UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :GT Manners and customs
Main Author :Jeevan Morgan
Title :Gengsterisme dalam kalangan belia India:kajian kes di Pulau Pinang
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2021
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini dijalankan bagi meneliti masalah gengsterisme dalam kalangan belia India di Butterworth, Pulau Pinang. Tujuan kajian ini ialah mengenalpasti bentuk-bentuk gengsterisme, menganalisis faktor–faktor penglibatan belia India dalam gengsterisme dan mencadangkan pendekatan yang sesuai bagi membendung gengsterisme dalam kalangan belia India. Kaedah kualitatif iaitu temu bual berstruktur telah dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat bagi menjawab kesemua persoalan kajian. Selain itu, kaedah snowball telah digunakan dalam usaha mendapatkan informan-informan yang sesuai untuk kajian ini. Seramai lapan orang informan telah ditemu bual yang terdiri daripada tiga orang ahli gengster, seorang peguam, seorang anggota polis, seorang kaunselor sekolah, seorang wakil badan NGO dan seorang waris kepada banduan. Hasil temu bual yang diperolehi telah ditranskripsikan kata demi kata. Data ini kemudiannya telah diaplikasikan dengan Teknik Delphi untuk mendapatkan kesepakatan dalam pendapat pakar. Bagi menyempurnakan analisis kajian, analisis tematik dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teori tingkah laku devian dan teori Maslow. Didapati bahawa terdapat sembilan bentuk perlakuan gengsterisme, tujuh faktor penglibatan belia India dalam gengsterisme dan empat pendekatan yang sesuai untuk membanteras gengsterisme. Pergaduhan merupakan bentuk gengsterisme yang utama diikuti kegiatan mengutip wang perlindungan, kes pembunuhan, menjual dan mengedar dadah, melepak dan berfoyafoya, kegiatan perjudian, kes rompakan dan kecurian, upacara khas menjadi ahli geng dan perjumpaan tahunan. Faktor kegagalan ibu bapa dalam mengawal anak mereka menjadi faktor sebenar yang menyebabkan belia India melibatkan diri dalam gengsterisme diikuti oleh sikap individu, pengaruh rakan dan individu lain, persekitaran tempat tinggal, tekanan masalah kewangan, kurang memahami dan mematuhi ajaran agama dan desakan dan kesukaran hidup. Ternyata bahawa peranan ibu bapa diikuti peranan institusi agama, peranan penguatkuasa undang-undang dan peranan kerajaan adalah signifikan bagi membanteras gengsterisme dalam kalangan belia India di Butterworth, Pulau Pinang. Kajian ini menjadi satu garis panduan kepada ibu bapa serta pihak berkuasa untuk mengambil tindakan segera dalam usaha menangani gengsterisme.

References

Arsaythamby Veloo & Ng Chooi Kim (2014). Jenis amaran dan faktor ponteng

sekolah dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Sabah School of

Education and Modern Languages, Universiti Utara Malaysia. Asia Pacific

Journal of Educators and Education, Vol. 29, hlm. 125–139, Pulau Pinang:

Penerbit Universiti Sains Malaysia.

 

Azyyati Mohd Nazim, Fariza Md. Sham & Salasiah Hanin Hamjah. (2013). Ciri-ciri

Remaja Berisiko: Kajian Literatur Islamiyyat 35(1), hlm. 111 – 119. Bangi:

Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Azharudin, M.D. (2012). Sejarah Masyarakat India di Malaysia. Kuala Lumpur:

Penerbit Universiti Malaya.

 

Anbalakan Kaniappan. (2008). Identiti India di Malaysia. Pulau Pinang: Penerbit

Universiti Sains Malaysia.

 

Arasaratnam. (1941). Indian in Malaysia and Singapore.UTD Publication.

Azizi bin Yahaya dan Rosnah, B. (2008). Punca berlakunya masalah gejala gengsterisme

di kalangan remaja di beberapa buah sekolah menengah di empat buah negeri.

Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

 

Azizan Bahari (2010). Permasalahan sosial remaja belia: usaha menanganinya melalui

pendekatan kerja komuniti. Perlis: Penerbit Universiti Perlis Malaysia.

 

Azizi Yahaya dan Badrulzaman Baharom. (2008). Persekitaran keluarga dan

kesannya terhadap tingkah laku devian remaja. Johor: Penerbit Universiti

Tekonologi Malaysia.

 

Adha et al. (2017, 21 Februari). Datuk Seri antara 22 didakwa. Berita Harian, hlm. 2

 

Ainomadiah. (2017). Peranan kaunselor dalam menangani masalah ponteng. Bangi:

Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

B. E. A. Oghojafor, S. A. Aduloju dan F. F. Olowokudejo. (2011). Social

entrepreneurship as an instrument for curbing youth gangsterism: a study of the

Nigerian Urban Communities. Nigeria: Department of Business

Administration and Department of Actuarial Science and Insurance. Akoka-Yaba:

University of Lagos.

 

Bowers Du Toit, N.F., (2014). Gangsterism on the Cape Flats: a challenge to engage

the power. HTS Teologiese Studies/Theological Studies 70(3), Art. #2727, hlm. 7.

 

Berita Harian (2019, Disember 2). Dewan Negara lulus pindaan akta turunkan had umur

belia kepada 30 tahun. Diperolehi daripada

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/07/588802/dewan-negaralulus-

pindaan-akta-turunkan-had-umur-belia-kepada-30

 

Buerah Tunggak, Shanah Ngadi & Hamimah Abu Naim. (2015). Delinkuen pelajar dan

cadangan penyelesaiannya menerusi Model Pembangunan Sahsiah

Remaja/Pelajar Muslim. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia

 

Buerah Tunggak, Shanah Ngadi & Hamimah Abu Naim. (2015). Students Delinquency

and proposed solutions through teen Model of Conduct/ Integrated Muslim

Students. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Cambridge University Press. The Malaysian Indians: History, Problems and Future

Dhanabalan, Sandra Segaran (2016). Tingkah laku devian Pelajar Etnik India di

sekolah menengah dalam Daerah Kinta, Perak. Pulau Pinang: Penerbit Universiti

Sains Malaysia.

 

Daniel Anthonysamy. (1992). Indian Christians in Peninsular Malaysia, Tamil Annual

Conference (TAC). Kuala Lumpur: Methodist Church Malaysia.

 

Elangko, M. (2015). Perkembangan Sosioekonomi Masyarakat India Sebelum dan

selepas Dasar Ekonomi Baru (1957-2000). Tesis PhD. Pulau Pinang: Penerbit

Universiti Sains Malaysia.

 

Etuk, G. R., Ihejiamaizu, G. C., & Obaji, N. O. (2016). Residents" perception of youth

gangsterism and socioeconomic life in Calabar South Local Government Area

of Cross River State, Nigeria Dalam Journal of Social Science for Policy

Implications, Jilid 4(1), hlm. 19-36.

 

Faezah Kassim. (2017). Perkembangan Persatuan Tiga Kaum Utama Di Tanah Melayu

Sebelum Perang Dunia Kedua. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah Vol 4 Bil 1

(2017)

 

Fariza Md Sham & Azyyati Mohd Nazim. (2013). Pendekatan Psikologi Dakwah Dalam

Menangani Remaja Berisiko: Fokus Pendekatan Bimbingan Jiwa Institut Islam

Hadhari. Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza). Jurnal Hadhari 7 (2) (2015)

hlm. 63-73

 

Fatimah Abdullah, Khaidzir Haji Ismail & Mustaffa Omar. (2015). Model Intervensi

Perkongsian Pintar Sekolah-Keluarga Dalam Pendidikan Kanak-Kanak. Journal

of Social Administration, 9(1): 65-86

 

Fathilah Akmal Bt. Ismail, Mohd Mahzan Awang & Abdul Razaq Ahmad (2016).

Buli dan gangsterisme di sekolah. Dalam International Conference on

Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016) Bandung,

Indonesia:Cross-Cultural Education for Sustainable Regional Development.

University Of Indonesia.

 

Florence. (2012). Analisis masalah ponteng dalam kalangan pelajar India di sekolah

menengah menerusi kaedah hermeneutik. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan

Sultan Idris.

 

Hauck P, Sven P. (2010). Organized crime and gang violence in National and

International Law. International Review of the Red Cross, 92(878), hlm. 407-

436.

 

Haslina Hassan. (2000). Gejala gengsterisme di kalangan pelajar: fenomena yang

semakin meresahkan. Dewan Masyarakat (Jun). hlm. 14-27.

 

Harian Metro. (28 Jun 2019). Gengster Dah Kacau. Diambil daripada

https://www.hmetro.com.my/utama/2019/06/469883/gengster-dah-kacau

 

Irdayanti Mat Nashir, Ramlee Mustapha & Abdullah Yusoff (2015). Membangunkan

Instrumen Kepimpinan Dalam Sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional:

Penggunaan Teknik Delphi Terubah Suai 41-47. Jurnal Pengukuran Kualiti

dan Analisis11(1).

 

James C.H. (2010). Gang Prevention: An Overview of Research and Programs, Office of

Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Diambil daripada

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/231116.pdf

 

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2019). Diperolehi daripada

https://www.permohonan.my/jumlah-penduduk-malaysia-terkini/Jabatan

Perangkaan Malaysia (2016). Rancangan Malaysia Ke-11. Kuala Lumpur:

Jabatan Perangkaan Malaysia. hlm. 111.

 

Jabatan Perangkaan Malaysia. (1980) Rancangan Malaysia Ke-4. Kuala Lumpur:

Jabatan Perangkaan Malaysia. hlm. 110

 

Jabatan Statistik Malaysia. (2015). Taburan penduduk dan demografi 2015. Diakses

pada 27 Mei 2016 diperoleh daripada https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/4_Portal%20Content/1_About%20

us/7_AnnualReport/Laporan_Tahunan_2015_DOSM.pdf

 

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2010). Taburan penduduk dan ciri-ciri asas

demografi 2010. Diakses pada 27 Mei 2016 dan diperoleh daripada

www.statistics.gov.my/portal/download_Population/files/census2010/Taburan

_Penduduk_dan_Ciri-ciri_Asas_Demografi.pdf.

 

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Definisi Masyarakat India.(2016).

Diakses pada 11 Februari 2017 dan diperoleh daripada

file:///C:/Users/Windows%208/Downloads/Masyarakat-India-_-JKKN.html

 

Johari. (2014). Refleksi diri pelajar berdasarkan ilmu pedagogi. Johor: Penerbit

Universiti Teknologi Mara.

 

Kamarul Azmi Jasmi. (2012). Tesis pra lapangan kajian dalam penyelidikan

kualitatif dalam kursus penyelidikan kualitatif. Edisi 1. Johor Bahru: Institut

Pendidikan Guru Malaysia Kampus Temenggong Ibrahim.

 

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2019). Apakah itu Gengsterisme?. Diambil daripada

Portal Rasmi KKM,

http://www.myhealth.gov.my/gengsterisme/

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Sektor pembangunan kemanusiaan: Unit

Hal Ehwal Murid. Diakses pada 27 Mei 2016 dan diperoleh daripada

http;//www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0718&pub=Utusan_

Malaysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_08.htm

 

Kerajaan Malaysia. (2010). Rancangan Malaysia Kesepuluh 2011-2015. Unit

Perancang Ekonomi, Putrajaya.

 

Kumarashwaran Vadevelu et. al. (2015). Pengetahuan Berkaitan Hiv/Aids Dan Sistem

Sokongan Sosial Yang Diterima Oleh Golongan Belia Transgender di Pulau

Pinang. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

 

Klenke, K. (2008). Qualitative Research in the Study of Leadership (1st ed.). Emerald

Group Publishing Ltd.

 

Lizawati (2015). Konflik Dan Campur tangan Asing: Raja Abdullah Dan Ngah

Ibrahim 1860-1875. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

 

MacMaster, Llewellyn L. M. (2010). In search of a family : the challenge of

gangsterism to faith communities on The Cape Flats. South Africa: University

of Stellenbosch.

 

Magidi, M. et al. (2016). High school learners experiences of gangsterism in Hanover

Park. The Social Work Practitioner-Researcher, 28(1): 69 – 84.

 

Mahaganapathy Dass et. al (2014). Urban Poverty among Indians in Malaysia: A

naturalistic Inquiry. Department of Social and Developmental Sciences, Faculty

of Human Ecology. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

 

Manimala Karuppusamy. (2014). Perlakuan Tingkah Laku Delinkuen Dalam

Kalangan Pelajar India. Fakulti Sains Kemanusiaan. Tanjong Malim, Perak:

Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and

implementation. John Wiley & Sons.

 

Mncedisi C. Maphalala1 et al. (2014). Gangsterism: internal and external factors

associated with school violence in selected western cape high schools. J

Sociology Soc Anth, 5(1): 61-70.

 

Mohamad Khairi Haji Othman, Mohd Zailani Mohd Yusoff, Fauziah Abdul Rahim,

Alis Puteh, Muhamad Dzahir Kasa, NurFasihah Roslan (2016). Perspektif Ibu

Bapa terhadap Permasalahan dan Cabaran dalam Pembentukan Nilai Murni

Pelajar. Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara

Malaysia. Jurnal Sains Humanika 8: 4-2 (2016) hlm. 9–16

 

Muhamad Fadhil Nurdin et al. (2010). Sociology and policy practices in contemporary

issues. Indonesia: Penerbit Samudera Biru (Member of IKAPI).

 

Mohd Afif Bin Yahya (2011). Keterlibatan Remaja Dalam Lumba Haram Di Daerah

Larut Dan Matang, Perak: Kajian Daripada Perspektif Pembangunan Insan

Jabatan Dakwah Dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam.Kuala

Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Mohammad Abu Bakar Bin Shis (2010). Kajian Gejala Sosial di Kalangan Pelajar

Institusi Pengajian Tinggi yang Menetap di Kolej Sembilan (K9), Kolej

Sepuluh (K10), dan Kolej Perdana (Kp) Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti

Pendidikan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

 

Mohd. Nuri Mustafa. (2016). Fenomena delinkuen dalam kalangan remaja yang

berisiko di sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Luar Bandar

Malaysia. Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan. Fakulti

Pengajian Pendidikan. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

 

Mustapha Kamal Saud. (2018). Ace Ahead Pengajian Am Penggal 1 Edisi Keempat.

Oxford Fajar.

 

Miorazham. (2018). Mengatasi Kegiatan Jenayah di Kalangan Remaja, Portal Bahagian

Keselamatan UPM. Diambil daripada

https://bku.upm.edu.my/artikel/mengatasi_kegiatan_jenayah_di_kalangan_remaj

a-43897

 

Mobeig. (2019). Types of Gangs. Diambil daripada https://www.mobieg.co.za/familycommunity/

gangsterism/

 

Naidoo, L. D, Naidoo, B. (2016). The legacy of gangsterism in present day

Springtown. South Africa: Institute of Technology, Mangosuthu University of

Technology.

 

Norramazonizni, Y & Hanina, H.H (2016). Kajian Permasalahan Tingkah Laku

Seksual dalam Kalangan Belia Malaysia. Department of Social Science and

Development, Faculty of Human Ecology. Serdang: Penerbit Universiti Putra

Malaysia.

 

Norhasilah Mat Nor, Aspaniza Hamzah, Nurul Farhana Junus. (2012). Faktor-faktor

Yang Mempengaruhi Gejala Ponteng Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah

Kebangsaan Taman Selesa Jaya 2, Skudai. Journal of Educational Psychology

& Counseling, Volume 5 ,March 2012, Pages 12-29/ ISSN: 2231735X, Faculty

of Education. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

 

Neelakandha Aiyer. K. A. 1938. Indian Problems in Malaya. UTD Publication.

 

Netto. G (1961). Indians in Malaya: Historical Facts and Figures Indians in Malaya:

Immigration and Settlement, 1876- 1957. UTD Publication.

 

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. (2012). Gejala Gengsterisme dalam

kalangan Pemuda : Salah Laku Secara “Berpersatuan”. Diambil daripada

http://www.pkpim.org.my/2012/05/15/gejala-gangsterisme-dalam-kalanganpemuda-

salah-laku-secara-berpersatuan

 

Rajakrishnan. (1984). Sejarah Orang India di Malaya. UTD Publication.

 

Rob W. (2016). Youth Gangs, Violence and Social Respect: Exploring the Nature of

Provocations and Punch-ups. Palgrave MacMillan. Di ambil daripada

https://www.researchgate.net/publication/311245118_Rob_White_2016_Youth_

Gangs_Violence_and_Social_Respect_Exploring_the_Nature_of_Provocations_a

nd_Punch-ups_Palgrave_MacMillan

 

Rohana Yusof. (2010). Asas sains sosial dari perspektif sosiologi. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Rohayu Jalaludin dan Kamarulzaman Kamarudin (2010). Faktor-faktor berlakunya

perlakuan gengsterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah. :

Tanjong Malim, Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Rohana Yusof. (2010, 22 September). Punca Gengsterisme kaum India. Utusan Online

Diakses pada 25 Mei 2017 dan diperoleh daripada

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0922&pub=Utusan_

Malaysia&sec=Rencana&pg=re_01.htm#ixzz46S0DwN2t

 

Rice, F.P. & Dolgin, K.G. (2008). The adolescent development: relationship and

culture. Boston: Pearson Education.

 

Rosinah Edinin. (2012). Penyelidikan tindakan: Kaedah dan Penulisan (Kedua). Kuala

Lumpur: Freemind Horizons Sdn. Bhd.

 

Siti Sarawati Johar et. al, (2017). Tingkah Laku Devian Danperlakuan Jenayah: Cabaran

Kecenderungan Negatif Di Sebalik Kehidupan Masa Lalu Dan Kini. Universiti

Tun Hussein Onn Malaysia. Diperolehi daripada

http://conference.kuis.edu.my/pasak2017/images/prosiding/sosiologi/15---Siti-

Sarawati.pdf

 

Siti Jamiaah Binti Abdul Jalil (2017). Pengaruh program keagamaan dan sokongan

sosial terhadap konsep kendiri, kebimbangan dan kemurungan: kajian dalam

kalangan banduan wanita di malaysia. Akademi Pengajian Islam. Kuala Lumpur:

Penerbit Universiti Malaya.

 

Shahrudin, B. , Azman & Mazlan, C.S. (2014). Belia 1 Malaysia: Antara Cabaran dan

Harapan. Dalam Malaysian Journal of Youth Studies, hlm. 52-75.

 

Sharif Mustaffa & Suria Abd Jamil (2012). Mengenal Pasti Punca-Punca Masalah

Ponteng Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah: Satu Kajian Kes Fakulti

Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Journal of Educational

Psychology & Counselling, Volume 6, hlm. 50-73

 

Sapora Sipon. (1998). Gejala sosial di kalangan belia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

 

Steinberg, L. (2011). Adoscelene. New York : McGraw Hill.

 

Tan, Rohana & Norhasni Zainal Abiddin. (2016). Tinjauan Permasalahan Akhlak Belia

di Institusi Pengajian Tinggi dalam Mimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia untuk

Kajian Pendidikan, Vol.1(2) September 2016 . Bandung: Indonesia University of

Education Press, hlm. 161-177.

 

Tairin & Noraishah (2016). Pengaruh faktor persekitaran terhadap sikap ponteng

sekolah dalam kalangan murid Penampang. Sabah: Penerbit Universiti Malaysia

Sabah.

 

The Star. (2013, 6 September). The gang leader. Diakses pada 25 Mei 2016 dan

diperoleh daripada

http://news.asiaone.com/news/crime/cops-reveal-names30-gang-leaders.

 

Trasher, F.M. (1963). The gangs: a study of 1,313 gangs in Chicago (Rev.ed.).

Chicago: University of Chicago Press.

 

Thiruselvam, R. (2016). Yaar thamizhar. Shah Alam: Creative Crux Publication.

Undang-undang Malaysia. (2016). Akta Kanun Tatacara Jenayah Pindaan 2016. (Akta

A1521). Percetakan Nasional Berhad Malaysia. Diakses pada 18 September 2017

dan diperoleh daripada

http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputaktap/20161223_A1521_BM_W

JW007335%20BM.pdf

 

Undang-undang Malaysia. (1 Oktober 2012). Akta 344. Akta Polis 1967. Terjamahan

Bahasa Melayu. Diakses pada 27 Julai 2017

http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputaktap/20140401_1459_BM_AK

TA%20A1459-POCA(BM).pdf

 

Undang-undang Malaysia. Akta 355. Akta Pertubuhan 1966. Diakses pada 27 Julai

2017 dan diperoleh daripada

http://rr.mpc.gov.my/data/license-legal-52694a69a207c.pdf

 

Wan Norhayati. (2011). Gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah di

Pasir Puteh, Kelantan. Tanjong Malim, Perak: Fakulti Sains Kemanusiaan.

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Wan Ainal Yaqin. (2008). Pengetahuan belia tentang konsep dan aktiviti yang

dikaitkan dengan modal insan. Universiti Putra Malaysia. Diperoleh daripada

http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/5671/1/FEM_2008_12.pdf

 

Wiersma, W. (1991). Research methods in education. 5th ed. Boston: Allyn & Bacon

 

Wasitah Yusof et. al. (2015). Indeks Belia Malaysia 2015. Institut Penyelidikan

Pembangunan Belia Malaysia (IYRES). Diakses pada 27 Mei 2017 dan

diperoleh daripada http://www.iyres.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=9

73&lang=ms

 

Yin, K. R. (2015). Qualitatitive research from start to finish (second). New York: The

Guilford Press.

 

Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad Roslan (2011). Faktor-faktor yang

mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di Sekolah Tunas Bakti,

Sungai Lereh, Melaka, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti

Teknologi Mara (Melaka), Faculty of Education, Universiti Teknologi. Journal

of Education Psychology & Counseling, volume 1, hlm. 115-140

 

Zulkifli Haji Mohd Yusoff. (2004). Gejala sosial dalam komuniti: satu sorotan

penyelesaian dari perspektif wahyu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Zaidi Nashir. (2014). Gengsterisme dalam kalangan pelajar di empat buah sekolah

menengah Daerah Kepala Batas. Tanjong Malim, Perak: Fakulti Sains

Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)