UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :LB Theory and practice of education
Main Author :Suhaila Muner
Title :Tahap pengetahuan guru dan sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah di Daerah Klang
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Pembangunan Manusia
Year of Publication :2022
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan guru dan tahap sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Selain itu, kajian juga untuk mengenal pasti perbezaan antara pengetahuan guru dengan tempoh perkhidmatan serta melihat hubungkait antara pengetahuan dan tahap sokongan pentadbir terhadap pelaksanaan PBD di daerah Klang. Pendekatan secara kuantitatif digunakan melalui soal selidik ke atas 500 orang guru sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Kaedah pensampelan rawak berstrata mengikut nisbah dilaksanakan bagi mendapat bilangan antara murid yang seimbang. Kajian menggunakan analisis deskriptif terhadap tahap pengetahuan guru dan sokongan pentadbir. Analisis variasi Anova sehala pula digunakan untuk mengenal pasti perbezaan antara tahap pengetahuan dengan tempoh perkhidmatan dan analisis inferensi korelasi untuk mencari hubung kait antara dua pemboleh ubah. Hasil kajian mendapati tahap pengetahuan guru adalah tinggi terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah iaitu (min = 4.352, SP 0.454). Nilai min keseluruhan bagi tahap sokongan pula ialah (min = 4.197, SP 0.546). Keputusan ujian Anova sehala menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pengetahuan dengan tempoh perkhidmatan melalui Eta kuasa dua iaitu sebanyak 0.025. Nilai korelasi menunjukkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah iaitu r(500)=0.730, p=0.00 (p

References

Abdul Sani, N. & Yunus,  F. (2018). Amalan Perancangan, Pelaksanaan dan Pentaksiran dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pranumerasi di Tadika Swasta:  Jurnal Pendidikan Malaysia, 43 (2). 

Ahmad, A. & Mahamod, Z. Mahamod. (2015). Tahap Kemahiran Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah dalam Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Menengah Berdasarkan Jantina, Opsyen dan Tempat Mengajar. Jurnal Pendidkan Bahasa Melayu, 5 (1):18-29. 

Ali & Veloo. (2017). Teacher’s Autonomy and Accountability in Assessing Students’ Physical Education in School: Universiti Utara Malaysia 

Amin Senin. (2018). Melangkah Ke Hadapan : Fokus dan Gerak Kerja KPPM 2018, Putrajaya : Penerbit Kementerian Pendidikan Malaysia. 

Ariffin, J. & Arumugam, K. S. (2021). Pemansuhan Ujian Penilaian Sekolah Rendah dan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah : Satu Tinjauan Dalam Kalangan Guru Besar. Asian People Jurnal 

Arumugham, K.S (2019). Kurikulum, Pengajaran dan Pentaksiran dari Perspektif Perlaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah 3(1), 152-161 

Che Kamaruddin Che Mat. (2018). Pengetahuan, Kesediaan dan Amalan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam Kalangan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah: Open Universiti Malaysia (OUM) 

David A. P (2003). Applied Educational Assessment. United State America 

Gengatharan, K., & Rahmat, A. (2019). Keperluan Modul Pentaksiran Pendidikan Kesihatan Untuk Guru Tahap Satu Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 8 (2), 19-27.  

Habibah Mat Rejab. (2016). Amalan Pentaksiran Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Insya’ Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 

Hamimah, A.N., Daisy Rani, A., Rohaya, T,. Sanitah, M.Y., & Buerah, T. (2016). Classroom Assesment : Do Teacher Have The Required Competencies? Universiti Teknologi Malaysia 

Jamil, H. & Said. R. R. (2019). Pelaksanaan Penskoran Lisan Bahasa Melayu dalam Pentaksiran Bilik Darjah: Universiti Kebangsaan Malaysia 

K. Baskaran, V.P. Rajeswari, & K.K Saraswathy. (2021). Keberkesanan Pelaksanaan Bengkel Pentaksiran Bilik Darjah. Jurnal Penyelidikan Dedikasi Jilid 19.Bil.1 (2021) 

Kang, M. H. & Lim, H. L. (2015). Pengetahuan dan Keprihatinan Guru-guru Terhadap Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). JPBU Vol.8 (2015) 

Kaur, G., Kaur, S. S.,  & Lee, J.C. (2018). CEFR Aligned School Based Assessment In The Malaysian Primary ESL classroom. Vol. 8 No. 2 

Kementerian Pendidikan Malaysia (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013~2025), Putrajaya: Penerbit Kementerian Pendidikan Malaysia. 

Kementerian Pendidikan Malaysia (2017). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Abad ke 21, Institut Aminuddin Baki, Bandar Enstek, Negeri Sembilan. Kuala Lumpur. KPM 

Kementerian Pendidikan Malaysia (2019). Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (1 st ed Jan-Feb 2019) : Info Media , 9 Intervensi Kurangkan Beban Guru. 

Maridah Alias (2013).  Definisi Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian 

Maslan, M. & Mohd Noor, M. Y. (2020). Kebolehlaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Secara Atas Talian Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Di Daerah Sentul, Kuala Lumpur 

Mazarul Hasan Mohamad Hanapi. (2020). Kesediaan Guru Pendidikan Islam Dalam Melaksanakan Pembelajaran: Universiti Pendidikan Sultan Idris 

Mazlee Malik (2019).  Pendidikan Untuk Semua : Amanat 2019  

Mazni, M., Roslee, T. & Muhammad Suhaimi. (2019). Pengaruh Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Kepuasan Belajar Pelajar Kolej-kolej Swasta di Sabah. Jurnal Ilmi Journal of Ilmi Jilid 9, 2019: 102-119 

Mohd Isha Awang. (2016). Isu Kesediaan Guru Dalam Amalan Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah : Universiti Pendidikan Sultan Idris 

Mohd Yusoff, S. H. & Ismahisham, S. A. M. (2021). Amalan Praktis Bilik Darjah Pendidikan Abad ke-21 Memberi Impak Kepada Kualiti Pengajaran. Jurnal Penyelidikan Dedikasi Jilid 19. Bil. 1 (2021) 

Mubarak Atan, A (2014). Beban tugas guru dalam pelaksanaan PBS di Sekolah Kebangsaan Bandar dan Luar Bandar di Daerah Muar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education 

Muhd.Yunus, M. F., Shamsuddin. S &  Kasiron, Y. (2017). Tahap Kesedaran Guru Terhadap Kefungsian Pentaksiran Dalam Merancang Program Berimpak Tinggi. 

Noor Azizah Jawal. (2013). Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah di Sekolah Rendah  Kawasan  Durian  Tunggal, Melaka: Universiti Teknologi Malaysia 

Norsyuhadah Maskan. (2013). Pelaksanaan Pentaksiran Berasakan Sekolah (PBS) Bagi Mata Pelajaran Sains Di Sekolah Kebangsaan Daerah Pontian, Johor. 

Puteri Rothiah Megat Yahaya. (2018). Amalan Pentaksiran Bilik Darjah Guru-Guru Sekolah Rendah Di Daerah Ulu Kinta (disertasi) Tanjong Malim: UPSI. 

Rafiah Kanji.  (2014), Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah di Sekolah Menengah Daerah Segamat. Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan 

Ravikumar Varatharaj.  (2019).  Autonomi Guru dan Amalan Pentaksiran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah di Sekolah Kluster : Universiti Sains Malaysia 

Rednawati, Hadi & Nugraha. (2016) Vocational High School Teachers’ Difficulties in Implementing the Assessment in Curiculum 2013 in Yogyakarta Province of Indonesia 

Siti Hauzimah Wan Omar. (2018). Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah Dalam Melaksanakan Pentaksiran: Universiti Sultan Idris 

Tan, A.L., Zulkifli, M., Ooi, S.Y., Ong, Y.M., & Ng, L.T. (2020). Pengalaman Pembimbing Instruksional dan Guru Dalam Proses Bimbingan Instruksional Pentaksiran Bilik Darjah di Sebuah Sekolah Rendah, Jurnal Penyelidikan Dedikasi. Jilid 18. Bil.2 (2020) 

Tan, J. Y. (2020). Pentaksiran Bilik Darjah dan Prestasi Murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Hulu Langat : Universiti Malaya 

Vincent A. Pang. (2017). Pentaksiran Dalam Bilik Darjah 

Wan Omar. (2019). Pengetahuan, Kemahiran, Sikap dan Masalah Dalam Melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah Bahasa Melayu di Sekolah Rendah: Universiti Pendidikan Sultan Idris 

Zahari, S.,  Nor Hasnida, Mohd Isa, N. J & G.Priyalatha, (2020). Penilaian Kendiri Guru Pelatih Terhadap Tahap Kemahiran Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Jurnal Dunia Pendidikan Vol. 2, No. 4, 98-106, 2020 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)