UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
ISSN :1985-496X
Main Author :Abd Ghani Abd Rahman, Daud Mohd Noor, Abd Latif Mohd Abdul Nasir,
Title :Pengurusan wang tabung amanah zakat Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris: tinjauan terhadap asnaf penerima zakat (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Year of Publication :2016
PDF Full Text :Login required to access this item.

Full Text :
Pengurusan wang zakat secara amanah dan bersistematik adalah penting dan perlu diambilberat oleh pihak pengurusan mana-mana agensi atau institusi yang terlibat. Kajian ini dijalankan di Pusat Islam, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) bertujuan untuk mengenalpasti asnaf-asnaf, kreateria penerima zakat serta cara penyampaian maklumat kepada pemohon zakat di Pusat Islam UPSI. Kajian yang berbentuk kualitatif ini menggunakan metode temu bual yang melibatkan empat orang responden terdiri daripada pegawai-pegawai Pusat Islam yang terlibat secara langsung menguruskan unit zakat ini. Data temu bual yang diperolehi dianalisis dan dibuat perbandingan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Hasil kajian mendapati bahawa Pusat Islam dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan berkesan dari semua sudut bermula dari mengenalpasti asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat sehinggalah ke peringkat mengagihkan wang tersebut kepada asnaf-asnaf yang memerlukan di UPSI. Walaupun terdapat sedikit perbezaan jawapan yang diberikan oleh sebahagian responden hasil daripada temu bual yang dilakukan, namun perbezaan tersebut tidak memberikan satu impak yang besar terhadap pengurusan Tabung Amanah Zakat.

References
1. Abdul Halim Mat Diah. (1987). Satu contoh tentang huraian metodologi (Nota kuliah sarjana). Kuala Lumpur: Fakulti Usuluddin, Akademi Islam, Universiti Malaya. 2. Abdul Monir Yaacob. (2011). Konsep agihan zakat menurut syarak. Bengkel Hukum Syarak Negeri Pahang, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. 3. Abdullah Muhammad Basmeh. (1995). Mustika Hadis Rasulullah SAW. Jil. 3. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri. 4. al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya bin Syarf al-Din. (1993). Basyir Muhammad Uyun (ed.). Al-Tibyan fi Adab Hamlah al-Quran. Beirut : Maktabah Dar al-Bayan. 5. al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya bin Syarf al-Din. (1994). Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi. Jil.11. Cet. Ke-2. Beirut: Mu’assasah Qurtubah. 6. Abu Urwah. (2001). Sistem-sistem Islam: Satu analisis perbandingan. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. 7. Ahmad Syafi'i, K. (2005). Siri keajaiban Rukun Islam: Hikmah Zakat. Kuala Lumpur: Jasmine Enterprise. 8. Azman & Siti Martiah. (2013). Peranan institusi zakat dalam pembangunan pendidikan asnaf fakir dan miskin di Malaysia. Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference. 9. Chua, Y. P. (2006). Kaedah penyelidikan: Buku 1. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia). 10. Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad & Mohd Ali Mohd Noor. (2004). Kesan bantuan zakat terhadap kualiti hidup: Kajian kes asnaf fakir dan miskin. JMFR, 1: 5l -166. 11. Imam Barnadib. (1982). Arti dan Metode Sejarah Pendidikan, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP. 12. Irfan Syauqi Beik. (2009). Analisis peranan zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus dompet dhuafa republika. Jurnal Pemikiran dan Gagasan, 2. 13. Ismadi Badarudin, Arifin Saleh, Sy Ahbudin dan Alias Deraman. (2004). Kajian aplikasi sistem dalam pelaksanaan zakat berkomputer di negeri Melaka. Institut Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersilan. 14. Wellington, J. (2000), Educational Research Contemporary Issues and Practical Approaches. Continum: London. 15. Kamil Md. Idris. (2006). Kesan Persepsi Undang-Undang dan Penguatkuasaan Zakat terhadap Masyarakat. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. 16. Mohd Ali Mohd Nor, Hairunnizam Wahid & Nor Ghani Md Nor. (2004). Kesedaran membayar zakat pendapatan dalam kalangan kakitangan profesional Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Islamiyyat, 26 (2): 59 – 67. 17. Mohd Najib Abdul Ghafar. (2009). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. 18. Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi. (t.t). Qamus al-Marbawi. Jil.l. Cet. Ke-4, Kaherah: Mustafa al-Babi al- Halabi wa-Awladuhu. 19. Noor Haslinda Kulub Abdul Rashid. (2004). Pelaksanaan agihan zakat terhadap asnaf fakir dan miskin dalam membasmi kemiskinan: Kajian khusus di Pusat Zakat Selangor. Kertas Penyelidikan Ijazah Sarjana Ekonomi, Universiti Malaya Kuala Lumpur. 20. Nur Azura Sanusi, Nurazlina Abd Wahab & Nor Fadzlin Mohd Bahar. (2004). Gelagat kepatuhan pembayaran zakat pendapatan: Kajian kes di Universiti Utara Malaysia. Kertas Penyelidikan, Universiti Utara Malaysia. 21. Sabitha Marican. (2006). Penyelidikan Sains Sosial – Pendekatan Pragmatik. Selangor: Edusystem Sdn Bhd. 22. Sanep Ahmad, Hairunnizam Wahid & Adnan Mohamad. (2006). Penswastaan institusi zakat dan kesannya terhadap pembayaran secara formal di Malaysia. lnternational Journal of Management Studies, 13 (2): 175-196. 23. Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). Research Methods for Business. (5th ed.). Cornwall: Padstow. 24. Sulaiman Ngah Razali. (1996). Analisis Data dalam Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)