UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Rahayu Akhesah
Title :Kepengarangan dan individualiti Rahman Shaari dalam puisi berdasarkan teori teksdealisme dan stilistik
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Institut Peradaban Melayu
Year of Publication :2021
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji aspek kepengarangan dan individualiti penyair Rahman  Shaari       dalam sajak sajak    terpilih.   Kajian ini merupakan kajian berbentuk kualitatif  menggunakan kaedah kepustakaan, analisis kandungan dan analisis deskriptif. Data utama kajian ialah  lima buah kumpulan puisi Rahman Shaari berjudul        ‘Kesan Kunjungan’ (1982),     ‘Selamat Pagi  Fajar’(1989), ‘Melati dan Bahang’(1994), ‘Anjung Deklamator’(2005)  dan  ‘Anjung   Persinggahan’(2006).           Jumlah  sajak  yang terpilih daripada lima kumpulan puisi ini ialah  sebanyak 257 sajak. Analisis kandungan tertumpu kepada aspek tema dan  persoalan, kepengarangan dan  individualiti. Data dianalisis dan dibincangkan secara deskriptif berpandukan prinsip-prinsip teori  Teksdealisme oleh Mana Sikana (1996) dan  teori   Stilistik    J.J.Webber (1989). Hasil analisis  menunjukkan tema dan persoalan sajak-sajak Rahman Shaari berubah sepanjang tempoh kepengkaryaannya  bermula dari tahun 1976-2006   dan mempengaruhi gaya   kepengarangannya.   Kajian ini juga  mendapati kepengarangan Rahman Shaari berubah secara bertahap bermula dengan tahap kehadiran  hinggalah ke tahap mencapai individualitinya.  Kekuatan kepengarangan Rahman Shaari banyak  dipengaruhi oleh aspek  gaya bahasa  khususnya gaya bahasa sinis dan  kaedah  penyampaian  sajak   secara  artistik.  Hasil  analisis  ini  juga  menunjukkan Rahman Shaari sentiasa konsisten  menguasai gaya sinikal ini sehingga menonjolkan sifat individualitinya   sebagai seorang penyair  artistik.   Berdasarkan dapatan kajian ini dapat dirumuskan bahawa kepengarangan Rahman Shaari  bertunjangkan pada tiga aspek utama iaitu  tema  dan  persoalan,  gaya  bahasa  dan      unsur   artistik  yang  tergabung  sehingga dividualiti Rahman Shaari sebagai penyair  terkenal.  

References

Abdul    alim Ali.(2003). Bingkisan Sastera: Diwangsa Publication

&Distributors.

 

Abdul Halim Ali.Azhar Haji Wahid.(2005). Penghayatan Kesusasteraan Melayu   Moden: UPSI.

 

A.Aziz Hassan. (2007).  Rahman Shaari Penerima Anugerah Sea Write. Diperolehi pada                  

                         30/09/2007                                           daripada 

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2007&dt=0930&pub=Utusan_ 

Malaysia&sec=Sastera&pg=sa_01.htm

 

A.Aziz Hassan. (2007).   Persembahan Sajak Artistik : Makna Kebangkitan.

Diperoleh                           pada                           15              April            

  2007:

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2007&dt=0415&pub=utusan_m alaysia&se 

c=sastera&pg=sa_02.htm&arc=hivearc=hive

 

A.Ghani Abdullah. (1986). Sajakrama Merdeka: Dewan Bahasa dan Pustaka. A.Halim Ali.(2004). Di 

Sekitar Sajak Melayu Moden: UPSI.

A.Halim Ali.(2013).Memahami Sajak Melayu Tradisional: Budiman.

 

 

A.Halim Ali.(2015).Wacana Teori dan Kritikan Sastera: NHA Excell Resources.

 

 

Abdul Halim bin Ali. (2010). Konsep Estetika Bersepadu : Terapan dan Analisis Terhadap Karya-Karya 

Sajak Ahmad Kamal Abdullah.433:UPSI

 

 

Ab.Rahman bin Ab.Rashid.(2006). Hubungan Estetik dan Nilai Dengan Latar Belakang Murid Dalam 

Pendidikan KOMSAS:UPSI.

 

 

Abdul Latiff Abu Bakar. (2012). Patriotisme dan Nasionalisme Persuratan Melayu Dalam Peradaban 

Melayu: UPSI.

 

 

Ani Hj.Omar. (2011).  Apresiasi Teori Kesusasteraan Melayu.Tanjong Malim:

Emeritus Publications.

 

A.Wahab Ali. (1988). Tradisi Pembentukan Sastera Melayu Moden.

Selangor: Penerbitan Sarjana Sdn Bhd.

 

 

A.Wahab Ali. (2000). Kritikan Estetik Sastera. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

A.Wahab Ali. (2004). Kesusasteraan Melayu Moden dalam Kajian dan Kritikan: UPSI. A.Wahab Ali. 

(2009). Kesusasteraan Melayu Dalam Bandingan dan Pendidikan:

UPSI.

 

 

Abdul Halim Ali, Azhar Haji Wahid. (2005). Penghayatan Kesusteraan Melayu Moden: Universiti 

Pendidikan Sultan Idris.

 

 

Abdullah Hassan.  (2012).  Kesarjanaan Peradaban Melayu: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad Kamal Abdullah. (1981). Sajak-Sajak Nusantara: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ahmad Kamal 

 

Abdullah. (1990). Gagasan Esei-Esei Sajak Melayu Moden.  Dewan

Bahasa dan  Pustaka.

 

 

Ahmad Kamal Abdullah, Ahmad Razali Hj Yusof. (1988). Malaysia Dalam Sajak: Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

Aminuddin Mansor. (2012). Akal Budi Melayu dalam Pantun dan Sajak:UKM Anwar Ridhwan. (2015). 

Pemikiran Sasterawan Negara Usman Awang: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

 

 

Abdul Halim Ali. (2011). Proses Kreativiti A.Samad said Berasaskan Teori Teksdealisme.              

               Diperoleh                             daripada               : 

http://pustaka3.upsi.edu.my/index/?page_id=229&lang=en_US

 

Abdul Naddin. (2011).  Catatan Pertemuan  Dengan Dr.Sahlan dan Prof.Rahman Shaari.               

Diperolehi               pada               3/10/2011               daripada 

http://abdnaddin.blogspot.my/2011/10/catatan-pertemuan-dengan-dr-sahlan-

dan.html

 

Abdul Abdillah Riduan Khairi.(2009 ). Seminar Kebangsaan Pendidikan Kebangsaan

Diperoleh           pada           12           Ogos           2009           daripada           : 

https://ikatkata.wordpress.com/tag/rahman-shaari/

 

Agus R.Sarjono. (2016). Sajak Esai Kemungkinan Baharu Sajak Indonesia .  Diperoleh daripada:        

    http://sajak-esai.com/wp-content/uploads/2013/07/Sajak-Esai- 

Kemungkinan-Baharu-Sajak-Indonesia-ebook.pdf

 

Azlam Zainal.  (2011). Rahman Shaari: Suatu Nama Sastera.  Diperoleh pada 16 Jun 

2011:http://djazlamzainal.blogspot.my/2011/06/rahman-shaari-suatu-nama- sastera.html

 

Cynthia Layah Ak Geraman. ( 2011). Biografi dan Pemikiran Penulis Wanita   Abad ke-21 (Ana Balqis) 

dalam karya Novel.11.

 

Dianie Abdul Jalil. (1990). Teori & Periodisasi Sajak Indonesia. Bandung: Penerbit Angkasa.

 

D.W. Fokkema & Elrud Kunne-Ibsch. (1998).Teori Sastra Abad Kedua Puluh: Penerbit PT.

 

 

Dharmawijaya. (1987). Tanggapan dan Kaedah Pengajaran Sajak: International Book Service.

 

 

Ding Choo Ming. (1994).    ‘Kepengarangan Melayu Di Pinggir Abad Yang ke-19: Raja Aishah 

Sulaiman’.248-270: UKM.

 

 

Donald Ary. (2006). Introduction to Research in Education. Thomson Higher Education: U.S.A.

Drs. Pesu Aftarudin. (1990). Pengantar Apresiasi Sajak: Penerbit Angkasa Bandung Drs.M.Atar Semi. 

(1993). Metode Penelitian Sastera : Penerbit Angkasa Bandung

Gramedia Pustaka Utama.

 

Desa Sri Cahyani.(2015).  Sindiran sebagai Penegas Kritik Sosial Terhadap Kebobrokan  Moral: 

Tinjauan Semiotik dan Stilistik Antologi Sajak 51  Penyair pilihan,           Bangga           Aku  

         Rakyat           Indonesia           (13-14).

http://dokumen.tips/education/jurnal-kajian-sajak-indonesia.html

 

Esten, Mursal. (1995). Memahami Sajak: Penerbit Angkasa Bandung.

 

Faizah binti Jalal & Ani Hj Omar. ( 2015 ).  Pelayaran Inderaputera II Karya Ismail Kasan   

Analisis   Daripaa   Perspektif   Teksdealisme.     Diperoleh     daripada: 

http://pustaka3.upsi.edu.my/index/?page_id=229&lang=en_US

 

Ghazali Din .(2016). Tesis: Kepengarangan  Muhammad Haji Salleh berasaskan proses Kreatif 

Teksnaluri: UPSI.

 

Halilah Haji Khalil. (2015).  Mutiara Kata Sasterawan Negara: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Hashim Awang. (1984).  Kesusasteraan Melayu dalam kritikan dan sejarah.

Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

 

Haryati Zainuddin.  (2009). Teori Sistem Pemikiran Bersepadu 4K. Diperoleh pada Oktober   27,2010  

daripada:  https://yatiyula.wordpress.com/2009/03/30/teori- sistem-pemikiran-bersepadu-4k/.       — 

D027454 .Noor Azizah Mat Jusoh — D0274

 

Hendi Wahyu Prayitno. (2013). Peningkatan Keterampilan menulis sajak menggunakan  teknik  inkuiri  

dan  latihan  terbimbing.  Diperoleh  daripada: 

http://www.slideshare.net/shecahyani/jurnal-kajian-sajak-indonesia

 

Herman J.Waluyo. (2002). Apresiasi Sajak. Jakarta: Penerbit PT Gramedia  Pustaka Utama.

 

Ishak Ayub. (2008). Tesis: Keberkesanan Forum dan Rujukan Dalam Talian Terhadap Kemahiran      

Interpretasi Sajak Melayu Moden (Sajak) Di Kalangan Pelajar Tingkatan        4: Pusat           

Teknologi Pengajaran dan Multimedia: USM.

 

Ismail Kassan. (2006). Seminar  Program Penghayatan Seni dan Budaya (PPSB) dalam kertas kerja 

bertajuk ‘Aspek Lakon dan Elemen Persembahan PPSB’ 1.

 

Khairudin Mohamad.Wan Zaliha Wan Othman. Amanah Mohd Noor. (2014). Genre Kesusasteraan  Melayu  

Dalam  Bahasa  Melayu:  Penerbitan  Multimedia  Sdn Bhd.

 

Kinayati Djojosuroto. (2005). Sajak. Bandung: Nuansa.

 

 

Kamar  zzaman Abd.Kadir. (1987). Nasionalisme Dalam Sajak Melayu

Moden 1933-1957) : Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kamus Brittanica.( 1989). hlm 167

 

Kamus Dewan Edisi Empat. (2010).  Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Lokman bin Abdul Samad. (2017). Tesis: Pantun Brunei Sabah: Analisis Stilistik:UHLM.

 

Lai Choy.(2015). Menjejaki Sastera Melayu:GerakBudaya Enterprise.

 

 

Laporan Panel Anugerah Sastera.(1995). Sajak-Sajak Pilihan Sasterawan Negara Usman Awang. Dewan 

Bahasa dan Pustaka.

 

Majlis Peperiksaan Malaysia. (2003). Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mana Sikana. (1988). Sajak Malaysia: Pan Earth Sdn Bhd.

 

Mana Sikana. (1997).  Pembangunan Seni & Sastera: Universiti Kebangsaan Malaysia. Mana Sikana. 

(1998). Teori dan Pendekatan Kritikan Sastera Moden: Penerbit Fajar

Bakti.

 

Mana Sikana.(2004). Sastera Melayu Pascamodenisme: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mana Sikana. (2006). 

Teori Sastera Teksdealisme: Pustaka Karya.

 

Mana Sikana. (2006). Kritikan Sastera Melayu Moden: Pustaka Karya. Mana Sikana. (2012). Membina 

Kesarjanaan Sastera: Pustaka Karya. Mana Sikana. (2012).Teori Sastera Kontemporari: Pustaka Karya.

 

Mana Sikana. (2015).Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan: ITBM.

 

Mohd Isham Embong, Jaya Masir. (2017).  KOMSAS Antologi Bintang Hati dan Novel

Tawanan Komander Caucasus: Sasbadi.

 

Mohd Saipudin bin Suliman. (2016). Penerapan Teori Stilistik Dan Teksdealisme Bagi

Menganalisis Sajak Tri-V Abdul Ghafar Ibrahim. 617-618: UPSI.

 

Mohd Rosli Saludin. (2013). Sajak Melayu Tradisional, Jurnal Peradaban Melayu Jil (8), 1-13:UPSI.

 

Mohd. Yusof Hasan. (2004). Pembinaan Paradigma Pemikiran Peradaban Melayu

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Mohd. Yusof Hasan. (2012). Minda Melayu Global: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Mohd Isham Embong, Jaya Masir.(2017).  KOMSAS Antologi Bintang Hati dan Novel Tawanan Komander 

Caucasus : Sasbadi.

 

Mohd Yahya Mohamed Ariffin.(2007). Angkat Martabat Penyair. Diperoleh pada  29 Oktober 2007: 

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2007&dt=1029&pub=Utusan_ Malaysia&s

 

Muhammad Haji Salleh. (2006). Puitika Sastera Melayu: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mursal Esten. 

(1995). Memahami Sajak. Angkasa Bandung: Indonesia.

 

Noraini Idris. (2013). Penyelidikan Dalam Pendidikan: Mc Graw Hill Education. Nik Hassan Basri bin 

 

Nik Ab.Kadir.(2005). Stilistik Komsas: UPSI

Noor Fatihah binti Muhamad. (2006). Aliran Pemikiran Sajak-Sajak Talib Samat.124:UPSI.

 

Noor Ainulyakin Ishak. (2015). Rahman Shaari Pencinta Sastera diperoleh pada 25/20/2015             

     daripada:      http://www.sinarharian.com.my/ultras/liga- 

antarabangsa/rahman-shaari-pencinta-sastera-1.444173

 

Norol Nizam bin Sarkawi. (2010). Pemikiran Pengarang Dalam Novel Jeriji Kasih Karya Ramlah Abdul 

Rashid.124:UPSI.

 

Nurain  Yusoff & Mohamad Azmi Ab.Rahman. (2003). Jurnal Peradaban Melayu:

216-238: Istitut Peradaban Melayu UPSI.

 

Ooi Enh Lye. (2001, Januari 10). Unsur Pemikiran Dalam Sastera. Utusan Malaysia,

hlm 5.

 

Othman Putih. (2015). Atlas.ti:  MPWS Rich Publication Sdn Bhd.

 

 

Poetry and Humanity. (2004).  Antologi Sajak dan Kemanusian: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

 

Putera Ahmad. (2008). KOMSAS: Di mana sastera kita? Diperoleh pada 2/1/2008 daripada: 

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0120&sec=Sastera&p g=sa_01.htm#ixzz4RAVoLXWx

 

 

Putu Arya Tirtawirya. (1997). Antologi Esai dan Kritik Sastera: Penerbit Nusa  Indah.

 

 

Prof.Dr.Nyoman Kutha Ratna. (2009). Stilistika Kajian Puitika Bahasa, Sastra dan Budaya: Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta.

 

Rahman Shaari. (1982). Kesan Kunjungan: Utusan Publications & Distributors. Rahman Shaari. (1988). 

Jendela : Teks Publishing Sdn.Bhd.

 

Rahman Shaari. (1989). Selamat Pagi Fajar: Marwilis Publisher & Distributors Rahman Shaari. (1994). 

Melati dan Bahang: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Rahman Shaari. (2005). Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu. Kemantapan Sajak Melayu Moden, 3, 

26-84.

 

Rahman Shaari.(2006). Anjung Persinggahan: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rahman Shaari. (2008). Anjung 

Deklamator: Pekan Ilmu Publication.

 

Rahman Shaari. (2013). Gaya dan Isi Sajak Usman Awang:  Utusan Malaysia. 

 

Rahma   Shaari dan Othman Puteh. (1999). Antologi Sajak dan Cerpen Perjuangan

Kedua: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Rahman Shaari.(1990). Jika Kau Rindu: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Rahman Shaari.(2005). Kemantapan Sajak Melayu Moden: Satu Tinjauan: Pekan Ilmu Publication Sdn Bhd.

 

Rahman Shaari. ( 2013 ). Kata-Kata Tokoh. Diperoleh pada 18 September 2013: 

http://kata2tokoh.blogspot.my/2013/09/rahman-shaari.html

 

Rahman Shaari. ( 2013 ). Sastera dan Makna Pemikiran. Diperoleh pada 01 Oktober 2013:      

http://www.sinarharian.com.my/kolumnis/rahman-shaari/sastera-dan-

makna-pemikiran- 1.207237

 

Rahman Shaari. (2015). Dari Bintang ke Bintang : Anjakan Makna Sajak Usman Awang.                   

   Diperoleh           pada           11           Oktober           2015:

http://mimbarkata.blogspot.my/2015/10/dari-bintang-ke-bintang.html

 

 

Rahimah Ahmad H.Osman & Mohd Shahrizal Nasir. (2013).  Unsur-Unsur Retorik dalam    Sajak  Melayu  

Al-Amin  Karya  A.Samad  Said.    Diperoleh  daripada: 

http://pustaka3.upsi.edu.my/index/?page_id=229&lang=en_US

 

Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina bt Tengku Mohd Ali, Madiawati bt Mamat.(2012).  Kumpulan  

Sajak  Mencari  Makna  Diri  Berdasarkan  Prinsip Stilistik        J.J        Webber.               

                  Diperoleh        daripada        : 

https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00002540_150904_62375.pdf

 

Rose Anak Ringing. (2010). Tesis: Perbezaan Sajak Sarawak dari Aspek Nilai dan Pengajaran     

Berdasarkan Budaya: Timang Anak (Iban) dan Barih   Simpon Taing (Bidayuh). 85: UPSI.

 

Rowdella Raymond Raimi. (2011). Nilai Estetika Sajak Tradisional Dalam Masyarakat 

KadazanDusun.117.UPSI.

 

Sahlan Mohd. Saman, Shaiful Bahri Md.Radzi. (2005). Persuratan Melayu Tradisional

ke  Moden: UK.

 

Shahnon Ahmad. (1994). Sastera: Pengalaman, Ilmu, Imaginasi dan Kitarannya:

Dewan   Bahasa dan Pustaka.

 

S.Othman Kelantan. (1997).  Pemikiran Satira dalam Novel Melayu. Tanjong Malim.

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Selina S.F.Lee. (2007). Pemikiran Estetik Dalam Sajak karya Lim Swee Tin : Citra Kurnia Enterprise.

 

Siti Hawa Munji & Ma’arof Redzuan. (1990). Pengantar Psikologi. Kuala    Lumpur: Penebit Fajar 

Bakti Sdn Bhd.

 

Siti Zahra Yundiafi, Muhammad Jaruji, Mardiyanto. (2000). Analisis Struktur Dan Nilai  Budaya  

Sjair  Putri  Akal  dan  Syair  Kumbayat.  Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional.

 

Samsina bt Hj Abd Rahman. (1998). Unsur-Unsur Tasawuf Dalam Sajak-Sajak Melayu Moden di Indonesia 

dan Malaysia : Satu Analisis Perbandingan.UKM.

 

Sapruddin bin Hasanuddin. (2008).  Analisis Penerapan Unsur-Unsur Sajak Melayu Lama   Dalam Teater 

Melayu.89: UPSI.

 

Sriyanto. (1994). Samadi Penyair Yang Terlupakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa:1-15.

 

Sohaimi Abdul Aziz. (2003). Teori dan Kritikan Sastera. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Subagio Sastrowardoyo.(1997). Sosok Pribadi Dalam Sajak. Jakarta: PT Balai Pustaka.

 

 

Sulaiman Masri. (2005). Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (esei, proposal tesis): Kuala 

Lumpur:Utusan Publication dan Distributors.

 

Suyono Suyatno, Dwi Pratiwi, Sastri Sunarti. (2000). Struktur Sajak Indonesia Dalam Majalah. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

 

Siti Zamrah Isa & Che Ibrahim Hj Salleh. (2014). Pemikiran Za’ba dalam

membentuk          Jati          Diri          Melayu.          Diperoleh          daripada:

                         upsi.edu.my/index/?page_id=229&lang=en_US

 

Suroso. (2015). Kristologi dan Sajak Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta.

Diperoleh    daripada:  http://jurnalajpbsi.com/2015/11/10/kristologi-dan-sajak- indonesia/

 

Talib Samat. (2002).  Pemikiran bahasa dan Sastera Zulkifli Muhammad dari Perspektif Islam. Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Talib Samat. Abdul Ghani Abu. (2012). Kepengarangan Tiga Orang Sasterawan Felda: Altacom Sdb Bhd.

 

Ungku Maimunah Mohd Tahir. (1986). Seminar Kebudayaan Malaysia-Indonesia: Yogyakarta, Indonesia.

 

Yusyan Aziddin. (1973). Sajak, Deklamasi dan Drama Sebagai Bagian

Pengajaran Bahasa Indonesia Pada Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Proyek di Kalimantan 

Selatan.Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

 

Usman Awang. (1995). Sajak-sajak Pilihan Sasterawan Negara Usman Awang: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Zurinah Hassan. (2003). Memoir Zurinah Hassan Menjejak Sajak: UKM.

 

 

Zurakintan Abdul Razak & Che Ibrahim Salleh. (2015). Pemikiran Melayu tentang Ilmu dan  Adab dalam 

Sajak Melayu Tradisional.  Diperoleh daripada:

http://pustaka3.upsi.edu.my/index/?page_id=229&lang=en_US

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)