UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Main Author :Misnan Jemali
Title :Amalan pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Qur'an sekolah-sekolah menengah (IR)
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2008
Notes :doctoral
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
AI-Qur'an aI-Karim merupakan sumber utama dalam mata pelajaran pendidikan Islam di sekolah, namun masih ramai pelajar sekolah menengah kebangsaan (harian) yang masih lemah menguasai AI-Qur' an sarna ada dari aspek bacaan, kefahaman dan hafazan. Dalam kajian ini pengkaji memfokuskan bagaimana proses amalan pengajaran tilawah AI-Qur'an dilaksanakan oleh guru kerana faktor ini berkaitan dengan rancangan pengajaran guru, tahap pelajar, objektif pengajaran, kaedah pengajaran dan penilaian dan rumusan dalam pengajaran. Enam aspek yang dikaji berkaitan amalan pengajaran guru iaitu; set induksi, ABM, objektif, kaedah, penutup dan sahsiah guru. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan semasa terdiri daripada 1449 responden pelajar tingkatan empat, manakala 96 responden terdiri dari kalangan guru pendidikan Islam di beberapa buah sekolah menengah kebangsaan (harian) di negeri Perak. Kesemua instrumen pengutipan data telah dibina oleh pengkaji dan disahkan kandungannya oleh panel rujukan pakar. Tahap nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach yang diperolehi bagi semua soal selidik adalah tinggi (>0.9). Data dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan min, sisihan piawai, peratus, Ujian, Anova Sehala, kolerasi Pearson dan regrasi berganda. Hasil dapatan kajian menunjukkan amalan pengajaran AI-Qur'an di sekolah menengah kebangsaan (harian) dari aspek penggunaan ABM menunjukkan skor min pada tahap yang rendah, manakala dari aspek induksi set, objektif, kaedah, dan penilaian dan rumusanserta penutup pengajaran, menunjukkan skor min pada tahap sederhana, walau bagaimanapun sahsiah guru menunjukkan skor min pada tahap yang tinggi dan keseluruhan dapatan kajian menunjukkan skor min pada tahap sederhana. Dapatan juga menunjukkan persepsi responden yang berbeza-beza iaitu tentang amalan pengajaran AI-Qur'an di sekolah. Kajian ini juga mendapati wujud hubungan yang signifikan antara objektif dengan kaedah pengajaran, penilaian dan rumusan dengan kaedah pengajaran dan antara penilaian dan rumusan dengan objektif pengajaran. Dapatan analisis sumbangan utama pula mendapati bahawa faktor penilaian dan rumusan pengajaran secara keseluruhannya memberi sumbangan yang signifikan dan penting, kemudian diikuti dengan objektif dan kaedah dalam pengajaran tilawah AIQur'an di sekolah. Implikasi dapatan kajian ini kepada universiti, Kementerian Pelajaran Malaysia (JAPIM), Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, maktab-maktab perguruan, sekolah-sekolah, para pensyarah, guru dan pelajar yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran AI-Qur'an turut dibincangkan.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)