UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Kanesan Ramasamy
Title :Analisis adaptasi novel Tamil Lockup ke filem Tamil Visaranai
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Year of Publication :2021
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Tujuan kajian ini untuk menganalisis kandungan atau tema dan persoalan yang dipaparkan dalam dua genre kreatif, iaitu novel Tamil Lockup oleh penulis M. Chandarakumar yang diadaptasi ke filem Tamil Visaranai. Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif bagi iaitu penelitian tentang unsur persamaan dan perbezaan dalam kedua-dua media ini sama ada berlaku sama ada pengekalan, pengguguran, dan penambahan naratif, watak dan perwatakan, dialog, latar dan sebagainya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif berdasarkan teori adaptasi Mc Franlane yang melibatkan empat peringkat adaptasi iaitu naratif, verbal ke visual, enunsiasi dan keseluruhan. Seterusnya sinopsis novel bagi setiap bab diterangkan bagi menunjukkan persamaan dan perbezaan diantara unsur naratif, watak, enunsiasi dan unsur keseluruhan dengan filem yang diadaptasikan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa adaptasi yang dihasilkan oleh pengarah filem menunjukkan kesetiaan novel dengan unsur-unsur adaptasi. Selain itu, adaptasi filem berkenaan berupaya menghuraikan naratif yang digambarkan oleh pengarah, bersesuaian dengan situasi dalam novel bagi meningkatkan minat dan tabiat membaca dikalangan masyarakat.Kesimpulannya bahawa adaptasi memainkan peranan penting dalam bahan penulisan yang diterbitkan. Adaptasi karya sastera akan menjadi satu usaha yang sangat indah dan membanggakan apabila ia mampu menterjemahkan dan menceritakan kembali karya tersebut dalam bentuk baharu untuk dipersembahkan kepada khalayak. Implikasinya, adaptasi dapat membuka ruang bagi mencari, menaakul serta meneroka suatu penemuan baharu yang mencabar dan bermakna dalam bidang penulisan dan penyelidikan yang berkaitan dengan adaptasi dalam karya sastera.

References

Abdul Razak Mohaideen. (2016). Pembangunan Modal Insan dan Motivasi Kerja

dalam Industry Perfileman di Malaysia: Satu Kajian ke Atas Industry Filem

Cereka. Universiti Utara Malaysia. (Tesis Doktor Falsafah)

 

Akhbar Makkal Osai. 9/8/2009.

 

Allen Robert Clyde & Gomery Douglas. (1985). Film History; Theory and practice.

New York, London: McGraw-Hill.

 

Alun Munslow. (2008). Film and history: Robert A. Rosenstone and History on

Film/Film on History. The Journal of Theory and Practice, 11(4): 565-575.

 

Amsan Kumar. (2009). Pesum Porchithiram. Kalachuvadu Pathippagam Nagercoil,

Chennai.

 

Annette Insdorf. (1997). Frencois Truffaut Rivised and Updated Edition. Cambridge:

First Cambridge University Press.

 

Armes Roy. (1974). Film And Reality: A Historical Survey. San Diago: Penguin

Publications.

 

Ashish Rajadhyaksha & Cherchi Usai Paolo. (1997). Indian Cinema, Origins to

Independence and Survival. Oxford, New York: Oxford University Press.

 

Bala Bharathi. (2012). Tamil Cinema 80. Chennai: Nakkheeran Publications Chennai.

 

Beja, Morris. (1979). Film and Literature: An Introduction. New York: Longman.

Berita Harian. 28 Feb 2016.

 

Bismi,J. (2008). Tamil Cinema: Sila Nigalvugal Pathivugal. Thankesh Printers,

Chennai.

 

Bismi, J. (2008). Tamil Cinema" Sila Nigalvugal" Pathivugal. Chennai: Thankesh

Printers.

 

Bordwell, D & Thompson, K. (2008). Film Art. New York: MC Graw Hill.

 

Bowman-Kruhm, M. (2003). Margaret Mead: A Biography. London: Greenwood

Press.

 

Brymen, A. (2008). Social research methods. New York: Oxford University Press.

 

Conrad, J. (1989). The Nigger of the ‘Narcissus’. London: Penguin Books.

 

Corrine, G. (2011). Becoming Qualitative Researcher An Introduction. New York:

Pearson.

 

Cowie, Peter, (2018). The Godfather. London: Carlton Books Ltd.

 

Creswell, J.W. (2009). Research design qualitative, quantitative, and mixed methods

approaches. 3rd Edition. Los Angeles: Sage Publication.

 

Culler, J. (2011). Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: OUP Oxford.

 

David Forgacs. (2014). Kaedah Penyelidikan. Edisi Ketiga.

 

David Robinson. (1973). World Cinema: A Short History. London: Eyre Methuen.

 

Fatimah Muhd Shukri. (2014). Dramaturgi Filem: Peletakan Produk dalam Naratif

Filem-Filem Melayu dan Hollywood. Universiti Malaysia Kelantan. (Tesis

Sarjana tidak diterbitkan).

 

Geoffey Nowell-Smith. (1996). The History of Cinema, A Very Short Introduction.

New York: Oxford University Press.

 

Giddings, R, Selby, K & Wensley, C. (1990). Screening the Novel: The Theory &

Practice of Literary Dramatisation. London: Macmillan.

 

Gopala Krishnan. (2004). Cinimaavin Ulagam (Dunia Perfileman): Kanavuppattarai

Chennai.

 

Hani Salwah Yaakup. (2018). Tombiruo: Adaptasi novel ke filem dan representasi

kepercayaan setempat. Jurnal Komunikasi Malaysian, 34(2): 323-337.

 

Hashim Awang. (1987). Glosari Mini Kesusasteraan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

 

Heru S.P. Saputra. (2009). Transformasi Lintas Genre: Dari Novel Ke Film, Dari Film

Ke Novel. Jurnal Humaniora 21(1): 41-55.

 

Ian Watt. (1967). The Rise of the Novel. London: Chatto Windus.

 

James Chapman. (2003). Cinemas of the World : Cinemas of the World: Film and

Society from 1895 to the Present. London: Reaktion Books.

 

James Chapman. (2013). Film And History: Theory And History. London: Palgrave

Macmillan.

 

Jamil Sulung. (2008): Kaca Permata: Memior Seorang Pengarah. Kuala Lumpur:

Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

 

Jins Shamsudin. (2015). Filem Melayu Citra Budaya dan Rakaman Sejarah. Kedah:

UUM Press.

 

Kamus Dewan. (2015). Edisi Ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Kanesan, R. (2018). Tamil Naavalkalait Taluvi Uruvaakkappadum Tamil

Tiraippadanggal Oor Aaivu. MJSSH online,2.

 

Kartini Anwar. (2008). Sastera Remaja dan Pembinaan Bangsa. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

S. Ramakrishnan. (2011). Kriyavin Tarkalat Tamil Akarati. Chennai: Fine Press,

Chennai.

 

Lawrence Neuman William. (2003). Social Research Methods Qualitative and

Quantitative Approaches. Boston: Pearson Education Inc.

 

Linda Hutcheon. (2006). A Theory of Adaptation (2nd Edition). New York: Routledge.

 

Mahadi J Murat. (2006). Sutradara Kontemporari Malaysia. Ampang: Perbadanan

Filem Nasional Malaysia.

 

Marantz Cohen & Paula. (2001). Silent Film and The Triumph of The American Myth.

Oxford: Oxford University Press.

 

Mary C. Johnson. (1995). The Scriptwriter Journal 1st Edition. Waltham: Focal Press.

 

McFarlane B, (1996). Novel to filem: An Introduction to the Theory of Adaption.

Oxford: Clarendon Press.

 

Mrinal Sen. (1980). Cinema Oru Parvai. Chennai: Chennai Book House Press.

 

Monique Hennik, Inge Hutter & Ajay Bailey. (2011). Qualitative Research Method.

London: Sage Publication. Inc.

 

Naim Haji Ahmad. (1995). Filem sebagai Alat dan Bahan Kajian. Serdang: Penerbitan

Universiti Pertanian Malaysia.

 

Norman Blaikie. (2010). Design Social Research (2nd Edition). USA: Polity Press.

 

Othman Hizairi. (2000). Adaptasi Novel ke Filem: Analisis Perbandingan Antara Filem

Melayu dan Filem Barat. Universiti Malaya. (Disertasi Sarjana).

 

Patrick Colm Hogan. (2008). Understanding Indian Movies: Culture, Cognition and

Cinemati Imagination. USA: University of Texas Press.

 

Paul Smith. (1976). Introduction. In Pul Smith (Ed.), The Historian and Film.

Cambridge: Cambridge University Press.

 

Rajamorgan Veerappan, (2007). Kalidasa’s Shakuntala and The Malay Classic Movie

Dewi Murni: A Comparative Study. Universiti Malaya. (Disertasi Sarjana).

 

Ranjit Kumar, (2011). Research Methodology A Step-By-Step Guide For Beginners (3rd

Edition). London: Sage Publication, Inc.

 

Rasdan Ahmad. (09 Nov 2014). Utusan Online.

 

Rencana Berita Harian. (Rabu, 8 November 2017).

 

Richard, H & Robert, M. (2009). Using Visual Evidence. UK: McGraw-Hill Education.

 

Richardson & Richard. (1985). Literature and Film. New York: Garland Publishing,

Inc.

 

Rosenstore, A. Robert. (2007). Epilogue: The Promise of History. In Leen Engelen &

Roel Winkel (Ed), Perspectives on European Film and History. Gent: Academia

Press.

 

Rosmawati Mohamad Rasit. (2013). Hubungan Penontonan Filem Da’wah dengan

Pembentukan Personaliti Prososial Remaja. Universiti Putera Malaysia. (Tesis

Falsafah Kedoktoran).

 

Rudolf Arnheim. (1966). Art Today and the Film. Art Journal, 25(3): 242-244.

 

Sabitha Marica. (2005). Kaedah Penyelidikan Sains Sosial. Petaling Jaya: Pearson

Prantice Hall.

 

Selvaraj Velayutham. (2008).Introduction: The Cultural History and Politics of South

Indian Tamil Cinema. In Selvaraj Velayutham (Ed.),Tamil Cinema: The

Cultural Politics of India’s Other Film Industry. London : Rutledge Tailor &

Francis Group.

 

Sergei Eisenstein. (1949). Film Form, ed. and trans. New York.: Jan Leyda, Harcourt,

Brace.

 

Sillalee S. Kandasamy. (2015). Filem-Filem Tamil di Malaysia: Suatu Pemerhatian

Terhadap Ketaksamaan Sosial. Universiti Malaya. (Kajian tesis Falsafah

Kedoktoran).

 

Sohaimi Abdul Aziz. (2016). Teknoteks dan Transformasi Pengajian Kesusasteraan,

Mensinergikan Sastera, Teknologi dan Kritikan. Kuala Lumpur: Penerbit

Universiti Sains Malaysia.

 

Shampa Banerjee & Srivastava. (2013). One Hundred Indian Feature Films: An

Annotated Filmography. USA: Routlegde.

 

Short, K.,R.,M. (1981). Introduction: Feature Film History. In K., R., M. Short (Ed.),

Feature Films as History. London: Croo M Helm.

 

Tamil Lexicon, Thiruvasagam. (2012). Madras: University of Madras, Chennai.

 

Temuramah Berita Harian: Karyaseni nafi trend adaptasi drama televisyen rosakkan

industri buku:07.08.2016.

 

Thompson Kristin & Bordwell. (2003). Fiml History. New York: McGraw-Hill.

 

Vachel Lindsay. (2004). The Art of The Moving Picture. (eBook#13029).

 

Wan Hasmah Wan Teh. (2018). The history of film adaptation in Malaysia: The long

journey of its rise and fall. Malay Literature 31(2): 361 – 382.

 

Wan Hasmah Wan Teh dan Md. Salleh Yaapar. (1997). “Pandangan S. Othman

Kelantan dan U-wei Haji Shaari Terhadap Masyarakat Melayu Patani: Satu

Kajian Proses Adaptasi dari Novel Juara ke Filem “Jogho” MELAYU”: Jurnal

Antarabangsa Dunia Melayu. Jilid 8 Bil. 2 2015.

 

Youtube. Filem Visaaranai. Diakses dari https://youtu.be/Kex68dl6D1U .


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)