaran dan pembelajaran (2nd ed.)

Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

 

Neuman. (2000). Social research methods: qualitative and quantitative approaches.

Edisi ke-4.

 

Norlia Mat Norwani. (2006). Pengaruh input persekitaran terhadap hasil

pembelajaran:perspektif pelajar sarjana muda pengurusan perniagaan di IPTA.

Tesis PhD. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Norlia Aziz,.T. Subahan M., Meerah., Lilia Halim, L., & Kamisah Osman. (2006).

Hubungan antara motivasi, gaya pembelajaran dengan pencapaian Matematik

Tambahan pelajar tingkatan 4. Jurnal Pendidikan, 31 (2006), 123–141.

 

Noresah Baharom. (2000). Kamus dewan, edisi ketiga. Selangor: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

 

Norihan Abu Hassan. (2001). Perkaitan antara gaya pembelajaran, keupayaan awal,

kesukaran subjek dan kaedah pengajaran dengan pencapaian matematik pelajar

diploma kejuruteraan. Tesis PhD. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Noor Erma Abu & Leong Kwan Eu. (2014). Hubungan antara sikap, minat,

pengajaran guru dan pengaruh rakan sebaya terhadap pencapaian matematik

tambahan. .Tesis Sarjana. Universiti Malaya.

 

Noraini Idris & Shuki Osman. (2009). Pengajaran dan pembelajaran: teori dan

praktis. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill.

 

Noraini Idris. (2010). Persampelan dalam penyelidikan dalam pendidikan. Kuala

Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn.Bhd.

 

Noraini Idris. (2013). Penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.

Norhayati Sa?adah & Che Abd Razak. (2008). Gaya pembelajaran pelajar

kejuruteraan. Tesis Sarjana. Universiti Tun Hussien Onn.

 

Nunnaly, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. edisi ke-3. New York:

McGraw-Hill.

 

Nurzatulshima Kamarudin. (2008). Pengurusan persekitaran pembelajaran kaedah

amali oleh guru fizik berpengalaman dan novis. Tesis PhD. Universiti

Kebangsaan Malaysia.

 

Nurul Farhana & Mazian Jamian. (2012). Kecenderungan gaya pembelajaran model

dunn dan dunn dan model honey dan mumford di kalangan pelajar ijazah

sarjana muda fptp di UTHM. Tesis Sarjana.Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia.

 

Nur Hanani Hussin, Mohd Aderi Che Noh & Ab. Halim Tamuri. (2013). Elemen

mengenali murid dalam pengajaran guru cemerlang pendidikan islam. Jurnal

Pendidikan Islam. Jun 2013, Vol. 1 No 2.

 

Nur Sofurah Mohd Faiz, Maziana Mohamed & Rosfaszlizah Zahit. (2006). Gaya

pembelajaran pelajar cemerlang. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan Vokasional, 9-10 Dis 2006.

 

Mohamad Khairi Othman.(2007). Hubungan pengajaran pensyarah dan minat

pelajar dengan kefahaman konsep moral. Penerbit Universiti Utara Malaysia.

 

Rita, R. D., & Martin-Dunlop, C. S. (2011). Perceptions of the learning environment

and associations with cognitive achievement among gifted biology students.

Learning Environments Research, 14, 25-38.Publishing.

 

Rose Amnah Abdul Rauf, Abd Rashid Johar, Lilia Halim & Siti Rahayah Ariffin.

(2004). Pemupukan kemahiran proses sains di kalangan pelajar tingkatan dua di

sekolah bestari. Jurnal Teknologi 40(E): 19-32.

 

Roshiza Abdul Wahab. (2015). Gaya pembelajaran dalam kalangan pelajar kurang

upaya tumpuan dan hiperaktif (ADHD). Tesis PhD. Universiti Sains Malaysia.

 

Roslina Radzali, T. Subahan Mohd Meerah & Effandi Zakaria. (2010). Hubungan

antara kepercayaan Matematik, meta kognisi dan perwakilan masalah dengan

kejayaan penyelesaian masalah Matematik. Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2):

1-7.

 

Rozimah Abdul Aziz. (2002). Masalah-masalah guru-guru fizik dalam pengendalian

amali fizik elektrik. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sains dan Pendidikan. Fakulti

Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Robiah Zakaria (2004). Hubungkait antara budaya pembelajaran pelajar dengan

pencapaian akademik dalam bidang teknika: satu kajian di sekolah menengah

teknik Johor. Tesis Sarjana PTV. KUiTTHO.

 

Rohaila, Y., Norasmah, O., & Faridah, K. (2005). Strategi pembelajaran pengalaman

berasaskan Model Kolb dalam pendidikan perakaunan. Jurnal Pendidikan

Malaysia, 30(1), 113-128.

 

Saemah Rahman. (2004). Hubungan antara metakognisi, motivasi dan pencapaian

akademik pelajar universiti. Tesis PhD. Universiti Malaya.

 

Salina Hamed, Peridah Bahari & Abdul Ghani Kanesan Abdullah. (2009).

Persekitaran pembelajaran Matematik dan hubungan dengan pencapaian

Matematik. Conference on Sciences & Social Research. 14-15 Mac 2009.

 

Sahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad. (2007). Pedagogi:

strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. Kuala Lumpur: PTS Profesional

Publishing Sdn. Bhd.

 

Shahabuddin Hashim & Rohizani Yaakub. (2004). Psikologi pembelajaran dan

personaliti. Shah Alam: PTS Publication Sdn. Bhd.

 

Shoba, K. (2007). Faktor-faktoryang mempengaruhi kemerosotan disiplin di

kalangan pelajar sekolah menengah di Johor. Tesis Ijazah Sarjana, Universiti

Teknologi Malaysia.

 

Shafini Ibrahim. (2005). Pengaruh budaya sekolah terhadap pengajaran guru

tingkatan 3 mata pelajaran kemahiran hidup besepadu. Tidak diterbitkan. Tesis

Ijazah Sarjana Muda, Universiti Teknologi Malaysia.

 

Siti Zahrina Hasnan. (2008). Guru sebagai pengurus bilik darjah. Tesis Ijazah

Sarjana Universiti Teknologi Malaysia.

 

Slavin, R.E. (2009). Educational psychology: Theory and Practice. 9th ed. New Jersey

: Pearson Education.

 

Shadreck, M. (2012). Zimbabwean science students? perceptions of their classroom

learning environments and attitude towards science. Mediterranean Journal of

Social Science, 3(11), 415-425.

 

Smith, J. E. (2002). The effect of the camegie algebra tutor on student achievement

And attitude in introductory high school algebra. Virginia Polytechnic

Institude and State University: Tesis Phd.

 

Syed Ismail Syed Mustafa & Ahmad Subki Maskon. (2010). Budaya dan

pembelajaran. Ipoh: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

 

Sarena Abdul Karim (2003). Hubungan gaya pembelajaran dengan pencapaian

akademik pelajar tingkatan empat di dua buah sekolah di Negeri Sembilan.

Laporan PSM. Tidak diterbitkan. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Ulwan Abdullah Nashih.(1989) pedoman pendidikan anak dalam Islam. Jilid 1.

Selangor: Klang Book Centre.

 

Uk Raai a/p Chen, Alias Masek & Mohd Hasril Amiruddin (2014). Gaya

pembelajaran dan motivasi terhadap pencapaian pelajar diploma kejuruteraan

di politeknik. Tesis Sarjana. Universiti Tun Hussein Onn.

 

Wan Mariana Wan Ahmad. (2013). Penilaian pelajar terhadap penggunaan buku teks

pendidikan Islam tingkatan empat. Tesis Sarjana. Universiti Kebangsaan

Malaysia.

 

Yahaya, Azizi Yahaya, Nordin, Bachok & Junaidah. (2010). Perkaitan antara

hubungan kekeluargaan, pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan

tingkah laku delinkuen pelajar sekolah bestari di daerah pontian. Jurnal_Master

118/1/1. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia ,Universiti Teknologi

Mara (Melaka).

 

Yee Mei Othman. (2002). Pola gaya pembelajaran di kalangan pelajar sekolah

menengah teknik di daerah negeri Johor. Laporan PSM. Tidak diterbitkan.

Universiti Teknologi Malaysia.

 

Zulzana Zulkarnain, Mohamed & Roslina Abd Talib. (2012). Hubungan antara

minat, sikap dengan pencapaian pelajar dalam kursus quantitative of

management. Tesis Sarjana. Politeknik Port Dickson.

 

Zubaidah Begam & Mohamad Zakaria. (2007). Hubungan gaya pembelajaran dengan

pencapaian akademik: tinjauan di kalangan pelajar-pelajar sarjana muda

pendidikan tahun pertama, UTM, Skudai, Johor. Tesis Sarjana, Universiti

Teknologi Malaysia.

 

Zalmimi Ibrahim. (2010). Gaya pembelajaran dan jantina dengan pencapaian

akademik dalam kalangan pelajar tingkatan empat di mukim Tendong, Pasir

Mas, Kelantan. Tesis Sarjana. Unlversiti Utara Malaysia

 

Zaidah Abd. Umar & Zulkifli Senin. (2008). Perkaitan antara gaya pembelajaran

pelajar dengan prestasi mata pelajaran Matematik kejuruteraan. Tesis Sarjana.

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).

 

Zandvliet, D. B., & Buker, L. (2003). The Internet in B.C.. classroom: Learning

environments in new contexts. International Electronic Journal for Leadership

and Learning 7(15).

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)