UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :Islamic Law. Shari'ah. Fiqh
Main Author :Syarifah Salha Syed Ahmad
Title :Analisis teori Takmilah Fara'id Al-Fawa'Id Al-Fikr Al-Imam Al-Mahdi karangan Sheikh Daud Al-Fatani
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Institut Peradaban Melayu
Year of Publication :2019
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Fara’id  al-Fawa’id  al-Fikr  fi  al-Imam  al-Mahdi  (MSS  2939)  adalah  karya  tulisan Sheikh  Daud al-Fatani r.h.m yang diterjemah daripada guru beliau iaitu Sheikh Mar’i bin Yusuf r.h.m.  Kajian ini bertujuan mengenalpasti dan menganalisis secara terperinci tentang  aspek-aspek   ketauhidan,  kerasulan  dan  kesempurnaan  Islam  berpandukan prinsip-prinsip teori Takmilah.  Kajian dibuat menggunakan kaedah kepustakaan dan analisis   teks   secara   deskriptif.   Teori    Takmilah   digunakan   dalam   menganalisis kandungan teks kerana sejajar dengan konteks  kandungannya yang meletakkan tauhid sebagai tunjang utama karya bercirikan Islam. Dapatan kajian  menunjukkan bahawa naskhah  manuskrip  MSS  2939  memperlihatkan  unsur-unsur  tauhid  sejajar   dengan prinsip ketuhanan  yang bersifat Kamal. Ciri-ciri kepimpinan Islam dapat ditemukan dalam  manuskrip ini dan bertepatan dengan prinsip kerasulan yang bersifat Kamil. Juga hasil  dapatan   menyimpulkan  bahawa  ciri-ciri  kesempurnaan  Islam  meliputi  prinsip keislaman   yang   bersifat    Akmal.   Justeru   cetusan   ilham   pemikir   Islam   ke   arah memartabatkan  teori  sastera   Islam  mampu  dijulang  sebaris  dengan  teori-teori  barat yang rancak digunakan dekad ini. Maka  dengan itu usaha ini turut menyumbang kepada pertambahan koleksi khazanah ilmu di Pusat Manuskrip  Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia  sekaligus  dapat  memartabatkan  khazanah  warisan  Melayu   di  Malaysia. Kajian ini diharap dapat memandu kefahaman yang benar kepada khalayak pembaca dan     penyelidik    khususnya    berkaitan    ketuhanan,    kepimpinan    dan    keislaman berlandaskan Enam Rukun Iman dan Lima Rukun Islam.  

References

Ab  Aziz  Mohd  Zin,  (1996).  Minhaj  Dakwah  Masakini:  Suatu  Pengenalan.  Jurnal

Usuluddin, 3, 77-101.

 

Abdul Halim Ali, (2011). Pengantar teori dan kritikan sastera: Barat dan Malaysia.

Tanjong Malim: Persatuan Penulis Budiman Malaysia.

 

Abdul  Halim  El-Muhammady,  (1992).  Tasawwur  Islam  dalam  Dinamika  Dakwah: Satu Perspektif 

Dari zaman Awal Islam Hingga Kini, Kuala Lumpur, hh.174-181.

 

Abdul Jalil Borhan, (1996). Sumbangan Ulama dalam Perkembangan Islam di Alam Melayu. Jurnal 

Syariah, 4(2), 279-288.

 

Abdul  Majid  Omar,   (2007).  Pengenalan   Dakwah.   Makalah  Kursus  Pendekatan Dakwah 

Kontemporari, Institut Latihan Keselamatan Sosial KWSP, Bangi, 28- 30.

 

Abdul Rahman Abdullah, (2007). Pengantar ilmu sejarah. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian 

Pendidikan Malaysia.

 

Abdul  Wahab  Zakaria,  (1994).  Konsep  Kepimpinan  dalam  Islam-Pesanan  Seorang Da’i. Petaling 

Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia.

 

Ab.  Razak  Ab.  Karim,  (2002).  Aspek  penggunaan  bahasa  dalam  warkah-warkah Melayu lama: satu 

kajian. Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

 

Ab.   Razak   Ab.   Karim,   (2002).   Warisan   Manuskrip   Melayu.   Kuala   Lumpur: Perpustakaan 

Negara Malaysia.

 

Ab. Razak Ab. Karim, (2013). Warkah Raja-raja Melayu: struktur, stilistik dan nilai estetika. Kuala 

Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

 

Abu Hasan Din al-Hafiz, (2010). Furu’ al-Masa’il Wa Usul al-Wasa’il. Kuala Lumpur: Telaga Biru 

Sdn.Bhd.

 

Ahmad Azhar Basyir, KH. & MB Muhlison, (2001). Falsafah ibadah dalam Islam.

Universitas Islam Indonesia (UII) Press.

 

Ahmad Idris, (1969). Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i. Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1.

 

Ahmad Mustafa Maraghi, (2001). Tafsir al-Maraghi. Jilid 1 Juzuk 1 & 2. (terj.) Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Redzuwan Mohd Yunus, (2001). Sejarah dakwah. Utusan Publications.

 

Ahmad  Sagir,  (2017).  Perkembangan  Syarah  Hadis  Dalam  Tradisi  Keilmuan  Islam.

Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 9(2), 129-151.

 

 

Ahmad Sharifuddin Mustapha, (2013). Kitab Hidayah Al-Muta’allim Wa ‘Umdah Al- Mu’allim karangan 

Sheikh Daud Al-Fatani: kajian teks dan analisis (Doctoral dissertation, Universiti Malaya).

 

Ahmad Sunawari Long, (2006). Pengenalan Metodologi penyelidikan pengajian Islam, Bangi:  jabatan  

Usuluddin  dan  Falsafah,  Fakulti  Pengajian  Islam,  Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Al-Albani, M.N., & Iqbal Mukhlis, (2007). Shahih Sunan Ibnu Majah. Pustaka Azzam.

 

Al-Attas,  S.M.N.,  (1984).  Islam  dalam  Sejarah  dan  Kebudayaan  Melayu.  Bangi: Penerbit 

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Al-Attas, S.M.N., (1992). Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality. 

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Al-Attas,  S.M.N.,  (1997).  Islam  Faham  Agama  dan  Asas  Akhlak.   Kuala  Lumpur: Angkatan 

Belia Islam Malaysia.

 

Al-Attas,  S.M.N.,  (2011).  Historical  Fact  And  Fiction.  Johor  Bahru:  Universiti Teknologi 

Malaysia: UTM Press.

 

Al-Fansuri,  A.R.,  (tt).  Sharh  hadith  arba’in  [manuskrip]. Pusat  Manuskrip  Melayu, 

Perpustakaan Negara Malaysia. MSS 1314 (G).

 

 

Al-Ghazali,  (1988).  Ihya  Ulumuddin  Jiwa  Agama  (Jilid  1)  (terj).  Kuala  Lumpur: Victory 

Ajensi.

 

 

Al-Ghazali,  (1988).  Ihya  Ulumuddin  Jiwa  Agama  (Jilid  3)  (terj).  Kuala  Lumpur: Victory 

Ajensi.

 

 

Al-Ghazali,  (1988).  Ihya  Ulumuddin  Jiwa  Agama  (Jilid  8)  (terj).  Kuala  Lumpur: Victory 

Ajensi.

 

 

Al-Hajjaj,   M.   &   al-Husain,   A.,   (2007).   Sahih   Muslim.   Riyadh:   Dar-us-salam 

Publications.

 

Ali  Ahmad,  (1987).  Karya-karya  sastera  bercorak  sejarah.  Dewan  Bahasa  dan Pustaka, 

Kementerian Pendidikan, Malaysia.

 

 

Ali Akhbar, (2014). Manuskrip Al-Qur'an dari Sulawesi Barat Kajian Beberapa Aspek Kodikologi. SUHUF 

Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya, 7(1), 101-123.

 

 

Ali  Amran,  (2015).  Konsep  Adil  dan  Ihsan  Menurut  Aqidah,  Ibadah  dan  Ahlak.

HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam, 6(2), 101-114.

 

Al-Mawardi, Abu al-Hasan, (1979). Al-Ahkam al-Sulthaniyah, Mesir: Mustafa al-Babi

al-Halabi wa Auladih.

 

Al-Qarashi, B.S. & Rizvi, S., (2006). The Life of Imam al-Mahdi.Qum: Ansariyan

Publications, 40.

 

Al-Qardhawi, Yusuf., Salman Harun, & Didin Hafidhuddin, (1987). Hukum Zakat:

Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsalat Zakat Berdasarkan Quran Dan

Hadis. Pustaka Nasional.

 

Al-Qardawi,Y., (1993). Mulamihu al-Mujtama’al-Muslim allazi Nansyuduhu.

Kaherah: Maktabah Wahbah.

 

Al-Sayyid S?biq, (1988). Aqidah Islam:(ilmu tauhid). Klang Book Centre.

 

Al-Suyuthi, J.A.D., (1990). al-Jami’al-Shaghir. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, tt.

Al-Mu‘jam al-‘Arabi al-Asasi (t.t.), t.tp.: al-Munzamat al-‘Arabiyyah li al-Tarbiyyah

wa al-Thaqafah wa al-‘Ulum.

 

Amanah Nurish, (2015). Perjumpaan Baha’i dan Syiah di Asia Tenggara: Paradoks

Munculnya Imam Mahdi di Abad Modern. Pengantar Redaksi, 145.

 

Aminah Yasalae, (2009). Penerapan teori Takmilah dalam sajak-sajak Melayu Patani

(Doctoral dissertation, Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian

Melayu, Universiti Malaya).

 

Amrulloh, A., (2015). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Metode Komparasi-

Konfrontatif Hadis-Al-Qur’an Perspektif Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf al-

Qaradawi). Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 3(2), 287-310.

 

Arifinsyah, (2015). Isa Al-Masih Penyelamat Di Aakhir Zaman Diskursus Islam Dan

Kristen: Analytica Islamica, Vol. 4, No. 1, 2015: 106-129.

 

Armawati Arbi, (2003). Dakwah dan komunikasi. Jakarta: UIN-Pres.

Ar-Rasyid, M. A., (2000). Fitnah Dalam Kehidupan Pendakwah. Selangor:

Penerbitan Teras Bakti.

 

Asming Yalawae, & Ahmad Farid Ibrahim, (2007). Akhlak Warisan Rasulullah SAW

Membawa Kemuliaan Umat. Jurnal Usuluddin, 26, 71-83.

 

As-Sadr, M. M. B., (2014). An inquiry concerning Al-Mahdi. Lulu Press, Inc.

 

A. Strauss, & J. Corbin., (1990). Basics of qualitative research. Sage publications.

 

Awang, A. H., (1999). Tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah. Pulau Pinang: Dewan

Muslimat Sdn.Bhd.

 

Ayzumardi Azra., (1994). Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara

Abad XVII dan XVIII, Bandung: Penerbit Mizan.

 

Baharuddin Zainal, (1979). Mendekati kesusasteraan (Vol. 12). Dewan Bahasa dan

Pustaka.

 

Baterah Alias, (1987). Aqidah Islamiah dan uslub dakwah sebagaimana yang

digambarkan dalam surah Nuh AS (Doctoral dissertation, Fakulti Usuluddin,

Akademi Islam Universiti Malaya).

 

Ben Naja, (2013). A Jesus Movement Among Muslims: Research from Eastern

Africa.International Journal of Frontier Missiology, 30(1), 27-29.

 

Bonner, M., (2008). Jihad in Islamic history: doctrines and practice. Princeton

University Press.

 

Creswell, J.W., (1998). Qualitative Inquiry and research Design, Choosing among five

traditions. Thousand Oaks: Sage.

 

Creswell, J. W., (2009). Research designs: Qualitative, quantitative, and mixed

methods approaches. Thousand Oaks, CA, EE. UU: Sage.

 

Cholif Umar, (1997). Pandangan Golongan SunniI Dan Syi'i Tentang Hadits Sebagai

Sumber Hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya).

 

Chua Yan Piaw, (2006). Kaedah Penyelidikan, Malaysia: Mc Graw Hill.

Dewan Bahasa dan Pustaka, (2006). Sejarah Kesusasteraan Melayu. Selangor:

Dawama Sdn. Bhd.

 

Engku Ibrahim Ismail, (1992). Sheikh Dawud al-Fatani: satu analisis Peranan Dan

Sumbangannya Terhadap Khazanah Islam Di Nusantara, Kuala Lumpur:

Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

 

Faizal, F., (2014). Dakwah Bil-Hal Dalam Perspektif Al-Qur’an. Jurnal alummah, 8(2),

255-267.

 

Fauzi Deraman, (1997). Kedudukan hadith Dalam Kitab Jawi: Satu kajian Terhadap

Karya-Karya Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fataniy (Tesis, Akademi Pengajian

Islam, Universiti Malaya).

 

Fazlur Rahman, (1994). Islamic methodology in history. Adam Publishers.

 

Francis R. Bradley., (2007). Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani’s Writing Contained

In The National Library of Malaysia, Jurnal Filologi Melayu, j.15, 2007, h. 130.

 

Gallop, Annabel Teh., (2002). Malay seal inscriptions: a study in Islamic epigraphy

from Southeast Asia (Doctoral dissertation, School of Oriental and African

Studies (University of London).

 

Glaser, B. G., & Strauss, A. L., (1967). The discovery of grounded theory: strategies

for qualitative theory. New Brunswick: Aldine Transaction.

 

Ghazali Darusalam, (1998). Dakwah Islam Dan Ideologi Barat, Kuala Lumpur, hh.30-

39.

 

Hadromi-Allouche, Z.S., (2014). Jesus (‘Isa al-masih). In Cambridge Dictionary of

Ancient Mediterranean Religions. Cambridge University Press.

 

HAMKA, (1999). Tafsir Al-Azhar, Singapura: Pustaka Nasional.

 

Hamzah Amer Hudhaifah. & Salmah Ahmad, (2016). Edisi Tahqiq Risalat Al-Isti ‘arat

Karya Syeikh Ahmad Al-Fatani (Tahqiq Risalat Al-Isti ‘Arat By Syeikh Ahmad

Al-Fatani). UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies,

3(2).

 

Harun Mat Piah, (2006). Kitab tib: ilmu perubatan Melayu. Kuala Lumpur:

Perpustakaan Negara Malaysia.

 

Harun Mat Piah, (2000). Kesusasteraan Melayu Tradisional. Dewan Bahasa dan

Pustaka.

 

Harun Mat Piah, & Zawiyah Baba, (2014). Kitab Tib MSS 2515 Perpustakaan Negara

Malaysia: kajian teks dan suntingan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan

Malaysia.

 

Hasan Idris, Abd Wahab Abd. & Jalil Nor, (1988). Ibadah dalam Islam. Yayasan

Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur.

 

Hashim Awang, (1985). Mendekati Kesusasteraan Melayu. Fajar Bakti.

H. Zainuddin Hamidy, H. Fachtuddin HS. & H. Nasharuddin, et.al, (1990). Terjemahan

Hadith Sahih Bukhari Jilid I, II, III & IV (Al- Imam Al- Bukhari). Klang Book

Centre: Selangor.

 

Ibn Manzur, (1968). Lisan al-‘arab. Beirut: Dar al-Sadir.

 

Ibrahim Abu Bakar, (1990). Konsep kerasulan dan peranannya dalam pembentukan

masyarakat. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ibrahim Amini, (2004). Al-imam al-mahdi: The just leader of humanity. Ansariyan

Publications.

 

Ibrahim Shukri, (1986). History Of The Malay Kingdom Of Pattani, The Journal Of

Asian Studies, Conner Bailet and John N. Miksic (terj.), volume 45, Issue 04,

August 1986.

 

Ismail Abd Rahman, (2009). Manuskrip kesusasteraan tradisional melayu sekitar

tahun 1600m-telaah sistem tulisan jawi dan analisis pemikiran melayu nusantara

(Doctoral dissertation, Universiti Pendidikan Sultan Idris).

 

Ismail Ibrahim, (1986). Teori, Prinsip dan Konsep Sastera Islam dlm. Dewan Sastera,

Februari, hlm.70-74.

 

Johari Mat, (1998). Karya-Karya Aqidah Islam: Satu Tinjauan Ringkas Terhadap

Penulisannya Sepanjang Zaman. Jurnal Usuluddin, 8, 21-40.

 

Kamariah Kamarudin, (2006). Novel-novel berunsur Islam: satu analisis berdasarkan

teori takmilah (Doctoral dissertation, Akademi Pengajian Melayu, Universiti

Malaya).

 

Kamariah Kamarudin, (2011). Takmilah Dalam Novel Melayu. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

 

Kamariah Kamarudin, Tengku Intan Marlina Tengku Mohamad Ali, & Mawar Safei,

(2016). Takmilah Semiotik Intertekstualiti. Serdang: Penerbit Universiti Putra

Malaysia.

 

Kamaluddin Nurdin Marjuni, (2016). Imam Mahdi. PTS Publishing House Sdn. Bhd.

Krippendorff, K., (2004). Reliability in content analysis: Some common

misconceptions and recommendations. Human communication research, 30(3),

411-433.

 

Lokman Ishak, (2000). Tulisan-tulisan mengenai uslub dakwah dalam Majalah Al-

Islam (Doctoral dissertation, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Bahagian

Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1999/2000.)

 

Madhiyah Zainal Abidin, (2000). Uslub dakwah: kajian khusus Ayat 44 Surah al-

Baqarah (Doctoral dissertation, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,

Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,

1999/2000.)

 

Mahir Ahmad Ash-Shufiy, (2007). Tanda-Tanda Kiamat Tanda-Tanda Besar

(Badruddin, Masturi, Ah. Athaillah, Arya, Fedrian, Ch.Al-Qois, & Ahmady).

Beirut, Lebanon: Al-Maktabah Al-‘Ashriyah.

 

Mana Sikana, (1996). Falsafah dan seni Kreatif Melayu, Kuala Lumpur, hh. 31-32.

 

Mana Sikana, (2007). Tokoh-Tokoh Unggul Dalam Sastera Melayu. Bangi, Penerbit:

Pustaka Karya.

 

Mat Saad Abdul Rahman, (1977). Tahqiq Manuskrip Arab Melayu, dalam Tradisi

Penulisan Manuskrip Melayu, Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

 

M.B. Hooker, (1988). Islam In Southeast Asia, Leiden:ej Brill.

 

M.D. White, & E.E. Marsh., (2006). Content analysis: A flexible methodology. Library

trends, 55(1), 22-45.

 

Mohd Amin. & Wan Mohd Azam, (2009). Ajaran sesat, edisi kedua. IIUM Press.

 

Mohd Izzuddin Mohamad Suhaimi, (2011). Uslub tarikan dakwah dalam buku al-tariq

ila al-qulub oleh'Abbas Al-sisi (Doctoral dissertation, Jabatan Dakwah dan

Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya).

 

Mohd Nor Ngah, (1983). Kitab Jawi: Islamic Thought Of The Malay Muslim Scholars,

Singapore: Institute Of Southeast Asian Studies.

 

Mohamad Saleeh Rahamad, S.M. Zakir, & Shamsudin Othman, (2006). Persuratan

Dan Peradaban Nasional. Kuala Lumpur: Persatuan Penulis Nasional Malaysia

(PENA)

 

Muhammad Azuan Khairudin, (2012). Uslub dakwah Sheikh Ahmed Deedat dalam

buku The Choice (Doctoral dissertation, Jabatan Dakwah dan Pembangunan

Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya).

 

Muh Dawang, (2011). Kemuliaan Manusia dalam al-Qur’an (Kajian Tahlili Surah al-

Isra’Ayat 70) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar).

 

Muhammad Isa Daud, (2006). Kehadiran yang Ditunggu-tunggu imam Mahdi Di

Ambang Pintu. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada.

 

Muhammad Ismail Bukhari, (1981). Sahih Bukhari. Jilid IV, Bairut: Darussa’bi, tt.

 

Muhammad Mukhdar & Ahmad Hakim, (2016). Coming of Imam Mahdi. Puchong,

Selangor: Pustaka Ibnu Katsir Sdn. Bhd.

 

Muhammad Muhsin Khan, (1980). Sahih al-Bukhari Hadith. Trans. Dr. Muhammad

Muhsin Khan. Beirut, Lebanon: Dar al-Arabia.

 

Muhammad ‘Uthman el-Muhammady, (1992). Islam Peribadi Tarbiah dan Institusi.

Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

 

Mustafa al-Bugha, & Muhyidin Misto, (2004). Syarah Hadis 40 Imam Nawawi ( Mohd

Asri Hashim, Syahruzzaman Bistamin, & Khairuddin Ghazali). Persekutuan

Melayu Republik Arab Mesir: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

 

Nabila Lubis, (1996). Naskhah, Teks dan Metodologi Penelitian Filologi, Jakarta:

Penerbitan Yayasan Madio Alo Indonesia.

 

Nadeem Mali, (2009). Waiting for Imam Mahdi and Development: The Case of

Pakistan.Waiting, 54.

 

Nazirah Hamdan, (2011). Hadis Empat Puluh Himpunan Imam Al-Nawawi: Satu

Kajian Teks Dari Aspek Pendidikan (Doctoral dissertation, Universiti Teknolog

Malaysia).

 

Nor Hazila Abdul Rahim, (2008). Uslub dakwah dalam wasiat Luqman al-Hakim

(Doctoral dissertation, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Bahagian

Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007/2008.).

 

Nor Safari Muhamad Zain, (1991). Imam Al Mahdi menurut masyarakat Melayu: satu

kajian khusus di daerah Kuala Muda (Doctoral dissertation, Fakulti Usuluddin,

Akademi Islam, Universiti Malaya).

 

Nur Khosi’in, (2015) Dakwah Akhlak Melalui Literasi (Kajian terhadap Kitab Syiiran

Nasehat Karya KHR Asnawi). Jurnal Islamic Review (Vol. 4), 1.

 

Othman Lebar, (2014). Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan Kepada Teori Dan

Metode. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Owadally, M. Y., (2001). Emergence of Dajjal: the Jewish king. Rightway

Publications.

 

Perpustakaan Negara Malaysia, (1997). Tradisi Penulisan Manuskrip Melayu. Kuala

Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

 

Proudfoot, Ian., (1994). Print Threshold in Malaysia, The.Working Papers (Monash

University. Centre of Southeast Asian Studies), 57.

 

Putra, A.M.S., (2015). Kemuliaan Ahlul Bait Perspektif Ahlulsunnah. Al-MAJALIS,

3(1), 219-257.

 

Qardhawi, Yusuf, Anshari, A.A., & Nasir, M.R., (1993). Konsep ibadah dalam Islam.

Central Media.

 

Qardawi, Yusuf, (2011). Hukum zakat. Jakarta (ID): Litera Antarnusa.

 

Rohaya Musa, (1998). Konsep redha dalam Islam dan peranannya dalam pemantapan

aqidah Islamiyah (Doctoral dissertation, Fakulti Usuluddin, Akademi Islam

Universiti Malaya).

 

Rohayati Junaidi, (2013). Ketakmilahan Watak Dalam Novel Baldatun Thoyyibatun

Warabbun Ghafuur (Bachelor dissertation, Jabatan Kesusasteraan Melayu,

Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya).

 

Rosni Wazir, (2006). Hadis-Hadis Dalam Kasyf al-Ghummah Karya Sheikh Daud al-

Fatani, Takhrij Dan Ulasan (Tesis, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya).

 

Russell Jones, (1983). The Origin of The Malay Manuscript Tradition. European

Colloqium on Malay and Indonesia Studies. Leiden, Netherlands, 121-143.

 

Russell Jones, (1986). One of the oldest Malay manuscripts extant: The Laud or. 291

manuscript of the Hikayat Seri Rama. Indonesia Circle, 14(41), 49-53.

 

Russell Jones, (2005). On the use of the Arabic tashdid to represent the p?p?t (?) in

Malay script. Indonesia and the Malay World, 33(97), 281-292.

 

Sachedina, A.A., (1990). The Development of Jihad in Islamic Revelation and

History.Cross, Crescent, and Sword: The Justification and Limitation of War in

Western and Islamic Tradition, New York: Greenwood, 41.

 

Sampo Seha, (2017). Manusia dalam Al-Qur’an Menurut Perspektif Filsafat Manusia.

AL-Fikr, 14(3), 399-410.

 

Shafie Abu Bakar, (1995). Takmilah: Teori Sastera Islam. dalam Nadwah Ketakwaan

Melalui Kreativiti. Kuala Lumpur: DBP.

 

Shafie Abu Bakar, (1997). Estetika dan Takmilah dlm. Mana Sikana (ed.).

Pembangunan Seni dan Sastera. Bangi: Jabatan Persuratan Melayu PSKK.

 

Shafie Abu Bakar (ed.), (1984). Sastera Melayu dan Islam dlm.Kesusasteraan Melayu

dan Islam. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana Enterprise.

 

Shafie Abu Bakar, (1988). Takmilah: teori Sastera Islam. Dlm. S. Jaafar Husin (ed.).

Nadwah Ketakwaan Melalui Kreativiti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

 

Shafie Abu Bakar, (1991). Unsur-unsur Insaniah dalam Sastera dlm. Shafie Abu Bakar

(ed.). Takmilah, Himpunan Makalah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia,

hlm.251.

 

Shafie Abu Bakar, (1992). Kreativiti dalam Sastera dlm. Shafie Abu Bakar (ed.).

Himpunan Makalah Teori Takmilah. Bangi: Jabatan Persuratan Melayu FSKK.

 

Shafie Abu Bakar, (1995). Sastera Islam: Teori Pengindahan dan Penyempurnaan

dalam Rangka Tauhid dlm. Penelitian Sastera: Metodologi dan Penerapan Teori.

S. Jaafar Husin (ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm.132-149.

 

Shafie Abu Bakar, (1995). Sastera Sebagai Media Dakwah dlm. Kebudayaan Melayu

di Ambang Abad Baru: Satu Himpunan Makalah. Hanapi Dollah dan Lokman

Mohd. Zen (ed.). Bangi: Jabatan Persuratan Melayu Universiti Kebangsaan

Malaysia.

 

Shafie Abu Bakar, (1991). Unsur-unsur Insaniah dalam Sastera dlm. Shafie

 

Shafie Abu Bakar, (2000). Nilai dan Sastera dalam teori takmilah. Kertas kerja yang

dibentangkan dalam Seminar teori sastera Islam: Kaedah dan penerapannya.

Anjuran Bahagian Teori dan Kritikan Sastera. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala

Lumpur di Hotel Renaissance Palm Garden, Putrajaya pada.

 

Shafie Abu Bakar, (2000).Teori Takmilah. Seminar Teori Sastera Islam: Kaedah dan

Penerapannya. Putrajaya: Hotel Renaissance Palm Garden.

 

Shakila Ahmad, (1997). Konsep Imam Mahdi menurut ahli Sunnah Wal Jamaah: suatu

kajian khusus terhadap Imam Mahdi menurut Darul Arqam (Doctoral

dissertation, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Islam, Universiti Malaya).

 

Sidang editor, (2007). Kamus Dewan, edisi keempat, c.2, Selangor: Dawama Sdn. Bhd.

Siti Baroroh Baried et,al., (1983). Pengantar Teori Filologi , Yogyakarta: Fakultas

sastra, Universitas Gadjah Mada.

 

Siti Zaidah Kosran, Latifah Abdul Majid & Ahamad Asmadi Sakat, (2017). Peranan

Tulisan Jawi Dalam Penulisan Hadith Di Nusantara. Al-Turath Journal Of Al-

Quran And Al-Sunnah, 2 (2), 49-53.

 

Solahuddin Ismail, (2001). Konsep kesultanan mengikut manuskrip nasihat Al-Muluk:

suatu perbandingan dengan sistem kesultanan Melayu Melaka (Doctoral

dissertation, University of Malaya).

 

Syed Abdurahman Syed Hussin, (1996). Uslub Al-Hikmah, Al-Mau'izah Al-Hasanah

dan Mujadalah Bi Al-Husna Mengikut Pandangan Ulamak. Jurnal Usuluddin, 4,

49-70.

 

TM Hasbi Ash-Shiddieqy, (1994). Pedoman Shalat, Cet. AXXIII: Jakarta, PT. Bulan

Bintang.

 

Virca Deviana, V., (2011). Analisis Hadits tentang Hadits-hadits dalam Kitab Shahih

al-Bukhari yang Dinilai Dhoif oleh Syekh Al-Albani (Doctoral dissertation, UIN

Sunan Gunung Djati Bandung).

 

Virginia Matheson, & M.B. Hooker, (1988). Jawi Literature in Patani: the Maintenance

of an Islamic Tradition. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic

Society, 61(1 (254), 1-86.

 

Voorhoe, P., (1965). Art, “dawud”, Encyclopedia Of Islam, vol.II, Leiden: E.J. Brill.

 

Wahidatul Fitriyah, (2008). Hadis-Hadis Tentang Munculnya Al-Mahdi (Master

dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

 

Wan Mohd Saghir Abdullah, (1990). Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani: ulama? dan

pengarang terulung Asia Tenggara. Penebitan Hizbi.

 

Wan Mohd Saghir Abdullah, (1991). Mengkaji Kandungan Kitab Hidayah al-

Muta’allim Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Jurnal Dewan Bahasa, April

1991.

 

Wan Mohd Saghir Abdullah, (1991). Sejarah Ringkas Sheikh Daud Dan Karyakaryanya

(Kertas Kerja Nadwah Ilmiah Tokoh Ulama Peringkat Kebangsaan

Kali Keempat).

 

Wan Mohd Saghir Abdullah, (1991). Mengkaji Gaya Bahasa Dalam Kitab Furu’ al-

Masa’il Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Jurnal Dewan Bahasa, j.35.

Januaril 1991.

 

Wan Mohd Saghir Abdullah, (1991). Peranan Dan Sumbangan Sheikh Daud bin

Abdullah al-Fatani Dalam Kesusasteraan Melayu Klasik (Kertas Kerja, Seminar

Kesusasteraan Melayu Tradisional di Jabatan Kesusasteraan Melayu, Universiti

Kebangsaan Malaysia, 2-3 September 1998).

 

Wan Mohd Saghir Abdullah, (2006). Munyatu al-Musalli Sheikh Daud bin Abdullah

al-Fatani: Pengetahuan sembahyang Masyhur, Kuala Lumpur: Khazanah al-

Fataniyyah.

 

Wisnu Sasongko, (2003). Armageddon peperangan akhir zaman: menurut al-Qur'an,

hadits, taurat, dan injil. Gema Insani.

 

Zakaria Idris, Wan Zakaria. & Wan Fariza Alyati, (2004). Ilmuan Islam dan

Kepentingan Kajian Masa Hadapan (Future Studies), dalam Prosiding Islam:

Post, Present and Future- International Seminar On Islamic Thoughts, anjuran

bersama Jabatan Usuluddin dan Falsafah, UKM dengan Jabatan Hal Ehwal Khas,

Kementerian Penerangan Malaysia, pada 7-9 Disember 2004.

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)