UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Main Author :Saharizah Mohamad Salleh
Title :Aktiviti dakwah kepada remaja dan hubungannya dengan kemahiran pengurusan aktiviti di masjid-masjid Negeri Selangor
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2019
Notes :with CD
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap keaktifan aktiviti dakwah (KAD), jenis aktiviti yang digemari remaja (AKR), amalan tasawwur Islam (KTI), amalan kemahiran pengurusan (KIP) dan menganalisis perbezaan tahap KAD berdasarkan demografi, serta mengukur pengaruh demografi terhadap KAD. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kes. Data kuantitatif diperolehi melalui dua set soal selidik kepada 370 orang AJK masjid dan 380 remaja telah dipilih sebagai responden kajian melalui kaedah persempelan berkelompok. Data kualitatif pula dikutip menerusi sesi temu bual melibatkan 15 orang peserta. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM), ujian-t dan ANOVA. Dapatan kajian menunjukkan tahap KAD berada di tahap sederhana (m=206.93, sp=101.12), AKR di tahap tinggi (m=314.33, sp=59.66), KTI di tahap tinggi (m=281.98, sp=49.98), dan KIP juga berada di tahap tinggi (m=193.22, sp=42.87). Bagi analisis perbezaan didapati, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara lokasi bandar dan luar bandar (ujian-t), kumpulan umur, kelayakan agama, dan pengalaman pengurusan (ANOVA). Manakala hasil analisis hubungan didapati, terdapat hubungan yang signifikan pada nilai p=

References

„Abd al-Na??m Muhammad Hasn?n. (1984). al-Da’wah il? Allah al? Bas?rah. Al- Q?hirah: D?r al-Kutub al-Isl?miyyah.

 

„Al? al-Qas?m?, Ahmad Mokhtar „umar, & Muhyi al-Din Sobir. (1989). Al-Mu’jam al-‘Arabi al-Asasi. Tunisia: Larouse. 28, 531–551.

 

Ab Halim Tamuri, Misnan Jemali, & Azmil Hashim. (2014). Kaedah Pengajaran Al- Quran Sekolah Menengah Kebangsaan di Negeri Perak. International Journal of Islamic Studies and Arabic Language Education 1.(1.) 35-44.

 

Ab. Aziz Mohd Zain. (2002). Pembangunan Minda Pegawai Masjid. Di Seminar Pembangunan Masjid. Dewan Kuliah Utama Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya 28 Disember 2002 Anjuran Jabatan Dakwah dan Pembangunan.

 

Ab. Aziz Mohd. Zin. (2003). Pengantar Dakwah Islamiah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, Cet. ke3.

 

Ab. Halim Tamuri, Mohd Aderi Che Noh, Khadijah Abdul Razak, Kamarulzaman Abdul Ghani & Zarin Ismail. (2006). Kajian amalan pengajaran guru Pendidikan Islam Di sekolah rendah dan menengah. Laporan Penyelidikan. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Abdul Ghafar Don, Berhanundin Abdullah, & Zulkiple Abd. Ghani. (2007). Dakwah dan Pengurusan Islam di Malaysia: Konsep dan Pelaksanaan. Bangi: Penerbit UKM.

 

Abdul Latip Talib. (2010). Salahudin ayubi penakluk jerusalem. Selangor: PTS Litera Utama Sdn. Bhd.

 

Abdul Munir bin Ismail. (2014). Dakwah Islam dan Orang Pekak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abdul Munir Ismail. (2012). Urus Tadbir Masjid Secara Berkesan. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Abdul Rahman Abdullah. (2007). Sejarah dan Tamadun Islam. Alor Setar: Pustaka Darussalam.

 

Abdul Rahman Nawas, Nawawee Muhammad, Omardin Shaari & Arip Saaya. (1995). Tamadun islam. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid.

 

Abdullah Muhammad Basmeih. (1983). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran 30 Juzuk. (terjemahan). Kuala Lumpur: Darul Fikh.

 

Abu al-Majd al-Sayy?d Nawfal. (1977). al-Dac wah il? Allah Tac?la Khasaisuha Muqawimatuha Manahijuha, t.temp.: t.p.

 

Abu D?ud, Sulaim?n bin Al-asy?ath (t.th). Sunan Ab? D?w?d. Tahqiq: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Beirut: Al-Maktabah al-„Asriah.

 

Abu Husa?n Ahmad bin Faris bin Zakariyya. (1972). Mu’jam Maqayis al-Lughah, Juz III. Mesir: Mustafa AlBab al-Halabi.

 

Ahmad Bashir Aziz. (2015). Pengurusan Islam Alternatif Pengurusan Moden. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

 

Ahmad Ghal?sh. (1972). al-Da’wah fi ‘Asr al-Nubuwwah. Mesir: Kaherah

 

Ahmad Ibr?h?m Abu Sin. (2002). Pengurusan dalam Islam. (Trj). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ahmad Ibrahim Abu Sin. (1991). Pengurusan Dalam Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ahmad Puhad Alim & Siti Roddiah Abdullah. (2010). Audit Pengurusan Masjid: Kajian di Daerah Pasir Puteh, Kelantan. Universiti Teknologi Malaysia: Tidak Diterbitkan.

 

Ahmad Zaki Abdul Latiff. (2009). Pentadbiran Masjid Secara Profesional. Putrajaya: Yayasan Islam Hadhari.

 

Ahmad, Abu „Abdill?h Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. (2001). Musnad Ahmad. Tahqiq: Syu?aib al-Arnaut & lain-lain. Muassasah al-Risalah.

 

Aiken, L.R. (2000). Psychological testing and assessment (Edisi ke 10). United States of America: Allyn and Bacon.

 

Akbariah Mohd Mahdzir. (2009). Penerokaan ciri - ciri psikometrik instrumen pentaksiran pemikiran kraitis Malaysia (IPPKM) dan model pemikiran kritis Malaysia. PhD thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia, Faculty of Education.

 

Al- Mubarakfuri, Syaikh Shaifiyyurrahman. (2010). Sirah Nabawiyah. Jakarta Timur : Pustaka Al Kautsar.

 

Al- Nasa?, Imam Ab? Adur-Rahm?n Ahmad b. Shu?ayb an-Nasa?. (2017 ). As-Sunan al-Kubr? of Imam an-Nasa?. Damascus/Beirur, Syria/Lebanon: al-Risalah al- 'Alamiyyah.

 

Al-„Asqal?n?,„Ali bin Hajar al-„Asqalani. (1989). Fath al-Bari Sharh ?a?i? Al- Bukh?r?, kitab al-Jum?at, bab al-Jum?at fi al-Qura wa al-Mudun, no. hadith. 893. j. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

 

Al-Asfah?n?, Al-Raghib. (t.t). Mu’jam mufradat alfaz al-qur’an, Beirut: Dar al-Fikr.

 

Al-Bukh?r?, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. (2001). Sahih Al-Bukh?r?. Tahqiq: Muhammad Zuhair Bin Nasir. Dar Tuq an-Najah.

 

Al-Bukh?r?, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail. (1996). Sahih Al-Bukh?r?. (terj. Abdul Shukur Hussain et al.). Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

 

Al-Bukh?r?, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail. (2014). al-Adab al-Mufrad. Petaling Jaya: Dakwah Corner Publications.

 

Al-Bust?ni, al-Sheikh cAbdullah, Faq?hah al-Bust?ni. (1930). Mucjam lughawiy mukhtasir Min al-Bust?ni. Beir?t.

 

Al-B?t?, Muhammad Sac?d al-Ramadh?n. (1991). Fiqh Sirah Nabawiyah. Beirut: Darul Fikri.

 

Al-B?t?, Muhammad Sa?d al-Ramadh?n. (1983). Fikh Al-Sirah 1. Diterjemahkan oleh Ust Mohd Darus Sanawi. Kuala Lumpur: Pustaka Fajar.

 

al-D?rim?, Ab?-Mu?ammad ?Abdall?h Ibn-Abd-ar-Rahman Ibn-al-Fadl Ibn-Bahr?m D?rim?. (1994). Sunan ad-D?rim?. Beirut: D?r al-Fikr.

 

Al-Fayr?z, Majd al-Din Muhammad bin Ya?aq?b. (1995). Al-Q?m?s al-Muhit. Beyr?t: D?r al-Fikr.

 

Al-Ghaz?l?, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. (1982). Ihya’ culum al-d?n. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr,

 

Al-Ghaz?l?, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. (1988). Ihya? ` cUlum al-D?n, terj. Tk.H Ismail Yakub,cet. 2. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.

 

Al-Ghaz?l?, Abu Hamid Muhammad. (2004). Ihya? cUlum al-D?n. Juz 1. Beirut: Dar al-Ma crifah.

 

Ali Akbar. (2010). Ibn Mas?ud: Pemikiran Fikih dan Fatwanya. Jurnal Ushuluddin .Vol. XVI No. 2.

 

Alias Abdullah. (2008). Program Masjid Di Kuala Terengganu: Kajian Tentang Keberkesananya. Tesis Ijazah Doktor Falsafah Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya.

 

Al-Jauhar?, Ismail bin Hammad Al-Jauhari. (1990). Al-Shihah, Beirut: Dar Al-'Ilmi fi Al-Malayin.

 

Al-Jumbalati & Abu Futuh al-Tunisi. (1973). Dirasat Muqaranahfil al-Tarbiyyah al- Islamiah. Mesir: Ghazali Darusalam

 

Al-Maghribi, Abu Abdullah Ali bin Muhammad al-Maghribi. (2015). Shahih Fadhail A’mal. Selangor: Pustaka Ibnu Katsir.

 

Al-Makki, Syeikh Sufian Marbu Al Banjari Al Makki. (2015). Fadhilat memanah dan berkuda. Selangor: Ar Rouha Publications.

 

Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdur Rauf Al Marbawi. (1350H). Kamus Marbawi. Al-Qahirah: al-Halabi.

 

Al-Maward?, Abu Hasan Ali. (1996). Adab al-Dunya wa-al-Din. Beirut: Dar alFikr.

 

Al-Munawwir, A.W. (1997). Kamus al-Munawwir; Arab-Indonesia Terlengkap, cet. XIV. Surabaya: Pustaka Progressif.

 

Al-Nabah?n?, Taqi al-D?n. (2003). Al-Shakhsiyyah al-islamiyyah,vol.1. Beir?t: D?r al-Ummah.

 

Al-Nawaw?, Al-Im?m Muhyudd?n Ab? Zakari? Yahya bin Syaraf. (1996). ?ha??? Musl?m. Q?hirah: Darul Sala?m.

 

Al-Qaradhaw?, Y. (2014). Fiqh Keutamaan, Keutamaan Seorang Muslim. Selangor: PTS Islamika Sdn Bhd.

 

Al-Qaradhawi, Yusuf al-Qaradawi (1996). Memahami keutamaan Berasaskan al- Quran dan al-Sunnah. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

 

Al-Qardhaw?, Yusuf al-Qardhawi. (1975). Ibadah fi Islam. Beirut: Muassah al- Risalah.

 

Al-Qardhawi, Yusuf. (1978). Ibadah Dalam Islam. Terj Hassan Idris. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

 

Al-Qurtub?, Abu Abdill?h Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi. (2006). al-Jami' Li Ahkami al-Quran. Beirut: al-Resalah Publisher (Mu'assasah al- Risalah).

 

Al-Qurtub?, Ab? Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Ab? Bakr ibn Farah al-Ansãr? al-Khazarjial-Andal?s?. (t.t). Al-Jami’ Li Ahkam al-Qurã. Jil. 4. Beirut: Dãr Ihya? al-Turãth al-Arab?y.

 

Al-Tabar?, Muhammad bin Jarir. (2000). Jiimi' al-Bayan fi Ta'wial-Qur'in, Muhammad Shakir (ed). Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

 

Al-Tabr?ni, Abu al-K?sim Sulaim?n bin Ahmad al-Macruf (at-Tabr?ni). (1985). Al- Mu cjam Al-Awsa?h. Al-Riy?d: al-Maktabah al-Mac?ruf.

 

Al-Tirmidz?, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah Al-Turmudzi. (1999 ). Sunan Al- Turmudzi. Kaherah: Dar al-Hadith.

 

Al-Zain, Samih „Atif. (1985). Sifat al-Da’iyah. Beirut: Dar al-Kutub.

 

Al-Zarkash?, Muhammad ibn Bahadur. (1982). I`lam al-Sajid bi Ahkam al-Masajid. Kaherah: Majlis al-A`la li al-Shu?un al-Islamiyyah.

 

Al-Zarr?d, Faisal Muhammad Khayr. (1997). Mushkilat al-Murahiqah wa alSyabab. Beirut: Dar al-Nafis.

 

Ary. D, Lucy Cheser Jacobs, Asghar Razavieh, & Christine K. Sorensen. (2010). Introduction to Research in Education. United States: Wadsworth.

 

Asharaf Mohd Ramli, Abdullah Jalil, Norman Hamdan, Asmaddy Haris, & Mohammad Aizuddin Abdul Aziz. (2012). Pengurusan kewangan masjid: Model imarah masjid, Negeri Sembilan. Nilai, Negeri Sembilan: Wisdom Publication.

 

Asmida Awang. (2010). Program Pembanguna Insan di Masjid Daerah Kuching, Sarawak. Disertasi Sarjana Usuluddin .Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya.

 

Asy-Syah?d Sayyid Qutb. (2000). Tafsir fi zilalil Quran. (trj). Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn.Bhd.

 

Asy-Syauk?n?, Abu Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah. (2007). Fath-hul Qadiir al-Jaami’ Bayna Fannay ar-Riwaayah Wa ad-Diraayah Min ‘Ilm at-Tafsiir”. Beirut: Darul Ma?rifah.

 

At-Tabran?, Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad. (1994). Al-Mu’jam al-Kabir.Tahqiq: Hamdi Abdul Majid as-Salafi. Qaherah: Maktabah Ibn Taimiyyah.

 

At-Tirmidz?, Abu Isa Muhammad bin Isa. (1998). Sunan At-Tirmidz?. Tahqiq: Basyar „Awwad Ma?ruf. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy.

 

Austen, A.D dan Heale R.H. (1997). Pengurusan projek pembinaan: panduan bagi proses dan tatacara. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 

Azarudin Awang, Azman Che Mat & Ahmad Nazuki Marzuki Yaakub. (2011). Tahap pembacaan al-quran dalam kalangan pelajar di UiTM Terengganu. Asean Journal of Teaching & Learning in Higher Education. 2. 83-100.

 

Azhar Ahmad. (2006). Strategi pembelajaran dan pengaturan kendiri pendidikan Islam dan penghayatan akhlak pelajar sekolah menengah. Tesis Dr. Fal, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Aziah Tajudin, & Mohd. Fazli Tajuid. (2016). Kamus pelajar edisi kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Aziana Arifin. (2008). Peranan masjid dalam pembentukan peribadi: suatu kajian di daerah Gombak. Disertasi Sarjana Usuluddin Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya.

 

Azizi Yahaya & Jaafar Sidek Latif. (2005). Membentuk identiti remaja. Bentong: PTS Professional Publising Sdn Bhd.

 

Azizi Yahaya & Kamaliah Nordin. (2006). Relationship between self concepts, Motivation And Parenting Styles Effected Students Achievements. Journal of Science & Mathematics Education . pp. 1-14

 

Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaludin R, Yusuf Boon & Abd Rahim Hamdan. (2007). Menguasai penyelidikan dalam pendidikan. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

 

Azman Che Omar. (2001). Pengurusan Di Malaysia Dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Azman Che Omar. (2003). Pengurusan di Malaysia dari perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Azyyati Mohd Nazim, Fariza Mat Sham & Salasiah Hanin Hamjah. (2013). Ciri-ciri remaja berisiko: Kajian literatur. Jurnal Islamiyyat. Bil. 35, No.1, 111-119.

 

Babbie, E. (1992). The practice of social research. California: Wardsworth.

 

Bollen, K.A. (1989). Structural equations with latent variables. New York: John.

 

Budiman Mustofa. (2011). Pengurusan masjid: gerakan meraih kembali kekuatan dan potensi masjid. Kuala Lumpur: Synergy Media S.A. Majeed & Co. Sdn. Bhd.

 

Buhi ER, Goodson P, & Neilands TB. (2007). Structural equation modeling: a primer for health behavior researchers. Am J Health Behav. 31: 74–85.

 

Burn, R. B. (1995). Introduction to research method . Melbourne: Longma.

 

Burton, D.M. & Bartlett, S.J. (2009). Education Studies Series: Key issues for Education Researchers, Sage.

 

Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS, (2nd ed.). New York: Routledge.

 

Byrne, Barbara M,. (2010). Structural equation modeling with amos: basic concepts, applications, and programming, 2nd ed. New York : Routledge Taylor & Francis Group Cengage Learning.

 

Chua Yan Piaw. (2009). Statistik penyelidikan lanjutan buku 5. Selangor: McGraw Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

 

Chua Yan Piaw. (2009a). Asas statistic penyelidikan (buku 3). Malaysia: McGraw- Hill Sdn.Bhd.

 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison K. (2000). Research methods in education (5th Edition). London: Routledge Falmer.

 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2001). Research methods in education (5th ed.). London: Routledge Falmer.

 

Cohen, R.J. & Swerdlik, M.E. (2002). Psychological testing and assessment: An Communication Sciences, 1995-2000. Human Communication Research, 28(4),531–551.

 

Corcoran, J. & Nichols-Casebot, A. (2004). Risk and resilience ecological framework for assessment and goal formulation. Child and Adolescent Social Work Journal, 21, 211- 235.

 

Creswell, J. W. (2003). Research design: Quantitative, qualitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

 

Creswell, J. W. (2009). Research design: Quantitative, qualitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

 

Creswell, J.W. (2008). Research design; Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.).Thousand Oaks, CA: Sage.

 

Daliya Mat Dari. (2008). Perbandingan tahap prestasi atlet memanah melalui ujian blind shoot dan ujian pernafasan. Project Paper (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan)) - Universiti Teknologi Malaysia.

 

Danial Zainal Abidin. (2005). 7 Formula Individu Cemerlang. Kuala Lumpur: PTS Millenia Sdn. Bhd.

 

Denzin, NK. (1978). The Research Act: A Theoretical Introduction in Sociological Methods. New York: McGraw-Hills.

 

Dinar Fajar. (2007). Usamah bin Zaid. Jakarta: Titian Ilmu.

 

Donahue, M. & Benson, E.L. (1995). Religion and the well-being of adolescents. Journal of Social Issues, 51(2), 145-160.

 

Drucker, Peter F. (2006). The effective executive. New York: HarperBusiness.

 

Ebrahimpour, M., & Withers, B. E. (1992). Employee Involvement in Quality Improvement: A Comparison of American and Japanese Manufacturing Firms

Operating in the US. Engineering Management. Edisi Ke-8. Boston: Allyn Bacon.

 

Fadzila Azni Ahmad. (2009), “Kaedah Pengurusan Institusi-Institusi Pembangunan Berteraskan Islam Di Malaysia, Kajian Ilmiah, Ijazah Doktor Falsafah, Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.

 

Fakhrul Adabi Abdul Kadir. (2006). Kelas Agama Di Masjid-Masjid Daerah Hulu Langat: Kajian Tentang Persepsi Masyarakat dan Keberkesanannya. Tesis Ph.D, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Fariza Md Sham & Azyyati Mohd Nazim. (2015). Pendekatan psikologi dakwah dalam menangani remaja berisiko: fokus pendekatan bimbingan jiwa. Jurnal Hadhari 7, (2), 63-73.

 

Fariza Md Sham. (2015). Kemahiran psikologi dakwah kepada golongan remaja. Al- Hikmah 7,(1), 95-101.

 

Fariza Md. Sham. (2005), Tekanan Emosi Remaja Islam, ISLA-MIYYA-T, 27(1), 3 – 24.

 

Fatimah Ali. (2007). Masalah sosial pelajar dan hubungannya dengan kemerosotan pembelajaran. Jurnal Usuluddin, Bil 25, 145-154.

 

Fatimah Salleh. (2003). Pendidikan Islam di kalangan wanita di Shah Alam: kajian di masjid-masjid. Disertasi Sarjana Usuluddin Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya.

 

Fauziah Ibrahim, Norulhuda Sarnon, Khadijah Alavi, Mohd Suhaimi Mohamad, Noremy Md Akhir & Salina Nen. (2012). Memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan remaja bermasalah tingkah laku: ke arah pembentukan akhlak remaja sejahtera. E-Bangi Journal of social sciences and humanities .Volume 7, Number 1, 084-093.

 

Fauziah Ibrahim. (2009). Dadah dan Pembangunan Belia: Antara Cabaran dan Peranan. Nobaya Ahmad dan Haslinda Abdullah (eds.). Belia dan Pembangunan Modal Insan. Penerbit UPM, Serdang Selangor.

 

Fauziah Mohd Ramli & Aminah Idris. (2007). Pendidikan Islam Tingkatan 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Fayol, H. ( 1916 ). General and Industrial Administration. New York: Pitman.

 

Fayol, H. ( 1949 ). General and Industrial Administration. New York; Pitman.

 

Fazlina Fadzil & Nurulazidah Jaafar. (2012). Kajian pengamalan dan kesedaran pembacaan al-Quran dalam kalangan pelajar muslim Politeknik Port Dickson Negeri Sembilan. Prosiding Seminar Pendidikan Politeknik 2012.

 

Ferdinand, A,. (2002). Structural equation modelling dalam peneltian, Edisi 2. Semarang : Seri Pustaka.

 

Fernandes, L. (1999). Value personalisation: A base for value education. Paper presented at the Third International Conference on Teacher Education, Theme- Almost 2000: crises and Challenges in Teacher Education. 27 June to 1 July.

 

Firestone, W. A. (1993). Alternative arguments for generalizing from data as applied to qualitative research, Educational Researcher, 22,16–23.

 

Flick. U. (2004). An introduction to qualitative research. London: Sage.

 

Foo Say Fooi & Tang Keow Ngang. (2005). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan kolaboratif. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 20, 81–95.

 

Francis, L.J. (1997). The impact of personality and religion on attitudes towards substance use among 13-15 year olds. Drug and Alcohol Dependence, 44(2-3), 95-103.

 

Gay, L.R., & Airasian, P. (2006). Education research: Competencies for analysis and application. (8th ed.). New Jersey, NJ: Prentice Hall.

 

Ghazali Basri. (1984), “Konsep dan Pengertian Pendidikan Menurut Perspektif Islam”, Jurnal Pendidikan Islam, Bil. 2. Selangor: Angkatan Belia Islam Malaysia.

 

Gorsuch, R. L. (1995). Religious aspects of substance abuse and recovery. Journal of Social Issues, 51(2), 65-83.

 

Greenwald, S. (2000). Religiosity and Substance Use and Abuse Among Adolescents in the National Comorbidity Survey. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39(9), 1190-1197.

 

Griffin, R.W. (1996). Management . Boston: Houghton Mifflin Company.

 

H. Ahmad Yani. (2012). Panduan memakmurkan masjid. Jakarta: Gema Insan.

 

Habib Mat Som. (2005). Profil kesediaan guru sekolah menengah terhadap pelaksanaan perubahan Kurikulum. Tesis PhD, Universiti Malaya, Kuala Lumpur yang tidak bercetak.

 

Hailan Salamun & Rofishah Rashid. (2016). Tahap amalan kepemimpinan pengerusi masjid di Terengganu. Journal of Business and Social Development Volume 4 Number 1, 65-77.

 

Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L. & Black W.C. (2010). Multivariate data analysis. Upper Saddle River: Prentice Hall.

 

Hair J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., & Tatham, R.L. (2006). Multivariate data analysis.New Jersey, NJ: Pearson Education.

 

Hair, J. F., Hult, G. T, Ringle, C. M., & Sarstedt M. (2014). A primer on partial least squares structural equation modeling (pls-sem). Thousand Oaks, CA: Sage.

 

Hairunnizam et al., (2009). Masjid dan pembentukan modal sosial: apakah factor penentu aktivism masjid?, Prosiding Bengkel Penyelidikan Gunaan dalam Ekonomi Islam. 983-3198-28-3.

 

Hall, G. S. (1904). Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology, Anthropology,Sociology, Sex, Crime, Religion and Education (2 Vols.). New York: Appleton-Century-Crofts.

 

Hamidah Sulaiman, Zawawi Ismail & Rorlinda Yusof. (2013). Kecerdasan Emosi Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah : Aplikasinya Dalam Membentuk Akhlak Remaja, The Online Journal of Islamic Education (O-jTE), Vol. 1 Issue 2[1].

 

Hamka. (1985). Tafsir al-Azhar Juzu' 18. Jakarta: Pustaka Panjimas.

 

Hanun Asrohah. (1999). Sejarah pendidikan Islam. Jakarta: Logos.

 

Haron Din. (1992). Tasawwur Islam. Shah Alam: Pustaka Hizbi.

 

Hasan Al-Banna Mohamed, Ab Mumin Ab Ghani & Siti Arni Basir. (2015). Nilai- nilai sistem pengurusan kualiti Islam berasaskan al-Quran dan integrasi ilmu saintifik. Jurnal Syariah, Jil. 23, Bil. 1, 25-52.

 

Hasan Alwi. (1997). Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

 

Hasan Mohd. Ali. (1997). Intisari keluarga bahagia. Kuala Lumpur: Akademi Keluarga Bahagia Malaysia (AKRAB).

 

Haslam, S. A., & McGarty, C. (2003). Research methods and statistics in psychology. London: Sage.

 

Hassan Ayub. (1996). Etika Islam: menuju kehidupan yang hakiki. Bandung: Trigenda Karya.

 

Hassan   Langgulung.   (1980). Beberapa pemikiran   tentang   Pendidikan   Islam. Bandung: Al Ma`arif.

 

Hassan Langgulung. (1981). Beberapa tinjauan dalam Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

 

Hawwa, Sa?id Bin Muhammad Daib (pnyt). (1998). Mensucikan jiwa. Terj. Annur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Rabbani Press.

 

Helen T. H. B. (1995). Siri sukan popular fajar bakti renang. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

 

Hodge, D. R., Cardenas, P. & Montoya, H. (2001). Substance use: Spirituality and religious participation as protective factors among rural youths. Social Work Research, 25(3), 153-161.

 

Holbert, R. L., & Stephenson, M. T. (2002). Structural equation modeling in the communication sciences, 1995–2000. Human Communication Research, 28, 531–551.

 

Hopkins, K. D. (1998). Educational and psychological measurement and evaluation. (8th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

 

Huzaifah Sulong, Hairunnizam Wahid, & Mohd Ali Mohd Noor. (2017). Hubungan Antara Latarbelakang Pentadbir Masjid, Pengurusan Kewangan dan Keaktifan Aktiviti Masjid : Kajian di Hulu Terengganu, Terengganu. PROSIDING PERKEM 12, 979 - 990.

 

Hydzulkifli Hashim Omar, Mohd Yazid Isa, & Noraini Yusuff. (2015). Pengurusan Kewangan Dana Masjid: Satu Kajian Di Daerah Kubang Pasu, Kedah. IJMS 22 (2), 115–134.

 

Ibn al-Arab?, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah. (543h). Ahkam al-Quran. Qahirah: Darul Hadith.

 

Ibn Hajar, Abu Fadl Ahmad bin „Ali bin Hajar al-„Asqalani. (2001). Fath al-bari bi sharh sahih al-imam abi ‘Abd Allah Muhammad isma‘il al-bukhari, ditahqiqkan oleh „Abd al-Qadir Saybah al- Hamad al-Riyad: Sahib al-Sammiw al-Maliki al-Amir Sultan bin „Abd al-„Aziz Ali Sa„ud.

 

Ibn Hibb?n, Abu Hatim Muhammad bin Hibban. (1993). ?a??? ibn hibb?n. Tahqiq: Syu?aib al-Arnaut. Beirut: Muassasah ar-Risalah

 

Ibn Kath?r, Ism???l ibn ?Umar Ibn Kath?r; af? al-Ra?m?n Mub?rakf?r?. (2003). Tafsir ibn kath?r. Publisher: Riyadh: Darussalam.

 

Ibn Kath?r, Ism???l ibn ?Umar Ibn Kath?r; af? al-Ra?m?n Mub?rakf?r?. (2000). Tafsir ibn kathir. Publisher: Riyadh : Darussalam.

 

Ibn Khald?n, Ab? Zayd „Abd ar-Ra?m?n ibn Mu?ammad ibn Khald?n al-?a?ram?. (1993). Muqaddimah ibn khald?n; wa Hiya Muqaddimah al-Kit?b al- Musamma Kit?b al-Ibar wa D?w?n al-Mubtada? wa al-Khabar f? Ayy?m al- Arb wa al-„Ajam wa al -Barbar wa Man „?sharahum min Dzaw? al-Sulth?n al- Akbar. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.

 

Ibn Khald?n. Ab? Zayd „Abd ar-Ra?m?n ibn Mu?ammad ibn Khald?n al-?a?ram? (2000). Mukaddimah ibn khaldun. Terj. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ibn Khald?n. Ab? Zayd „Abd ar-Ra?m?n ibn Mu?ammad ibn Khald?n al-?a?ram? (2001). Mukaddimah. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

 

Ibn M?jah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. (t.th). Sunan ibn m?jah. Tahqiq: Muhammad Fu?ad Abdul Baqi. Mesir: Dar Ihya? al-Kutub al-„Arabiah.

 

Ibn Manz?r. (1996). Lisan al-`arab. Jil. 3. Beirut: Dar Ihya? al-Turath al-`Araby.

 

Ibnu Kath?r, „Imaduddin Abul Fida?. (1421H). Tafsir al-Quran al-‘azim, Tahqiq Mustaffa As-Sayyid Muhammad. Kairo: Muassasah Qurtubah.

 

Ibnu Taimiyah, Taqi al-Din Ibn Abd al-Halim. (1983). Al‘ubudiyah: hakikat perhambaan manusia kepada Allah. Terj: Mu?ammal Hamidy. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

 

Ibnul Qayy?m al-Jauziyyah, Mu?ammad bin Ab? Bakr. (1998). Z?d al-ma’?d. terj. Ahmad Sunarto dan Ainur Rofiq. Jakarta: Robbani Press

 

Ibnul Qayyim al-Jawziyyah. (1998). The dispraise of al-hawaa. Tt: Daar al-Bukhari.

 

Idris Berahim. (2010). Pengurusan dan pentadbiran pendidikan : kajian kes masjid di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Phd.UM.

 

Imam Abdurrouf Al-Munawi. (1972). Faidhul qodir syarah Al-jami' ash- shoghir. Beirut, Lebanon: Darul Ma'rifah,

 

Imam Hassan al-Banna (diterj. Ust Salehan bin Ayub). (2003). Himpunan risalah imam hasan al-banna. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

 

Iskandar, Teuku. (1984). Kamus dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ismail Abd Manap. (1998). Peranan Masjid menurut Al-Sunnah: Tumpuan utama kepada masjid-masjid di Brunei Darussalam. M.A. Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Jaafar Ahmad, Sanep Ahmad, Mariani Abd Majid & Hairunnizam Wahid. (2001). Dana dan Harta Masjid di Malaysia: Ke Arah Pengurusan Strategik. National Workshop on Capacity Building Towards Excellance in Econ. Research & Policy Formulation, 23-24, Fakulti Ekonomi UKM dan UUM.

 

Jaafar Muhamad. (2003). Asas pengurusan. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

 

JAKIM. (2013). Buku panduan Qiamullail.

 

James W. Taylor. (1979). Strategic planning for the successful business. New York: Alexander Hamilton Institut Inc.

 

Jessor, R., Costa, F. M., Krueger, P. M. & Turbin, M. S. (2006). A developmental study of heavy episodic drinking among college students: The role of psychosocial and behavioral protective and risk factors. Journal of Studies on Alcohol, 67(1), 86-94.

 

Johnson, B., & Christensen. (2000). Educational research: Quantitative and qualitative approaches. MA: Allyn and Bacon.

 

Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Sa?ari. (2003). Pembangunan Ekonomi Masjid dalam Norrodzoh Hj. Siren & Yusmini Md Yusoff (pnyt.) Membangun institusi masjid. Kuala Lumpur: Intel Multimedia and Publication.

 

Joni Tamkin Borhan, Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Mohammad & Mohd Fauzi Abu@ Hussin. (2011). Membentuk usahawan Muslim: Peranan dana masjid. Al-Basirah, 1(1), 53–63.

 

Joyce M. Hawkins. (2001). Kamus dwibahasa oxford fajar: Inggeris-Melayu, Melayu-Inggeris. Selangor: Penerbit Fajar Bakti.

 

Juanda Jaya. (2003). Dakwah Islamiah di Sarawak: kajian terhadap pengurusan dakwah secara berorganisasi. Phd. FPI UKM.

 

Kamus dewan. (2007). Edisi Ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kamus dewan. (2013). Edisi Ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Khairulnizam Mat Karim & Suzy Aziziyana Saili. (2012). Measuring Religious Leaders (Muslim – Non Muslim) Understanding on Interfaith Dialogue Basic

Concept and its Effect to Social Relation: A Preliminary, The Journal of Islamic Knowledge, 2 (2).

 

Khairulnizam Mat Karim. (2005). Realiti Aplikasi Dialog Antara Agama di Malaysia: Kajian Inter-Faith Spiritual Fellowship (INSaF) dan Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya. Disertasi Ijazah Sarjana Usuluddin. Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

 

Khalid Johari Zurida, Ismail Shuki Osman, & Ahmad Tajuddin Othman. (2009), Pengaruh Jenis Latihan Guru dan Pengalaman Mengajar Terhadap Efikasi Guru Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(2), 3-14.

 

Khalid Muhammad Khalid. (2004). Sejarah 133 wira terbilang di zaman Rasulullah saw. (Terjemahan dan Tambahan Abu Mazaya al-Hafiz). Kuala Lumpur: Al- Hidayah Publishers.

 

Khalim, Z., & Aminuddin, B. A. (2008). Pengurusan tingkahlaku remaja ke arah pemerkasaan pembangunan modal insan: Berdasarkan teori barat dan pendekatan Islam. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan, 6.

 

Kirk, R. E. (1984). Elementary statistic. California: Brooks & Cole Publishing Company.

 

Kogan, S. M., Luo, Z., Murry, V. M. & Brody, G. H. (2005). Risk and protective factors for substance use among African American high school dropouts. Psychology of Addictive Behaviors, 19(4), 382-391.

 

Koontz, H dan Wiehrich, H. (1991). Pengurusan. Terj. Mohd Saimi Mohd Sohod dan Siti Nadzrah Sheikh Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. educational and psychological measurement. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Lokman Ab. Rahman dan Musa Ahmad. (1996). Pengantar sains pengurusan masjid. Melaka: Majlis Islam Melaka.

 

Looney, L. (2003). Understanding Teachers? Efficacy Beliefs: The Role Of Professional Community. Doctoral Dissertation. University Of Maryland.

 

Mahayudin Abu Bakar. (2007). Aktiviti Dakwah Di Masjid-Masjid Di Bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM): Satu Penilaian. Disertasi Sarjana Usuluddin Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya.

 

Mahmood, N.M., Nadiah Elias, Noor Azizah Ahmad, Saedon Awang & Ahmad Martadha. (1997). Kajian Gaya Hidup Remaja Negeri Kedah. Al-Bukhary Foundation, Kedah Islamic Development Foundation and Kedah Youth Council Research Grant: Contract Research Report, UUM-MBK.

 

Marzuki Sepiaail. (2011). Pengurusan Program Masjid Sultan Idris Shah Ii, Slim River, Perak Dalam Pemantapan Akidah, disertasi sarjana Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Maslow, Abraham H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Brothers.

 

Mc Cullough, M.E & Willioughby, L.B. (2006). Religion, Self-Regulation And Self Control: Association, Explanation And Implication. Psychological Bulletin, 135(1), 69-35.

 

McIntire, S. A. & Miller, L. A.. (2007). Foundations of psychological testing: A practical approach. Edisi ke-2. Thousand Oaks: Sage Publications.

 

Md Zuki Hashim. (2008). Mengurus acara rasmi sekolah. Selangor: PTS Professional Publising Sdn.Bhd.

 

Merriam, S.. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Josey-Bass.

 

Michel, N dan Burton, C. (1995). Basic project management. Singapore: Singapore Institute of Management.

 

Michelle, C., Thomas, R.M. & Sinyangwe, I.M. (1989). Adolescent Conceptions of Moral: Haiti The United Sates, & Zambia. Youth & Society, 21 (2).

 

Mohamad Zain Dolah. (1999). Khutbah Jumaat Di Wilayah Persekutuan : Suatu Kajian Mengenai Isu-Isu Akidah. Disertasi Sarjana Jabatan Pengajian Islam. Universiti Malaya.

 

Mohammad Kamal Hassan. (1996). Toward actualizing Islamic athical and educational principel in Malaysian society (some critical observation). Petaling Jaya: ABIM.

 

Mohammad Naim Mat Salleh. (2003). Pencapaian Tilawah al-Quran Melalui Penggunaan Kaedah Iqra? di Sekolah-Sekolah Rendah Kebangsaan Daerah Setiu, Terengganu. Projek Penyelidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi.

 

Mohammad Sabran Harun. (2013). Pengurusan aktiviti dakwah di masjid daerah kerian, perak: kajian tentang persepsi dan masalah disertasi ini dikemukakan untuk memenuhi keperluan bagi ijazah sarjana usuluddin (secara penyelidikan) Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

 

Mohammed Zabidi, Mahfuzah and Kassan, Nurul Himmah and Mohd Ali, & Abd Shukor. (2011). Persepsi remaja terhadap institusi masjid: perbandingan antara remaja bandar dan luar bandar di Negeri Selangor. Research Reports. Centre for Islamic Thought and Understanding (CITU), Shah Alam. (Submitted).

 

Mohd Affandi Hassan, (1992). The tawhidic approach in management and public administration: concept, principles and an alternative model. Kuala Lumpur: INTAN.

 

Mohd Fadzilah Kamsah & Syaidatun Nazirah. (2008). Psikologi cinta. Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn Bhd.

 

Mohd Fadzilah Kamsah & Syaidatun Nazirah. (2010). Psikologi cinta. Kuala Lumpur: PTS.

 

Mohd Fadzilah Kamsah. (2011). Menangani anak biadab. Kuala Lumpur: Telaga Biru.

 

Mohd Faisal Mohamed, Zawawi Ismail & Rahimi Md Saad. (2008). Celik al-Quran: cabaran dan realiti dalam Pendidikan Islam di sekolah. MyJurnal. Volume 31, No. 1.

 

Mohd Khairulazman Abu Bakar & Azman Che Mat. (2015). Profil Demografi Pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (Psmza) Dalam Pembacaan Al-Quran. Volume 4 Issue 2 2. Academia Journal UiTMT.

 

Mohd Majid Konting. (2000). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mohd Majid, Konting. (1990). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur, Malaysia: DBP.

 

Mohd Mohadis Haji Yasin. (1997). Pengurusan dan Pentadbiran Institusi Masjid:Kajian Kes di Negeri Melaka. Disertasi Sarjana Usuluddin, Akedemi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Mohd Rashid Ab Hamid, Zainol Mustafa, Nur Riza Mohd Suradi, Fazli Idris & Mokhtar Abdullah. (2013). Perbandingan Anggaran Parameter Terhadap Model Kecemerlangan Prestasi Institut Pengajian Tinggi (IPT) Bersandarkan Nilai Teras: Pendekatan Penganggaran Kebolehjadian Maksimum (ML) dan Kuasa Dua Terkecil Separa (PLS). Sains Malaysiana 42(8): 1159–1166

 

Mohd Shukri Hanapi. (2017). Tasawur Teori Pembangunan Lazim: Analisisdaripada Perspektif Tasawur Islam, Jurnal Hadhari 9, (1), 49-61.

 

Mohd Yahya Mohd Hussin , Fidlizan Muhammad, Azila Abdul Razak, Mohamad Ali Roshidi Ahmad. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Keupayaan Pengembangan Dana Masjid. Sains Humanika 2,1, 13–21.

 

Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Muhammad dan Mohd Yazid Isa. (2011). Dana Masjid Menjana Ekonomi Ummah. Jurnal Muamalat, 4, 199–213.

 

Mohd Yaser bin Sehat @ sehar. (2010). Aplikasi pengurusan dakwah khalifah Umar ibn al-Khatab r.a: kajian terhadap pentadbiran ekonomi madinah. Disertasi sarjana. Fakulti Pengajian Islam. UKM:Bangi

 

Mohd Yusuf Ahmad. (2000). Sejarah dan kaedah pendidikan al-Quran. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.

 

Mohd Zainul Arifien bin Mohd. (2006). Kaedah pembelajaran tajwid dan hafazan al- Quran. Fakulti Pendidikan: UKM.

 

Mohd. Sheffie Abu Bakar. (1995). Metodologi penyelidikan: untuk ekonomi dan bidang-bidang berkaitan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mondy, R.W dan Premeaux. (1995). Management: concepts, practices. New York: John Wiley & Sons.

 

Muhammad Abd al-Rauf. (1987). Management and adminstration from an Islamic perspective. (1st Ed.), Kuala Lumpur: Islamic Affairs Division, Prime Ministers Department.

 

Muhammad al-Buraey. (1985). Administrative development: An Islamic perspective. Keagan Paul International: London, United Kingdom

 

Muhammad al-Ghazali. (2008). Akhlak seorang muslim. Kuala Lumpur: Crescent.

 

Muhammad Faizal A. Ghani, Norfariza Mohd Radzi, Husaina Banu Kenayathulla, Saedah Siraj, Gary C. Crow, dan Faisol Elham. (2013). Komuniti

pembelajaran profesional menurut perspektif Islam. Jurnal Hadhari 5, (2), 27- 52.

 

Muhammad Ham?d & Khaulah Darwish. (1997). Tarbiyyah al-mar?hiq fi rih?ab al- Isl?m. Dar Ibn Hazim: Al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah.

 

Muhammad Idris al-Marbawi. (1998). Kamus idris al-marbawi arab melayu. Kuala Lumpur: Dar al-Nu?man.

 

Muhammad Zaini Yahya, Muhammad Ariffin & Afandi Sahi. (2007). Pendidikan Islam tingkatan 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Muhammad Zaini Yahya, Muhammad Ariffin & Afandi Sahi. (2004). Pendidikan syariah islamiah tingkatan 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Muhd Muhadis Yasin. (1997), “Pengurusan dan Pentadbiran Institusi Masjid: Kajian Kes di Negeri Melaka”, Disertasi Ijazah Sarjana Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

Munawwir, A.W. (1997). Kamus al-munawwir. Surabaya: Pustaka Progressif.

 

Murni Yunus Mawar. (2017). Pendekatan Apresiasi terhadap Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Pembelajaran Matematik. Proceeding of the 4th International Conference on Management and Muamalah.

 

Musigsaran, P. (1994). The relationship of certain personal status factors of the principal. Tesis Sarjana, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

 

Musl?m, Abul Husain Musl?m bin Al-Hajjaj. (1996). ?a??? musl?m. Tahqiq: Muhammaf Fu?ad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya? at-turath al-„arabi.

 

Mustaffa Muhammad Tahhan. (1997). Model Kepimpinan dalam amal Islami. Jakarta: Robbani Press.

 

Mustapha al-B?gh?, Mustapha al-Khen, & Ali Asy-Syarbaji. (2004). Manhaj fiqh As- Shafie. Disemak Abu Hassan Din, al-Hafiz. Kuala Lumpur: Darul Fajr.

 

Neuman, W.L. (2006). Basics of social research: qualitative and quantitative approache. Boston: Allyn & Bacon.

 

Nik Azis Nik Pa. (2007) “Konsep amalan masjid terbaik,” dalam Islam Hadari Kekuatan Masjid dalam Menjana Masyarakat Gemilang, ed. Abd.Hamid Othman (Putrajaya: Yayasan Islam Hadhari, 125.

 

Nima Jentae. (2002). The Islamic Religious Councils, the Institution of the Mosque, and the Institution of Qadi under the Islamic Religious Affairs in Thailand. Thesis M.A. Fiqh and Usul al-Fiqh, Gombak, Universiti Islam Antarabangsa.

 

Noor Hafizah Mohd Haridi, Ahmad Munawar Ismail, Maizan Mat@Muhammad, Norsaleha Mohd Salleh. (2017). Elemen pembangunan modal insan dalam program pemulihan remaja di Taman Seri Putri, Cheras. 4 th International Research Management & Innovation Conference. Institut Latihan Malaysia (ILIM) Bangi,

 

Nor Akrimi Mohd Ali. (2015). „Ubudiyah dalam organisasi: satu kajian konsep. Prosiding Seminar Pengurusan Islam: Ke Arah Pemantapan Ummah. Disunting oleh: Ahmad Irdha Mokhtar dan Zulkefli Aini. © Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, Selangor.

 

Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Education.

 

Noresah Baharom. (2010). Kamus dewan edisi keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Norrodzoh Siren & Yusmini Md Yusoff. (2003). Membangun institusi masjid. Jabatan Dakwah dan pembangunan Insan Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication.

 

Norzalita A. Aziz, Ahmad Azmi M. Ariffin & Tan Wie Vien. (2009). Kajian awal ke atas potensi pelancongan kembaraan dalam pasaran remaja di Malaysia. Jurnal Pengurusan, 29, 37-74.

 

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

 

Nurul Asiah Fasehah Muhamad, Mohd Isa Hamzah, & Ab. Halim Tamuri. (2014). Kesan kepercayaan epistemologi Islam terhadap pembentukan konsep kendiri

guru Pendidikan Islam. JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education, 5 (2), pp. 15-24.

 

Nurzatil Ismah Azizan, Nazneen Ismail, Sahlawati Abu Bakar, Zanariah Dimon & Asma? Wardah Surtahman. (2015). Permasalahan sosial dalam kalangan remaja di Selangor: satu tinjauan, International Conference on Aqidah, Dakwah And Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur.

 

O?Leary, A. (2004). The essential guide to doing research. London: SAGE Publications.

 

Omardin Ashaari. (1997). Pengurusan Persatuan suatu panduan lengkap. Kuala Lumpur: Utusan Piblications & Distributors Sdn Bhd.

 

Othman Mohamed. (2001). Penulisan tesis dalam bidang sains sosial terapan. Selangor: Universiti Putra Malaysia.

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. (Edisi Ketiga). London, UK: Sage Publications.

 

Poulson, R.L., Eppler, M.A, Satterwhite, T.N, Wuensch, K.L. & Bass, L.A. (1988). Alcohol consumption, strength of religious beliefs nd 11Risky Sexual Behavior In College Students. Journal of American College Health, 46(5), 22.

 

Rahim Abdullah. (1994). Asas Pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distributors Sdn. Bhd.

 

Ramlan & Nor Aishah. (2002). Tasawwur Islam tingkatan 4. Kuala Lumpur: Cerdik Publication Sdn Bhd.

 

Ramli Awang. (2002). Tasawwur rabbani menurut al-Qur’an dan al-Sunnah. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.

 

Rasid Muhamad, Mohd Yadman Sarwan & Salahudin Suyurno, S. (2008). PengurusanIislam teori dan praktis. UiTM, Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA).

 

Razaleigh bin Muhamat@Kawangit. (2002). Memperkasakan Aktiviti Masjid sebagai Medium Dakwah, Seminar Pembangunan Masjid. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

 

Robiah Kulop Hamzah. (2001). Remaja dan pengurusan diri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Robson, C. (2002). Doing qualitative research: A resource for social scientists and practitioner-researchers. (2nd ed.).Oxford: Blackwell.

 

Robson, Colin. (2002). Real world research: a resource for social scientists and practitioner researchers. Oxford: Blackwell

 

Rohaty Mohd. Majzub, & Abdullah Mohd. Noor. (2001) Persepsi Remaja Terhadap Masa Hadapan, Jurnal Pendidikan, 26, 37 – 52.

 

Roslan Mohamed. (2003). "Keberkesanan Program Masjid: Kajian Umum Masjid- Masjid Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur", dim. Norrodzoh Hj. Siren & Yusmini Md. Yusoff, eds, Membangun Institusi Masjid. Kuala Lumpur: Jabatan Dakwah & Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya & Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication.

 

Rue, L.W. dan Byars, L.L. (2000). Management: skills and application. ( Edisi ke-sembilan). Bostons : McGraw-Hill.

 

Sabitha Marican & Mahmood Nazar Mohamed. (1995). Pencemaran Budaya Remaja: Siapakah Yang Bertanggungjawab. Jurnal Kebajikan Masyarakat, 18(1), 21- 35.

 

Sabitha Marican. (2006). Penyelidikan sains sosial pendekatan pragmatik. Batu Caves: Penerbit Edusystem Sdn.Bhd.

 

Sacid bin cAli bin Wahf al-Qahthani. (2006). Ensiklopedia solat menurut al-Qur’an dan as-sunnah. Jakarta: Terbitan Pustaka Imam asy-Syafi?e.

 

Safaee Zakaria & Mohd Zin Daud. (2003). Buku teks tasawwur Islam tingkatan 5. Kuala Lumpur: Pustaka Aman Press.

 

Safinah Ismail, Muhamad Fekri Yusoff, Mariam Abd Majid, Syarbaini Ahmad & Sahlawati Abu Bakar. (2015). Pendidikan dewasa: kajian di masjid al azhar KUIS. Proceeding of the international conference on masjid, zakat and waqf (IMAF ), 1-2, Shah Alam, Selangor, Malaysia.

 

Saharizah Mohamad Salleh & Abdul Munir bin Ismail. (2018). Tahap keaktifan aktiviti dakwah remaja di masjid-masjid negeri Selangor: Satu Tinjauan. Jurnal Hal Ehwal Islam & Warisan Selangor. Bil 2 No 1.

 

Sarina Othman. (1995). “Menangani Masalah Bohsia”. Moral dan Pendidikan, 7. ms. 48-50

 

Sarkiah Shaari. (2005). Masjid Negara: Suatu Kajian tentang usaha-usahanya dalam pendidikan kanak-kanak. Tesis Sarjana Usuluddin Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya).

 

Sashkin, M. & Morris. W.C. (1987). Experiencing Management. Massachusetts: Addision-Wesley Publising Company.

 

Schumacker, R. & Lomax, R. (2004). A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling. (2nd Ed). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Sdn. Bhd.

 

Shah, R., & Goldstein, S. M. (2006). Use of structural equation modeling in operations management research: Looking back and forward. Journal of Operations Management, 24(2), 148-169

 

Sherman, Philip M. (1982). Strategic planning for technology industries. Massachusetts : Addison-Wesley Pub. Co.

 

Shukri A, Yahya D, Wan Abd Rahman Khudri WA, Madiha MI & Shahril Fazli MH. (2014). Penghayatan Solat Dan Pengimarahan Masjid : Kajian Dalam Kalangan Pelajar Universiti Utara Malaysia. Proceeding Soc Sci Res ICSSR. 786-797.

 

Siddiq Fadzil. (2003). Perspektif Qur’an: Siri wacana tematik, Kajang: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

 

Sideravici?te S, Gaili?niene A, Visagurskiene K, & Vizbaraite D. (2006).The effect of long-term swimming program on glycemia control in 14-19-year aged healthy girls and girls with type 1 diabetes mellitus. Medicina (Kaunas). 42(6):513-8.

 

Sidi Gazalba. (1962). Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam. M.A. di Fakultas Sastera, Universitas Nasional Indonesia.

 

Siti Hoiriyah Cholid. (2000). Mosque Management in Malaysia: A Framework for Enhancement Initiatives, Master of Management, UIAM, Gombak, Selangor.

 

Siti Suhaila Ihwani. (2016). Kesediaan amalan guru pendidikan Islam dalam pengajaran elemen pendidikan seks. Dr. Falsafah. Fakulti Pendidikan. University Kebangsaan Malaysia.

 

Slocum, John. W dan Don Hellrigel. (2009). Fundamental of organizational behavior. Australia: Thomson South Western.

 

Smith, E., & Comyn, P. (2003). The development of employability skills in novice workers through employment. NCVER: Adelaide.

 

Southwouth, G. (1993). A closer look: An etnographic study of a primary headteacher. Kertas kerja yang dibentangkan di British Educational Research Association Conference, University of Liverpool, September.

 

Steinman, K.J. (2004). Religious activity and risk behavior among African American adolescents: Concurrent and developmental effects. American Journal of Community Psychology, 25(1), 117-122.

 

Stoner, A.F. dan Wankel, C. (1989). Pengurusan. Terjemahan Yaakob Ibrahim. (Edisi Ke-tiga). Petaling Jaya: Amiza Publishing Sdn. Bhd.

 

Stoner, J. A. F., & Wankel, C. (1981). Management. New York: Prentice Hall. 

 

Stylianou, S. (2004). The Role of Religiosity in the Opposition to Drug Use. International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology, 48(4), 429-448.

 

Subhi Salleh. (1978). Kajian al-Quran. (terj. Zainal Abidin abdul Kadir). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Suhaila Nadzri, Norzalina Zainudin, Siti Syuhada Abd Rahman, Ahmad A?toa? Mokhtar, NorRosmawati Abdul Karim, Nazifah Mustaffha.(2015). Keperluan pendidikan formal kepada imam-imam di malaysia: nilai tambah kepada kerjaya sebagai imam. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF) 1-2, Shah Alam, Selangor, MALAYSIA

 

Suhr, D.D. (2002). SEM for Health, Business, and Education. Proceedings from the 27th Annual SAS® Users Group International Conference. April 14-17, Orlando, Florida.

 

Sulaiman,S.(2006).Panduan menjadi ibu bapa cemerlang. Selangor: PTS Millenia Sdn.Bhd

 

Syarifah Hayaati Ismail al-Qudsy. (2010). Etika penjawat awam dari perspektif Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Syarifah, M.N., Turiman, S., Syamsilah, R., Rahil, M., Haslinda, A., Ismi Arif, I. & Mursyid, A. (2010). Laporan Kajian Fenomena Merempit dan Potensi Remaja Lasak di FELDA. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

 

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

 

Tajul Ariffin Noordin. (1997). Pembangunan manusia dalam pendidikan Negara. Asas-asas pendidikan. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM.

 

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (Eds.). (2003). Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousand Oaks, CA: Sage.

 

Tengku Abdul Muhaimin Raja Abdul Rahman@Raja Soh & Nor „Azzah Kamri (2017). Kepimpinan dalam pengurusan masjid: kajian di masjid Ban Nua. Proceedings of the International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia 2017 Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor Malaysia Academy of Islamic and Arabic Studies, Princess of Naradhiwas University, Thailand.

 

Terry, George R. (1968). Principles of management. Illinois : Ricard D. Irwin 

 

Tschannen-Moran, M., Hoy, A.W. & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research 68: 202-248.

 

Tunku Sarah Tunku Mohd. Jiwa. (1997). Pembinaan Model Penerapan Nilai di dalam pengajaran di Institut Pengajian Tinggi (IPT). Tesis Ph.D., Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Ulwan, Abdullah Nasih. (2015). Tarbiyatul Aulad. (Jilid 2). Terj. Muhammad Ikhwan bin Abdullah. Selangor: Publishing Sdn Bhd.

 

Vasudevan T. Arasoo. (1989). Siri pendidikan fajar bakti. Olahraga teknik dan kemahiran. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

 

Wallace, J. M., Brown, T. N., Bachman, J. G. & Laveist, T. A. (2003). The influence of race and religion on abstinence from alcohol, cigarettes and marijuana among adolescents. Journal of Studies on Alcohol, 64(6), 843-848.

 

Wallace, J.M., Yamaguchi, R., Bachman, J.G., O?Malley, P.M., Schulenberg, J.E. & Johnston, L.D. (2007). The role of individual and contextual influences. Social Problems Journal, 54 (2), 308-327.

 

Wan Mohd Nor Wan Daud. (1988). Budaya ilmu: konsep, prasyarat dan perlaksanaan di Malaysia. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise

 

Wiersma, W. ( 2000). Research methods in education: An introduction (7th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

 

Wiersma, W., & Jurs, S. G. (2005). Research method in education: An introduction. (8th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.

 

Wuensch, Karl L. (2006). An introduction to structural equation modeling. Greenville NC: East Carolina University.

 

Yaakub Abdul Rahim. (1996), Keupayaan Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur Sebagai Pusat Pembangunan Beila Setempat dari Pandangan Pegawai Dan ahli jawatankuasa. Disertasi Sarjana Sains, Universiti Putra Malaysia.

 

Yin, R. K. (2009). Case study research: design and methods. (4 ed.). Los Angeles, CA: Sage

 

Yin, R. K., (1994). Case study research: Design and methods. (2nd Ed.) Thousand Oaks: Sage

 

Young, Trevor L. (1994). Planning projects : 20 steps to effective project planning. Petaling Jaya, Selangor: Pelanduk Publications.

 

Yusmini Md. Yusoff & Mohd Anwarulhaq Sulaiman. (2004). Kajian Tentang Maklum Balas Masyarakat Terhadap Aktiviti Masjid-masjid Negeri di Semenanjung Malaysia. Jurnal Usuluddin, 20, 201-222.

 

Yusmini Mohd Yusoff & Norrodzoh Hj Siren. (2003). (Editor) Membangun Institusi Masjid. Kuala Lumpur: Jabatan Dakwah dan Pembangunan Masjid dan Intel Multmedia Publication .

 

Zainuddin Ayip. (2009). Golongan Profesional Perlu Bantu Urus Masjid, Milenia Muslim. Bil 85. YADIM.

 

Zainuddin Jaafar. (2001). Ke Arah Menjadikan Institusi Masjid Sebagai Pusat Kecemerlangan Komuniti Islam Selangor. Jurnal YADIM, 2.

 

Zainudin Awang. (2011). A handbook on SEM: Structural equation modelling (2nd Edition). Kelantan: Universiti Teknologi MARA.

 

Zainudin Yusof. (2015). Konsep AIDA Dalam Pengurusan Masjid. Prosiding Seminar Pengurusan Islam: Ke Arah Pemantapan Ummah. Disunting oleh: Ahmad Irdha Mokhtar dan Zulkefli Aini.© Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, Selangor.

 

Zainudin, A. (2012). Structural equation modeling using AMOS graphic. Shah Alam: Universiti Teknologi MARA Publication Centre (UPENA).

 

Zainudin, A. (2014). Structural equation modeling for academicians and practitioners. Bangi Selangor. Malaysia: MPWS Publisher.

 

Zainudin, A. (2015). SEM made simple: A gentle approach to learning structural equation modeling. Bangi Selangor. Malaysia: MPWS Publisher.

 

Zainudin, Awang. (2012). Structural equation modeling using Amos graphic. Shah Alam. Selangor. Malaysia: UiTM Press Publisher.

 

Zakaria Stapa, Noranizah Yusuf & Abdul Fatah Shaharudin. (2012). Pendidikan menurut al-quran dan sunnah serta peranannya dalam memperkasakan tamadun ummah. Jurnal Hadhari Special Edition, 7-22.

 

Zaki Misi?al. (1985). Al-Ni’mah Al-Kubra. (Sorotan Pemikiran Dakwah al-Islamiah), Qahirah: Mathba?ah al-Sa?adah.

 

Zoe S. Dimitriades. (2000). Total involvement in quality management, Team Performance Management: An International Journal, Vol. 6 Issue: 7/8, pp.117-122.

 

Zulkefli Aini, & Nurul Dalilah Yahaya. (2015). Pengimarahan Masjid Berdasarkan Proses-Proses Pengurusan Islam. Prosiding Seminar Pengurusan Islam: Ke Arah Pemantapan Ummah Disuntingoleh:Ahmad Irdha Mokhtar dan Zulkefli Aini.© Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, Selangor.

 

 

LAMAN WEB

 

Laman Web Brunei, Jame' “Asr Hassanil Bolkiah Mosque

:http://www.jameasr.cjb.net. Diakses pada 15 Nov 2012.

 

Laman Web Jabatan Hal Ehwal Masjid: http://www.masjid.gov.bn/index.htm.

Diakses pada 25 Oktober 2013.

 

Laman Web Jabatan Kemajuan Islam Malaysia: http//www.islam.gov.my.

Diakses pada 25 Oktober 2013.

 

Laman Web Masjid Negara: http://www.islam.gov.my/mn/. Diakses pada 10 Nov 2014

 

Laman Web Masjid Putra - http://www.pjholds.com.my/0899/08991901.htm.

Diakses pada 12 Nov 2013.

 

Laman Web Masjid-Masjid di Kuala Lumpur:http://www.solat.net/masjid/maskl.html.

Diaksaes pada 10 Nov. 2014

 

Laman Web Masjid-Masjid Di Singapura: http://www.mosque.org.sg/. Diakses pada 10 Dis 2012.

 

Laman Web Rasmi Jais: www.jais.gov.my/.Diakses pada 15 Nov 2012 .

 

Laman Web Wikipedia Indonesia: https://id.wikipedia.org/wiki/Diskusi. Diakses pada 24 Sept 2017.

 

LamanWeb:http://ww1.utusan.com.my/utusan/Rekreasi/20121118/rk_01/Aktiviti- lasak-untuk-remaja © Utusan Melayu (M) Bhd. Diakses pada 18 Feb 2018.


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)