UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :QA Mathematics
Main Author :Muhamad Imran Razali
Title :Kesan penggunaan kaedah demonstrasi VLOG terhadap pembelajaran elemen reka bentuk garisan dalam kalangan pelajar diploma
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif
Year of Publication :2020
Notes :pedagogi
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan untuk menilai kesan penggunaan kaedah demonstrasi vlog dalam pembelajaran   elemen  reka  bentuk  garisan  dalam  kalangan  pelajar  diploma  UPSI. Kajian ini dilaksanakan  melalui pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk kumpulan kawalan ujian pra-pasca eksperimen  sebenar. Sampel kajian terdiri daripada 42 pelajar diploma yang dipilih melalui pensampelan rawak  mudah. Mereka dibahagikan kepada satu kumpulan kawalan dan satu kumpulan rawatan yang menggunakan  kaedah lakaran konvensional   dan   kaedah   demonstrasi   vlog,   masing-masing.   Satu   soal    selidik digunakan sebagai instrumen kajian untuk mengumpul data kuantitatif mengenai kesan  penggunaan kaedah demonstrasi vlog terhadap prestasi pembelajaran pelajar dan minat mereka  dalam   menggunakan  kaedah  berkenaan.  Ujian  visual  juga  dijalankan  untuk mengukur  prestasi  pelajar   dalam  pembelajaran  elemen  reka  bentuk  garisan.  Data dianalisis  secara  perbandingan   berdasarkan  ujian-t  tidak  bersandar  dengan  perisian SPSS (versi 25.0). Dapatan menunjukkan  terdapat perbezaan yang signifikan dalam min  skor  prestasi  antara  kumpulan  rawatan  (M=13.24,   SD=3.04)  dan  kumpulan kawalan  (M=11.38,  SD=2.80),  t(40)=2.056,  p=.046.  Kesimpulannya,   pembelajaran elemen reka bentuk garisan melalui kaedah demonstrasi vlog adalah lebih berkesan dari  kaedah pembelajaran konvensional. Dapatan yang memberangsangkan ini mempunyai beberapa implikasi  praktikal terhadap amalan pengajaran di mana para pensyarah atau pengajar  boleh  menggunakan   kaedah  demonstrasi  vlog  untuk  mempertingkatkan prestasi  pembelajaran  pelajar  dan  minat   mereka  dalam  pembelajaran  seni  dan  reka bentuk.  

References

Abdul Latip. (2018). Teori Kognitif Multimedia Pembelajaran Mayer dan Moreno 2003.

Retrieved on October 6, 2019 from 

https://www.kompasiana.com/altip/5a90a080cbe5237978751a92/teori-kognitif- 

multimedia-pembelajaran-mayer-dan-moreno-2003

 

Abdul Jalil Ali, Abdul Ghani Abdullah, & Isrihan Mohamed. (2019). Amalan Pengupayaan Dan   Autonomi 

  Guru   Dalam   Pembelajaran   dan   Pemudahcaraan   Abad   Ke

21. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 6(1), 49-58.

 

Abdullah,  Mohd  &  Wei,  Leow.  (2017).  Kesahan  dan  kebolehpercayaan  instrumen penilaian  

kendiri  pembelajaran  geometri  tingkatan  satu.  Malaysian  Journal  of Learning and Instruction, 

14, 211-265. 10.32890/mjli2017.14.1.9.

 

Acar, A.B. (2014). Do Intrinsic and Extrinsic Motivation Factors Differ for Generation X and 

Generation Y? International Journal of Business & Social Science, 5(5), 12- 20.

 

Ahmad Hanizar Abdul Halim. (2007). Kesan Pembelajaran Menggunakan Perisian SSMS Sekolah  Bestari  

Berbanding  Pengajaran  Dan  Pembelajaran  Secara  Tradisional Dalam Fizik. Tesis Master, 

Universiti Sains Malaysia.

 

Ai. (2017). 5 Vlogger Tempatan Tengah “Up” Yang Kami Tak Kering Gusi. Retrieved on October 6, 2019 

from https://ohbulan.com/5-vlogger-tempatan-tengah-yang-buat- 

kami-tak-kering-gusi-last-tu-paling-kelakar/

 

Ainun Rahmah Ibrahim., Zamri Mahamod, W.M.R. (2017). Pembelajaran Abad ke-21 dan pengaruhnya  

terhadap  sikap,  motivasi  dan  pencapaian  bahasa  melayu  pelajar sekolah menengah. Malay 

Language Education Journal – MyLEJ, 7(2), 77-88.

 

Airen Ahmad. (2017). Kerangka Konseptual Kajian. Retrieved on October 6, 2019 from 

https://www.slideshare.net/airenahmad/kerangka-konseptual-kajian

 

Alfa Rosyid Abdullah. (2018). Vlog sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Untuk Mengembangkan 

Kemampuan Berbahasa Peserta Didik. Seminar Nasional KBSP V 2018, 310-312.

 

Al-Azmi Bakar, Maarof Idris & Gunaseelan Munusamy. (2016). Kajian persepsi generasi Y  terhadap  

ketua:  kajian  ke  atas  kumpulan  pengurusan  dan  profesional  di Kementerian  Pembangunan  

Wanita,  Keluarga  dan  Masyarakat  (KPWKM)  dan agensi. Journal of Techno-Social. (8)1-21.

 

Analytics   Cloud.   (2016).   Marketers   shouldn’t   hang   their   hats   on   generational 

segmentation.          Retrieved          on          October          6,          2019          

from

https://twitter.com/analyticscloud/status/753393595076390912

 

Anna  Divinsky.  (2013).  Elements  of  Art  –  Line.  Retrieved  on  October  30,  2020  from

https://www.youtube.com/watch?v=po3EFoQ9MyU

 

Azmi, Badrul & Rosli, Muhamad Farizuan & Effendi, M. S. M. & Shuaib, Norshah. (2014).

Sejarah Dan Apresiasi Senilukis dan Senireka. Penerbit Universiti Malaysia Perlis.

 

Badrul Hisham Alang Osman. (2017). Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad Ke-21 Dalam   Kalangan   

Pensyarah   Institut   Pendidikan   Guru   Kampus   Ipoh. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 10.

 

Azzren   Kamal.   (2016).   Apa   itu   Blog.   Retrieved   on   September   29,   (2020)   from 

http://azzrenkamal.blogspot.com/2016/05/apa-itu-blog.html

 

Bernama,  (Januari,  2019).  Pengguna  Internet  di  Malaysia  Semakin  Cenderung  Guna Aplikasi 

Video dalam Talian dan Panggilan Suara. Retrieved on October 6, 2019 from  

https://www.kkmm.gov.my/index.php/en/public/latest-news/14449-bernama

-11-jan-2019-pengguna-internet-di-malaysia-semakin-cenderung-guna-aplikasi- 

video-dalam-talian-dan-panggilan-suara

 

Cahaya    Hayyat.    (2016).    Eksperimental.    Retrieved    on    March    4,    2020    from 

https://www.slideshare.net/cahayahayyat/eksperimental

 

Bolton, R.N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., Komarova 

Loureiro, Y. et al. (2013). Understanding Generation Y and Their Use of  Social  Media:  A  Review  

and  Research  Agenda.  (L.  Aksoy,  Ed.).  Journal  of Service Management, 24(3), 245–267.

 

Darlene. (2018). How to Shade with Pencils for Beginners. Retrieved on October 1, 2020 from 

https://www.youtube.com/watch?v=-WR-FyUQc6I&t=332s

 

Don Topscott. (1999). Growing up digital: the rise of the net generations. Education and 

Information Technologies, 4(2), 203-205.

 

Dzikri Azqiya. (2019). Pengertian Tentang Vlog. Retrieved on September 29, 2020 from 

https://www.leskompi.com/apa-itu-vlog/

 

Elemen     Asas     Lukisan.     (2016).     Retrieved     on     October     6,     2019     from 

http://psv3.blogspot.com/p/elemen-asas-lukisan.html

 

Fais  Al-Fatih.  (2014).  Teori  Kognitif  Pembelajaran  Multimedia  (Cognitive  Theory  of 

Multimedia).          Retrieved          on          October          6,          2019          

from https://faisalfatih.wordpress.com/2014/12/14/teori-kognitif-pembelajaran-

multimedia-cognitive-theory-of-multimedia-learning/

 

Fatimah  Ismail  &  Normah  Zakaria.  (2016)  Kemahiran  menvisualisasi  ruang  dalam kalangan 

pelajar bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Online Journal for TVET Practitioners, 1(1), 

55-66.

 

Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif. (FSKIK). Retrieved on October 6, 2019 from 

http://fskik.upsi.edu.my/

 

Fauziah, W., Yusoff, W. & Kian, T.S. (2013). Generation Differences in Work Motivation: From   

Developing   Country   Perspective.   International   Journal   of   Economy, Management and Social 

Science, 2(4), 97-103.

 

Florina Wong. (2014) Topik 9 Penskoran Pentaksiran. Retrieved on March 4, 2020 from 

http://tesl5florina.blogspot.com/2014/04/topik-9-penskoran-pentaksiran.html

 

Gardner, H. (2007). Frames of mind: Theory of multiple intelligences. New York: Basic Books Inc.

 

Gobind Singh Deo. (2019). Pelan Strategik KKMM 2019-2023 Diperkenal. Retrieved on October 6, 2019 

from https://www.utusan.com.my/berita/nasional/pelan-strategik- kkmm-2019-2023-diperkenal-1.824143

 

Haslina  Lina.  (2011).  Keberkesanan  Penggunaan  Youtube  Dalam  Pengajaran  Dan Pembelajaran.    

      Retrieved          on          October          6,          2019          from 

https://www.scribd.com/doc/79176528/Keberkesanan-Penggunaan-Youtube- 

Dalam-Pengajaran-Dan-Pembelajaran

 

Hassan,  I.  (2003).  Pendidikan  Seni  untuk  Maktab  &  Universiti.  Kuala  Lumpur:  PTS 

Publication & Distributors Sdn Bhd.

 

Hayati Ismail. (2018). Pembelajaran abad ke-21: Harapan, realiti dan cabaran. Retrieved on October 

6, 2019 from https://www.utusan.com.my/rencana/utama/pembelajaran-abad-ke-21-harapan- 

realiti-dan-cabaran-1.590819

 

Hazwani Nordin & Dalbir Singh. (2018). E-Pembelajaran Di Institusi Pengajian Tinggi Dari  

Perspektif  Generasi  Y  Dan  Budaya  (E-Learning  in  Institute  of  Higher Education from the 

Perspective of Generation Y and Culture). Asean Journal of Teaching and Learning in Higher 

Education (AJTLHE), 8(2), 16-34.

 

Inda  Yatmi.  (2018).  Pengaruh  Vlog  Pembelajaran  terhadap  Peningkatan  Hasil  Belajar Beserta 

Dididk SMK Zaman Now. Jurnal Pendidikan Sains, 6(56).

 

Iryanti,   V.E.,   &   Jazuli,   M.   (2001).   Mempertimbangkan   Konsep   Pendidikan   Seni 

(Considering the Concept of Art Education). Harmonia: Journal of Arts Research

and Education, 2(2).

 

Nor Sakinah. (2015). Keberkesanan komik dalam pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah

Menengah. Masters thesis, University of Malaya.

 

Izzah  Maulidah.  (2017).  Vlog:  The  Mean  to  Improve  Students'  Speaking  Ability. In 

International  Conference  on  English  Language  Teaching  (ICONELT  2017). Atlantis Press.

 

Jamurani Muthusamy. (2016). Keberkesanan kaedah demonstrasi video dalam pengajaran dan  

pembelajaran  bagi  modul  pendawaian  elektrik  tiga  fasa. Journal  of  ICT  in Education 

(JICTIE), 3(1), 34-54.

 

John. D. S. (2014). How Video Blogging is Changing the Media Industry. Retrieved on October  6,  

2019  from  https://www.dw.com/en/how-video-blogging-is-changing- the-media-industry/a-18044724

 

Johanes Bulot. (2015). Analisis Karya Pelajar Berdasarkan Unsur Seni Garisan. Retrieved on October 

6, 2019 from http://jabatansenivisualmuzik.blogspot.com/2015/03/analisis-karya-pelajar- 

berdasarkan.html

 

Junior, D. (2015). Malaysia Social Media Statistic 2014. Retrieved on October 6, 2019 from

http://blog.malaysiaasia.my/2015/03/malaysia-social-media-statistics2014.html “Malaysia number of 

Facebook users 2019”.

 

Kamaruzaman, M., Jamila, S. S., Imam, S., Singh, G., Singh, B., Edaris, A. B., & Lee, A.

K.   (2013).   Kajian   Keberkesanan   Program   Kelayakan   Profesional   Pemimpin Pendidikan  

Kebangsaan  (NPQEL)  Mod  Baharu  2011.  In: Prosiding  Seminar Nasional  Pengurusan  dan  

Kepimpinan  Pendidikan  Ke-19  2012 (pp.  247-268). Institut Aminuddin Baki.

 

Karim Harun, Saadiah Maalip, Maslida Yusof & Kartini Abd Wahab. (2017). Mendepani Generasi Z Dalam 

Pengajian Bahasa Melayu. Generasi Z dan Warisan Budaya. Seminar  Bahasa,  Sastera  dan  Budaya  

Melayu:  Transformasi  Pengajian Melayu Dalam Era Generasi Z. 48-52

 

Kementerian   Komunikasi   dan   Multimedia   (2013).   Dasar   Industri   Kreatif   Negara. 

Retrieved on October 6, 2019 from https://www.kkmm.gov.my/pdf/Dasar/dikn.pdf

 

Kementerian  Komunikasi  Dan  Multimedia  (2019).  Pelan  Strategik  KKMM  2019-2023.

Retrieved on October 6, 2019 from https://www.kkmm.gov.my/pdf/PS%20KKMM-2019-2023.pdf

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia  (2013).  Pelan  Pembangunan  Pendidikan  Malaysia 2013-2025:   

Pendidikan   Prasekolah   Hingga   Lepas   Menengah.   Kementerian

Pendidikan Malaysia.

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia.  (2013).  Pelan  Pembangunan  Pendidikan  Malaysia 2013 - 2025. 

Retrieved on October 6, 2019 from 

https://www.moe.gov.my/images/dasarkpm/PPP/Preliminary-Blueprint-BM.pdf

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia.  (2015).  Pelan  Pembangunan  Pendidikan  Malaysia (Pengajian 

Tinggi) 2015-2025. Retrieved on October 6, 2019 from 

https://www.moe.gov.my/menumedia/media-cetak/penerbitan/pppm-2015-2025- 

pt/1382-3-malaysia-education-blueprint-2015-2025-higher-education/file

 

Khatyaiman.   (2018).   Blog   vs   Vlog.   Retrieved   on   September   29,   2020   from 

http://www.khatyaiman.com/2018/01/blog-vs-vlog.html

 

Teori  Kognitif  Multimedia  Pembelajaran  (2018).  Retrieved  on  October  1,  2020  from 

http://landasanteknologipendidikan.blogspot.com/2018/10/teori-kognitif- 

multimedia-pembelajaran.html

 

Laporan     Tahunan     UPSI     (2016).     Retrieved     on     October     6,     2019     from 

https://www.parlimen.gov.my/ipms/eps/2017-11-29/ST.142.2017%20-

%20Laporan%20Tahunan%20UPSI%202016-FINAL.pdf

 

Lee,  M.  F.,  &  Muhammad  Sukri  Saud.  (2008). Pendekatan  pembelajaran  berteraskan visualisasi 

  bagi   lukisan   kejuruteraan   dalam   topik   pandangan   tambahan berasaskan kognitif visual. 

Universiti Teknologi Malaysia.

 

Lidiyatul Izzah & Muhamad Sofian Hadi (2018). Pembelajaran Introduction to Linguistics Melalui 

Vlog. In: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan. 1(1).

 

Liyana Akmal. (2011). Jom Kita Belajar Shading Dalam Melukis. Retrieved on October 6, 2019     from 

    http://liyanakmal.blogspot.com/2011/04/jom-kita-belajar-shading- dalam-melukis.html

 

Madar,  A.  R.,  &  Buntat,  Y.  (2009).  Keupayaan  Visualisasi  Dan  Daya  Kognitif  Pelajar 

Melalui Perisian Multimedia. Batu Pahat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

 

Maizira  Abdul  Majid,  Nur  Yuhanis  Nasir,  Nor  Azlin  Hamidon  &  Mohammad  Nazzri Ahmad. 

(2017). Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran Kesenian Melayu Dalam Era Generasi Z. Generasi Z dan 

Warisan Budaya. Seminar Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu: Transformasi Pengajian Melayu Dalam Era 

Generasi Z. 40-47.

 

Malaysian   Qualifications   Agency.   (2015).   Programme   Standards   Art   and   Design. 

Retrieved on October 6, 2019 from http://www2.mqa.gov.my/QAD/en/types3.cfm

 

Mashitoh,  Ismail. (2013). Kesan  tret  personaliti  terhadap  prestasi  kerja  dikalangan

warga kerja Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA - FASS Final Project   (Psychology). Faculty   of   Applied   Social   Sciences,   Open   University

Malaysia.

Mawar  Safei.  (2017).  Kesusasteraan  Melayu  Dalam  Era  Generasi  Z.  Generasi  Z  dan Warisan  

Budaya.  Seminar  Bahasa,  Sastera  dan  Budaya  Melayu:  Transformasi Pengajian Melayu Dalam Era 

Generasi Z. 8-12.

 

Mayer,  R.E.  (2002),  Cognitive  Theory  and  the  Design  of  Multimedia  Instruction:  An 

Example   of   the   Two-Way   Street   Between   Cognition   and   Instruction.   New Directions 

for Teaching and Learning, 2002(89), 55–71. doi:10.1002/tl.47.

 

Mayer, R.E., & Moreno, R. (2003). Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning. 

Educational Psychologist, 38, 43-52.

Megan Kennedy. (2019). How To Use the 7 Principles of Art and Design in Photography Retrieved  on  

March  4,  2020  from  https://expertphotography.com/principles-of- design-photography.

 

Mohd. Noorhadi Mohd. Yusof & Zurinah Tahir. (2018). Kepentingan penggunaan media sosial  teknologi  

maklumat  dalam  pendidikan  IPTA.  e-Bangi:  Journal  of  Social Sciences and Humanities, 12(3), 

318-327.

 

Mohd Syukri Omar. (2012). Hatching, cross-hatching dan shading.  Retrieved on October 6,   2019   

from   http://kiddcanvas.blogspot.com/2012/01/hatching-cross-hatching- dan-shading.html

 

Mohd  Yuszaidy  Yusoff,  Muammar  Ghaddafi  Hanafiah,  Yusmilayati  Yunos  &  Muhd Norizam  Jamian  

(2017).  Generasi  Z  dan  Warisan  Budaya.  Seminar  Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu: 

Transformasi Pengajian Melayu Dalam Era Generasi Z. 22-27.

 

Mohammad Shatar (2017). Amanat Naib Canselor 2017. Retrieved on October 6, 2019 from 

http://bpq.upsi.edu.my/download/Slide_Amanat_NC_2017.pdf

 

Muhamad Faisal Ashaari & Noor Hafizah Jujaji. (2018). Pengaruh Vlog Dakwah Terhadap Kognitif dan 

Afektif Remaja di putrajaya. Al-Hikmah, 10(1), 16-33.

 

Nurhamizah Misuan & Masithah Jasman. (2017). Student Guideline for Color Theory – Keberkesanan 

Template Pemudahcara Roda Warna. In: Open Conference Systems (OCS), e-Proceedings iCompEx17 

Academic Paper.

 

Nabila Yasmin Razib. (Feb 2019). Malaysia, 5 teratas layari media sosial. Retrieved on October  6,  

2019  from  https://www.utusan.com.my/bisnes/ekonomi/malaysia-5-

teratas-layari-media-sosial-1.833240

 

Norhaniza Taharuddin. (2015). Lukisan & Penyuburan Diri, Teknik Hatching. Retrieved on  October  6, 

 2019  from  https://www.slideshare.net/norhanizataharuddin/psv- 

3123-lukisan-penyuburan-diri-teknik-hatching-by-norhaniza-bt-tahar

 

Nor Hasliza Mohamed.  (2012).  Penglibatan Pelajar Dalam Pembelajaran Koperatif di Sekolah   

Menengah   Vokasional.   Tesis   Master.   Universiti   Tun   Hussein   Onn Malaysia.

 

Nur Hanani Hussin & Ab Halim Tamuri (2017). Kepercayaan Isi Kandungan Pengajaran Ibadat Dalam 

Kalangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, 4, 78-89.

 

Nome Nozwir. (2019). Generasi-generasi di Malaysia. Retrieved on October 6, 2019 from 

https://writeandbrave.com/generasi-generasi-di-malaysia/

 

Noor Erma Abu & Eu Kwan Leong. (2017). Hubungan antara sikap, minat, pengajaran guru   dan   

pengaruh   rakan   sebaya   terhadap   pencapaian   matematik   tambahan tingkatan 4. JuKu: Jurnal 

Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 2(1), 1-10.

 

Noor Hasnoor Mohamad Nor. (2017). Fenomena Kebahasaan Generasi Z: Antara Realiti dan  Cabaran.  

Generasi  Z  dan  Warisan  Budaya.  Seminar  Bahasa,  Sastera  dan Budaya Melayu: Transformasi 

Pengajian Melayu Dalam Era Generasi Z. 53-57.

 

Novita Lestari. (2019). Improving the Speaking Skill by Vlog (video blog) as Learning Media: The 

EFL Students Perspective. International Journal of Academic Research in business and Social 

Sciences, 9(1).

 

Priana,  R.Y.S.  (2017).  Pemanfaatan  Vlog  Sebagai  Media  Pembelajaran  Teritegrasi Tekhnologi 

Informasi. In: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP (Vol. 1, No. 2).

 

Penilaian  Dalam  Pendidikan  Seni  Visual.  (2009).  Retrieved  on  October  1,  2020  from 

http://psv07kdri.blogspot.com/2009/10/penilaian-dalam-pendidikan-seni- visual.html#!/tcmbck

 

Prieto,  G.A.  dan  Velasco,  A.  D.  (2004).  Training  Visualization  Ability  by  Technical 

Drawing. Journal for Geometry and Graphics, 8(1), 107-115.

 

Qhairunnisa  Aziz.  (2015). Ilustrasi  Dalam  Buku  Teks  Bahasa  Malaysia  Tahun  Dua Sepanjang 

Tahun 1974-1984.Masters Thesis, Universiti Sains Malaysia.

 

Ratna Tan. (2018). Persampelan Rawak Mudah dan Sistematik. Retrieved on October 1, 2020  from  

https://docplayer.info/73038974-Abstrak-persampelan-tersebut-yang-

melibatkan-persampelan-rawak-mudah-dan-sistematik.html

 

Radin, M. & Yasin, M.A.M.Z. (2018). Perlaksanaan Pendidikan Abad Ke-21 di Malaysia:

Satu Tinjauan Awal. Sains Humanika, 10, 3 – 2.

 

Rosmawati. (2011). Jenis Analisis Data – Statistik Deskriktif. Retrieved on October 6, 2019 from    

    https://rosma212.wordpress.com/2011/04/18/jenis-analisis-data-statistik- deskriptif/

 

Ryan Ferdian. (2018). Menjadi Blogger atau Vloger adalah Pilihan Individu. Retrieved on October     

      6,           2019           from           https://www.kompasiana.com/ryan- 

ferdian/5af43203ab12ae130148c4a4/menjadi-blogger-atau-vloger-adalah-pilihan- individu

 

Said, C.S., Umar, I., Muniandy, B. & Desa, S. (2015). Aplikasi Teknologi Multimedia dalam  

Pembelajaran  Sains  Biologi:  Kesan  Terhadap  Pelajar  Berbeza  Tahap Keupayaan Spatial. Journal 

of ICT in Education, 2, 15-25.

 

Sarah Crowther. (2018) Assessing A Drawing Rubric. Retrieved on October 6, 2019 from

https://theartyteacher.com/downloads/assessing-drawing-rubric.

 

Shoo Rayner. (2012). How to do Shading and Cross-hatching Retrieved on October 1, 2020 from 

https://www.youtube.com/watch?v=JE_lQVixR9Q

 

Senarai Keseluruhan Program Pengajian berserta Syarat kelayakan mengikut Program yang  ditawarkan  

oleh  UPSI.     (2019).  Retrieved  on  October  6,  2019  from 

https://afterschool.my/bm/berita/senarai-keseluruhan-program-pengajian-berserta- 

syarat-kelayakan-mengikut-program-yang-ditawarkan-oleh-upsi

 

Siti  Aisyah.  (2017).  Video  Blog  Sebagai  Media  Representasi  Diri  Vlogger  di  Kota 

Makassar. Tesis Master, Universiti Hasanuddin Makassar.

 

Siti Ezaleila & Azizah Hamzah. (2010). Media Sosial: Tinjauan Terhadap Laman Jaringan Sosial Dalam 

Talian Tempatan. Jurnal Pengajian Media Malaysia, 12(2), 37-52.

 

Siti Norsyahida Mohd Rashid. (2016). Bahasa Sindiran Dalam Ujaran Video Blog. Tesis Master, 

Universiti Putra Malaysia.

 

Siti  Rokiah  Ab  Rahman  &  Fadzli  Adam  (2015).  Kredibiliti  Youtube  sebagai  medium 

pembelajaran    agama    dalam    peradaban    Islam    Kontemporari. In:    Malaysia Proceedings 

of ICIC2015, 6-7 September.

 

Sumarni    Lapammu, and Zamri    Mahamod, (2018). Tahap    pengetahuan,    sikap    dan kesediaan  

pelajar  tingkatan  4  terhadap  penggunaan  pembelajaran  persekitaran maya VLE Frog dalam 

pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa

Melayu (MyLEJ), 8(1), 53-62. ISSN 2180-4842

 

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, (2018). Internet Users Survey 2018.

Retrieved on October 6, 2019 from 

https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/files/55/55bf0ce3-8073-4d4f-b82e- 

cfe2eda8032f/files/assets/basic-html/page-1.html

 

Suruhanjaya  Komunikasi  dan  Multimedia  Malaysia,  (2018).   Internet  Users  Survey Infographic  

      2018.        Retrieved        on        October        6,        2019        from 

https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/Internet-Users- Survey-2018-(Infographic).pdf

 

Susanti,   Eka.   (2019).   PROJECT   BASED   LEARNING:   PEMANFAATAN   VLOG DALAM  PEMBELAJARAN 

SEJARAH  UNTUK  GENERASI  PRO  GADGET.

Sejarah  dan   Budaya  Jurnal  Sejarah  Budaya   dan  Pengajarannya.  13.   84-96. 

10.17977/um020v13i12019p084.

 

Syahmi       Sazli.       (2020).       Retrieved       on       September       29,       2020     

  from https://www.youtube.com/channel/UCqWKZzi070JAbB6Adlvn5Qg

 

Tamuri, A.H. & Hussin, N. (2017). Pendidikan Abad ke 21 Dalam Kepelbagaian Budaya: Cabaran dan 

Harapan. Seminar Pedagogi Antarabangsa ke-8 (PEDA8) IPG Ilmu Khas, Kuala Lumpur. 1-13.

 

Utusan  Online.  (2019).  Pelan  Strategik  KKMM  2019-2023  Diperkenal.  Retrieved  on October 6, 

2019 from https://www.utusan.com.my/berita/nasional/pelan-strategik- 

kkmm-2019-2023-diperkenal-1.824143

 

Visi,  Misi  dan  Objektif  Kementerian  Komunikasi  dan  Multimedia  Malaysia.  (n.d.). Retrieved  

on  October  6,  2019  from  https://www.kkmm.gov.my/index.php/info- 

korporat/pengenalan/visi-a-misi

 

Walijah  Ahmad  Jamburi.  (2010). Penghayatan  Ibadah  dalam  kalangan  pelajar  Islam: Kajian  di  

beberapa  buah  sekolah  menengah  kebangsaan   di  Petaling  Jaya, Selangor. Masters thesis, 

University of Malaya.

 

Wittrock, M. C. (1989). Educational psychology and the future of research in learning, instruction, 

 and  teaching.  In  M.  C.  Wittrock  &  F.  Farley  (Eds.), The  future  of educational 

psychology. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

 

Yenny Kusumo. (2019). Edu 5900 Reka Bentuk Eksperimen. Retrieved on March 4, 2020 from 

https://slideplayer.com/slide/14354809/

 

Yunus,  M.M.,  Nasir,  N.M.,  &  Samsudin,  N.H.  (2019).  Logo  Hari  Kebangsaan  2018: Analisis   

Teori   Seni   dan   Aplikasi   Komunikasi   Visual. Jurnal   Komunikasi:

Malaysian Journal of Communication, 35(2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)