UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :MT Musical instruction and study
Main Author :Irfendi
Title :Pembangunan kurikulum kursus pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Muzik dan Seni Persembahan
Year of Publication :2021
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Biola merupakan satu alat muzik yang penting dalam persembahan ensembel Melayu Asli yang berfungsi sebagai pembawa melodi utama dan memainkan kaunter melodi. Kemahiran permainan biola diwarisi secara informal dalam persekitaran masyarakat Melayu. Kajian ini bertujuan untuk menstrukturkan pengetahuan dan kemahiran biola Melayu Asli ini ke dalam institusi pendidikan formal dengan membangunkan kurikulum kursus Pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kajian yang dijalankan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dibahagikan kepada tiga fasa. Fasa pertama pengumpulan data yang berfokus kepada kerja mengenal pasti kandungan kurikulum yang diperolehi melalui kaedah temubual penggiat, kajian pustaka dan penganalisaan terhadap rakaman audio dan video permainan biola Melayu Asli. Fasa kedua memfokus kepada proses menstruktur kandungan yang telah dikenal pasti ke dalam format proforma kursus. Pada fasa yang terakhir, pengkaji telah mendapatkan penilaian pakar bagi mendapatkan maklum balas kesesuaian kurikulum yang telah dibangunkan untuk digunapakai sebagai satu kursus bagi pengajian muzik. Hasil penilaian pakar telah menjadi panduan kepada pengkaji untuk menambahbaik proforma yang dibina sehingga akhirnya terhasil satu kurikulum kursus Pengenalan Kepada Biola Melayu Asli yang lengkap.

References

Ahmad, R. (2007). Ghazal Melayu Johor. Johor: Yayasan Warisan Johor.

 

Bakar, N. A. (2014). Modul asas pengajaran dan pembelajaran nyanyian lagu Melayu

Asli. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Bandung Philharmonic (2016). Indonesia Raya. Diperolehi pada 29 Jun 2020 daripada

https://www.youtube.com/watch?v=ufME2lGeYDE

 

Blues Gang & Hamzah Dolmat (2011). Tudung Periuk. M4v. Diperolehi pada 26 Jun

2020 daripada https://www.youtube.com/watch?v=P38X-dtRjGY

 

Bungin, M. Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Diperolehi pada 28 Julai 2020 daripada

http://repository.uinmalang.ac.id/1123/1/metodepengumpulan.pdf

 

Coombs, P, & Ahmed, M. (1974). Attacking rural poverty: How nonformal education

can help. Baltimore: University Press.

 

Dib, C. Z. (1988). Formal, Non-Formal and Informal Education: Concepts/Applicability.

Cooperative Networks in Physics Education. American Institute of Physics.

 

Din, N. I. (2005). Minat pelajar tingkatan 4 terhadap muzik tradisional gamelan di

salah sebuah sekolah projek. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris

 

Gagne, R. M., & Briggs, L. J. (1974). Principles of instructional design. Holt:

Rinehart & Winston.

 

ISCED. (2011). Non-formal education. Diperoleh dari 23 Mac 2020 daripada

http://uis.unesco.org/node/334726

 

Irma Suryani (2017). Pentingnya pendidikan informal tentang ekonomi pada keluarga

keluarga transmigran. Diperolehi pada 1 September 2020 daripada

file:///C:/Users/User/Downloads/2498-6131-1-SM.pdf

 

Ismail Ahmed, A. S. (2015). Unsur Sinkratisme dalam Instrumentasi Persembahan.

Jurnal Melayu, 308-327.

 

Ivan Luthfi (2014). Mengenal anatomi biola. Diperolehi pada 26 Jun 2020 daripada

https://www.youtube.com/watch?v=YCm2Pp6OvD0&t=34s

 

Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz (2004), Pedagogi asas pendidikan. Kuala

Lumpur: Kayazano Enterprise.

 

Konser Irama Lagu Melayu Asli Orkestra Simponi Kebangsaan (2011). Serampang

Laut.Diperolehi 25 Jun 2020 daripada

https://www.youtube.com/watch?v=DiVkDZX0L6Q

 

Leung, C.C (2003). The role of Chinese music in secondary school education in Hong

Kong. (Unpublished doctoral dissertation). RMIT University, Melbourne,

Australia.

 

Livingstone, D. (1999). Exploring the Icebergs of Adult Learning: Findings of the First

Canadian Survey of Informal Learning Practices. CJSAE 13 (2), 49-72.

 

Mahmud, A. (2012). Konsep dan Model Penilaian dalam Pelaksanaan Kurikulum.

Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan dan Pembangunan Sumber Manusia.

Universiti Putra Malaysia.

 

Malaysia, K. P. (1979). Laporan jawatankuasa kabinet mengkaji pelaksanaaan dasar

pelajaran (Laporan kabinet). Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Muhammad Zulfahmi (2013). Faktor-faktor penyebab instrumen biola jadi bagian

integral kebudayaan musik etnik melayu pesisir timur sumatera utara .

Diperolehi pada 27 Jun 2020 dari pada

https://media.neliti.com/media/publications/178294-ID-none.pdf

 

Patrayus (2010). Analysis and classification of ornaments in north indian(hindustani)

classical music. Diperolehi pada 27 Jun 2020 daripada

http://www.mtg.upf.edu/static/media/Pratyush-Master-Thesis-2010.pdf

 

ProfessorV. (2007). Violin lesson #2, Holding the bow. Diperolehi pada 29 Jun 2020

daripada https://www.youtube.com/watch?v=A1wnbFPRRMc.

 

Rahman, A. R. (2009). Proses pengajaran ensembel ghazal oleh jurulatih ghazal dalam

kegiatan kokurikulum di sekolah negeri Johor: Satu kajian kes. Tanjong Malim:

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Riqmadita Nawang (2009). Cara mudah bermain biola untuk pemula Yogyakarta

Ekpresi.

 

Schururensky, D. (2000). The Forms of Informal Learning: Towards a

Conceptualization of the Field. Centre for the Study of Education and Work.

 

Senandung klasik RTM (2009). Rancak bertemu_MatLong.flv. Diperolehi pada 1 Julai

2020 daripada https://www.youtube.com/watch?v=ps_QxLDuEYY

 

Shaliza Binti Dasuki. (2015). Perkembangan Budaya Popular dan Perubahan Sosio

Budaya Masyarakat Pasca Moden: Adaptasi Budaya Asing Dalam Perkahwinan

Melayu. ResearchGate.

 

Smith, M. K. (2001). ‘What is non-formal education?’, the encyclopaedia of informal

education.. Diperolehi pada 12th September 2019 daripada

http://infed.org/mobi/what is-non-formal-education/

 

Soleh, M. D. (2016). Dinamisasi saung angklung udio sebagai pusat pendidikan,

pelancongan dan pembuatan alat muzik di Bnadung Indonesia. Tanjong Malim:

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Subramaniam, S. (2015). Pemikiran Masyarakat Tamil Awal Dalam Kesusasteraan Tamil

Klasik. University of Malaya Student Repository, 60.

 

Tyler, R.W. (1950). Basic principles of curriculum and instruction. University of

Chicago, Chicago.

 

Tengku Ritawati Dachlan. (2016). Pembangunan kurikulum pemngajaran dan

pembelajaran lagu melayu asli untuk institusi formal. Tanjong Malim: Universiti

Pendidikan Sultan Idris.

 

Yatim, L. S. (2018). Nyanyian semerta: Proses pembelajaran, kepentingan serta

keberkesanannya dalam nyanyian. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan

Idris.

 

Yehudi Menuhin. (2011). Violin tutorial-5. Left hand playing. Diperolehi pada 28 Jun

2020 daripada https://www.youtube.com/watch?v=9qEIKoOXvWM

 

Yusof, A. (2011). Keseniaan Melayu Islam: Jiwa Islam Dalam Pengkaryaan. World

Congress FoR Islamic History and Civilization. Kuala Lumpur: Universiti

Malaya.

 

Zaharul Lailiddin Saidon (2014). Kelestarian dan Pengkomersialan Seni Persembahan

Tradisional Melayu dalam Kontekss Industri Kreatif: Cabaran & Peluang.

Kongres Warisan Melayu Sedunia 2014 (p. 1). Menara Matrade Kuala Lumpur:

ResearchGate.

 

Zaharul Lailiddin Saidon (2015). Penilaian dan pensijilan bagi muzik tradisional

Melayuberdasarkan model peperiksaan muzik bergred antarabangsa.

Malaysian Music Journal. 4. 47-66.


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)