UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :GN Anthropology
Main Author :Rafidah Abdullah
Title :Kajian terhadap tradisi pengebumian Klirieng di Tatau, Sarawak dari perspektif etnoarkeologi
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2017
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian   ini   bertujuan   untuk   menjawab   beberapa   persoalan   berkaitan   tradisi pengebumian klirieng sebagai amalan pengebumian sekunder masyarakat Tatau di Tatau, Sarawak. Fokus  kajian merangkumi sejarah asal-usul orang Tatau, kepercayaan yang diamalkan, kaedah pembuatan  klirieng, fungsi dan analisis perlambangan di sebalik motif dan ukiran yang terdapat di bahagian  permukaan klirieng. Kajian ini juga melihat hubungan antara masyarakat Tatau dengan klirieng  melalui hubungan spiritual iaitu klirieng sebagai perlambangan kepada aspek cara fikir dan falsafah  masyarakat Tatau. Kaedah kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnoarkeologi iaitu cabang kepada  ilmu arkeologi digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis data yang diperolehi. Tiga pendekatan  yang dimaksudkan ialah pemerhatian di lapangan terhadap objek klirieng dan tapak pengebumian,  temubual terhadap individu berautoriti seperti ketua adat, ketua rumah panjang dan juga penelitian  terhadap rekod dan laporan serta penulisan terdahulu yang berkaitan dengan tradisi pengebumian  sekunder. Penemuan daripada ketiga-tiga pendekatan tersebut dianalisis dan disintesis untuk  menjawab persoalan kajian. Hasil kajian menunjukkan bahawa setiap proses dalam pengebumian klirieng  bermula dari proses pembuatan klirieng, pemilihan dan pengukiran motif pada klirieng, proses  menegakkan klirieng, sehinggalah kepada pantang larang sepanjang proses pengebumian klirieng  merupakan manifestasi yang menggambarkan cara fikir dan falsafah orang Tatau pada ketika itu.  Dapatan ini secara langsung membuktikan bahawa wujudnya hubungan di antara klirieng dengan  masyarakat Tatau sebagai pewaris amalan budaya pengebumian tersebut. Kesimpulan daripada kajian  menunjukkan bahawa amalan pengebumian klirieng ini memperlihatkan suatu tahap kreativiti, teknologi  dan cara fikir masyarakat Tatau yang dijelmakan melalui polahias yang diukir pada objek klirieng  tersebut. Kajian ini juga mengesahkan bahawa objek klirieng yang terdapat di Tatau, Bintulu,  Sarawak merupakan tinggalan budaya masyarakat tempatan iaitu masyarakat Tatau sepertimana yang  telah dilaporkan oleh beberapa penyelidik sebelum ini. Selain itu, kajian ini telah menambahbaik  hipotesis taburan klirieng di Sarawak oleh Peter Metcalf yang sebelum ini tidak menjelaskan daerah  Tatau sebagai salah satu kawasan pengebumian sekunder yang menggunakan klirieng di Sarawak.  

References

 

Dokumen Rasmi Yang Tidak Diterbitkan

 

Henry Anyie Ajang. 2009. Bangsa Tatau di Sungai Tatau, Daerah Tatau. Sarawak:

Majlis Adat Istiadat Sarawak, Jabatan Ketua Menteri, Sarawak.

 

The Sarawak Cultural Heritage Ordinance. 1993. Sarawak Museum.

 

 

Laporan-Laporan Kerajaan

 

 

Buku Tahunan Perangkaan Sarawak. (November) 2009. Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sarawak.

 

Buletin Perangkaan Bulanan Sarawak. Januari 2012. Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sarawak.

 

 

 

 

Fail-fail Jabatan

 

 

 

Fail Jabatan Muzium Sarawak. MU / 553 – Klirieng at Rantau Belak, Tatau.

 

 

Akhbar

 

Mohamed Muda. 2010. ‘Misteri Etnik: Klirieng bukti kewujudan suku kaum Tatau’.

Berita Harian. 12 April.

 

Mohamed Muda. 2010. ‘Muzium segerakan usaha selamat klirieng bersejarah Tatau’.

Berita Harian. 03 Mei.

 

 

Majalah

 

SANDFLY. 1986. Kuching: Sarawak Museum. Vol. 1. No. 10 / 86.

 

 

Tesis / Latihan Ilmiah

Adnan  bin  Jusoh.  2009.  Gendang  Gangsa  Di  Asia  Tenggara:  Motif  Hiasan  dan

Simbolisme. (Tesis Ph.D). Universiti Kebangsaan Malaysia: Institut Alam dan Tamadun Melayu.

 

Cooler, Richard Morrall. 1979. The Karen Bronze Drums of Burma: The Magic Pond. (Ph.D. Thesis). 

Cornell University: Faculty of the Graduate School.

 

Robert Lian – Robert Saging. 1976/77. An Ethno-History of Kelabit Tribe of Sarawak

– A Brief Look at the Kelabit Tribe before World War II and After. (Degree). University of Malaya: 

Jabatan Sejarah.

 

Yunus Sauman Sabin. 2002. Kajian Arkeologi Di Lembah Kinabatangan, Sabah Dengan Tumpuan Kepada Gua 

Batu Tulug (Disertasi Sarjana). Jabatan Sejarah, Universiti Malaya: Fakulti Sastera dan Sains 

Sosial.

 

Yunus Sauman Sabin. 2015. Tradisi Pengebumian Keranda Kayu Balak Di Sabah Dari Perspektif 

Etnoarkeologi (Tesis Ph.D). Universiti Kebangsaan Malaysia: Institut Alam dan Tamadun Melayu.

 

 

 

Buku

 

Adat  Resam  Penduduk  Sarawak.  1988.  Jawatankuasa  kecil  Publisiti  dan  Filem,

Perayaan Ulang Tahun Ke-25 Sarawak Merdeka dalam Malaysia.

 

Amran Abdullah & Hamidah Husain. 1993. Suku kaum. Petaling Jaya: Penerbit Prisma Sdn. Bhd.

 

Anderson, Peter. 1996. Discover Borneo – Sarawak. Petaling Jaya: Photo Images & Design Sdn. Bhd.

 

Augustine Anggat Ganjing. 1991. Asas ukiran Iban: Batang Jalai Ngukir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 

dan Pustaka.

 

Ave, Jan B. & King, Victor T. 1986. Borneo: The People of the Weeping Forest – Tradition and Change 

in Borneo. Leiden: National Museum of Ethnology.

 

Benedict Sandin. 1978. The Living Legends: Borneans Telling Their Tales. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 

dan Pustaka Malaysia: Cawangan Sarawak & Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Brooke, Margaret. 1986. My Life in Sarawak. New York: Oxford University Press. 

 

Chater, W.J. 1969. Sarawak Long Ago. Kuching: Borneo Literature Bureau.

 

Chang Pat Foh. 1999. Legends and History of Sarawak. Sarawak: Chang Pat Foh.

 

 

Colchester, Marcus. 1989. ‘Pirates, Squatters and Poachers – The Political Ecology of

Dispossession of the Native Peoples of Sarawak’. Survival  International. Petaling Jaya: INSAN.

 

Collingwood, R.G., (terjemahan) Muhd. Yusof Ibrahim. 1985. Idea Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 

dan Pustaka.

 

Dickson, M. G. 1962. Sarawak and Its People. Kuching: Borneo Literature Bureau.

 

 

Dr. Haji Awang Mohd Jamil Al-Sufri. 1997. Survival Brunei: Dari perspektif sejarah.

Brunei:  Pusat Sejarah Brunei.

 

Dzulfawati Haji Hassan. 2006. Upacara Kematian Melanau Likow di Sarawak. Kota Samarahan: Universiti 

Malaysia Sarawak.

 

Evelyne Hong. 1987. Natives of Sarawak: Survival in Borneo’s Vanishing Forest.

Pulau Pinang: Institut Masyarakat.

 

Gomes, E. H. 1963. Dyak Burial Rites. The Sea Dyaks and Other Races of Sarawak.

Kuching: Borneo Literature Bureau.

 

Harrison,  Barbara.  1986.  Pusaka  –  Heirloom  Jars  of  Borneo.  Singapore:  Oxford University 

Press.

 

Henry Anyie Ajang. 2009. Bangsa Tatau di Sungai Tatau, Daerah Tatau. Sarawak: Majlis Adat Istiadat 

Sarawak, Jabatan Ketua Menteri, Sarawak.

 

Hj.Buyong Adil. 1981. Sejarah Sarawak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

 

 

Hole,  Frank  and.  Heizer,  Robert  F.  1990.  Arkeologi  prasejarah:  satu  pengenalan ringkas. 

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Hose, Charles & McDougall, William. 1993. The Pagan Tribes of Borneo. Singapore: Oxford University 

Press.

 

Howell, Rev. Wm. 1963. Dyak Burial Customs. The Sea Dyaks and Other Races of Sarawak. Kuching: 

Borneo Literature Bureau.

 

Huntington, Richard & Metcalf, Peter. 1979. Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary 

Ritual. London: Cambridge University Press.

 

Ibrahim bin Sa’ad. 1971. Kesah Bintulu. Sarawak: Biro Kesusasteraan Borneo.

 

 

Jabatan Muzium Malaysia. 2011. Tamadun prasejarah Malaysia: Muzium Negara.

Kuala Lumpur: Jabatan Muzium Malaysia.

 

John, Spenser St. 1986. Life in the Forests of the Far East – Travels in Sabah and

Sarawak in the 1860s. Vol. 1 & 2. Singapore: Oxford University Press.

 

Katiman Rostam & Tengku Anuar Tengku Dalam. 1992. Geografi Kemanusiaan. Kuala

Lumpur: Nurin Enterprise.

 

K. Bali. 1966. Sayang Sarawak. Kelantan: Pustaka Aman Press.

 

King,  Victor  T.  1993.  The Peoples  of  Borneo.  Oxford  UK  &  Cambridge  USA:

Blackwell.

 

King, Victor T. 1994. World within: The Ethnic Groups of Borneo. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & 

Co.

 

Lee Yong Leng. 1970. Population and Settlement in Sarawak. Singapore: Asia Pacific Press.

 

Lim Boo Liat. 2004. Kisah-kisah Haiwan Orang Asli. Kuala Lumpur: Vinlin Press Sdn.

Bhd.

 

Lockard,  Craig  A.  &  Saunders,  Graham  E.  1992.  Sarawak  Purba:  Satu  Kajian Bergambar. 

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Lucas Chin. 1977. Archaeological Work in Sarawak- With Special Reference to Niah Caves, Kuching: 

Sarawak Museum.

 

Lucas Chin & Valerie Mashman (ed). 1991. Sarawak Cultural Legacy – a Living Tradition. Kuching: 

Society Atelier Sarawak.

 

Lucas Chin. 2009. Cultural Heritage of Sarawak. Kuching: Sarawak Museum.

 

 

Mohamed Roselan Abdul Malek. 1998. Kesan Sejarah dan Tempat-tempat Menarik - Negeri Sarawak Bumi 

Kenyalang. Petaling Jaya: Oscar Book International.

 

Mokhtar Saidin. 2010. Bukti prasejarah di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Morrison, Hedda. 1976. Sarawak. Singapore: Federal Publications.

 

 

Munan, Heidi. 1989. Sarawak Crafts – Methods, Materials and Motifs. Singapore: Oxford University 

Press.

 

Munan, Heidi. 2007. Thrills and Treasures of Historical Landmarks Sarawak. Shah Alam: Marshall 

Cavendish.

 

Nadzan  Haron  &  Khailani  A.  jalil.  2008.  Penyelidikan  Sejarah:  Nota  Panduan Penyelidikan 

dan Penulisan. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

 

Noor  Risma  Salfina  Muhammad  Rozali  (ed.  Sulaiman  Zakaria).  2006.  Etnik  di Sarawak. 

Petaling Jaya: PENAPRO Sdn. Bhd.

 

Payne, Robert. 1986. The White Rajahs of Sarawak. New York: Oxford University

Press.

 

People of the Planted Forest. 2005. Sarawak: Forest Department Sarawak.

 

 

Peter S. Bellwood. 2000. Prasejarah kepulauan Indo-Malaysia (edisi revisi). Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama.

 

Roth, Henry Ling. 1968. The Natives of Sarawak and British North Borneo. Kuala Lumpur: University 

of Malaya Press.

 

Roth, Henry Ling. 1898. The Natives of Sarawak and British North Borneo. Vol. I. London: Truslove & 

Hanson.

 

Sarawak. 1986. Siri Malaysia Tanahair Tercinta. Petaling Jaya: Kompas.

 

 

Schiller, Anne. 1997.   Religious Change and Cultural Identity among the Ngaju of Indonesia. New 

York: Oxford University Press.

 

Sellato, Bernard. 1989.  Naga dan Burung Enggang – Kalimantan, Sarawak, Sabah, Brunei. Elf 

Aquitaine Malaysia.

 

Steiner, Hugo. 2007. People of the Longhouse and Jungle – Sarawak. Kota Kinabalu: Opus Publication.

 

Tettoni, Luca Invernizzi & Edric Ong. 1996. Sarawak Style. Singapore: Times Editions.

 

 

Winzeler, Robert L. 2004. The Architecture of Life and Death in Borneo. Honolulu: University of 

Hawai’I Press.

 

Yusman  Ayob  &  Mohamed  Roselan  Malek.  1995.  Kraftangan  dan  Senibina Tradisional. Petaling 

Jaya: Penerbit Prisma sdn. Bhd.

 

 

Zuraina  Majid.  2003.  Arkeologi  di  Malaysia.  Universiti  Sains  Malaysia:  Pusat Penyelidikan 

Arkeologi Malaysia.

 

 

 

Jurnal

 

 

Abdul Rashid Abdullah & Jayl Langub, 2011. ‘Seping Secondary Burial: Past Practices

and   Present Day Significance’. The Sarawak Museum Journal 68 (90): 127- 38.

 

Ahmad Hakimi bin Khairuddin. 2005. ‘Arkeologi dan Sejarah Kebudayaan Melayu: Satu Tinjauan Awal’. 

Purba, Jurnal Persatuan Muzium Malaysia. Bil. 24.

 

Ambrose  Labang  Jamba.  1989.  ‘The  Legends  of  the  Tatau’.  Sarawak  Gazette.

Vol.CXVI, No. 1508.

 

Appleton, Ann. 2011. ‘Melanau Secondary Treatment of the Dead: Re-Membering

Connections’. The Sarawak Museum Journal 68 (90): 139-60.

 

Brewis, Kielo A. 1987. ‘The Death of a Timugon Murut’. The Sarawak Museum

Journal. Vol. XXXVII, No. 58 (New series).

 

D.D. Bintarti. 1994. ‘Burial Traditions in Indonesia’. Jurnal Arkeologi Malaysia. Bil 7. 

 

Harrison, Tom. 1972. ‘Dancing Out “the journey of the dead”. Sarawak Museum

Journal.  Vol. XX. No. 40-41.

 

Hashim bin Awang A.R. 2004. ‘Warisan Budaya Pribumi Sarawak Meniti Zaman’.

Jurnal Persatuan Muzium Malaysia (PURBA). Bil 23.

 

King, Victor T. 1995. ‘Tropical rainforests and Indigenous Peoples: Symbiosis and Exploitation’. 

The Sarawak Museum Journal. Vol. XL VIII. No. 69.

 

Lucas Chin & Joseph Ingai. 1988. ‘Burial Poles (Klirieng): Their Construction and Beliefs’. Sarawak 

Gazette. Vol. CXV, No. 1506.

 

Mashman, Valerie. 1994. ‘Woodcarving in Sarawak: Memory, Meaning and Mementoes’. Sarawak Museum 

Journal. Vol. XLVII, No. 68.

 

Massing, Andreas W. 1981. ‘The Journey to Paradise: Funerary Rites of the Benuaq Dayak of East 

Kalimantan’. Borneo Research Bulletin. Vol. 13, No. 2.

 

Maxwell, Allen R. 1987. ‘Ethno History in Sarawak- A Mostly Untapped Resource’.

Sarawak Gazette (Delima Edition). Vol. CXIII, No. 1499, Ist Quarter.

 

Metcalf, Peter. 1975. ‘The Distribution of Secondary Treatment of the Dead in Central North 

Borneo’. Borneo Research Bulletin. Vol. 7, No. 2.

 

Metcalf, Peter. 1976. ‘Berawan Mausoleums’. Sarawak Museum Journal. Vol. XXIV, No. 45 (New Series).

 

Nicolaisen, Ida. 1983. ‘Heritage, Identity and Cultural Policy – The Case of Sarawakian Burial 

Posts’. The Sarawak Gazette. Vol. CX, No. 1484.

 

Ooi Keat Gin. 2000. ‘Historical Writings on the Indigenous Peoples of Sarawak since 1945: A Brief 

Review and Some Proposals’. Sarawak Museum Journal. Vol. LV. No. 76.

 

Othman Yatim & Arba’iyah Ab. Aziz. 2006. ‘Motif Songket Melayu: Antara Yang Tersurat dan Tersirat’. 

Jurnal Persatuan Muzium Malaysia. Bil. 25.

 

Prof. Mohd. Taib Osman. 1982. ‘Cultural History and the Documentation of Folk Culture’. Jurnal 

Persatuan Muzium Malaysia (PURBA). Bil. 1.

 

Rashidah A. Salam. 2003. ‘The Sense of Order of Orang Ulu Decorative Arts: Motifs, Designs and 

Pattern’. The Sarawak Museum Journal. Vol. LVIII, No. 79 (New series), Kuching: Sarawak Museum 

Department.

 

Roe, F. W. 1953. ‘The Tatau Valley and a Crossing of the watershed into the Rajang

Valley’. The Sarawak Gazette. Vol. LXXIX, No. 1140.

 

 

Sandin, Benedict. 1970. ‘The Tatau People of the Kakus and Anap Rivers, Fourth

Division Sarawak’. Sarawak Museum Journal. Vol.XVIII, Nos. 36-37.

 

Yunus bin Sauman @ Sabin.2001. ‘Tapak Pengebumian Purba di Lembah Danum, Hulu Segama, Sabah: Satu 

Tinjauan’. Jurnal Persatuan Muzium Malaysia. Bil. 20.

 

Yunus bin Sauman @ Sabin. ‘Penyelidikan Arkeologi Terhadap Keranda-keranda Kayu Balak di Lembah 

Kinabatangan, Sabah’. Kertas kerja yang dibentangkan dalam forum Kurator di Jabatan Muzium dan 

Antikuiti, Kuala Lumpur pada

09 Februari 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)