UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :L Education (General)
ISSN :1985-496X
Main Author :Ismail Abdul Munir, Mohamad Salleh Saharizah, Jemali Misnan,
Title :Analisis bentuk didikan ibu bapa bagi membentuk sahsiah cemerlang : kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Year of Publication :2016
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract :
Kajian ini mengkaji tentang metode didikan ibu bapa terhadap anak-anak bagi membentuk sahsiah cemerlang. Objektif kajian untuk mengetahui kaedah ibu bapa mendidik anak melalui metode autoritarian (terlalu tegas), metode permisif (memberi kebebasan) atau metode autoritatif (memberi kebebasan dan dipersetujui bersama). Lokasi kajian dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Sebang, Alor Gajah Melaka. Borang kaji selidik diedarkan kepada 150 responden dipilih secara rawak mewakili pelajar tingkatan satu hingga tingkatan lima sebagai sampel. Data dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 2.1 bagi mendapatkan frekuensi dan peratus. Dapatan kajian menunjukkan majoriti pelajar menerima metode didikan autoritatif. Dengan mengamalkan gaya ini, ibubapa memberikan kebebasan kepada anak-anak dengan batasan tertentu bagi membentuk sahsiah pelajar yang cemerlang dalam aspek akhlak dan akademik.

References

1. Abdul Munir Ismail. (2013). Pendekatan Dakwah Oleh Ibu Bapa Suku Banjar Bagi Membentuk Anak Patuh Kepada Ajaran Islam, Journal of Human Capital Development, Vol. 6 No. 2 July-December 2013. 2. Abd Rahim Rashid, Sufean Hussin dan Che Hasyim Hassan (2006). Krisis dan Konflik Institusi Keluarga. Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distributor Sdn. Bhd. 3. Abu Daud al-Sajistany Sulayman bin Ash’ath. (1387H). Sunan. Jil 1. Kafur: Matba’ah al-Majidi. 4. Abdullah Nasih Ulwan. (2004). Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam. (Terj. Syed Ahmad Semait). Jil. 1 dan 2. Cet. Ke 13. Singapura: Pustaka Nasional. 5. Al-Ghazali dan Muhammad (2008). Akhlak Seorang Muslim. Kuala Lumpur : Crescent News Sdn. Bhd. 6. Akhiar Pardi & Shamsina Shamsuddin (2011). Pengendalian Disiplin Remaja di Sekolah dan di Rumah. Kuala Lumpur. Penerbitan Multimedia. 7. Azizi Yahaya (2010). Persepsi Perlakuan Agresif Dan Faktor Yang Mempengaruhi di Lima Buah Sekolah Kawasan Bandar Johor Bahru. Jurnal Teknologi, 53 (Sains Sosial), Sept. 2010. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. 8. Azizi Yahaya, Jaafar Sidek Latif, Shahrin Hashim dan Yusof Boon (2005). Psikologi Sosial: Alam Remaja. Bentong, Pahang : PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd. 9. Baumrind D (1989): Rearing competent children. In: Damon W. (Ed.), Child development today and tomorrow. San Francisco, CA: Jossey Bass. Lihat http://www. Researchgate.net/publication / 232492723_ Rearing_ compet ent_children. 10. Che Hasniza Che Noh (2008). Ciri ibubapa dan anak serta hubungannya ke atas gaya keibubapaan dan pola komunikasi keluarga. Latihan ilmiah tidak diterbitkan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 11. Idris Awang (2001). Kaedah Penyelidikan: Suatu Overview, Kuala Lumpur, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 12. Ismail Zain. (2001). 7 Strategi Pemantauan Pembelajaran Untuk Ibu Bapa. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. 13. Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Halim Tamuri (2007). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (Islamic Education: Teaching and learning). Skudai, Johor, Malaysia: Penerbit UTM Press. 14. Kamarul Azmi Jasmi & Siti Fauziyani Md. Saleh @ Masrom. (2007). Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Cemerlang. (Successful Family Education and Development. Skudai, Johor, Malaysia: Penerbit UTM Press. 15. Maznah & Zakiah. (2009). Persediaan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Rohani Terhadap Anak-Anak: Kajian Di Taman Batu Permai, Kuala Lumpur, Jurnal Ilmiah, Johor: Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. 16. Mohd Majid Konting. (1993). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 17. Mohamad Fadli Hasan. (2013), Hubungan Persekitaran Sekolah dengan Penglibatan Pelajar dalam Aktiviti Kokurikulum di Sekolah Menengah, Jurnal Pendidikan Malaysia, Volume 38(2), Universiti Kebangsaan Malaysia. 18. Muhammad Faizal A. Ghani, (2011). Pemimpin Dan Komuniti Pembelajaran Profesional, Jurnal Pendidikan, Volume 31, Kementerian Pendidikan Malaysia. 19. Mohd. Fadhilah Kamsah (2005). Kaedah Mendidik Anak Cemerlang, Kuala Lumpur : Telaga Biru. 20. Nooraini Othman dan Mazlyana Buhari (2011). Keberkesanan Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Personaliti Pelajar. Journal Of Educational Psychology and Counseling 4 December 2011. 21. Noraini Ahmad (2002). Kaunseling kekeluargaan: mendisiplinkan anak melalui kasih sayang. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. 22. Nooraini Othman & Salasiah Khairollah (2013). Explorasi Hubungan antara Personaliti Islamik dan Gaya Keibubapaan, International Journal of Islamic Thought, Vol. 4: (Dec.) 2013. 23. Robiah Kulop Hamzah (1993). Remaja dan Pengurusan Diri, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 24. Saat Sulaiman (2011). Tip Menjadi Ibu Bapa Mithali, Selangor : PTS Millennia Sdn. Bhd. 25. Santrock J.W. (1972). Relation of type and onset of father absence to cognitive development. Child Development Journal, 43, 455 – 469. 26. Tengku Asmadi Tengku Mohamad (2008). Teknik Memotivasikan Anak Cara Positif, Selangor, PTS Millinnea Sdn. Bhd. 27. Zarinah Arshat, Rozumah Baharudin, Rumaya Juhari & Rojanah Kahar (2002). Tingkahlaku Keibubapaan dan Penyesuaian Tingkah laku Anak dalam Keluarga Berisiko di Luar Bandar. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 10(2) 165-178 (2002). 28. Zuria Mahmud, Abdul Razak Habib, & Salleh Amat, (2001), Perkara-perkara yang diceritakan oleh remaja kepada ibubapa. Satu Kajian analisis mengenai pendedahan kendiri. Jurnal Pendidikan, UKM, Bil. 27, Journal Pendidikan.


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)