UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Main Author :Mohd Khairul Naim Sameri
Title :Amalan pembelajaran tahfiz Al-Quran di Sekolah-Sekolah Menengah Agama Negeri Perak (SMAN)
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Kemanusiaan
Year of Publication :2019
Notes :pedagogi
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Click to view PDF file

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengenal  pasti  amalan  pembelajaran  tahfiz  al-Quran  dalam  kalangan pelajar Sekolah Menengah Agama Negeri Perak (SMAN). Sampel bagi kajian ini terdiri  daripada 311 orang pelajar dari tiga buah (SMAN) Perak. Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan  yang menggunakan instrumen soal selidik kepada pelajar. Data yang diperolehi melalui soal selidik  ini dianalisis menggunakan Statistical Package for Sosial Sciences  (SPSS)  versi  23.0  untuk   mendapatkan  kekerapan,  peratus,  min,  ujian  –t, ANOVA  dan  ujian  Kolerasi  Pearson.   Pengumpulan  data  maklumat  kajian  diperolehi melalui soal selidik dan dianalisis secara  kuantitatif. Dapatan kajian menunjukkan amalan pembelajaran tahfiz al-Quran secara keseluruhannya  berada pada tahap yang tinggi (min = 4.49, sp = 0.534) dan tahap pencapaian hafazan al-Quran turut berada pada tahap yang tinggi,   (min  =  4.01,  sp  =  0.661).  Ujian  –t  pula  menunjukkan  tidak  terdapat  perbezaan yang  signifikan bagi amalan pembelajaran tahfiz berdasarkan jantina (p=0.862, p>0.05). Manakala bagi  pekerjaan ibu bapa, pendapatan ibu bapa dan kelayakan akademik (UPSR) pelajar terdapat perbezaan  yang signifikan (p=0.000, p 0.05),  pekerjaan  ibu  bapa  (p=0.557, p>0.05) dan pendapatan ibu bapa (p=0.322,  p>0.05). Manakala bagi kelayakan akademik (UPSR)  pelajar  terdapat  perbezaan  yang  signifikan   (p=0.001,  p

References

Al-Quran

 

Abdul  Hafiz  Abdullah  &  Hasimah  Muda.   (2003).  Kaedah  hafazan  al-Quran  yang sistematik   

dan   praktikal   dalam   melahirkan   para   huffaz   yang   rasikh.   Pusat Pengajian Islam dan 

Sosial. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Abdul Hafiz Abdullah, Hussin Salomon, Azmi Shah Suratman & Sulaiman Shakib Mohd Noor. (2005). 

Sistem Pembelajaran Dan Kaedah Hafazan Al- Quran Efektif: Satu Kajian Di Kuala Lumpur Dan 

Terengganu. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Abdul Hafiz Abdullah.   (2016). Sistem Pengajaran dan Pembelajaran Madrasah Tahfiz Al-Quran Darul 

Ta’lim Kg.  Tengah, Kluang. Kertas Kerja symposium  Tahfiz Al- Quran Peringkat Antarabangsa

 

Abu  Bakar  Ibrahim.  (1989).  An  Assessment  of  graduate  feedback  for  evaluating  the Diploma 

  In   Banking   Studies   Program   at   MARA   Institute   of   Technology   in Malaysia. Tesis 

Doktor falsafah. Michingan State University.

 

Abu Al-Fida? & Muhammad Izzat. (2006). Kaifa nahfazul Quran. Kaherah: Darul Salam. Ab.  Halim  

Tamuri.  (2015).  Persepsi     guru     Tahfiz     Terhadap     Amalan     Kaedah

Pengajaran Tahfiz al-Quran di Malaysia. IJSAE 2015, Vol 2(1) :35-50

 

Abu  Al-  Wafa  &  Aliyallah  Ali.  (1999).  An-Nur  al-mubin  litahfiz  al-Quran  al-Karim.

Darul Wafa?.

 

Abu  Najihat  Al-Hafiz.    (2002).  Panduan  bagi  hafiz  -hafizah  dan  qari  dan  qari’ah.

Selangor. Penerbit Darul Iman.

 

Abu Shahbah Muhammad. (1992). Al- Madkhal li dirasat al-Quran al-Karim. Beirut: Dar al-Jail.

 

A u  Zar?ah & Abdul Rahman Muhammad. (2001). Hujjatul qiraat. Beirut Muassasat al- Risalah.

Ahmad Mohd Salleh.  (1997). Pendidikan Islam falsafah, sejarah dan kaedah pengajaran dan 

pembelajaran. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

 

Ahwani,  Ahmad  Fuad.  (1995).  At  -  tarbiyyah  f  il  Islam  aw  ta’ alim  fi  ra’  yil  Qabisi. 

ar Ehya? al Kutu   Al?Ara i yah.

 

Ahmad  Zulfiqar  Shah  Abdul  Hadi.  (2016).  Penghayatan,  Pengukuhan  Dan  Pemulihan Dalam  

Pembelajaran  Tahfiz  Al-Quran  Di  Beberapa  Buah  Sekolah  Tahfiz.  Kertas Kerja symposium Tahfiz 

Al-Quran Peringkat Antarabangsa.

 

Alias  Baba.  (1998).  Model  Linear  dalam  penyelidikan  pendidikan  sains  sosial.  Bangi: 

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Alias  Baba.  (1999).  Statistik  penyelidikan  dalam  pendidikan  dan  sains  sosial.  Bangi: 

Universiti Kebangsaan Malaysi.

 

Al-Abrashi   Muhammad   Atiyah.   (1976).   At-tarbiyah   al-Islamiyah   wa   falasafatuha.

Kaherah: Darul Fikr al-?Araby.

 

Al-  Adandani  Abdul  Salam.  (2003).  Kaifa  tahfaz  al-Quran.   Kaherah:   Maktabah  Abu Bakr 

As-Siddik.

 

Al-Azami,  Muhamad  Mustafa.  (2005).  Sejarah  teks  al-Quran  dari  wahyunya  sampai 

kompilasinya. Jakarta: Gema Insani Press.

 

Al-Badry  Muhammad  Abdullah  Al-Mahdy.  (1984).  Al-Quran  al-Karim  tarikhuhu  wa

?ulumuhu. Dubai: Dar al-Qalam.

 

Al- Bukhari Muhammad Ismail. (1400H). Sahih al-Bukhari.  Beirut: Dar Ihya? al- Turath al-?Arabi.

 

Al-Hamady  Yusuf.  (1987).  Asalib  tadris  at-tarbiyyah  al-islamiyyah.  Riyadh:  Darul Marikh.

Al-  Tirmizi  Muhammad  Isa.  (1988).  Sunan  al-Tirmizi.  Beirut:  Dar  Ihya? al-Turath  al-

?Arabi.

 

Al-Kandahlawi MuhammadYusuf. (1993). Hayat as-sahabat. Kaherah: Darul Hadith.

 

Al-Qabisi Abi Hasan Ali Muhammad Khalaf. (1955). Ar-Risalah al-mufassolah li ahwal al-mua?allimin  

wa  ahkam  almu?allimin  wal  muta?allimin.  Kaherah:  Dar  Ehya? al Kutub al-?Arabiyyah.

 

An-Naqib Abdul Rahman. (1984). Buhuth fiat at-tarbiyyah al-islamiyah. Kaherah: Darul Fikr 

al-?Araby.

 

An-N  wawi,   Abu   Zakaria   Yahya   Muhyiddin   Syaraf.   (1987).   Al-Majmu?   syarh   al-

b. Kaherah: Darul al-Fikr.

 

An-NawawiAbu  Zakaria  Yahya  Muhyiddin  Syaraf.  (1997).  Adab-adab  bersama  Al-

Quran. Terj. Anwar Fakhri Omar. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

 

An-  Nukmy Abdullah  Amin.  (1995).  Kaedah  dan  kurikulum  pendidikan  Islam  menurut Ibnu 

Khaldun dan Al-Qabisi. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada?.

 

Ary,  D,  Jacobs,  L.C.,  &  Razavieh,  A.  (2002).  Introduction  to  research  in  education.

Belmont USA: Wadsworth/Thompsom Learning.

 

As-Sayuti  Jalaluddin  Abdul  Rahman.  (1987).  Al-Itqan  fi  ?ulumil  Quran.  Maktabah Mustafa 

al-Bab al-Halaby.

As-Shabuni Muhammad Ali. (1996). At-tibyan fi ?ulumil Quran. Beirut: ?Alam al- Kutub. As-  Syarbini 

 I ra him  A dul   Muni?m.  (2004).  As-Sabil  ila  al-Jinan  bi  Bayan  Kaifa

Yuhfazul Quran. Zaqaziq: Dar Ibnu Kathir.

 

Azhar Ahmad. (2006). Strategi pembelajaran pengaturan kendiri pendidikan islam Dan penghayatan  

akhlak  pelajar  sekolah  menengah  di  Sarawak.   Tesis  Dr.  Falsafah, Fakulti Pendidikan. 

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Azmil  Hashim.  (2006).  Pengetahuan  Al-Quran  di  Kalangan  Perajurit  Muda  Pusat Latihan     

Asas  Tentera  Darat  (PUSASDA)  Port  Dickson.  Kertas  Projek  Sarjana: Fakulti Pendidikan. 

Universiti Malaya.

 

Azmil  Hashim.  (2010).  Penilaian  Pelaksanaan  Kurikulum  Tahfiz  Darul  Quran  dan Maahad   

Tahfiz   al-Quran   Negeri.   Tesis   Ijazah   Doktor   Falsafah.   Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Azmil Hashim. (2012). Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Pembelajaran Tahfiz al- Quran di Malaysia. 

Journal of Islamic and Arabic Education 4(2), 2012 1-10.

 

Azmil   Hashim.   (2013).   Kaedah   Pembelajaran   Tahfiz   dan   Hubungannya   dengan Pencapaian 

Hafazan Pelajar. Journal of Al-Quran and Tarbiyyah, Vol 1(1)2014:9- 16.

 

Azmil   Hashim.   (2014).   Kaedah   Pembelajaran   Tahfiz   dan   Hubungannya   dengan Pencapaian 

Hafazan Pelajar. Journal of Al-Quran and Tarbiyyah, Vol 1(1)2014:9- 16.

 

Azmil Hashim (2015). Persepsi guru Tahfiz Terhadap Amalan Kaedah Pengajaran Tahfiz dan Pencapaian 

Hafazan Al-Quran Para  Pelajar Jurnal Perspektif Jil.6   Bil.2 (15-

25) ISSN 1985 – 496X

 

Azmil  Hashim.  (2016).  Kajian  Tinjauan  Terhadap  Faktor-  faktor  Yang  Mempengaruhi Penulisan  

 Ayat   Hafazan   Al-quran.   Journal   Teknikal   and   Science   Sosial.e- ISSN2289 – 7356

 

Mohamad  Marzuqi  &  Azmil  Hashim.  (2017).  Pendekatan  Pengajaran  dalam  Kalangan Pensyarah  

Tahfiz  al-Quran  di  Malaysia.  Journal  Perspektif  :  Special  Issue  1 (2017),(79-89) Issn 

1985-496X / eISSN 2462-2435

 

Az-Zarkasyi  Burhanuddin  Muhammad  Abdullah.  (1988).  Al-Burhan  fi?ulumil  Quran.

Beirut Darul Fikr.

 

Az-Zarqani  Muhamad  Abdul  Azim.  (1988).  Al-Burhan  fi  ?ulumil  Quran.  Beirut:  Darul Fikr.

 

Brymen, A.   & Cramer, D.   (1999). Quantitative data analysis with SPSS Release 8 for Windows:  A 

guide for social scientists. London: Routledge.

 

Cates,   W.M.   (1990).     Panduan   amali   untuk   penyelidikan   pendidikan.   Terjemahan 

Syaharom Abdullah. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Chua Yan Piaw. (2006). Kaedah dan statistik penyelidikan. Malaysia: Mc. Graw Hill Sdn Bhd.

 

Cohen,  L,  Manion,  L &  Morrison,  K.  (2000).  Research  methods  in  education.  London 

Routledge Falmer

 

Cole, P.G. & Chan, L.K.S. (1994). Teaching principles and practice. Australia: Printice Hall.

 

Darul   Quran.   (2005).   Kurikulum   Diploma   Tahfiz   Al-Quran   Darul   Quran   JAKIM. 

Bahagian Kurikulum Darul Quran.

 

Darul Quran (2006a). Sejarah Darul Quran. Bahagian Perhubungan Darul  Quran JAKIM Darul   Quran.   

(2006b).   Laporan   Keputusan   Peperiksaan   MTQN   2006.   Bahagian

Peperiksaan Darul Quran.

 

Darul Quran. (2007a). Kertas Kerja Persidangan Pengetua-Pengetua Maahad Tahfiz  Al- Quran  Negeri  

Peringkat  Kebangsaan  Kali  ke-5.  27-29  Ogos  2007.  Hotel  Vistana Kuantan.

 

Darul  Quran  (2007c).    Data  Pensyarah  Tahfiz  Darul  Quran  dan  MTQN.  Bahagian

Sumber Manusia. Darul Quran JAKIM.

 

Darul  Quran.  (2008).  Laporan  Keputusan  Peperiksaan  Darul  Quran  dan  MTQ  2008.

Bahagian Peperiksaan Darul Quran.

 

Esah   Sulaiman.   (2003).   Asas   pedagogi.   Johor   Bahru:  Penerbit   UniversitiTeknologi 

Malaysia.

 

Fraenkel, J.R. & Wallen, N. E. (1993).  How to design an evaluate research in education.

New York: Mc Graw Hill.

 

Gall,  J.P;  Gall,  M.D  &  Borg,  W.R.  (2005).  Applying  educational  research  a  practical 

guide. Boston: Allyn and Bacon.

 

Hadis.com

 

Hidayah, R. (2012). Pengaruh Tingkat Problematika Terhadap Keberhasilan Menghafal Al-Quran   Santri 

  Pondok   Pasentren   Al-Hikmah   Tugurejo   Tugu   Semarang. Semarang: Institut Agama Islam 

Negeri Walosongo.

 

Hikmiyah, N. (2015). Metode Pembelajaran Tahfiz Al-Quran Di Griya Al-Quran. Jalan Cisadane 36 

Surabaya. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

 

Hilmi  bin  Ismail.  (2010).  Pengalaman  Solat  fardu  Di  Kalangan  Mahasiswa  Di  TATI 

University College (TATIUC), Kemaman Terengganu. Kertas   Projek Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi 

Pengajian Islam Universiti Malaya K.L

 

Ibnu Khaldun.  (2000). Muqaddimah Ibnu Khaldun.  Terj.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ibnu Sahnun. (1955). Adab al-mua?allimin. Kaherah:  Dar Ehya? al-Kutub al- ?Arabiyyah.

 

Ismail   Masyuri   al-Hafiz.   1993.   Fadhilat   membaca   dan   menghafal   al-Quran   serta 

panduan menghafalnya. Kuala Lumpur: Syarikat Nurul Has.

 

Jamaah Min Al-Ikhtisasin. (1978). Kaifa nulqi darsak. Beirut: Dar Maktabah al-Ha. 

 

Jabatan Agama Islam Perak (JAIPK) (2009). Kertas Kerja Penubuhan Pendidikan Tahfiz

Sekolah – sekolah Agama Negeri Perak 2008. Bahagian Pendidikan (JAIPK).

 

Kamus Dewan Edisi keempat. (2015). Dewan Pustaka: Kuala Lumpur.

 

 

Darul Quran (2007b). Kaedah hafazan al-Quran. Selangor. Medan Hikmah Sdn.Bhd

 

Khairul  Anuar  Mohamad.  (2016).  Sistem  Kawalan  Huffaz.  Kertas  Kerja  symposium

Tahfiz Al- Quran Peringkat Antarabangsa.

 

Khalil Al Khattan Manna”. (1973). Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an. Terj. Mudzakir AS. Bogor: Pustaka 

Litera Antar Nusa.

 

Kline, R. B.  (2005). Principle and Practice of structural equation modeling. New York: Guilford.

 

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W.   (1970). Determining sample size for research activities.

Educational and Psychological Measurement, 30: 608-619.

 

MardhiahYahaya.  (2016).  Perlaksanaan  Modul  Pengajaran  Tahfiz  Modul  Quranik  Di MRSM   Ulul   

Albab.   Kertas   Kerja   symposium   Tahfiz   Al-Quran   Peringkat Antarabangsa.

 

Misnan Jemali & Ahmad Sadadi Hafidz. (2003). Hubungan antara kaedah menghafaz al- Quran dengan 

pencapaian Kursus Tahfiz wa al-Qiraat pelajar semester empat dan lima di Maahad Tahfiz wal Quraat 

di Perak.

 

Seminar  Kaedah     Pengajaran     Tahfiz     al-Quran     Peringkat     Kebangsaan.   Kolej.

Universiti Islam Malaysia.

 

Mohamad Marzuqi Abd Rahim. (2008). Pengajaran Mata Pelajaran Hafazan Al- Quran: Suatu Kajian Maahad 

Tahfiz Al-Quran Zon Tengah. Kertas Projek Sarjana: Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia: 

Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Mohd   Aderi   Che   Noh.   (2008).   Hubungan   antara   amalan   pengajaran   guru   dan 

pencapaian tilawah al-Quran murid tingkatan dua di Malaysia. Tesis Dr. Falsafah. Universiti Putra 

Malaysia.

 

Mohd    Farouq Mohd Ar-Raiy. (1427H). At-Tariqah al-?amaliyyah lita?allumi wa ta?alim al-Quran  

hifzan  wa  tilawatan  bittajwid  wal  itqan.  Jeddah:  Syirkah  al-Madinatul Munawwarah litaba?ah 

wan-nasyr.

 

Mohd.  Majid Konting.  (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

Mohd  Nor  Mansor.   (2001).  Kertas  Kerja  Penubuhan  Maahad  Tahfiz  al-Quran  Negeri Perak.

 

Mohd Yusuf Ahmad.   (2004). Sejarah dan kaedah pendidikan Al-Quran. Kuala Lumpur ersiti Malaya.

 

Muhammad  Muhsin  Syeikh  Ahmad.  (1994).  Al-Quran  dan  cara-cara  menghafaz.  Shah

Alam: Perpustakaan Darul Quran.

 

Murad, Khuram.  (1991). Way to the Quran. Kuala Lumpur: Islamic Foundation. 

 

Munawwir & Ahmad Warson.  (2002). Al - Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya:

Pustaka Progressif.

 

Norasmah  Othman.  (2001).  Keberkesanan  program  keusahawanan  remaja  di  sekolah menengah. 

Tesis Dr. Falsafah. Universiti Putera Malaysia.

 

Noraini Idris. (2010). Penyelidikan Dalam Pendidikan Kuala Lumpur. Mc Graw Hill Snd.

Bhd.

 

Nunally,  J.  C.  (1978).   Psycometric     theory.     New     York:     Mc.   Graw  Hill  Book 

Company.

 

Robson, Collin. (1998). Real world research.  UK:   Blackwell   Publisher   Itd. Shahin, Abdul   

Sobur. (1995). Tarikhul Quran. Kaherah: Matba?ah As-Sa?adah. Shalaby, Ahmad (1954). History of 

muslim education.  Beirut:    Dar al-Kashaf.

 

Sekaran, U. (1992). Research methods for business: A skill building approach. Ed.   Ke2 New York: 

Wiley & Sons, Inc.

 

Sedek   Ariffin. (2016). Kaedah Hafazan Al-Quran Deobandy Di Malaysia: Satu Analsis.

Kertas Kerja Simposium Tahfiz Al-Quran Peringkat Antarabangsa.

 

Subhi  Salleh  (1978).  Kajian  al-Quran.  Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan  Pustaka Syarifah.

 

Alawiyah Alsagof. (1994). Ilmu pendidikan pedagogi.  Kuala   Lumpur: Heinemann Asia.

 

Syed  Ahmad  Tarmizi  Syed  Omar,  Khairul  Anuar  Muhammad  &  Mohd  Zohdi  Mohd Amin.  (2003).  

Tahfiz  al-Quran:  Sejarah  dan  perkembangannya.  Seminar  Kaedah Pengajaran  dan  Tahfiz  

al-Quran  Peringkat  Kebangsaan  Kolej  Universiti  Islam Malaysia.

 

Tamuri Ab. Halim. (2006). Model  Guru Pendidikan Islam: Konsep 5 min. Kertas  Kerja dalam Seminar 

Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam. Bilik Senat, Bangunan

niversiti Kebangsaan Malaysia. 

 

Umari  Akram  Dhiya?.  (1989).  At-ta?lim  fi  ?asri  as-seerah  wa  ar-rashidin.  ?Amman.

Muassasat Ali Bait.

 

Wan Muhammad   Abdul Aziz. (1995). Ke arah penyelarasan sistem pengajian tahfiz   al - Quran di 

Malaysia.   Jurnal Institut Pengajian Tahfiz al-Quran Bil 1.1-8.

 

Wiersma, W. (2000). Research methods in education: An introduction. Boston: Allyn & Bacon.

 

Zawawi  Ismail.  (2008).  Penilaian  Pelaksanaan  Kurikulum  Kemahiran  Bertutur  Bahasa Arab  

Komunikasi  Di  Sekolah-Sekolah  Menengah  Kebangsaan  Agama.  Tesis  Dr.

Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)