UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :article
Subject :JC Political theory
ISSN :1985-496X
Main Author :Marshelayanti Mohamad Razali
Additional Authors :Siti Nor Adila Ayob
Title :Persepsi mahasiswa pengajian Malaysia terhadap pilihan raya umum ke-14 (IR)
Place of Production :Universiti Pendidikan Sultan Idris
Year of Publication :2018
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract :
Artikel ini bertujuan untuk meneroka persepsi mahasiswa Pengajian Malaysia di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) terhadap Pilihan Raya Umum ke-14. Secara khususnya, artikel ini bertujuan untuk menjawab soalan-soalan berikut: Apakah sumber maklumat politik mahasiswa pada Pilihan Raya Umum (PRU) ke-14? Bagaimanakah persepsi mahasiwa terhadap PRU ke-14? Bagi menjawab persolan ini, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kaedah survei. Seramai112 mahasiswa yang mengikuti program Pengajian Malaysia di Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI dipilih untuk menjawab borang soal selidik. Secara umumnya, kajian ini mendapati bahawa bagi sumber bercetak,akhbar harian perdana merupakan sumber utama manakala bagi sumber elektronik pula, laman sosial adalah sumber utama bagi pencarian maklumat politik. Secara keseluruhannya, mahasiswa UPSI menjangkakan Barisan Nasional (BN) akan menang pada PRU ke-14.

References

1. Abdul Hadi Samsi, Amaludin Ab. Rahman & Ku Hasnita Ku Samsu. (2013). Persepsi belia terhadap parti politik dan tahap penglibatan politik di Selangor. Malaysia Journal of Youth Studies, 9, 107-120. 2. Arindita, S. (2003). Hubungan antara persepsi kualitas pelayanan dan citra bank dengan loyalitas Nasabah. Surakarta: Fakultas Psikologi UMS. 3. Jabatan Perangkaan Malaysia. (2018). Statistik Utama Tenaga Buruh di Malaysia. https:// www.dosm.gov.my/pdfPrev[Akses pada 31 Mei 2018]. 4. Jayum A Jawan. (2003). Politics and government in Malaysia. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd. 5. Junaidi Abu Bakar. (1993). Mahasiswa, politik dan undang-undang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 6. Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali, Yahaya Ibrahim, Khaidzir Ismail, Abdul Halim Sidek, & Noor Aziah Mohd Awal. (2012). Persepsi belia terhadap isu politik dan dasar kerajaan Malaysia. Malaysian Journal of Youth Studies, 7, 136-156. 7. Junaidi Awang Besar, Rosmadi Fauzi, Amer Saifude Ghazali & Muhammad Hazim Abdul Ghani. (2014). Persepsi politik dalam Pilihan Raya Umum 2013: Kajian kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Journal of Social Sciences and Humanities, 9(2), 135-161. 8. Malike Brahim. (2012). Sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. Bhd. 9. Marshelayanti Mohamad Razali & Wan Asna Wan Mohd Nor. (2017). Masyarakat dan Politik di Malaysia: Satu Tinjauan Ringkas. Dalam Norazlan Hadi Yaacob, Marshelayanti Mohamad Razali, Siti Noranizahahfizah Boyman, & Muhammad Sayuti Hassan (pnyt.), Dinamisme masyarakat Malaysia: Esei sumbangsih untuk Prof. Dr. Kanthasamy A/L Nallusamy (pp. 161-170). Tanjong Malim: Penerbit Universiti Sultan Idris. 10. Mohamad Md Yusoff, & Thabit, O. M. (2015). Social media and Malaysian youth’s participation on facebook: An exploratory case. Dalam Aida Mokhtar (pnyt.), Youths, Media and Politics: A New Identity (pp. 109–131). Kangar: Penerbit Universiti Malaysia Perlis. 11. Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Novel Lyndon, & Viknesh Ramachandran. (2012a). Persepsi politik belia India di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Malaysia. Malaysian Journal of Society and Space, 8(8), 1–11. 12. Mohd Fuad Mat Jali, Junaidi Awang Besar, Yahaya Ibrahim, Khaidzir Hj. Ismail, Novel Lyndon, Noor Aziah Hj. Mohd Awal, Jeniri Amir & Ahi Sarok. (2012b). Isu semasa dan persepsi belia terhadap politik dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak 2011. Malaysian Journal of Society and Space, 8(8), 138-148. 13. Moten, A. R., & Islam, S. S. (2009). Introduction to political science (4th Ed.). Singapore: Cengage Learning. 14. Nazirah Lee, Zanariah Noor, Mohd Faris Dziauddin, Muhamad Sayuti Hassan@Yahya, & Mazdi Marzuki. (2015). Sedekad dalam Perkembangan : Fakulti Sains Kemanusian , 2005-2015. Perspektif, 7(2), 1–14. 15. Rohani Abd. Rahim, Anisah Che Ngah, Kamal Halili Hassan, Aishah Bidin, & Raja Rohana Raja Mamat. (1992). Hak dan tanggungjawab Akta Universiti dan Kolej Universiti. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 16. Tunku Mohar Mokhtar. (2008). Elections and electoral system. Dalam A.R. Moten (pnyt.), Government and Politics in Malaysia. Singapore: Cencage Learning. 17. Tunku Mohar Mokhtar. (2008). Political parties and party system. Dalam A.R. Moten (pnyt.), Government and Politics in Malaysia. Singapore: Cencage Learning. 18. Wan Asna Wan Mohd Nor, Salfarina Abdul Gapor, Mohamad Zaini Abu Bakar, & Zainon Harun. (2011). Patterns of internet and traditional media use for political information and political participation in Malaysia. International Journal of Cyber Society and Education, 4(1), 31–38. 19. Zainah Anwar. (1987). Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah among students. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)