UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
ISSN :1985-496X
Main Author :Marinsah Syamsul Azizul, Hamdan Mohammad Naqib, Md Ariffin Mohd Farhan, Ramli Mohd Anuar,
Title :Amalan tradisi masyarakat Bajau di Semporna Sabah : kajian menurut hukum Islam (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Year of Publication :2016
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract :
Adat dan `urf merupakan salah satu elemen budaya universal yang dimiliki oleh semua masyarakat di dunia. Etnik Bajau merupakan kaum bumiputera kedua terbesar di Sabah. Majoritinya beragama Islam dan mengamalkan adat dan `urf yang tersendiri. Penerimaan orang Bajau terhadap ajaran Islam menyebabkan berlakunya percampuran antara adat tradisi Bajau dengan ajaran Islam yang menyebabkan berlakunya proses sinkretisme. Akibatnya, ada antara amalan yang diwarisi secara turun temurun itu dianggap sebagai ajaran Islam, sedangkan ia hanyalah amalan yang diwarisi dan tidak berkaitan dengan dalil yang jelas daripada al-Qur’an dan al-Sunnah. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis sama ada adat dan `urf masyarakat Bajau selari dengan tuntutan Syariat Islam ataupun ia tersasar dari landasan Syarak. Kajian ini memfokuskan terhadap amalan tradisi yang berkait rapat dengan sistem kepercayaan masyarakat Bajau di Semporna. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, temu bual dan analisis data. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa dalam amalan masyarakat Bajau terdapat banyak unsur sinkretisme antara ajaran Islam dengan adat tradisi. Justeru, artikel ini akan menyingkap kedudukan amalan yang sering dianggap ibadah oleh masyarakat setempat agar garis pemisah yang jelas dapat digalurkan antara amalan yang selari dengan Syariat Islam dan yang bertentangan dengannya.

References

1. Abdul Latif Muda. (2012). Pengantar Usul Fiqh. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd. 2. Abu Daud Sulaiman b. ‘As ‘atal-Sijistani. (t.t). Sunan Abu Daud. Beirut: Maktabah ‘Asriyah. 3. Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. (1988). Silsilah al-Ahadith al-Sahihah wa Syai’un min Fiqiha wa Fawaaidaha. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif. 4. Al-Bukhari, Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma‘il. (1999). Sahih al-Bukhari. Riyadh: Dar al-Salam Lil Nasyri wa al-Tauzi’. 5. Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusayri al-Naysaburi. (2010). Sahih Muslim. Kaherah: Dar al- Hadith. 6. Al-Jurjani, ‘Ali b. Muhammad. (1405). Kitab al-Ta‘rifat Beirut: Dar Kitab Al-Arabi. 7. Al-Nasa’i, Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu’ayb. (1988). Sunan al-Nasa’i. Beirut: Dar al-Ma’rifah. 8. Al-Nasafi, ‘Abd Allah ibn Ahmad. (1996). Madarik al-Tanzil wa Haqa’iq al-Ta’wil. Beirut: Dar al-Nafa’is. 9. Al-Qazwayni, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. (1975). Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. 10. Al-Qurtubi, Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakri. (2006). Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. 11. Al-Sajastani, Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy’ath. (2008). Sunan Abi Dawud. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Lil Nasyr wa al-Tawzi’. 12. Al-Suyuti, Jalal al-Din. (1998). Laqat al-Marjan fi Ahkam al-Jaan. Kaherah: Maktabah Al-Quran. 13. Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. (2003). Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 14. Al-Tabari. (t.t). Tafsir al-Tabari. Mesir: Dar al-Ma’arif. 15. Al-Zuhayli, Wahbah. (2010). Usul al-Fiqh al-Islami. Damsyik: Dar al-Fikr. 16. Ali Hasan al-Halabi. (t.t). Miftah Daaris Sa’adah. t.tp: Idaar Ibn Affan. 17. Abu Mazaya al-Hafiz. (2010). Sirah dan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW. Selangor: al-Hidayah Publications. 18.Al-Asqalani, Ahmad ibn Hajar. (t.t). Fath al-Bari bi Sharh Sahih al- Bukhari. Mesir: t.t.p. 19. Al-Nawawi. (t.t). Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, ed. ‘Abd Allah Ahmad Abu Zinah. Kaherah: Dar al-Sh’ab, 20. Halina Sendera Mohd Yakin. (2013). Cosmology and World-View Among the Bajau: The Supernatural Beliefs and Cultural Beliefs and Cultural Evolution. Mediterranean Journal of Social Science, 4 (9),184-192. 21. Haron Din. (2009). Menjawab Persoalan Makhluk Halus, Kaitannya Dengan Penyakit dan Pengubatan. Selangor: Persatuan Kebajikan dan Pengubatan Islam Malaysia (Darussyifa’) & Koperasi Darussyifa’. 22. Hasanin Muhammad Makhluf. (1956). Tafsir al-Qur’an al-Karim. T.t.p: Dar al-Kitab al-‘Arabi. 23. Ibnu Kathir, Isma`il Ibn `Umar . Tafsir Ibnu Kathir, M. Abd. Ghoffar E.M., Abdul Rahim Mu’thi, Abu Ihsan Al- Atsari (terj.), Bogor : Pustaka Imam As-Syafie, 2008. 24. Ibn Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwayni, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar Ihya al- Turath al-‘Arabi, 1975. 25. Ibnu Manzur, Jamal al-Din Muhammad bin Makram. (1956). Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar al-Fikr. 26. Ibn al-Qayyim. (2008) Kitab al-Ruh. Indiana University: Dar al-Taqwa. Tulah. http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=tulah. Dicapai 14 Mac 2013. 27. Sayyid Qutb, Tashwir al-Fanni Fi al-Qur’an (Kaherah: Dar al-Syuruq, 2002). 28. Syamsul Azizul Marinsah. (2013). Amalan Tradisi Dalam Masyarakat Bajau di Semporna Sabah: Analisis Dari Perspektif ‘Urf Dalam Hukum Islam. (Disertasi Sarjana yang tidak diterbitkan). Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Islam, Universiti Malaya. 29. Tantawi Jawhari. (1350). Tafsir al-Jawahir. t.tp: Mustafa al- Babi al-Halabi. 30. Temu bual Tuan Hj. Kassim bin Dasaim pada 4 Oktober 2014 di Kg. Gallam-Gallam, Pulau Bum-Bum, Semporna, Sabah. 31. Temu bual Encik Yusuf bin Kassim pada 4 Oktober 2014 di Kg. Gallam-Gallam, Pulau Bum-Bum, Semporna, Sabah. 32. Yap Beng Liang. (1977). Orang Bajau Pulau Omadal, Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya” (Disertasi Sarjana yang tidak diterbitkan). Kuala Lumpur: Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. 33. Yap Beng Liang. (1985). The Traditional World –View of the Indigenous Peoples of Sabah. Dlm. Mohd Taib Osman (pnyt.), Malaysian World View: (76-130). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 34. Yap Beng Liang. (1993). Orang Bajau Pulau Omadal: Aspek-Aspek Budaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 35. Yazid b. ‘Abdul Qadir Jawwas. (2009). Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jema‘h. Bogor: Pustaka Imam Syafie. 36. Yusuf al-Qaradawi. (2009). Halal dan Haram Menurut Perspektif Islam, terj. Johor Baharu: Perniagaan Jahabersa. 37. Zaharuddin Abdul Rahman. (2008). Formula Solat Sempurna. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd. 38. Zahazan Mohamed. (2012). Himpunan Kisah Benar Tapi Pelik. Kuala Lumpur: Telaga Biru.


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)