UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :L Education (General)
ISSN :1394-7176
Main Author :Mohd Said Noor Mokhzani, Mohamed Hasan Al-Banna, Zainal Shah Norshima,
Title :Tinjauan awal terhadap pemilihan kerjaya kedua sebagai pendidik di PERHEBAT, Malaysia (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Year of Publication :2016
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract :
Kajian ini dilaksanakan bertujuan menyelidik persepsi anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) berkenaan dengan pemilihan kerjaya selepas bersara dalam bidang pendidikan. Kajian ini untuk menentukan tahap kecenderungan responden dalam memilih profesion pendidik sebagai kerjaya kedua. Metodologi kajian menggunakan kaedah kuantitatif secara tinjauan dengan borang soal selidik yang melibatkan seramai 297 anggota ATM dari pelbagai pangkat yang sedang mengikuti Program Latihan Peralihan Sesi 2015/2016 di Perbadanan Hal Ehwal Bekas Tentera (PERHEBAT), Sungai Buloh, Selangor. Hasil kajian menunjukkan bahawa sebanyak 239 responden (80.4%) mempunyai kecenderungan untuk memilih kerjaya sebagai pendidik bagi kerjaya kedua mereka. Sehubungan dengan itu, hasil kajian ini diharap dapat menyumbangkan data emprikal yang kukuh kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam mempertimbangkan calon pendidik dari kalangan bekas anggota tentera di institusi pendidikan seliaan KPM. Seterusnya, di pihak PERHEBAT mampu menambah baik program latihan peralihan yang sejajar dengan permintaan daripada anggota ATM sendiri .

References

1. BBC News. (2008). Retrain ex-troops as teachers. Diakses pada 27 Julai 2016. Diambil dari http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/7245122.stm. 2. Buletin Veteran ATM. (2014). Program penempatan kerja untuk veteran. Kuala Lumpur: JHEAV. 3. Chase, S. A., & Tennant, J. E. (1986). Employing retired military personnel as vocational education teachers. Columbus: Ohio State University, National Center for Research in Vocational Education. 4. Dimmick, R. I. (1980). The perceptions of school administrators as they pertain to retired military entering the field of education as a second career. Amerika Syarikat: Universiti Southern California. 5. Fauzi Hussin, Jamal Ali & Mohd Saifoul Zamzuri Noor. (2014). Kaedah penyelidikan dan analisis data SPSS. Sintok, Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia. 6. Feistritzer, C. E. (1992). Survey of army personnel interested in teaching. Washington, DC: National Center for Education Information. 7. Feistritzer, C. E., Hill, M. D., & Willett, G. G. (1998). Profile of troops to teachers. Washington, DC: National Center for Education Information. 8. Feistritzer, C. E. (2005). Profile of alternate route teachers. Washington, DC: National Center for Education Information. 9. Galily, Y., & Shimon, P. (2012). The transition of retired military officers to a second career in sport management: The Israeli case. Journal of Multidisciplinary Research, 4(2), 5-17. 10. Groth, E. (2000). Leader’s Learning – An Occupational shift from military officer to school leader. Diakses pada 27 Julai 2016. Diambil dari http://www.fm-kp.si/zalozbavsm/publikacije/ publikacije/961-6268-75-9/groth.pdf. 11. Habshah, B., Mahmood, N. M., Mohd Taib, A. & Mohd Foad, S. (1995). Pembangunan keluarga bekas anggota tentera Malaysia. Laporan kajian tidak diterbitkan. Sintok, Kedah, Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 12. Hapzarizal, M. Napi. (2012). Kajian kecenderungan keusahawanan di kalangan pesara tentera. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Sintok, Kedah, Malaysia: Universiti Utara Malaysia. 13. Hapzarizal M. Napi. (2015). The effect of veteran’s entrepreneurial leadership factors on entrepreneurial success in Malaysia. Proceedings of the Australasian Conference in Business and Social Science 2015. Sydney: Australia. 14. Jejak Jaya Veteran ATM. (2013). Direktori dan profil 300 usahawan jaya Veteran ATM, Jilid 2. Sungai Buloh, Selangor: PERHEBAT. 15. Jejak Jaya Veteran ATM. (2014a). Direktori dan profil 300 usahawan jaya Veteran ATM, Jilid 3. Sg. Sungai Buloh, Selangor: PERHEBAT. 16. Jejak Jaya Veteran ATM. (2014b). Direktori dan profil 300 usahawan jaya Veteran ATM, Jilid 4. Sungai Buloh, Selangor: PERHEBAT. 17. JHEAV. (2016). Statistik pesara Veteran ATM. Kuala Lumpur: Jabatan Hal Ehwal Veteran. 18. Johan Jaaffar. (2014). Peningkatan kes jenayah juvana membimbangkan. Berita Harian, Kuala Lumpur. 19. JPA. (2016). Persaraan paksa di bawah seksyen 10 (1) akta 227/239. Diakses pada 19 November 2016. Diambil dari http://www.jpa.gov.my/index.php option=com_content&view=article&id=2662:persaraan-paksa-di-bawah-seksyen-10-1-akta-227 239&catid=532:pencen&lang=ms. 20. Kejayaan Veteran ATM. (2012). Direktori dan profil 300 usahawan jaya Veteran ATM, Jilid 1. Sungai Buloh, Selangor: PERHEBAT. 21. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Pengambilan guru vokasional secara interim di kolej-kolej vokasional KPM tahun 2016. Diakses pada 29 Julai 2016. Diambil dari http://www.moe.gov.my/my/peluang-kerjaya-view?page=1&id=5409. 22. Krejie, R.V. & Morgan, D. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, Vol, 30.pp.607-610. In Sekaran, U. andBougie, R. (2009). Research Method for Business. A Skill Building Approach. 5th Edition. John Wiley & Son Limited. 23. Laman Sesawang DANTES. (2016). Troops to Teachers. Diakses pada 15 November 2016. Diambil dari http://www.dantes.doded.mil/service-members/become-a-teacher/troops-to-teachers.html#sthash.Pmtyi0rs.dpbs. 24. Locksley, N., (1965). An untapped source for mathematics teachers. American Mathematical Monthly, .72(6), 658- 661. 25. Mahmood, N. M.,Safri, S. Habshah, B., Mohd Taib, A., Mohamad Idris, S & Najib, A. M. (1991). Status Sosio-ekonomi Bekas Perajurit Malaysia. Laporan Kajian (tidak diterbitkan). Universiti Utara Malaysia. 26. Mahmood, N. M., Habshah, B. & Mohd Taib, A. (1992a). Membantu bekas perajurit menyesuaikan diri sebagai orang awam: ke arah pembinaan masyarakat penyayang. Jurnal Kebajikan Masyarakat, 15, 1, 1-8. 27. Mahmood, N. M., Mohd Taib, A. & Habshah, B. (1992b). Status sosio-ekonomi dan penyesuaian umum bekas perajurit Malaysia. Jurnal Parlimen Malaysia, Jilid II, 3, 7-15. 28. Mahmood N. M. & Mohd Taib, A. (1992c). Sumbangan guna tenaga bekas perajurit ke arah pembangunan negara. Jurnal Produktiviti Malaysia, 13, 53-62. 29. Mahmood N. M. (1999). Penyesuaian bekas anggota tentera selepas persaraan. Jurnal Pembangunan Sosial, 1, 42-65. 30. Mahmood N. M., Azizan, H. & Mohd Taib, A. (2003). Program peralihan dan penyesuaian terhadap kerjaya bekas anggota tentera. Laporan kajian projek (07-02-07-0065) IRPA, Universiti Utara Malaysia. 31. Majani Hj. Jobli. (2005). Faktor pemilihan kerjaya selepas persaraan di kalangan anggota tentera yang akan bersara. Tesis sarjana muda yang tidak diterbitkan. Sarawak, Malaysia: Universiti Malaysia Sarawak. 32. Mohd Lazim & Wan Muhammad Amir. (2013). Analisis data dengan statistik asas. Kuala Terengganu: Penerbit UMT. 33. Mohd Taib, A., Mahmood, N. M., Mohd Foad, S. Che Su, M. & Habshah, (1996). Program peralihan bekas angkatan tentera. Laporan kajian akhir IRPA. Universiti Utara Malaysia. 34. Mohd Noor Hafiz Suwandi. (2004). Faktor yang mempengaruhi pemilihan bidang di kalangan bakal pesara tentera untuk menjalani latihan peralihan kemahiran vokasional. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Johor, Malaysia: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 35. Mohd Zuki Edang. (2007). Persepsi persaraan di kalangan bakal pesara anggota tentera darat Malaysia di kem Kepala Batas, Alor Setar, Kedah. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Kuala Lumpur, Malaysia: Universiti Malaya. 36. Muhyiddin, Y. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Petikan Ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin Ketika Membentangkan Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Pada 13/9/2012, 1–12. 37. Najmina Md Isa & Roziah Mohd Rosdi. (2015). Predictors of career transition success of second career novice teachers in Selangor. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(8), 257-273. 38. Normah Zakaria, Abdullah Mat Rashid & Ruselan Baki. (2010). Persediaan bakal pesara tentera dalam menghadapi peralihan kerjaya selepas bersara. Jurnal Pendidikan Teknikal dan Vokasional, 1, 29-43. 39. Normah Zakaria. (2013). Kompetensi mengurus kerjaya dalam kalangan pesara tentera berpangkat rendah. Tesis Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan. Serdang, Selangor, Malaysia: Universiti Putra Malaysia. 40. Othman Talib. (2013). Asas penulisan tesis penyelidikan & statistik (Edisi pertama). Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. 41. Owings, W.A, Kaplan, L.S, Iryna Khralorova & Shanan Chappell (2015). Troops to teachers update: changing, but still pleasing principals with high teaching quality. NASSP Bulletin, 99(1), 70-98. 42. Parker, W.E. (1992). An evaluation of the performance of retired military personnel who begin teaching as a second career. Amerika Syarikat: Universiti Old Dominion. 43. Perhebat. (2016). Statistik penempatan latihan dan kerjaya. Sungai Buloh, Selangor: Kementerian Pertahanan Malaysia. 44. Ros Hasni Abd Ghani. (2006). Effectiveness of military knowledge and skill after retirement: A study on retired army personel. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Kuala Lumpur, Malaysia: Universiti Malaya. 45. Roueche, J. E., & Hurlburt, A. S. (1968). Research on junior colleges. Junior College Research Review, 2(7), 24-27. 46. Salehudin Hj. Sabar & Mahadi Hj. Khalid. (2005). Kertas konsep faktor-faktor graduan berkerjaya memilih Kursus Perguruan Lepas Ijazah – pengkhususan sekolah rendah. Jurnal Penyelidikan MPBL, Jilid 6, 35-52. 47. Vigoda-Gadot, E., Baruch, Y., & Grimland, S. (2010). Career transitions: An empirical examination of second career of military retirees. Public Personnel Management, 39(4), 379-404. 48. Weisenstein, G. (2013, January 29). Troops to Teachers: Going forward as a public-private model. A proposal for positive change and sustainability (Consortium for the Advancement of Troops to Teachers). Paper presented at the National Troops to Teachers: Next Generation Planning Conference, Alexandria, VA. 49. Zahriah Samad. (2011). Perkembangan kerjaya pesara tentera melalui peralihan kerjaya. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Serdang, Selangor, Malaysia: Universiti Putra Malaysia. 50. Zainal Abd Rahim. (2000). Pengurusan persaraan anggota lain-lain pangkat tentera darat: Satu penilaian. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Kuala Lumpur, Malaysia: Universiti Malaya.


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)