UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Main Author :Saerah Karin
Title :Hubungan antara amalan solat dengan akhlak murid Melayu tahun enam sekolah rendah di daerah Jempol
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Institut Peradaban Melayu
Year of Publication :2019
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara amalan solat dengan akhlak murid Melayu sekolah rendah di daerah Jempol. Kajian kes ini menggunakan instrumen soal selidik, kajian lapangan, pemerhatian dan temu bual. Kajian ini dijalankan di tiga buah sekolah rendah yang telah dipilih di sekitar daerah Bandar Seri Jempol. Seramai 254 orang murid tahun enam dipilih dalam kajian ini. Data telah dianalisis secara deskriptif serta inferens. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah Teori Takmilah dan Teori Ta’abudiyyah yang menjadikan Nabi Muhammad (S.A.W) sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat. Dapatan kajian menunjukkan bahawa murid bersetuju bahawa PAFA (Perkara Asas Fardu Ain) dapat meningkatkan akhlak mereka terhadap ibu bapa (M=4.30; SP=0.35), guru (M=3.82; SP=0.35), rakan (M=3.67; SP= 0.36). Dapatan korelasi pula menunjukkan hubungan yang signifikan antara amalan solat dengan akhlak murid terhadap ibubapa (r = 0.67), guru (r = 0.45), serta rakan (r=0.44). Kesimpulannya, program PAFA telah berjaya meningkatkan akhlak murid terhadap ibubapa, guru dan sesama rakan sebaya. Amalan solat juga mempengaruhi rasa hormat anak kepada ibubapa, guru, dan rakan sebaya. Terdapat juga hubungan yang sederhana antara amalan solat dan akhlak murid. Implikasi kajian adalah program PAFA perlu diteruskan dan amalan solat perlu diperkasa untuk melahirkan generasi muda yang berakhlak tinggi.

References

Al-Quran al-Karim. (2014). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman

 

Ab. Aziz Mohd Zin. (2009). Dakwah Islam Terhadap Orang Kurang.

Penerbit Universiti.

 

Ab. Halim Tamuri dan Zarin Ismail. (2002). Pendidikan akhlak dalam KBSR: Persepsi pelajar terhadap 

konsep akhlak. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri1) Bangi; UKM

 

Ab. Halim Tamuri, Shahrin Awaluddin, Tajul Ariffin. (2003). Fungsi surau dan keberkesanannya dalam 

pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam:

 

Satu kajian di Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Sembilan. Laporan Akhir Penyelidikan Jangka Pendek GG 

06/2001. Bangi: UKM.

 

Abdul Fattah Abu Ghuddah. (2001). Nabi Muhammad: Guru dan pendidik terunggul. Negeri Sembilan: M 

Khairi Enterprise.

 

Abdul Halim Ali, (2014). Teori Takmilah; Perluasan & Penafsiran.

Percetakan Selaseh Sdn.Bhd, Batu Caves, Selangor.

 

Abdul Halim El-Muhammady. 1991. Pendidikan Islam falsafah, disiplin dan peranan pendidik. Petaling 

Jaya Dewan Pustaka Islam

 

Abdul Rahman Hanpiah. (1986). Kritikan Sastera: Teori dan Kaedah, Penerbit Fajar Bakti: Petaling 

Jaya.

 

Abdul Rahman Rukaini dan Rakan-rakan. (1992). Asas KBSR 1 (Jilid 1).

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Abdul Raof Dalip. 1986 Falsafah dan Pendidikan Malaysia .Bangi: UKM.

 

Abd. Rauf Dalip. (1990). Pendidikan Islam dalam kurikulum bersepadu sekolah menengah: Kearah amalan 

dan penghayatan nilai Islam. Jurnal Pendidikan Islam. Jil. 3 Bil 2 Ogos 1990. Petaling Jaya: ABIM.

 

Abdul Rafie Mahat. 2003. Kata pengantar. Buku Panduan dan Rekod Pencapaian Penilaian Perkara Asas 

Fardhu Ain. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Abdul Samat Musa. (1986). Konsep ibadat dalam Islam dan rukun negara yang kelima Kesopanan dan 

kesusilaan. Tamadun Islam dan ideologi-ideologi masa kini. Penerbitan NADHI.

 

Abdullah Nasih Ulwan. (1990). Pendidikan anak-anak dalam Islam. Jil. Dua.

Terj. Syed Ahmad Semait. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd. 

 

Abu’l A’la Al- Maududi. (1985). Asas-asas Islam. Terj. H.O.K. Rahman.

Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar.

 

Abul Hassan Ali Al-Nadwi. (1991). Intisari seerah Muhammad b. Abdullah

S.A.W. Kuala Lumpur: A.S. Noorden.

 

Al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib. (1980). The concept of education in

Islam. Kuala Lumpur: ABIM.

 

Al-Bukhari. (2002). Shahih Bukhari. Terj. H.Zainuddin Hamidy. Singapore:

Darel Fajr Publishing House.

 

Al-Gazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. (1992). Ihya’

Ulumuddin.Al-Qahirah: Darul Hadith.

 

Al-Habib Alwy Al-Haddad. (2003). Jalan menuju iman. Selangor: Thinker’s

Library Sdn. Bhd.

 

Ahmad Mohd Salleh. (2008). Siri Pendidikan Guru : Pengajian Agama Islam

& j-QAF Metodologi dan Pedagogi Pendidikan untuk KPLI Oxford

Fajar Shah Alam.

 

Alias Baba. (1997). Statistik penyelidikan dalam pendidikan dan sains sosial.

Bangi: UKM

 

Alias Baba, (1999), Statistik penyelidikan dalam pendidikan dan sains sosial,

Bangi: Penerbit UK

 

Anisah Bahyah Hj.Ahmad. (2004). Pusat rekreasi tempat maksiat? Minda,

Jun; 25.

 

Ashraf, Syed Ali. (1985). New horizon in Muslim education. Cambridge: The

Islamic Academy.

 

Asmawati Suhid et.al. “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Kem Bestari Solat”,

Journal of Islamic and Arabic Education 1, no1 (2009), 16

 

Aishah Hassan, (1988). Pendekatan Islam Terhadap Pendidikan Anak-anak,

Bahagian Satu, Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

 

Awang Mohamad Amin. “Tulisan Jawi Ke Arah Penguasaan Yang Lebih Meluas

Dan Berkesan”. Jurnal Dewan Bahasa (1989), 937-941.

 

Awang Mahmud Saedon. (2003). Undang-Undang Keterangan Islam, Ampang,

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Azizi Yahaya et al (2007:190). Menguasai penyelidikan dalam pendidikan: Teori,

analisis dan interpretasi data. Kuala Lumpur; PTS Professional Publishing.

Berita Harian 04 Ogos 2004

 

Dangiran Haji Mustapa. 2004. Kertas kerja utama memperkasakan Pendidikan Islam.

Seminar Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain j-QAF.

Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Efindi Badarudin. 2007. Menbendung Jenayah Pelajar dalam Harian Metro online.

http://www.hmetro.com.my/current_News/HM/Saturday/Minda/20070224135544/Ar

icle/indexm_html, [5/03/2007]

 

Fariza Chek. 2000. Kajian tentang pendidikan asas-asas kehidupan Islam di rumah

yang dapat Mendidik akhlak remaja Islam. Latihan Ilmiah. Bangi: UKM.

 

Ghazali Basri. (1990). Moral dan etika: Huraian konsep dan permasalahan

dalam konteks perlaksanaan nilai murni di sekolah-sekolah. Jurnal

Pendidikan Islam. Jil. 3 Bil 2 Ogos 1990.

 

Ghazali Basri. (2004). Gejala samseng di sekolah: Apa usaha kita? Jurnal Pendidikan

Islam.Jil. 10 bil. 4 Februari 2004. Selangor: Kolej Dar Al-Hikmah dan Yayasan Takmir (Pendidikan).

 

Ghazali Darusalam. (2001). Pedagogi Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Utusan

Publications & Distributors Sdn.Bhd.

 

H. Heriyansyah- (2017). Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Ibadah

Solat. Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan

 

Ismail Hashim (2014). Solat Anda akan Diterima?, SAM Synergy Media Sdn.

Bhd, 7, Jalan Bangsar Utama Tiga 59000, Kuala Lumpur.

 

Hasiah Musa. 2002. Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain dari sudut amali solat di

Kedah. Latihan Ilmiah. Bangi: UKM.

 

Hassan Langgulung, Dr. (1977). Masalah-masalah Pelajar Sekolah Menengah. Jurnal

Pendidikan 5:44-56 1977.

 

Healey, F. Babbie, E. Frued. 1997. Exploning social isuess. London: Pine Forge

Press.

 

Hindun Lidin. (1986). Kesan Pendidikan Islam Terhadap Perubahan Sikap Pelajarpelajar

Universiti Teknologi Malaysia, Tesis M. ED. Bangi: Universiti

Kebangsaan Malaysia.

 

Ibn Qudamah, Syeikh Ahmad bin Abdul Rahman bin Qudamah Al- Muqaddisi.

(1988). Mukhtasor Minhajul Qasidin. Beirut Lubnan: Darul Qalam.

Ibn Khaldun. (1993). Mukaddimah (terjemahan) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka

 

Ishak Haron, et. al. (1988). Asas-asas Dalam Amalan Pedagogi, Kuala Lumpur:

Utusan Publication & Distributors.

 

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM). (1994). Keperluan Profesionalisme

Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Kajian

 

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM) dengan Universiti Putra

Malaysia

 

JAPIM. 2003. Buku panduan dan rekod pencapaian penilaian Perkara Asas Fardu

Ain (PAFA). Kementerian Pendidikan Malaysia. Petaling Jaya: ABIM.

 

JAPIM. (2004). Perkara Asas Fardhu Ain: Penstrukturan semula dan model-model

cadangan, Seminar Jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain j-QAF.

Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Johari Yaman. (2003). Bimbingan, penghayatan dan kesempurnaan solat. Selangor:

Penerbitan Nadi Minda Sdn.Bhd.

 

Kamus Dewan. (1991). Ed. Baru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kamus Dewan. (1996). Ed. Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusaka.

 

Kamus Dewan.(2007). Ed. Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kamarulzaman Abd. Ghani, Khadijah Abd. Razak & Mohd. Amin Embi. (2002). Dlm

Zuria Mahmud et. Al. pnyt. Prosiding Kebangsaan Profesion Perguruan.

(2002). Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1985). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.

Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia, (1995). Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 1-6,

Pendidikan Jawi, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Khalid Johari (2004). Penyelidikan Dalam Pendidikan: Konsep & Prosedur. Kuala

Lumpur: Pearson Prentice Hall.

 

Kurshid Ahmad. (1975). Prinsip Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: ABIM Laporan

 

Langgulung Hassan. (1987). Asas-Asas Pendidikan Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

 

Jawatankuasa Kabinet. (1979). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(1994). Buku Panduan Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA), Ujian

Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).

(1990), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

(2000), Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Islam Tahun 1

6, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Lihat laman sesawang Berita Harian, dicapai 28 Feb 2012,

http://www.bhariancom.my/articles/Pelajar sekolah_IPT tak fahammakn

al-Fatihah/Article

 

Mana Sikana (Abdul Rahman Napiah). (1997). Pembangunan Seni dan Sastera.

Jabatan Persuratan Melayu. UKM, Bangi Selangor Darul Ehsan.

 

Maimunah Ismail, “Kemahiran Membaca Al-Quran Di Kalangan Pelajar-Pelajar

Tingkatan Satu: Satu kajian Kes’. (Tesis Fakulti Pendidikan, Universiti

Malaya, 1995

 

Mariam Abd. Majid. (2015). Masjid Dan Pendekatan Dakwah Terhadap Masyarakat

Multi Etnik. Di Malaysia. Terbitan UKM PRESS.

 

Marzita Abdullah. (2007). Jusa C DAN Gred Khas – Kementerian Pelajaran Umum

Penerimah. 11 Januari 2005. Utusan Online.

http;//www.moe.gov.my/tayang.php?laman =baca_akhbar&bhs

my8cid=49 [18.1.2007]

 

Marzita Abdullah. (2007). Kes Jenayah – Pelajar Melayu Paling Ramai Ditangkap

Dalam Utusan Online 2004.

 

Masni Khamis. (2001). Gaya pembelajaran dan hubungannya dengan pencapaian

akademik. Projek Penyelidikan, Bangi: UKM.

 

Mohd Abd. Halim. (2008). Sejarah Dan Tamadun Bangsa Melayu. Utusan

Publication & Distribution Sdn. Bhd. Cheras, Selangor.

 

Mohd. Daud Hamzah. (1995). Perkembangan Kurikulum Sekolah, Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mohd. Kamal Hassan. (1988). Pendidikan dan pembangunan, satu perspektif

bersepadu. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

 

Mohd. Majid Konting. (1990). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Mohd. Majid Konting. (2006). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Mohd. Nashuha Jamidin, et al. (1997). Kemahiran Berfikir dan Belajar. Shah Alam:

Penerbit Fajar Bakti

 

Mohd Shukri Hanapi USM (2014). Jurnal of Techno Social. Pelaksanaan

Pembangunan Berteraskan Islam: Kajian Kes Komuniti Islam Ban Hua,

Hatyai, Thailand. Penerbit UTHM, edu, my

 

Mohd Yusuf Mahmud. (1986). Negara Islam, Pendidikan, Cabaran dan

Pembentukan, Shah Alam: NASA

 

Mohamed Anwar Omar Din.(2005), Sastera Islam Citra Nurani Ummah.Selangor:

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

 

Morsidi Hj. Muhamad (2008). Literatur and Nation Character Building –

Pengutaraan Tentang Kehidupan beragama. Acedemia. Edu

 

Muhammad Al-Ghazali. (2001). Akhlak Seorang Muslim, Victory Agencie, Kuala

Lumpur.

 

Muhammad Abd Hamid. 2004. Pedoman lengkap fiqh Islam. Jil. 1. Selangor:

Penerbitan Nadi Minda Sdn.Bhd.

 

Muhammad Fadli Ismail. (1999). Kelebihan Sembahyang & Ancaman Pada

Meninggalkannya. Perniagaan Jahabersa, Taman Kempas, Johor Bahru.

 

Muhammad Munir Jimbaz. 1999. Sifat-sifat orang yang berjaya dunia akhirat. Kuala

Lumpur: Pustaka Syuhada.

 

Muhammad Muslehuddin. (1988). Bentuk dan Ciri-Ciri Pendidikan Islam, Terj.

Petaling Jaya: Syarikat Ali Imran.

 

Muhammad Salleh Samak. (1990). Ilmu Pendidikan Islam, Terj. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Muhammad Syadid. (1994). Metodologi Al-Quran dalam Pendidikan. Terj. Kuala

Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

 

Muhammad Syafique. 1995. Rasulullah s.a.w sebagai hamba Allah, pemimpin,

sahabat, bapa dan Suami. Kuala Lumpur: al-Hidayah.

 

Mustafa Abdul Rahman. (1998). Hadith 40 (Terjemahan dan syarahannya). Selangor:

Dewan Pustaka Fajar.

 

Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, Ali As-Syarbaji. (1992). Al-Fiqh al-manhaji.

Damsyik: Darul Qalam.

 

Mustafa al-Khin. (2017). The Social Harmony Through Islamic Law. UniSZA,

Terengganu.

 

Muhd. Yusof Ibrahim, (2000), Ilmu Sejarah; Falsafah, pengertian dan kaedah. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mohd Yusuf Mahmud. (1986). Negara Islam, Pendidikan, Cabaran dan

Pembentukan. Shah Alam: NASA

 

Nik Mohd Rahimi Nik Yusof, Shahrin Awaluddin, Khadijah Abdul Razak, Ab. Halim

Tamuri, Mohd Isa Hamzah & Kamarulzaman Abdul Ghani, (2002).

Kurikulum Penddidikan Islam. Menghadapi Cabaran Era Globalisasi.

Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 1). Bangi: UKM.

 

Nor Hayati Fatmi. (2012). Kecerdasan Emosi dan Sikap Pembelajaran Pelajar

Terhadap Pencapaian Kursus Tamadun Islam di Politeknik Port Dickson.

Fakulti Pendidikan UKM, Bangi, Selangor.

 

Noraine Abu, (2009), Kuasa Di Sebalik Solat (The Power of Solat), Al-Hidayah

Publication Kuala Lumpur.

 

Noraini Mohd Saleh. (2001). Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman kerja lapangan

penyelidikan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Noorzila Jamaludin dan Muhd Zuki Pileh, 2004, Al-Islam, Ogos: 24-25.

Nur Faizah Abdul Wahab,( 2004), Fokus, Julai: 18.

 

Nurin Bin Abdul Majid. (2012). Pembinaan Kesedaran Disiplin Pelajar Melalui

Pembelajaran PAFA. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional,

UTHM, Johor Bahru.

 

Nik Rosita Nik Yaacob.”Penguasaan Jawi Dan Hubungannya Dengan Minat dan

Pencapaian Pelajar Dalam Pendidikan Islam”.Jurnal Pendidik dan

Pendidikan 22 (2007), 165

 

Rasid Muhamad, Zulkarnain Yusoff, Wan Fauzi Wan Mamat, (1998/99).

Permasalahan pelajar di Institusi Pengajian Tinggi. Satu kajian kes di

Institut Teknologi MARA Cawangan Pahang, Jurnal perspektif Islam

Tasawwur Islam. Jil.4, 98/99, Melaka: Jabatan Agama Islam Melaka dan

Majlis Agama Islam Melaka.

 

Rashidi Azizan dan Abdul Razak Habib, (1995). Pengajaran Dalam Bilik Darjah,

Kajang: Masa Enterprise.

 

Roosmawaty Ibrahim, (2002), Proses pembentukan akhlak pelajar dalam menangani

Masalah Disiplin. Bangi: UKM.

 

Ruslan Ahmad, (2000), Faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan disiplin

dalaman pelajar Islam sekolah menengah. Satu kajian kes di SMK Batu 17

Padang Lumat, Gurun Kedah, Latihan Ilmiah Fakulti Pendidikan: UKM

 

Samsina Abd Rahman. ( 2008), Puncak Jihad (Kumpulan Puisi Anismas ar).Selangor

:Universiti Putra Malaysia.

 

Shamsul Kamarudin. (2011), Kepentingan Pendekatan Kepercayaan Dan Keyakinan

Kepada Tuhan Melalui PTV, Jurnal, UTM. Johor

 

Shaifol Bahary Bin Sulaiman, Hasnul Faizal Bin Hushin, (2011), HBEF4303 Projek

Kajian Tindakan, Open University Malaysia.

 

Sheikh Abdullah Basmeh.(1992), Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-

Qur’an. Kuala Lumpur : Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana

Menteri.

 

Shafie Abu Bakar. (2013). Tahap-Tahap Ke Arah Pembinaan Teori Takmilah.

Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

SH Hamiah, Z Ismail (2012). Kaedah Penerapan Ibadah Dalam Kaunseling. Jurnal

Teknologi, sainshumaika. utm. my

 

Sidi Gazalba, t.th, Konsep ibadat dalam Islam, Panduan Fardhu Ain, Kuala Lumpur:

Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Shahabuddin Hashim, et al. (2003). Pedagogi: Strategi dan Teknik Mengajar

Berkesan. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors SDN. Bhd.

 

Suhid, Asmawati (2006), Adab dan akhlak Islam dalam Pendidikan Islam: satu kajian

kes di Selangor/ Asmawati Suhid, Jurnal CITU, 2 (1).pp. 53-66. ISSN 1823

6146

 

Sulaiman Endut, (2002), Asas-asas Fardhu Ain. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul

Majid.

 

Syarifah Alawiyah As-Sagof. (1992). Ilmu Pendidikan, Pedagogi, Kuala Lumpur:

Longman.

 

Tajul Ariffin bin Nordin. (1988). Konsep Asas Pendidikan Sepadu, Kuala Lumpur:

Nurin Enterprise.

 

Tajul Ariffin Noordin dan Nor Aini Dan, (2002), Pendidikan & pembangunan manusi

Pendekatan bersepadu. Bandar Baru Bangi: As-Syabab Media.

 

T. Rochana – Humanis. (2012) – Orang Madura: Suatu Tinjauan Antropologis,

ejournal. unp. ac. id. Universitas Negeri Semarang.

 

Ulwan Abdullah Nasib. (1981). Tarbiyyah Al-Aulad Fil Islam Juzuk 1. Darul Salam

Littiba’ah Wan Nasyri Wattauzi’.

 

Wahbah al-Zuhaili, (1994), Fiqh & perundangan Islam, Jil. 1. Terj. Syed Ahmad

Syed Hussain et al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Wahbah Al-Zuhaili. (1994). Buku Fiqh Dan Perundangan Islam Jilid 1. Terbitan

Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Wan Mohd. Nor Wan Daud, (1996). Insan Baik teras kewarnegaraan. Pemikir,

Bil.3 Januari-Mac 1996.

 

Wan Mohd Zahid Mohd Noordin, (1993). Ke arah pelaksanaan nilai-nilai murni

dalam KBSR: Falsafah Pendidikan Negara, Wawasan Pendidikan:

Agenda Pengisian, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

 

Yusuf Al-Qaradawi. (1999). 70 Tahun Al-Ikhwan Al-Muslim, Kilas Balik Dakwah

Tarbiyah & Jihad. Pustaka Al-Khautsar.

 

Zaidatun Tasir, & Mohd Salleh Abu. (2003). Analisis data berkomputer SPSS 23 For

Windows. Kuala Lumpur: Venton Publishing.

 

Zainal Abidin Abdul Kadir. (1994). Ke Arah Amalan dan Penghayatan Nilai Islam

Satu Pendekatan Bersepadu ( Dalam Pendidikan Islam, Peranannya Dalam

Pembangunan ummah). Penyelenggaraan Dr Abdul Halim ElMuhammadi,

Selangor: Persatuan Bekas Mahasisiwa Islam Timur Tengah.

 

Zakaria Stapa. (1999). Aqidah Dan Akhlak Dalam Kehidupan Muslim. Utusan

Publication & Distributors Sdn. Bhd.

 

Zawawi Haji Ahmad. (1994). Pendidikan Islam Kaedah dan Teknik Pengajaran,

Petaling Jaya.

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)