UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Nor Akma Mat Nawi
Title :Kesan penggunaan modul 3K dalam pembelajaran pemahaman komsas
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Year of Publication :2019
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan mengkaji kesan pendekatan pembelajaran menggunakan Modul 3K terhadap skor markah Soalan Pemahaman KOMSAS dan skor markah Soalan Pemahaman KOMSAS berdasarkan aras soalan Kemahiran Berfikir Aras Rendah (KBAR) dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kaedah eksperimen kuasi digunakan dalam kajian ini. Sampel kajian terdiri daripada 50 murid Tingkatan Empat di sebuah sekolah dalam daerah Segambut, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kajian ini menggunakan ujian pra, ujian pasca dan soal selidik sebagai instrumen kajian. Sampel kajian dibahagikan kepada dua kumpulan secara rawak terdiri daripada 25 murid kumpulan kawalan dan 25 murid kumpulan rawatan. Ujian-t dan analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data kajian. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan min yang signifikan, iaitu, (p>0.05) bagi skor markah Soalan Pemahaman KOMSAS (Konvensional) kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan dalam ujian pra. Namun, terdapat perbezaan min yang signifikan, iaitu, (p

References

Abdul Rashid, Jamian, Martini Misdon dan Azhar Md. Sabil. Penggunaan

peta pemikiran I-Think dalam pemahaman KOMSAS Bahasa Melayu. Jurnal

Pendidikan Malaysia 42(1)(2016): 51-59

 

Ahmad Atory Hussain. (2004). Pengantar statistik: Pendekatan memahami statistik

penyelidikan untuk golongan sains sosial. Kuala Lumpur: Utusan

Publications.

 

Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. (1994). Pemikiran reka cipta. Kuala Lumpur:

Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

 

Anderson, R.C. (1985). Role of readers schema in comprehension, learning and

memory. Dalam Singer, H. & Ruddell, R.B. (eds)(1985). Theoretical models

and processes of reading. Newark, Delaware: International Reading

Association.

 

Anderson, L. W. & Krathwohl D. R. Eds. (2001). A taxonomy for learning, teaching,

and assessing: A revision of bloom's taxonomy of educational objectives.

New York: Longman.

 

Asmah Haji Omar. (1993). Susur galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

 

Asmah Haji Omar. (1993). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

 

Azizi Yahaya et al. (2007). Menguasai penyelidikan dalam pendidikan: Teori,

analisis dan interpretasi data. Batu Caves, Selangor: PTS Professional

Publishing Sdn. Bhd.

 

Bartlett, F. (1932). Remembering. London: Cambridge University Press.

 

Bernet Berry. (2011). Social capital elite, excluded participators, busy working

parents and aging, participating less: types of community participators and

their mental health. Soc. Psychiatr. Epidemiol 43, 527-537.

 

Campbell & Stanley . (1963). Convergent and discriminant validation by the

multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56, 81-105.

 

Chervenick, E.C. (1992). Schema theory: Teaching US History to beginning

amnesty students. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan. Biola University.

ERIC ED 354787.

 

Chua,Y.P. (2014). Asas statistik penyelidikan (Edisi ke3). Kuala Lumpur: McGraw-Hill

(Malaysia) Sdn. Bhd.

 

De Bono, E. (2000). New thinking for the new millenium. England: Penguin Books.

 

Fraenkel, J. R. dan Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in

education (6th Ed.). New York: McGraw-Hill.

 

Hair J. F., Anderson R. E., Tatham R. L. & Black W. C.(2010). Multivariate data

analysis. Upper saddle river. NJ: Prentice Hall.

 

Harbison, F. H. (1973). Human resources as the wealth of nations. New York:

Oxford University Press.

 

Howard W. & Henry I.B. (1988). Test validity. New Jersey: Lawrence Erlbaum

Associates Publishers.

 

Kamil, K. (1990). Potensi modul sebagai bahan pengayaan kendiri dalam mata

pelajaran alam dan manusia. Jurnal Pendidikan Guru, 6(1), 14-34.

 

Kamus Linguistik. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kant, I. (1963). Critique of pure reason. (Smith, N.K. trans.). London: Macmillan.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Keadah pengajaran guru. Kuala Lumpur:

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Laporan Awal Pelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia 2013-2025.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia.(2013). Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa

Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian

Pendidikan Malaysia.

 

Khairudin Nawawi& Norazilawati Abdullah. (2016). Keberkesanan teknik peta

pemikiran terhadap peningkatan prestasi bahasa arab dalam kalangan

pelajar. UPSI JPBU Edisi Khas (2016) ISSN 1394-7176.

 

Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2013). Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.

Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

McMillan, D. W. (1996). Sense of community. Journal of Community Psychology, 24,

315-325.

 

Meyer, G. R. (1988). Modules from design to implementation. 2nd Ed. Filipina:

Colombo Plan Staff College for Technician Education.

 

Miles, M.B & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded

sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.

 

Mohd Daud Ibrahim dan Rohaidah Kamruddin.(2015). International Journal of the

Malay World and Civilisation, 3 (2) 2015: 17-25

 

Mohd. Majid Konting (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mokhtar Hassan. (2005). Teori konseptual kata kunci. Kuala Lumpur: Universiti

Malaya.

 

Mohd. Zaini Othman. (2015). Pengujian pemahaman Bahasa Melayu. Dewan

Bahasa, 2 (2): 34-42.

 

Mohd. Zain, A. R. (2005). Keberkesanan pengajaran bermodul (pb) mata pelajaran

fizik kbsm tajuk tenaga di kalangan murid pelbagai gaya kognitif pada

peringkat tingkatan empat. Tesis Sarjana: Universiti Teknologi Malaysia.

 

Nik Mohd Rahimi NikYusoff. (2005). Kemahiran mendengar Bahasa Arab: Satu

kajian di sekolah kebangsaan menengah kerajaan negeri. Tesis Dr.

Falsafah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Nik Safiah Karim, Farid M. On, Hashim Hj. Musa & Abdul Hamid Mahmood. (2011).

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Noraini Idris. (2001). Pedagogi dalam pendidikan matematik. Kuala Lumpur: Utusan

Publications & Distributor Sdn Bhd.

 

Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw Hill

(Malaysia) Sdn Bhd.

 

Noordin & Yap Kueh Chin. (1991). Ke arah mengindividukan pengajaran menerusi

pengajaran bermodul. Jurnal Pendidikan Guru. 7. 89-107.

 

Noor Rohana Mansor.(2013). Model analisis aras soalan kognitif: kajian terhadap

buku teks Bahasa Melayu sekolah menengah atas: Jurnal Melayu (4) 2013

: 73-90

 

Novak, J.D.,& Gowin, D.B. (2008). Learning how to learn. New York: Cambridge

University Press.

 

Nur Aisyah Mohamad Noor, Zamri Mahamod, Afendi Hamat, Mohamed Amin Embi

(UKM). (2012), Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 1 Malay Language

Education Journal (MyLEJ). ISSN: 2180-4842, Vol. 2, Bil. 1 (Mei 2012): 1-16.

 

Ohmae, K. .(1987). The mind of the strategist. McGraw-Hill: New York.

 

Othman Lebar. (2009). Penyelidikan kualitatif pengenalan kepada teori dan

method.Tanjong Malim: Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Othman Mohamed (2001). Penulisan tesis dalam bidang sains sosial terapan.

Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

 

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2013). Buku penerangan kurikulum bersepadu

sekolah menengah. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Rajendran, N.S. (2001). Pengajaran kemahiran berfikir aras tinggi: Kesediaan guru

mengendalikan proses pengajaran pembelajaran. Fakulti sains kognitif dan

pembangunan manusia. Tanjung Malim: Universiti Perguruan Sultan Idris.

 

Ramlee B. Mustapha (2002). The Role of Vocational and Technical Education in the

Industrialization of Malaysia as Perceived by Educators and Employers.

Doctoral Dissertation. Purdue University.

 

Resnick, L. B. (1987). Education and learning to think. Washington, DC: National

Academy Press.

 

Rohaida Yusop dan Zamri Mahamod. (2015). Keberkesanan Peta Pemikiran (IThink)

Dalam Meningkatkan Pencapaian Penulisan Bahasa Melayu Murid

Tahun 6. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. ISSN: 2180-4842. Vol. 5, Bil. 2

(Nov. 2015): 31-37.

 

Rumelhart, D.E. (1980). Schemata: The Building Blocks Of Cognition. Dalam Spiro,

R.J, Bruce, B.C & Brewer, W.F. (Eds), Theoretical Issues In Reading

Comprehension (hlm.34-57). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

 

Sabitha Marican. (2005). Kaedah penyelidikan sains sosial. Petaling Jaya: Pearson

Prentice Hall.

 

Shahabuddin Hashim,Dr.Rohizani Yaakub & Mohd.Zohir Ahmad. (2007). Pedagogi:

Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. Kuala Lumpur : PTS

Professional Publishing Sdn.Bhd.

 

Siti Halijah Laungeng. (2016). Strategi peta konsep dan strategi tradisional

terhadap pencapaian komsas dalam Bahasa Melayu pelajar tingkatan 4.

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. ISSN: 2180-4842. Vol. 6, Bil. 1 (Mei

2016): 30-37.

 

Siti Salwa Atan dan Jamaludin Badusah. (2013). Aplikasi rangkaian sosial Google

Plus dalam pengajaran dan pembelajaran komponen sastera. Jurnal

Pendidikan Bahasa Melayu (Malay Language Education Journal) (Volume 3,

No. 1, 2013, Pages 31 to 41)

 

Steven Blanda Anak Inting. (2009). Kesan Penggunaan Kaedah Ansur Maju Dalam

Membantu Murid Tahun Empat Menjawab Soalan Pemahaman Bahasa

Melayu. Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP Bahasa Melayu amb.

Januari 2009, Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012, ms 41-

55.

 

Subadrah Nair. (2000). Kesan skema terhadap kefahaman bacaan bahan Sastera.

Prosiding Seminar Kebangsaan Penyelidikan & Pembangunan Dalam

Pendidikan 2000, hlm. 113 – 125.

 

Willen, J.D. (2014). Visual Space: Factors Affecting The Judgment And

Representation Of Spatial Extent. Ph.D. Dissertation. University of California:

San Diego.

 

Yusoff, W.N.(2012).Pembelajaran bahasa melayu pra sekolah menerusi web

berdasarkan teori pembelajaran visual dinamik. Universiti Teknologi

Malaysia.

 

Zahirah Aziz dan Kamaruzaman Abdullah. (2001). Pengajaran komponen sastera

dalam mata pelajaran bahasa melayu di sekolah menengah: Konsep dan

batas pengajaran.

 

Zulkifley Hamid, Karim Harun & Sa’adiah Ma’alip. (2014). Tahap penguasaan

Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua. Dewan Bahasa,

44 (1): 40-49.


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)