UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
ISSN :1985-496X
Main Author :Abdul Hadi Ahmad Zulfiqar Shah, Abd Latif Mohd Abdul Nasir, Abdul Rahman Muhammad Hasbi,
Title :Penafian terhadap kekeliruan beberapa ayat al-Quran dalam Mashaf 'Uthmani (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Year of Publication :2017
PDF Full Text :Login required to access this item.

Full Text :
Kewujudan mashaf 'Uthmani terhasil daripada kesepakatan majoriti (ijmak) oleh seluruh para sahabat Rasulullah SAW. Namun telah timbul beberapa kekeliruan mengenai mashaf al-Quran yang bertujuan untuk memusnahkan ketulenan al Quran.Usaha mereka ini sedikit sebanyak membuatkan umat Islam keliru tentang Mashaf al-Quran. Kajian ini secara umumnya adalah kajian kualitatif dan merupakan kajian perpustakaan. Secara keseluruhan terdapat enam dakwaan yang telah dijadikan modal dalam menyerang ketulenan al-Quran iaitu; penolakan terhadap status mutawatir ayat 128 Surah al-Tawbah, ayat 23 Surah al-Ahzab, ayat 144 surah Ali 'Imran, pengguguran ayat berkenaan jumlah penyusuan, dakwaan kehilangan ayat yang dibuat oleh Abd Allah bin'Umar dan dakwaan terdapat kesalahan dalam Mashaf'Uthmani. Kesimpulannya, segala usaha untuk menafikan ketulenan al-Quran telah berjaya disangkal oleh para ulama dan sarjana Islam.

References
1. Abu Zayd, Muhammad Shar’i (1419H). Jam’ al-Quran fi Marahilih al-Tarikhiyyah Min al-‘Asr al-Nabawi Ila al-cAsr al-Hadith. Jam’iah Kuwayt. http://adel-ebooks.sheekh-3arb.info/.../quran/259.rar 2. Al-Alusi, Shihab al-Din Mahmud Ibn‘Abd Allah (1415H). Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Quran al-‘Azim wa al-Sab’ al-Mathani. Tahqiq : ‘Ali ‘Abd al-Bari ‘Atiyyah. Bayrut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 3. Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah (1993)Sahih al-Bukhari : al-Musnad min Hadith Rasul Allah SAW min Sunanih wa Ayyamih. Dimashq : Dar al-Ulum al-Insaniah. 4. Al-Hammad, GhanimQadduri (1982)Rasm al-MushafDirasahLughawiyyahTarikhiyyah. Baghdad: al-Lajnah al-Wataniyyah li al-Ihtifal bi Matla’ al-Qarn al-Khamis ‘Ashar al-Hijri. 5. Al-Nawawi, Abu ZakariyyaMahy al-Din Yahya bin Sharf (1392H)al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Bayrut : Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi. 6. Al-Qattan, Manna’ Khalil. (1998)Mabahith fi ‘Ulum al-Quran.Bayrut : Mu’assasah al-Risalah. 7. Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman bin AbiBakr (1999)Al-Itqan fi ‘Ulum al-Quran. Tahq: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim. Bayrut: Maktabah al-cAsriyyah. 8. Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman bin AbiBakr (2003)al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bi al-Ma’thur. Misr : Dar Hijr. 9. Al-Tabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir Abu Ja’far (2000)Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Quran. Bayrut : Mu’assasah al-Risalah. 10. Al-Zarkashi, Badr al-Din bin Abd Allah (2001)al-Burhan fi ‘Ulum al-Quran. Bayrut: Dar al-Ma’rifah. 11. Al-Zarqani, Muhammad Abd al-‘Azim (1995)Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulum al-Quran. Bayrut : Dar al-Kutub al-‘Arabi 12. IbnAbiDawud, Abu Bakr‘Abd Allah bin Sulayman al-As’at al-Sajistani (2002)Kitab al-Masahif. Bayrut : Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah. 13. IbnHajar, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani (2008)Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. Bayrut : Dar al-Ma’rifah. 14. IbnKathir, Isma’il bin ‘Umar bin Kathir (1999)Tafsir al-Quran al-‘Azim. Misr : Dar al-Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi’. 15. IbnQayyim al-Jawziyyah, Muhammad bin Abu BakrAyyub al-Zar’i (1986)Zad al-Ma’ad fi HadyiKhayr al-‘Ibad. Bayrut : Mu’assah al-Risalah. 16. Ibrahim Mustaffa, Ahmad Ziyat, Hamid Abd al-Qadir dan Muhammad al-Najar. (2004)al-Mu’jam al-Wasit. JumhuriyyahMisr al-Arabiyyah. Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah. 17. Idris Hamid Muhammad(2003)Ara’ al-MushtashriqinHawla Mafhum al-Wahy. Majma’ al-Malik Fahd Li Tiba’ah al-Mushaf al-Sharif. 18. John Gilchrist (1989)Jam' Al-Quran - The Codification of the Quran Text. A Comprehensive Study of the Original Collection of the Quran Text and the Early Surviving Quran Manuscripts. Republic of South Africa: MERCSA. 19. Khalid Kabir ‘Ilal (2008)Abatil Wa Khurafat Hawl al-Nabi wa al-Quran al-Karim. www.alukah.net 20. Muhammad Abu Shahbah (1987)al-Madkhal Li Dirasah al-Quran al-Karim. Saudi : Dar al-Liwa’ 21. Muhammad al-Habshi (1999)al-Qira’at al-Mutawatirah wa Atharuha fi Rasm al-Quran wa al-Ahkam al-Shar’iyyah.Bayrut : Dar al-Fikr al-Mu’asir. 22. Muslim bin al-HajjajAbu al-Hasan al-Qushayri (1365H)al-Jami’ al-Sahih al-Musamma Sahih Muslim. Bayrut : Dar Ihya’ al-Turath al-cArabi. 23. Shacban Muhammad Isma’il (2001)Rasm al-Mashaf wa DabtuhuBayn al-Tawqif wa al-Istilahat al-Hadithah. Qahirah : Dar al-Salam Li al-Tiba’ah wa al-Nashr. 24. Subhi Salih (1977)Mabahith fi ‘Ulum al-Quran. Bayrut : Dar al- ‘Ilm Li al-Malayin. 25. Udah bin Mohsin (2002)Beberapa Kekeliruan Mengenai Pngumpulan al-Quran. Jurnal Yadim. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)