UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About
Type :article
Subject:P Language and Literature
Main Author :Mohammad Taufiq Abdul Ghani
Additional Authors :Saipolbarin Ramli
Mohd Zawawi Awang Hamat
Title :Pembinaan Ayat Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Year of Publication :2019
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kelemahan pelajar menguasai bahasa Arab sering menjadi perdebatan dalam kalangan pendidik dan penyelidik walaupun bahasa Arab di Malaysia sudah mengalami beberapa proses penambahbaikan. Masalah ini bukan sahaja berlaku di peringkat sekolah, malah ia berlanjutan dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Tahap pemahaman struktur ayat bahasa Arab yang rendah memberi kesan terhadap penguasaan bahasa Arab itu sendiri. Oleh yang demikian, kajian ini betujuan untuk mengenal pasti masalah pembinaan ayat bahasa arab serta aspek kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar bahasa Arab di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Satu set soal selidik yang mengandungi dua bahagian telah diedarkan kepada 164 orang pelajar bahasa Arab yang telah dipilih secara rawak mudah untuk mengambil bahagian di dalam kajian tinjauan ini. Hasil dapatan yang berbentuk kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan perisian IBM SPSS Statistic 24. Hasil dapatan menunjukkan pembinaan ayat bahasa Arab dalam kalangan pelajar dari aspek morfologi dan sintaksis berada di tahap yang tinggi manakala dari aspek leksikal pula berada di tahap yang sederhana.  

References

1. Awang, N. A., Mohamed, M. H. & Sulaiman, R. 2013. Enhancing Arabic Speaking Skills among Malay Students Through Group Work Activities. International Journal of Humanities and Social Science, 3(21), 212-219.

2. Baharuddin, S. 2012. Analisis Kontrasif Struktur Asas Ayat Bahasa Arab dan Melayu. Kuala Lumpur: Tesis Sarjana: Universiti Malaya.

3. Chua, Y. P. 2014. Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 1: Asas Penyelidikan. 3rd ed. Selangor: Mc Graw-Hill Education.

4. Creswell, J. W. 2011. Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson Education.

5. Daud, N. & Pisal, N. A. 2014. Permasalahan Pertuturan Dalam Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua. Gema Online Journal of language Studies, 14, 117-133.

6. Din, N. M. N., Embong, R., Sulaiman, R. H. R., Awang N. A., Talib, M. T., Mustafa, Z. & Noruddin, N. 2014. Keberkesanan Kaedah Main Peranan dalam Pembelajaran Kemahiran Lisan Arab. Seminar Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2014 (pp. 428-436). Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin.

7. Donald, D. R. & Pamela, S. S. 2003. Business Research Method. New York: The McGraw-Hill.

8. Gazilah, M. I. 2011. Pembinaan dan Penilaian Modul Pengajaran Pola Ayat Bahasa Arab. Kuala Lumpur: Tesis PhD Tidak Diterbitkan: Universiti Malaya.

9. Hanan, M. 2011. Asbab Khawf Lada Talabah Jami'ah Malaya fi Kuliyyah Islamiyyah fi Muhadathah. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

10. Harmer, J. 2015. The Practice of English Language Teaching. United Kingdom: Pearson Education ESL.

11. Ishak, S. A. & Arifin, Z. 2016. Saiz Kosa Kata Bahasa Arab dan Hubungannya Dengan Kemahiran Menulis. Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa dan Sastera Arab Kepada Penutur Bukan Arab 2016 (pp. 212-218). Kelantan: Universiti Malaya.

12. Ismail, A., Mat, A. C. & Pa, M. T. 2012. Membina Kemahiran Pertuturan Menerusi Aktiviti Lakonan Dalam Pengajaran Bahasa. GEMA Online Journal of Language Studies, 12(1), 325-337.

13. Johanson, G. A. & Brooks, G. P. 2010. Initial Scale Development: Sample Size for Pilot Studies. Educational And Psychological Measurement, 70(3), 394 - 400.

14. Kamarul Syukri M. T., Mohamed Amin, E., Nik Mohd Rahimi, N. Y., & Zamri M. 2009. Strategi Metafizik: Kesinambungan Penerokaan Domain Utama Pembelajaran Bahasa. GEMA Online™ Journal Of Language Studies, 9(2), 1-13.

15. Kamarulzaman, A. G. 2011. Kebolehbacaan Buku Teks Bahasa Arab Tinggi Berasaskan Ujian Kloz dalam Kalangan Pelajar di SMKA. GEMA Online™ Journal of Language Studies, 11(2), 53-66.

16. Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. 1970. Determining Sample Aize for research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

17. Lubis, M. A. 2009. Teaching and Learning Arabic language Through Multicultural Approach and Applying ICT in Pesantren Institution. International Journal of Education and Information Technologies, 3, 171-178.

18. Malaysia, K. P. 2002. Bahasa Arab Komunikasi dan Bahasa Arab Tinggi: Kertas dasar Kurikulum Semakan Di Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: JAPIM.

19. Mohd Shahrizal N., Muhammad Sabri S. & Mohd Firdaus, Y. 2015. Pembelajaran Bahasa Arab Menerusi Rancangan Al-Arabiyyah Fi Al-Radio: Analisis Awal Pendengar. Jurnal Sains Humanika, 83-90.

20. Muhammad Zahri, A. K. & Muhammad Haron, H. 2016. Tahap Penguasaan Penulisan Karangan Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Agama Menengah. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 3(1), 123-138.

21. Nafi @ Hanafi D., Mohd Feham M. G., Muhammad Sabri S., Rusni H., Abdul Wahab Z., & Zakaria O. 2017. Prototype Development of Mobile App for Trilingual Islamic Banking and Finance Glossary of Terms via iOS and Android Based Devices. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 145-161.

22. Naimah, A. 2003. Analisis Sintaksis Bahasa Arab Dan Implikasi Kesilapannya ke Atas Makna. Kuala Lumpur: Tesis yang tidak diterbitkan, Universiti Malaya.

23. Nik Mohd Rahimi, N. Y., Zamri, M. & Kamarulzaman, A. G. 2008. Motivasi Pembelajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab dan Hubungannya dengan Pencapaian Pelajar. Jurnal Pendidikan, 33, 3-18.

24. Noor, Z. A. M., Yusoff, N. M. R. N., Yasim, I. M. M., & Kamarudin, M. Y. 2016. Foreign Language Vocabulary Learning Strategies in Malaysia. Creative Education, 7, 428-434.

25. Normila, N, Nik Murshidah, N. D., Raja Hazirah, R. S. & Zaiton, M. 2014. Pengaruh Bahasa Ibunda Terhadap Pembinaan Struktur Ayat Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar UniSZA. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014 (pp. 1-10). Universiti Kebangsaan Malaysia & Universiti Sultan Zainal Abidin.

26. Nunnally, J. C. 1978. Psychometric Theory. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.

27. Osman, K. 1990. Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah fi Jami'ah Al-Mahalliyyah; Qadiyyah AlJamiah Al Wataniyyah. Kertas Kerja Seminar Peningkatan Pengajaran Bahasa Arab. Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa.

28. Rahim, R. 2009. Penguasaan Perbendaharaan Kata Bahasa Arab Dalam Kalangan Murid Sekolah Kebangsaan Menerusi Program j-QAF: Satu Kajian Kes. Kuala Lumpur: Unpublished M.A Dissertation: Universiti Malaya.

29. Rosni, S. 2012. Pembinaan Ayat Bahasa Arab Dalam Kalangan Lepasan Sekolah Menengah Agama. GEMA Online™ Journal of Language Studies, 12(2), 555-569.

30. Saifuddin, S. 2002. Penguasaan Perbendaharaan Kata Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Pelajar Tingkatan Tiga: Satu Kajian Kes di Sekolah Menengah Kebangsaan (Agama) Negeri Melaka. Kuala Lumpur: Unpublished M.A Dissertation: Universiti Malaya.

31. Saipolbarin, R, Zarima, M. Z., Nazri, A. & Mohammad Sidik, A. 2018. Aplikasi Formula Pola Ayat Dalam Penulisan Teks Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, 5(1), 175-184.

32. Siti Aisyah, I. & Zamri, A. 2016. Saiz Kosa Kata Bahasa Arab dan Hubungannya Dengan Kemahiran Menulis. Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa dan Sastera Arab Kepada Penutur Bukan Arab 2016 (pp. 212-218). Kelantan: Universiti Malaya.

33. Wan Abdul Hayyi W. O., Khoirun Nisak M. S., & Majdan P. R. 2012. Masalah Pengajaran Kosa Kata Arab dan Beberapa Cadangan Penyelesaian Dinamika Pendidikan Bahasa Arab Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan. Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin.

34. Wesche, M. & Paribakht, T. S. 1996. Assessing Second Language Vocabulary Knowledge: Depth Versus Breadth. The Canadian Modern Language Review, 53(13), 13-40.

35. Zailani, A. R., Rahman, K. A., Husaini, M. H., Elias, K. A., Samsudin. S., & Rahman, M. Z. A. 2016. Pembelajaran Kosa KataArab Berbantukan Aplikasi. Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah dan Syariah 2016 (IRSYAD2016) (pp. 1845-1859). Selangor: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

36. Zawawi, I., Mohd Sukki, O., Abd Raof H. A. 2004. Masalah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia. Prosiding Program Seminar Kebangsaan Pengajaran Bahasa. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

37. Zunita M. M., Harun B., Maimun Aqsha L., & Nurul Kamalia Y. 2016. Teaching and Learning Arabic Vocabulary: From a Teacher’s Experiences. Creative Education, 7, 482-490.

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.


Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp 016-3630263

Running sWADAH Build 20220101.0000 (2022X)
Developed by Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris.