UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :HM Sociology
Main Author :Irwan Junaidy Mohamed Ramli
Title :Pengaruh media sosial terhadap kecenderungan penyelewengan tingkah laku seksual dalam kalangan remaja Melayu di sekolah menengah
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Pembangunan Manusia
Year of Publication :2019
Notes :with CD
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Media  sosial  merupakan  trend  terkini  perkembangan  teknologi  komunikasi  yang membolehkan manusia berhubung serta mendapatkan maklumat dalam masa yang singkat  dan  perkembangan   teknologi  ini  dilihat  mempengaruhi  gaya  hidup kita  dari pelbagai  aspek.  Kajian  ini   dijalankan  untuk  mengenal  pasti  pengaruh  media  sosial terhadap  tingkah  laku  penyelewengan   seksual  dalam  kalangan  remaja  Melayu. Seramai  317  orang  pelajar  tingkatan  empat,  lelaki   dan  perempuan  dari  daerah Manjung  Perak  terlibat  dalam  kajian  ini.  Satu  set  soal   selidik  berskala  Likert  yang mengandungi   4   bahagian   dan   terdiri   daripada   45   item    di   gunakan.   Nilai kebolehpercayaan   Alpha   Cronbach   soal   selidik   adalah   0.83.   Data    dianalisis menggunakan  perisian  SPSS  versi  23.  Kajian  ini  mendapati  tahap  penggunaan  media  sosial  dalam  kalangan  remaja  Melayu  adalah  tinggi  dengan  nilai  (min=4.03, s.p=1.22)   manakala  tahap  tingkah  laku  penyelewengan  seksual  dalam  kalangan remaja  Melayu  adalah   rendah  iaitu  (min=1.88,  s.p=0.58).  Tujuan  janji  temu/dating dalam  kalangan  remaja  Melayu   lebih  menjurus  kepada  perbincangan  mengenai masalah cinta iaitu (min=2.15 , s.p=1.14).  Kajian  ini  mendapati, terdapat  hubungan yang signifikan di antara komitmen keagamaan dengan tingkah laku  penyelewengan seksual dengan nilai korelasi Spearman (r=0.182, p=0.001) di mana semakin tinggi  komitmen keagamaan semakin rendah tingkah laku penyelewengan seksual. Namun, kajian ini mendapati  media sosial tidak mempengaruhi tingkah laku penyelewengan seksual  dalam  kalangan  remaja  Melayu   dengan  nilai  (p=0.165,  p>0.05).  Sesuatu yang  menarik  dalam  kajian  ini,  terdapat  remaja   lelaki  yang  memiliki  akaun  media sosial   untuk   golongan   gay   dan   terdapat   remaja    Melayu   mengadakan   janji temu/dating  bertujuan  untuk  melakukan  maksiat  atau  membincangkan   mengenai hubungan seks. Implikasi kajian ini menunjukkan kesedaran serta pegangan agama yang  kuat   dalam  diri  seseorang  remaja  akan  membantu  remaja  tersebut  untuk menghindari diri dari terlibat dengan tingkah laku penyelewengan seksual.  

References

Al-Quran

 

Azizi  Yahaya.  (2014).  Penyelewengan  Tingkah  Laku  Remaja  Punca  Dan  Rawatan (1st      ed.,  

Vol.  2).  Johor  Bahru,  Johor:  Penerbit  UTM  Press,  Universiti Teknologi Malaysia.

 

Azyyati    Mohd    Nazim    et    al.,    (2013).    Ciri-Ciri    Remaja    Berisiko:    Kajian 

literatur. Islamiyyat, 35 (1), 111-119.

 

Bernama. (2016, November 10). Setengah Juta Anak Tidak Sah Taraf. MyMetro.

Retrieved from https://www.hmetro.com.my/node/180793

 

Erna  Dusra.  (2017).   Pengaruh   Media   Internet   Terhadap   Perilaku   Menyimpang Remaja Di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Maros. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

 

Fah L. Y. et al., (2016). Pengenalan Kepada Analisis Data Dengan IBM SPSS Statistics   19   Dalam   

Penyelidikan   Sains   Sosial.   Kota   Kinabalu,   Sabah: Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

 

Faizah Abd Ghani et al., (2014). Phenomena Of Love, Nafs and Illicit Sexual Behaviors Among 

Teenagers In South Malaysia. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 143, 732-736.

 

Fatimah Omar.  (2016).  Bimbingan Untuk  Wanita Hukum  Aurat  dan Hijab. Rawang, Selangor: Pustaka 

Ilmuwan.

 

Fuad Mohamed Berawi. (2017). Metodologi Penyelidikan Panduan Menulis Tesis (1?? ed.). Sintok, 

Kedah: UUM Press, Universiti Utara Malaysia.

 

Jan H. Kietzmann. (2011). Social Media? Get Serious! Understanding The Functional Building Blocks 

Of Social Media. Business Horizons,54, 241-251.

 

Janell L. Carroll. (2007). Sexuality Now Embracing Diversity (2?? ed.). California, USA: Thomson 

Higher Learning.

 

Jean Yves  Frappier. (2008).  Sex and Sexual  Health:  A Survey  Of Canadian  Youth And Mothers. 

Pediatrics And Child Health.

 

Khurana N. (2015). The Impact Of Social Networking Sites On The Youth. Journal Of Mass 

Communication And Journalism, 5(12).

 

Masmuri   et   al.,   (2016).   Penyimpangan   Seksual:   Sebuah   Interpretasi   Teologi, 

Psikologi         Dan Pendidikan Islam.

 

Mazulizam    Ismail.    (2016).    Kesan    Penyalahgunaan    Media    Sosial    Terhadap Perubahan 

     Sikap  Pelajar  Sekolah  Menengah:  Satu  Tinjauan  Literatur. Universiti Sultan         

Zainal Abidin.

 

Megan Landry et al., (2017). Social Media and Sexual Behaviour Among Adolescents:   Is There A 

Link? JMIR Public Health And Surveillance,3(2).

 

Mohamad Faizal Mohammad. (2014). Seminar Kebangsaan Integriti Keluarga 2014.

Gejala  Hubungan  seks  Dalam  Kalangan  Pelajar:  Satu  Kajian  Kes.  Kota alu, Sabah: Universiti 

Malaysia Sabah.

 

Mohd  Ali  Iksan.  (2010).  Pengaruh  Budaya  Hedonisme  Di  Kalangan  Pelajar-Pelajar

Islam: Kajian Di SMK Tengku Idris Shah, Kapar, Klang. Universiti Malaya.

 

Mohd  Jamilul  Anbia  et  al.,  (2019,  April  26).  Buang  Bayi  Setiap  3  Hari.  MyMetro. 

Retrieved     from     https://www.hmetro.com.my/utama/2019/04/44891/buang- bayi-setiap-3-hari

 

Muhammad Apendy Issahak. (2018, September 5). Dirogol Kenalan          WeChat.

MyMetro.                                           Retrieved                                        

   from https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2018/07/354689/dirogol-kenalan- wechat

 

Naquiah Nahar et al., (2017). Impak Negatif Teknologi Moden Dalam Kehidupan Dan Perkembangan  

Kanak-Kanak  Hingga  Usia  Remaja.  International  Journal  Of Islamic And Civilizational 

Studies,87-99

 

Nasrudin   Subhi   et   al.,  (2012).   Hubungan   Seksual   Remaja:  Antara   Cinta   Dan Nafsu. 

UKM Journal Article Repository, 7(1), 12-25.

 

Nor Jumawaton Shahruddin. (2018). Hubungan Pengaruh Rakan Sebaya, Estim Diri Dan     Lokus     

Kawalan     Dengan     Sikap     Terhadap     Tingkah     Laku Seksual. Akademika,88(2), 81-94.

 

Noraesah  Baharom  et  al.,  (Ed.).  (2016).  Kamus  Dewan  (4??  ed.).  Cheras,  Kuala Lumpur: 

Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Noraini Idris. (2013). Penyelidikan Dalam Pendidikan (2?? ed.). Shah Alam, Selangor: McGraw Hill 

Education.

 

Nurul   Nafisah   Mazlan.   (2018,   April   16).   Ketagih   Internet   Perosak   Generasi Muda. 

Kosmo Online. Retrieved  from http://www.kosmo.com.my/k2/rencana- 

utama/ketagih-internet-perosak-generasi-muda-1.649983

 

Pallant J. (2010). SPSS Survival Manual: A Step By Step Guide To Data   Analysis

(4?? ed.). Berkshire, England: McGraw Hill Education.

 

Paranjothi  Yanok  Pakianathan.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Salah Laku   Seksual   

Dalam   Kalangan   Pelajar   Sekolah   Menengah.   Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Piaw C. Y. (2013). Asas Statistik Penyelidikan: Analisis Data Skala Likert (2nd     ed.).

Kuala Lumpur: McGraw Hill Education.

 

Rajeev M.M. (2015). Effects Of Social Media On Social Relationships: A Descriptive Study      On    

  The      Impact      Of      Mobile      Phones      Among      Youth Population. International 

Research Journal Of Social Sciences,4 (2), 11-16.

 

Remaja  Hamil  Anak  Luar  Nikah.  (2016,  September  10).  Utusan  Online.  Retrieved from   

http://m.utusan.com.my/berita/nasional/3980    -remaja-hamil-anak-luar- nikah-1.380841

 

Romlah  Ramli.  (2016).  Sejauhmana  Kebebasan  Dalam  Media  Sosial:  Peradaban Sosial Dan Privasi 

Dalam sempadan Keagamaan.

 

Roslee  Ahmad.  (2015).  Kaunseling  Tingkah  Laku  Seks  Manusia  (1st  ed.).  Johor

Bahru, Johor: Penerbit UTM Press, Universiti Teknologi Malaysia.

 

Ruzieha  Abd  Halim.  (2017).  Penghayatan  Agama  Islam  Sebagai  Mediator  Dalam

hubungan  Antara  Persekitaran  Sosial  Dengan  Salah  Laku  seksual  Pelajar Islam. Universiti 

Teknologi Malaysia.

 

Sharon Scales Rostosky et al., (2014). The Impact Of Religiosity On Adolescent Sexual Behaviour: A 

Review Of The Evidence. Journal Of Adolescent Research,677-697.

 

Siti  Aishah  Yahya  et  al.,  (2016).  Tahap  Penghayatan  Agama  Dalam  Kalangan Remaja Hamil 

Tanpa Nikah. In (Vol. 1, pp. 17-35).

 

Siti  Ezaleila  Mustafa.  (2016).  Penggunaan  Laman  Sosial  Dan  Impaknya  Terhadap Hubungan 

Persahabatan Dalam Talian. Jurnal Komunikasi, 32(2), 65-81.

 

Siti  Maimunah.  (2016).  Seminar  ASEAN  2nd  Psychology  &  Humanity  Psychology Forum   UMM.   

Hubungan   Komitmen   Beragama   dengan   Perilaku   Seks Pranikah pada Remaja (pp. 407-411).

 

Siti Marhamah Kamarul Arifain et al., (2012). Faktor Risiko Dan Pelindung Terhadap Tingkah Laku 

Seksual Dalam Kalangan Pelajar Di Institusi Pengajian Tinggi Awam. Jurnal Personalia Pelajar, 15, 

23-33.

 

Siti Norlina Muhamad et al., (2004). Pemupukan Akhlak Muslim Menurut Pandangan Ibnu Miskawayh. In 

(pp. 1-20).

 

Sohana Abdul  Hamid. (2016).  Pengaruh Media  Massa Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat. Journal 

Of Social Sciences And Humanities, 1, 214-226.

 

Toni Ahlqvist. (2010.). Social Media Roadmaps: Exploring The Future Triggered By Social Media.

 

Utusan  Online.  (2019,  April  18).  Retrieved  from  http://m.utusan.com.my/berita/luar- 

negara/galak-pornografi-india-haram-tik tok-1.884390

 

Wan Noor  Hayati  Wan Alias.  (2017,  December  9). Banyak  kes ugut  gambar bogel tidak            

dilaporkan.            BH            Online.            Retrieved            from 

https:www.bharian.com.my/berita/nasional/2017/12/361258/banyak-kes-ugut- 

gambar-bogel-tidak-dilaporkan

 

Wan Norina Wan Hamat et al., (2013). Pengaruh Media Massa terhadap Penampilan Akhlak  Pelajar  

Islam  Politeknik  Malaysia.  The  Online  Journal  of  Islamic Education,1(1), 17-20.

 

Wilga   Secsio   Ratsja   Putri.   (2016).   Pengaruh   Media   Sosial   Terhadap   Perilaku 

Remaja. Prosiding KS: Riset &PKM, 3 (1), 47-51.

 

Zainudin  Sharif  et  al.,  (2011).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Remaja  Terlibat Dalam    

Masalah    Sosial    Di    Sekolah    Tunas    Bakti,    Sungai    Lereh,

Melaka. Journal Of Educations Psychology And Counseling,1, 115-140.

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)