UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :LB1501 Primary Education
ISSN :2289-3032
Main Author :Jantan Ramlah, Resad Nor Afni, Mohd. Fauzi Siti Fathimah Az-Zahra,
Title :Aktiviti didik hibur dalam kalangan guru prasekolah di daerah Gombak (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Year of Publication :2016
PDF Full Text :Login required to access this item.

Full Text :
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti penggunaan kaedah didik hibur dalam meningkatkan kemahiran literasi dalam kalangan kanak- kanak prasekolah. Ini kerana kajian mengenai kaedah didik hibur masih kurang dijalankan di prasekolah kerana kaedah didik hibur merupakan satu kaedah baru tetapi kaedah ini telah diterapkan di dalam pengajaran dan pembelajaran bagi murid Tahap 1 (Tahun 1, 2 dan 3) yang mengikuti Program LINUS. Metodologi kajian adalah tinjauan yang menggunakan soal selidik untuk mengutip data. Sampel kajian terdiri daripada 80 orang guru prasekolah anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang menggunapakai Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan di daerah Gombak. Pemilihan responden dilaksanakan secara rawak mudah bagi mewakili populasi guru daripada daerah Gombak. Dapatan kajian menjelaskan majoriti guru prasekolah berpendapat bahawa murid-murid mendapati kaedah didik hibur menggembirakan dan guru mudah untuk melaksanakannya. Mereka mendapati kaedah didik hibur berkesan dalam meningkatkan kemahiran literasi dalam kalangan kanak-kanak prasekolah.

References
1. Almon, J. (2004). The vital role of play in early childhood education. http://waldorfresearchinstitute.org/pdf/BAPlayAlmon.pdf. Retrieve on :1 Mac 2011. Bolling, C.J. (2008). 'Reading success in the intervention classroom'. NY: McGraw. 2. Christie, J. F. & Roskos, K.A. (2009). Play’s potential in early literacy development. Encyclopedia on early childhood development (online). Centre of exellence for early childhood developement. http://www.childencyclopedia.com/documents/ChristieRoskosANGxp.pdf. Retrieve on: September 2012. 3. Che Zanariah Che Hassan dan Fadzilah Abd Rahman (2011). Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Vol. 1: 67-87. 4. Fauziah Md. Jaafar. (2004). Peranan main dalam perkembangan kanak-kanak prasekolah. Laporan penyelidikan Ijazah Sarjana Pendidikan. Kuala Lumpur: UM (Tidak diterbitkan). 5. Fauziah Md. Jaafar. (2011). Kepentingan aktiviti bermain di dalam pendidikan prasekolah.http://web.usm.my/education/MEDC/Vol3/11.%20Kepentingan%20Aktiviti %20Bermain%20Pend%20Prasek.pdf. Retrieve on: 20 Mac 2012. 6. Hurwitz, Barrie D. Bortnick, Klara Kokas. (1975). Nonmusical effects of the kodaly music curiculum in primary grade children. Journal of Learning Disabilities 8(3):167-173. 7. Hasnalee Tubah & Zulkifley Hamid. (2011). Pengaruh demografi terhadap kemahiran membaca dan memahami dalam kalangan murid-murid LINUS. Jurnal Bahasa Melayu (6), 29-47. 8. Jennings, J. Holt, Caldwell, S. Joanne & Learner, W. Janet. (2006). Reading problems: Assessment and teaching strategies. Ed. 5. New York: Pearson Education. 9. Loy Chee Luen. (2011). Boneka sebagai alat pedagogi dalam pengajaran kanak-kanak prasekolah. Laporan Penyelidikan Ijazah Doktor Falsafah. Universiti Malaya (Tidak Diterbitkan). 10. Linah Binti Summase. (2009). Belajar sambil bermain. Buku Koleksi Kertas Kerja Seminar Penyelididkan IPGM KBL, ms 92-101. 11. Mielonen, A. M. & Paterson, W. (2009). Developing literacy through play. Journal of Inquiry & Action in Education, 3(1). 12. Mohamad Hashim Othman dan Sharifah Amnah Syed Ahmad. (2010). Aplikasi teknik bermain puppet dalam kaunseling dengan kanak-kanak prasekolah. Dalam Azlin Hilma Hillaluddin dan Zarina Mat Saad, Penilaian psikososial kanak-kanak: Isu-isu kebajikan dan perkembangan (pp. 75-85). Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia. 13. Mohd Izzuddin Akmal Rusmi. (2011). Keberkesanan nyanyian melodi ria untuk meningkatkan kemahiran mengingat nama 10 malaikat bagi murid tahun 2 Delima Sekolah Kebangsaan Kampung Gemuroh. Retrieve from: http://ipgmkdri.edu.my/ibrahim/sampel%20kajian%201.pdf (20 Mac 2012). 14. Mahzan Arshad. (2012). Pendidikan literasi awal kanak-kanak. Teori dan amali. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 15. Mohd. Majid Konting. (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Edisi Ke-7. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 16. Ramlah Jantan. (2013). Faedah bermian dalam kalangan kanak-kanak (4-6 tahun). Trend dan isu pengajaran dan pembelajaran. Volume 1. No.2, ms 59-69. Tg. Malim. Penerbit UPSI. 17. Saayah Abu, Rohaty Mohd. Majzub & Nor Aishah Buang. (2010). Amalan membaca dan penggunaan buku kepada kanak-kanak prasekolah dalam perspektif Rakan Sebaya. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara ke 4 2010. Bangi. 18. Suryani Talib. (2015). Hubungan antara gaya kogntif dengan kemahiran membaca bahasa Melayu murid sekolah rendah luar bandar. Tg. Malim: UPSI. Disertasi M.Ed. (Psikologi Pendidikan). 19. Wellhousen, K., & Rebecca M. Giles. (2007). Building literacy opportunities into children's block play: What every teacher should know. Association for Childhood Education International, Vol.82 n2 pg.74. 20. Zakaria Khalid dan Ariff Fadillah Khalil. (2011). Aktiviti nyanyian lagu-lagu tarian sewing dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah orang Asli. Prosiding Seminar Penyelidikan 2011 Zon Timur di IPG Kampus Sultan Mizan, Besut. Terengganu (10-12 Mei 2011).

This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)