UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :GN Anthropology
Main Author :Nur Ayuni Nusaibah Husin
Title :Peranan sekolah dalam pembentukan perpaduan antara etnik dalam kalangan pelajar
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Pembangunan Manusia
Year of Publication :2020
Notes :with CD
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini dijalankan untuk meneliti peranan sekolah dalam pembentukan perpaduan antara etnik dalam kalangan pelajar. Objektif kajian ini merangkumi tiga perkara iaitu mengenal   pasti  fungsi  sekolah,  meneroka  langkah-langkah  yang  dilaksanakan  oleh pihak sekolah dan  mengenal pasti masalah  yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam membentuk perpaduan antara etnik.  Kajian ini menggunakan dua teori sosiologi iaitu Teori  Fungsionalisme  dan  Teori  Pilihan   Rasional.  Kaedah  kualitatif  dengan  reka bentuk  kajian  kes  digunakan  dalam  kajian  ini.   Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui pemerhatian, analisis dokumen dan temu bual. Seramai  22 orang peserta yang terdiri daripada seorang pentadbir, tiga orang guru serta lima orang pelajar  Melayu, sembilan orang pelajar  Cina, tiga orang pelajar  India  dan seorang pelajar campuran Cina  dan India ditemu bual dalam kajian ini. Data dianalisis secara tematik. Dapatan kajian    menunjukkan   bahawa   sekolah   memainkan   peranan   yang   penting   dalam membentuk   perpaduan    antara   etnik   melalui   sambutan   perayaan,   hari   sukan, perkhemahan dan sebagainya. Namun  begitu, terdapat juga kekangan  yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam membentuk perpaduan iaitu  masalah dari segi penggunaan bahasa  dan  kekurangan  penglibatan  pelajar  dalam  aktiviti  yang   dijalankan.  Antara usaha  yang dilaksanakan  bagi mengatasi masalah  terbabit ialah melalui  penggunaan akhbar,  minggu  bahasa,  pengucapan  awam  dan  sebagainya.  Secara  keseluruhannya,  sekolah berperanan sebagai agen sosialisasi dalam membentuk perpaduan antara etnik dan menyediakan  persekitaran  yang baik untuk pelajar berinteraksi dengan pelbagai etnik. Hasil kajian menunjukkan  bahasa dan pergaulan sosial merupakan aspek utama pembentukan   perpaduan   kaum.   Program-program    yang   mampu   meningkatkan interaksi  antara  kaum  diharapkan  dapat  diperbanyakkan  bagi   membentuk  suasana yang   harmoni.   Implikasi   kajian   ini   dapat   membantu   guru   dan    pelajar   dalam  meningkatkan lagi hubungan sosial antara etnik di sekolah.  

References

Abdul Alim Abdul Rahim (1992). Panduan Perkhemahan, Simpulan dan Pioneering.

Petaling Jaya, Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 

Abdul  Alim  Abdul  Rahim  dan  Balkis  Wan  Dasud  (1992).  Pandu  Puteri  Malaysia.

Kuala     Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abdul  Alim  Abdul  Rahim  &  Balkis  Wan  Daud  (2015).  Aktiviti  Pengakap  Muda Malaysia. Sungai 

Buloh Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

                          (2007).   Kamus   Dewan.   Edisi   Keempat.   Kuala   Lumpur:   Dewan 

Bahasa dan         Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

A.A  Ketut  Jelantik  (2015).  Menjadi  Kepala  Sekolah  yang  Profesional:  Panduan Menuju PKKS. 

Yogyakarta: Deepublish.

 

Abbas,T. (2005). Muslim Britain: Communities Under Pressure, Zed Books Ltd

 

Abdullah  Dahana  (2002).  China  dan  Malaysia  dalam  Arena  Perang  Dingin  1949 1974.   Bangi: 

Penerbit UKM.

 

Abdul  Fatah  Hasan  (2001).  Pengenalan  Falsafah  Pendidikan.  Kuala  Lumpur.  PTS Publication &  

Distributors Sdn. Bhd.

 

Abdul  Fatah  Hasan  (2007).  Mengenal  Falsafah  Pendidikan.  Kuala  Lumpur:  Utusan Publications 

& Distributors Sdn. Bhd.

 

Abdul   Halim   Sidek,   Yohan   Kurniawan   &   Hishamuddin   Md   Som   (2012). Penganiayaan dan 

Pencabulan Hak Asasi Masyarakat Rohingya Oleh Institusi Kerajaan:    Sebuah    Konseptual    

Analisis.    Universiti    Malaysia    Kelantan http://umkeprints.umk.edu.my/1073/1/Paper%201.pdf

 

Abd  Rahim  Abd  Rashid  (2001).  Nilai-nilai  Murni  dalam  Pendidikan:  Menghadapi Perubahan      

dan Cabaran Alaf Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

 

Abdul  Rahim  Hamdan  &  Siti  Norashikin  Moin  (2009).  Tahap  Perpaduan  Pelajar Pelbagai        

  Kaum  Dalam  Mata  Pelajaran  Kemahiran  Hidup  Bersepadu (KHB). Universiti       Teknologi       

                                                   Malaysia. 

http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfwp2/p_2009_8987_5ccc 890a3  

34564878fc684aa2ca956.pdf.

 

Abdul Rahman Abdul Aziz, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri & Muhamed Nor Azman Nordin (2014). Ke 

Arah Pemupukan Dalam Kepelbagaian Masyarakat 1Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Terjemah & Buku 

Malaysia Berhad.

 

Abdul Shukor Abdullah (2004). Kepimpinan Unggul Tonggak PengurusanPendidikan

Cemerlang. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan, 14 (1), 18-30.

 

Abu Bakar Hamzah (1970). Ilham 13 Mei. Kelantan: Ismail Enterprise.

 

Ade  Tarina  Paramita  (2015).  Pembangunan  Nasional  Melalui  Revitalisasi  Nilai Gotong          

  Royong     Berdasarkan     Pancasila.     Pendidikan     Pancasila. Diperoleh dari 

https://paramitaedukasi.files.wordpress.com/2015/03/pend pancasila_pembangunan         

nasional-melalui-revitalisasi-nilai-gotong royong-berdasarkan-pancasila.pdf.

 

Adek Yong Rosmah Dahalan (2013). Tesis. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Adnan Haji Nawang (1985). Pendidikan dan Kewarganegaraan di Malaysia. Kuala Lumpur: United Selangor 

Press Sdn. Bhd.

 

Ahmad  Ali  Seman  &  Warti  Bt  Kimi  (2013).  Hubungan  Etnik  Di  Malaysia.  Kuala Lumpur: 

Freemind Horizons Sdn. Bhd.

 

Ahmad Esa ( 2005): Perkasakan Kokurikulum. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. 

Bhd

 

Ahmad   Kilani   Mohamed   (2003).   Pengurusan   Pendidikan   di   Sekolah:   Huraian Menurut      

    Perspektif    Islam.    Kuala    Lumpur:    Universiti    Teknologi Malaysia.

 

Ahmad  Zaharuddin  Sani  Ahmad  Sabri  (2012).  Sejauh  Manakah  Tahap  Perpaduan Kaum?.  

http://www.mstar.com.my/artikel/?file=/2012/2/10/mstar_kolum_dari rantau/ 0120210210132. Tarikh 

Akses pada Febuari 10, 2012.

 

Ahmad   Zaharuddin   Sani   Ahmad   Sabri   (2014).   Raksa   Raya   Malaysia.   Bangi, Selangor: 

Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad.

 

Aida  Idris  (2012).  Membina  Bangsa  Malaysia.  Selangor:  Strategic  Information  and Research   

      Development Centre. Disunting oleh Aida Idris & Abu Hassan Hasbullah.

 

Akta  Pendidikan  1996  (Akta  550)  dan  Peraturan-Peraturan  Terpilih.  (1998).  Kuala Lumpur: 

International Law Book Services.

 

Allport, G.W. (1954). The nature of prejudice. New York: Doubleday & Company, Inc.

 

Amir  Hasan  Dawi.  (1999).  Penteorian  sosiologi  dan  pendidikan.  Tanjung  Malim, Perak:  

Quantum Books.

 

Amir  Hasan  Dawi  (2006).  Penteorian  Sosiologi  dan  Pendidikan.  Edisi  Ketiga.

Tanjong Malim: Quantum Books.

 

Amir Hasan Dawi & Ikhsan Othman (2011). Cabaran Pemilihan Sekolah Mengikut Etnik    dalam  

Memperkasakan  Sekolah  Kebangsaan.  Tanjong  Malim,  perak:

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Amri Marzali (2006). Struktural-Fungsionalisme. Universitas Indonesia. Antropologi

Indonesia Vol. 30, Noo. 2, 2006.

 

Anan   Che   Mohd   (2005).   Jurnal   Pendidikan   Islam.   Jabatan   Kemajuan   Islam Malaysia.

 

Andreas Soeroso (2008). Sosiologi 1. Bogor: Yudhistira Quadra.

 

Andri  Rizki  Putera  (2014).  Orang  Jujur  Tidak  Sekolah.  Jakarta  Indonesia:  PT Bentang 

Pustaka.

 

Anuar  Ahmad.  (2001).  Warganegara  Patriotik,  Masyarakat  Sivil  dan  Pendidikan Sejarah. 

Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sejarah Ke Arah Pembentukan Warganegara Patriotik. Pusat 

Perkembangan Kurikulum dan Persatuan Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: 8-12 Oktober.

 

Anuar Ahmad (2009). Pertingkat Kualiti Aliran Kebangsaan. Akhbar Utusan Online. 

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=1103&pub=Utusan_ 

Malaysi&sec=Rencana&pg=re_01.htm. Tarikh Akses: November 11, 2009.

 

Ary,  D.,  Jacobs,  L.C.,  Sorensen,  C.  (2010).  Introduction  to  Research  in  Education.

USA: Wardsworth.

 

Asmiaty  Amat  &  Lokman  Abdul  Samad  (2013).  Perpaduan  Kaum  dalam  Antologi Cerpen 1Malaysia. 

Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Sekolah Pengajian Seni, Universiti Malaysia Sabah. Manu Bil. 19, 

95-118, 2013.

 

Atan Long (1978). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Atan Long (1984).Pendidik dan Pendidikan. Serdang, Selangor. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 

Awang  Sariyan  (1999).  Pendidikan  Bahasa  Melayu  di  Malaysia:  Dari  Tradisi  ke Reformasi 

dalam Jurnal Dewan Bahasa, Jilid 43 Bil 10.

 

Awang Sariyan (2008). Mempertahankan bahasa negara di Malaysia. In Kemerdekaan dan Perhambaan. ed. 

Zainal Kling. Kuala Lumpur: GAPENA.

 

Ayuni Rezwan (2010). Budaya yang Mencorak Keunikan Malaysia Jilid 4. Selangor: Penerbitan Premier 

Sdn. Bhd.

 

Azian Aziz (2009, September 3). Selesaikan Isu kuil . Utusan Malaysia.

 

Aziz Ujang (2014). Kesedaran generasi muda Melayu dan bumiputera terhadap patriotisme dan perpaduan 

nasional di Malaysia. Bangi: Universiti

Kebangsaan Malaysia.

 

Aziz   Ujang,   Jamaluddin   Md.   Jahi,   Kadir   Arifin   &   Kadaruddin   Ayub   (2014). 

Kesedaran Generasi Muda Terhadap Patriotisme dan Perpaduan Nasional  di Malaysia.  International  

Journal  of  the  Malay  World  and  Civilisation  2  (2), 2014: 31-39.

 

Azizi Ahmad. (2010). Pentaksiran pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Azizi Hj. Yahaya (2006). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori. Analisis & Interprestasi 

Data. Kuala Lumpur: PTS Professional.

 

Azman Amin Hassan (2005), Solving conflicts in a multicultural society: The case of Kampung  Medan. 

 In  Muhammad  Kamarul  Kabilan  dan  Zaharah  Hassan. Reading on      Ethnic Relations in a 

Multicultural Society. Serdang: Penerbit UPM.

 

Az Raharja Perkasa (2016). Pengguna Ponsel Di Kalangan Pelajar SMAN 1 Tanggul. Program  Studi  

Sosiologi  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas Jember, Indonesia.

 

Bailey, K. D (1992). Kaedah Penyelidikan Sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Balakrishnan   Parasuraman   (2011).   Perdebatan   kajian   sains   sosial:   Pengalaman 

penyelidik.      ISSN:   1675-1930.   Universiti   Teknologi   Malaysia.   Jurnal Kemanusiaan, 

Volume 18, Dec 2011.

 

Begley, S. (2000). Music on the Mind, Newsweek Magazine, p. 50-52

 

Berita    Harian    Online    (2016).    Kaji    Punca    Masalah    Perkauman    di    SJKC. 

http://www.bharian.com.my/node/115375.   Tarikh   Akses   pada:   Januari   17, 2016.

 

Berita    Harian    (2009).    Pergaduhan    di    Kem    Tasik    Chini    Tidak   Dirancang. 

http://myadha.blogspot.my/2009/06/pergaduhan-di-kem-tasik-chinitidak.html. Tarikh Akses Jun 30, 

2009.

 

Benny  Thomas   Vivian,   Sivapalan   Selvadurai   &   Azmi   Aziz   (2018).   Perspektif Minoriti  

 Kristian   Terhadap   Peranan   Institusi   Dan   Sosio-Politik   Dalam Ketidaktolerasian Agama. 

Vol. 15. No.5 (1-19), ISSN: 1823-884x. Universiti Kebangsaan  Malaysia. 

http://ejournals.ukm.my/ebangi/article/view/29278/8732

 

Blau,  P  (1964).  Exchange  and  Power  in  Sociasl  Life.  New  York:  John  Wiley  and Sons.

 

Bodgan,   R.   &   Biklen,   S.   K.   (2007).   Qualitative   Research   for   Education:   An

Introduction to Theories and Method. Boston: Allyn and Bacon.

 

Chadwick,  B.A.  et.  al   (1984).   Social  Science  Research  Methods.  New  Jersey: Prentice 

Hall.

 

Chai  Sheau  Ming,  Roseline  Liu,  Chong  Pek  Lin  &  Tan  Ming  Tan  (2003).  Satu Tinjauan:     

    Kepentingan   Muzik   Sebagai   Mata   Pelajaran   Wajib   Dalam Kurikulum                      

                   Pendidikan                                         Guru. 

http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2003/2003_c ai.pdf.

 

Chandra Muzaffar (2011). Exploring Religion in Our Time. Pulau Pinang: Penerbitan Universiti Sains 

Malaysia Hornby A.S & Parnwell E.C.

 

Cheah Boon Kheng. 2004. The challenge of ethnicity: Building a nation in Malaysia.

Singapore: Marshall Cavendish Academic.

 

Che   Su   Mustaffa,   Abdul   Rahman   Abdul   Aziz,   Rohani   Ab.   Ghani,   Jamaludin Mustaffa  

&  Nuredayu  Omar  (2005).  Isu-isu  Budaya  Dalam  Pembangunan Sosial. Universiti Utara Malaysia: 

Sintok

 

Che  Mohd  Aziz  Yaacob  (2011).  Isu  dan  Penyelesaian:  Konflik  Pemisah  di  Selatan Thailand.  

 Jebat:   Malaysian   Journal   of   History,   Politics   and   Strategic Studies. Vol 38 (1): 

13-34.

 

Chew   Fong   Peng   (2009).   Pendidikan   Sastera   Perpaduan   Menerusi   KOMSAS Tingkatan 4:    

Pelaksanaan  dan  Kesannya.  Jurnal  Pendidikan  Malaysia  34(2) (2009): 15-31.

 

Chew   Fong   Peng   &   Rusdaini   Mohamed   (2013).   Keberkesanan   Penggunaan Akhbardalam  

Pengajaran   Karangan   Dalam   Kalangan   Pelajar   Tingkatan Enam. Jurnal Pendidikan        

Bahasa   Melayu   –   JPBM   (Malay   Language Education Journal – MyLEJ). ISSN: 2180     4842. 

JPBM, Vol. 3, Bil. 2 (Nov.

2013): 18-30. http://journalarticle.ukm.my/6746/1/18           30_Chew.UM.pdf

 

Chua Y.P. (2012). Asas Statistik Penyelidikan (2nd ed.). Kuala Lumpur: Mc GrawHill Education (M) 

Sdn.Bhd.

 

Creswell (1994). Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches.

Thousand Oaks, CA: Saga Publications.

 

Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and 

qualitative research. Englewood Cliffs, NJ: Pearson Prentice Hall.

 

Creswell, J.W. (2008). Educational Research:  Planning, Conducting, and Evaluting Quantative and 

Qualitative Research (3?? ed). Boston: Pearson.

 

Creswell, J.W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating

Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston: Pearson.

 

Creswell,  J.W.  (2013).  Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing  Among Five 

Approaches (3?? ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

 

Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard 

University Press.

 

Coleman,  James  S.  &  Fararo,  Thomas  J.  (Ed.)  (1992).  Rational  Choice  Theory: Advocacy     

   and      Critique.  Newbury  Park,  London,  New  Delhi:  SAGE Publications.

 

Coleman,   J.   (1994).   Foundations   of   Social   Theory.   Cambridge:   The   Belknap Press of 

Harvard University Press.

 

Cook, K. (1975). Towards a Theory of Interorganizational Relations: An Extension of         the     

  Exchange Model. Seattle: Inst. Social Res, Univ. Wash.

 

Dasar             Sukan             Negara             (2009).             Diperoleh             

daripada file:///C:/Users/smktd%2011/Downloads/Dasar%20Sukan%20Negara%2020 9%20(1).pdf

 

Datuk Ab Ghaffar A Tambi (2017). UKM Portal Berita: Sukan Kukuhkan Perpaduan Kaum. Diperoleh        

pada            April            19,            2017            daripada 

http://www.ukm.my/news/Latest_News/sukan-kukuhkan     perpaduan-kaum/.

 

Douglas,  S.A  (1967).  Political  Socialization  and  Student  Activism  in  Indonesia.

Illinois: University of Illinois.

 

Durkheim, E (1956). Education and Sociology. New York: Free Press.

 

Durkheim, E (1982). The Rules of Sociological Method. New York: The Free Press. Dzidan        

(2012).        Sistem        Pendidikan        Malaysia        dan        Perpaduan.

http://adzidane.blogspot.my/2012/08/sistem-pendidikan-malaysia-dan.html. Tarikh Akses: Ogos 29, 

2012.

 

Emerson, R.M (1972). Exchange Theory: The Problem of Appropriate Data. Seattle: Inst.     Social 

Res, Univ, Wash. Presented at 1971 Meet. Am, Social Assoc.

 

Eng,   J.   A.   J.   (2013).   Pengurusan   Aktiviti   Luar   Sekolah.   Kuala   Lumpur.   PTS 

Akademia.

 

Faaland,   J.,   Parkinson,   J.   and   Rais   Saniman   (2002).   Dasar   Ekonomi   Baru: 

Pertumbuhan  negara  dan  pencapaian  ekonomi  orang  Melayu.  Petaling  Jaya:

EKTRA.

 

Faaland,  J.,  Parkinson,  J.  &  Saniman,  R  (2005).  Growth  and  Ethnic  Inequality:

Malaysian’s  new  Economic  Policy.  Kuala  Lumpur:  Utusan  Publications  & Distributors Sdn Bhd.

 

Faizah  Jalal  &  Ani  Omar  (1985).  Aktiviti  Lakonan  Murid  Bagi  Pemupukan  Nilai Murni dan 

Perpaduan Kaum: Analisis di Pekan, Pahang. Jurnal Perspektif  Jil. 6 Bil. 2 (26-41).

 

Fatimah Daud. (1992). Pengenalan teori-teori sosiologi. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

 

 

Fraenkel, J.R., and Wallen, N.E. (1996). How to Design and Evaluate  Research. USA

: Mc. Fraw-Hill Inc.

 

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in 

Education. New York: Mcgraw Hill.

 

Free  Malaysia  Today  News  (2011).  Pergaduhan  Pelajar:  Pengetua  Lepas  Tangan, Kata                                                                                                            

Bapa

Pelajar.http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2011/0420/perga duhan  

kaum-pengetua-lepas-tangan-kata-bapa-pelajar/.        Tarikh        Akses\ pada: April 20, 2011.

 

Furnivall, J. S. 1948. Colonial policy and practice: A comparative study of Burma and Netherland 

India. New York: New York University Press

 

Furnivall, J.S (1956). Colonial Policy dan Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands 

India (Indonesia).

 

Fontana, A. dan Frey, J. (1998). Interviewing: The art of science. Dalam Denzin, N.

K.        dan   Lincoln,   Y.   S.   (eds.).   Collecting  and   interpreting  qualitative 

materials,        Newbury         Park, CA: SAGE Publications, 361–376.

 

Geertz, Clifford (1963). “The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics  in  

the  States”.  Dalam  Clifford  Geertz  (Eds).  Old  Societies  and  New States: The Guest For 

Modernity in Asia and Africa. New York: Free Press.

 

Goodland W (1984). Lives and social change. Weinhelm: Verlag.

 

Gurnam Kaur Sidhu, Gurcharan Singh Sandhu, Kamaruzaman Moidunny dan Ranjit Kaur    Sidhu.(2005). 

Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) : Kompetensi Umum (Teras dan       Profesional). Selangor: Penerbit 

Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 

Gurrey, P (1963). Education and the Training of Teachers. London: Longmans.

 

Hannan  Hoesin  Bahannan  Dkk  (2002).  Tuntutan  Ibadat  Ramadhan  dan  Hari  Raya.

Maktabah Salafy Press.

 

Hamidah  Ab  Rahman,  Haidah  Abd  Rahman,  Norlin  Ahmad,  Nor  Akmar  Nordin, Norashikin      

Mahmud,   Rozianan   Sharai   &   Shah   Rollah   Abdul   Wahab  (2011).   Kajian   Tinjaun   Hubungan   Etnik   dalam   Kalangan   Pelajar   Tajun

Satu Di Kampus Johor Baru,  Universiti  Teknologi  Malaysia  (UTM).  Jurnal

Teknologi, 54 (Sains Sosial), Jan. 2011: 65-76.

 

Hamidah  Abdul  Rahman,  Norlin  Ahmad  &  Shah  Rollah  Abdul  Wahab  (2009).

Konsep konsep Asa Hubungan Etnik. UTM.

 

Haminah  Binti  Suhaibo  (2010).  Pemupukan  Patriotisme  dalam  Pendidikan  Sejarah Tingkatan 

Satu. Jurnal Pendidikan IPG KBL, Jilid 9.

 

Haris Md. Jadi (1990). Etnik, Politik dan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Helen  Tinga  et  al.  (2010).  Juggling  Between  3R  and  1R:  The  Challenging  Life  of Teenage 

 Student.  Procedia  Social  and  Behavioral  Sciences  7©  (2010),  345 354.

 

Helmstadtr,     G.     C     (1970).     Research     Concepts     in     Human     Behavior: 

Education,Sychology, Sociology. New York: Appleton-Century-Crofts.

 

Hussein   Ahmad   &   Haneza   Hamid   (2015).   Pengurusan   Pembangunan   Konsep Perpaduan  Dalam 

 Kalangan  Pelajar  Sekolah  Menengah  Kebangsaan:  Satu Kajian Di  Klang Selangor. Jurnal 

Kepimpinan Pendidikan. Bil. 2, Isu 4.

Howard   Cincotta,   Budi   Prayitno   ed,   Garis   Besar   Sejarah   Amerika,   (tt:   Badan 

 

Penerangan    Amerika    Serikat    (2004).    hlm.    384.    Profil    bergambar 

https://www.academia.edu/37406983/Montgomery_Bus_Boycot_Gerakan_K 

lit_Hitam_di_Amerika_Tahun_1950an.

 

Ibrahim Hj Salleh  (1989). Penggunaan  Bahan  Pengajaran  dan  Pembelajaran  Bahasa Melayu:   

Beberapa   Pertimbangan   dalam   Teknologi   Sistem   Pengajaran. Petaling Jaya: Fajar Bakti       

Sdn. Bhd.

 

Indhumathy  A/P  Munusamy  (2013).  Penguasaan  Bahasa  Melayu  Dalam  Kalangan Pelajar Peralihan 

Di Tiga Buah Sekolah Di Daerah Skudai. Fakulti Pendidikan Universiti        Teknologi               

 Malaysia.                Diperoleh                dari 

Http://Eprints.Utm.My/40641/5/Indhumathymunusamymfp2013.Pdf.

 

Ismail        Baba        (2007).        Program        Mentor-Mentee.        Diperoleh        dari 

http://web.usm.my/mentor/download/M&M_arahtujupowerpoint.pdf

 

Jayum  A.  Jawan  (2003).  Malaysian  Politics  &  Government.  Selangor:  Karisma Publications Sdn 

Bhd.

 

James  Ang  Jing  Eng,  Ed.  D.  (2014).  Pengurusan  Bilik  Darjah:  Strategi-strategi Mewujudkan  

 Komuniti    Pembelajaran    Berkesan.    Kuala    Lumpur:    PTS Akademia.

 

Jessica  Ong  Hai  Liaw,  Wan  Norhasniah  bt  Haji  Wan  Husin  &  Mohd  Ridhuan  Tee

Abdullah  (2014).  Bahasa  Melayu  dalam  Pendidikan  Merentas  Perpaduan  (Dalam: Perpaduan     Nasioanl  Dalam  Pelbagai  Perspektif.  Disunting  oleh

Kamaruddin M. Said. Kuala   Lumpur: Majlis Profesor Negara (MPN).

 

Johami Abdullah. (1993). Pendidikan Muzik Semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan      Pustaka.

 

John  Lee  (2012).  Sistem  Pendidikan  di  Malaysia-  Punca  Masalah  Perkauman?. http://ba-       

              cemerlangbahasadansastera.blogspot.my/2012/03/sistem pendidikan-di-Malaysia 

punca.html. Tarikh Akses: M ac 28, 2012.

 

Jothi  V.  (2011).  Perayaan  Besar  Masyarakat  Pelbagai  Kaum  Kukuhkan  Semangat Perpaduan       

Sedia              Ada.              New              Sabah              Times. 

http://eprints.ums.edu.my/786/1/nc0000000855.pdf  Tarikh       Akses       pada: Oktober 29, 2011.

 

Juriah Long dan Zainal Abidin Ahmad. 2007. “Keberkesanan penggunaan bahasa Malaysia dalam 

komunikasi lisan di sekolah menengah rendah: satu tinjauan,” dalam  Kongres  bahasa  dan  

persuratan  I-IV  (1952-2002).  Kuala  Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia.

 

K.  Ramanathan.,  1985.  Politik  dalam  pendidikan  bahasa  1930-1971,  Petaling  Jaya: Penerbit 

Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 

Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas (2016-2020).

 

Kamalanathan.     P     (2015).     RIMUP     Satukan     Murid     Berbilang     Kaum. 

http://www.bharian.com.my/node/90742. Tarikh Akses: Oktober 22, 2015.

 

Kamrava, Mehran (1996). Understanding Comparative Politics, A Framework       for Analysis. London: 

Routledge, London           Khalid    Awang    Osman.    t.th. Malaysia – An Anthology. New York: 

Vantage Press.

 

Kamaruddin M. Said (2014). Perpaduan Nasional Dalam Pelbagai Perspektif. Kuala Lumpur: Universiti 

Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

 

Kamarul Azmi Jasmi (2012). Penyelidikan Kualitatif  Dalam Sains Sosial. Faculty of Islamic 

Civilization,     Universiti     Teknologi     Malaysia.     Kertas     kerja dibentangkan  di  

Kursus   Penyelidikan  Kualitatif  siri  1  2012  pada  28-29 Mac 2012 di Puteri Resort Melaka     

anjuran      Institut      Pendidikan      Guru Malaysia Kampus Temenggong Ibrahim, Jalan Datin     

      Halimah,      80350 Johor Bahru, Negeri Johor Darul Ta'zim.

 

Kamarul Azmi Jasmi (2012). Kesahan dan Kebolehpercayaan dalam Kajian Kualitatif in Kursus 

Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012 at Puteri Resort Melaka on 28

29  Mac  2012.  Organized  by  Institut  Pendidikan  Guru  Malaysia  Kampus Temenggong Ibrahim, 

Jalan Datin Halimah, 80350 Johor Bahru, Negeri Johor Darul                                          

                                                                Ta'zim

https://www.researchgate.net/publication/293097747_Kesahan_dan_Keboleh

ercayaan_dalam_Kajian_Kualitatif.

 

Kamus Dewan (1994). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Karmini, A.N. 2013. Framing Moral Panic: A Comparative Analysis of the Alvin&

Vivien Blog Coverage by The Star and MalaysiaKini. Artikel ini dibentangkan di persidangan Asian 

Media Information and Communication, 2013.

 

Kementerian   Pendidikan   Malaysia   (2012).   Garis   Panduan   Pelaksanaan   Amalan Harian Bagi 

Perpaduan Kaum Di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Minit Mesyuarat Profesional KPM 

Bil.11/2015.

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia  (2003).  Huraian  Sukatan  Pelajaran  Kurikulum Bersepadu   

Sekolah   Menengah:   Kelas   Peralihan   Bahasa   Melayu.   Pusat Perkembangan Kurikulum 

Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia  (2011).  Panduan  Pelaksanaan  Program  Mentor Mentee   

Kementerian Pelajaran Malaysia. Diperoleh  daripada 

file:///C:/Users/smktd%2011/Downloads/Modul%20Penuh%20Mento

%20Menee.pdf.

 

Lee Lam Thye, A. Aziz Deraman, Jeniri Amir, Uthaya Sankar & Daniel Jebon Janaun (2010).   Gagasan   

1Malaysia   Melalui   Landasan   Seni   &   Budaya.   Selangor: Jabatan   Kebudayaan dan Kesenian 

Negara.

 

Lee   Lam   Thye.   2013.   Malaysia's   Unity   and   Its   Challenge   .Speech.   Retrieved 

December 23, 2016, from http://globalpeace.org.my/2013/10/malaysiasunity-its 

challenges-tan-sri-lee-lam-thye-trustee-of-1malaysia-foundation/

 

Lee  Lam  Thye  (2017).  Berita  Harian  online:  Sambutan  Perayaan  Berbilang  Kaum, Agama Kunci 

Negara Aman.   Diperoleh   pada   Januari   27,   2017   daripada 

https://www.bharian.com.my/node/240525.

 

Lewin, K. (1996). Resolving social conflict. New York: Harper & Row.

 

Lim  Duan  Lib.  (1997).  Penggunaan  akhbar  dan  majalah  sebagai  alat  bantu  dalam pengajaran  

       Bahasa   Melayu   di   dalam   bilik   darjah.Dissertation   (M.A), Jabatan Pengajian Media, 

         Fakulti   Sastera   dan   Sains   Sosial,   Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

 

Ling  Liong  Sik  (1995).  The  Malaysia  Chinese  Towards  Vision  2020.  Selangor: Pelanduk 

Publications.

 

Loh  Fook  Seng  (1975).  Seeds  Of  Separatism:  Educational   Policy  In  Malay  1874 1940. Kuala 

Lumpur: Oxford University Press.

 

Loh Kok Wah & Khoo Boo Teik. (2002). Democracy in Malaysia: Discourses and Practices  (eds).  

Nordic  Institute  of  Asia  Studies.  Richmond  Surrey:  Curzon Press.

 

Macionis, J.J. (2012). Sociology. USA: Perason Education

 

Mahayudin Hj. Yahya (1998). Tamadun Islam. Shah Alam: Fajar Bakti.

 

Mansor  Mohd  Noor  (2000).  Crossing  Ethnic  Borders  in  Malaysia:  Measuring  the fluidity of  

ethnicity identity and  group  formation.  AKADEMIKA.  55(Julai): 61-82.

 

Mansor Mohd Noor, Abdul Rahman Abdul Aziz & Mohamad Ainuddin Iskandar Lee (2006). Hubungan Etnik di 

    Malaysia.  Petaling  Jaya:  Prentice  Hall  Pearson Malaysia.

 

Maunah   (2016).   Pendidikan   Dalam   Perspektif   Struktural   Fungsional.   Cendekia, 

(2016),10(2):   159-178.    Pusat   Kajian    Bahasa   dan    Budaya,   Surakarta, Indonesia.

 

Marger, M.N. (2003). Race and Ethnic Relations: America and Global Perspectives.

USA: Wadsworth/Thompson Learning.

 

Marohaini   Yusoff.   (2001).   Penyelidikan   kualitatif:   Pengalaman   kerja   lapangan kajian. 

Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Marshall, C & Rossman G.B. (2016). Designing Qualitative Research: Sixth Edition.

United States of America: SAGE Publications, Inc.

 

Marzni Mohamed Mohktar, Roselan Baki & Fadzilah Abd Rahman (2014). Persepktif Kualitatif Guru 

Terhadap Pelaksanaan Amalan Pentaksiran dalam Pengajaran Kemahiran  Menulis  Karangan  

Argumentatif.  Sains  Humanika  2:4  (2014), 115–122.         Jabatan Pendidikan Bahasa & 

Kemanusiaan, Universiti Putera Malaysia, 43400         Serdang, Selangor, Malaysia.

 

Mayer, R (1988). The politics of the minority. London: Redwood Press.

 

Melaka      Hari      Ini      (2013).      Aktiviti      Gotong-royong      Erat      Silaturahim. 

https://www.google.com.my/search?q=aktiviti+gotong+royong+pupuk+perp 

duan+jurnal&sa=N&biw=1242&bih=615&tbm=isch&tbo=u&source=univ& 

ed=0ahUKEwioOTkuvPMAhXFuY8KHUc4DDI4ChCwBAgs#imgrc=31xA s0KGtlJMM%3A.       Tarikh Akses pada: April 

30, 2013.

 

Merriem,   S.   B   (1998).   Qualitative   Research   and   Case   Study   Applications   in 

Education:  Revised  and  Expanded  from  Case  Study  Research  in  Education. San Francisco: 

Jossey-Bass.

 

Merriam,   S.   B.   (2001).   Qualitative   Research   and   Case   Study   Applications   in 

Education. San Francisco: Jossey-Bass Pub.

 

Mill, J (1969). James Mill On Education. New York: Cambridge University Press.

 

Mior  Khairul  Azrin.  (2011).  Sistem  pendidikan  di  Malaysia:  Dasar,  cabaran  dan pelaksanaan 

   ke arah perpaduan nasional. Sosiohumanika, 4(1), 33-47.

 

Miller, N. (1995). Groups In Contact. The Psychology Of Desegregation New York:

Academic Press.

 

M. Junus Melalatoa (1995). Ensiklopedi Suku Bangsa di  Indonesia.  Jakarta: Proyek Pengkajian dan 

Pembinaan Nilai-nilai Budaya.

 

Mohamad  Rodzi  Abd  Razak.  (2009).  Pembinaan  negara  bangsa  Malaysia:  Peranan pendidikan 

sejarah dan dasar pendidikan kebangsaan. JEBAT, 36, 90-106.

 

Mohamad  Saleeh  Rahamad  (2014).  Oksidentalisme  dalam  Sastera  Melayu  Sebelum Merdeka    

hingga    Era    Mahathir    Mohamad.    Kuala    Lumpur:    Institut Terjemahan dan Buku Malaysia.

 

Mohamed Mustafa Ishak (2014). Politik Bangsa Malaysia: Pembinaan Bangsa dalam Masyarakat Pelbagai 

Etnik. Kuala Lumpur: Universiti Utara Malaysia.

 

Mohd Ashraf  Ibrahim, Mohd Aris Othman, Mohd Saleh Ismail, Chin Kuang Tiu & Amaran@Amran  Abdul  

Malek  (2013).  Hubungan  Etnik.  Oxford  Fajar  Sdn. Bhd: Selangor Darul Ehsan.

 

Mohamed Azmin Ali (2016). MB: Amalan Gotong-royong Pupuk Perpaduan Kaum. 

http://bm.selangorku.com/95661/mb-amalan-gotong-royong-pupuk

perpaduan-kaum/. Tarikh Akses pada Mei 8, 2016.

 

Mohd  Azrin  (2015).  Kajian  Terhadap  Kefahaman  Hadis  Kalangan  Ahli  Jemaah Masjid  dan  Surau 

 di  Shah  Alam,  Selangor.  The  Online  Journal  Of  Islamic Education (O-jlE). July 2015, Vol.3 

Issue 2.

 

Mohd  Ismail  Mustari  (2007).  Menjadi  Belia  Cemerlang:  Belia  Adalah Aset  Negara Yang    

Perlu Digilap Potensi Mereka. Kuala Lumpur: PTS Professional.

 

Mohd   Rashid   Hj.   Md   Idris   (2013).   Memartabatkan   Bahasa   Melayu   Melalui Pendidikan 

dan  Mendepani     Cabaran     Globalisasi.     Institusi     Penyelidikan Pembangunan Beliau 

Malaysia.Universiti         Pendidikan         Sultan         Idris. 

http://pustaka2.upsi.edu.my/eprints/914/1/MEMARTABATKAN%20BAHAS

%20ELAYU%20MELALUI%20PENDIDIKAN%20DAN%20MENDEPANI 20CABAAN%20GLOBALISASI.pdf.

Mohd Saiful Mohd Sahak. Gotong-royong. Diperolehi daripada Utusan Online pada 2012,      Julai      

                                                                                                02.

http://ww1.utusan.com.my/utusan/Kampus/20120702/ka_01/Gotong-royong

 

Mohd  Shauki  Abdul  Majid  (2010).  “Membumikan  Fahaman  Kemajmukan.”  Dalam Mingguan Malaysia, 

23 Mei.Mohd Taib Osman (2004). Globalisasi, Patriotisme dan isu-isu kemasyarakatan. Kuala        

Lumpur: Universiti Malaya.

 

Mohd  Ridhuan  Tee  Abdullah  (2010).  Cabaran  Integrasi  Antara Kaum  Di  Malaysia: Perspektif    

    Sejarah,  Keluarga  dan  Pendidikan.  Jabatan  Kemajuan  Islam Malaysia: Universiti   

Kebangsaan                                                       Malaysia.

http://www.ukm.my/jhadhari/makalah/v2n12010/makalah   v2n1-n4.pdf.

Tarikh Akses: 2010.

 

Mohd Shahir Abdullah (2016). Perpaduan Ke Arah Pengukuhan     Kepimpinan Ummah.          

http://www.islam.gov.my/en/perpaduan-kearah-pengukuhan kepimpinan     ummah. Tarikh Akses: 26 

Februari 2016.

 

Mohd Rizal Mohd Said dan Thay Cheow Yin. (2012). Tahap hubungan etnik: Kajian di kalangan pelajar 

yang mengikuti kursus sarjana teknologi serta pendidikan (kemahiran  hidup),  sesi  pengajian  

2007-  2008,  semester  2  di  Universiti Teknologi        Malaysia,    Skudai.    Journal    of    

Technical,    Vocational    & Engineering Education, 6 (Jun), 59-72.

 

Mohd Sharani Ahmad, & Zainal Madon. (2007). Tip Pandai Belajar. Selangor: PTS Millennia.

 

Mohd  Ridhuan  Tee  Abdullah  (2010).  Cabaran  Integrasi  Antara Kaum  Di  Malaysia: Perspektif    

    Sejarah,  Keluarga  dan  Pendidikan.  Jabatan  Kemajuan  Islam Malaysia:        Universiti      

  Kebangsaan                                           Malaysia. 

http://www.ukm.my/jhadhari/makalah/v2n12010/makalah   v2n1-n4.pdf.

Tarikh Akses: 2010

 

Mohd  Majid  Konting  (2005).  Kaedah  Penyelidikan  Pendidikan.  Kuala  Lumpur: Dewan Bahasa & 

Pustaka.

 

Mohd   Mizan   Aslam   (2012).   Penyelesaian   Konflik   Selatan   Thailand   Dengan Menggunakan 

Model Gagasan 1Malaysia.Journal of Human Development

and Communication.Vol. 1: 137-152.

 

Mohd  Najib  Abdul  Ghafar.  (2003).  Reka  bentuk  tinjauan:  Soal  selidik  pendidikan.

Skudai: Penerbit UTM.

 

Mohd  Shafie  Abu  Bakar  (1987).  Metodologi  Penyelidikan.  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

Muhammad  Rifai  (2015).  Teori  Pilihan  Rasional.  http://ensiklo.com/2015/09/teori pilihan 

rasional/. Tarikh Akses: September 24, 2015.

 

Muhadjir, Noeng (2002). Metodologi penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.

 

Mujahid   Yusof   Rawa.   (2013,   Oktober   23).   Sang  Aktor   Pemimpin   Isu   'Allah'.

Malaysiakini, Diambil daripada http://www.malaysiakini.com/news/244606.

 

Mustafa Kamal Ali. (2000). Faktor  yang mempengaruhi penglibatan pelajar Melayu tingkatan   empat   

dalam   aktiviti  kokurikulum  di   rancangan   Felda   Daerah Segamat    Selatan.    Tesis    yang 

   tidak    diterbitkan:    Universiti    Teknologi  Malaysia.

 

Najeemah  Mohd  Yusof  (2011).  Language  and  ethnic  boundry  among  students  of

various  ethnicities  in  Secondary  Schools  in  Malaysia.  Sosiohumanika,  4(2) 2011, 211-228.

 

Najeemah  Mohd  Yusof  (2011).  Persekitaran   Sekolah  dan  Peranan  Guru  dalam Meningkatkan  

Interaksi Sosial dalam Kalangan Murid di Sekolah Menengah Kebangsaan.     Universiti     Sains     

Malaysia.     Jilid     11,     Bil.     2/2011. 

http://education.usm.my/images/docs/DigesPendidik/DP2011-2/dp2011-2 07.pdf

 

Najeemah   Mohd.   Yusof   (2005).   Pola   Interaksi   Sosial   Dalam   Kalangan   Murid Pelbagai 

Etnik Di   Sekolah   Menengah   Kebangsaan   Sekitar   Sungai   Petani, Kedah.                      

                           Tesis                                                 Ph.D. 

http://eprints.usm.my/7785/1/POLA_INTERAKSI_SOSIAL_DALAM    K 

ANGMURID_PELBAGAI_ETNIK_DI_SEKOLAH_MENENGAH_KE

ANGSAN_SEKITAR_SUNGAI_PETANI,_KEDAH.pdf.      Tarikh      Akses: 1April 2005.

 

Nazri Muslim, Faridah Jalil, Abdul Aziz Bari, Mansor Mohd Noor & Khairul Anwar Mastor (2011). Tahap 

Penerimaan Pelajar Terhadap Peruntukan Orang Melayu dalam  Perlembagaan dari Perspektif Hubungan 

Etnik di Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia: Jurnal Kemanusiaan Bil. 18.

 

Nik Azis Nik Pa & Noraini Idris (2008). Perjuangan Memperkasakan Pendidikan di Malaysia: Pengalaman 

50 Tahun Merdeka. Kuala Lumpur: Utusan Publication &  Distributors Sdn. Bhd.

 

Nik  Faizah  Mustapha  (1990).  Ilmu  Pandu  Puteri,  Edisi  Semakan  Persatuan  Pandu Puteri  

Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 

Noliza Rofli & Eddin Khoo (2009). Kebudayaan Malaysia: Satu Pengenalan. Jabatan Kebudayaan & 

Keseniaan Negara: _

 

Norani Mohd Salleh. (2001). Etika dan penyelidikan kualitatif. Dlm Maharoni Yusoff. Penyelidikan  

kualitatif:  Pengenalan  kerja  lapangan  kajian  (hh.1-33).  Kuala Lumpur: Penerbit Universiti 

Malaya.

 

Noor Azizah Ahmad, & Teh Yik Koon. (1998). Sosiologi: Pengenalan kepada Sains Sosial. Kuala Lumpur: 

Utusan.

 

Nor Hashimah  Hashim  & Yahya  Che  Lah  (2007).  Panduan  Pendidikan  Prasekolah.

Kuala  Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

 

Noriah Mohd Ishak, Siti Fatimah Mohd Yassin, Mohd Izham Mohd Hamzah & Siti Rahayah Ariffin (2010). 

Kajian Kes  Dalam Noraini Idris (pnyt). Penyelidikan dalam Pendidikan, 345-372. Kuala Lumpur: 

McGraw-Hill.

 

Nor  Suhara  Bt  Haji  Fadzli  &  Jamil  Bin  Ahmad  (2010).  Kepentingan  Kokurikulum

Dalam Pendidikan  di  Sekolah  Menengah.  Universiti  Kebangsaan  Malaysia.

Proceedings of The 4th  International Conference on Teacher Education; Join

Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010.

 

Nur  Khasanah,  S.Ag.  Pengejawantahan  Nilai-Nilai  Dalam  Pengembangan  Budaya Gotong            

Royong           Di           Era Digital.           Diperoleh           dari 

https://segorojawatimur.wordpress.com/2013/05/11/pengejawantahan-nilai nilai     

dalam-pengembangan-budaya-gotong-royong-di-era-digital-2/     pada 2013, Mei 11.

 

Othman Lebar (2012). Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan kepada Teori dan Metod, Tanjong Malim: 

Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Paimah Atoma, Mohd Azmir MNohd Nizah & Latifah Abdul Latif (2011). Hubungan Etnik. Negeri Sembilan: 

Universiti Sains Islam Malaysia.

 

Partiban  A/L  Maniam  (2017).  IKON  Sukan:  Peranan  dan  Sumbangan  Memupuk Perpaduan Kaum di    

Malaysia.                       Diperoleh                       daripada 

https://kupdf.com/download/ikon-sukan 2_5911faa8dc0d600f46959e85_pdf

 

Patton,  M.  Q.  (1990).  Qualitative  Evaluation  and  Research  Methods  (2nd  ed.).

Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods ( 3rd ed.). London: Sage.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025; Pendidikan Prasekolah hingga Lepas  Menengah 

(2013). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Portal Islam & Melayu. Guru Melayu Diserang di SJKC Pai Chee, Mersing, Laporan Polis    Dibuat.     

   http://www.ismaweb.net/2016/01/guru-melayu-diserang-di sjkc-pai-chee   

Mersing-laporan-polis-dibuat/.  Tarikh  Akses  pada:  Januari  14, 2016.

 

Rabuskha, A. (1972). Ethnic Socialization Paper presented at the Bienial Meeting of the Society for 

Research in Child Development, Vol 9,PP 78-93 Toronto.

 

Rahmat       Ghazali       (2008).       Perpaduan       Kaum       Masih       Tidak       Jitu. 

http://wartacitracafe.blogspot.my/2008_04_01_archive.html.    Tarikh    Akses: April 24, 2008.

 

Rahim,  A.  A.  A.  (2004).  Panduan  Perkhemahan,  Simpulan  dan  Pioneering  Untuk Pengakap dan 

Pandu  Puteri   Serta   Badan   Beruniform   Lain.   Shah   Alam. Oxford Fajar Sdn. Bhd.

 

Randy   R.   Wrihatnolo   &   Riant   Nugroho   Dwidjowijoto   (2007).    Manajemen Pemberdayaan:   

       Sebuah  Pengantar  dan  Panduan  untuk  Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo Kelompok Gramedia.

 

Ratnam,  K.  J.  (1969).  Communalism  and  the  Political  Process  in  Malaya.  Kuala

Lumpur: University of Malaya Press.

 

Razli   Ahmad,   Hanum   Hassan   &   Azuddin   Bahari   (2013).   Persepsi   Mahasiswa Terhadap 

Isu   isu   Perpaduan:   Kajian   ke   Atas   Pelajar-pelajar   Rangkaian Universiti  Teknikal  

Malaysia  (MTUN).  Jurnal  Personalia  Pelajar  16  (2013): 15-24.

 

Robert Baden Powell (1955). Ilmu Pengakap Bagi Budak-budak [Terjemahan]. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 

dan Pustaka.

 

Rohana Zubir (1994). Pemilihan, Penggunaan dan Penilaian Media Dalam Pendidikan Bahasa  Melayu  

Dalam  Strategi  Pendidikan  Bahasa  Melayu.  Kuala  Lumpur. Dewan    Bahasa dan Pustaka.

 

Rosni   Abdul   Majid   (2014).   Mencapai   Perpaduan   Melalui   Sistem   Pendidikan Cemerlang.   

 http://www.1malaysia.com.my/en/affiliates/mencapai-perpaduan melaluisistem-pendidikan-cemerlang-0. 

Tarikh Akses: 22 September 2014.

 

Rosman  Md.  Yusof  &  Kassim  Thukiman  (2009).  Teori  dan  Pemikiran  Mengenai Hubungan  Etnik  

di  Malaysia:  Perspektif,  Teori  dan  Praktik.  Skudai  Johor: UTM Press.

 

Rosnida  Othman  &  Nur  Farrah  Azwa  Jasni  (2016).  Faktor  Yang  Mempengaruhi Penglibatan       

 Pelajar  Dalam   Aktiviti  Kokurikulum  di  Politeknik  Tuanku Sultanah Bahiyah. Politeknik    &  

Kolej  Komuniti  Journal  of  Social  Sciences and Humanities, Vol. 1, 2016 eISSN    0128-2875. 

file:///C:/Users/smktd%2011/Downloads/1276-1-4245-3-10-20161225.pdf

 

Rossman,   G.   B.   &  Rallis,   S.  F.   (2012).   Learning   in   Field:   An   Introductions 

Qualitative Research. London: Sage Publications.

 

Rukun  Negara  (2013).   Bahagian  Penerbitan   Dasar  Negara.  Jabatan   Penerangan Malaysia 

Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan.

 

Ruhanie  Haji  Ahmad  (2005).  Patriotisme  Malaysia:  Penangkis  Neoimperialisme.

Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

 

Sabitha Merican. (2005). Kaedah penyelidikan Sains sosial. Petaling Jaya, Selangor: Prentice Hall.

 

Sabitha  Marican.  2005.  Kaedah  penyelidikan  sains  sosial.  Petaling  Jaya,  Selangor: Pearson 

Prentice Hall

 

Saifuddin  (2015).  Pengelolaan  Pembelajaran    Teoretis  dan  Praktis.  Yogyakarta: Grup 

Penerbitan CV Budi Utama.

 

Salhah Abdullah dan Ainon Mohd (2005). Guru Sebagai Mentor. Kuala Lumpur: PTS Professional.

 

Samsudin  A.  Rahim  (1992).  Peramal  Perpaduan  Antara  Etnik:  Implikasi  Terhadap Perancangan   

  Komunikasi.     http://journalarticle.ukm.my/4880/1/9(1).     Pdf

Jurnal. UKM.  Tarikh Akses: 1992.

 

Schermerhorn,  R.A.(1970).  Comparative  Ethnic  Relations.  New  York  :  Random

House.

Scott,   J.   Rational   choice   theory(2000).   Understanding   Contemporary   Society; Theories 

of      the Present, edited by G. Browning, A. Halcli, and F. Webster. Sage Publications.

Scupin, R.(Ed).(2003). Race and Ethnicity. New Jersey: Prentice Hall.

 

Shamsul  Amri  Baharuddin  (2007).  Modul  Hubungan  Etnik.  Putrajaya:  Kementerian Pengajian 

Tinggi Malaysia.

 

Shamsul  Amri  Baharuddin  (2007).  Modul  Hubungan  Etnik.  Selangor  Darul  Ehsan: Kementerian 

Pengajian Tinggi Malaysia.

 

Shamsul  Amri  Baharuddin  (2012).  Modul  Hubungan  Etnik  (Edisi  Kedua).  Bangi, Selangor: 

Institusi Kajian Etnik, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Sharifah Al-Sagoff (1985). Sosiologi Pendidikan.  Petaling   Jaya:                 Heinmann 

(Malaysia) Sdn. Bhd.

 

Sharifah Darmian Binti Sharif Adam (2013). Cabaran dan reaksi pelaksanaan bahasa kebangsaan  dalam  

bidang  pentadbiran  dan  pendidikan  di  Malaysia,  1956 1966.  Procedia  -  Social  and  

Behavioral  Sciences  134  (  2014  )  305  –  315. Pusat  Penataran  Ilmu  Dan  Bahasa,  

Universiti  Malaysia  Sabah,  88400,  Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

 

Sheau Tsuey Chong (2006). It takes a village to raise a child: Building social capital in safe and 

cohesive    neighbourhood.       Fakulti       Sains       Sosial       dan Kemasyarakatan, 

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Shireena Basree Abdul Rahman, Norshidah Nordin, Nabilah Abdullah, Ghaziah Mhd Ghazali & Rohaya 

Abdul Wahab. (2010). Etika Dalam Penyelidikan. Dalam Noraini Idris. Penyelidikan dalam Pendidikan. 

Kuala Lumpur: McGraw Hill.

 

Skott,  Beth  P.  (2013).  Active  Learning  Exercises  for  Research  Methods  in  Social Scienes. 

United States of America: SAGE Publicationns, Inc.

 

Sulaiman   Masri   (2007).   Tuju   Cemerlang   Peperiksaan.   Kuala   Lumpur:   Utusan Publication 

& Distributors Sdn. Bhd.

 

Sidek  Baba  (2006).  Pendidikan  Rabbani:  Mengenal  ALLAH  Melalui  Ilmu  Dunia.

Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd.

 

Siti   Amninah   Kusin   &   Ahmad   Esa   (2014).   Pembangunan   Kemahiran   Kerja Berpasukan 

Menerusi Aktiviti Perkhemahan Dalam Kalangan Ahli Kumpulan Latihan Kelanasiswa Malaysia (KLLKM),    

Universiti Tun Hussein           Onn

Malaysia (UTHM). Universiti Tun Hussien Onn Malaysia   Fakulti Pendidikan  Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussien Onn         Malaysia. Diperoleh daripada     

http://eprints.uthm.edu.my/6928/1/6._MDP  54.pdf

 

Siti Fauziah Mydin (2012). Tesis. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Siti   Khatijah   Yasin   &  Fadzli   Adam   (2015).   Konflik   Perpaduan   Kaum   Dalam

Ketamadunan  Masyarakat Melayu Malaysia. Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia: Proceeding of  

ICIC2015-International  Conference  on  Empowering Islamic Civilization in the 21ST Century.

 

Sinar Harian, 17 Januari  2014.  Isu  Buka Tudung, Pengurusan Sekolah Minta Maaf. 

http://www.sinarharian.com.my/nasional/isu-buka-tudung   pengurusan sekolah   minta-maaf-1.241602.  

 Tarikh   Akses   pada:      Januari   17,   2014. Sinar Harian, 21 April 2015.

 

Smith, M. G. 1965. The plural society in the British West Indies. Berkeley: University of 

California Press.

 

Statistik Pekerjaan dan Perburuhan. Kementerian Sumber Manusia. Siri 7 Bil/   Mac 2016.

 

Sullivan,   D.   (2002).Measuring   success!   University   of   Minnesota,   Newspaper Association 

of           America         Foundation.         Downloaded         from: 

http://www.naa.org/measuresuccess.pdf (3  Februari 2008)

 

Suraiya Chapakiya (2014). Aras Linguistik. Kuala Lumpur: PTS Akademia.

 

Suresh  Kumar  N  Vellymalay  (2014).  Etnisiti  dan  Interaksi  Sosial  dalam  Kalangan Murid  

Pelbagai    Etnik    Di    Bilik    Darjah.    Journal    of    Human    Capital Development, Vol. 

7 No.2      July-December 2014. Pulau Pinang:  Universiti Sains Malaysia.

 

Suresh Kumar N Vellymalay (2014). Jurnal Kepimpinan Pendidikan. Bahasa Interaksi Dan Hubungan       

     Antara  Etnik  Dalam  Kalangan  Muird  Di  Bilik  Darjah. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak 

Jauh,         Universiti       Sains       Malaysia. 

file:///C:/Users/smktd%2011/Downloads/8299-1129-17328-1-10 20171024%20(1).pdf

 

Suseela   Malakolunthu.   2001.   “Pengumpulan   dan   Analisis   Data   Kualitatif:   Satu 

Imbasan”   dalam   Marohaini   Yusoff,   Penyelidikan   Kualitatif:   Pengalaman Kerja Lapangan 

Kajian. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Suzana  Sulaiman  (2013).  Perpaduan  Pelajar  Pelbagai  Etnik:  Kehidupan  Seharian Pelajar  

Program  Diploma  Tahun  Dua,  Sesi  Pengajian  2012/2013,  Universiti Malaysia Perlis. Proceeding 

of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013.4-5 June 2013, Penang, 

MALAYSIA.e-ISBN 978-967

11768-1-8. Organized by WorldConferences.net

 

Syed Husin Ali (2015). Hubungan Etnik di Malaysia: Harmoni dan Konflik. Strategic

Information and Research Development Centre: Puchong, Selangor, Malaysia.

 

Syed  Mu’az  Syed  Putra.(2010,  Oktober  19).  Isu  Kuil  Seksyen  23  Shah  University, Hoover 

Institution Press.

 

Talcott Parsons (1937).The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Speacial  

Reference  to  a  Group  of  Recent  European  Writers.  New  York  and London: Mcgraw-Hill Book 

Company, Inc

 

Tan Yao Sua (2010). Isu Bahasa, Etnik dan Pembinaan Negara Bangsa dalam Sistem Pendidikan Malaysia. 

Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Tan  Yao  Sua  &  R.  Santhiram  (2014).  Educational  Issues  in  Multiethnic  Malaysia.

Selangor: Strategic Information and Research Development Centre.

 

Teo Kian Joo, Abdul Mutallip Abd Ghani, Mohd Sohaimi Ramli, Salmawati Mohd Diah,      Hasnah  Abu  

Samah  &  Mohd  Dahlan  Abdul  Kadir  (2014).  Faktor Faktor Yang       Menghalang   Penglibatan   

Pelajar   Institut   Pendidikan   Guru Kampus Ilmu Khas Dalam        Kegiatan Sukan Di Waktu 

Senggang. Artikel 12. http://ipgkik.com/v2/wpcontent/uploads/2015/05/Artikel12_2014.pdf

 

Teo Kok Seong (2014). Pendidikan Gagal Satukan Kaum di Malaysia?. Sinar Harian 

Online.http://www.sinarharian.com.my/hiburan/pendidikan-gagal-satukan kaum-di-Malaysia       

1.312668. Tarikh Akses: September 1, 2014.

 

Teo  Kok  Seong  (2014).  Sinar  Harian  Online:  Pendidikan  Gagal  Satukan  Kaum  di Malaysia?.   

    http://www.sinarharian.com.my/nasional/pendidikan-gagal satukan-kaum-di   malaysia-1.312668.   

Tarikh   Akses   pada:   September   1, 2014.

 

Thock Ker Pong. 2005.  Hala Tuju Politik Masyarakat Cina Malaysia Kontemporari Politik Desakan vs 

Politik Kompromi. Pemikir, Bil 41.

 

Tie Fatt Hee (2004). Liabiliti dalam Pengurusan Pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & 

Distributors Sdn. Bhd.

 

Utusan Malaysia, 5 Ogos 2011.

 

Utusan Online. Perkhemahan Beri Impak Positif. Diperoleh pada 2013, November 05 daripada 

http://ww1.utusan.com.my/utusan/Pahang/20131105/wp_02/Perkhemahan

beri-impak-positif.

 

Wan  Azizah  Bt  Wan  Mat  Ali  (2003).  Thesis:  Kesesuaian  Menggunakan  Akhbar Sebagai           

Bahan  Pengajaran  Dan  Pembelajaran  Bahasa  Melayu  Sekolah Menengah. Fakulti      Bahasa,        

   Universiti     Pendidikan     Sultan     Idris Tanjong    Malim. https://www.scribd.com/document/348602894/245788127-Akhbar-Dlm

Darjah-1-pdf.

 

Wan Hashim Wan Teh (2011). Hubungan Etnik Di Malaysia. Kuala Lumpur: Attin

Press    Sdn. Bhd.

 

Wan  Norhasniah  Wan  Husin  (2011).  Nation-Building  And  1Malaysia  Concept: Ethnic  Relations  

Challenges  In  The  Educational  Field.  International  Journal of Humanities and Social Science. 

Vol. 1 No. 9 [Special Issue – July 2011] :

228-237.

 

Wan   Norhasniah   Wan   Husin   (2012).   Peradaban   dan   Perkauman   di   Malaysia: Hubungan 

Etnik Melayu-Cina. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Wankel, L.M. (1998). Exercise adherence and leisure activity. In Exercise Adherence

: Its      Impacts  on  Public  Health  (edited  by  R.K.  Dishman),  pp.  369-396. Leeds : Human 

Kinetics Europe.

 

Wee Eng Hoe (1996). Gerak Kerja Kokurikulum: Sukan. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.

 

Wiersma, W (1991). Research Methods in Education. 5?? ed. Boston: Allyn & Bacon

 

Winarno Surakhmad (2009).  Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi. Indonesia: PT Kompas Media 

Nusantara.

 

Yin, R.K (2003). Case Study Research Design and Methods (3?? ed.) Thousand Oaks, London: SAGE 

Publication, Inc.

 

Yin,  R.K.  (2014).  Case  Study  Research:  Design  and  Methods  (5??  ed.)  Thousand Oaks, CA: 

SAGE.

 

Yohanes  Kopo  Unajaran  (2013).  Apa  Itu  Sekolah.  http://yokojan07.blogspot.my/.

Tarikh Akses: 9 Januari 2013.

 

Yusoff,   M.   (Ed.)   (2001).   Penyelidikan   Kualitatif:   Pengalaman   Kerja   Lapangan 

(Qualitative     Research:  Experiences  from  the  fieldwork).  Kuala  Lumpur: Univesity Malaya 

Press (Malay Version).

 

Yusfarina  Mohd  Yussof  &  Abdul  Rasid  Jamian  (2011).  Pembinaan  Negara  Bangsa Dan   Identiti 

  Kebangsaan   Melalui   Pemerkasaan   Bahasa   Dalam   Sistem Persekolahan.Diges Pendidik. Jilid 

11, Bil 1/2011: 10-16.

 

Yusran Pora (2004). Selamat Tinggal Sekolah. Yogyakarta: Media Pressindo.

 

Zaid  Ahmad,  Ruslan  Zainuddin,  Ahmad  Tarmizi  Talib  &  Nazri  Muslim  (2006).

Hubungan       Etnik   Di   Malaysia.   Selangor   Darul   Ehsan:   Oxford   Fajar

Sdn. Bhd.

 

Zaid Ahmad (editor), Ruslan Zainuddin, Sarjit Singh Gill, Ahmad Tarmizi Talib, Ho Hui         Ling, 

 Lee  Yok  Fee,  Najeemah  Mohd  Yusof  &  Nazri  Muslim  (2013. Hubungan Etnik di         

Malaysia. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

 

Zainal Kling (2008). Gerakan memperjuangkan Melayu. Dewan Masyarakat. Jun. Zainal Kling (2008). 

Kemerdekaan & Perhambaan. Kuala Lumpur: GAPENA.

 

Zulhilmi Paidi dan Rohani Abdul Ghani (2003). Pendidikan Negara Bangsa. Kuantan: PTS Publications & 

Distributor Sdn. Bhd.

 

Zulkifli   Hamid   (2011).   Peranan   Teori   Psikolinguistik   Dalam   Pemurnian   Dan 

Pemerkasaan   Pendidikan  Bahasa  Melayu  Di  Malaysia.  Volume  6,  Number 2,183-192, 2011.        

 Universiti   Kebangsaan   Malaysia,   Bangi,   Selangor. http://pkukmweb.ukm.my/e    

bangi/papers/2011/zul011.pdf

 

Zulkifley   Hamid   &   Naidatul   Zamrizam   Abu   (2013).   Memupuk   Perpaduan   di Malaysia-    

    Santun  Bahasa  dalam  Kalangan  Murid  Pelbagai  Etnik  Dari Aspek Penggunaan Kata         

Ganti  Nama  Diri.  Malaysia  Journal  Of  Society and Space 9 issue 4 (86-98).

 

Zulkhairi  Zainal (peranan belia dan remaja dalam memperkasakan bahasan melayu) (Dalam Kemerdekaan 

& Perhambaan).

 

                         (2017). Pew Research Center: Muslims, Jews faced social hostilities in 

seven-inten  European  countries  in  2015.  Diakses  pada  3  Mei  2017  daripada 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/12/muslims-jews-faced

ties-in-seven-in-ten-european-countries-in-2015/.

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)