UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Main Author :Abdul Hakim Ramli
Title :Amalan konsep mualim, muaddib, mursyid,mudarris dan murabbi dalam kalangan guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah di zon selatan Negeri Johor
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2020
Notes :With cd
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Click to view PDF file

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian   ini   bertujuan   untuk   mengenal   pasti   amalan   konsep   mudarris,   muallim, muaddib,  murabbi  dan  mursyid  dalam  kalangan  Guru  Pendidikan  Islam  Sekolah Rendah  di  zon   selatan  Negeri  Johor  serta  perbezaan  amalan  konsep  lima  mim berdasarkan  demografi  GPI.   Pendekatan  kajian  adalah  kajian  kuantitatif  dengan menggunakan  instrumen  soal  selidik   dalam  mengumpul  data  melibatkan  137  orang GPI  dan  25  buah  Sekolah  Kebangsaan  di  Zon   Selatan  Negeri  Johor  secara  rawak mengikut saiz persampelan Krejcie dan Morgan (1970). Data  kajian  dianalisis secara deskriptif menggunakan min, sisihan piawai dan  peratus manakala analisis  inferensi mengunakan  ujian  t,  Ujian  ANOVA  sehala.  Hasil  dapatan  kajian  menunjukkan bahawa  min berada pada interprestasi tinggi pada empat amalan iaitu mudarris (min = 4.14, sp = 0.37),  muallim (min = 4.18, sp = 0.44), murrabbi (min = 4.19, sp = 0.41 ), muaddib (min = 4.19, sp = 0.41)  dan min berada pada interprestasi sederhana tinggi pada amalan mursyid (min = 3.93, sp = 0.54).  Secara keseluruhan amalan konsep lima mim  berada  pada  interprestasi  tinggi  (min  =  4.13,  sp   =  0.34).  Analisis  inferensi menunjukkan terdapat perbezaan signifikan (nilai p =

References

Al-Quran

 

Ab Halim Tamuri, Adnan Yusopp, Kamisah Osman, Shahrin Awaluddin, Zamri Abdul

Rahim & Khadijah Abd Razak. (2004).   Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran  pendidikan  

Islam  ke  atas  pembangunan  diri  pelajar.  Laporan Penyelidikan. Bangi ;  Fakulti Pendidikan, 

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Ab,  Halim  Tamuri,  & Khadijah  Abdul  Razak  (2003).  Pengajaran  akhlak  di  sekolah menengah: 

Persepsipelajar-pelajar. Prosiding Wacana Pendidikan  Islam  (Siri 3):   Antara   tradisi   dan   

inovasi   (ms.   68-79).   Bangi,   Se1angor:   Fakulti Pendidikan, Universiti KebangsaanMalaysia

 

Ab.  Halim  Tamuri  & Mohamad  Khairul  Azman  Ajhary (2010),  Amalan  Pengajaran Guru Pendidikan 

Islam Berkesan Berteraskan Konsep Muallim dalam Journal of Islamic and Arabic Education 2.

 

Ab.  Halim  Tamuri  &  Nik  Mohd  Rahimi  Nik  Yusoff.  (2010).  Kaedah  Pengajaran  dan 

Pembelajaran Pendidikan Islam. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Ab. Halim Tamuri, Adnan Yusopp, Kamisah Osman, Khadijah Abdul Razak, Shahrin Awaludin  dan  Zamri  

Abdul  Rahim.  (2004).  Keberkesanan  pengajaran  dan pembelajaran  Pendidikan  Islam  ke  atas  

pembangunan  diri  pelajar.  Laporan Penyelidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan 

Malaysia dan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Abd   Al-Fattah   Abu   Ghuddah.   (2001).   Nabi   Muhammad   Guru   Dan   Pendidik Terunggul. 

Seremban: al-Azhar Media Ent. AbdAbu Bakar Ibrahim & Zainab Mohd Noor (2005), Jaminan Kualiti dalam 

PendidikanGuru.Malaysian Journal of University Education.

 

Abdul   Fattah,   A.   G.   (2001).   Nabi   Muhammad:Guru   dan   pendidik   terulung. Terjemahan  

Shuhadak  Mahmud.  Negeri  Sembilan:  M.Khari  Enterprise  &  al- Azhar Media Ent. NegeriSembilan, 

Malaysia.

 

Abdul Halim Masnan. (2014). Amalan Pedagogi Guru Prasekolah Permulaan. Tesis Ijazah Doktor 

Falsafah.

 

Abdul Halim Muhammad (2003). Keberkesanan Pendidikan Islam di peringkai rendah dan    pembentukan   

 peribadi    Muslim.    Dlm.    Suzalie    Muhammad    (Ed.), Memahami  isu-isu  Pendidikan  Islam  

di  Malaysia  Kuala  Lumpur:  Institut

Kefahaman Islam Malaysia.

 

Abdul Raof Dalip (1985, November 17 - Disember 13). Peranan guru agama dalam

pendidikan. Kursus guru-guru Agama Islam Kementerian PendidikanMalaysia, Bahagian Pendidikan Islam, 

Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.

 

Abdul  Raof  Dalip  .(  1998).  Teknik  pengajaran  dan  pembelajaran  agama  Islam  di sekolah 

menengah.  Bangi; Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Abdullah  Ishak,  (1995).  Pendidikan  Islam  dan  Pengaruhnya  di  Malaysia.  Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka.

 

Abdullah  Nasih  'Alwan.  (1968).  Tarbiyyah  Al-Awlad  Fi  Al-Islam.  Kaherah:  Dar  Al- Salam.

 

Abdullah Nasih Ulwan, (1989). Pendidikan anak-anak dalam Islam (2 jld., Cet. 3, Syed Ahmad Semait 

Terj.). Singapura: Pustaka Nasional.

 

Abdullah  Nasih  Ulwan.  (2002),  Pendidikan  Anak-anak  Dalam  Islam.  Syed  Ahmad Semait  (terj.) 

 Singapura;  Pustaka  Nasional  Pte.Ltd.  Abdullah  Ishak,  (1995). Pendidikan  Islam  dan  

Pengaruhnya  di  Malaysia.  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abdullah  Nasih  Ulwan.  (2002),  Pendidikan  Anak-anak  Dalam  Islam.  Syed  Ahmad Semait (terj.) 

Singapura; Pustaka Nasional Pte.Ltd.

 

Abdullah, Abdulrahman Saleh, (1990), Teori-teori Pendidikan Islam Berdasarkan  al- Quran. Terj H.M 

Arifin, Jakarta.

 

Abdullah  Al-Amin  Al-Na?miy  (1994)  Terj:  Mohd  Ramzi  Omar  Kaedah  dan  teknik Pengajaran  

Menurut  Ibn  Khaldun  dan  Al-Qabisi,  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abdullah, I. (1995). Pendidikan Islam dan pengaruhnya di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala 

Lumpur, Malaysia.

 

Abqariah  Ghazali  (2013),  Tahap  Kesediaan  Guru  Pelatih  UPSI Berteraskan  Konsep Murabbi. 

Muaddib dan Muallim,Tesis Pengajian Islam.

 

Adibah Binti Abdul Latif& Fatimah Harlina Mohd Taib ( 2010), Hubungan Tingkah Laku    Kesediaan    

Pensyarah    Dengan    Tahap    Motivasi    Pelajar.    Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi 

Malaysia.

 

Ahmad Bin Esa, Jailani Bin Mohi Yunus, dan Noraini Binti Kaprawi (2005). Persepsi Pensyarah     

Terhadap     Penerapan     Kemahiran     Komunikasi     Menerusi Kokurikulum Di Politeknik. Jurnal 

penyelidikan pendidikan Jilid 7.

 

Ahmad    Mohd.    Salleh.    (1997).    '"Pendidikan    Islam:   Falsafah,    pedagogi    dan

metodologi”. Kuala Lumpur. Fajar Bakti.

 

Ahmad Munawar Ismail: Iza- karia Stapa, Mohd Yusof Othman Dan MashitohYaacob,

(2012). Islam Dalam Pendidikan Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu Di 

Malaysia. Jurnal Hadhari Special Edition.

 

Ahmad  Tafsir,  (2002),  Ilmu  Pendidikan  dalam  Perpektif  lslam.  (Bandung:  Remaja Rosdakarya,)

 

Ahmad  Yunus,  K.  &  Ab.  Halim,  T.  (2010).  Pengetahuan  Pedagogikal  Kandungan (PPK)  

pengajaran  Akidah:  Kajian  kes  guru  cemerlang  pendidikan  Islam. Journal of Islamic and Arabic 

Education. 2(2):13-30.

 

Ahmad Zuhdi (2004), Profil Guru dalam Pendidikan Islam MenurutK.H. Hasyim

 

Airi Abu Bakar (2003). Sikap pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam : satu kaji di 

sekolah-sekolah Alor Gajah Melaka. Kertas Projek Sarjana Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 

yang tidak diterbitkan.

 

Al-Ba'labakki, Munir (1995). Al-mawrid qamus Ingglizi- 'Arabi. Beirut: Dar Al 'Ilm. Al-Ghazali,  

Abu  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad.  (2005).  Ihya?  „Ulum  al-Din.

Tahqiq: Muhammad Sa?id Muhammad. Qahirah: Dar al-Bayan al-„Arabi.

 

Al-Ghazali, al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn al-Ghazali. t.th. Ihya? „ulum al-din.

Jil. 1-5. Misr: al-Maktabah al-Taufiqiyyah.

 

Al-Ghazali, al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn al-Ghazali. t.th. Ihya? ulum al-din.

Jil 1-5. Misr: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, Mesir.

 

Al-Ghazali. (1992). Terj: TK. H. Ismail Yakub MA. S.H. Ihya? Ulumuddin, Singapura: Pustaka 

Nasional.

 

Al-Kaylany,  Majid  „Arsan.  2005.  Ahdaf  al-tarbiyyah  al-Islamiyyah.  Dubay:  Dar  al- Qalam.

 

Al-Nahlawi  Abdul  Rahman.  (1979).  Usul  Tarbiyyah  Islamiyyah.  Beirut:  Dar  al- Ma'asir.

 

Al-Nahlawy, Abd. Rahman. (1983). Usul altarbiyyah al-islamiyyah wa asalibiha fi al- bait wa 

al-madrasah wa al-mujtama?. Beirut: Dar al-Fikri, Beirut, Lubnan.

 

Annas  Ribab  dan  Sibilana,  (2014),  Respon  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  terhadap Penerapan 

Kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Malang.

Anuar Ahmad, (2015), Pengaruh Kompetensi Kemahiran Guru Dalam Pengajaran

 

As-y'ari,  (Telaah Kitab  Adab al-Alim wa al-Muta'allim, (Yogyakarta; Tesis Program

Pascasarjana Sunan Kalijaga, 2004)_ I-Hammadi Yusuf. (1987). Al-Tarbiyyah Al-Islamiyyah. Riyad: Dar 

al-Marikh li al-Nashr.

 

Azhar   Muhammad   et   Al,   (2007),   Tahap   Profesionalisme   Guru-guru   Pelatih Pendidikan   

Islam   dalam   Latihan   Praktikum.   Johor:   Universiti   Teknoloi Malaysia.Bi13, Isu 2, UKM.

 

Chee   Kim   Mang   (2008),   Kualiti   Guru   Permulaan   Keluaran   Sebuah   Institut Perguruan: 

Satu Tinjauan dari Perspektif Pentadbir Sekolah. Jurnal Pendidik dan Pendidikan .Jil 23. Pulau 

Pinang: Institut Perguruan Persekutuan, Gelugor.

Chong  Chee  Keong,  Muhammad  Faizal  A.  Ghani  &  Zuraidah  Abdullah,  (2016). Amalan  Komuniti  

Pembelajaran  Profesional  (KPP)  Di  Sekolah  Berprestij Tinggi  (SBT)  Malaysia:  Sebuah  Sekolah 

 Jenis  Kebangsaan  Cina  (SJKC)  Di Sarawak.

 

Fatahiyah   Hasan   Sulaiman,   (1998),   Pemikiran   Al-Ghazali   tentang   Pendidikan, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

Gamal Abdul Nasir Zakaria. (2003).Prinsip-prinsip pendidikan Islam.Pahang: PTS.

 

Glosari bahasa dan kesusasteraan Arab. (1996). Kuala Lumpur: DBP

 

H.  Abuddin  Nata  (2000),  Pemikiran  Para  Tokoh  Pendidikan  Islam:  Satu  kajian Filsafat 

Pendidikan Islam. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada

 

Hasan  Langgulung  (1988).  Asas-asas  pendidikan  Islam  (Cet-  2).  Jakafta:  Pustaka AlHusna.

 

Hasni  Mohammed  (2011).  Pendidikan  Islam  Melalui  Pendekatan  Holistik  Kongres Pendidikan 

Islam Kebangsaan 2011. Anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia. Dynasti Hotel, 4-7 Disember.

 

Hj.   Muslikin   Ali,   Wann   Ismail   Mjuhammad   &   Hjh   Azizah   Ismail   (2010),

Pembentukan Akhlak Muslim. Kuala Lumpur: IbookPublication Sdn. Bhd.

 

Hussain Mazhahiri (1993a). Awamil as-sayttharah 'ala-ghara'izfi hayat al-insan. Beirut: Dar 

Al-Mahajjah.

 

Hussain Mazhahiri (1994). Al-fada'il wa ar-raza'il fi akhlak al-usrah wa al-mujtama', Beirut: Dar 

Al-Safwah.

 

Ibrahim  Amini  (1997).  Selfbuilding:  An  Islamic  guide/or  spiritual  migration.  Qum, Iran: 

Ansariyan.

 

Ina  Khalid,  (2012),  Peranan  Guru  Pendidikan  Islam  sebagai  Mudarris,  Murabbi,  dan

Mursyid, Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Islam.

 

Ismail  Mustafa  (2008),  Kepimpinan  Pendidikan:Teori  dan  Amalan  .  Kedah:  Pure

Honey Enterprise.Jurnal Pendidikan. Bil 3.

 

Kamarul  Azmi  Jasmi  &  Ab.  Halim  Tamuri,  (2007).  Pendidikan  Islam:  Kaedah pengajaran dan 

pembelajaran. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

 

Kamarul Azmi Jasmi, (2010). Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah Di Malaysia: Satu 

Kajian Kes. Tesis PHD. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarul  Azmi  Jasmi,  (2012),  Penyelidikan  Kualitatif  dalam  Sains  Sosial  in  Kursus 

Penyelidikan   Kualitatif   siri   1   2012,   Institusi   Pendidikan   Guru   Malaysia Kampus 

Temenggong Ibrahim.

 

Kamarul Azmi Jasmi. (2012) . Komponen Asas untuk Latihan Guru Pendidikan Islam Basic Components for 

Islamic Education Teacher Training; Global Journal al- Thaqafah(Scopus Journal) 2 (2), 53-63.

 

Kassim Tusin. (2010). Kualiti diri guru pendidikan Islam sekolah menengah di Sabah.

Tesis PhD, Universiti Malaysia Sabah.

 

Kementerian   Pelajaran   Malaysia   (1972),   Laporan   Mengenai   Pelaksanaan   Dasar Pelajaran  

Terhadap  Pelajaran  Ugama  Islam  Mengikut  Shor2  Penyata  Razak 1965,  dan  Jawatankuasa  

Menyemak  Pelajaran  1960.  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kementerian  Pelajaran  Malaysia,  (1984)  Laporan  Jawatankuasa  Kabinet  Mengkaji Pelaksanaan 

Dasar Pelajaran, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kementerian  Pelajaran  Malaysia.  (1979),  Laporan  Jawatankuasa  Kabinet  Mengkaji Pelaksanaan 

Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur;Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kementerian Pelajaran Malaysia. (1982), Kurikulum Baru Sekolah Rendah: Matlamat, Rasional Bidang 

Pelaksanaan dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran,  c.

2. Kuala Lumpur: KementerianPelajaran Malaysia.

 

Kementerian  Pelajaran  Malaysia.  (1992),  Buku  Penerangan  Kurikulum  Bersepadu Sekolah 

Menengah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

 

Kementerian  Pelajaran  Malaysia.  (2007),  Buku  Panduan  Dasar,  Pelaksanaan  dan Pengurusan  

Kurikulum  dan  Kokurikulum  Program  j-QAF.  Putrajaya;  Jabatan Pendidikan Islam danMoral.

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia.  (1997),  Buku  Penerangan  Kurikulum  Bersepadu Sekolah Rendah. 

Kuala Lumpur: PusatPerkembangan Kurikulum.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2005), Buku Penerangan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 

(KBAT). Putrajaya: PusatPerkembangan Kurikulum.

 

Kementerian   Pendidikan   Malaysia.   (2011),   Buku   Panduan   Kursus   Transformasi

Pendidikan Islam Tahun 2. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia.  (2012),  Dokumen  Standard  Kurikulum  Sekolah

Rendah  (KSSR), Pendidikan Islam Tahun 1-6  (Modul Teras Asas).  Putrajaya: Bahagian Pembangunan 

Kurikulum.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014), Buku dasarelemen kemahiran berfikir aras tinggi 

(Kurikulum). Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

 

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014), Buku dasarelemen kemahiran berfikir aras tinggi 

(Pedagogi). Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014), Buku dasarelemen kemahiran berfikir aras tinggi 

(Pentaksiran). Putrajaya : Bahagian Pembangunan Kurikulum.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014), Buku dasarelemen kemahiran berfikir aras tinggi 

(Kokurikulum). Putrajaya : Bahagian Pembangunan Kurikulum.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014), Buku dasarelemen kemahiran berfikir aras tinggi (Sumber). 

Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014), Buku dasarelemen kemahiran berfikir aras tinggi  (Sokongan 

 Komuniti  dan  Swasta).  Putrajaya:  Bahagian  Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014), Buku dasarelemen kemahiran berfikir aras tinggi (Bina 

upaya). Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

 

Kementerian   Pendidikan   Malaysia.   (2014),   Dokumen   Standard   Kurikulum   dan Pentaksiran  

Sekolah  Rendah  (DSKP),  Pendidikan  Islam  Tahun  5  (KSSR). Putrajaya: Bahagian Pembangunan 

Kurikulum.

 

Kementerian  Pengajian  Tinggi  Malaysia.  (2006),  Struktur  Kursus  Pendidikan  Islam Politeknik  

Kementerian  Pengajian  Tinggi  Malaysia.  Putrajaya:  Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

 

Khairul  Anwar,  (2014),  Tahap  Kesediaan  Guru  pelatih  Institut  Pendidikan  Guru Dalam   

Latihan   Mengajar,   Fakulti   Pendidikan   Teknikal   dan   Vokasional Universiti  Tun  Hussein  

Onn  Malaysia,  Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan Pustaka

 

Mohamad   Faiz   Ismail,   Ab.   Halim   Tamuri,   dan   Kamarul   Azmi   Jasmi   (2012);

Kompenen Asas untuk latihan Guru Pendidikan Islam.

 

Mohamad  Khairi  Othman  &  Asmawati  Suhid  (2010),  Peranan  sekolah  dan  Guru dalam  

Pembangunan  Nilai  Pelajar  Menerusi  Penerapan  Nilai  Murni:  Satu

sorotan.Journal of General Studies.

 

Mohd  RoslanMohd  Nor  dan  Wan  MohdTarmizi  Wan  Othman.  (2011),  “Sejarah Perkembangan 

Pendidikan Islam di Malaysia “, Jurnal At-Ta?dib, Vol 6, No 1, Palembang: Universiti Palembang.

 

Mohd Yusuf Ahmad, (2002). Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam, Kuala Lumpur; Universiti Malaya.

 

Mohd Yusuf Ahmad. (2004). Usaha-usaha Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, KPM dalam pendidikan 

Al-Quran. Tesis PHD. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Munawwir. (1987). Kamus Al Munawwir. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir

 

Musliha Salma Mohd Radzi, (2010), Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Melalui Pembelajaran 

Berasaskan Masalah. UTM

 

Musliha     Salma     Mohd     Radzi,     Rohana     Hamzah     &     Aminuddin     Udin 

(2011),Menyelesaikan    Masalah    Pembangunan    Akhlak    Pelajar:    Analisis Penerapan   

Kemahiran   Generik   Dalam   Amalan   Pendidikan   Journal   of EdupresBil 1, Johor. Universiti 

Teknologi Malaysia.

 

Noornajihan Jaafar, Zetty Nurzuliana Rashed. (20 IS). Model Guru Pendidikan Islam Sebagai Murabbi 

Menurut Sarjana Islam. USIM.

 

Rahimin Affandi Abd. Rahim (2000), "Etika Penyelidikan Islam : Satu Analisa” dalam Jurnal Aftar, 

bil. I

 

Ramayulis. (2009). Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia.

 

Rosnani  Hashim  (1997).  The  Construction  Of  An  Islamic-Based  Teacher  Education Programme. 

Muslim Education Quartely. Vol. 14 (2): 57-68

 

Saedah   Siraj   (2001).   Kurikulum   pendidikan   akhlak   masa   depan   :   Kandungan 

utama.Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pendidikan Moral dalam Dunia

 

Saedah Siraj, Zainun Ishak, & Tunku Mohani Tunku Mokhtar (1996). Motivasi dalam pendidikan. Kuala 

Lumpur: Utusan.

 

Sayed  Mahussain  Sayed  Ahmad  dan  Siti   Mariam  Aini  Bt  Muhammad,  (2009), Kepekaan Terhadap 

Isu Semasa Pendidikan Dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai.

 

Shaffe Mohd Daud, Ramli Basri, Roselan Baki, Sahandri Ghani Hamzah and Mokhtar Nawawi,   (2011),   

Pengaruh   Amalan   jenaka   Terhadap   Pengajaran   Dan Pembelajaran  Murid,  Department  of  

Foundations  of  Education  Faculty  of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia.

 

Shaharudin.  (2012).  Pendidikan  Menurut  Al-Quran  Dan  Sunnah  Serta  Peranannya

Dalam Memperkasakan Tamadun Ummah. Jurnal Hadhari Special Edition,

 

Shahril  @  Charil  bin  Hj Marzuki  (2011).  Amalan  Pengajaran  Guru  yang  Berkesan:

Kajian  di  beberapa  Sekolah  Menengah  di  Malaysia.  Fakulti  Pendidikan, Universiti Malaysia.

 

Syed  Najmuddin  Syed  Hassab,  Ab.Halim  Tamuri,  Isahak  Othman  dan  Mohd  Sabri Mamat (2009), 

Kajian Persepsi Pelajar Terhadap Tahap Profesionalisme Guru Pendidikan   Islam   MRSM,   Journal   

of   Islamic   and   Arabic   Education   1 (2)Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Dalam Mata 

Pelajaran Sejarah

 

Wan  Mohd.  Zahid  bin  Mohd_  Nordin  (2003).  Peranan  Pendidikan  Islam  dalam Falsafah 

Pendidikan Negara. Dim. Suzalie Mohamad (Ed.), Memahami isuisu pendidikan Islam di Malaysia (ms. 

15-30). Kuala Lumpur: IKI?vf.

 

Zaharah  Hussin  (2001).  Tanggapan  guru  terhadap  pelajar  sebagai  satu  bentuk  nilai murni  

dalam  pengajaran.  Kertas  kerja  Persidangan  Kebangsaan  Pendidikan Moral dalam Dunia 

Globalisasi, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

 

Zahariah  Aiyub  (2005).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sikap  pelajar  terhadap pembelajaran 

Pendidikan Islam. Kertas Projek Sarjana Pendidikan, Universiti Malaya yang tidak diterbitkan.

 

Zakaria Kasa, Abdul Rahman Md Aroff, Rahil Mahyuddin, & Abdul Majid Mohd Isa (1996).  Laporan  

Penyelidikan  Penerapan  Nilai  Murni  Merentas  Kurikulum: Satu kajian, Kuala Lumpur: Kementerian 

Pendidikan Malaysia dan Universiti

 

Zakaria  Stapa,  Noranizah  Yusuf,  Abdul  Fatah  Zaharah  Hussin.  (2005).  Mendidik Generasi      

Berakhlak      Mulia:      Fokus      Peranan      Guru      Pendidikan Islam,JurnalMasalah 

Pendidikan. Fakulti Pendidikan UM.

 

Zawawi  Hj-  A_hmad  (  2001).  Pendidikan  Islam:  Kaedah  Dan  Teknik  Pengajaran.

Petaling Jaya, Selangor: International.

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)