UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :LC Special aspects of education
Main Author :Jamilah Ahmad
Title :Amalan pengajaran berasaskan pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Menengah
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2022
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap persepsi guru pendidikan Islam berkaitan pengetahuan, kemahiran dan amalan serta hubungan antara tiga pembolehubah tersebut dalam pengajaran berasaskan pembelajaran koperatif sekolah menengah. Rekabentuk kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaedah tinjauan (servey). Instrumen soal selidik mengandungi 45 soalan digunakan dengan melibatkan 141 orang guru pendidikan Islam daerah Gombak, Selangor. Kaedah persampelan rawak mudah dipilih untuk menentukan responden dalam kajian ini. Data yang dikumpul dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 25.0. Analisis deskriptif min, peratusan dan sisihan piawai digunakan untuk memberi penjelasan berkaitan tahap persepsi guru terhadap tiga pembolehubah iaitu pengetahuan, kemahiran dan amalan GPI. Manakala ujian Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan hubungan antara pembolehubah tersebut. Dapatan kajian menunjukkan persepsi guru terhadap pengetahuan, kemahiran dan amalan pada tahap yang tinggi dengan nilai pembolehubah pengetahuan (min = 3.98, p =.042), kemahiran ( min = 3.68, p = .450), dan amalan (min = 3.88, p = .037). Analisis korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pembolehubah pengetahuan dan kemahiran dengan nilai (r = .583, p = .000), manakala nilai (r = .687, p = .000) merupakan nilai kekuatan hubungan antara pembolehubah kemahiran dengan amalan. Nilai ini menunjukkan kekuatan hubungan positif antara pembolehubah adalah tinggi. Kesimpulannya, pengetahuan dan kemahiran guru berkaitan pembelajaran koperatif dapat membantu pelaksanaan kaedah ini dengan berkesan dalam bilik darjah. Oleh itu, kaedah pengajaran yang mengetengahkan pelbagai bentuk aktiviti pengajaran ini dapat digunakan oleh guru supaya PdPc menjadi lebih menarik dan berkesan bagi meningkatkan lagi kefahaman murid dalam mata pelajaran pendidikan Islam.

References

Ab.Halim Tamuri & Nik Mohd Rahimi. (2010). Kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Bhd. 

Ab. Halim Tamuri, Khadijah Abdul Razak, Mohd Aderi Che Noh & Mohd Izham Hamzah. (2016). Persepsi pelajar-pelajar terhadap amalan guru pendidikan Islam di Malaysia. Jurnal Penyelidikan Inovasi, 3(2), 18-40. 

Ab. Halim Tamuri & Nur Hanani Hussin. (2017). Pembelajaran abad ke-21 dalam kepelbagaian budaya: Impian dan harapan. Seminar pedagogi antarabangsa. Diperoleh  daripada https://www.researchgate. net/publication/ 320858903  

Abd al-Fattah Abu Ghuddah. (2001). Nabi Muhammad guru dan pendidik terunggul. Seremban: al-Azhar Media Ent. 

Abdul Halim Mat Diah. (1989). Pendidikan Islam di Malaysia: Sejarah dan pemikiran. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.  

Abdul Halim Mohd Noh. (2000). Satu kajian kes terhadap pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran Sains KBSM sekolah bestari di SMK Telok Datok, Selangor (Tesis sarjana). Diperoleh daripada http://myto.upm.edu.my/find/ Record/ukm..b13062311 

Abdul Rasid Jamian & Hasmah Ismail. (2013). Pelaksanaan pembelajaran menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3(2), 49-63. 

Abdul Razak Abdul Manaf & Ahmad Shukri Abdul Hamid. (2002). Tinjauan terhadap permasalahan dan penilaian ke atas komponen latihan praktikum 1 program pengurusan kerja social (Kertas projek). Sintok: Universiti Utara Malaysia. 

Abdul Razif Zaini, Muhammad Redzuan Ghazali, Mohd Rufian Ismail, Norshamsinar Zakaria, Hasmadi Hamdan & Mohamad Rushdan Azizan. (2017). Permasalahan dalam pengajaran Bahasa Arab di Malaysia. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial & Kemanusiaan (PASAK). Diperoleh daripada https://www.researchgate.net/publication/322592702 

Abdull Sukor Shaari, Mohd Izam Ghazali, Nurahimah Mohd Yusof & Mohd Isha Awang. (2016). Amalan pedagogi berpusatkan pelajar dan masalah yang dihadapi guru-guru pelatih program pensiswazahan guru untuk mengamalkan pedagogi berpusatkan pelajar semasa praktikum. International Seminar on Generating Knowledge Through Research UUM - UMSIDA.  Diperoleh daripada http://ojs.umsida.ac.id/index.php/icecrs 

Abdull Sukor Shaari. (2011). Pedagogi dari sekolah ke institusi pengajian tinggi. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia. 

Abdullah Ishak.(1995). Pendidikan Islam dan pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.  

Abu Bakar Nordin . (1995). Penilaian efektif. Kajang: MASA Enterprise.  

Abu Zahrah. (1997). Abu Hanifah hayatihi wa asrihi. Kaherah: Darul Al fikr. 

Abu Zahrah. (1978). Abu .anifah al-Nu‘man: Imam al-A’immah al-Fuqaha. Damsyiq: Dar al-Qalam 

Aiken, L. R. (2000). Psychological testing and assessment: Alyn and Bacon. 

Ahmad Akram Mahmad Robbi. (2019). Siri manaqib al aimmah al arbaah imam Abu Hanifah. Selangor: ABIM Press. 

Ahmad Mohd Salleh. (2004). Pendidikan Islam falsafah, sejarah dan kaedah pengajaran pembelajaran: Kursus Perguruan Lepasan Ijazah. Shah Alam Selangor Darul Ihsan: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. 

Ahmad Fauzi. (2017). Upaya meningkatkan prestasi belajar matapelajaran sirah nabawiyyah dengan metode mind mapping pada siswa kelas Ix di pondok pesantren SMP It Assalaam Masaran Sragen tahun ajaran 2017/2018 (Tesis sarjana). Diperoleh daripada https://onesearch.id/Record/IOS3440.1480 

Aimi Hafizah Fadzilah. (2017).  Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran koperatif berasaskan abad ke-21 (teknik & vokasional). Satu tinjauan di sekolah menengah kebangsaan Pekan Nenas (Tesis sarjana). Diperoleh daripada http://eprints.uthm.edu.my 

Ahmad Mohd Salleh. (1999). Pendidikan Islam dinamika guru. Selangor: Fajar Bakti  Sdn. Bhd. 

Alya Qasdina & Ng Ai Lee. (2014). Kajian Tindakan: Keberkesanan kaedah pembelajaran STAD terhadap pembelajaran dan pengajaran Bahasa Inggeris dalam kalangan murid ketidak upayaan penglihatan. Jurnal Pendidikan. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Aney Marinda Muhammad Amin & Norasmah Othman. (2019). Pengurusan bilik darjah guru baharu yang mengikuti program pembangunan guru baharu (PPGB). Jurnal Pendidikan Malaysia, 44(1), 21-27. 

Anom. (2015). Isu-isi pelaksanaan PBS. Diperoleh daripada http://www.moe.gov.my/v/pemberitahuan-viem.id=41222015.  

Aronson, E. & Patnoe, S. (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills, CA: Sage.  

Atan Long. (1978). Psikologi pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.  

Azizi  Yahaya, Noordin Yahaya,  Shahrin Hashim,  Jamaludin Ramli & Intan Sapinas Bahuri. (2011). Tinjauan amalan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan dua Maktab Rendah Sains Mara. Jurnal Teknologi, 54(1). doi: 10.11113/jt.v.54.  

Azizi Yahaya, Peter Voo, Ismail Maakip & Mohd Dahlan A. Malik. (2018). Kaedah penyelidikan dalam pendidikan. Selangor: Nur Niaga Sdn Bhd. 

Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamalidin Ramli, Yusof Boon & Abdul Rahim Hamdan. (2007). Pendidikan menguasai dalam pendidikan. Teori analisis dan interpretasi data. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing. 

Azman Ab.Rahim@Ibrahim, Abdul Azizi Zalay & Mohd. Zahuri Khairani. ( 2017). Kaedah Pembelajaran Koperatif Model STAD. Meningkatkan Pencapaian Pelajar dalam Penghasilan Catan Cat Air. Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 5(1), 68-75. 

Azman Ismail, Kamsiah Abdullah, Rizal Abu Bakar, Mohamad Hashim Othman. (2017). Kesan pemindahan pengetahuan,kemahiran dan kebolehan ke atas amalan komunikasi dalam sistem mentoring di Institut Pengajian Tinggi Awam. Jurnal Pendidikan, 2(2), 133-160. 

Bahagian Pembangunan Kurikulum.(2016). Buku Penerangan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. 

Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., Klusmann, U...Yi, M. S. (2010). Teachers mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom and student progress. American Educational Research Journal 47(1), 133-180. doi: 10.3102/0002831209345157  

Bhavani. S, & Zamri Mahamod. (2017). Keberkesanan pembelajaran koperatif terhadap pencapaian dan motivasi murid sekolah menengah dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Bahasa Melayu,7(1), 11-23. 

Boon Pong Ying. (2008). Amalan reflektif ke atas peningkatan profesionalisme diri guru. Kuala Lumpur: Jabatan Ilmu Pendidikan, IPBA.  

Borg, W . R & Gall, M. D. (1989). Educational research: An introduction (ed. ke-5).  New York: Longman. 

Cohen , J. (1988). Statistical power analysis for the behavioural Sciences (ed. ke-2). New York: Lawrence ErlbaumAssociates, Publishers.  

Cohen, J. (1992). A power primer. Psycological Bulletin, 112(1), 155-159. 

Coleman, J. S. (1961). The adolescent society. New York: The Free Press of Glencoe. 

Cooper, D. R. & Schindler, P. S. (2014).  Business research methods  (ed. ke-11). New York: McGraw-Hill Irwin. 

Cramer, D. (1997). Fundamental statistics for social research: Step-by-step calculation and computer techniques using SPSS for windows. London: Routledge. 

Creswell, J. W. (2008).  Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (ed. ke-3). New Jersey: Prentice Hall 

Davies, J. A. (1971). Elementary survey analysis.  New Jersey: Prentice Hall.  

Dunkin M. J. dan Biddle B. J. (1974). The study of teaching. New York: Holt,  Renehart and Winston. 

Effandi Zakaria & Abd Razak Habib. (2006). Kesan pembelajaran koperatif ke atas pelajar matrikulasi dalam matapelajaran Matematik. Jurnal Teknologi, 45(1), 43-62. 

Effandi Zakaria, Lu Chung Chin & Md. Yusoff Daud. (2010). The effects of cooperative learning on student mathematics achievement and attitude towards mathematics. Journal of Social Sciences, 6(2), 272-275. 

Farhatul Khalidah Sapian & Maimun Aqsha Lubis. (2016, Disember). Impak pendidikan peradaban Islam kepada pendidikan Malaysia pada masa kini. Kertas kerja dibentangkan di International Workshop and Conference of ASEAN Studies in Islamic and Arabic Education and Educational Technologi, UKM. 

Fauziah Md.Jaafar, Rafisah Osman, Khaliza Saidin& Nurhafizah Abdan. (2017).  Kesan pembelajaran koperatif dan tradisional terhadap pencapaian akademik penguasaan jawi. The Malaysian Jurnal Islamic Sciences.19(1), 1-24. 

Fung, D., Kutnick, P., Mok, I. & Koon, F. S. L. (2017). Relationship between  teachers background, their subject knowledge and pedagogic efficacy, and pupil achievement primary school mathematics in Hong Kong: An indicative  study. International Journal of Educational Research, 81, 119-140.  

Gay, L. R. , Millis, G. E. , & Airasian, P. W. (2011). Educational research  competencies for analysis and application. (ed. ke-6). New Jersey: Prentice Hall,  Inc.  

Ghazali Darussalam. (2008). Teori dan model pengajaran pendidikan Islam.  International Seminar on Research in Islamic Studies. Diperoleh daripada https://www.academia.edu/27115808 

Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi, Parilah M. Shah, Wan Haslina Wah & Ahmad Thalal Hassan. (2012). Penggunaan strategi belajar bersama rakan dalam kalangan  kursus Bahasa Arab di Universiti Teknologi Mara (UiTM. Asia Pasific Journal of Education, 27, 37-50. 

Gul Nazir Khan & Hafiz Muhammad Inamullah. (2011).  Effect of student’s team achievement division (STAD) on academic achievement of students. Asia Social Science Journal, 7(12), 211-215. 

Hair, J, F. J., Black, W. C., Babin, B., & Anderson, R. E. (2010). Multivariet data analysis a globle perspective (ed. ke-7). Edinburgh: Pearson Education Limited. 

Hamidah Mohamad Hassan, Mohd Aderi Che Noh, Hanis, Najwa Shaharuddin, Muhd Nawawi Kandar & Nurfadilah Mohamad. (2014). Transformasi masyarakat melalui transformasi pendidikan Islam. Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan, 1,105-113. 

Hayati Mohd Arshad. (2008). Kesan kaedah pembelajaran koperatif terhadap kemahiran menyoal di kalangan pelajar biologi tingkatan empat (Tesis Pendidikan). Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Hill, R. (1998). What sample size is “enough” in internet servey research? Interpersonal computing and technology : An Electronic Jurnal for 21st  Century, 6, 3-4. 

Hartman, H. 1997. Human learning and instruction. New York: City College of the City University of New York.   

Horward Wainer , Henry I. Braun (Eds.). (1988).   Test validity. New Jersey:  Lawrence Erlbaum Associates,Inc, Publishers.  

Husairi Jikan. (2004). Pengurusan masa guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan teknik dan vokasional (elektif sains pertanian) di sekolah-sekolah menengah daerah Johor (Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan). Johor Bharu: Universiti Teknologi Malaysia.  

Hussain Awang . (1994). Kamus al- tullab. Kuala Lumpur: Dar al-Fikr.  

Isaac, S. & Michael, W. B. (1995). Handbook in research and evaluation. San Diego, CA: Educational and Industrial Testing Services. 

Ismail Said. (2009). Kaedah Pembelajaran Koperatif Sekolah Rendah. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.  

Ismun Ali. (2021). Pembelajaran kooperatif dalam pengajaran pendidikan Islam. Jurnal mubtadiin, 7(1), 247-264. 

Jamaliah Abidin & Hafizhah Zulkifli. (2021). Keberkesanan aplikasi teknik one stay three dalam pembelajaran bidang sirah pendidikan Islam. Seminar Inovasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Diperoleh daripada http://irep.iium.edu.my/93415/4/SIPIBA%202021%20eProsiding.pdf 

Jaggil Apak & Muhamad Suhaimi Taat. (2018). Malaysian Journal of Social Sciences  and Humanity (MJSSH), 3(4), 6-22.  

Jamil Ahmad. (2002). Pemupukan budaya pengkajian di kalangan guru di Malaysia: Satu penilaian (Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan  Malaysia. 

Jamilah Hassan. (2016). Keberkesanan pembelajaran berasaskan masalah terhadap sikap dan pencapaian murid (Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Janimah Suhaimin. (2016). Persepsi guru Sejarah terhadap kesan latihan ikhtisas dari aspek kemahiran pengajaran, penggunaan bahan bantu mengajar dan pengetahuan (Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Johnson, D. W. & Johnson, R. (1985).  Cooperative learning: Warm ups, grouping and group activities. Edina, MN: International Book Company.  

Johnson, D. W. & Johnson, R. (1991). Cooperative learninglesson structure. Edina,  MN: International Book Company.  

Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2014). Cooperative learning in 21st century.  Anales de psicologi, 30, 841-851.  

Johnson, D. W., Johnson, R., & Holubec, E. (2002).  Circle of learning of learning  cooperation in the classroom. 5th Edition. Edina, MN: International Book  Company.  

Kagan, S. (1992). Cooperative learning resources for teachers. Riverside, CA: University of California, Riverside.   

Kagan, S. (1995). We can talk: cooperative learning in the elementary ESL  classroom. Washington DC: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics.   

Kamaruddin Ismail. (2010). Pengetahuan, kemahiran, pelaksanaan dan sikap  guru kimia terhadap pembelajaran koperatif (Tesis sarjana yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Kamarul Azmi Jasmi, & Ab Halim Tamuri. (2007). Pendidikan Islam: Kaedah pengajaran dan pembelajaran. Skudai, Johor Bahru: Penerbit UTM Press. 

Kamarul Azmi Jasmi, Ab Halim Tamuri , Mohd Hamzah & Mohd Izham. (2011). Penerapan matlamat pendidikan Islam oleh guru cemerlang pendidikan Islam: Satu kajian  kes di beberapa buah sekolah menengah di  Malaysia. Jurnal Sains Humanika, 55(1), 37-58. doi: https://doi.org/10.11113/sh.v55n1.236 

Kamarul Azmi Jasmi, Noratikah Ibrahim & Mohd Faeez Ilias. (2012). Gaya pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI). Diperoleh daripada http://eprints.utm.my/id/eprint/40061/1/KamarulAzmi Jasmi2012_GayaPengajaranGurudalamPengajaran.pdf 211-223 

Kamarul Azmi Jasmi, Osmawadi Talip & Mohd Faez Ilias. (2012). Strategi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam berpusatkan pelajar. Seminar antarabangsa perguruan dan pendidikan Islam. Diperoleh daripada http://eprints.utm. my/id/eprint /39980/ 

Kamarul Azmi Jasmi. (2010). Guru cemerlang pendidikan Islam di sekolah menengah: Satu kajian kes (Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Kamarul Azmi Jasmi. (2016). Inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Ensiklopedia Islam (ed. ke-1, ms. 54-58). Skudai, Johor. 

Kamarulzaman Abd Ghani, Khadijah Abd Razak & Mohd. Amin Embi. (2002). Dalam Zuria Mahmud et al.; (Pnyt.). Prosiding Kebangsaan Profesion Perguruan. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Kasran Mat Jiddin. (2009). Indeks kreativiti guru-guru bukan opsyen (GBO) dan  amalannya dalam pengajaran teknik mewarna cat air bidang menggambar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual (Kertas Penyelidikan yang tidak diterbitkan). Ipoh: Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.  

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2001). Sukatan pelajaran pendidikan Islam KBSM. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum. 

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2016). Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum. 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan pembangunan pendidikan  Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Pengarang. 

Kerlinger, F. N. (1986). Foundation of behavioural research (ed. ke-3). Forth Worth: TX Holt, Rinehart & Winston.  

Khairunnisa Hamid, Anuar Ahmad, Mohd Mahzan Awang & Abdul Razaq Ahmad. (2015). Kepentingan pengetahuan pedagogi isi kandungan (PPIK) bagi guru  bukan opsyen matapelajaran Sejarah di sekolah menengah: Satu kajian retrospektif di Malaysia. Seminar antarabangsa pendidikan Islam, 1(1), 253-258.  

Kline, R. B. (2005). Methodology in the social sciences. Principle and practice of structural equation modelling (ed. ke-2). New York: Guilford Press.  

Krejcie, R. V. & Morgan, D.W. (1970). Determing sample size for research activities,  educational and psychological measurement ,30(3), 607-610.  

Lai, S.C. (2006). Pendekatan koperatif model STAD terhadap pelajar tingkatan 1 dalam  topik nombor negatif  (Tesis sarjana). Diperoleh daripada  http://library. oum.edu.my/repository/174/1/ 

Maimun Aqsha Lubis, Zaffi Alias & Hani Najwa. (2015). Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab dalam Kurikulum Bu’uth Al-Azhar di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Jurnal Pendidikan Malaysia, 39(1), 51-61. 

Md. Fauzi Ahmad. (2017). Application of structural equation modelling (SEM) in quantitative research. Batu Pahat: Penerbit Universiti Tun Hussien Onn Malaysia. 

Mimi Mohaffyza Mohamad , Md.Nazaruddin Sarji & Masitah binti Misman. (2008). strategi pengajaran pembelajaran koperatif dalam tajuk rekabentuk dan penghasilan projek mata pelajaran Kemahiran Hidup (Tesis Sarjana). Diperoleh daripada http://eprints.uthm.edu.my/114/1/ 

Mircea Eliade (ed). (1987). The encyclopedia of religion. New York: MacMillan   Publishing Company.  

Mohammad Abdillah Samsuiman, Asma Benjamin & Zamri Arifin. (2015). Hubungan antara kecenderungan minat pelajar dalam Bahasa Arab dengan kualiti diri guru Bahasa Arab MRSM Ulul Albab. Jurnal of Human Capital Development, 8(2), 49-60. 

Mohd Aderi Che Noh, Mohd Sofian Mat Ludin & Asmawati Suhid. (2013). Teaching competency among Islamic educators in Malaysia. World Applied Sciences Journal, 24(2), 267-269.  

Mohd Anuar Mamat. (2016). Pemikiran pendidikan imam Abu Hanifah Al Nu’man al  alim wa al mutaállim. Kuala Lumpur : Pusat Pengajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban.  

Mohd Anuar Mamat. (2013). Meningkatkan kualiti amalan sebagai tujuan pendidikan Abu .anifah: Suatu analisis perbandingan, Jurnal Usuluddin 31, 1-32. 

Anuar Mamat & Wan Suhaimi Wan Abdullah. (2010). Tujuan pendidikan dan kaedah pengajaran Abu .anifah dalam kitab al-‘alim wa al-muta‘allim, Jurnal AFKAR 11, 129-166. 

Mohd Asnorhisham Adam & Abd Rahim Hamdan. (2017). Pendekatan pengajaran secara berkumpulan dalam program pemulihan khas Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(1), 66-73. 

Mohd Ayub, Ahmad Fauzi & Thilagawathi Duraisamy. (2012). Keberkesanan pendekatan pembelajaran koperatif dalam topik adjektif dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Seminar Pasca Siswazah dalam Pendidikan, 3, 669-674. Diperoleh daripada http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/31824/ 

Mohd Faeez Ilias, Kalthom Husain, Mohd Amin Mohd Noh, Zetty Nurzuliana Rashed & Murihah Abdullah. (2016). Sumber bahan bantu mengajar dalam kalangan GPI Sekolah Bestari. E-Academia Journal UiTMT , 5(2), 106-114. 

Mohd Faeez Ilias. (2014). Amalan penggunaan bahan bantu mengajar guru pendidikan Islam menengah rendah negeri Johor (Disertasi kedoktoran). Diperoleh daripada http://dms.library.utm.my:8080/vital/access/manager/Repository/ vital:98115  

Mohd Kamal Hassan. (2012). Membangun modal insan Melayu dalam sistem pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa. 

Mohd Majid Konting. (1994). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan  Bahasa dan Pustaka.  

Mohd Majid Konting. (2000).  Kaedah penyelidikan pendidikan.  Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka.  

Mohd Shah. (2016). Etika kerja guru dan hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran berkesan abad ke-21. Melaka: Bintang Printing Sdn.Bhd.  

Mohd Yusoff Dagang. (2016). Amalan kreativiti pengajaran guru pendidikan Islam di sekolah-sekolah negeri Johor (Tesis Kedoktoran yang tidak diterbitkan). Batu Pahat: Universiti Tun Hussien Onn. 

Mok Soon Sang. (2010).  Psikologi pendidikan untuk pengajaran & pembelajaran. (ed. ke-2). Selangor: Penerbit Multimedia Sdn. Bhd. 

Muijs, D. (2004). Doing quantitative research in education with SPSS. London: Sage  Publications.   

Muhammad Iqbal Majooka, Muhammad Saeed Khan & Syed Iftikar Hussain Shah. (2011). Effectiveness of cooperative learning for teaching social  studies to students with different ability at elementary level. Interdiciplinary Journal of Contemporary Research Business,2 (11), 486-497. 

Mustaqim . (2001). Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Ng Kim Choy, (1999). Prinsip-prinsip Pembelajaran Koperatif. Sandakan: Maktab Perguruan Sabah.  

Noorafini Kassim, Saini Ag. Damit dan Muhammad Suhaimi Taat. (2017). Pengaruh sikap pelajar dan pengajaran guru terhadap penguasaan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar PPIB, UMS. Jurnal Ulwan, 1, 125-142. 

Noordiana Abu Bakar. (2017). Kesediaan guru terhadap implementasi kemahiran abad 21 dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu (Tesis sarjana yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Norma Jusof & Mohd Isa Hamzah. (2020). Kemahiran guru pendidikan Islam di sekolah rendah terhadap pelaksanaan pengajaran berpusatkan murid: Satu analisa. International Jurnal of Education and Pedagogy (IJEAP,) 2(3), 1-26.  

Nor Amalina Ab Hakim  & Zanaton Iksan. (2018). Pengetahuan,kemahiran pelaksanaan dan sikap guru terhadap pembelajaran berasaskan masalah (PBM) dalam matapelajaran Sains. Creative Education Journal, 11(1), 72-82. 

Noor Hisyam Md Nawi. (2011). Pengajaran dan pembelajaran; Penelitian semula konsep-konsep asas menurut perspektif gagasan islamisasi ilmu moden. Kertas kerja dibentangkan dalam Kongres Pengajaran dan Pembelajaran, Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Noraini Idris. (2013). Pensampelan. (ed. ke-2). Kuala Lumpur: McGraw Education. 

Norashid Othman & Hamzah Md.Omar. (2014). Beban tugas dan motivasi pengajaran guru di sekolah menengah daerah Ranau. Jurnal Pemikir Pendidikan, 5, 35-57. 

Noriati A.Rashid, Boon, P. Y. & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2012). Murid dan alam belajar. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. 

Norizan Esa, Nordin Abd. Razak, & Mohd. Ali Samsuddin. (2013). Analisis data kuantitatif. Dlm. Noraini Idris  (pnyt). Penyelidikan dalam pendidikan, (ms. 469-494. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Education. 

Norkumalasari Othman. (2015). Tahap pengetahuan, kemahiran, pelaksanaan dan sikap guru matematik tambahan mengenai pembelajaran berasaskan masalah (Tesis sarjana yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Norrashidah Abd Hadi. (2016). Amalan pengajaran guru pendidikan Islam dalam pembelajaran berasaskan masalah (Tesis sarjana yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Norusis, M. J. (1977). SPSS professional statistic 7.5. North Michigan Avenue. Chicago. 

Nunally, J. C. (1967). Psycometric Teori. New York: McGraw-Hill.  

Nunally, J. C., Bernstein, I. (1994).  Psycometric Teori (ed. ke-3).  New York: McGraw-Hill. 

Nur Salimah Alias. (2016). Persepsi guru terhadap pembelajaran koperatif. Arau: Universiti Malaysia Perlis. 

Nurdin Usman. (2002). Konteks implementasi berbasis kurikulum. Bandung: CV Sinar Baru. 

Nurulhuda Ngasiman. (2014).  Kesan Kaedah Pembelajaran Koperatif terhadap Pencapaian Pelajar dalam Matapelajaran Matematik (Tesis sarjana yang tidak diterbitkan). Batu Pahat: Universiti Tun Hussein Onn. 

Pallant, J. (2007). SPSS survival manual (ed. ke-3). McGraw-Hill Education. 

Pasukan Pemikir Pendidikan Abad ke – 21. (2017). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Abad ke-21. Negeri Sembilan: Institut Aminuddin Baki.  

Panitz. T. (1999). How CL motivates students and teachers: Benefits of cooperative learning in relation to student motivation. California: Josey-Bass Publishing. 

Qaisara Parveen, Sheikh Tariq Mahmood, Azhar Mammod & Manzoor Arif. (2011). Effect of cooperative learning on academic achievement of 8th grade students in the subject of social studies. International Journal of Academic Research, 3(1), 950-954. 

Rabaatul Adawiyah Sulaiman. (2008). Perbandingan penggunaan kaedah pembelajaran berbantukan computer dan pembelajaran koperatif think pair share terhadap pencapaian pelajar Sains tingkatan 4 dalam topik komposisi Kimia dalam sel (Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan). Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Ranjit Kumar. (2005). Research methodology: A step-by-step guide for beginner.  London: Sage Publications. 

Razali Saaran. (2010). Hebatnya cara rasululluh mendidik. Kuala Lumpur:  Mustread Sdn.Bhd.  

Razila Kamsin,  Mohd Faiz Baharan, Noraizan Mohsin, Norliza Kila & Mashita, Abu  Hassan. (2019). Amalan kualiti guru dalam kalangan guru pendidikan Islam di sekolah kebangsaan. Journal of Management and Operation Research (JoMOR), 1(4), 1-43.  

Rohani Arbaa, Hazri Jamil& Mohamad Zohir Ahmad. (2017). Model bersepadu penerapan kemahiran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 42(1), 1-11. 

Ronald, S. B. (1991). Cooperative learning and collaborative school. Virginia:  Assosiation for Supervision and Curriculum Development Alexandria.  

Rosni Samah. (2009). Isu pembelajaran Bahasa Arab. Negeri Sembilan: Penerbit USIM. 

Rozita Radhiah Said, Latifah Mohd Shariff & Fadzilah Abd Rahman. (2017). Pembelajaran koperatif dalam pengajaran karangan Bahasa Melayu menengah atas. International Journal of Education and Training (InjET), 3(2), 1-12.  

Sabri Ahmad. (2006). Kemahiran belajar berkesan. Kuala Lumpur: Utusan  Publication and Distributor. 

Sahidan Hashim. (2009). Kreativiti guru menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih efektif, menarik dan menyeronokkan. Jurnal Paradigma, 8, 63-69. 

Said Hawa. (1990). al-Rasul. Kaherah: Dar al-Salam.  

Saidatul Akmal Awang Ali, Abdul Halim Abdullah, Noor Dayana Abd Halim & Dayana Fazeha Ali. (2016). Tahap pengetahuan dan amalan guru Matematik sekolah menengah terhadap pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi. Malaysian Journal of Higher Oder ThinkingSkills in Education, 1, 42-75.  

Salehudin Sabar, & Mohd Ismail Mustari. (2012, Julai). Pendidikan Islam mendepani cabaran abad ke-21: Aplikasi pendidikan bil-hikmah. Kertas kerja dibentangkan di Persidangan Kebangsaan Pendidikan Islam, Negeri Sembilan. 

Salimah Alias. (2013). Persepsi guru terhadap pembelajaran koperatif. Internatioanal  Conference on Public Policy and Social Science (ICoPS) Tahun 2013. Diperoleh daripada https://www.researchgate.net/publication/261000541 

Salha Mohamed Hussain. (2014). Keberkesanan pembelajaran koperatif untuk meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Kertas kerja dibentangkan dalam Proceeding of the Global Summit on Education.  

Salkind, N. J. (2012).  Exploring research (ed. ke-8). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc. 

Sally Wehmeier.(2005). Oxford advanced learner’s dictionary (ed. ke-7). United Kingdom: Oxford University Press.  

Salwa Awang. (2016). Kesediaan dan keprihatinan guru pendidikan Islam terhadap pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) (Tesis sarjana yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Sekaran, U. (2003). Research methods for business : A sklill-building approach (ed. ke-4). New York: John Wiley & Sons.  

Sekaran, U. & Bougie, R. (2009). Research methods for business:  A sklill-building approach (ed. ke-4). New York: John Wiley & Sons.  

Sfard, A., Nesher, P.,Steefland, L.,Cobb, P. & Mason, J. (1998). Learning mathematics  through conversation: Is it good as they say? For the learning of mathematics. Journal of Mathematics, 18(1), 41-51. Diperoleh daripada https://www.jstor. org/stable/40248260 

Sharan, Y. dan Shachar, S. (1992), Expanding co-operative learning through group  investigation. New York: Teachers College Press.  

Slavin, R. E. (1983). When Does  Cooperative Learning Increase Student Achievement?. Psychological Bulletin, 94(3), 429 – 445.  

Sharifah Fatimah Wan Jamel. (2013). Penggunaan multimedia dalam pengajaran Bahasa Arab: Satu kajian kes (Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 

Shirvani, H. (2015). Pre-service elementary teachers mathematics content  knowledge: A predictor of sixth graders mathematics performance. International Journal of Instruction, 8(1), 132-142. Diperoleh daripada http://www.scopus. com/inward/record.url?eid=2-s2.0- 84921932931&partnerID=tZOtx3y1  

Shulman, L. S. (1987).  Knowledege and teaching: Foundation of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-21. 

Siti Mariam Zazam. (2018). Pengetahuan, kemahiran dan sikap guru Sains terhadap kemahiran berfikir aras tinggi (Tesis sarjana yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Siti Nor Ainsyah Ismail. (2015). Penguasaan teknik kemahiran fasilitator dalam pelaksanaan pembelajaran berpusatkan pelajar di Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (Tesis sarjana yang tidak diterbitkan). Batu Pahat: Universiti Tun Hussien Onn. 

Slavin, R. E. (1986). Using student team learning. Baltimore: John Hopkins University. 

Slavin, R. E. (1987). Student teams and comparison among equals: effects on  academic performance and student attitudes. Journal Of Educational  Psychology, 70, 532-538.  

Slavin, R. E. (1990). Research on cooperative learning: Consensus and   controversy. Journal of the Department of Supervision and Curriculum Development, 47(4), 52-54. Diperoleh daripada https://researchgate.net/publication/238066205  

Slavin, R. E. (1995). Cooperative learning theory, research and practice. Boston: Allyn & Bacon.   

Slavin, R. E. (2009). Cooperative learning. Dlm. G. McCulloch & D. Crook (Eds.), International Encyclopedia of Education. Abington, UK: Routledge.  

Slavin, R. E. (2015). Cooperative learning in elementary schools. Education Journal, 43 (1), 5-14.  

Slavin, R. E., Haris, K. R., Graham, S., Urdan, T. Bus, A. G., Major, S. &  Swanson, H. L. (2012). Classroom aplication of cooperative learning.  Educational Psychology Handbook: Application To Learning And  Teaching, 3, 359-379.   

Stephen Isaac & William B. Michael. (1995).  Handbook in research and  evualation : A  collection of principles methods and strategies useful in the  planning design and evaluation of studies in education and behavioural  sciences. San Diego: Calif Edits Publisher.   

Suhaida Abdul Kadir. (2002). Perbandingan pembelajaran koperatif dan tradisional terhadap prestasi atribusi, konsep kendiri akademik dan hubungan sosial dalam bidang perakaunan (Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan). Serdang: Universiti Putra Malaysia. 

Suhaida Abdul Kadir, Zaidatul Akmaliah, Noran Fauziah Yaakub, Habibah Elias & Ahmad Tramizi. (2006). Kesan strategi pembelajaran koperatif terhadap prestasi pelajar dalam pendidikan perakaunan.  Jurnal Pendidikan, 1,  37-61. 

Syed Arabi Aidid. (2002). Kaedah penyelidikan komunikasi dan sains sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (1990). The nature of man and the psychology of  the human soul. Kuala Lumpur: ISTAC.  

Tarikuddin Hasan. (2003). Riwayat hidup empat imam mazhab. Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa. 

Tengku Norhayati Tengku Omar. (2014). Teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang pendidikan Islam di negeri Selangor (Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Fatimah Sahida, Yusmini Md Yusoff & Madiha Baharuddin. (2017). Pendekatan konstruktivisme di Malaysia dan Brunei Darussalam. Satu tinjauan awal terhadap pengalaman guru pendidikan Islam. Journal of Islamic Educational research, 2(1), 23-35. 

Trianto. (2010). Model pembelajaran terpadu. Surabaya: Bumi Aksara. 

Umi Kalthom Mahbib & Esa Ahmad. (2014). Kaedah koperatif sebagai pilihan kelas abad ke-21: Sorotan literature. International Seminar on Technical and Vocational Education (TVEIS), 20(4), 747-761.  

Von Mises, L. (1949). Human action: A treatise on economic. New Haven: Yale University Press. 

Wan Hasmah Wan Mamat & Nur Munirah Teoh Abdullah. (2013). Siri kaedah pengajaran dan pembelajaran koperatif. Selangor: Utusan Printcorp Sdn. Bhd. 

Wan Mohd Zahid Nordin. (1995). Kurikulum untuk tahun 2000 dan selepasnya. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Kebangsaan Kurikulum, Port Dickson. 

Wan Nurzuliana Wan Ahmad. (2017). Amalan guru dalam pelaksanaan kemahiran literasi Bahasa Melayu bagi program Linus di Sekolah Rendah (Tesis sarjana yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.  

Wiersma , W. (2000). Research methods in education : An introduction. London: Allyn & Bacon. 

Yeo Chong Eu. (2011). Keberkesanan kaedah koperatif cantuman (Jigsaw) dalam tajuk  haba pembakaran untuk matapelajaran kimia  Rendah  (Tesis sarjana). Diperoleh daripada https://ir.upsi.edu.my/doc.php?t=p&id=7ec0dc58d27 a699f67d1bd3beb4d4c7662c461c66dd2d  

Yusup Hashim. (2001). Rekabentuk dan sistem instruksi. Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn. Bhd.   

Yusup Hashim. (2014). Kepimpinan teknologi pendidikan dalam kurun ke-21: Cabaran untuk pemimpin dan pentadbir sekolah. Prosiding Kolokium ICT dalam Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Tahun 2014. Diperoleh daripada https://www.researchgate.net/ publication/282641212 

Zahara Aziz & Suzela Bustam . (2011). Kesan strategi pembelajaran koperatif terhadap pencapaian Geografi tingkatan 1- Topik tumbuhan semulajadi dan hidupan liar. Jurnal Pendidikan Malaysia, 36(1), 1-10. 

Zaidatun Tasir & Mohd Salleh Abu. (2003).  Analisis data berkomputer: SPSS 11.5  for windows.  Kuala Lumpur. Venton Publishing (M) Sdn. Bhd.  

Zakaria Abdullah. (2011). Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar dalam pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan di Malaysia (Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Zakaria Effandi & Abdul Razak Habib. (2006). Kesan pembelajaran koperatif ke atas pelajar matrikulasi dalam matapelajaran Matematik. Jurnal Teknologi Universiti Teknologi Malaysia, 45(E), 43-62. 

Zamri Mahamod. (2014). Inovasi P&P dalam pendidikan Bahasa Melayu. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 

Zamri Mahamod. (2015). Strategi belajar Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Zanaton Iksan, Mohd Noor Saper & Zetty Nurzuliana Rashed. (2016). Integration of     tauhidic science through lesson study approach in teaching ang learning science or Islamic study.  Jurnal Tinta Artikulasi Membina Ummah, 2(1), 40 – 50.   

Zikmund, W. G., Babin, B. J. , Carr, J. C. & Griffin, M. (2010). Business research methods. (ed. ke-8). South-Western: Cengage Learning. 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)