UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Saripah Dora Ismail
Title :Kajian terhadap nilai patriotisme dalam Leftenan Adnan Wira Bangsa
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Institut Peradaban Melayu
Year of Publication :2021
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian  ini  bertujuan  mengkaji  nilai  patriotisme  dalam  novel  Leftenan  Adnan  Wira Bangsa    yang   digunakan   dalam   mata   pelajaran   Bahasa   Melayu   untuk   pelajar Tingkata.n  4.   Kajian  ini  menggunakan  teori  Teksdealisme  oleh  Abdul    Rahman Napiah.  Kaedah  kajian  yang   digunakan  adalah  reka  bentuk  kuantitatif  dengan  . gabungan  antara analisis teks, penilaian  berstruktur di dalam kelas  dan  soal selidik. Kaedah analisis teks digunakan untuk menilai watak  dan peristiwa yang menerapkan unsur  patriotisme.  Kaedah  penilaian  pra  dan  pasca  di  dalam   kelas  dijalankan  bagi menilai kebolehan pelajar terhadap mendefinisikan maksud patriotisme.  Penilaian ini dijalankan berdasarkan model penilaian formatif Tessmer. Sementara itu, soal selidik  digunakan  bagi  mengenal  pasti  kesesuaian  teks  dengan  peringkat  usia  pelajar.  Tiga jenis   instrurnen  kajian  telah  digunakan  iaitu  teks  novel,  rekod  anekdot  dan  borang soal    selidik.   lnstrumen   tersebut   telah   disahkan   oleh   tiga   orang   pakar.   Bagi  menjalankan    penilaian    berstruktur,    subjek    kajian    dipilih    berdasarkan    teknik  persampelan  kebarangkalian  melibatkan  35  orang  pelajar  Tingkatan  4  di  sebuah sekolah  menengah kebangsaan di negeri Selangor. Soal selidik melibatkan 31 orang responden guru bahasa  Melayu di daerah Hulu Selangor yang dipilih melalui teknik persampelan  bertujuan.  Data  kajian   dianalisis  menggunakan  analisis  teks  novel, analisis    korelasi  dan  analisis  deskriptif.   Hasil  analisis  teks  novel  oleh  penyelidik menunjukkan   bahawa   terdapat   47   unsur    patriotisme   watak   utama   dengan   11 kekerapan  menjurus  kepada  jati  diri  mengatasi  unsur   yang  lain.  Sementara  itu,  16 watak sampingan lain turut mempamerkan patriotisme dengan  kekerapan watak Pak Saidi    mengatasi    watak.    sampingan    yang    lain.    Analisis     statistik    deskriptif menunjukkan tahap  kebolehan pelajar mendefinisikan patriotisme selepas  pengajaran aspek  novel  telah  meningkat.  Analisis  korelasi  pula  menunjukkan  hubungan   positif yang  kuat  dan  signifikan  (r=0.80;  p

References

A.  Karim  Abdullah.  (1993).  Pemimpin  dan  Sasterawan.  Kuala  Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abdul   Halim   Ali.   (2012).   Pemahaman   Sejarah   Terkini   Terhadap Penceritaan Perjuangan 

menentang Penjajah dalam Novel ‘Pahlawan Rimba  Malaya’  Karya  Keris  Mas.  (Peny  Abdul  Latif  

Abu  Bakar) Institut Peradaban Melayu. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Abd Kadir Mohd Ayub & Mohamad Rafiq Abdul Rahman. (2012).

Benarkah  Belia  Kita  Semakin  Melampau.  (Jilid  50,  Bil  9,  m.s.  10). Dewan Masyarakat. Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Abdul   Latiff   Abu   Bakar.   (2012).   Peranan   Puisi   dalam   Gerakan Kebangsaan di Malaysia. 

Institut Peradaban Melayu. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Abdul Latip Talib. (2008). Leftenan Adnan Wira Bangsa. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors 

Sdn Bhd.

 

Abd   Rahim   Abd   Rashid.   (2004).   Patriotisme   Agenda   Pembinaaan Bangsa.Kuala Lumpur:  

Utusan, Publication & Distributors Sdn Bhd.

 

Abdul   Rahim   Hamdan   &   Ismail   Fauzi   Jamaludin.   (2005).   Tahap Perpaduan   Pelajar   

Pelbagai   Kaum   Dalam   Pelajaran   Kemahiran Hidup  Bersepadu  (KHB).  Fakulti  Pendidikan,  

Universiti  Teknologi Malaysia.

 

Abdul   Rahman   Abdullah.   (2005).   Falsafah   dan   Kaedah   Pemikiran.

Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Abdul  Rahman  Abdul  Aziz.  (2014).  Isi-Isi  Ketahanan  Nasional.  Kuala Lumpur: Institut 

Terjemahan Buku Malaysia Sdn Bhd.

 

Abdul  Rahman  Napiah.  (2013).  Berdiri  di  Akar  Diri:  Kritikan  Sastera Melayu  Pasca  Moden.  

Kuala  Lumpur:  Institut  Terjemahan  dan  Buku Malaysia Berhad

 

Ahmad  Zaharuddin  Sani  Ahmad  Sabri.  (2014).  Raksa  Raya  Malaysia, Kuala Lumpur: Institut 

Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad

 

Alimi   Mat   Said.   (2009).   Unsur-Unsur   Sejarah   dalam   Novel-Novel Terpilih  Karya  Abdul  

Latif  Talib  (Kajian  Teks  Novel).  Tesis  Sarjana

Tidak diterbitkan. Tanjung Malim: Univeristi Pendidikan Sultan Idris.

 

Anantha  Raman  Govindasamy.  (2015).  Metodologi  Penyelidikan.  (Peny Saidatul  Nornis  Hj  

Mahali  &  Sim  Chee  Cheang).  Kota  Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

 

Anuar  Ahmad  et.  Al.  (2015).  Pengetahuan  Nilai  Patriotisme  pelajar Berdasarkan Pembelajaran 

Subjek Sejarah. Jurnal Pembangunan Belia Volume-13. Kuala Lumpur: Instutut Penyelidikan Pembangunan 

Belia Malaysia.

 

Awang Saariyan. (2014). Teras Pendidikan Bahasa Melayu Edisi Kedua.

Batu Caves: Selangor. PTS Akademia.

 

Azizi  Yahya,  Shahrin  Hashim,  Jamaludin  Ramli,  Yusof  Boon  &  Abdul Rahim Hamdan. (2006).  

Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori, Analisis & Interpretasi Data. Kuala Lumpur: PTS 

Profesional.

 

Azrina  Arifin.  (2010).  Kebersesanan  dan  Kesesuaian  Modul  Berlagu Pantun dalam Pengajaran dan 

Pembelajaran Novel Azfa Hanani untuk pelajar  Tingkatan  4.  Tesis  Sarjana  yang  Tidak  

Diterbitkan.  Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Babbie  E.  (2010).  The  Practice  of  Social  Research.  USA:  Wadsworth Cengage Learning.

 

Berita Harian. (2015). #Sehatisejiwa Suntik Jiwa Merdeka. Diperoleh pada Ogos, 23 2015.

 

Bhasah  Abu  Bakar.  (2007).  Kaedah  Analisi  Data  Penyelidikan  Ilmiah, Kuala lumpur: Utusan 

Publication & Distributors Sdn Bhd.

 

Bilcher   Bala.   (2015).   Penulisan   Kritikal   dan   Dokumentasi   untuk Penyelidikan  

Kualititatif.  (Peny  Saidatul  Nornis  Hj  Mahali  &  Sim Chee Cheang). Kota Kinabalu: Universiti 

Malaysia Sabah.

 

Chan,  J.K.L  &  Sharija  Che  Shaari.  (2015).  Garis  Panduan  Penulisan Tesis.  (Peny  Saidatul  

Nornis  Hj  Mahali  &  Sim  Chee  Cheang).  Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

 

Chamil  Wariya,  (2007).  Malaysia:  50  Fakta  Asas  Kenegaraan.  Kuala Lumpur: Media Global 

Matrix Sdn Bhd.

 

Chew,  F.P.  (2009).  Pendidikan  Sastera  Perpaduan  Menerusi  KOMSAS Tingkatan  4:Pelaksanaan  

dan  Kesannya  Jurnal  Pendidikan  Malaysia 34(2)(2009): 15 – 31. Bangi:  Penerbit UKM

 

Creswell,  J.  W.  (2003).Research  Design:  Qualitative,  Quantitative  and

Mix Methods Approaches. London: Sage Publications.

 

Daniel  Bar  Tal  dan  Ervin  Staub.  (1997).  Patriotism  in  the  Lives  of

Individuals and Nations. Nelson-Hall Inc: USA

 

Denzin,  NK.  (1978).  The  Research  Art:  A  Theoretical  Introduction  in Sociological Methods. 

McGraw-Hills: New York.

 

Dewan  Siswa.  (2013).  Menghormati  Sensitiviti  Kaum,  (Jilid  35,  bil  11,

m.s. 38-39) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Fauzi  Jamal  &  Mohd  Saifoul,  (2014).  Kaedah  Penyelidikan  &  Analisis Data SPSS. Sintok: 

Penerbit Universiti Utara Malaysia.

 

Fauziah   Shaffie   dan   Ruslan   Zainnuddin.   (2000).   Sejarah   Malaysia.

Penerbitan Fajar Bakti: Petaling Jaya. Selangor

 

Fazilah Mohd Jilani. (2005). Nilai-Nilai Murni dalam Buku Teks Bahasa Melayu KBSM Tingkatan Empat. 

Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Ghazali  Darulsalam&  Sufean  Hussin,   (2016).  Metodologi  penyelidikan dalam pendidikan. Kuala 

Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Haminah  Suhaibo.  (1998).  Kefahaman  dan  Amalan  Unsur  Patriotisme Melalui   Mata   Pelajaran   

Sejarah:   Pelajaran   Sejarah   di   Sekolah Menengah Atas di Kuching. Sarawak: Unit Sejarah, 

Maktab Perguruan Batu Lintang.

 

Hamka.  (2010).  Pandangan  Hidup  Muslim,  Pustaka  Dini.  Shah  Alam: Selangor.

 

Kamalanathan,  P.  (2015).    RIMUP  Satukan  Murid  Sekolah  Berbilang Kaum.           Diperoleh   

        Mac           29,           2016           daripada

http://www.bharian.com.my/node/ 90742

 

Kamus Lingusitik. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia.  (2000).  Huraian  Sukatan  Pelajaran

Kurikulum  Bersepadu  Sekolah  Menengah:  Sejarah  Tingkatan  Tiga.

Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

 

Khairil  Awang  (2016).  Novel  pantai  kasih  Terus  Digunakan  Sebagai Komponan Sastera Tingkatan 

Empat Diperoleh Mac 29, 2016 daripada http://www.mstar.com.my

 

Khoo  K.  K.  (2018).   RIMUP  Satukan  Murid  Sekolah  Berbilang  Kaum. Diperoleh  Mac  29,  2016  

daripada  http://www.bharian.com.my/node/

90742

 

Krejcie,  R.  V.  &  Morgan,  D.  W.  (1970)  Determining  Sample  Size  for Research   Activities. 

  Education   dan   Phychological   Measurement. 30:607-610.

 

Krisna  Pebryawan.  (2010).  Nilai-nilai  Patriotisme  dalam  Novel  Lara Lapane Kaum Republik 

Karya Suparto Brata: Satu Tinjauan Sosiologi Sastra. Tesis Sarjana yang Diterbitkan. Indonesia: 

Universitas Sebelas Maret.

 

Lankshear C. & Michele K. (2004).  A Handbook for Teacher Research.

New York: Open University Press.

 

Lincoln Y. S. & Guba E. G (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, California. SAGE

 

Low, K.O. (2015). Sorotan Literatur. (Peny Saidatul Nornis Hj Mahali & Sim Chee Cheang). Kota 

Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

 

M.  Isnan  Affandi.  (2012).  Perbandingan  Teori  Kontrak  Sosial  Antara Pemikiran  Thomas  

Hobbes  dan  John  Lock.  Indonesia:  Universitas Airlangga.

 

Mana Sikana.  (2004),  Sastera  Melayu  Pascamodenisme.  Kuala  Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.

 

Mana Sikana. (2006), Teori Sastera Teksdealisme. Bangi: Pustaka Karya. 

 

Mana  Sikana.  (2009),  Teori  Sastera  Kontemporari.  Penerbit  Pustaka

Karya, Singapura.

 

Mana  Sikana.  (2013).  Berdiri  Di  Akar  Diri  Kritikan  Sastera  Melayu Pasca  Moden.  

KualaLumpur:  Institut  Terjemahan  &  Buku  Malaysia Bhd.

 

Mansor  Mohd  Noor,  Abdul  Rahman  Abdul  Aziz  &  Mohd  Ainuddin Iskandar  Lee.  (2006).  

Hubungan  Etnik  Di  Malaysia.  Kuala  Lumpur: Pearson Malaysia Sdn Bhd.

 

Mansor  Mohd  Noor  &  Khairul  Ghufran  Kaspin.  (2015).  Keberkesanan Mata Pelajaran Sejarah 

dalam membina Etos Bangsa Generasi Muda di  Malaysia.  Jurnal  Pembangunan  Belia  Volume-13.  

Kuala  Lumpur: Instutut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia.

 

Marwanto.   (2012).   Aspek   Patriotisme   Novel   Sebelas   Patriot   Karya Andrea Hirata: Kajian 

Sosiologi Sastra dan Implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. Tesis Sarjana yang 

Diterbitkan. Universitas

Muhammadiyah Surakarta: Indonesia.

 

Mohd   Mahadee   Ismail   &   Mansor   Mohd   Noor.   (2003).   Manifestasi Pendidikan Sivik dalam 

Kalangan Alumni Khidmat Negara.

 

Mohamad   Saleeh   Rahamad.   (2012).   Peranan   Novel   Sejarah   dalam gerakan  Kebangsaan  di   

 Malaysia.  (Peny  Abdul  Latif  Abu  Bakar). Institut  Peradaban  Melayu.  Tanjung  Malim:  

Universiti  Pendidikan Sultan Idris.

 

Mohd  Ayop  Abd  Razid.  (2011).  Gagasan  1  Malaysia:  Kesinambungan Bina   Negara   Bangsa   

(Edisi   Kemaskini   2011).   Kuala   Lumpur: Kementerian Penerangan Komunikasi dan Penerangan 

Malaysia.

 

Mohd   Rosli   Saluddin.   (2012).   Kebangkitan   Semangat   Patriotisme Menentang Fahaman 

Komunis. (Peny Abdul Latif Abu Bakar) Institut Peradaban Melayu. Universiti Pendidikan Sultan 

Idris.

 

Mohd Ismail Othman (2008). Undang-Undang Untuk Pengetua dan Guru Besar. KualaLumpur: PTS 

Profesional Publishing Sdn Bhd.

 

Mukhriz   Mahathir.   (2004).   Dasar   Ekonomi   Baru:   Intipati.   Kuala Lumpur: Utusan 

Publication & Distributors Sdn Bhd.

 

Naffi Mat, (2012). Patriotisme dalam Novel Ratab Rabitah: Perjuangan Seorang  Wanita.  (Peny  Abdul 

 Latif  Abu  Bakar).  Institut  Peradaban Melayu. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan 

Idris.

 

Najeemah  Md  Yusof.  (2007).  Konsep  Pendidikan.  Kuala  Lumpur:  PTS Profesional Publishing Sdn 

Bhd.

 

Newman W. L. (2000). Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches.  USA: 

Pearson.

 

Nik Anuar Nik Mahmud et. Al. (2011). Biografi Tun Abdul Razak: negarawan dan patriot. Bangi: 

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Nik  Azis  Nik  Pa  &  Noraini  Idris.  (2008).  Perjuangan  Memperkasakan Pendidikan di  Malaysia: 

  Pengalaman   50   Tahun   Merdeka.   Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

 

Noor   Mohamad   Shakil   Hameed.   (2012).   Generasi   Muda   Berjiwa Patriotisme.  (Jilid  50,  

Bil  9,  m.s  28-29).  Dewan  Masyarakat.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Noor   Mohamad   Shakil   Hameed.   Hayati   semangat   Sehati   Sejiwa. Diperoleh    April    1,   

 2016    daripada    https//www.utusan.com.my/ rencana/hayati-semangat-sehati-sejiwa-1.12931

 

Noresah  Baharom  et  al,  (2005).  Kamus  Dewan  Edisi  Keempat.  Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Pati  Anak  Aleng,  (2014).  Transformasi  Pendidikan  dan  Pembangunan

Modal Insan. Selangor: PTS Akademia.

 

Rahman Shaari. (2002). Bimbingan Istilah Sastera. KualaLumpur: Utusan Publication & Distributors 

Sdn Bhd.

 

Razali   Y.   (1990).   Penyisipan   Nilai   Murni   dalam   Pengajaran   dan Pembelajaran  Bahasa  

Melayu  di  Sebuah  Sekolah  Daerah  Batang Padang, Perak. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. 

Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Rizal  Uzir.  (2002).  Nilai-Nilai  Kewarganegaraan  di  Kalangan  Pelajar Sekolah  Menengah  

Tinggi  Kajang.  Tesis  Sarjana  Pendidikan  yang Diterbitkan, Fakulti Pendidikan, Bangi: UKM.

 

Robson,  C.  (1998)  Real  World  Research.  United  Kingdom:  Blackwell Publisher Itd.

 

Rohana   Yahya.   (2004).   Penyelidikan   Sosial.   Kuala   Lumpur:   PTS Publication      & 

Distributors Sdn Bhd.

 

Rosnah   Baharudin.   (2012).   Biografi   A.   Samad   Said:   Memberi   Hati Nurani. KualaLumpur: 

 Institut Terjemahan & Buku Malaydia Berhad.

 

Rossman G. B. & Rallis S.F (2012). Learning in the Field An Introduction to   Qualitative   

Research.   California:   University   of   Massachusetts Amherst.

 

Rozmi Ismail. (2015). Metodologi Penyelidikan Teori dan Praktis.Bangi: Univeristi Kebangsaan 

Malaysia.

 

Ruhanie      Ahmad,      (2005).      Patriotisme      Malaysia:      Penangkis Neoimperialisme.  

Kuala  Lumpur:  Utusan  Publication  &  Distributors Sdn Bhd.

 

Saidatul  Nornis  Mahali  & Sim  C.C.  (2015).  Asas  Penulisan  Tesis.  Kota Kinabalu: Sabah. 

Universiti Malaysia Sabah.

 

Seri Lanang Jaya Rohani & Dahlia Janan. (2013).   Sang Budiman. Kuala Lumpur: PTS Akademia.

 

Sekaran,   U.   (2003).   Research   methods   for   business   a   skill-building approach (4th 

ed.). New York: John Wiley & Sons

 

Shema  T.  &  Woodman,  J.  (2013).  Using  Mixxed  Methods  in  Health Research. Jurnal of the 

Royal Society and Medicine, 4(6), diakses dari

i.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC369787857

 

Sim, C.C.   (2015). Asas Kepada Penulisan Kertas Cadangan (Proposal) Penyelidikan Kualitatif. (Peny 

Saidatul Nornis M. & Sim, C. C.). Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

 

Sulaiman  Masri,  Abdullah  Yusof,  Mohd  Ra’in  Shaari.  (2006).   Bahasa Melayu   Dimensi   

Pengajaran   dan   Pembelajaran.   Kuala   Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

 

Sohaimi  Abdul  Aziz.  (2003).  Teori  dan  Kritikan  Sastera:  Modenisme, Pascamodenisme,  

Pascakolonialisme.  Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa dan Pustaka

 

Syarafuddin  Sulaiman.  (2008).  Hidup  Sebagai  Sebuah  Akademi.  Kuala Lumpur:  PTS  Millenia

 

Tan, C.K & Ng, S.I. (2015). Analisis Statisitik Kualititatif dalam Kajian Sains  Sosial.  (Peny 

Saidatul  Nornis  M.  &  Sim  C.C).  Kota  Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

 

Tan,  Y.  S.  (2014).  Pendidikan  Cina  di  Malaysia:  Sejarah  Politik  dan Gerakan    

Perjuangan.    Pulau    Pinang:    Penerbit    Universiti    Sains Malaysia.

 

Tessmer M. (1993). Planning and Conducting Formative Evaluations: Improving  the  Quality  of  

Education  and  Training.  U.K:  Psychology Press.

 

Wajib Lulus Sejarah Bukan Membebankan. Diperoleh pada April 7, 2016 daripada     

http://ww1.utusan.com.my/utusan/DalamNegeri/20131106/ 

dn_27/Wajib-lulus-Sejarah-bukan-untuk-membebankan

 

Wan  Hashim.  (2011).  Hubungan  Etnik  di  Malaysia.  Kuala  Lumpur: Institut Terjemahan Negara 

Berhad.

 

Wan   Zahid   Wan   Nordin.   (1993).   Wawasan   Pendidikan:   Agenda Pengisian. Kuala Lumpur: 

Nurin Enterprise.

 

Yahya Don. (2007). Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn 

Bhd.

 

Zahara   Aziz.   (1992).   Penerapan   Pendidikan   Kewarganegaraan   dan Kesejahteraan  Negara.  

Dalam  Aliran  Dalam  Pendidikan  Menjelang Aba Ke-21. Bangi: Penerbit UKM.

 

Zairul  Anuar  Md  Dawam  &  Dg  Maryama  Ag  Daud.  (2015).  Teknik Penulisan   Pengenalan   

damalam   Penyelidikan   Kertas   Cadangan Penyelidikan. (Peny Saidatul Nornis Hj Mahali & Sim Chee 

Cheang).

Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

 

Zalina  Abd  Rahman.  (1990).  Pelaksanaan  Penerapan  Nilai-Nilai  Murni dalam Kurikulum Bersepadu 

Sekolah Menengah: Satu Tinjauan. Tesis Sarjana   yang   Tidak   Diterbitkan.   Bangi:   Universiti  

 Kebangsaan Malaysia.

 

Zinitulniza Abdul Kadir. (2011). Sudut Pandang Muhyiddin Yassin. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan 

Negara Berhad.

 

Zulhairi   Mohamed.   (2001).   Persepsi   Guru   dan   Pelajar   Terhadap Komponan  Sastera  dalam 

 Bahasa  Melayu.  Tesis  sarjana  yang  tidak diterbitkan. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan 

Sultan Idris.

 

Zulkifli Mohamad Al-Bakri. (2007). Himpunan Hadis Modal Insan.

Kuala  Lumpur:  Telaga Biru Sdn Bhd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)