UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :HE Transportation and Communications
ISSN :1823-6812
Main Author :Pangat Mohd Helmi, Abdul Wahid Puteri Roslina,
Title :Strategi komunikasi lisan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SRJK(C)) (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Year of Publication :2016
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract :
Makalah ini membicarakan tentang jenis-jenis strategi komunikasi pelajar Cina di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SRJK(C)) dalam pemelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Kajian ini berasaskan taksonomi strategi komunikasi Tarone (1983) dan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan data. Subjek yang dipilih merupakan 130 pelajar darjah lima di SRJK(C) di Kuala Langat. Subjek dibahagikan kepada tiga kumpulan berasaskan aras kecekapan bahasa mereka. Instrumen yang digunakan ialah ujian lisan dan transkripsi korpus lisan. Dapatan kajian menunjukkan 8 strategi komunikasi lisan telah digunakan oleh pelajar Cina dan strategi yang paling kerap digunakan ialah pengguguran mesej (57%), rayuan kerjasama (13%), penghuraian (9%), penukaran kod (8%), pengelakan tajuk (6%), generalisasi terlampau (4%), penghampiran (2%) dan pembentukan kata baharu (1%). Strategi komunikasi lisan bukan sahaja merupakan aspek yang penting dalam komunikasi tetapi juga memberikan sumbangan kepada pemerolehan bahasa kedua, khususnya pemelajaran bahasa kedua Melayu sebagai bahasa kedua.

References

1. Abdul Rahman Abdullah. (2009). Kompetensi komunikatif dan strategi bahasa Arab di kalangan pelajar Sek. Men. Keb. Agama di negeri Selangor. Tesis Phd. Universiti Malaya. 2. Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press. 3. Chin Tee Long. (1982). Sistem kelas peralihan untuk sekolah jenis kebangsaan Cina di Malaysia: Satu kajian kes Sekolah Menengah Chong Hwa. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 4. Dörnyei, Z. & Scott, M. L. (1997). Communication strategies in a second language: Definitions and taxonomies. Language Learning, 47(1): 173-210. 5. Dörnyei, Z & Thurrel. (1991). Strategic competence and how to teach it. ELT Journal, 45,16-23. 6. Gullberg, M. (2011). Gesture as a communication strategy in second language discourse: A study of learners of French and Swedish. Sweden: Lund University Press. 7. Ishak Ramli. (2003). Inilah kurikulum sekolah. Kuala Lumpur: PTS Publications Distributon Sdn. Bhd. 8. Kalthum Ibrahim. (2001). Bahasa Melayu dalam pendidikan negara bangsa. Prosiding Konvensyen Bahasa Kebangsaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 9. Lin Wei. (2011). Communicative strategies in second language acquisition. a study of chinese english learners‟ attitude and reported frequency of communicative strategies. Essay for English IV. Sweden: Kristianstad University. 10. Mak Soon Sang. (2009). Literatur dan kaedah penyelidikan. Kuala Lumpur: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. 11. Mohd Hilmy Haji Ismail. (1982). Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah-sekolah rendah. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 12. Mohd Majid Konting. (1990). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 13. Noor Aina Dani. (2007). Pengantar psikolinguistik. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd. 14. Norul Haida Reduzan. (2007). Pembelajaran secara koperatif dalam kelas Bahasa Melayu. dlm. Jurnal Pendeta, Jil. 3, Isu 1. hlm. 52-70. 15. Poulisse, N. (1993). A theoretical account of lexical communication strategies. In R. Schreuder & B. Weltens (Eds.), The bilingual lexicon (pp. 157-189). Amsterdam: Benjamins. 16. Robe‟ah Yusuf. (2005). Strategi komunikasi dalam pembelajaran bahasa Jerman: Satu Kajian Kes. Tesis Sarjana. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 17. Sanimah Hussin. (2007). Strategi komunikasi lisan di kalangan pelajar-pelajar bahasa Jepun di Universiti Putra, Malaysia. Tesis Sarjana. Selangor: UPM. 18. Selinker, L. (1972). Interlanguage. International Review of Applied Linguistics, 10, 209– 241. 19. Tarone, E. (1983). On the variability of Interlanguage Systems, dlm. Applied Linguistics, Vol. 4, No.2, hlm. 142-163. 20. Yong Chyn-Chye, Vijayaletchumy a/p Subramaniam & Cahan Tze-Haw. (2013). Peranan faktor ekstralinguistik dalam pengajaran bahasa Melayu untuk penutur asing. dlm. Jurnal Pendeta, Jil. 4, Isu1. hlm. 231-244. 21. Zamri Mahamod, Yahya Othman, Jamaludin Badusah, dan Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2013). Sikap dan minat pelajar bukan Melayu ketika belajar bahasa Melayu. dlm. Himpunan Penyelidikan Pendidikan Serantau. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. hlm: 371-374.


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)