UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PN Literature (General)
Main Author :Rosliah Kiting
Title :Peranan pendidikan Talaala dan cadangan mewariskannya dalam masyarakat KadazanDusun (IR)
Publisher :Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Year of Publication :2016
Notes :doctoral
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kadazandusun merupakan penduduk peribumi Sabah. Masyarakat ini kaya dengan sastera rakyat. Namun demikian sebahagian besar sastera rakyat tersebut masih dalam bentuk tradisi lisan yang hanya dikuasai oleh orang tua-tua. Oleh itu kajian ini dilakukan untuk mengumpul salah satu puisi lisan etnik Bundu dalam rumpun Kadazandusun iaitu talaala. Talaala yang diperolehi diterjemah kemudian dianalisis peranan pendidikan dan cadangan cara-cara mewariskannya kepada generasi seterusnya. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah kualitatif dengan melaksanakan kerja lapangan untuk mengumpul data. Panduan perlaksanaan mengumpul tradisi lisan oleh Inon Shaharuddun Abdul Rahman digunakan untuk mendokumentasi talaala manakala Teori Penterjemahan Larson untuk menterjemah talaala ke dalam Bahasa Melayu. Teori Fungsi Bascom dan Model Kesantunan Berbahasa Leech digunakan untuk melihat peranan talaala. Teori warisan digunakan untuk melihat care-cars mewariskan puisi ini. Hasil kerja lapangan ini telah mengumpul sebanyak 199 rangkap talaala yang masih disebarkan secara lisan daripada 20 orang informan. Analisis data mendapati peranan pendidikan yang dibawa oleh talaala adalah memberikan pendidikan iaitu memberikan kesedaran dan keinsafan, menjaga kesopanan dan kebenaran pertuturan, menanamkan sikap ketekunan, mendorong melakukan kebaikan, membentuk sikap sabar dalam menjalani kehidupan sempurna, mengamalkan sikap menghormati sesama manusia, memupuk sikap pemurah dan dermawan serta mementingkan ilmu pengetahuan. Terdapat 13 cadangan cera-cera mewariskan talaala iaitu membukukan, penyelidikan, dijadikan sebagai bahan pengajaran, kempen kesedaran, menyelitkan talaala dalam adat atau majlis, digunakan dalam komunikasi seharian, mewujudkan ruanqan dalam media, penterjemahan, penyebaran menggunakan teknologi terkini, digunakan untuk mengubah lagu, peraduan, diindahkan dengan grafik dan mengaktifkan penganjuran seminar, kursus dan bengkel. Hasil kajian ini memberikan impak kepada teori dan model tradisi lisan, penyelidikan berkaitan dengan Kadazandusun, pembentukan pelajar sebagai model insan dan kurikulum Bahasa Kadazandusun. Cadangan pengajaran talaala turut dikemukakan untuk mencetus idea kepada guru-guru Bahasa Kadazandusun melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berasaskan talaala. Dengan adanya kajian seperti ini, para penulis puisi dapat menjadikannya sebagai panduan untuk mengemaskini buku puisi dengan lebih tepat. Selain itu, para pelajar pula dapat memahami konsep fungsi talaala secara lebih terperinci.
This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)