UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Zaliyatunnur Awang Kechik
Title :Kesan penggunaan model STAD terhadap pencapaian karangan keperihalan murid Cina
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Year of Publication :2019
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan untuk menguji kesan penggunaan Model Student ream Achievement Divison (STAD) terhadap pencapaian penulisan karangan keperihalan bagi murid Cina. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk kuasi ekperimen telah digunakan dalam kajian ini. Pemilihan subjek kajian dijalankan secara persampelan bertujuan melibatkan 60 orang mudd Cina tahun lima daripada dua buah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) di negeri Perak. Sampel dipilih herdasarkan kclompok murid sedia ada (intact group) yang telah ditentukan pihak sekolah. Subjek kajian terdiri daripada 30 orang murid kumpulan rawatan dan 30 orang murid kumpulan kawalan. Soalan karangan bagi ujian pra dan ujian pasca rnerupakan instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini. Pencapaian penulisan dibandingkan untuk mcndapat perbezaan pencapaian skor melalui ujian pra dan ujian pasca. Data dianalisis menggunakan ujian t bagi membandingkan skala min ujian pra dan ujian pasca di antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan pada aras

References

Abd, Aziz Abd. Talib (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik.

Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

 

Abdul Sukor Shaari (2011). Pedagogi dari Sekolah ke lnstitut Pendidikan Tinggi. Sintok:

Penerbit Universiti Utara Malaysia.

 

Adenan Ayob, & Khairuddin Mohamad (2012). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu.

Selangor:Oxford Fajar Sdn.Bhd. .

 

Aliff Nawi, Gamal Abdul Nasir Zakaria, Norkhairiah Hashim & Chua Chy Ren (2015).

Penilaian Kualiti Modul iPBL:Aspek Kesahan dan Kebolehpercayaan, Jurnal

Pemngukuran Kualiti dan Analisis (JQMA), Vol 11 (2): 1-10.

 

Anuar Ahmad, & Nelson Jinggan (2015). Pengaruh Kompentesi Kemahiran Guru dalam

Pengajaran Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar dalam MataPelajaran Sejarah.

Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik.

 

Azizi Yahaya & Intan Sapinas Bahuri (2007). Tinjauan Amalan Pembelajaran Koperatif Di

Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendall Sains Mara, Gerik, Perak.

Universiti Teknologi Malaysia: Jumal Pendidikan.

 

Bhavani Somasundram & Zamri Mahamod (2017). Keberkesanan Pembelajaran Koperatif

Terhadap Pencapaian Dan Motivasi Murid Sekolah Menengah Dalam Pembelajaran

Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol 7 (1): 11-23

 

Cheah Tong Tiat (2007). Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif dalam

Pembelajaran Bacaan Pemahaman Teks Dalam Kalangan Murid SJK(C) dan SJKJ

Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan.

 

Chew Fong Peng (2016). Masalah Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid

Cina Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol 6 (2): 10-22 .

 

Chua Yan Piaw (2006). Kaedah Penyelidikan. Shah Alam:McGraw-Hill (M).

 

Chua Yan Piaw (2012). Mastering research methods'. Kuala Lumpur:McGraw-Hill Education

(Malaysia).

 

Derin Putri Sianipar, Indriati Aulia & Ajat Sudrajat (2016). Implementation of Cooperative

Learning Model STAD (Student Teams Achievement Division) Integrated Media on

Students Learning Outcomes in The Malter of Salt Hydrolysis. Jumal Pendidikan

Kimia, Vol. 8 (3) : 197-202.

 

Esah Sulaiman (2004). Pengenalan Pedagogi. Johor Bahru: Penerbit UTM Press.

 

Faridah Hanim Omar (2006). Pelaksanaan Pembelajaran Koperatif Dalam Mata Pelajaran

Matematik Di Sebuah Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes. Universiti Kebangsaan

Malaysia: Tesis Sarjana Pendidikan.

 

Ghazali Darusalam & Sufean Hussin (2016). Metodogi Penyelidikan dalam Pendidikan

Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Halimatussaadiah Salleh, Badrul Hisham Ismail, Ahmed Nasir Abdul Bakar & Izzah Abu Bakar (2015). Murid dan Alam Belajar Bangi: Pelangi

Profesional Publishing Sdn.Bhd

 

James Ang Jit Eng & Balasandran Ramiah (2012) Kepimpinan lnstruksional Satu Panduan Praktikal: Edisl Kedua. Kuala Lumpur: Penerbit PTS Publishing Sdn. Bhd.

 

John W.Creswell (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Quahlative Research -It" Editon. SAGE Publication.

 

Juppri Bacotang (2014). Pelaksanaan Kajian Kuasi-Eksperimen Untuk Mengenal Pasti

Tahap Kemahiran Literasi Awal Kanak-Kanak Taska. International Language Conference (ILC) 2014: ResearchGate.

 

Khadijah Ahmad (2005). Keberkesanan Koperatif Dalam Kemahiran Menulis Bahasa

Melayu Di Kalangan Pelajar Tingkatan 2. Universiti Malaya: Tesis Sarjana

Pendidikan.

 

Lai Lee Chung, Chin Hai Leng & Chew Fong Peng (2017). Amalan Pengajaran Guru

Bahasa Melayu Tingkatan Empat dalam Penulisan Karangan dari Aspek Kentaltirun

Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Serta Pembelajaran Kotaboratif. Jurnal

Kepimpinan Pendidikan, Bil4 (1):1-12.

 

Lai Lee Chung (2017). Pembangunan dan Penilaian Modul Penulisan Karangan Bahasa

Melayu Tingkatan Empat. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Malaya, Kuala

Lumpur.

 

Made Sudarsa, Wayan Karyasa & Nyoman Tika (2013). Pengaruh Model Pembclajaran

Kooperatif Tipe STAD Berbantuan LKS Terhadap Pemahaman Konsep Kimia

Ditinjau dari Motivasi Berprestasi. e-Jurnal Program Pascasarjana Universitas

Pendidikan Ganesha, Vol 3.

 

Malar alp Muthiah (2013). Kesan Kaedah STAD Terhadap Ketekalan Pengetahuan Seiarah

dan Kemahiran Sosial Murid Tingkatan Dua. Universiti Malaysia Sabah: Seminar

Pendidikan Sejarah dan Geografi.

 

Mohamad Yazid Mohamad (2017). Kekerapan Penggunaan Strategi Pembelajaran Bahasa

Melayu Dalam Kalangan Murid Cemerlang Etnik Cina. Jurnal Pendidikan Bahasa

Melayu, Vol 7 (1): 85-92.

 

Mulyato (2011). Peningkatan Menulis Karangan dengan Model Pem_belaja:an l!:)()?eratif

Tipe STAD Pada Siswa kelas III SDN 3 Ngargosari. Indonesia: Universiti Sebelas

Maret Surakarta.

 

Noor Hidayu Mohd Rahim & Yahya Othman (2016). Keberkesanan =: Bulata? dan l'eta

Alir dalam Meningkatkan Penguasaan Menulis Karangan NaratlfMurid Cina. Jurnal

Pendidikan Bahasa Melayu, Vol 6 (2): 68-77.

 

Noraini Idris & Shuki Othman (2?09). Pengajaran dan Pembelajaran, Teori dan Praktis.

Kuala Lumpur: Mc Graw HIll (Malaysia) Sdn. Bhd.

 

Norhani Bakri, Noor Zainab Abd. Razak, Hamidah Ab. Rahman & Aminah Hj Ahmad

Khahd. (2005). Punca Prestasi Pembelajaran Yang Lemah Di Kalangan Pelajar Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Teknologi Malaysia, Jurnal Teknologi Vol 43(E):29-44

 

Nur Azizah Salleh, Siti Rahayu Ariffin & Musa Daia (2001). Penerapan Nilai Murni

Pembelajaran KooperatifDalam Sains. Jurnal Pendidikan 27.47.57.

 

Pate-Clevenger, R., Dusing, 1., Houck, P., & Zuber, J. (2008). Improvement off Tusk

Behavior of Elementary and High School Students through the Use of Cooperative

Learning Strategies, ERIC database.

 

Robert E. Slavin (1982). Coorperative Learning: Student Team (What Research Says to the

Teacher). United States: Eric National Education-Association.

 

Rohaida Yusop & Zamri Mahamod (2015). Keberkesanan Peta Petnikiran (I-Think) dalam

Meningkatkan Pencapaian Penulisan Bahasa Meluyu Murid Tahun O. Jurnal

Pendidikan Bahasa Melayu, Vol 5 (2): 31-37.

 

Rozita Radhiah Said, Latifah Mohd Shariff & Fadzilah Abd Rahman (2017). Pembclajaran

Koperatifdalam Pengajaran Karangan Bahasa Melavu Menengah Alas. International

Journal of Education and Training (InjET) 3(2): 1- 12.

 

Ruslim Mohd. Salleh (2005). Kesan pembelajaran koperatif ke alas pencapaian

pelajar pendidikan mala pelajaran Pendidikan lslam bagi Tingkatan 4

Di Sekolah Dalam Daerah Kulim. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan.

 

Salha Mohamed Hussain (2014). Keberkesanan Pembelajaran Kooperatif Untuk

Meningkatkan Motivasi Pelajar Oalam Pembelajaran Bahasa Melayu.

 

Salina Hamed Peridah Bahari & Abdul Ghani Kanesan Abdullah (2008). Kolerusi Antura

Persekitaran Pembelajaran Matematik. Sikap Pelajar Terhadap Matematik Jan

Pencapaian Pelajar dalam Matematik: Satu Kajian Kes. Jurnal ESTEEM, Vol

4(2):91-103.

 

Salmiah bt Mohamed Ariff. (2007). The Writings' Conference: A Pedagogical too/ [or

Classroom Writing. Project paper for Degree of Master, University of Malaya, Kuala

Lumpur.

 

Sayyidatul Karimah (2013). Pembelajaran Kooperuti] Tipe STAf)(.?·tudel1t Te.am Achiement

Division) dalam Meningkatkan Akiivitas dan Hasil Belajar. Jumal Ilmiah Pendidikan

Matematika, Vol 1 (1): 70-81.

 

Simah Mamat (2009). Keberkesanan kaedah koperatifdalam pengajaran menulis karangan

fakta dan naratif dalam kalangan mund bukan Melayu. Dimuat turun daripada

http://librarykpm.moe.gov.myi

 

Sandra S. Snyder & Shickley NE (2006) Cooperative Learning Groups in the Middle School Mathematics Classroom. University of Nebraska-Lincoln Action Research Projects 7-2006. 

 

Sharala Subramaniam, Zamri Mahamod Jamaludin Badusah, Nik Mohd Rahimi & Mohamed Amin(2014). Penggunaan dan kekerapan strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar warganegara asing Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 4(2) 25-35.

 

Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir (2007). Pedagogi: Strategi dan

Teknik Mengajar Berkesan. Selangor: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

 

Suganthi Subramaniam. (2010). 111e Effect of Collaborative learning on Individual Writing.

Performance of ESL Learner. Dissertation for Degree of Master, University of

Malaya, Kuala Lumpur. .

 

Suhana Matlin & Chai Chang Yeah (2012). Perbandingan Keberkcsanan Kaedah

Pembelajaran Koperatifdan Pembelajaran Tradisional dalam Pembelajaran Kursus

Statistik - Kajian Pelajar Diploma Akauntasi, Politeknik Kuching Sarawak,

 

Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan, Abdul Aziz Abdul Shukor (2008). Psikologi

Pendidikan Siri Pendidikan Guru. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

 

Suwangsih (2012). Model Pembelajaran Karangan Narasi dengan Mengunakan Pedoman

Kooperatif JIGSAW Pada Siswa Kelas X SMA Setia Baktikabupaten Garut.

 

Sri Kartika Rahmana, Mesra Adikasuma Metussin, Suraya Tarasat, Abu Bakar Madin &

Noradinah Jaidi (2014). Kesan bahan visual dalam penulisan karangan Bahasa

Melayu. Procedia - Social and Behavioral Sciences 134 (454 - 462).

 

Tan Hsiang Chyii. (2009). The Effectiveness of Collaboration in Teaching and Learning

Writing. Dissertation for Degree of Master, University of Malaya, Kuala Lumpur.

 

Wong Lee Leng (2014). Kesan Pembelajaran Koperatif(STUDENT) TEAM ACHIEVEMENT DIVISION - STAD) Terhadap Pembelajaran Matematik dalam

Kalangan Pelajar Sekolah Menengah.

 

Yahya Othman (2005). Trend dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:PTS

Professional Publishing Sdn. Bhd.

 

Yusfaiza yusuff & Mohd Ishah Awang (2012). Aplikasi Pembelajaran Jigsaw II datum

Pengajaran Penulisan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol 2 (2):

62-70.

 

Zahara Aziz & Nurliah Jair (2009). Penggunaan Peta Konsep untuk Meningkatkan

Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah bagi Pelajar Tmgkatan Dua. Jurnal Pendidikan

Malaysia 34( 1): 3 - 15

 

Zuraini Jusoh & Abdul Rasid Jamian (2014). Kesan Bercerita Terhadap Pencapaian

if h M I Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Vol

Penulisan Karangan Narati Ba asa e ayu.

4(1): 11-18.

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)