UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Ghazali Taib
Title :Analisis persejarahan baharu dalam novel Melayu terpilih
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Year of Publication :2018
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian   ini   dijalankan   bertujuan   untuk   menganalisis   novel   Melayu   terpilih   dari perspektif  Persejarahan  Baharu.  Bagi  mencapai  tujuan  itu,  tiga  objektif  ditetapkan iaitu,   mengenalpasti  dan  menganalisis  hubungan  kait  unsur  sejarah  baharu  dengan sejarah  lama   jungkir  balik  sejarah,  pemaknaan  baharu,  menganalisis  hubung  kait unsur  sejarah  baharu   dengan  ideologi  pengarang  serta  menjelaskan  sisipan  elemen mimikri  dalam  novel  yang   dikaji.  Kajian  ini  adalah  sebuah  kajian  kepustakaan. Sumber utama  data  kajian  ialah  novel   `1515`  oleh  Faisal  Tehrani  (2003)  dan  novel `Luka Nering` karya Malim Ghozali PK (2014). Data dianalisis menggunakan kaedah analisis  kandungan   dan  dibincangkan  secara  deskriptif  berpandukan  empat  prinsip Persejarahan Baharu.  Berdasarkan analisis yang dilakukan, kajian ini mendapati unsur sejarah baharu yang terdapat dalam  novel mempunyai kaitan langsung dengan sejarah lama khususnya sejarah kejatuhan Melaka di tangan  Portugis pada tahun 1511, sejarah pentadbiran   sultan   Mahmud,   sejarah   kesultanan   Perak,    sejarah   pembunuhan J.W.W.Birch  dan  sejarah  Perjanjian  Pangkor.  Manakala  unsur  sejarah   baharu  yang dapat dikenal pasti ialah kisah keperwirawati tokoh wanita Nyemah Mulya menentang  Feringgi  di  Melaka,  tokoh  wanita  memimpin  armada  perang  Melaka  dan  Portugal ditakluk  Melaka pada tahun 1515. Hasil kajian juga mendapati, unsur sejarah baharu berkait   langsung    dengan   ideologi   pengarang.   Pengarang   didapati   dengan   sedar menyampaikan  visi   politiknya  supaya  sejarah  tentang  bangsa  dibetulkan  dan  ditulis semula   dengan   tujuan    mengangkat   maruah   bangsa   Melayu   dan   agama   Islam. Berdasarkan  dapatan  ini,  kajian   ini  mencadangkan  supaya  sejarah  lama  tentang penjajahan  Barat  di  Tanah  Melayu  dinilai   semula  supaya  fakta  dan  keterangannya lebih tepat dan sesuai dengan realiti bangsa Melayu masa kini.  

References

Abdul  Halim  Ali  (2011)  `Sajak  Pulang  Si  Tenggang  dalam  perspektif  Historisisme

Baru` Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 22, 2011. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

 

Abdul  Halim  Ali  (2014).  Teori   Historisisme  Baru:  Sorotan  Idea  dan  Aplikasi Kritikan. 

Tanjong Malim: Penerbit Persatuan Penulis Budiman Malaysia.

 

Abdullah Zakaria Ghozali, (1997), Pasir Salak Pusat Gerakan Menentang British di Perak, Ipoh: 

Yayasan Perak.

 

Ahmad Jelani Halimi, (2006), Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka, Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka.

 

Akhmad Taufiq (2011) Kekerasan Negara Orde Baru Terhadap Rakyat Dalam Teks Sastra Indonesia, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Kalimantan, Indonesia.

 

Andre  Teixeira,  (2006)  `The  Malacca-Portugal  Relations  Before  1511,  dlm.  Kisah Melaka 

1511, Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotik Malaysia, ms.28- 42.

 

Aschroft, Bill, (2001) Postcolonial Transformation, London: Routledge.

 

Azmi  Ariffin,  (2017)  Prosiding  Persidangan  Antarabangsa  Pertama  Historiografi Melayu 

(HISTIC), pada 6-7 Mei 2107, hotel Seri Malaysia, Kuantan, Pahang, ms. 855-877.

 

Baharuddin  Kahar,  (2015),  `Luka  Nering  Persejarahan  Baharu`,  Utusan  Online,  21 Januari 

2015. Utusan Melayu (M) Berhad.

 

Bambang Purwanto (2001) ` Historisisme Baru dan Kasadaran Dekonstruktif`, Jurnal Humaniora, Volume 

XIII No.1/2001, Universitas Ghajah Mada, Indonesia.

 

Barry, P. (2010). Beginning Theory: Pengantar Komprehensif Teori Sastra dan Budaya, (terj) 

Yogyakarta Jalasutra.

 

Bhabha,  Homi,  K.  (1994),  `Of  Mimicry  and  Mad:  The  Ambivalen  of  Colonial Discources’ dlm. 

The Location of Culture, London: Blackwell.

 

Bhabha, Homi, K. (1994), The Location of Culture, London: Blackwell.

 

Bressler,  C.E.,  (1999):  Literary  Criticism:  An  Introduction  to  Theory  and  Practice,

(2?? Edition), Prentice Hall, New Jersey.

 

Fairuzul Mumtaz, (2014), `Membongkar Kubur Sugiarti Siswadi: Sebuah Kajian New Historicism`,   

Tesis   Magister   Ilmu   Religi   dan   Budaya,Universitas   Sanata Dharma,Yogyakarta.

 

Faisal Tehrani, (2003) 1515. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.

Bhd.

 

Faitini Yaacob, (2017), `Rusuhan Natrah kebangkitan besar Melayu`, Utusan Online, Utusan (M) 

Berhad, 22 Mei 2017.

 

Felperin,   H.   (1990),   The   Use   of   the   Canon:   Elizaberthan   Literature   and 

Contemporary Theory. Oxford: Clarendon Press.

 

Fuziah   Shaffie   &   Ruslan   Zainuddin,   (2000),   Sejarah   Malaysia.   Petaling   Jaya.

Penerbitan Fajar Bakti

 

Gallagher, C. (1999).”Marxisme and The New Historicsm.” Dlm.   Literary Theories A Reader and 

Guide.  New York: New York University Press.

 

Haron  Daud,  (1989),  Sejarah  Melayu:  Satu  Kajian  Daripada  Aspek  Persejarahan Budaya, Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Hartono,  (2005),  `Mimikri  Pribumi  Terhadap  Kolonialisme  Belanda  Dalam  Novel Sitti   Nurbaya 

  Karya   Marah   Rusli`,   Jurnal   Ilmiah   Bahasa,   Sastra   Dan Pengajarannya, Vol.12, No. 2, 

Julai 2005, Universitas Jogjakarta.

 

Harun Jaafar & Abdul Halim Ali (Pngr), Kumpulan Esei Bahasa dan Kesusasteraan.

Tanjong Malim:  Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

`.

Jaafar Abdul Rahim, 1997:Michell Foucault dan sastera: Suatu Nazrah Awal, Kertas Kerja, Seminar 

Pascamodenisme dan Kita, anjuran DBP, 3-4 Dis 1997.

 

Jelani  Harun,  (2011),  Umpama  Sebuah  Bahtera:  Kajian  Naskhah  Melayu  Sejarah Kesultan Negeri 

Perak, Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.

 

Golden,  S.  (2013),  `New  Historicism  The  Influence  of  Postmodernism`  Anwser Research 

Journal, Anwser in Depth, Volume 8, 2013.

 

Greenblatt, Stephen, J. (1990), Learning to Curse: Essays in Early Modern Culture, London: 

Routledge.

 

Greenblatt, Stephen, J. (1995) `Culture`   dalam  Critical Terms for Literature Study, Frank   

Lentricchia   &   Thomas   McLaughlin   (Ed),   Chicago:   University   of Chicago Press.

 

Greenblatt, Stephen, J. (1996) ` Resonance and Wonder`, dalam New Historicism and

Cultural Materialism: A Reader, by Kiernan Ryan (Ed), London: Arnold.

 

Guerin, L W. et al, (1992): A Handbook of Critical Approaches To Literature (3?? Edition) Oxford 

University Press.

 

Kamus Dewan,(2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kiernan  Ryan,  (Ed),  (1996)  New  Historicism  and  Cultural  Materialism:  A  Reader, London: 

Arnold.

 

Malim Ghozali PK, (2014), Luka Nering, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mana Sikana,(1989), Keris Laksamana Bentan, (Pnytn),Kuala Lumpur:Fajar Bakti 

 

Mana Sikana, (1998),  Teori Dan Kritikan Sastera Pascamodenisme,  Kuala Lumpur:

Fajar Bakti.

 

Mana Sikana, (2013), Koleksi Teori Sastera, Bangi: Penerbit Pustaka Karya.

 

Mana Sikana, (2015) Teori Sastera Kontemporari, Bangi: Penerbit Pustaka Karya.

 

Melani  Budianta,(2006),  `New  Historicism  Dalam  Perkembangan  Kritik  Sastra`,

Jurnal Susastra, Vol. 2 no 3 tahun 2006.

 

Moh. Fathoni, (2013) `Kritik Sastra Puitika Kultural Stephen Greenblatt: Metode Dan Praktik  

Analisis`  Jurnal  Poetika  Vol.  I  No.  2,  Desember  2013,  Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

 

Mohd   Ali   Mohd   Rustam,   (2006)   `Penghayatan,   dlm.   Kisah   Melaka   1511, Penghayatan  

Sejarah  ke  Arah  Memperkasakan  Melaka`  Ucaptama  Seminar: Institut Kajian Sejarah dan Patriotik 

Malaysia, ms.14-21.

 

Mohamad Idris Saleh et al, (1994) Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara, Kuala Lumpur: Utusan 

Publications & Distributors Sdn Bhd.

 

Mohd  Pauzi  bin  Abd  Raof,  (2011),  `Peristiwa  Bukit  Kepong  Dalam  Novel  Bukit Kepong  dan  

Filem  Bukit  Kepong  Berdasarkan  Pendekatan  Historisme  Baru` disertasi sarjana, Universiti 

Putra Malaysia, Serdang, Selangor.

 

Mohd  Yusoff   Hashim,  (2008),  Hang  Tuah  Wira  Melayu,   Melaka:  Institut  Kajian Sejarah dan 

Patriotisme Malaysia.

 

Nurhadi, M.Hum (2008) `Pembunuhan Massal Etnis Cina 1740 Dalam Drama Remy Sylado:   Kajian   New   

Historisisme,   Jurnal   Pendidikan   dan   Kebudayaan, Balitbang Depdiknas Jakarta, No. 52, edisi 

November 2008.

 

Nurul  Laili  (2010)  Kajian  Historisisme  Dalam  Novel  Keindahan  Dan  Kesedihan

Karya Yasunari Kawabata, Fakultas Bahasa dan Sastra UNIPDU, Indonesia.

 

Perjanjian  &  Dokumen  Lama  Malaysia  (1791-1965),  Institut  Terjemahan  Negara,

Kuala Lumpur, 2008.

 

Qasim  Ahmad,(1991):  Karya  Sejarah:  Pendekatan  Dan  Persoalan,  Kuala  Lumpur: Dewan  Bahasa 

dan Pustaka.

R.G. Collingwood, (1961) The Ideas of History. Oxford.

 

R.W.McRoberts, (1984), `An Examnation of the Fall of Malacca in 1511`, JMBRAS, 57:1, Jun 1984.

 

Rahimah A.Hamid (2010), Fiksyen Pascakolonial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Rice, P. & Waugh, P. (1993) Modern Literary Theory, (2?? Edition) London: Edward Arnold.

 

Robson, M. (2008), Stephen Greenblatt, London: Routledge.

 

Rosma  Derak,  (2014)  `Mendekonstruksi  sejarah  dalam  Novel  1515:  satu  penulisan semula   

daripada   perspektif   golongan   subaltern`,   MANU   Jurnal,   Pusat Penataran Ilmu & Bahasa 

Volume 21, 2014, p.125 -147.

 

Shaidatul   Suhana   Ros,   (2013)   `Pascakolonialisme   Dalam   Novel-Novel   Faisal Tehrani`  

Tesis  sarjana,  Fakulti  Bahasa  Moden  dan  Komunikasi,  Universiti Putra Malaysia.

 

Said, Edward, W. (1978), Orientalism, London: Routledge & Kegan Paul.

 

Sohaimi  Abdul  Aziz,  (2014)  Teori  dan  Kritikan  Sastera  (Edisi  Kedua)  ,  Kuala Lumpur: 

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Sohaimi Abdul Aziz (2015), `Satu Kaedah Bacaan Tekstual  Dalam Orientasi Sejarah Terhadap Atas Nama 

Cinta`, Kertas kerja dibentangkan pada Seminar Sejarah

dan Persejarahan.

 

T.F.  Earle  &  Villiers,  J.  (1995),  Albuquerque  Caesar  Timur  (Teks-Teks  Pilihan Daripada  

Afonso  De  Albuquerque  dan  Anaknya),  (terj).  Kuala  Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Tennas Effendi, (2006) `Merebut Semula Melaka: Peranan Sultan Mahmud Syah dan Tun  Fatimah` dlm.  

Kisah  Melaka  1511,  Melaka:  Institut  Kajian  Sejarah  dan Patriotik Malaysia, ms.66-83.

 

Teuku  Ibrahim  Alfian,  (2006)  `Serangan  Sultan-sultan  Aceh  Darussalam  Terhadap Portugis di 

Melaka, dlm. Kisah Melaka 1511, Melaka: Institut Kajian Sejarah

dan Patriotik Malaysia, ms.53-65.

 

Umar Junus, (1996), Teori Moden Sastera Dan Permasalahan Sastera Melayu, Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Usman Awang, (2005),  Matinya seorang pahlawan. Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa dan Pustaka.

 

Veeser A.H., (1989), The New Historicism, London: Routledge.

 

Wan  Ahmad  Ismail,  (1992):  Pahlawan  Daerah  Rodat.  Kuala  Terengganu:  Terbitan

Wahmi, Production House.

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)