UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :HC Economic History and Conditions
Main Author :Rahman Arifai
Title :Pengaruh Al-Arqam terhadap perkembangan sosioekonomi Global Ikhwan Sdn Bhd, 1994-2015
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2021
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini memfokuskan kepada pengaruh Al-Arqam terhadap perkembangan sosioekonomi Global Ikhwan Sdn. Bhd. dari tahun 1994 sehingga 2015. Al-Arqam menjadi isu polemik apabila menjadi tanda tanya dalam masyarakat sama ada ajaran Al-Arqam masih lagi diamalkan melalui kegiatan sosioekonomi GISB ataupun sudah lenyap akibat daripada pengharamannya. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Al-Arqam terhadap perkembangan sosioekonomi GISB dan kesannya kepada ahli GISB serta masyarakat setempat. Bagi tujuan ini, kaedah penyelidikan kualitatif digunakan dengan membuat analisis terhadap sumber primer yang menjadi bahan utama dalam mendapatkan maklumat. Selain itu, kajian ini juga menggunakan kaedah rujukan bahan sekunder di arkib dan perpustakaan serta menggunakan kaedah sejarah lisan untuk mendapatkan maklumat daripada responden. Dapatan kajian mendapati bahawa ajaran Al-Arqam masih lagi diamalkan di dalam kegiatan sosioekonomi GISB. Malah, kajian menunjukkan bahawa ajaran Al-Arqam menjadi pemangkin dan faktor utama kepada pencapaian kejayaan GISB khususnya dalam perkembangan sektor ekonomi. Selain itu, kajian juga mendapati pengaruh ajaran Al-Arqam turut memberikan pelbagai kesan kepada sistem kehidupan sosial ahli GISB serta masyarakat setempat. Implikasi kajian menunjukkan bahawa pengekalan budaya dan cara kerja kesan daripada pengaruh ajaran Al-Arqam di dalam GISB memberikan kesan yang positif dan negatif kepada ahli GISB dan masyarakat sekitar. Analisis dan perbincangan hasil daripada kajian ini diharapkan dapat menyumbang kepada pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan ajaran Al-Arqam dalam mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat di negara ini.

References

Abddurrahman R. Effendi & Gina Puspita. (2003). Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad at-Tamimi; 

Diakah Mujaddid di Kurun ini?. Jakarta: Giliran Timur.

 

Abdul Aziz Bari. (2000). Kebebasan & Hak-hak Asasi di Bawah Perlembagaan Persekutuan–Satu Analisis 

Umum. Malaysia Journal of Law and Society.

 

Abdul Halim Abbas. (1991). Panduan Membina Empayar Islam di Asia Tenggara.

Terbitan Hikmah. Kuala Lumpur.

 

Abdul Halim El-Muhammady. (1994). Penyelewangan Al-Arqam dari Aqidah Quran & Sunnah Mengikut 

Perspektif Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah. Terbitan ABIM. Petaling Jaya.

 

Abdul Latip Talip. (2017). Pengarang. Pemimpin. Pendakwah; 7 Tahun di Luar Negara; Perjuangan Belum 

Selesai. Latip dan Keluarga Enterprise.

 

Abdul Munir Ismail. (2019). Kajian Pelaksanaan & Pencapaian Aktiviti Ko-Kurikulum Pendidikan Diniah 

Di Sekolah Rendah Dan Menengah GISB Di Negeri Selangor. Kertas Kerja. Jabatan Pengajian Islam. 

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Abdul Rahman Haji Abdullah. (1992). Gerakan Islam Tradisional Di Malaysia. Sejarah dan Pemikiran 

Jemaat Tabligh dan Darul Arqam. Kuala Lumpur. Kintan Sdn. Bhd.

 

Abdul Rahman Haji Abdullah. (1997). Pemikiran Islam di Malaysia. Sejarah dan

Aliran. Jakarta: Penerbitan Gema Insani Press.

 

Abdul Rahman Mahmood. (2020). Konsep Tasawwuf & Tarekat Menurut Ahli Sunnah

Waljamaah. Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah. Universiti Kebangsaan

Malaysia.

 

Abdul Wahid Baharon. (1992). Ciri-Ciri Keibubapaan Yang Berjaya. Bil. 1. Kuala

Lumpur. Sbha-Dtp Services Sdn. Bhd.

 

Abdullah Fahim. (1990). Satu Amalan Perbandingan Antara Doktrin-doktrin dalam

Ajaran Taslim: Ajaran Ahmad Laksamana dan Tareqat Naqsybandiah Kadirun

Yahya. Utusan Qiblat.

 

Abdullah Naih Ulwan. (2015). Pendidikan Anak Dalam Islam. Khatulistiwa Press.

 

Abdullah Rahim Abdul Rahman & Mohamad Saari. (1992). Rumahku Syurgaku. Kuala

Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabaan Perdana Menteri.

 

Abdulrrazaq Al-Kailani. (2007). Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani. Kuala Lumpur: Al-

Hidayah Publication.

 

Abdulrrazaq Al-Kailani. (2007). Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani. Kuala Lumpur: Al-

Hidayah Publication.

 

Ahmad Sunawari Long. (2015). Citra Usuluddin dan Falsafah. Jabatan Usuluddin dan

Falsafah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Al Jurjani. (1983). At-Takrifat. Lubnan: Dar Al-Kuttub Al-Ilmiyyah.

 

Al-Albani & Mohd Nasiruddin. (1977). Al Tawassul wa Anwa’uhu wa Ahkamuhu.

Lubnan: Beirut.

 

Al-Ghazali. (1978). Bimbingan Muminin. Terjemahan Syed Ahmad Semait. Bahagian

1. Singapura; Pustaka Nasional.

 

Ali Abdul Al-Halim Mahmud. (2000). Islam & Akal. Penterjemah; Mohd Fakhrudin

Abdul Mukti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Al-Talib Hisham. (1992). Panduan Lantikan Bagi Petugas Islam. Terjemahan Wan

Izzuddin Wan Sulaiman. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

 

Amirullah Muhamed. (1994). Antara Halal dan Haram Al-Arqam Jawapan Kepada

Ashaari Muhammad. Kuala Lumpur; Terbitan Rodatran Sdn. Bhd.

 

Ann Wan Seng. (1997). Gerakan Sosio-Agama di Malaysia: Kajian Kes ke Atas

Pertubuhan Arqam. Kuala Lumpur: Terbitan Rodatran Sdn. Bhd.

 

Ann Wan Seng. (2005). Al-Arqam di Sebalik Tabir. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti

Malaya.

 

Ann Wang Seng. (2005). Rahsia Arqam: Menyingkap Sisi Gelap Arqam. PTS Miliennia

Sdn. Bhd.

 

Ashaari Muhammad & Hatijah Aam. (2007). Tsunami: Pembawa Mesej Dari Tuhan.

Penerbitan Minda Ikhwan.

 

Ashaari Muhammad. (1983). Huraian Apa Itu Masyarakat Islam. Penerangan Al-

Arqam. Kuala Lumpur.

 

Ashaari Muhammad. (1985). Kesedaran. Kuala Lumpur; Penerbitan Al-Arqam.

 

Ashaari Muhammad. (1986). Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam Sekaligus

Menjawab Tuduhan. Kuala Lumpur: Penerbitan Al-Arqam.

 

Ashaari Muhammad. (1986). Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam. Kuala

Lumpur; Penerbitan Al-Arqam.

 

Ashaari Muhammad. (1987). Matlamat Perjuangan Menurut Islam. Kuala Lumpur.

Penerangan Al-Arqam.

 

Ashaari Muhammad. (1988). Inilah Pandanganku. Kuala Lumpur. Jabatan Syeikhul

Arqam.

 

Ashaari Muhammad. (1989). Berhati-hati Membuat Tuduhan. Kuala Lumpur.

Penerangan Al-Arqam.

 

Ashaari Muhammad. (1990). Inilah Jalan Kita. Kuala Lumpur. Penerbitan Shoutul

Arqam.

 

Ashaari Muhammad. (1990). Inilah Sikap Kita. Kuala Lumpur. Jabatan Syeikhul

Arqam.

 

Ashaari Muhammad. (1990). Renungan Untuk Mengubah Sikap. Kuala Lumpur.

Jabatan Syeikhul Arqam.

 

Ashaari Muhammad. (1993). Assalamualaikum Dato’ Seri PM. Kuala Lumpur:

Penerbitan Abuya.

 

Ashaari Muhammad. (2005). Buah Fikiran Ustaz Haji Ashaari Siri 1. Penerbitan Minda

Ikhwan. Selangor.

 

Azizah Kassim. (1985). Wanita dan Masyarakat. Kuala Lumpur: Utusan Publications

& Distributors.

 

Chandra Muzaffar. (1988). Kebangkitan Semula Islam di Malaysia. Petaling Jaya: Fajar

Bakti Sdn. Bhd.

 

Dr Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji. Dr. Mustofa Al-Khin. (2008). Kitab Fekah

Mazhab Syafie. Jilid 1. Penerbitan Pustaka Salam.

 

Farahwahida Mohd Yusof. (2005). Keberkesanan Pelaksanaan Fatwa Dalam

Menangani Aliran-aliran Kepercayaan di Malaysia: Kajian Kes Terhadap Al-

Arqam dan Ahmadiyah Qadiani. Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. Akademi

Pengajian Islam. Universiti Malaya.

 

Farahwahida Mohd Yusof. (2007). Al-Arqam & Ajaran Aurad Muhammadiah Satu

Penilaian. Skudai Johor. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Gilbert Lumoindong. (2000). Hidup dalam Berkat. Yayasan ANDI. Yogyakarta.

 

Hamizan Hussin ed. (1986). Mengapa Ustaz Mokhtar Keluar dari Al-Arqam. Terbitan

Al-Hijrah. Kuala Lumpur.

 

Haron Din et al. (1990). Manusia dan Islam. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan

Pustaka.

 

Haryanto Sindung. (2001). Sosiologi Agama: Dari Klasik Hingga Postmodern. Selman:

Ar-Ruzz Meida. Jakarta.

 

Hatijah Aam. (1988). Siapa Mujaddid Kurun Ke-15?. Penerbitan Shoutul Arqam.

 

Hatijah Aam. (1990). Manisnya Madu. Kuala Lumpur. Jabatan Syeikhul Arqam.

 

Hatijah Aam. (2006). Abuya Ashaari Muhammad Pemimpin Paling Ajaib di Zamannya.

Rawang: Penerbitan Minda Ikhwan.

 

Hatijah Aam. (2009). Modul Poligami Indah Dari Tuhan. Penerbitan Minda Ikhwan.

 

Hussin Mutalib. (1990). Islam and Ethnity In Malay Politis. Singapura; Oxford

Universiti Press.

 

Hussin Mutalib. (1990). Islamic Revivalism in ASEAN States. Singapore: Singapore

University Press.

 

Jamaie Hamil. (2004). UMNO dalam Politik dan Perniagaan Melayu. Bangi: Penerbit

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Judith Nagata. (1984). The Reflowering of Malaysian Islam Modern Religious Radicals

and Their Roots. Vancouver: University if British Columbia Press.

 

Kamarulnizam Abdullah. (2012). Keselamatan Nasional Malaysia. Bangi: Penerbit

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Karim Mahmud Yunus. (1938). Surah Al-A’raf. Tasfir Al-Quran Al-Karim.

 

Mahmood Zuhdi Abdul Majid & Raihanah Azahari. (1989). Undang-undang Keluarga

Islam: Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia. Bil. 1. Kuala Lumpur.

 

Mahmud Ali Fayid. (1989). Pendidikan Dalam Al-Quran. Terjemahan Judi Al-

Falasany. Semarang: C.V Widaksama.

 

Mandzur. (1993). Lisan Al-Arab. Beirut: Dar Sodir.

 

Mohd Lazim Lawee. (2005). Penyelewengan Jemaah Al-Arqam dan Usaha

Pemurniannya. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mohd Nizamuddin Ashaari & Laila Ahmad. (2007). Abuya Haji Ashaari Muhammad

adalah Putera Bani Tamim. Kuala Lumpur: Perniagaan Mata Angin.

 

Mohd Noor Mohd Basir & Alifi Alias. (2006). Mengapa Sebahagian Bekas Pemimpin

Arqam Menentang Hj Ashaari. Kuala Lumpur: Perniagaan Mata Angin.

 

Mohd Roshdi Yusof. (1990). Darul Arqam Antara Kebenaran Dan Kekeliruan. Pulau

Pinang: Al-Ikhwan.

 

Mohd Roshdi Yusoff. (1994). 40 Persoalan Arqam & Aurad Muhammadiah.

Penerbitan Raqib: Kuala Lumpur.

 

Mohd Sayuti Omar. (1993). Mujaddid Alam Melayu Harapan dan Impian Darul

Arqam. Kuala Lumpur; Tinta Merah.

 

Mohd Sayuti Omar. (1997). Hitam Putih Darul Arqam. Kuala Lumpur. NZ Dynamic

Sdn. Bhd.

 

Mohd Taha Suhaimi. (1992). Jawapan Bagi Tuduhan-tuduhan Terhadap Sejarah

Hidup Syeikh Muhammad al-Suhaimi dan Aurad Muhammadiah. Singapura;

Persatuan Islam dan Pencak Silat Singapura.

 

Mohd Taha Suhaimi. (1992). Manaqib Kiyahi Agung Al-Syeikh Al-Sayyid Muhammad

bin Abdullah Al-Suhaimi. Edisi Jawi. Singapura; Persatuan Islam dan Pencak

Silat Singapura.

 

Muhammad Syukri Salleh. (1990). Konsep dan Pelaksanaan Pembangunan

Berteraskan Islam. Pulau Pinang. Penerbit Universiti Sains Malaysia.

 

Muhammad Yusuf Al-Qrdhawi. (1983). Thaqafah Al-Dai’yah. Beirut: Muassasah Al-

Risalah.

 

Muhammad Yusuf Qardawi. (1983). Kritik dan Saran Untuk Para Dai. Jakarta: Media

Dakwah.

 

Mustaffa Suhaimi. (1992). Hikmah Poligami. Ulu Kelang: Progresive Products Supply.

 

Nabir Abdullah et all. (2013). Kaedah Penyelidikan & Penulisan Sejarah. Emiretus

Publications.

 

Najib Razak. (2010). Rancangan Malaysia Kesepuluh: Ucapan YAB Perdana Menteri

di Dewan Rakyat 10 Jun 2010. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia

Berhad.

 

Nasir Abdullah bin Ali al-Ghifari. (1991). Mas’alah al-Taqrib Bayn Ahl al-Sunnah Wa

al-Shi’ah. Bahagian 1. Riyad; Dar Tayyibah.

 

Nazari Hassan. (2007). Suatu Kajian Terhadap Akidah Bekas Ahli-ahli Darul Arqam

di Negeri Perlis Selepas Pengharamannya. Akidah dan Pemikiran Islam.

Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya.

 

Nik Mahadi Nik Hassan. (1992). Dr. Mahathir atau Ustaz Ashaari Siapa Lebih Tokoh?.

Kuala Lumpur: Penerbitan Al-Munir.

 

Nur S. Biedyn Beseri. (1992). Kahwin Cara Arqam. Trans Media Publications. Klang.

 

Pahrol Mohd Joi. Roslan Kassim. et. al. (1993). Darul Arqam 25 Tahun Perjuangan

Abuya Syeikh Imam Ashaari At-Tamimi. Kuala Lumpur. Penerbitan Abuya.

 

Riduan Mohamad Nor. (2007). Potret Perjuangan Mahasiswa Dalam Cerminan

Dekad. Jundi Resources. Selangor.

 

Saadan Man. (2011). Fiqh Semasa: Konsep dan Aplikasinya. Jabatan Usul Fiqh.

Akademik Pengajian Islam. Universiti Malaya.

 

Sarbini. (2005). Islam di Tepian Revolusi: Ideologi. Pemikiran dan Gerakan.

Yogjakarta: Pilar Media.

 

Shamsul Amri Baharuddin. (1995). Pengalaman Modenisasi dan Sekularisasi di Asia.

Jurnal Pemikir. Utusan Malaysia.

 

Suhartonon W. Pranoto. (2004). Teori & Metodologi Sejarah. Yogjakarta: Grana Ilmu.

Syeikh Abu Bakar Al-Jazairi. (2005). Minhajul Muslim. Kuala Lumpur. Penerbit Darul

Haq.

 

Taufik Mustafa. SE. MBA. (2002). Pengembaraan Sang Duta Halilintar Muhammad

Fundullah. Jakarta: Giliran Timur.

 

Tuti Haryati Jasimin. Abdul Hakim Mohammed. (2013). Struktur, Strategi dan Prestasi

Pengurusan Fasiliti. Jabatan Pengurusan Harta Tanah. Univeriti Teknologi

Malaysia, Skudai.

 

Wan Muhammad bin Wan Muhammad Ali. (1980). Al-Hijab Watan. Kuala Lumpur.

Penerbit Darul Haq.

 

Yusuf Din. (1992). Politik Dakwah. Kuala Lumpur. Sheikh Publisher.

 

Zabidi Mohamed. (1998). Tersungkur Di Pintu Syurga. Kuala Lumpur: Zabidi

Publication.

 

Zabidi Mohamed. (2003). Maunah Kebenaran Yang Sebenar. Kuala Lumpur. Zabidi

Publication.

 

Zalilah Bahari dan Siti Suhafzan Sh. Ibrahim. (2009). Tajdid Pemikiran Islam. Kuala

Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah.

 

Zawawi Ali & Muhammad Kamil Abdul Majid. (1983). Gerakan Islam. Shah Alam:

Dewan Pustaka Fajar.

 

 

Kertas Kerja Seminar

 

Ahmad Najaa Mokhtar. (2018). Sumbangan Ilmuan Tasawwuf dalam Pemikiran

Ash’ariyyah. Prosiding Seminar Kebangsaan Asyairah Ahli Sunnah Waljamaah

2.0. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Kertas kerja. (1993). Abuya: Mesej Ummah ke Bumi Syam. Perhimpunan Agong Al-

Arqam. Penerbitan Al-Arqam.

 

Kertas Kerja. (2015). Makluman Mengenai Isu Semasa Akidah (GISB Holding Sdn.

Bhd. Pasca Taubat). Bahagian Penyelidikan & Pembangunan. Jabatan Agama

Islam Selangor (JAIS).

 

Kertas Kerja. (2012). Makluman Mengenai Kedudukan Terkini Ajaran Al-Arqam di

Negeri Selangor. Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Jabatan Agama

Islam Selangor (JAIS).

 

Kertas Kerja. (2019). Makluman Perkembangan Terkini Syarikat Global Ikhwan

Holdings Sdn. Bhd. Bahagian Penyelidikan & Pembangunan. Jabatan Agama

Islam Selangor (JAIS).

 

Noornajihan Jaafar dan Abdul. Halim Tamuri. (2012). Pedagogi Rasulullah SAW

Dalam Pengajaran. Prosiding Kebangsaan Pendidikan Islam.

 

Wawasan 2020: Negara Teguh, Bangsa Terus Dibina. (2012). Ucaptama Seminar

 

Wawasan 2020: Transformasi Malaysia. Majlis Profesor Negara.

 

 

Jurnal dan Artikel

 

Ahmad Fauzi Abdul Hamid. (2009). Pembangunan Islam Menurut Rufaqa

Corporation: Strategi dan Pelaksanaan. Jurnal Politeia. No. 2. Julai. Pulau

Pinang: Universiti Sains Malaysia.

 

Farrah Wahida Mustafar. (2018). Konsep Poligami Mengikut Perspektif Para Isteri

Dalam Jemaah Global Ikhwan Sdn. Bhd. Jurnal Maw’izah. Jilid 1. Kolej

Universiti Islam Melaka.

 

Hasbullah Mat Daud et. all. (2020). Pembentukan Akhlak dan Sahsiah Pelajar Melalui

Pembelajaran Sosial Menurut Perspektrif Islam. Journal of Social Sciences and

Humanities. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Hatijah Mohd Khambali & Mohd Herzali Mohd Haled. (2008). Toleransi, Beragama

dan Amalannya di Malaysia: Rujukan Kepada Artikel 11 Perlembagaan

Persekutuan Malaysia. Jurnal Usuluddin. Bil. 27.

 

Maizatul Azian Marjuki. (2018). Eksploitasi Pekerja. Halangan dan Cabaran di Sektor

Pembinaan. Trends in Undergraduate Research. UNIMAS.

 

Mohamad Kamil Abd Majid. (2003). Fanatik dan Taksub Dalam Islam: Analisis

Pandangan Al-Qaradawi. Jurnal Usuluddin. Akademik Pengjajian Islam.

Universiti Malaya.

 

Mohd Aizam Mas’od. (2012). Serangan Ideologi Barat Terhadap Pemikiran Umat

islam dan Implikasinya Kepada Iman. Jurnal Pendidikan Islam. Bil. 25. Bangi:

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Muhammad Syukri Salleh. (2001). An Ethical Approach to Development; The Arqam

Philosopy and Achievements. Humanomics. Canada. Vol. 10. No. 1. Januari.

 

Nurul Ayu Bakar & Ahmad Yunus Mohd Noor. (2015). Tahap Kefahaman dan

Persepsi Masyarakat Terhadap Global Ikhwan Sdn. Bhd. Fakulti Pengajian

Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi Selangor.

 

Rahman Arifai & Ishak Saat. (2021). Al-Arqam: Perintis Seni Nasyid di Malaysia.

1975-1997. International Journal of Academic Research in Business & Sosial

Sciences. Bil. 11.

 

Tunku Sofeah Jiwa. (1996) Public International Lawa-A Malaysian Perspective. Vol.

1.

 

Wan Mohd Fazrul Azli. (2013). Model Istitabah: Cadangan Konsep dan

Pelaksanaannya dalam Intervensi Permasalahan Riddah Kontemporari di

Malaysia. Jurnal Al-Abqari. Bil. 3.

 

Zamri Abd Halim. (2006). Usaha-Usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam Melalui

Syarikat Rufaqa Corporation Sdn. Bhd. (SRC) dan Lain-lain Syarikat. Jurnal

Penyelidikan Islam. Bahagian Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

(JAKIM). Putrajaya.

 

 

Majalah

 

Abu Arrabi. Kiyai Syahid Khalifah Aurad Muhammadiah di Pilin. Al-Arqam. Bil. 5.

Mei 1988.

 

Abu Arrabi. Nama Ashaari Muhammad (Syeikhul Arqam) Pilihan Kiyai Syahid. Al-

Arqam. Bil. 6. Jun 1988.

 

Abu Ubaidah. Abuya Boleh Tangguhkan Kematian. Majalah I. no. 52. Februari 2007.

 

Al-Islam. Perhambaan Seks Dalam Arqam. Bil. 251. November 1994.

 

Al-Munir. Biodata Syeikh Abdul Rahim Ahmad. No. 5. September 1984

 

Al-Munir. Januari 1984, April 1984, Ogos 1984, Januari 1985, Februari 1985,

Al-Munir. Orang yang Paling Awal di Darul Arqam: Cikgu Abdul Rahman. Bil. 2.

April 1984.

 

Al-Munir. Salleh Bakar Membawa Masyarakat Atasan Kenal Darul Arqam. No. 6.

September 1983.

 

Ashaari Muhammad. Krisis Berpunca daripada Penyakit Hati. Al-Arqam. Bil.11. 9

November 1987.

 

Ashaari Muhammad. Pembangunan Masyarakat Menurut Kaedah Islam: Pendekatan

Al-Arqam. Al-Arqam. bil. 4. April 1984.

 

Ashaari Muhammad. Tertegaknya Negara Islam Tak Perlu Tunggu Kuasa. An-

Nasihah. Bil.10 7 November. 1990.

 

Dunia Islam. Catatan Sejarah. Bil. 49. Ogos 1994.

 

Jaafar Salleh. Penjelasan Mengenai Pemakaian Serban. Al-Arqam. Bil. 12. Disember

1985.

 

Mingguan Malaysia. Biodata Ashaari Muhammad. Bil. 6. 4 Sept 1994.

 

Mohd. Rom al-Khudri. Bagaimana Saya Ikut Kumpulan Rumah Putih. dalam

Mingguan Islam. 13 Mei. 1988.

 

Mohd. Rom Al-Khudri. Markas Arqam Datuk Keramat Ditutup. Mingguan Islam. Bil.

2. 1 Julai 1988.

 

Mokhtar Yaakob. Pendedahan Aurat Punca Berleluasanya Maksiat. Al-Arqam.

Penerangan Al-Arqam. Bil. 1. Februari 1983.

 

Mokhtar Yaakob. Tujuan dan Faedah Poligami. Al-Arqam. Bil. 9. September 1984.

 

Mokhtar Yaakub. Jilbab Pakaian Islam Atau Pakaian Arab?. Al-Arqam. Bil. 10.

Oktober 1985.

 

Mustapa Suhaimi. Pemerintahan Islam di Malaysia Menurut Imam At-Tamimi. Al-

Islam. Bil 248. 1994.

 

Peristiwa. Nasib Si Buah Terlarang. Bil. 24. 1-14 Oktober. 1991.

 

Putera Prihatin. Arqam Selepas Tujuh Tahun Diharamkan. Geletek Majalah Forum

Nasional. Bil. 3. 2001.

 

Sambutan Jubli Perak Darul Arqam 25 Tahun: Perjuangan Abuya Syeikh Imam Sayyid

Muhammad At-Tamimi. Kuala Lumpur. Penerbitan Abuya. 1993.

 

Tajul Ariffin. Usrah Umum di San Peng Flat. Mingguan Islam. 15 April 1988.

 

Utusan Kiblat. Perkampungan Islam di Pinggir Kota. Bil. 88. November 1977.

 

 

Buletin dan Risalah

 

Agenda Daily. Pantau Pergerakan GISB. 10 Jun 2013.

 

Astro Awani. 13 Mei 2013. 14 Jun 2013. 19 April 2013.

 

Berita Bernama. Ummu Jah Ditahan Kerana Langgar Arahan Mufti-JAIS. 13 Mei

2013.

 

Berita Harian. Al-Arqam Giat Kumpul Ahli Lama. 1996.

 

Berita Harian. Arqam Pecah Tiga Kumpulan. 26 Oktober. 1994.

 

Berita Harian. Ashaari Nafi Hidup Semula Al-Arqam. 5 Disember 2006.

 

Berita Harian. Balu Pengasas Al-Arqam Lafaz Taubat Bersama 300 Pengikut. 8

November 2013.

 

Berita Harian. Bumiputera Perlu Berurus Niaga Dengan Bangsa Lain. 30 Julai. 2004.

 

Berita Harian. GISB Lupus Risalah Ajaran Al-Arqam. 15 Oktober 2013.

 

Berita Harian. GISB Perkenal Tokoh Seks. 12 Mac 2012.

 

Berita Harian. Hasil 3 Firma SRC Milik Ashaari Cecah RM9.8 juta. 4 Disember. 2006.

 

Berita Harian. JAIS tahan dua pemimpin Rufaqa. 2 Desember 2006.

 

Berita Harian. JAIS Tahan Dua Pemimpin SRC. 2 Disember 2006.

 

Berita Harian. Jenazah Ummu Jah Selamat Dikebumikan. 23 Oktober 2015.

 

Berita Harian. Pemimpin Arqam Keturunan Melayu-Bawean. 9 Julai 1994.

 

Berita Harian. Pertemuan Sulit Hidupkan Arqam. 10 April 1996.

 

Berita Harian. Seleweng Duit Anak Yatim RM4 juta. 15 Jun 2013.

 

Berita Mingguan. Nafi Hidupkan Arqam. 23 Julai 1996.

 

Bernama. Polis Sentiasa Pantau Aktiviti Al-Arqam. 10 Jun 2013.

 

Bernama. Polis Sentiasa Pantau Aktiviti Al-Arqam. 10 Jun 2013.

 

Buletin Utama. SRC Menghidupkan Semula Al-Arqam. 16 & 17 Jun 2006.

 

Harian Metro. Al-Arqam Cuba Dihidupkan Kembali. 23 April 2003.

 

Harian Metro. Ummu Jah Meninggal Dunia. 22 Oktober 2015.

 

Harian Metro. Waspada Hidupkan Al-Arqam: Selindung Di Sebalik Projek dan

Kegiatan Ekonomi. 9 September 2001.

 

Malaysia Kini. 81 Rumah Amal Sebar Ajaran Al-Arqam. 13 Jun 2013.

 

Malaysia Kini. Ashaari Muhammad Meninggal Dunia. 13 Mei 2010

 

Malaysia Kini. Bekas Pengikut Al-Arqam Berkumpul di Hospital. 21 Oktober 2015.

 

Malaysia Kini. Hatijah Aam Ditahan Reman. 23 Ogos 2013

 

Malaysia Kini. Hatijah Aam Ditahan Sebaik Tiba di KLIA. 13 Mei 2013.

 

Malaysia Kini. JAKIM: 81 Rumah Amal Dana Sebar Ajaran Al-Arqam. 14 Jun 2013.

 

Malaysia Kini. Kerajaan Haramkan Buku Abuya Ashaari Pemimpin Paling Ajaib Di

Zamannya. 19 Januari 2007.

 

Malaysia Kini. SRC Perniagaan Sah. 12 April 2006.

 

Malaysia Kini. Ummu Jah & 17 Pengikut Mengaku Bersalah Hidupkan Al-Arqam. 7

November 2013.

 

Mstar. Pengikut Al-Arqam Masih Aktif – JAIS. 13 April 2011.

 

New Sunday. Banned Al-Arqam Tries to Get Members 100 Arrested. 26 November

2006.

 

Portal Rasmi Kerajaan Negeri Selangor. Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 6 Julai

2015.

 

Selangor Kini. Antara Taubat Ummu Jah dan Legasi Al-Arqam. 14 November 2013.

 

Sinar Harian. Kaum Cina Manfaat DEB. 5 Oktober 2014.

 

Sinar Harian. Kertas Siasatan Pengikut Al-Arqam Dibuka. 17 Mei 2013.

 

Sinar Harian. Ummu Jah Dijatuhkan Hukuman Mahkamah. 17 Oktober 2013.

 

The Star (versi Bahasa Melayu). Pengasas Al-Arqam Meninggal Dunia. 13 Mei 2010.

 

Utusan Borneo. 16 Ajaran Di Sabah Di Fatwa Sesat. 9 Ogos 2017.

 

Utusan Malaysia. Al-Arqam Kini Dihidupkan Semula. 12 Julai 2000.

 

Utusan Malaysia. Arahan Hentikan Tayangan Video Alam Barzakh Sejak 2001. 4

Julai 2002.

 

Utusan Malaysia. Ashaari Peralatkan Aurad Muhammadiah. 4 Ogos 1994.

 

Utusan Malaysia. Bekas Pengikut Al-Arqam Diarah Hentikan Pentomen. 1 April

2002.

 

Utusan Malaysia. Gerakan Mahu EPU Perjelas Ekuiti Ekonomi. 15 Oktober 2015.

 

Utusan Malaysia. GISB Perkenal Kelab Poligami Ikhwan. 15 Februari 2019.

 

Utusan Malaysia. Haji Mokhtar Seru Kembali Ke Jalan Benar. 27 Jun 1986.

 

Utusan Malaysia. Hak Milik Ekuiti Bumiputera Sektor Korporat. 14 Oktober 2015.

 

Utusan Malaysia. Isteri Pengasas Al-Arqam Ditangkap Di Mekah Disyaki Pimpin

Ajaran Sesat. 29 Mac 2013.

 

Utusan Malaysia. Kumpulan SRC Nafi Hidupkan Al-Arqam. 27 November 2006.

 

Utusan Malaysia. Tentera Badar Tidak Dapat Dikesan – Hamid. 7 Julai 1994.

 

Utusan Melayu. 10 ribu Ahli Al-Arqam. 5 Julai 1994.

 

Utusan Melayu. Perniagaan Gerakan-gerakan Islam di Malaysia. 31 Julai 2003.

 

Utusan Melayu. SRC Terkenal di Seberang Laut. 8 Februari 2000.

 

Utusan Online. 3000 Pengikut Al-Arqam Yakin Ashaari Seorang Mujadid. 30

November 2006.

 

Utusan Zaman. Kerajaan Haramkan Al-Arqam. 1994.Utusan Malaysia. Al-Arqam

Tubuh Pasukan Bersenjata. 13 Jun 1994.

 

 

Akhbar

 

Al-Arqam. Ahli Arqam 30.000 Orang. Bil 1. 1987.

 

Al-Arqam. Al-Arqam Dalam Media Antarabangsa. Kuala Lumpur: Penerangan Al-

Arqam. 1989.

 

Al-Arqam. Bil. 9 September 1985, Bil. 9. Sept. 1985.

 

Al-Arqam. Darul Arqam Cuba Tegak Perniagaan Ikut Al-Quran dan Sunnah. No. 5.

Mei. 1988.

 

Bacaria. Rufaqa Ganti Al-Arqam? Bil. 9. 28 Disember 2002.

 

Watan. Arqam Batik Bantu Ashaari. Bil. 12. Jun 1994.

 

 

Kajian Ilmiah

 

Abdul Basit Abdul Rahman. (2003). Rukun Islam. Jabatan Kajian Ilmiah. Universiti

Islam Madinah.

 

Dayang Rosimah Awang Tengah. (1994). Karisma Ashaari Muhammad Dalam

Kepimpinan Al-Arqam. Latihan Ilmiah. Jabatan Antropologi & Sosial. Universiti

Kebangsaan Malaysia. Bangi Selangor.

 

Muliade Umat@Bidin. (2001). Konsep Al-Mahdi: Satu Analisis Terhadap Pandangan

Pertubuhan Al-Arqam. Kajian Ilmiah. Fakulti Pengajian Islam. Uuniversiti

Kebangsasan Malaysia. Bangi Selangor.

 

Raja Zahari Raja Bidin. (1992). Pendidikan dan Persekolhan Di Arqam 1975-1985:

Dasar Pelaksanaan dan Kesan di Sungai Penchala. Wilayah Persekutuan. Kajian

Ilmiah. Jabatan Sejarah. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi Selangor.

 

Zurina Basri. (1995). Darul Arqam: Kegiatan Ekonomi Sebelum dan Selepas

Pembubaran Gerakannya Oleh Kerajaan. Kajian Ilmiah. Jabatan Sejarah.

Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi Selangor.

 

 

Warta Kerajaan

 

Enakmen Pengawalan Sekolah Agama Islam. No. 2. 1988. Garis Panduan Penubuhan

& Pendaftaran Sekolah Agama Islam.

 

Penyata Rasmi Parlimen (Hansard). Dewan Negara. Parlimen Ke-13. Penggal Pertama

Mesyuarat Ke-3. 16 Disember 2013.

 

Koleksi Risalah Pewartaan Pengharaman Al-Arqam. Kerajaan-Kerajaan Negeri dan

Warta Kerajaan Malayisa. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Jabatan

Perdana Menteri. 1994.

 

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). 1996. Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum

Kebangsaan). Seksyen 18(2).

 

Perlembagaan Persekutuan. Bahagian II Kebebasan Asasi. Pekara 6. Larangan

Keabdian & Kerja Paksa. Undang-undang Malaysia. 1963.

 

Warta Kerajaan. Pengharaman Al-Arqam. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam

Jabatan Perdana Menteri. 1994.

 

Warta Kerajaan. Fatwa Pengharaman Syarikat Rufaqa Corporation dan Rangkaian

Syarikat Gabungannya. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan

Perdana Menteri. 2006.

 

Warta Kerajaan. Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Seksyen 25 Enakmen

Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986. Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama

Islam dan Adat Melayu. 1997.

 

 

Laman Sesawang

 

Rufaqa Corporation Sdn. Bhd. Profail Syarikat. www.Rufaqadaily. 2006.

 

Global Ikhwan Sdn. Bhd. Profail Syarikat. www.gisb.com. 2009.

 

Global Ikhwan Sdn. Bhd. Profail Syarikat. Saluran Youtube. 2015.

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)