UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :LC Special aspects of education
Main Author :Normala Miswan
Title :Pembangunan dan kesahan Modul SK-Plus untuk murid masalah pembelajaran tahap satu di sekolah rendah
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Pembangunan Manusia
Year of Publication :2021
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan membangun dan menguji modul bagi melihat pembangunan dan kesahan Modul SK-Plus. Ia merupakan singkatan daripada Sentuhan Kasih: Program Latihan Untuk Menulis . Pembangunan modul ini adalah untuk meningkatkan minat dan pencapaian menulis murid bermasalah pembelajaran tahap satu. Kajian ini menggunakan kaedah kumulatif dan kuantitatif untuk mengumpul data kesahan modul dan kebolehgunaan modul SK-Plus. Dalam kajian ini empat set instrument digunakan iaitu Borang Senarai Semak Pemerhatian, Borang Soal Selidik Pakar, Soalan Ujian Pra, dan Soalan Ujian Pos. Kajian dijalankan di sebuah sekolah rendah dalam daerah Kuala Selangor. Seramai lima orang pakar dilantik untuk menilai instrument yang dibina. Tiga orang guru Pendidikan Khas juga diambil sebagai pembantu untuk mengisi borang senarai semak untuk menilai perkembangan sampel yang digunakan. Pengkaji menggunakan empat sampel yang terdiri daripada dua orang murid sindrom down dan dua orang murid autism yang menghadapi masalah kurang minat dengan aktiviti menulis sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Data kajian dianalisis dengan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan kebolehgunaan modul SK-Plus berada pada tahap positif dan sesuai digunakan untuk murid bermasalah pembelajaran tahap satu. Kesemua aspek yang dinilai terhadap modul menunjukkan skor yang positif daripada pakar penilai. Manakala pencapaian menulis sampel juga menunjukkan prestasi yang positif berdasarkan perbandingan markah ujian pra dan ujian pos. Kajian ini menyumbangkan kepada Guru Pendidikan Khas khususnya dalam menambah idea untuk meningkatkan minat menulis murid masalah pembelajaran..

References

Abd. Rahim Talib (2007). Pengenalan Pendidikan Kanak-Kanak Masalah

Pembelajaran. Kuala Lumpur: MeteorDoc. Sdn. Bhd.

 

Abdullah Yusof (2006). Pengenalan Kepada Pendidikan Khas. Open Universiti,

Malaysia: Kuala Lumpur.

 

Ab Aziz Sulaiman dan Siti Rubiyani Omar. (2018) Pelaksanaan Program Pendidikan

Inklusif Bagi Murid Berkeperluan Khas Bermasalah Pembelajaran di Malaysia

Satu Tinjauan. Prosiding Seminar Antarabangsa al-Quran dalam Masyarakat

Kontemporari 2018 Universiti Sultan Zainal Abidin, 96-1

 

Abdul Rahman Abdul Majid Khan (2009). Guru Sebagai Penyelidik. Kuala Lumpur:

Pts Profesional.

 

Aliza Ali dan Zamri Mahod (2016). Pembangunan dan Kebolehgunaan Modul

Berasaskan Bermain Bagi Pembelajaran Kemahiran Bahasa Melayu Kanak-

Kanak Prasekolah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu -JPBM. Vol. 6(1), 16-29.

 

Abdul Rasid Jamian dan Hasmah Ismail (2013). Pelaksanaan Pembelajaran

Menyeronokkan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal

Pendidikan Bahasa Melayu –JPBM (Malay Language Education Journal –

MyLEJ). Vol. 3(2) , 49-63

 

Aziezatul Nezirah Amri, Mohamad Nor, Tee Tze Kiong, Moh Khairudin (2019).

Keberkesanan Alat Bantu Mengajar (SMART COT) dalam Asas Pembuatan

Perabot Sekolah Menengah Kebangsaan Harian Pendidikan Khas Tingkatan

Satu. Journal Of Vocational Education Studies (JOVES). Vol. 2 (1). 23-36.

 

Aris Tri Jaka Harjanta dan Bambang Agus (2018). Rancang Bangun Game Edukasi

Pemilihan Gubernur Jateng Berbasis Android Dengan Model ADDIE. Jurnal

Transformatika. Vol 16(1),91-97

 

Ab Halim A. Hamid dan Mohd. Hanafi (2020). Teacher Information About Handling

Writing Teaching Classification of Special Educational Educationals With

Learning. Global Conferences Series: Social Sciences. Education And

Humanities (GCSSSEH). Vol 4, 471-476.

 

Anggeriyare dan Asma (2019). Hubungan Usia, Paritas Ibu dan Ayah Dengan

Kejadian Anak Sindrom Down Di SLB Negeri Pelambuan Bajarmasin Tahun

2019. Jurnal Keperawatan Suaka Insan. Vol 4(2), 86-96.

 

Ahmad Muaz Muhd Hairi, Nik Sur Syazwani dan Aziyati Zahirah (2020) Tahap

Penguasaan Kemahiran Menulis Kanak-kanak 5+ Dan 6+ Tahun. Jurnal

Kesidang Vol 5, 99-11.

 

Bintari Kartika Sari (2017). Desain Pembelajaran Model ADDIE Dan Implementasinya

Dengan Teknik Jigsaw. Prosiding Seminar Pendidikan: Tema “Desain

Pembelajaran Di Era ASEAN Economic Community (AEG) Untuk Pendidikan

Indonesia Berkemajuan. 87-102

 

Chiang E.T (2018) Diari Pendidikan Khas Ke Pendidikan Pemulihan: Dua Program

Masalah Pembelajaran. Analitika Vol 10(1), 46-53.

 

Cihak, D., & Gama, R. (2008). Noncontingent Escape Access to Self-Reinforcement to Increase Task 

Engagement for Students with Moderate to Severe Disabilities. Education and Training in 

Developmental Disabilities, 43(4), 556-

568. Diambil dari http://www.jstor.org/stable/23879683

 

Cherry, Kendra (2013). “Education: Theories of Emotion.” diakses pada 7 Februari 2018

 

Chua Yan Piew (2014). Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 1: Kaedah Penyelidikan Edisi Ketiga. 

Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Education.

 

Chomsky, (1957) On Human Communication. Cambridge, Mass

 

Clay, M. (1975). What did I Write. New Hampshire: Hememann Educational Books. 

 

Danielle Morin (2017) The Effects of Inclusion and Positive Reinforcement Within The

Classroom.   Honors   Program   Contracts   4.   diambil   dari 

https://scholarworks.merrimack.edu?honors_component/4. (1 Januari 2019)

 

Fraenkel, Jack R. And Norman E. Wallen. (2009). How to Design and Evaluate Research in Education. 

New York. McGraw-Hill Companies

 

Fiske, K., Cohen, A., Bamond, M., Delmolino, L., LaRue, R., & Sloman, K. (2014). The Effects of 

Magnitude-Based Differential Reinforcement on the Skill Acquisition of Children with Autism. 

Journal of Behavioral Education, 23(4), 470-487.

 

Feldstein, S., & Feldstein, J. (1990). Positive Reinforcement for Submission of Timely Reports by 

Professional Staff in a Residential Facility. Education and Training in   Mental   Retardation,   

25(2),   188-192.   Diambil   dari http://www.jstor.org/stable/23878556 (1 Januari 2019)

 

Grunke.M dan Marko. S (2017). The Impact of The Explicit Timing, Immediate Feedback,  and  positive 

 Reinforcement  on The  Writing  Outcomes  of Academically And Behaviourally Struggling 

Fifth-Grade-Students. Insights Into Learning Disabilities. Vol 14(2), 135-153.

 

Halizah Ahmad dan Zaidatun Tasir (2019). Kesan Penggunaan Aplikasi Mobil Terhadap Kemahiran 

Literasi Bahasa Melayu Pelajar Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran. Innovatif Teaching And 

Learning Journal. Vol 2 (2), 1-16.

 

Hashimah Md. Yusoff, Mohd Isa Hamzah dan Shahlan Surat (2018). Kesahan dan Kebolehpercayaan 

Instrumen Indeks Pemupukan Kreativiti Dalam Pengajaran Guru Dengan Elemen Islam (I-CFTI) 

Berdasarkan Pendekatan Modal Rasch. Jurnal Pendidikan Malaysia SI. 1(1), 77-88.

 

Harun Baharudin, Zawawi Ismail, Nik Mohd Rahimi Nik Yusof (2017). Pembinaan Ujian

Construction Exam Level Size of Arabia

Vocabulary). Jurnal Pendidikan Malaysia (JPM). Vol 42 (1), 13-19.

 

I Hajar, Lufri, A Fauzan (2021). Validity Levels Analysis Model PJBL For Biology

Learning. Journal of Physics : Conferences Series. Vol 1940 012125.

 

Ibrahim Youssef, Kaseh Abu Bakar, Suhaila Zailani, Hazrati, Bashasunnahar (20180.

Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Asas Bahasa Arab. ASEAN

Comperative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J)

vol. 2(2). 39-59

 

Ingvarsson, E., Hanley, G., & Welter, K. (2009). Treatment of Escape-Maintained

Behavior with Positive Reinforcement: The Role of Reinforcement

Contingency and Density. Education and Treatment of Children. Vol 32(3),

371-401. Diambil dari http://www.jstor.org/stable/42900029 (1 Januari 2019)

 

Jamila.K.A Mohamed (2005). Pendidikan Untuk Kanak-Kanak Istimewa. Pahang: PTS

 

Jasmi, K. A. (2012). Kesahan dan Kebolehpercayaan dalam Kajian Kualitatif . Kursus

Penyelidikan Kualitatif . Siri 1 2012 di Puteri Resort Melaka pada 28-29 Mac

2012.

 

Jabatan Perangkaan Malaysia, Diambil dari https://www.gcarian.com/statistikpenduduk-

malaysia.jsp (1 September 2019)

 

Kamarudin Hj. Husin (1988). Pedagogi Bahasa: Longman. Kuala Lumpur.

 

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2017). Dokumen Standard Sekolah Rendah

Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran). Bahagian Pembangunan

Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Kementerian Pelajaran Malaysia (2012). Dasar Pendidikan Kebangsaan. Shah Alam,

Selangor: Giga Wise Network Sdn Bhd.

 

Leaf, J., Dale, S., Kassardjian, A., Tsuji, K., Taubman, M., McEachin, J., Oppenheim-

Leaf, M. (2014). Comparing Different Classes of Reinforcement to Increase

Expressive Language for Individuals with Autism. Education and Training in

Autism and Developmental Disabilities, 49(4), 533-546.

 

Lau Shiau Ching dan Mohd Mokhtar Tahar (2021). Penggunaan Peralatan

Multisensori Buku Audio Dalam Meningkatkan Minat Murid-murid Masalah

Pembelajaran Terhadap Membaca. Jurnal Dunia Pendidikan. Vol. 3(1), 530-

536.

 

Marohaini Yusoff (2004). Perlakuan dan Proses Menulis Karangan Bahasa Melayu.

Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Mohamed Faizul, Muhammad Faizal, Shahrir, Syed dan Mohamad Seman (2020).

Model Amalan Penaakulan Pedagogi Dan Tindakan Pengajaran: Satu Kajian

Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah. Jurnal Kepimpinan Pendidikan.

Vol 7(4), 35-52

 

Mohd Mokhtar Tahar, Noor Rahayu Rahim dan Mohd Hanafi (2016), Hukuman dan

Kata Pujian: Mengatasi Masalah Disiplin Dalam Mata Pelajaran Pendidikan

Jasmani Bagi Murid Masalah Pembelajaran. Seminar Modifikasi Tingkah Laku

Murid Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Peringkat Negeri Johor. Vol

1, 1-13. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/311112641.

 

Mohd Khairudin, Rohaida, M.Y.Zulkifli, Noor Naemah dan Duriyyah (2014)

Pendekatan Peneguhan Bagi Aktiviti Hafalan Al-Quran Dalam Kalangan Pelajar

Peringkat Menengah Rendah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. Vol

8, 113-135.

 

Mohd Fadli, Mohd. Hanafi, Mohd Mokhtar (2016). Penggunaan Teknik Peneguhan

bagi Mengatasi Masalah Tingkah Laku Hyperaktif. Seminar Antarabangsa

Pendidikan Khas Rantau Asia Tenggara Siri Ke-6, 159-165.

 

Mohd Razimi Husin (2018). Aktiviti Bangkit Semangat Terhadap Murid Bermasalah

Pembelajaran: Satu Kajian Kes. Jurnal Penyelidikan Dedikasi. Vol 14, 1-27.

 

Mohd. Suhaimi, Noor Shah dan Mohd Uzi (2017). Penggunaan Bahan Bantu Mengajar

Matematik Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia.

Vol 7(1), 32-46.

 

Muhammad Azim Rahim dan Mohd. Hanafi Yassin (2021). Tahap Pelaksanaan PDP

Subjek Kemahiran Hidup Terhadap Murid Berkeperluan Khas Bermasalah

Pembelajaran Di PPKI Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan. Vol 3(2), 243-

252.

 

Mohd Amin, Mod Izzuddin, Mohd Faiz, Muhammad Syakir dan Mohd Salihin (2018).

Pelaksanaan Strategi Pelajar Sebelum Mempraktikkan Kemahiran Menulis

Tugasan Akademik. Journal of Social Science and Humanities. Vol 15(5), 181-

188.

 

Mardiah Mahmor dan Kamariah Abu Bakar (2021). Kesan Intervensi Terhadap

Tingkahlaku Disruptif Dalam Kalangan Kanak-kanak Prasekolah. Jurnal Dunia

Pendidikan. Vol 3 (1), 442-453

 

Maimun Aqsha Lubis, Wan Nurul Syuhada dan Mohd. Isa Hamzah (2017). Tahap

Pengetahuan dan Kesediaan Guru-guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah

Di Selangor Terhadap Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran Pendidikan

Islam. ASEAN Comparative Education Research Journal On Islam And

Civilization (ACER-J). Vol 1(1), 1-13.

 

Muhammad Shakir, Sabariah Sharif dan Muralindran (2018). Pembangunan Modul

Robot Permainan Topik Respirasi Sel Menggunakan Model ADDIE. Jurnal

Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia. Vol. 8(1), 55-73.

 

Mok Soon Sang (2002). Psikologi Pendidikan untuk Kursus Diploma Perguruan

Semester 3. Subang Jaya: Kumpulan Budiman.

 

Mok Soon Sang (2011). Psikologi Pendidikan. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.

Bhd.

 

Mohd Syaubari Othman dan Ahmad Yunus (2019). Kesahan dan Kebolehpercayaan

Instrumen Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah Di

Dalam Mengintegrasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Menerusi

Pengajaran Akidah. The Online Journal of Islamic Education. Vol 1(1). 530-

536.

 

Mohd Sharani Ahmad (2004). Psikologi Kanak-kanak. Pahang: PTS Publication

Distributors

 

Muhammad Azim Md. Rahim dan Mohd Hanafi Mohd Yassin (2021). Tahap

Pelaksanaan PDP Subjek Kemahiran Hidup Terhadap Murid Berkeperluan

Khas Bermasalah Pembelajaran Di PPKI Sekolah Rendah. Jurnal Dunia

Pendidikan. Vol 3 (2). 243-252.

 

Muhammad Andi (2017). Pengembangan Model Pembelajaran Instruksional Design

Dengan Model ADDIE Mata Pelajaran PAI Pada Materi Mengulang-ngulang

Hafalan Surah Al-Ma’un dan Al Fil Secara Klasikal, Kelompok Dan Individu

Kelas V SDN Gedongan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam. Vol 7(1), 71-

81.

 

Mohd. Zulkarnaen dan Mohd. Isa (2021). Kaedah Pujian dan Penghargaan Dalam

Pembelajaran Al-Quran Bagi Kanak-Kanak Prasekolah. Qalam International

Journal Of Islamic And Humanities Researh. Vol 1(2), 109-117.

 

Nathesan, S (2010) Pendekatan dan teknik pendidikan bahasa Melayu / S

Nathesan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Nurul Himmah (2012), Teori Pembelajaran Thorndike, Diambil dari

http://nurulmathedc.blogspot.com/2012/04/teori-pembelajaran-thorndike.html

(28 Mac 2019)

 

Nuryadi, S.Pd, M.Pd (2009) Teori Belajar Perilaku Kondisioning Operan B.F Skinner.

Diambil dari https://made82math.wordpress.com/2009/06/05/teori-belajar-b-fskinner-

dan-aplikasinya/

 

Noor Azreena Aziz dan Mohd. Hanafi (2018). Token Economy To Improve

Concentration Among Students With Learning Disabilities In Primary School.

Journal Of ICSAR. Vol 2(1), 32-36.

 

Niveetha Mookna Abdul Razaq Ahmad dan Norasmah Othman (2021). Pendekatan

Kepelbagaian Pengajaran Dari Aspek Penyampaian, Alat Bantu Mengajar,

Pedagogi dan Peneguhan Dalam Pembelajaran Sejarah. Jurnal Dunia

Pendidikan. Vol 3(1), 227-238

 

Nurhidayah Abdul Rahman, Ramlah Mailok dan Nor Mashrah Husain (2020). Mobile

Augmented Reality Learning Application For Students With Learning Disabilities.

International Journal of Academic Research in Business And Social Science. Vol

10 (2), 133-141.

 

Nurul Eza Martu, Zainuddin Abindinhazir dan Muhammad Firdaus Ramli (2020)

Keperluan Kit BSV Sebagai Bahan Bantu Belajar Kepada Murid-Murid Di

Sekolah Dalam Pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Journal of Applied Arts.

Vol. 2, 121-128.

 

Noor Aini Ahmad dan Norhafizah Abu Hanifah (2015). Tahap Pengetahuan Guru

Pendidikan Khas Apabila Mengurus Tingkah laku Murid Bermasalah

Pembelajaran. Journal of Educators and Education, Vol. 30, 73-88.

 

Norlela Ahmad dan Afrina Haziqah Azman (2020). Tahap Amalan Pengajaran

Berkesan Guru Prinsip Perakaunan Berasaskan Model Slavin. Jurnal

Pendidikan Malaysia. 45 (1). 53-62.

 

Norfishah Mat Rabi (2016). Transformasi Pendidikan Murid Kurang Upaya.Tanjong

Malim,Perak:Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Normadiah Moahamad dan Marlina Mohamad (2017). Pembangunan Modul Interatif

(I-Modul) Berdasarkan Rekabentuk Instruksi Bagi Kursus Baikpulih Dan

Senggaraan Komputer Di Kolej Komuniti Jasin. Online Journal For TVET

Practitioners, Vol 2. No.1.

 

Noornajihan, Zawawi dan Mohd Rahimi (2020). Ruqyah, Syarriyah dan Regulasi

Emosi Anak-anak Autisme. Proceedings of the 7th International Prophetic

Conference (SWAN). (BM020), 401-414.

 

Nor Yazidah Yahya, Che Radiah, Nik Farhan dan Mohd Sukki Othman (2016).

Kerangka Pembinaan Modul Asas Bahasa Arab Untuk Pelajar Warga Emas.

E-Journal of Arabic Studies & IslamicCivilization. Vo 3-2016.

 

Ngu Mee Kok (2009). Meningkatkan Keberkesanan Kawalan Kelas Menggunakan

Kaedah Ganjaran Dan Hukuman Untuk Murid Tahun 3. Koleksi Artikel

Penyelidikan Tindakan PISMP SN amb. Januari 2009, Seminar Penyelidikan

Tindakan IPG KBL Tahun 2012, 132-146

 

Nur Najihah Roslia, Farul Afendi Baharia, Mohamed Nor Azhari Azmana, Tee Tze

Kiong, Jumintono. (2018). Keberkesanan ABM Pasang Bongkar Rak Alat Tulis

dalam Merangsang Psikomotor Murid Bermasalah Pembelajaran Tahap 3 dan

4. UTM Press. Johor. Vol 10: 3-3, 95–103.

 

Nur Syafiqah Isa dan Nurul Nazirah (2018), Keberkesanan Penggunaan Grafik

Berkomputer Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar Dalam Kalangan Pelajar

Reka Bentuk dan Teknologi. Sains Humanika, Vol 10 (3-3),81-87.

 

Rayzila Sofraz Yusof, Mohd Hanafi, Mohd Mokhtar (2016) Penggunaan Peneguhan

Positif : Ganjaran Videoklip Lagu Kanak-kanak Dalam Pengubahsuaian

Tingkahlaku Murid Sindrom Down. Seminar Modifikasi Tingkah Laku Murid

Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Peringkat Negeri JohorAt: JPN

Negeri Johor. Volume: 1.

 

Rafiza Abdul Razak dan Maryam Abdul Rahman. (2013). Pembinaan Media

Pengajaran Berasaskan Multimedia Di Kalangan Guru ICTL. Jurnal

Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik. Vol. 1 Isu 2

 

Rohaizat Ibrahim, Mohd Hanafi, Roziah Ibrahim dan Noraini Abdullah (2020). Indikator

Sokongan Pembelajaran Dalam Rekabentuk Flipped Classroom Bagi Murid

Bermasalah Pembelajaran Berdasarkan Kesepakatan Pakar. Jurnal Pendidikan

Awal Kanak-Kanak. Vol 9(2), 23-33.

 

Rita Richey, James D. Klein. (2007) Design and Development Research : L. Erlbaum

Associates.

 

Rozie Iskandar dan Farida (2020). Implementasi Model Assure Untuk

Mengembangkan Desain Pembelajaran Di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu.

Vol 4, 1052-1065

 

Rahil Mahyuddin, Jami’ah Mohamad, Kasnani Ab. Karim. (2000). Psikologi Pendidikan

II. Kuala Lumpur: Addison Wesley Longman

 

Rohaizat Ibrahim, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Roziah Ibrahim dan Noraini Abdullah

(2020). Indikator sokongan pembelajaran dalam reka bentuk flipped classroom

bagi murid bermasalah pembelajaran berdasarkan kesepakatan pakar. Jurnal

Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan. Vol. 9 (2). 23-33.

 

Siti Aminah Sallehin dan Fazlinda Binti Ab. Halim (2018). Penggunaan Alat Bahan

Bantu Mengajar Berasaskan Multimedia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Di Sekolah Menengah Zon Benut. Online Journal For TVET Practitioners. Vol

3.(1).

 

Salomon, G. (1993). On The Nature Of Pedagogic Computers Tools. The Case Of The

Writing Partner. Journal of Education Computing Research. 4(2). 123-139.

 

Salman Firdaus Sidek, Nur Saadah Fathil, Nur Zuhaidah dan Kamaliah (2014),

Pembangunan Perisian Kursus ‘Saya Suka Belajar’ Untuk Pembelajaran

Bahasa Melayu Bagi Kanak-Kanak Autisme, Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu

– JPBM. Vol. 4(1), 1-10.

 

Syahril (2018). Pengembangan Desain Model Assure pada pembelajaran IPS SD/MI.

Jurnal Torbiyah Al-Awlad. Vol VIII (01), 65-75.

 

Schuster, J., Morse, T., Griffen, A., & Wolery, T. (1996). Teaching Peer Reinforcement

and Grocery Words: An Investigation of Observational Learning and

Instructive Feedback. Journal of Behavioral Education, 6(4), 511-533. Diambil

dari http://www.jstor.org/stable/41824150

 

Schmidt, J. D., Luiselli, J. K., Rue, H., & Whalley, K. (2013). Graduated Exposure and

Positive Reinforcement to Overcome Setting and Activity Avoidance in an

Adolescent With Autism. Behavior Modification, 37(1), 128 -142.

 

Seel N.M (2012). Positive Reinforcement. In. (eds) Encyclopedia of the Sciences of

Learning. Springer, Boston, MA

 

Syamsul Bakhri (2019). Animasi Interaktif Pembelajaran Huruf Dan Angka

Menggunakan Model ADDIE, INTENSIF Jurnal Ilmiah PenelitianDan Penerapan

Teknologi Sistem Informasi. Vol 3(2), 130-144.

 

Sulaiman Sarabani (2021). Tahap Penggunaan dan Kefahaman Murid Dalam

Penggunaan Gabungan Pakej Bahan Bantu Mengajar Multimedia Dalam

Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences

And Humanities (MJSSH). Vol 6(3), 252-25.

 

Siti Marziah dan Nor Shahirah (2018). Cabaran Membesarkan Anak-anak Autisme

Daripada Perspektif Ibu. Jurnal Psikologi Malaysia. Vol 32 (1), 58-71.

 

Siti Aqilah dan Yusmini (2019). Pembangunan Fizikal Kanak-kanak Autistik Menurut

Pendekatan Ilmu Islam Dan Barat. Journal of Quran Sunnah Education and

Special Needs. Vol 3 (2), 1-8.

 

Tomlin, M., & Reed, P. (2012). Effects of Fixed-Time Reinforcement Delivered by

Teachers for Reducing Problem Behavior in Special Education Classrooms.

Journal of Behavioral Education, Vol. 21 (2), 150-162.

 

Tia Dwi kurnia, Cica Lati, Habibah Fauziah, Agus Trihanton (2019). Model Addie Untuk

Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kemampuan Pemecahan Masalah

Berbantuan 3D Pageflip. Seminar Nasional Pendidikan Matematika. Vol 1 (1),

516-525

 

Tulus Sukam dan Sikhabuden (2018). Peningkatan Ketrampilan Motorik Kasar, siswa

Down Syndrome Melalui Senam Ceria. Jurnal Ortopedagogia. Vol 4, 43-47.

 

Ummu Nasibah Nasohah, Muhammad Izuan, Nazipah (2015). Model ADDIE Dalam

Proses Reka Bentuk Modul Pengajaran: Bahasa Arab Tujuan Khas Di Universiti

Sains Islam Malaysia Sebagai Contoh. Proceedings of the International Seminar

on Language Teaching ISeLT 2015, 4-5 Februruari 2015, Bangi, Malaysia.

 

Witherington, H.C (1986). Psikologi Pendidikan. Penerjemah. Buchairi Jakarta: Aksara

Baru.

 

Wolery, M., Baily, D.B., & Sugai, G.M. (1988). Effective Teaching: Principles &

Practices of Applied Behavior Analysis with Exceptional Children. Boston: Allyn

& Bacon.

 

Winkel, W.S. (1983) Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar, Jakarta.

 

Wan Faizatul Azirah, Nur Dalila, Ramiaida, Nursyuhada’, Nur Adibah, Haliza, Hazlina,

Melor (2020) Pengajaran kemahiran mendengar pada abad ke-21 (Teaching

listening skills in the 21st century). Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 4(1),173-

192.

 

Zalina Katman, Mohd Hanafi dan Mohd Mokhtar (2016). Penggunaan Peneguhan

Positif: Pujian dan Token Ekonomi Untuk Modifikasi Tingkahlaku Murid

Pendidikan Khas ‘Slow Learner’. Diambil dari reseachgate.net (1 September

2019)

 

Zalizan Mohd Jelas, Manisah Mohd Ali, Norshidah Mohamad Salleh dan Nor Aniza

Ahmad. (2012). Disiplin Positif di dalam Bilik Darjah yang Inklusif Mesra

Pembelajaran. Buku Panduan Khas 1. Kuala Lumpur: Card Information Sdn.

Bhd.

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)