UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :L Education (General)
Main Author :Muhammad Khairuddin Lim Abdullah
Additional Authors :Azham Md Ali
Hariyaty Abd. Wahid
Norlaile Salleh Hudin
Title :Model bersepadu penerapan kemahiran pedagogi pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 dalam kalangan pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2020
Notes :Pedagogi
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Tujuan kajian adalah untuk mengenal pasti tahap penggunaan Kemahiran Pedagogi PdPc abad ke-21 dalam kalangan pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris dan seterusnya membina model bersepadu penerapan kemahiran ke-21. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif, kualitatif dan pemerhatian serta temu bual. Min purata elemen amalan PdP pensyarah adalah 4.43 dan standard deviation = 0.53. Secara tuntasnya, min berada pada tahap penguasaan yang tinggi dan keupayaannya boleh dipertingkatkan lagi agar berada di dalam tahap cemerlang. Elemen-elemen itu adalah seperti kemahiran pemikiran kritikal, komunikasi, refleksi, kolaborasi, pentaksiran, penyelesaian masalah, teknologi serta kemahiran kreativiti dan inovasi. Penentu kepada kejayaan PdPc itu sendiri adalah para pensyarah itu sendiri yang arif dalam profesional bidang keguruan masing-masing. Kajian ini diharap dapat menyumbangkan kepada peningkatan kebolehpasaran graduan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Justeru itu, diharap kajian ini boleh digunakan untuk menambahbaik pengisian dan perlaksanaan penerapan kemahiran Pedagogi Pengajaran dan Pembelajaran (PdPc) di Universiti Pendidikan Sultan Idris secara khususnya dan Universiti Awam secara amnya.  

References

AACTE and the Patnership for 21st Century Skills. (2010). 21st Century knowledge and Skills in Education http://www.p21.org/storage/documents/aacte_p21_whitepaper2010.pdf

Badrul and Nasruddin (2015). Penilaian Kendiri amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 pensyarah IPG Kampus Ipoh. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan IPG Zon Sabah, Keningau, Sabah, 2-4 September, Malaysia.

Carlgren. T. (2013). Comunication, Critical Thinking, problem Solving: A suggested for All high School Students in the 21st Century. Interchange, 44,53-81.

Creswell, J.W. (2018). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Fourth Edition. Boston: Pearson.

Goyal, E. & parekh, V. (2012). Comparison of Various Pedagogic in Management Education, Indian Journal of Higher education, Vol 3, No 2.

Hamidah Yusof, Jamal Yunus & Khalip Musa (2016). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Malaysia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Kumar, K. (2014). A Re-look into Teaching Pedagogy inManagement Education. Electronic copy available at:http://ssrn.com/abstract=2391288.

Krejcie, R.V dan Morgan, D (1970). Determining Sample Size for Research Educational and Psychological Measurement, Pg 607-601.

Lee, S-K. (2012, March 14-15). Preparing 21st Century teachers: Singapore’s approach. New York, NY: International Summit on the Teaching Profession.

Martha Hampson. (Undated). Home page. Retrieved April 1, 2018, from https://www.innovationunit.org/wpcontent/uploads/2017/04/10-Ideas-for-21st-Century-Education.pdf

Noraini Idris (2017). Penyelidikan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw Hill Eduction.

Noraini Binti Omar. (2015). Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Berfokuskan Kepelbagaian Budaya Murid: Kajian Kes Di Negeri Sarawak. Tesis PhD. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Siti Rahaimah Ali (2019). Aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcara (PdPc) melalui Kaedah Pembelajaran Koperatif. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Thomas, T. (2018). The global achievement ga: Why even our best schools don’t teach the new survival skills our children need and what we can do about it. New York, NY: Basic Books.

Wagner,T. (2008). The global achievement gap: why even our best schools don't teach the new survival skills our children need and what we can do about it. New York, NY: Basic Books.

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)