UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :GV Recreation Leisure
Main Author :Nor Haslan Nor Zaman
Title :Instrumen penilaian kendiri modal insan dan persekitaran sekolah terhadap aktiviti kokurikulum di negeri Perak
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan
Year of Publication :2021
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  kesahan  dan  kebolehpercayaan  instrumen  soal selidik   Penilaian  Kendiri  Modal  Insan  dan  Penilaian  Kendiri  Persekitaran  Sekolah berdasarkan  aktiviti kokurikulum yang telah dijalankan selama enam bulan terhadap murid lelaki dan perempuan  berumur 13 tahun di negeri Perak. Kajian ini menggunakan reka bentuk  pra  eksperimental  kaedah   One  Group  Pre  Test-Post  Test.  Seramai  380  sampel kajian dipilih dengan menggunakan kaedah  sampel perkadaran, melibatkan sepuluh buah sekolah   yang   mewakili   lima   daerah   di   negeri    Perak.   Analisis   pair   sample   t-test menunjukkan  min  skor  pasca  keseluruhan  modal   insan  dan  persekitaran  sekolah  lebih tinggi berbanding ujian pra. Analisis One-Way ANCOVA pula  menunjukkan perbezaan min skor  modal  insan  dan  persekitaran  sekolah  dalam  skor  pasca   adalah  signifikan  dengan mengawal  kesan  kovariat  berdasarkan  jantina  dan  lokasi.  Manakala   Regresi  Berganda menunjukkan  aspek  dimensi  sosial,  dimensi  pembinaan  kendiri  dan  dimensi   fasiliti mempunyai pengaruh yang signifikan dengan modal insan. Kesimpulannya, persekitaran sekolah  dapat memberi pengaruh yang signifikan ke atas modal insan terhadap pelibatan murid-murid dalam  aktiviti kokurikulum. Implikasi daripada kajian ini dapat menghasilkan instrumen sebagai alat  pengujian, pengukuran dan  penilaian bagi mengenalpasti prestasi pencapaian modal insan.  

References

A. Samad, N. H., & Idris, M. S. (2017). Co-curricular importance in secondary school.

Educational Technology, 47747-47751.

 

Ab Aziz, A., Yusof, Z. M., Asma’Mokhtar, U., & Jambari, D. I. (2018).  Penerimagunaan sistem 

pengurusan dokumen dan rekod elektronik: protokol pembangunan instrumen dan   kesahan   kandungan   

menggunakan   nilai   ketetapan   kandungan.    Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management), 53.

 

Ab. Alim Abd Rahim (2004): Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum. Selangor: Penerbit Oxford Sdn. Bhd.

 

Abd Hakim Mohad, Ros Aiza Mohd Mokhtar, Aiedah Abdul Khalek, Jill Sarjit G. & Ahmad Tarmizi Talib. 

(2019). Penerapan elemen perpaduan nasional dalam program NGO di Sabah: satu tinjauan awal. Jurnal 

Perpaduan. Institut Kajian dan Latihan Integrasi  Nasional  Jabatan  Perpaduan  Negara  dan  

Integrasi  Nasional  (Jabatan Perdana Menteri).

 

Abd Rahman Ahmad. (2006), Pembangunan modal insan: apa dan kenapa perlu dalam konteks organisasi di 

Malaysia. Kedah:  Human Resources Academy, h. 12.

 

Abdifatah Ahmed Haji. (2016). Trend of hidden values and use of intellectual capital information: 

evidence from Malaysia. Accounting Research Journal, 29(1), 81-105.

 

Abdul  Rahman  Embong.  (2000).  Negara-bangsa:  Proses  dan  perbahasan.  Penerbit UKM: Bangi.

 

Abdul Rahman, Hussein Ahmad, Sufean Hussin, Simin, G., Mohammed Sani. (2014).

Analisis strategik: dasar pendidikan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Abdullah  Ahmad  Badawi.  (2007),  “Human  development:  The  engine  of  economic growth” dalam 

Abdullah Ahmad Badawi (ed.), Islam Hadhari approach: Towards a progressive Islamic civilisation, 

Putrajaya: JAKIM.

 

Abdullah  Sani  b.  Yahaya  (2005).  Mengurus  hal  ehwal  pelajar.  Kuala  Lumpur:  PTS 

Professional Publishing Sdn. Bhd.

 

Abdullah Sulong & Mawaddah Abdullah. (2010). Pengaruh media elektronik terhadap keruntuhan akhlak 

murid-murid. Skudai: Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

 

Abdullah, A., & Sharif, M. F. M. (2019). The concept of Islamic personality and spiritual 

development. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(9).

 

Abdullah, B. (2006). Membina Tamadun Menjulang Martabat Negara. Kertas Ucapan Perdana Menteri YAB 

Dato’Seri Abdullah Ahmad Badawi semasa membentangkan

Usul mengenai RMK-9, 2010.

 

Abdullah, M. A., & Tumeran, T. (2019). Menentukan kesahan dan kebolehpercayaan item  pentaksiran  

mata  pelajaran  rombak  rawat  sistem  klac  dengan  menggunakan Model Pengukuran Rasch. 

Politeknik & Kolej Komuniti. Journal of Social Sciences and Humanities, 4(1), 163-173.

 

Abdullah,    S.    (2008).     Kecerdasan    pelbagai-aplikasi    dalam    pengajaran    dan 

pembelajaran.  PTS Professional.

 

Abdullah, Z., Ismail, S. N., Shafee, S., Shaharom, M. S. N., & Ghani, M. F. A. (2019). Pengaruh  

pembelajaran  akademik  anak-anak  keluarga  fakir  miskin  di  sekolah- sekolah Selangor. JuPiDi: 

Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 6(2), 44-70.

 

Abu, N. E. B., & Eu, L. K. (2017). Hubungan antara sikap, minat, pengajaran guru dan pengaruh rakan 

sebaya terhadap pencapaian matematik tambahan tingkatan 4. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia 

Pasifik, 2(1), 1-10.

 

Abu, N. E. B., & Eu, L. K. (2017). Hubungan antara sikap, minat, pengajaran guru dan pengaruh rakan 

sebaya terhadap pencapaian matematik tambahan tingkatan 4. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia 

Pasifik, 2(1), 1-10.

 

Achari, N. S., & Esa, A. (2017). Extra-curricular activities lead to healthy social skills among 

students in Malaysia. Social Science, 47729-47731.

 

Adedeji, O. S., & Campbell, O., A. (2017). The Role of Higher Education in Human Capital         

Development         in         Nigeria.         Available         at         SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2380878.

 

Adnan   Kamis   (1988):   Nilai-nilai   murni   dalam   aktiviti   kokurikulum   pergerakan 

beruniform  ke  arah  menghasilkan  insan  yang  mantap  lagi  seimbang  menurut falsafah   KBSM.   

Kertas   kerja   seminar   nilai-nilai   murni   merentas   kurikulum bersepadu sekolah menengah. 

Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi.

 

Adnan, W. N., & Warman, S. (2017). Extra-curricular activities affect students to develop social 

skills. Leadership Management, 46034-46036.

 

Agostini, L., Nosella, A. & Filippini, R. (2017). Does intellectual capital allow improving 

innovation  performance?  A  quantitative  analysis  in  the  SME  context.  Journal  of 

Intellectual Capital, 18(2), 400-418.

 

Ahmad Esa (2005):   Perkasakan kokurikulum. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. 

Bhd.

 

Ahmad Esa, Mohd Khir Mohd Nor, Nawawi Jusoh, Norashidah Abd Rahman, & Zalinah Salehon. (2015). 

Citra Kokurikulum. (Penerbit UTHM, Ed.). Penerbit UTHM.

 

Ahmad Hashim. (2015). Panduan analisis data secara efisien. 1st ed. Selangor: Dubook Press Sdn. 

Bhd.

 

Ahmad  Mahdzan  Ayob  (1992).  Kaedah  penyelidikan  sosioekonomi.  2nd  ed.  Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Ahmad,  A.,  Rahman,  S.,  &  Amir,  R.  (2014).  Keberkesanan  Modul  IDEA-I  terhadap kemahiran 

daya tindak dan kemenjadian murid. Proceeding of  the Sosial  Science Research ICSSR 2014, Kota 

Kinabalu, Sabah, 685-697.

 

Ahmad, H. H., & Hamid, H. A. (2017). Pengurusan pembangunan konsep perpaduan dalam kalangan 

murid-murid sekolah menengah kebangsaan. Satu kajian di Klang, Selangor. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan 

Pendidikan, 2(4), 1-15.

 

Ahmad,  H.,  Ibrahim,  M.  F.,  &  Yusof,  N.  (2017).  Penjajaran  aktiviti  kokurikulum  di 

sekolah menengah kluster & kecemerlangan dan  universiti penyelidikan:  tinjauan awal. e-Academia 

Journal, 6(1).

 

Ahmad, M. I., Manaf, M. F. A., & Jaffar, M. N. (2019). Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen Model 

Keperluan Bahasa Arab untuk pelancongan Islam di Selangor. e- Jurnal Bahasa dan Linguistik (e-JBL), 

1(1), 48-63.

 

Ainun,  I. R.,  Zamri, M.,  & Wan Muna, W. M. (2017). Pembelajaran  abad ke-21 dan pengaruhnya  

terhadap  sikap,  motivasi  dan  pencapaian  bahasa  Melayu  pelajar sekolah menengah (21th century 

learning and the influence of attitude, motivation and  achievements  Malay  language  secondary 

school  student).  Jurnal  Pendidikan Bahasa Melayu, 7(2), 77-88.

 

Akhir, M. A. M., Wahab, M. N. A., & Ali, Z. M. (2017). Pengukuran dan penilaian tahap emosi    

pelajar    dalam    aktiviti    kokurikulum:    Permasalahan    dan    cadangan. International 

Journal of Humanities Technology and Civilization, 1, 2.

 

Akta  Pendidikan  1996  (Akta  550)  &  Peraturan-Peraturan  Terpilih.  Susunan  oleh Lembaga 

Penyelidikan Undang-Undang. Kuala Lumpur: International Law Books Services.

 

Akta Pendidikan 1996 [(Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997] 

http://www.ppk.kpm.my/

 

Akta Pendidikan, (1996). Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

 

Al-Ansari, A., Al-Harbi, F., Abdelaziz, W., & Abdelsalam, M. (2015). Factor affecting student  

participation  in  extra-curricular  activities:  A  comparison  between  two Middle Eastern dental 

schools. The Saudi Dental Journal.

 

Aldridge, J. M., Laugksch, R. C. & Fraser, B. J. (2006). School level environment and 

outcomes-based   education   in   South   Africa.   Journal   Learning   Environment Researchs, 9: 

23–147.

 

Aleng,  P.  A.  (2016). Transformasi  pendidikan  dan  pembangunan  modal  insan.  PTS Publications 

& Distributors Sdn Bhd.

 

Ali, S. K. S., Zahidi, M. A., Samad, R. S. A., & Wee, A. S. S. L. (2017). Faktor kekangan ibu bapa 

dan persekitaran sekolah dalam pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani

di sekolah rendah. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 2(2), 1-15.

 

Alias, M., Karim, A. A., & Iksan, Z. (2019). Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kemahiran  

menyelesaikan  masalah  untuk  murid  sekolah  menengah  berdasarkan Model   Pengukuran   Rasch   

(Validity   and   reliability   of   problem-solving   skill instrument for secondary school pupils 

based on Rasch Assessment Model). Jurnal Pendidikan Malaysia (Malaysian Journal of Education), 

44(1SI), 3-19.

 

Al-Tabany,  T.  I.  B.  (2017). Mendesain  model  pembelajaran  inovatif,  progresif,  dan 

konteksual. Prenada Media.

 

Amatan, M. A. & Han, C. G. K. (2019). Pengaruh persekitaran psikososial sekolah dan efikasi  

kendiri  guru  terhadap  amalan  pengajaran  dan  pembelajaran  abad  ke-21. International Journal 

of Education, Psychology and Counseling, Counseling, 4 (32), 301-331.

 

Amin, A. F. M., Amir, R., Rahman, S., & Lubis, M. A. (2017). Profile of self-identity amongst 

adolescents: A study in Johor. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and 

Civilization, 1, 124-134.

 

Amini  Amir  Abdullah  (2006),  “Pembangunan  Dan  Kemajuan  Modal  Insan  Dalam Rancangan Malaysia 

Ke sembilan (RMK-9): Satu Penelitian” dalam Ahmad Zaki Berahim@Ibrahim et. al. (Kertas Kerja 

Prosiding Seminar Tamadun Islam Tentang Pembangunan Modal Insan Peringkat Kebangsaan Universiti 

Malaya). h.131.

 

Aminuddin  Yusof.  (2000).  Takrif  kokurikulum.  Kertas  kerja  yang  tidak  diterbitkan: 

Universiti Putra Malaysia.

 

Aminudin  Abdul  Rahman.  (2004).  Penglibatan  pelajar  secara  aktif  dalam  aktiviti kokurikulum 

dan kesannya ke atas pencapaian akademik. Tesis Sarjana Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, 

Skudai.

 

Anderson, S., & Mezuk, B. (2015). Positive youth development and participation in an urban debate 

league: Results from Chicago public schools, 1997-2007. Journal of Negro Education, 84(3), 362-378.

 

Ang, K. H. (2017). Nota Revisi Mengenai penyelidikan dan kajian kes: Satu tinjauan literatur. 

Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 12(10).

 

Anisa  Saleha.  (2015).  Keterlibatan,  sokongan  pembelajaran  dan  pencapaian  pelajar 

berdasarkan  gender  peringkat  persekolahan  dan  lokasi.  Tesis  Dr.  Falsafah  yang tidak 

diterbitkan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Annathurai, K. (2016). Tirukku?a? dalam kurikulum Bahasa Tamil sekolah rendah dan menengah: Satu 

persepsi dan realiti ke arah pembentukan insan holistik/Annathurai Kasinadan (Doctoral 

dissertation, University of Malaya).

 

Anuar, S. B., & Abd Wahab, N. B. (2018). Social environment factors and its relationship with the 

appreciation of the character of polytechnic students. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan 

Indonesia, 4(2), 92-99.

 

Arena,  R.  (2016). The  economics  of  Alfred  Marshall:  revisiting  Marshall's  legacy.

Springer.

 

Ariffin  Zainuddin,  Yaakob  Daud  &  Saiful  Azmi  Mohd  Nor.  (2016).  Pengurusan kokurikulum dan 

tahap penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah menengah kebangsaan daerah Kuala 

Trengganu. Proceeding of ICECRS, 1 (2016) 891-900 ISSN. 2548-6160.

 

Arifin,  R.  M.  &  Teh,  M.  S.  K.  (2019).  Kemenjadian  pelajar  berasaskan  strategi  dan 

pelaksanaan iklim dini: satu konseptualisasi. Asian People Journal (APJ), 2(1), 54- 63.

 

Artaya, I. (2015). Analisis faktor untuk meningkatkan nilai tambah produk usaha kecil di Kota 

Sidoarjo dalam menghadapi persaingan pasar bebas Asean. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas 

Narotama Surabaya.

 

Ary, D., Jacob, L. C., & Razavieh, A. (2002). Introduction to research in education.  6th ed. New 

York: Harcourt Brace College Pub.

 

Ary,  D.,  Jacobs,  L.  C.  & Sorensen,  Irvine,  C.  K.  (2018).  Introduction  to  research  in 

education. 10th ed. New York: SAGE Publication Inc.

 

Ary,  Donald  &  Ary,  Donald  (2014).  Introduction  to  research  in  education.  9th  ed.

Wadsworth Cengage Learning, Belmont, CA.

 

Asbulah,  L.  H.,  Lubis,  M.  A.,  & Aladdin,  A.  (2018).  Kesahan  dan  kebolehpercayaan 

instrumen pengetahuan kolokasi bahasa Arab IPT (I-KAC IPT) menggunakan Model Pengukuran Rasch. 

Asean Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J). eISSN2600-769X, 

2(1), 97-106.

 

Ashfaq, M., Aslam, S., & Hussain, S. A. (2017). The impact of co-curricular activities on  the  

overall  performance  of  secondary  school  students  in  fata.  THE  SKY- International Journal 

of Physical Education, Health, Sports & Allied Sciences, Vol. 01.

 

Astin,  A.  (1984).  Student  Involvement:  A  development  theory  for  higher  educations 

graduate school of educations. Los Angeles: University of California.

 

Astuti, D. P. (2018). Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas III di Mi 

Nahdlatul Ulama Terpadu Sumbergempol Tulungagung.

 

Atan, J., Jalil, M. H., & Shafiai, M. H. M. (2017). Analisis kepimpinan Tun Abdullah Ahmad  Badawi  

Terhadap  Pembangunan  Modal  Insan  di  Malaysia  (Analysis  Tun Abdullah Ahmad Badawi Leadership 

on Human Capital Development in Malaysia). Jurnal Hadhari: An International Journal, 195-212.

 

Attique,  M.  (2017).  Role  0f  school  environment  in  the  development  of  personality  of 

students at secondary level. (Doctoral dissertation).

 

Awang, Z. (2015). SEM made Simple: A gentle approach to learning Structural Equation

Modeling. Bangi: MPWS Rich Resources.

 

Awang,  Z.,  Afthanorhan,  A.,  &  Mamat,  M.  (2016).  The  Likert  scale  analysis  using 

parametric based Structural Equation Modeling (SEM). Computational Methods in Social Sciences, 

4(1), 13.

 

Ayob  Jantan  (2018).  PAK21  -  mentransformasikan  kepimpinan  berprestasi  tinggi.

Bintang Printing Sd. Bhd.ISBN 9671338666, 9789671338667.

 

Ayob,  N.  A., Daud, S.,  & Hassan,  N.  N. A.  (2018). Prestasi pengusaha  wanita: hasil 

pembentukan  faktor  modal  insan  dan  daya  saing.  Malaysian  Journal  of  Social Sciences and 

Humanities (MJSSH), 3(3), 173-188.

 

Aziz  Ujang.  (2014).  Kesedaran  generasi  muda  Melayu  dan  bumiputera  terhadap patriotisme  

dan  perpaduan  nasional  di  Malaysia.  Bangi:  Universiti  Kebangsaan Malaysia.

 

Azizi Yahaya & Rosnah Buang. (2007). Punca berlakunya masalah gejala gengsterisme di  kalangan  

remaja  di  beberapa  buah  sekolah  menengah  di  empat  buah  negeri. Fakulti Pendidikan 

Universiti Teknologi Malaysia.

 

Azizi Yahaya, Noordin Yahaya & Juriah Bachok. (2010). Perkaitan antara hubungan kekeluargaan, 

pengaruh rakan sebaya dan kecerdasan emosi dengan tingkah laku delinkuen sekolah bestari di daerah 

Pontian. Melaka: Fakulti Pendidikan: Universiti Teknogi Mara.

 

Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusuf Boon, & Abdul Rahim Hamdan. (2007). Menguasai 

penyelidikan dalam pendidikan: teori analisis dan interprestasi data. (Edisi Kedua). PTS 

Professional Publishing Sdn. Bhd.

 

Azizi  Yahya,  Peter  Voo,  Ismail  Maakip,  & Mohd  Dahlan  A.  Malek.  (2017).  Kaedah 

penyelidikan dalam pendidikan. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Azman,   N.,   &  Yusoff,   H.   M.   (2018).   Pencapaian   Akademik   Murid   Lelaki   dan 

Perempuan:  Peranan  Sokongan  Pembelajaran  dan  Keterlibatan  Murid.  Malaysian Journal of 

Learning and Instruction, 15(2), 257-287.

 

Azmi  Abd  Rahman  &  Hamsiah  Mohd  Dahalan.  (2000).  Pengetua  sebagai  pengurus kokurikulum   

sekolah.    Genting   Highlands:   Kertas   Kerja   seminar   Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan 

Ke-9.  Institut Aminuddin Baki (IAB), Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia (2011). Laporan tinjauan minat 

murid dalam kegiatan kokurikulum.

 

Bahagian   Naziran,   Kementerian   Pelajaran   Malaysia.   (2010).   Kajian   mengenai 

keberkesanan kokurikulum di sekolah.

 

Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). Buku panduan pelaksanaan dasar satu murid 

satu sukan (1M1S). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Bahagian   Sukan,   Seni   dan   Kokurikulum   (BSSK),   KPM   (2009):   Buku   Panduan

Pengurusan Kokurikulum. Kuala Lumpur: A.G Grafik, Sdn. Bhd.

 

Baharom, N. & Idris, M. S. (2017) "The roles of co-curricular in promoting student’s

human capital development." Educational Technology: 47664-47666.

 

Baharuddin,  M.  H.  B.,  Ahmad,  A.  R.  B.,  &  Yakub,  N.  M.  (2016)).  Pengajaran  dan 

pembelajaran  sejarah  abad  ke-21:  isu  dan  cabaran.  Proceeding  7??  International Seminar on 

Regional Education (Vol. 1, pp. 324-335).

 

Baharuddin, M. K., & Ashari, Z. M. (2018). Hubungan antara emosi malu tehadap gaya pertautan  dan  

motivasi  pencapaian  dalam  kalangan  pelajar:  Satu  kajian  meta analisis. Sains Humanika, 

10(3-2).

 

Bakri, M. F., Osman, Z., Sarudin, A. S., & Redzwan, H. F. M. (2020). Analisis keupayaan pelajar  

dalam  pembinaan  semula  kurikulum  Bahasa  Melayu  asas  bagi  pelajar antarabangsa   Universiti  

 Pendidikan   Sultan   Idris. Rumpun   Jurnal   Persuratan Melayu, 8(1), 65-76.

 

Bandalos, D. L., & Finney, S. J. (2018). Factor analysis: Exploratory and confirmatory. In the 

reviewer’s guide to quantitative methods in the social sciences (pp. 98-122). Routledge.

 

Bashir, L., & Kaur, R. (2017). A study on interrelation of educational aspiration with school 

environment of secondary school students. Educational Quest, 8, 269.

 

Bashir,  Z.,  &  Hussain,  S.  (2012).  The  effectiveness  of  co-curricular  activities  on 

academic achievements of secondary school students in District Abbottabad Pakistan

- A case study. Journal of Education and Practice, 3(1), 44.

 

Basir,  S.  A.,  &  Mohamed,  H.  A.  B.  (2019).  Cabaran  dalam  pelaksanaan  program pembangunan 

modal insan (PMI) di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). (Challenges in implementation of 

human capital development (HCD) Program in Islamic  Development  Department  of  Malaysia  (JAKIM). 

 Jurnal  Hadhari:  An International Journal, 11(1), 87-105.

 

Basir, S. A., & Mohamed, H. A. B. (2019). Pelaksanaan program pembangunan modal insan (PMI) di 

institusi Pengurusan Hal Ehwal Islam (PHEI): Kajian kes di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 

(Implementation of human capital development programe  at  the  Institutions  of  Islamic  Affairs  

Management:  A  case  study  at Department  of  Islamic  Development  Malaysia  (JAKIM)).  

UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(3), 9-31.

 

Baumgartner, T. A, & Jackson, A. S. (1999). Measurement for evaluation (6th ed.). USA: McGraw-Hill.

 

Baumgartner, T. A, Jackson, A. S., Mahar, M. T., & Rowe, D. A. (2006). Measurement for  evaluation  

in  physical  education  &  exercise  science  (8th  ed.).  New  York: McGraw Hill.

 

Baumgartner,  T.  A.,  &  Chung,  H.  (2001).  Confidence  limits  for  interclass  reliability 

coefficients. Measurement in Physical Education and Exercise Science 5: 179-188.

 

Best, J. W., & Kahn, J. V. (1998). Research in education (8th ed.). MA: Allyn and Bacon.

 

Biswajit Maitra. (2016). Investment in human capital and economic growth in Singapore.

Global Business Review, 17(2), 425-437.

 

Black, T. R. (1999). Doing quantitative research in the social sciences: An integrated approach  to 

 research  design,  measurement,  and  statistics.  Thousand  Oaks,  CA: SAGE Publications, Inc.

 

Blomfield,  C.  &  Barber  B.  (2010).  Australian  adolescents’  extracurricular  activity 

participation  and  positive  development:  Is  the  relationship  mediated  by  peer attributes?  

Australian  Journal  of  Educational  &  Developmental  Psychology,  10: 114-128.

 

Bond, T. G. & Fox, C. M. (2007). Applying the Rasch Model: Fundamental measurement in  the  human  

sciences.  (2nd  ed.).  Mahwah,  New  Jersey:  Lawrence  Erlbaum Associates.

 

Borg,  W.  R.,  Gall,  M.  D.,  &  Gall,  J.  P.  (1993).  Educational  research.  New  Jersey: 

Prentice Hall.

 

Bosi, S., Gorini, G., Tamelli, M., Monti, C., Storani, S., Carreras, G., & Faggiano, F. (2016).    

A    school-based    peer-led    smoking    prevention    intervention    with extracurricular 

activities: the LILT-LdP cluster randomized controlled trial design and study population. Tumori, 

99(5), 572–7.

 

Bronfenbrenner,  U.  (1977).  Toward  an  experimental  ecology of  human  development.

American Psychologist, 32, 513–531.

 

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. 

Cambridge, MA: Harvard University Press.

 

Bronfenbrenner,  U.  (1986a).  Recent  advances  in  research  on  the  ecology  of  human 

development. In R. K. Silbereisen, K. Eyferth, & G. Rudinger (Eds.), Development as action in 

context: Problem behavior and normal youth development (pp. 287– 309).

 

Bronfenbrenner, U. (1986b). Ecology of the family as a context for human development: Research 

perspectives. Developmental Psychology, 22, 723–742. Sussex Routledge.

 

Bronfenbrenner, U. (1992). Ecological systems theory. Jessica Kingsley Publishers.

 

Bronfenbrenner,  U.  (2005).  Ecological  systems  theory  (1992).  In  U.  Bronfenbrenner (Ed.),   

Making   human   beings   human:   bioecological   perspectives   on   human development (pp. 

106-173). Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd.

 

Bryman, A., & Cramer, D. (2005). Quantitative Data Analysis with SPSS12 and 13. A Guide for Social 

Scientists. East.

 

Buhari,  A.  (2015).  Pembangunan  kemahiran  kerja  berpasukan  menerusi  kokurikulum sukan hoki 

dalam kalangan pelajar UTHM. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia:

Tesis Ijazah Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional.

 

Burton,  M.  D.  (1981).  Identifying  potential  participants  for  college  extracurricular

activities. College Student Journal, 15(3), 251-254.

 

Camacho, D. E., & Fuligni, A. J. (2015). Extracurricular participation among adolescents from 

immigrant families. Journal of Youth and Adolescence, 44(6), 1251-1262.

 

Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963).  Experimental and quasi-experimental design for research. 

Hope-well, NJ: Houghton Mifflin Company.

 

Carter. (2007). “Overview of leadership in organizations”. 

http://www.managementhelp.org/ldrship/ldrship.htm#anchor4623.

 

Chan, Y. (2016). Investigating the relationship among extracurricular activities, learning approach 

 and  academic  outcomes:  A  case  study.  Active  Learning  in  Higher Education, 17(3), 223-233.

 

Chapman,  E.  (2003).  Alternative  approaches  to  assessing  student  engagement  rates.

Practical Assessment, Research and Evaluation 8(13).

 

Che  Aziz  Jaafar  &  Aminuddin  Yusof  (2002).  “Perlunya  kokurikulum  dalam  sistem pendidikan  

sekolah.”  Dalam  Mohd.  Sofian  Omar  Fauzee,  Aminuddin  Yusof  dan Borhan Yusof (2002). 

Kokurikulum peranan dan implikasi. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.

 

Che Su Mustaffa, Nuredayu Omar & Munif Zarrirudin Fikri Nordin. (2005). Antesedan Kecerdasan  

Emosi,  Kecerdasan  Spiritual  dan  Kecerdasan  Emosi  Spiritual  (ESQ) dalam Kalangan Pelajar 

Sekolah Berasrama Penuh dan Institusi Pengajian Tinggi. Journal of Techno-Social.

 

Che Wan Mohd Amil bin Che Wan Sulaiman. (1991). Sikap pelajar-pelajar luar bandar terhadap  

kegiatan  kokurikulum  sekolah.  Satu  kajian  kes  di  Sekolah  Menengah Kerdau, Temerloh, Pahang. 

UKM: Kajian llmiah. Tidak Diterbitkan”.

 

Chew,  B.  G.  (2017). Pengetahuan  dan  pengaplikasian  kemahiran  berfikir  aras  tinggi dalam 

kalangan guru teknik dan vokasional (Doctoral dissertation, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia).

 

Chin  Pek  Lian,  Low  Li  Chuen  &  Vivian  Low  Yen  Yeong.  (2005).  Masalah  disiplin pelajar, 

pendekatan dan penyelesaian. Skudai: UTM.

 

Chua Yan Piaw. (2006). Asas Statistik Penyelidikan. Buku 2. Malaysia: McGraw Hill Education.

 

Chua Yan Piaw. (2009). Statistik penyelidikan lanjutan ujian regresi, analisis faktor dan analisis 

SEM. Kuala Lumpur: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

 

Chua Yan Piaw. (2011). Kaedah Penyelidikan. Edisi ke-2. Malaysia: Mc Graw Hill. Chua, Yan Piaw. 

(2016). Mastering research methods. 2nd ed. Shah Alam: McGraw-Hill

Education.

 

Chyung, S. Y., Roberts, K., Swanson, I., & Hankinson, A. (2017). Evidence?based survey design: The 

use of a midpoint on the Likert scale. Performance Improvement, 56(10), 15-23.

 

Cicciarella, C.  F. (1997).  Research in physical education, exercise science, and sport: An 

introduction. Scottsdale, Arizona: Gorsuch Scarisbrick.

 

Cisneros,  M.  A.  I.,  &  Perlines,  F.  H.  (2018).  Intellectual  capital  and  organization 

performance in the manufacturing sector of Mexico. Management Decision, 56(8), 1818-1834.

 

Clark, J. E., & Whitall, J. (1989). What is motor development? The lessons of history.

Quest, 41(3), 183-202.

 

Cleland, D. I. (2004). “Field guide to project management”. 2nd ed. New Jersey: John Wiley.

 

Cohen,  J.  (1969).   Statistical  power  analysis  for  the  behavioral  science.  New  York: 

Academic Press.

 

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for  Behavior Science.  2nd  ed.  Lawrence Eribaum 

Association.

 

Cohen, J. (1992). Quantitative methods in Psychology: A power primer. Psychological Buletin, 

112(1), 155-159.

 

Cohen,  L.,  Manion,  L.  & Morrison,  K.  (2011).  Research  methods  in  education.  New York: 

Routledge Falmer & Francis Group.

 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Surveys, longitudinal, cross-sectional and trend 

studies. Research Methods in Education. 7th ed. Abingdon: Routledge, 261-4.

 

Cohen,  R.  J.,  &  Swerdlik,  M.  E.  (2010).  Psychological  testing  and  assessment:  an 

introduction to test and measurement. 7th ed. New York: McGraw-Hill.

 

Cole, S. J. (2015). Student achievement for English language learners and non-English language 

learners: Dual language, traditional bilingual, and all English programs. Dallas Baptist 

University.

 

Crebert, G. (2004). The development of employability skills in novice workers. Adeloide: CVER ltd.

 

Cresswell J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 

3rd ed. SAGE, UK.

 

Creswell,  J.  W.  (2008).  Educational  research:  planning,  conducting  and  evaluating 

quantitative and qualitative Research. 3rd ed.  NJ: Pearson Education, Inc.

 

Creswell, J. W. (2011). Controversies in mixed methods research. The Sage handbook of

qualitative research, 4, 269-284.

 

Creswell,  J.  W.  (2012).  Educational  research:  planning,  conducting  and  evaluating 

quantitative and qualitative research. 4th ed. Boston: Pearson Education.

 

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches. Sage Publications.

 

Crowder  P.  L.  (2010).  The  In?uence  of  the  outdoor  learning  environment  on  student 

engagement. Dissertation Doctor of Educational Leadership.

 

Daniel H. A. (2010). Constructing a creative self-efficacy Inventory: a mixed methods inquiry. Phd 

Disertation. University of Nebraska: Lincoln.

 

Darling, N. (2015). Participation in extracurricular activities and adolescent adjustment: 

Cross-sectional and longitudinal findings. Journal of Youth and Adolescence, 34(5), 493–505.

 

Darling,  N.,  Caldwell,  L.  L.  &  Smith,  R.  (2005).  Participation  in  school  based 

extracurricular activities and adolescent adjustment. Journal of Leisure Research, 37(I): 51-76.

 

Daud, S. H. S., Yunus, N., & Yusof, H. (2017). Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian 

penyeliaan berkesan.  JuKu: Jurnal Kurikulum  & Pengajaran  Asia Pasifik, 5(3), 50-61.

 

Daud,  Y.  (2019).  Budaya  sekolah,  kepemimpinan  transformasional  dan  pencapaian akademik 

pelajar. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 9, 111-139.

 

David,  M.  K.,  &  Dumanig,  F.  P.  (2011).  National  unity in  multi-ethnic  Malaysia:  A 

critical  discourse  analysis  of  Tun  Dr.  Mahathir’s  political  speeches.  Language Discourse & 

Society, 1(1), 11-31.

 

David, M., & Dumanig, F. P. (2011). Social capital and politeness strategies in fostering ethnic  

relations  in  Malaysia  and  the  Philippines.  IARS'  International  Research Journal, 1(1).

 

Dearman,  S.  G.  (2017).  School  sanctioned  extracurricular  activities  and  academic 

achievement: A quantitative study of hours of extracurricular participation and the impact upon GPA 

and ACT score (Doctoral dissertation). ProQuest Dissertations & Theses Global Database. (Order No. 

10623008).

 

Denault, A. S., & Poulin, F. (2009). Intensity and breadth of participation in organized activities 

during the adolescent years: Multiple associations with youth outcomes. Journal of Youth and 

Adolescence, 38(9), 1199-1213.

 

Deska Amarila Risela. (2016). Pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan  kecerdasan 

 spiritual  terhadap  persepsi  etis  mahasiswa  akauntasi  mengenai praktis  akauntasi  kreatif  

di  prusahaan.  Skripsi.  Universitas  Negeri  Yogyakarta. Development, 2(1), 35–46.

 

DeVellis, R. F. (1991). Guidelines in scale development. Scale Development: Theory and

Applications. Newbury Park, Calif: Sage, 5191.

 

DeVellis, R. F. (2017). Scale Development Theory and Applications. 4th ed. London:

SAGE Publication Inc.

 

DeVon, H. A., Block, M. E., Moyle?Wright, P., Ernst, D. M., Hayden, S. J., Lazzara, D. J.,  &  

Kostas?Polston,  E.  (2007).  A  psychometric  toolbox  for  testing  validity and reliability. 

Journal of Nursing Scholarship, 39(2), 155-164.

 

Dhesi, Autar S. (1979), Human capital formation and its utilization, New Delhi: Sterling Publishers 

Pvt. Ltd., h. 1.

 

Dimov,   D.   (2017).   Towards   a   qualitative   understanding   of   human   capital   in 

entrepreneurship  research.  International  Journal  of  Entrepreneurial  Behavior  & Research, 

23(2), 210-227.

 

Diyi, A. F., Sharif, S., Wong, W. K., & Mariappan, M. (2018). Analisis faktor instrumen 

penyelesaian masalah teknologikal: Kajian di Sekolah Rendah Daerah Miri. Jurnal Psikologi Malaysia, 

32(2).

 

Don,  Y.,  &  Ibrahim,  I.  (2019).  The  Effectiveness  of  teacher  leadership  and  students 

involvement  in  co-curricular  activities  in  Malaysia  secondary  school.  Borneo International 

Journal of Islamic Studies, 1(2), 129-145.

 

Don, Y., Raman, A., Hussin, F., & Kasim, K. (2016). The role of teacher leadership and 

extra-curricular activities in the construction of the soft skills of secondary school students in 

Malaysia. International Journal of Academic Research and Development, 1(3), 89-95.

 

Don,  Yahya,  Ismail,  Siti  Noor,  Mohamad  Yusoff,  Siti  Hajar,  Mohamad  Yusoff,  & Zuraidah 

Juliana. (2016). Kokurikulum dan penjajaran konstruktif di sekolah. UUM Press, Sintok. ISBN 

978-967-0876-98-6.

 

Dube,  W.,  &  Phiri,  A.  (2015).  Nutrition  and  economic  growth  in  South  Africa:  A 

threshold cointegration approach. Journal of Economic Studies, 42(1): 138-156.

 

Dul, J., & Hak, T. (2008). Case study methodology in business research. British: Elsevier Ltd.

 

Dzulkifli   Abdul   Razak,   &  Rosnani   Hashim,   2019.   Pentafsiran   baharu   Falsafah 

Pendidikan  Kebangsaan  dan  pelaksanaannya  pasca  2020.  IIUM  Press  ISBN: 9789674910273.

 

Dzulkifli, I., & Suhid, A. (2018). Pendidikan Islam pemangkin modal insan oku muslim.

Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 2(2), 37-45.

 

Eccles,  J.  S.,  &  Barber,  B.  L.  (1999).  Student  council,  volunteering  basketball  or 

marching  band:  What  kind  of  extracurricular  involvement  matters?  Journal  of Adolescent 

Research, 14(1), 10-43.

 

Ee Ah Meng (1995). Murid dan proses pembelajaran. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.

 

Eng  J. A. J. (2016). Pengurusan aktiviti luar sekolah: Panduan pengurusan aktiviti di

luar sekolah. PTS Publications, & Distributors Sdn Bhd.

 

Enrique Claver-Cortés, Patrocinio Carmen Zaragoza-Sáez, Hipólito Molina-Manchón, & Mercedes 

Úbeda-García. (2015). Intellectual capital in family firms: Human capital identification and 

measurement. Journal of Intellectual Capital, 16(1): 199-223.

 

Esa,  A.,  Manap,  A.,  &  Khadijah,  S.  (2012).  Pembangunan  kemahiran  kepimpinan menerusi 

kadet remaja sekolah (KRS) dalam kalangan pelajar sekolah  menengah teknik. Personalia Pelajar.

 

Esa, M. E., Awang, M. M., Ahmad, A. R., & Ahmad, A. (2019). Developing thinking skills   among   

students   towards   creating   quality   human   capital.   In   the   2nd International 

Conference on Sustainable Development and Multi-Ethnic Society (pp. 208-215). Redwhite Pres.

 

Fatahiyah  Elias,  Mohd  Isa  Hamzah,  Khadijah  Abdul  Razak,  &  Maizatul  Suraya Muhammad Nor. 

(2018). Elemen kemahiran insaniah dalam pendekatan berpusatkan pelajar pengajaran akidah sekolah 

rendah. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, e–ISSN: 2289-8042, Vol.5(2): 113–122.

 

Fei, E. L. E., & Han, C. G. K. (2017). Hubungan iklim sekolah dengan motivasi guru.

Jurnal Pemikir Pendidikan, 8, 43-68.

 

Fisher, D. L., & Fraser, B. J. (1991b). Validity and use ofthe school-level environment.

Journal of Classroom Interaction, 26(2): 13–18.

 

Fraenkel,  J.  R.,  &  Wallen,  N.  E.  (2007).  How  to  design  and  evaluate  research  in 

education. 7th ed. McGraw Hill. Higher Education.

 

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (1996). How to Design and Evaluate Research. USA: Mc. Fraw-Hill 

Inc.

 

Fraser, B. J. (1986). Classroom environment. Croom Helm, London.

 

Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the 

concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74: 59-109.

 

Fuochi,  G.,  &  Voci,  A.  (2017).  Self-compassion  as  a  healthyattitude  toward  the  self: 

Factorial  and  construct  validity  in  an  Italian  sample.  Personality  and  Individual 

Differences, 119, 60-68.

 

Gallahue,  D.,  &  Ozmun,  J.  C.  (1998).  Understanding  motor  development.  infants, children, 

adolescents, and adults. New York: McGraw-Hill.

 

Gallahue, D. (1996). Developmental physical education for today’s children. Dubuque: Brown, & 

Benchmark.

 

Gallahue,  D.  L.,  & Ozmun, J. C. (2006). Understanding motor development: Infants,

children, adolescents, adults. 6th ed. New York: McGraw-Hill.

 

Gani,  M.  F.  R.  (2018).  Keberkesanan  kemahiran  berfikir  aras  tinggi  pelajar  dalam 

matematik melalui kaedah pembelajaran luar bilik darjah: The effectiveness of high level thinking 

skills students in mathematics through the methods of learning outside the classroom. Journal of 

Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 10, Issue 1(2018) 80-90.

 

Gardner, H. (1983). Frames of mind. New horizons. London: Basic Books.

 

Gardner, H.  (1993). Frames of mind: The theory of multiple intelligence.  New  York: Basic Books.

 

Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences: New horizons. London: Basic Books.

 

Gardner,  H.,  &  Hatch,  T.  (1989).  Educational  implications  of  the  theory  of  multiple 

intelligences. Educational Researcher, 18(8), 4-10.

 

Gardner, J. N. (2012). Assessment and learning. J. Gardner (Ed.). Sage.

 

Gay, L. R. (1987). Educational research. Competencies for analysis and application 3rd ed. Ohio: 

Merill Pub.

 

Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (2008). Educational research: competencies for analysis 

and applications 9th ed. Upper Saddle River, N. J.: Merrill/Pearson.

 

German,  R.  (1995).  Co-curricular  involvement  characteristics  of  bowling  green  state 

University honors students. ERIC Document Reproduction Service. No. ED386138.

 

Ghani, M. F. A., & Crow, G. M. (2017). Amalan komuniti pembelajaran profesional: perspektif 

pemimpin sekolah cemerlang negara maju.  JuKu: Jurnal Kurikulum  & Pengajaran Asia Pasifik, 1(3), 

10-27.

 

Ghazali, D., & Sufean, H. (2016). Metodologi penyelidikan dalam pendidikan: Amalan dan analysis 

kajian. Universiti Malaya.

 

Ghozali,  M.,  & Kamri,  N.  A.  (2017).  Keperibadian  Islam  dan  profesionalisme  dalam 

pekerjaan: Satu analisis teoritis. Jurnal Syariah, 23, 255-286.

 

Gibbs,  B.  G.,  Erickson,  L.  D.,  Dufur,  M.  J.,  &  Miles,  A.  (2015).  Extracurricular 

associations and college enrollment. Social Science Research, 50367-381.

 

Gilbert, G. E., & Prion, S. (2016). Making sense of methods and measurement: Lawshe's Content 

Validity Index. Clinical Simulation in Nursing, 12(12), 530-531.

 

Gjalt De Jong. (2015). The impact of social and human capital on individual cooperative behaviour. 

Critical Perspectives on International Business, 11(1), 4-29.

 

Groenewegen, P. (2019). Alfred Marshall. In The Elgar Companion to John Maynard Keynes. Edward 

Elgar Publishing.

 

Guangqiang Liu, Lirang Pang, Dongmin Kong. (2017). Effects of human capital on the relationship  

between  export  and  firm  innovation.  Chinese  Management  Studies,

11(2), 1-35.

 

Guildford, J. P. (1973). Foundamental statistics in psychology and education. (5th ed.).

New york: McGraw-Hill.

 

Gulick, L. (1954). The theory of organization. Papers of Science of Administration.

Polygraphic Company of America: New York.

 

Hair,  J.   F.,  Black,  W.  C.,  Babin,  B.  J.,  Anderson,  R.  E.,  &  Tatham,  R.  L.  (2010). 

Multivariate   data   analysis   7th   ed.   Prentice-Hall:   South-Western   Publishing Company.

 

Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of  partial  

least  squares  structural  equation  modeling  in  marketing  research. Journal of the Academy of 

Marketing Science, 40(3), 414-433.

 

Hair, J. J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis 

7th ed. Essex: Pearson Education Limited.

 

Hajah Noreshah  Hj  Baharom. (2007).  Kamus Dewan Edisi 4. Kuala  Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 

h.1038.

 

Halim, F., & Chieng, L. S. (2016). The relationship of self determination and big five 

personalities   to   achievement   motivation   and   academic   achievement.   Jurnal Psikologi 

Malaysia, 30, 2.

 

Hamat, M. F., & Nordin, M. K. N. C. (2012). Tinjauan kepentingan pembangunan modal insan  di  

Malaysia  (Review  on  the  importance  of  human  capital  development  in Malaysia). Jurnal 

Al-Tamaddun Bil, 7(1), 75-89.

 

Hamid,  R.  A.  (2012).  Penerapan  kemahiran  kerja  berpasukan  menerusi  kokurikulum sukan bola 

sepak dalam kalangan pelajar UTHM. UTHM.

 

Hamidah Abdul Karim. (1999). Penglibatan pelajar Islam dalam kegiatan kokurikulum dan  sumbangannya 

 ke  arah  pencapaian  akademik:  Satu  tinjauan  di  Sekolah Menengah  Subang  Jaya,  Selangor  

Darul  Ehsan.  Tesis  yang  tidak  diterbitkan: Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.

 

Hamzah Zakaria, Saidatul Nizan Nasroddin, & ZulHilmy Hashim. (2015). Softskills - Kepentingannya  

dalam  memenuhi  kebolehpasaran  pekerjaan  terhadap  graduan Politeknik Johor Bahru. Journal of 

Tourism and Hospitality Essentials (THE), 5(2), 921.

 

Hamzah, M. I. M., & Ayob, N. (2015). Peranan pengetua dalam pengurusan kokurikulum dari  perspektif 

 guru  Sekolah  Menengah  Kebangsaan  Zon  Keramat  (The  role  of principal in the management of 

cocurricular from teacher’s perspective at national secondary schools  in  zone  of  Keramat).  

Jurnal  Pendidikan  Malaysia  (Malaysian Journal of Education, 40(2), 129-138.

 

Hanafi, K., & Rahim, M. H. A. (2018). Penggunaan media sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi  

terbentuknya  gerakan  sosial  oleh  pemimpin  pelajar  universiti  di

bandar Pekan Baru, Riau, Indonesia. e-Bangi, 14(2).

 

Hanita Mohd Yusoff, & Norzaini Azman. (2018). Pencapaian akademik murid lelaki dan perempuan:  

peranan  sokongan  pembelajaran  dan  keterlibatan  murid.  Malaysian Journal of Learning and 

Instruction: Vol.15(2): 257–287.

 

Hardy,  L.  L.,  Booth, M.  L.,  & Okely, A.  D. (2007). The reliability of the adolescent 

sedentary activity questionnaire (ASAQ). Preventive Medicine, 45(1), 71-74.

 

Harery  Abu   Saad.   (2007).   Perkaitan   penghayatan   akhlak,   sikap   terhadap   sains, 

pencapaian dan pemilihan kerjaya di kalangan pelajar dalam konteks pembangunan modal insan 

bersepadu dalam bidang sains dan teknologi di SMKA. Tesis Doktor Falsafah Yang Tidak Diterbitkan. 

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Hasan,  I.  M.,  &  Daud,  M.  Y.  (2020).  Keberkesanan  Dual  Language  Program  (DLP) terhadap  

pengetahuan,  sikap  dan  tingkah  laku  pelajar  matematik.  Jurnal  Dunia Pendidikan, 2(1), 

31-39.

 

Hasan,  I.  M.,  &  Daud,  M.  Y.  (2020).  Keberkesanan  dual  language  program  (DLP) terhadap  

pengetahuan,  sikap  dan  tingkah  laku  pelajar  matematik. Jurnal  Dunia Pendidikan, 2(1), 31-39.

 

Hasan,  M.  F.,  Kadir,  S.  A.,  &  Asimiran,  S.  (2013).  Hubungan  persekitaran  sekolah dengan 

 penglibatan  pelajar  dalam  aktiviti  kokurikulum  di  sekolah  menengah (Relationship   school   

environment   with   student   involvement   in   co-curricular activities in secondary schools). 

Jurnal Pendidikan Malaysia (Malaysian Journal of Education), 38(2), 1-9.

 

Hashim Bedu, Khairulhelmi Katip, Mohd Fahmi Mohd Sahid & Syed Mohamed Syafeq Syed Mansor. (2008). 

Keruntuhan akhlak dan gejala sosial dalam keluarga: isu dan cabaran. Johor Bahru: Fakulti 

Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

 

Hashim, A., Khan, T. K. A., Karim, Z. A., & Rahim, N. A. (2019). Attribute assessment instrument  

on  information  management  and  lifelong  learning  skills  among  UPSI students  in  Faculty  of 

 Sports  Science  and  Coaching. International  Journal  of Academic Research in Business and 

Social Sciences, 9(2).

 

Hashim, R. (2012). Memenuhi aspirasi kemahiran berfikir dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 

2013-2025 menerusi inkuiri dan pedagogi filosofiyyah dalam kalangan guru. Dicapai pada Januari, 28, 

2019.

 

Hashim, S., Tumijan, A. S. H., & Hussain, W. N. W. (2017). Transformasi pengurusan kokurikulum   

melonjakkan   penyertaan   dan   pencapaian   kokurikulum   sekolah sehingga Persada antarabangsa: 

Satu perkongsian ilmu di SK Canossian Convent, Segamat, Johor. Seminar Kebangsaan Majlis Dekan 

Pendidikan Universiti Awam. Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah.

 

Haslina  Md  Yunus  dan  Abdul  Razaq  Ahmad.  (2016).  Kemahiran  insaniah  ke  arah pembentukan  

potensi  pelajar.  Proceeding  7th  International  Seminar  on  Regional

Education, Vol. 1: 198-215.

 

Haslina Md Yunus, Abdul Razaq Ahmad, & Anisa Saleha. (2015). Kemahiran insaniah ke  arah  

pembentukan  potensi  pelajar.  Proceeding:  7th  International  Seminar  on Regional Education, 

November: 198-215.

 

Haslina Md Yunus, Abdul Razaq Ahmad & Anisa Saleha. (2015). Kemahiran insaniah ke  arah  

pembantukan  potensi  pelajar.  Proceeding:  7th  International  Seminar  on Regional Education, 

November, hlm. 198–215.

 

Heinert, S., & Roberts, T. G. (2016). Engaging rural youth in entrepreneurship through 

extracurricular and co-curricular systems. University of Florida. 46pp.

 

Heru  Winoto.  (2013).  Pengaruh  penyalahgunaan  penggunaan  teknologi  komunikasi anak dan remaja 

Indonesia. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

 

Hideo Seki (1985), “Greeting”, dalam Toward better utilization of human resources in Asian  

countries,  Asian  regional  conference  on  industrial  relations,  Tokyo:  The Japan Institute of 

Labour, h.

 

Hietanen, H., Aartsen, M., Kiuru, N., Lyyra, T-M., & Read, S. (2016). Social engagement from 

childhood to middle age and the effect of childhood socio-economic status on middle age social 

engagement: results from the National Child Development study. Ageing and Society, 36: 482-507.

 

Hinkin, T. R., Tracey, J. B., & Enz, C. A. (1997). Scale construction: Developing reliable and    

valid    measurement    instruments. Journal    of    Hospitality    &    Tourism Research, 21(1), 

100-120.

 

Hoque, A. S. M. M, Awang, Z., Jusoff, K., Salleh, F., & Muda, H. (2017). Social business 

efficiency:   Instrument   development  and   validation  procedure  using   structural equation 

modelling. International Business Management, 11(1): 222-231.

 

Hoque, A. S. M. M., & Awang, Z. (2016). The Exploratory Factor Analysis (EFA) of Entrepreneurial    

Marketing    Scale    -    Development    and    validation.    Tourism Conference.

 

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (1987). Educational administration: Theory, research and practice 3rd 

ed. Random House, New York.

 

Huang, Shwu-yong L., & Fraser, B. J. (2009). Science teachers’ perceptions of the school 

environment: Gender differences. Journal of Research in Science Teaching, 46(4): 404-420.

 

Humphrey,  S.  A.  (2005).  SWOT  analysis  for  management  consulting.  SRI  Alumni Association 

Newsletter. December.

 

Husain, H., Yaakob, S. N., & Razak, M. R. A. (2015). Kompetensi guru dan hubungannya dengan   

pencapaian   kokurikulum   murid   di   sekolah   menengah.    Simposium

Pendidikan di Peribadikan: Perspektif Risalah An-Nur (SPRiN2017). pp. 185 – 196.

 

Hussein Ahmad. (1987). Nilai-nilai asas dalam pembangunan perpaduan nasional. Balai

Muhibah: Penyebar Semangat Perpaduan. Vol. 275, pp. 4 – 8.

 

Hussein Mahmood (2016). Kepimpinan dan keberkesanan sekolah edisi kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 

dan Pustaka.

 

Hussiin,  H.  (2018).  Integrasi  kaum  dalam  rancangan  pembangunan  negara:  tumpuan selepas 

Dasar Ekonomi Baru. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 1, 58-73.

 

Iberahim, A. R., Mahamod, Z., & Mohammad, W. M. R. W. (2017). Pembelajaran abad ke-21  dan  

pengaruhnya  terhadap  sikap,  motivasi  dan  pencapaian  bahasa  Melayu pelajar  sekolah  menengah 

 (21th  Century  Learning  and  the  Influence  of  Attitude, Motivation and Achievements Malay 

Language Secondary School Student). Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(2), 77-88.

 

Ibrahim, H., Mustapha, M., Sawai, J. P., Nawi, N. H. M., & Ahmad, P. H. M. (2018). Peranan  dan  

tanggungjawab  ibu  bapa  dalam  pengasuhan  anak  dan  remaja.  Asian Social Work Journal, 3(5), 

18-24.

 

Institut Aminuddin Baki (2017). Panduan pelaksanaan pendidikan abad Ke-21.

 

Irma Wani, O., Muhammad Safuan, Y., Hasbullah, A., Herlina, J. (2016a). Dinamisme pendidikan 

tinggi: Pembinaan modal insan antarabangsa. Journal of Education and Social Sciences, 5(2), 

339-345.

 

Ishak,  M.,  Abiddin,  N.  Z.,  Fakhruddin,  F.  M.,  &  Ibrahim,  M.  (2019).  Ujian  ciri 

psikometrik ke atas instrumen penilaian orientasi matlamat. International Journal of Education, 

Psychology and Counseling, 4(31), 01-14.

 

Ishak, R., & Rusman, S. N. F. (2018). Prestasi kerja guru dan hubungannya dengan faktor beban 

tugas, persekitaran kerja dan personal: kajian kes di sebuah sekolah di Sabah. JuPiDi: Jurnal 

Kepimpinan Pendidikan, 5(1), 1-15.

 

Ismail, A. M. (2016). Pengaruh media massa terhadap akhlak pelajar. Organised by: Association of 

Malaysian researchers and social services faculty of teacher training and education, Universitas 

Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 23, 30.

 

Ismail, A. M., Salleh, S. M., & Jemali, M. (2016). Analisis bentuk didikan ibu bapa bagi membentuk  

sahsiah  cemerlang:  kajian  di  Sekolah  Menengah  Kebangsaan  Pulau Sebang,  Alor  Gajah,  

Melaka.  Perspektif:  Jurnal  Sains  Sosial  dan  Kemanusiaan, 8(2), 1-10.

 

Ismail, K., Anwar, K., Ahmad, S., & Selamat, J. (2010). Profil personaliti bakal calon majlis 

pewakilan pelajar UKM: Suatu perbandingan antara lelaki dan wanita. Jurnal Personalia Pelajar, 

13(3), ms. 37-56.

 

Ismail,  M.  E.,  Hashim,  S.,  Ismail,  I.  M.,  Ismail,  A.,  Razali,  N.,  Daud,  K.  A.  M.,  & 

Khairudin,  M.  (2018).  Penggunaan  massive  open  online  course  (MOOC)  dalam kalangan pelajar 

vokasional [The use of massive open online course (MOOC) among

vocational students]. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 3(1), 30-41.

 

Ismail, S. (2015) Pembangunan insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan / Saharia Hj. Ismail. 

Journal of Human Capital Development, 8(2). pp. 83-99. ISSN 1985- 7012.

 

Ivaniushina, V., & Aleksandrov, D. (2015). Socialization through informal education: The  

extracurricular  activities  of  Russian  school  children.  Russian  Social  Science Review, 

56(5), 18-39.

 

Jalil,  A.,  Azyani,  N.,  &  Esa  A.  (2012).  Kemahiran  menyelesaikan  masalah  menerusi 

aktiviti kokurikulum (khidmat masyarakat) dalam kalangan pelajar. Universiti Tun Hussein Onn 

Malaysia.

 

Jalil, N. (2014). Kecenderungan pelajar cemerlang akademik terhadap pemilihan bidang PTV. Doctoral 

dissertation, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

 

Jalil,  S.  J.  A.,  Yusoff,  Y.  M.,  &  Ismail,  R.  (2017).  Pembinaan  konsep  kendiri  dari 

perspektif barat dan islam. Jurnal Usuluddin, 45(1), 1-26.

 

Jamaludin Haji Badusah, Rosna Awang Hashim, Mohd Majid Konting, Turiman Suandi, Maria Salih, & 

Norhafezah Yusof. (2009). Pembangunan pelajar: Memperkasakan kokurikulum institusi pengajian 

tinggi. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

 

James  Ang  Jet  Ing.  (2017).  “Kehendak  pendidikan  abad  ke-21.”  Institut  Aminuddin Baki, 

Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

James  Ang  Jit  Eng.  (2016).  Pengurusan  aktiviti  luar  sekolah:  panduan  pengurusan aktiviti 

di luar sekolah. Edisi Kedua. PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

 

James, A. J. E., Shamsiah, S. R., Lim, S. N., Chai, S. H., Quah, C. S., & Muhammad Sauki, R. 

(2017). Panduan pelaksanaan pendidikan abad ke-21.

 

Jannah, M. (2015). Tugas-tugas perkembangan pada usia kanak-kanak. Gender Equality: International 

Journal of Child and Gender Studies, 1(2), 87-98.

 

Jarzabkowski  L.  M.  (2002).  The social  dimensions  of  teacher  collegiality.  Journal  of 

Educational Enquiry, 3(2): 1-20.

 

Jasim, B. J., & Khalifa, M. F. (2019). Evaluation of students’ communication skills and academic  

performance  in  the  University  of  Baghdad.  Iraqi  National  Journal  of Nursing 

Specialties,32(2), 1-10.

 

Jawatankuasa  Pelaksanaan  Mengkaji  Dasar  Pelajaran  (1979).  Kementerian  Pelajaran Malaysia.

 

Jemaah  Nazir  Sekolah  Persekutuan  (1993).  Buku  panduan  pengurusan  profesional sekolah 

menengah. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Johar, S. H., Suhadi, N., & Idris, M. S. (2017). The important of curriculum in education

at secondary school. Educational Technology, 47781-47783.

 

Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: explored and explained.

British Journal of Applied Science, & Technology, 7(4), 396.

 

Jussim, L. (2017). Précis of social perception and social reality: why accuracy dominates bias and 

self-fulfilling prophecy. Behavioral and Brain Sciences, 40.

 

Kadir,  H.,  Mizad,  M.,  &  Ngadiran,  N.  M.  (2020).  Keberkesanan  kursus  pengucapan awam 

terhadap kemahiran insaniah pelajar. Jurnal Dunia Pendidikan, 1(3), 34-41.

 

Kamal  M.  F.  M.,  Affandi  H.  M.,  Hassan  P.  F.,  Ismail  Z.,  &  Mat  M.  C.  (2017).  A 

comparative  study  of  Malaysian  public  project  management  training.  Pertanika Journal Social 

Science and Humanities, 25(S), 111 – 118.

 

Kamaluddin,  M.  R.,  Nasir,  R.,  Sulaiman,  W.  S.  W.,  Khairudin,  R.,  &  Zamani,  Z.  A. 

(2017).   Validity   and   psychometric   properties   of   Malay   translated   religious 

orientation  scale-revised  among  malaysian  adult  samples  (kesahan  dan  sifat-sifat 

psikometrik skala orientasi keagamaan-semakan yang diterjemahkan dalam bahasa Malaysia dalam 

kalangan sampel dewasa malaysia). Akademika, 87(2).

 

Kamsur, N. (2015). Tahap penguasaan, sikap dan minat pelajar Kolej Kemahiran Tinggi MARA terhadap 

mata pelajaran Bahasa Inggeris (Doctoral dissertation, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia).

 

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Karim, E., & Osman, K. (2018). Kesahan dan kebolehpercayaan ujian kemahiran proses sains untuk 

murid sekolah rendah berdasarkan model pengukuran rasch (validity and reliability of  science  

process  skills  test  for primary school  pupils  based  on  rasch measurement   model).   Jurnal  

 Pendidikan   Malaysia   (Malaysian   Journal   of Education), 43(3), 1-9.

 

Kassim, M., & Rustam, S. (2015). Inculcation of values in co-curricular activities from virtues 

module. Journal of Scientific Research and Development 2 (13): 183-188.

 

Kaviza,  M.  (2019).  Motivasi  intrinsik  dalam  kalangan  murid  tingkatan  empat  yang mengambil 

mata pelajaran sejarah. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(31), 

215-224.

 

Kementerian Pelajaran  Malaysia (2006). Pelan  induk pembangunan pendidikan  2006- 2010.

 

Kementerian   Pelajaran   Malaysia   (KPM)   (2013).   Hala   tuju   sektor   pembangunan 

kemanusiaan. Unit Hal Ehwal Murid, Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Kementerian   Pelajaran   Malaysia.   (2007).   Buku   panduan   pengurusan   gerakerja kokurikulum 

 sekolah  menengah,  Bhg.  Sekolah-sekolah.  Putrajaya:  Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Kementerian   Pelajaran   Malaysia.  (2009).   Buku   panduan  pengurusan   gerak  kerja

kokurikulum sekolah menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kementerian  Pelajaran  Malaysia.  (2011).  Kurikulum  standard  sekolah  rendah.  Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa, & Pustaka.

 

Kementerian Pelajaran  Malaysia. Pelan  induk pembangunan pendidikan  (PIPP) 2006- 2010.

 

Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025.

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia  (1979).  Laporan  jawatankuasa  kabinet  mengkaji pelaksanaan 

dasar pelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia  (2013).  Pelan  pembangunan  pendidikan  Malaysia 2013-2025. 

Putrajaya: KPM.

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia,  (2011).  Buku  panduan  dasar  1  Murid  1  Sukan.

Putrajaya. Malaysia.

 

Kementerian   Pendidikan   Malaysia,   (2012).   Buku   dasar   pendidikan   kebangsaan.

Putrajaya, Malaysia.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia, (2018). Modul latihan sukan untuk guru penasihat kelab sukan 

sekolah. Putrajaya. Malaysia.

 

Kementerian   Pendidikan   Malaysia.   (2010).   Standard   kualiti   pendidikan   Malaysia (SKPM). 

Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012a). Pelan pembanguan pendidikan Malaysia 2013?2025. 

[Electronic Version]. Retrieved from 

http://www.moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Preliminary?Blueprint?BM.pdf.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 - 2025. 

Education, 27(1), 1–268.

 

Kementerian  Pendidikan  Malaysia.  (2014).   Memartabatkan   bahasa  Malaysia  dan memperkukuh 

bahasa Inggeris.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Garis panduan pelaksanaan Dual Language Programme (DLP).

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. Laporan Bahagian sekolah, 1991.

 

Kementerian    Pendidikan    Malaysia.    Peraturan-peraturan    pendidikan    (Kurikulum 

Kebangsaan) 1997.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. Peraturan-Peraturan Sekolah 1956. 

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1986. 

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000. 

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1991.

 

Kent,  J.  B.  (2009).  Collegiate  Recreatinal  Sports:  Pivotal  players  in  student  success. 

palnning for higher education, Volume 37.

 

Keong, P. P. (2014). Tahap kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar kejuruteraan tahun  akhir  di  

politeknik  KPM.  (Master's  Thesis),  Universiti  Tun  Hussein  Onn, Malaysia.

 

Keppel, G. (1991). Design and analysis: A research handbook. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.

 

Kerlinger, F. N. (1990). Foundation of behavioral research. 3rd ed. New York: Holt, Rinehart and 

Winston.

 

Kerlinger, F. N. (1991). The influence of research on education practice. Educational Researcher, 

6(8). 5-12.

 

Keynes, J. M. (1924). Alfred Marshall, 1842-1924. The Economic Journal, 34(135), 311-

372.

 

Khalil,  A.  A.,  Abd  Rahman,  R.,  &  Din,  H.  A.  M.  (2018).  A  case  study  on  social 

interaction among multi-ethnic students to maintain national integration. Malaysian Journal of 

Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(3), 131-135.

 

Khalique, M., Bontis, N., Shaari, J. A. N., & Isa, A. H. B. (2015). Intellectual capital in small  

and  medium  enterprises  in  Pakistan.  Journal  of  Intellectual  Capital,  16(1), 224-238.

 

Kiker,  B.  F.  (1969).  Von  Thunen  on  human  capital. Oxford  Economic  Papers, 21(3), 339-343.

 

Kimberlin, C. L., & Winterstein, A. G. (2008). Validy and realibility of measurement intruments 

used in research. Am J Health Syst. Pharm, 65(23), 2276-84.

 

Kingoina, O. J., Kadenyi, M. M., & Ngaruiya, N. B. (2015). Effect of teachers’ morale on standard 

eight pupils’ academic achievement in public primary schools in Marani sub-county, Kenya. 

International Journal of Scientific and Research Publications, 10, 1-9.

 

Knifsend,  C.  A.,  &  Graham,  S.  (2012).  Too  much  of  a  good  thing?  How  breadth  of 

extracurricular participation relates to school-related affect and academic outcomes during 

adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 41(3), 379-389.

 

Kotsou, I., & Leys, C. (2016). Self-Compassion Scale (SCS): Psychometric properties of the  French  

translation  and  its  relationswith  psychological  well-being,  affect  and

depression.  PloS one, 11(4), e0152880. Veneziani, C. A.

 

Kouzes, J.M., & Posner, B. Z. (1995). The leadership challenge: How to keep getting extraordinary 

things done in organisations. San Francisco: Jossey Bass.

 

Kowalski,  K.  C.,  Crocker,  P.  R.,  &  Donen,  R.  M.  (2004).  The  physical  activity 

questionnaire for older children (PAQ-C) and adolescents (PAQ-A) manual. College of Kinesiology, 

University of Saskatchewan, 87(1), 1-38.

 

Kowalski,  K.C.,  Crocker,  P.  R.,  &  Donen,  R.  M.  (2004).  The  physical  activity 

questionnaire for older children (PAQ-C) and adolescents (PAQ-A) manual. College of Kinesiology, 

University of Saskatchewan: 87.

 

KPM  [Kementerian  Pelajaran  Malaysia].  (2010a).  Sekolah  wawasan  di  Malaysia: konsep, 

cabaran, dan pelaksanaan. Putra Jaya: KPM.

 

KPM [Kementerian Pendidikan Malaysia]  (2012). Laporan awal pelan pembangunan pendidikan Malaysia 

2013-2025. Kementerian Pelajaran Malaysia, 1-268.

 

KPM [Kementerian Pendidikan Malaysia]. (2001). Falsafah Pendidikan Kebangsaan: matlamat dan visi. 

Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

 

Ku  Hasnita  Ku  Samsu  &  Mohd  Haizam  Mohd  Nor  (2011).  Kepentingan  pendidikan patriotisme 

terhadap warganegara Malaysia. Jati. Vol. 16.

 

Kuh, G. D. (1992). What do we do now?  Implication for educations of how colleges affects students. 

American Educational Research Journal, 30(2): 277-304.

 

Lachance,  J.  R.  (2017).  A  case  study  of  dual  language  program  administrators:  the 

teachers  we  need.  International  Journal  of  Educational  Leadership  Preparation, 12(1).

 

Lam, K. W., Hassan, A., Sulaiman, T., & Kamarudin, N. (2018) Evaluating the face and content 

validity of an instructional technology competency instrument for university Lecturers in Malaysia. 

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(5), 367–385.

 

Laporan  Jawatankuasa  Kabinet  Mengkaji  Dasar  Pelajaran.  (1979).  Kuala  Lumpur, Dewan Bahasa 

dan Pustaka.

 

Laporan  Tahunan  Pelan  Pembangunan  Pendidikan  Malaysia  (2017).   Kementerian Pendidikan 

Malaysia.

 

Lawshe, C. (1975). A quantitave approach to content validity.  Personnel Psychology, 28(4), 

563-575.

 

Lay, Y. F., Khoo, C. H., & Ley, C. M. (2016). Pengenalan kepada analisis data dengan IBM SPSS 

statistik 19 dalam penyelidikan sains sosial. Kota Kinabalu: UMS.

 

Leaver-Dunn, D., Turner, L., & Newman, B. M. (2007). Influence of sports' programs and club 

activities on alcohol use intentions and behaviors among adolescent males.

Journal of Alcohol and Drug Education, 51(3), 57.

 

Lee Wei Chang, Baharuddin Azizan & Muhammad Amran (2013). National unity at the university level: 

importance of civilizational dialogue and way forward. European Scientific Journal. Vol. 4, pp 173 

– 186.

 

Leithwood, K., & Jantzi, D. (1999). The relative effects of principal and teacher sources of  

leadership  on  student  engagement  with  school.  Educational  Administration Quarterly, 35 (5): 

679-706.

 

Lewis, H. R. (2006). Excellence without a soul: How a great university forgot education (pp. 

1995-2003). New York: Public Affairs.

 

Lim Yen Yen (1991). Remaja mengabaikan sukan.  Dewan Siswa.

 

Lokman  Mohd  Tahir,  &  Osmayati  Othman.  (2011).  Keperluan  aktiviti  kokurikulum (Beruniform) 

kepada pelajar tingkatan empat di sekolah menengah kebangsaan di daerah Langkawi. Fakulti 

Penndidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Loroche, M., & Merette, M. (1999). On the concept and dimensions of human capital in knowledge- 

based economy context. Canadian public policy- analyze de politiques, vol. xxv, no.1.

 

Lussier,  R.    N.,  &  Achua,  C.  F.  (2007).  Leadership:  theory,  application  and  skill 

development (3rd ed.). New York: Southwestern Thomson.

 

Lynn,  M.  R.  (1986).  Determination  and  quantification  of  content  validity.  Nursing 

Research, 35, 382-385.

 

Ma’dan, M., Ismail, M. T., & Daud, S. (2019). Importance of human capital development and  

competitiveness  in  enhancing  competency  level  among  Malaysia  university graduates: 

literature review. E-Bangi Journal, 16(8), 1-15.

 

Maamor, S., Ibrahim, A. Z., & Samsi, A. (2015). Faktor pemilihan jenis kokurikulum: Kajian kes 

pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM).  Journal of Holistic Student Development, 2(1), 35-46.

 

Mahoney, J. L. (2000). School extracurricular activity participation as a moderater in the 

development of antisocial pattern. Child Development, 71(2), 502-516.

 

Majlis Peperiksaan Malaysia. (2012).  Pelan transformasi tingkatan enam  2012. Putra Jaya: Majlis 

Peperiksaan Malaysia.

 

Lee Wei Chang, Baharuddin Azizan & Muhammad Amran (2013). National unity at the university level: 

importance of civilizational dialogue and way forward. European Scientific Journal. Vol. 4, pp 173 

– 186.

 

Leithwood, K., & Jantzi, D. (1999). The relative effects of principal and teacher sources of  

leadership  on  student  engagement  with  school.  Educational  Administration Quarterly, 35 (5): 

679-706.

 

Lewis, H. R. (2006). Excellence without a soul: How a great university forgot education (pp. 

1995-2003). New York: Public Affairs.

 

Lim Yen Yen (1991). Remaja mengabaikan sukan.  Dewan Siswa.

 

Lokman  Mohd  Tahir,  &  Osmayati  Othman.  (2011).  Keperluan  aktiviti  kokurikulum (Beruniform) 

kepada pelajar tingkatan empat di sekolah menengah kebangsaan di daerah Langkawi. Fakulti 

Penndidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Loroche, M., & Merette, M. (1999). On the concept and dimensions of human capital in knowledge- 

based economy context. Canadian public policy- analyze de politiques, vol. xxv, no.1.

 

Lussier,  R.    N.,  &  Achua,  C.  F.  (2007).  Leadership:  theory,  application  and  skill 

development (3rd ed.). New York: Southwestern Thomson.

 

Lynn,  M.  R.  (1986).  Determination  and  quantification  of  content  validity.  Nursing 

Research, 35, 382-385.

 

Ma’dan, M., Ismail, M. T., & Daud, S. (2019). Importance of human capital development and  

competitiveness  in  enhancing  competency  level  among  Malaysia  university graduates: 

literature review. E-Bangi Journal, 16(8), 1-15.

 

Maamor, S., Ibrahim, A. Z., & Samsi, A. (2015). Faktor pemilihan jenis kokurikulum: Kajian kes 

pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM).  Journal of Holistic Student Development, 2(1), 35-46.

 

Mahoney, J. L. (2000). School extracurricular activity participation as a moderater in the 

development of antisocial pattern. Child Development, 71(2), 502-516.

 

Majlis Peperiksaan Malaysia. (2012).  Pelan transformasi tingkatan enam  2012. Putra Jaya: Majlis 

Peperiksaan Malaysia.

 

Makhbul, Z. K. M., & Abd Latif, M. N. (2019). Mengurus modal insan dalam industri

4.0 ke arah kecemerlangan negara. e-Bangi, 16(6).

 

Mancha,  S.  A.,  & Ahmad,  A.  (2016).  Co-curricular activities  and  its  effect  on  social 

skills.   International   Conference   on   Education   and   Regional   Development, Indonesia.

 

Mansor, R., Ahmad, A., & Nik Yusuff, N. A. (2019). Student excellent character building

through co-curricular activities (1-12). Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 9(1), 1-12.

 

 

Makhbul, Z. K. M., & Abd Latif, M. N. (2019). Mengurus modal insan dalam industri

4.0 ke arah kecemerlangan negara. e-Bangi, 16(6).

 

Mancha,  S.  A.,  & Ahmad,  A.  (2016).  Co-curricular activities  and  its  effect  on  social 

skills.   International   Conference   on   Education   and   Regional   Development, Indonesia.

 

Mansor, R., Ahmad, A., & Nik Yusuff, N. A. (2019). Student excellent character building

through co-curricular activities (1-12). Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 9(1), 1-12.

 

Mansor, R., Ahmad, A., & Yusuff, N. A. N. (2016). Student excellent character building through 

co-curricular activities (1-12). Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 9(1), 1-12.

 

Marambe K.N. (2015). Redesigining the medical school learning environment to meet 21?? century 

skills. South East Asian Journal of Medical Education, 9(2).

 

Marietta,  K.,  Ágnes,  K.,  &  András  István,  K.  (2014).  The  relationship  between 

intelligence,   emotional   intelligence,   personality   styles   and   academic   success 

business education and accreditation. vol. 6(2).

 

Marjohan  Jamalis,  &  Mohd  Sofian  Omar  Fauze.  (2007).  Developing  human  value through  extra 

 curricular  activities.  The  Journal  of  Human  Resource  and  Adult Learning, 3(1).

 

Mashitah Ghazali. (1995). Kegiatan kokurikulum di sekolah membantu membina daya kepimpinan di 

kalangan pelajar menengah atas Kolej Sultan Abdul Hamid. Tesis tidak diterbitkan: Universiti Utara 

Malaysia.

 

Maskan,  N.  (2013).  Pelaksanaan  pentaksiran  berasaskan  sekolah  (PBS)  bagi  mata pelajaran   

Sains   di   Sekolah   Kebangsaan   Daerah   Pontian,   Johor   (Doctoral dissertation, Universiti 

Tun Hussein Onn Malaysia).

 

Mazni Mustapha & Mahiran Masdin. (2014). Pengaruh perapatan ibu, bapa dan rakan sebaya ke atas 

adaptasi di universiti dan kepuasan hidup dalam kalangan murid- murid  tahun  pertama  Fakulti  

Psikologi  dan  Pendidikan  UMS.  Sabah:  Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia 

Sabah.

 

McCrae, R. R., & Terracciano, A. (2005). Universal features of personality traits from the 

observer's perspective: data from 50 cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 88(3), 

547.

 

McMillan,  J.  H.,  &  Schumacher,  S.  (2010).  Research  in  education:  evidence-based inquiry. 

7th ed. Boston, MA: Pearson.

 

Messo, M. S., Messa, S.  K.,  & Mesa,  K.  F.  (2019). Co-curricular activities and their impact on 

learning process of students in secondary schools.  Asia Pacific-Annual Research Journal of Far 

East, & South East Asia, 34.

 

Michael,  S.,  &  Ambotang,  A.  S.  (2019).  The  relationship  between  co-curricular management  

  and    secondary    school    student    involvement    in    co-curricular activities. Malaysian 

 Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities  (MJSSH), 4(7), 202-207.

 

Michael, S., & Ambotang, A. S. (2020). Pengaruh teknologi digital terhadap penglibatan pelajar 

dalam aktiviti kokurikulum sekolah menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities 

(MJSSH), 5(6), 25-32.

 

Michel  Ferrary.  (2015).  Investing  in  transferable  strategic  human  capital  through 

alliances in the luxury hotel industry. Journal of Knowledge Management, 19(5),

1007-1028.

 

Miller, D. K. (1998). Measurement by the physical educator. Dubuque, Iowa: Wm. C.

Brown.

 

Miller,  D.  K.  (2020).  Measurement  by  the  physical  educator:  why  and  how.  8th  ed.

McGraw-Hill Higher Education.

 

Mohamad Ridzuan Lau, Hishomudin Ahmad, Mohd Faisol Ibrahim, Nabilah Yusof, & Norlelawati Arifin 

(2015). Kemahiran insaniah dan aktiviti ko-kurikulum di sekolah menengah dan universiti awam. 

Language, Education and Research: upholding the fundamentals, embracing the cutting edge. Paper No: 

iLEC - 267. ResearchGate.

 

Mohamad  Ridzuan  Lau,  Hishomudin  Ahmad,  Mohd  Faisol  Ibrahim,  Nabilah  Yusof, Norlelawati 

Arifin (2015). Kemahiran insaniah dan aktiviti ko-kurikulum di sekolah dan universiti awam. 

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Paper No: 267 iLEC.

 

Mohamad Sari, N., & Esa, A. (2017). Factors affecting student’s participation in extra- curricular. 

Psychology, 6960-46962.

 

Mohamad, H., & Esa, A. (2013). Pembangunan modal insan holistik pelajar menerusi aktiviti 

kokurikulum. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

 

Mohamad, N. H., Ibrahim, B., & Selamat, A. (2019). Penerapan kemahiran komunikasi Bahasa Inggeris 

menerusi kursus badan beruniform Palapes UTHM. Online Journal for TVET Practioners, 4(2), 58-71.

 

Mohamed I. M., Mahazan, A. M., Adel M. A., & Mikail, I. (2017). Exploring the role of human 

resource management practices on labour productivity in Libyan National Oil Corporations. Pertanika 

Journal Social Science and Humanities, 25 (1), 317 – 336.

 

Mohamed, N. A. S., & Baba, S. (2017). Proses pelaksanaan pengurusan kokurikulum yang diamalkan oleh 

kumpulan pengurusan kokurikulum di sekolah menegah harian. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 

3(3), 17-43.

 

Mohamed, N. A. S., Kean, T. H., Mohamed, N. A., & Mohamed, N. H. (2017). Proses pelaksanaan 

pengurusan kokurikulum yang diamalkan oleh kumpulan pengurusan kokurikulum (KPP koku) di sekolah 

menegah harian, Lembah Klang. JuKu: Jurnal Kurikulum, & Pengajaran Asia Pasifik, 5(1), 31-54.

 

Mohanaraju  Annamalai.  (2012).  Pengaruh  sokongan  keluarga  dalam  penglibatan  ko- kurikulum   

sekolah   terhadap   pencapaian   kemahiran   insaniah   murid.   Seminar Kebangsaan Majlis Dekan 

Pendidikan IPTA.

 

Mohd  Asri  Abdullah,  &  Ferdous  Azam.  (2015).  Meadiating  relationship  of  financial practice 

 between  success:  An  empirical  study  on  Malaysian  small  enterprises. Australian Academy of 

Bussiness and Economics Review, 1(1), 1-23.

 

Mohd  Burhan  N.,  Tamuri  A  H,  &  Mohd  Nordin  N.  (2016).  Pembinaan  hubungan  di antara guru 

dengan pelajar. Technical and Social Science Journal (TSSJ), 5(1) p.

138-148. ISSN: 2289-7356.

 

Mohd Effendi @ Ewan, M. M., Hisyamsani, I., Normawati, A. R., & Ahmad Zamri, K. (2017).   Kesahan   

kandungan   pakar   instrumen   IKBAR   bagi   pengukuran   AQ menggunakan nisbah kesahan 

kandungan.  In International Conference on Global Education, pp. 979-997.

 

Mohd   Faizal   Nizam   Lee   Abdullah,   &   Leow   Tze   Wei   (2017).   Kesahan   dan 

kebolehpercayaan  instrumen  penilaian  kendiri  pembelajaran  geometri  tingkatan satu. Malaysian 

Journal of Learning and Instruction: Vol. 14, No. 1: 211-26.

 

Mohd  Faizullah  Mohamed  (2014).  Penerapan  kemahiran  insaniah  dalam  konteks membina  insan  

berkepimpinan  di  kalangan  pelajar  melalui  aktiviti  kokurikulum. Fakulti Pendidikan Teknikal 

dan Vokasional (FPTV), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).

 

Mohd  Fazli  Hasan,  Suhaida  Abdul  Kadir,  &  Soaib  Asimiran.  (2013).  Hubungan persekitaran  

sekolah  dengan  penglibatan  pelajar  dalam  aktiviti  kokurikulum  di sekolah menengah. Jurnal 

Pendidikan Malaysia 38(2) (2013): 1-9.

 

Mohd Fazli, H., Suhaida, A. K., & Soaib, A. (2015). Tahap persekitaran sekolah dalam pelaksanaan   

aktiviti   kokurikulum   di   sekolah.   In   Proceedings   3rd   Regional Conference  On  

Educational  Leadership  and  Management  (pp.  368-379).  Institut Aminuddin Baki.

 

Mohd Hasril A., Isma, A. N., Fathin L. Z., & Norhayati, N. (2016). Tahap kemahiran generik  pelajar 

 Malaysia  dalam  proses  pengajaran  dan  pembelajaran:  Kajian  kes pelajar Institusi Kemahiran 

Mara, Johor Baharu. GEOGRAFIA-Malaysian Journal of Society and Space, 12(3), 111-121.

 

Mohd Jaflus Bahari (2008). Faktor-faktor yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan  

kokurikulum  sukan  di  kalangan  pelajar  sekolah  menengah  kebangsaan daerah  Seremban.  

http://www.ipislam.edu.my/uploaded/file/jaflus.pdf  [10  Januari 2019].

 

Mohd Majid Konting (2009). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mohd Noor, M. H., Suhadi, N., & Tee, T. K. (2017). Self awarreness curiculum activities and 

effectiveness to youth. Social Science, 47228-47231.

 

Mohd  Sahandri  Gani  Hamzah,  Noor  Shah  Saad,  Husni  Zaim  Khairun  Nasri,  &  Nur Nazurah  Mat 

 Yusof  (2013).  Transformasi  pembinaan  instrumen  kajian  terhadap pengurusan pengajaran guru. 

Dalam Prosiding MEDC Seminar Kebangsaan kali ke IV Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2013. (m.s 

100-113). Kuala Lumpur: Institute of Education, International Islamic University Malaysia.

 

Mohd  Sidi,  Z.,  &  Mamat,  M.  N.  (2017).  Keperluan  model  pentaksiran  kemahiran 

(psikomotor):  suatu  pendekatan  holistik  dalam  Pendidikan  Latihan  Teknikal  dan Vokasional 

(PLTV). Journal of Contempory Islamic Studies, 3(2), 169-192.

 

Mohd  Sofian  Omar  Fauzee,  Aminuddin  Yusof,  Borhan  Yusof.  (2002).  Kokurikulum,

peranan dan implikasi. Kuala Lumpur: Sanon Printing.

 

Mohd. Majid Konting. (2009). Penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa,

& Pustaka.

Mohler, C. (2002). Integrating the Co-Curriculum. Missouri: Truman State University. 

http://assessment.truman.edu.

 

Mok Song Sang. (2010). Psikologi pendidikan dan pedagogi murid dan alam belajar.

Kuala Lumpur. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

 

Mok  Soon  Sang.  (2009).  Pengurusan  kokurikulum  &  Pendidikan  Sukan.   Sdn.  Bhd.

Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Multimedia.

 

Mok Soon Sang. (2011). Pengurusan kokurikulum. Selangor Darul Ehsan:   Penerbitan Multimedia Sdn. 

Bhd.

 

Morris, A. B. (1995). The Catholic school ethos – its effect on post - 16student academic 

achievement. Educational Studies 21(1): 67-83.

 

Morris, E. (2019). Participation in extracurricular activities and academic achievement: A 

Comprehensive Review.

 

Morrison, G. R., Ross, S. M., & Kemp, J. E. (2007). Designing effective instruction. 5th ed. NJ: 

John Wiley, & Sons, Inc.

 

Morrison, J. T. (2017). Factor analysis, exploratory. The International Encyclopedia of 

Communication Research Methods, 1-14.

 

Morrow, J.  R., Jackson, A. W., Disch, J. G., & Mood, D. P. (1995). Measurement and evaluation in 

human performance. Champaign, IL: Human Kinetics.

 

Morrow, J. R., Jackson, A. W., Dish, J. G., & Mood, D. P. (1995). Measurement and evaluation in 

human performance. Human Kinetics. 213-276.

 

Morton, K. L., Atkin, A. J., Corder, K., Suhrcke, M., & Van Sluijs, E. M. F. (2016). The school  

environment  and  adolescent  physical  activity  and  sedentary  behaviour:  a mixed?studies 

systematic review. Obesity reviews, 17(2), 142-158.

 

Mowday,   R.   T.,   Steers,   R.   W.,   &   Porter,   L.   W.   (1979).   The  measurement   of 

organizational commitment. Journal of Vocational Behaviour. 14(2):224-247.

 

Muamat,  O.  (2016).  Persepsi  pelajar  terhadap  amalan  pengajaran  guru  opsyen  dan bukan 

opsyen sejarah serta hubungannya dengan sikap pelajar. Masters. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Munn, P. (2008). Ethos and discipline in the secondary school. In Scottish Education, ed.

T. G. K. Bryce, and W. M. Humes, Edinburgh: Edinburgh University Press.

 

Munro, B. H. (2005). Statistical methods for health care research 4th ed. Philadelphia:

Lippincott, Williams & Wilkins.

 

Murwani, I. A. and Caesar, L. A. Y. (2016). Academic achievement, self-efficacy, and career 

aspirations as the predictors of career success for a first job. Pertanika Journal Social Science 

and Humanities, 24 (S), 163 – 176.

 

Musa, K., & Abd Halim, H. (2015). Kemahiran interpersonal guru dan hubungan dengan pencapaian 

akademik pelajar (Interpersonal teacher skill and it’s relationship with students’ academic 

achievement). Jurnal Pendidikan Malaysia (Malaysian Journal of Education), 40(2), 89-99.

 

Musa, W. A., & Othman, R. (2014). Kesedaran kendiri terhadap aktiviti kokurikulum dan 

keberkesanannya kepada remaja. Proceeding of the Social Sciences Research ICSSR, 9-10.

 

Musa, W. A., Othman, N., Latif, Y. A., Shaari, S. S., Ismail, W. N. H.W., & Ismail, S. F. (2018). 

Kokurikulum dan sahsiah pelajar: peranan dan hubungan antara keduanya. International Journal of 

Education, Psychology and Counseling, 3(18), 18-27.

 

Muslihah,   W.   (2017).   Model   penerimaan   perlombongan   data   pendidikan   dalam kalangan  

pelajar  universiti  awam  di  Malaysia. Tesis  Doktor  Falsafah.  Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mustafa  Kamal  Ali  (2000).  Faktor  yang  mempengaruhi  penglibatan  pelajar  Melayu tingkatan 

empat dalam aktiviti kokurikulum di rancangan Felda Daerah Segamat Selatan. Tesis yang tidak 

diterbitkan:  Universiti Teknologi Malaysia.

 

Muthike, W. N., Mwaruvie, J., & Mbugua, Z. K. (2017). Influence of school policies on students’ 

participation in co-curricular activities: a case of public secondary schools in  Aberdare  Central 

 Region,  Kenya.  International  Journal  of  Innovation  and Research in Educational Sciences, 

Volume 4(5), ISSN (Online): 2349–5219.

 

Naveen P., & Srivastava, S. K. (2017). The impact of spiritual intelligence, gender and educational 

 background  on  mental  health  among  college  students.  Journal  of Religion and Health, pp 

1-22.

 

Nawaz,  T.,  &  Haniffa,  R.  (2017).  Determinants  of  financial  performance  of  Islamic banks: 

 an  intellectual  capital  perspective.  Journal  of  Islamic  Accounting  and Business Research, 

8(2), 130-142.

 

Ngadiman,  S.  H.,  &  Jamaludin,  M.  F.  (2018).  Hubungan  di  antara  kemahiran  kerja 

berpasukan  dan  kemahiran  komunikasi  dalam  kalangan  pelajar  semester  akhir Politeknik.  

International  Journal  of  Education,  Psychology  and  Counselling,  (3) (19), 01-18.

 

Noor  Azyani  A.  Jalil,  &  Ahmad  Esa  (2012).  Kemahiran  menyelesaikan  masalah menerusi   

aktiviti   kokurikulum   (khidmat   masyarakat)   dalam   kalangan   pelajar UTHM. Prosiding 

Seminar Pendidikan Pasca Ijazah dalam PTV kali ke-2.

 

Noor   Azzam   Syah,   M.   (2016). Pelaksanaan   pengurusan   kokurikulum   di   sekolah menengah 

harian/Noor Azzam Syah Mohamed (Doctoral dissertation, University of

Malaya Centre for Continuing Education (UMCCed).

 

Noor Hafizah Mohd Haridi, Ahmad Munawar Ismail, Maizan Mat @ Muhammad, & Norsaleha Mohd Salleh. 

(2017). Elemen pembangunan modal insan dalam program pemulihan   remaja   di   Taman   Seri   

Putri,   Cheras.   4??  International   Research Management & Innovation Conference (IRMIC). 

Institut Latihan Malaysia (ILIM).

 

Noor  Hafizah  Mohd  Haridi,  Ahmad  Munawar  Ismail,  Maizan  Mat@Muhammad,  & Norsaleha  Mohd  

Salleh.    (2019).    Elemen  Pembangunan  Modal  Insan  Dalam Program  Pemulihan  Remaja  Di  

Taman  Seri  Putri,  Cheras.  -  4th  International Research Management & Innovation Conference.

 

Noor Hafizah Mohd Haridi, Maizan Binti Mat @ Muhammad, Norsaleha Mohd Salleh, &  Ahmad  Munawar  

Ismail  (2017).  Pembangunan  modal  insan  kepentingannya dalam  program  pemulihan  remaja  

bermasalah.  3rd  International  Conference  on Islamiyyat Studies (Irsyad2017).

 

Noor, J. B. M., Abbas, J. B., & Ibrahim, M. F. B. (2019). Kajian kes mengenai kadar penerimaan 

pelajar terhadap kokurikulum berkredit badan beruniform di Politeknik Sultan   Salahuddin   Abdul   

Aziz   Shah.   Journal   on   Technical   and   Vocational Education, 4(3), 186-193.

 

Noor,   M.,   &   Nadirah,   F.   (2012). Program   pembangunan   insan   dalam   kalangan 

kakitangan   Jabatan   Hal   Ehwal   Agama   Terengganu   (JHEAT):   masalah   dan 

penyelesaian/Fatimah Nadirah binti Mohd Noor (Doctoral dissertation, University of Malaya).

 

Nooraini Othman, Wardatul Aishah Musa, & Mohd Nasrul Hakim. (2015). Kokurikulum di   dalam   sistem 

  pendidikan   di   Malaysia:   Satu   tinjauan   awal.   Bahagian Perkembangan Kurikulum KPM, 

(1956), 1 – 6.

 

Nor  Hidayah  Ahmad  Damanhuri,  &  Yusmaria  Mohd.  Yusof  (2014).  Persepsi  pelajar terhadap 

penglibatan aktiviti kokurikulum di kolej komuniti Hulu Langat. Kolokium Penyelidikan, & Inovasi 

Wilayah Selangor.

 

Nor Hidayah, A. D., & Yusmaria, M. Y. (2014). Persepsi pelajar terhadap penglibatan aktiviti 

kokurikulum di kolej komuniti Hulu Langat. Paper presented at Kolokium Penyelidikan & Inovasi 

Wilayah Selangor.

 

Nor Suhara bin Haji Fadzil, & Jamil bin Ahmad, (2008). Kepentingan kokurikulum dalam pendidikan di 

sekolah menengah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Nor Suhara Fadzil, & Jamil Ahmad. (2010). Kepentingan kokurikulum dalam pendidikan di sekolah 

menengah. Proceedings of the 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI 

& UPSI, Bandung, Indonesia.

 

Norasmahani  Nor,  Zulkefli  Aini,  &  Khadijah  Abdul  Razak.  (2015).  Impak  teknologi maklumat  

dan  komunikasi  (TMK)  dalam  menjana  kemahiran  berfikir  aras  tinggi dalam pendidikan Islam. 

International Seminar on Tarbiyah (ISoT 2015), 1-14.

 

Nordin, A. B. (2017). Kurikulum kearah penghasilan kemahiran berfikiran kritis, kreatif

dan inovatif. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 1(1), 10-18.

 

Norhannan  Ramli. (2016).  Prestasi guru pendidikan islam berasaskan  daya kekuatan dalaman,   

kepimpinan   pengetua   dan   iklim   sekolah.   Tesis   PHD   UM.   Tidak diterbitkan.

 

Norhisham Muhamad. (2015). Biah solehah dan penghayatan akhlak pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan 

Agama (SMKA). UPSI. Tesis PHD UPSI. Tidak diterbitkan.

 

Nur Aishah Abdullah, & Mohd Sofian Omar Fauzee (2002). Psikologi Sukan: Konsep Dalam  Latihan  Dan  

Pengajaran  Sukan.  Kuala  Lumpur:  Utusan  Publications  and Distributors Sdn. Bhd.

 

Nurfatimah Awang Da (2009). Bahan kesusasteraan pelbagai etnik dalam mewujudkan perpaduan  nasional 

 di  sekolah.  Jabatan  Pendidikan  Bahasa  dan  Literasi,  Fakulti Pendidikan. Kuala Lumpur: 

Universiti Malaya.

 

Nurul Fadly Habidin, Nursyazwani Mohd Fuzi, Ummu Aiman Muhamad, Tuan Waheda Tuan   Chik,   &   

Sharon   Yong   Yee   Ong.   (2019).   Amalan   terbaik   dalam penambahbaikan      sistem      

pendidikan.      Pengajaran      dan      penyelidikan. Kaizentrenovation Sdn Bhd Tanjung Malim.

 

Odeh, R. C., Oguche, O. A., & Ivagher, E. O. (2015). Influence of school environment on academic 

achievement of student in secondary schools in zone "A" Senatorial District of Benue State, 

Nigeria. International Journal of Recent Scientific Research, 6(7), 4914-4922.

 

Odogwu,  H.,  Adeyemo,  S.  A.,  Jimoh,  J.  A.,  Yewonde,  R.  O.  (2011).  Science, mathematics  

and  technology teachers’ perception  of  school  environment:  Gender differences. Multicultural 

Education, & Technology Journal, 5(4): 274-287.

 

Omar,  N.  A.,  &  Zakaria,  S.  M.  (2018).  Hubungan  di  antara  gaya  keibubapaan  dan 

kecerdasan emosi dengan masalah tingkah laku kanak-kanak: satu sorotan. Jurnal Wacana Sarjana, 

2(3), 1-7.

 

Omardin Ashaari (1996): Pengurusan Kokurikulum. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors 

Sdn. Bhd.

 

Omardin Ashaari. (2007). Pengurusan Sekolah: Satu Panduan Lengkap. Kuala Lumpur.

Utusan Publication & Distribution Sdn. Bhd.

 

Ornek, A.S., & Ayas, S. (2015). The relationship between intellectual capital, innovative work 

behavior and business performance reflection. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1387- 

1395.

 

Othman  Lebar.  (2009).  Penyelidikan  kualitatif:  Pengenalan  kepada  teori  dan  metod.

Tanjong Malim: Penerbit UPSI.

 

Othman,  M.  K.  H.,  Suhid,  A.,  &  Roslan,  S.  (2015).  Penghayatan  nilai  murni  dalam 

kalangan pelajar sekolah menengah masa kini. Jurnal Pembangunan Sosial Jilid, 1,

20.

 

Othman, M. K. H., Yusoff, M. Z. M., Rahim, F. A., Puteh, A., Kasa, M. D., & Roslan,

N.   (2016).   Perspektif   ibu   bapa   terhadap   permasalahan   dan   cabaran   dalam 

pembentukan nilai murni pelajar. Sains Humanika, 8(4-2).

 

Othman, M. K., & Suhid, A. (2010). Peranan sekolah dan guru dalam pembangunan nilai pelajar  

menerusi  penerapan  nilai  murni:  satu  sorotan. MALIM:  Jurnal  Pengajian Umum Asia Tenggara, 

11, 117-130.

 

Othman, M. S. B., & Kassim, A. Y. B. (2019). Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen amalan    

pengajaran    guru    pendidikan    Islam    sekolah    rendah    di    dalam mengintegrasikan  

kemahiran  berfikir  aras  tinggi  (KBAT)  menerusi  pengajaran akidah. O-JIE: Online Journal of 

Islamic Education, 7(1), 15-26.

 

Othman,  M.  S.,  &  Kassim,  A.  Y.  (2018).  Kesahan  dan  kebolehpercayaan  instrumen komposisi 

pengajaran guru pendidikan Islam sekolah rendah yang mengintegrasikan kemahiran   berfikir   aras   

tinggi   (KBAT)   menerusi   pengajaran   akidah. Sains Humanika, 10(3).

 

Othman, Mohamad Khairi Haji, Mohd Zailani Mohd Yusoff, Fauziah Abdul Rahim, Alis Puteh,  Muhamad  

Dzahir  Kasa,  dan  NurFasihah  Roslan.  "Perspektif  ibu  bapa terhadap permasalahan dan cabaran 

dalam pembentukan nilai murni pelajar." Sains Humanika 8, no. 4-2.

 

Othman, N., Wardatul Aishah, M., & Mohd Nasrul Hakim, J. (2016). Kokurikulum Di dalam Sistem 

Pendidikan di Malaysia: Satu Tinjauan Awal. UTM Perdana School Universiti Teknologi Malaysia Kuala 

Lumpur, Malaysia.

 

Othman, R., & Jasni, N. F. A. (2016). Faktor-faktor  yang mempengaruhi penglibatan pelajar   dalam  

 aktiviti   kokurikulum   di   Politeknik   Tuanku   Sultanah   Bahiyah. Politeknik & Kolej 

Komuniti. Journal of Social Sciences and Humanities, 1(1).

 

Pallant, J. (2011). A step by Step guide to data analysis using SPSS. 4th ed. Australia: Allen & 

Unwin.

 

Pallant, J. (2011). SPSS survival manual. 4th ed. NSW: Allen & Unwin.

 

Pallant, J. (2013). SPSS survival manual a step by step guide to data analysis using SPSS.

5th ed. Spi ed. Maidenhead Open University: McGraw Hill.

 

Pallant, J. (2016). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using spss program 

6th ed. London, UK: McGraw-Hill Education.

 

Pant, N., & Srivastava, S. K. (2019). The impact of spiritual intelligence, gender and educational  

background  on  mental  health  among  college  students.  Journal  of religion and health, 58(1), 

87-108.

 

Pelan   Pembangunan   Pendidikan   Malaysia   (2013–2025).   Kementerian   Pelajaran

Malaysia.

 

Peng, C. F.,  & Majelan,  N. (2019). Pelaksanaan  pendidikan perpaduan  menerusi teks KOMSAS  dalam 

 kalangan  pelajar  tingkatan  dua. PENDETA:  Journal  of  Malay Language, Education and 

Literature, 10, 75-90.

 

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. 

 

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.

 

Prihamdani,  D.  (2016).  Pengaruh  komunikasi  keluarga  terhadap  penguasaan  bahasa Inggeris 

peserta didik kelas x di SMK Pgri 1 Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Jurnal 

Sekolah Dasar, 1(1).

 

Putri Zabariah Megat Abdul Rahman. (2008). Pemerhatian dan penilaian kanak-kanak.

Fakulti Pendidikan dan Bahasa. OUM. Kuala Lumpur.

 

Rahim, M, K., & Rohany N., 2017. Kesahan kandungan dan muka. teknik kesahan dan kebolehpercayaan  

alat  ujian  psikologi.  Bangi:    Penerbit  Universiti  Kebangsaan Malaysia.

 

Rahmah Ismail (1996),  Modal manusia dan perolehan buruh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 

h. 1.

 

Rahman  Abdul  Wahab.  (2008).  Panduan  Pengurusan  Kokurikulum  Sekolah.  Edisi Semakan. Klang, 

Selangor: Er-Nur Sdn. Bhd.

 

Rahman,  M.  G.  A.,  &  Othman,  W.  N.  W.  (2020).  Pengaruh  gaya  kepimpinan  dan kepuasan 

kerja terhadap komitmen organisasi jurulatih pusat cemerlang Angkatan Tentera Malaysia. Jurnal 

Sains Sosial@ Malaysian Journal of Social Sciences, 4(1), 80-92.

 

Ramachandran,  P.,  &  Kenayathulla,  H.  B.  (2018).  Pengurusan  keselamatan  sekolah rendah di 

Kuala Selangor. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 5(4), 57-71.

 

Ramlah   Jantan,   &   Mahani   Razali   (2002).   Psikologi   Pendidikan.   Pendekatan 

kontemporori. McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

 

Ramlan Abd. Wahab. (2004). Panduan pengurusan kokurikulum di sekolah. ISBN 983- 42077-0-0, Banter 

Sdn. Bhd.

 

Ramli,  M.  A.,  Mustapha,  R.,  &  Abd  Rahman,  R.  (2018).  Hubungan  Kemahiran Kebolehkerjaan 

Pelajar Kolej Vokasional Pertanian Dengan Kesediaan Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Politeknik & 

Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, 2(1), 1-15.

 

Rancangan  Malaysia  Kesembilan  (2006-2010).  Unit  Perancang  Ekonomi.  Jabatan Perdana Menteri 

(2006). Putrajaya.

 

Rani,  A.,  &  Yusof,  M.  (2017).  Pembinaan  modul  pentaksiran  kemahiran  insaniah melalui   

kokurikulum   di   Kolej   Matrikulasi   (Doctoral   dissertation,   Universiti

Pendidikan Sultan Idris).

 

Rani, M., & Keshwal, H. S. (2017). Effect of co-curricular activities on development of social   

skills   of   children   with   intellectual   disability.   Journal   of   Disability Management 

and rehabilitation, 2(1), 18-21.

 

Rashid, S. M. R. A., & Samat, N. (2018). Kemiskinan keluarga dan pengaruhnya terhadap tahap  

pendidikan  rendah  masyarakat  luar  bandar:  Kajian  kes  di  jajahan  Bachok, Kelantan (Family 

poverty and its influence on rural community low education: Case study in Bachok District, 

Kelantan). e-Bangi, 15(2).

 

Rathore, K., Chaudhry, A. Q., & Azad, M. (2018). Relationship between co-curricular activities and 

exam performance: mediating role of attendance. Bulletin of Education and Research, 40(1), 183-196.

 

Ratna  Roshida  Abd  Razak  (2010),  ‘Modal  insan  aset  utama  pembentukan  tamadun bangsa’, 

dalam Mohd Roslan Mohd Nor dan Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim (eds.), Pembangungan  Modal  Insan  &  

Tamadun  dari  Perspektif  Islam,  Kuala  Lumpur: Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi 

Pengajian Islam Universiti Malaya, h. 19-32.

 

Raubenheimer, J. (2004). An item selection procedure to maximize scale reliability and validity. SA 

Journal of Industrial Psychology, 30(4), 59-64.

 

Rayung,  M.  N.,  Ambotang,  A.  S.,  &  Abdullah,  M.  Y.  (2019).  Pengaruh  kecerdasan holistik  

  terhadap    kemenjadian    pelajar    tingkatan    enam    di    Sabah. Jurnal Kesidang, 3(1), 

9-22.

 

Rentoul,  A.  J.,  &  Fraser,  B.  J.  (1983).  Development  of  a  school  level  environment 

questionnaire. Journal of Educational Administration, 21: 21-37.

 

Ridzuan Ahmad, & Azimah Abdullah. (2017). “Iklim dini” dan tahap penghayatan dalam kalangan guru 

pelatih IPGKSAH: satu kajian kes. Jurnal Penyelidikan Khazanah, jld. 19 IPG Kampus Sultan Abdul 

Halim.

 

Ridzuan M. L, Ahmad, H., Ibrahim, M. F., Yusof, N., & Arifin, N. (2016). Kemahiran insaniah  dan  

aktiviti  ko–kurikulum  di  sekolah  menengah  dan  universiti  awam. Language,  Education  and  

Research:  upholding  the  fundamentals,  Embracing  the Cutting Edge. Paper No: iLEC 2015-267.

 

Rinaldi, R., Hamzah, M. I., & Nordin, N. M. (2015). Knowledge and attitude of lecturers toward 

usage of multimedia in teaching. Scientific Journal of PPI-UKM, 2(7), 300- 302.

 

Robert D. Putnam (2000). Bowling Alone. New York: Simon, & Schuster Paperbacks. 

 

Robert,  E.  S.  (2006).  Educational  Psychology:  Theory  and  practice.  8th  ed.  Pearson

International Edition.

 

Rohani  Arbaa,  Hazri  Jamil,  &  Mohammad  Zohir  Ahmad.  2017.  Model  bersepadu penerapan  

kemahiran  abad  ke  21  dalam  pengajaran  dan  pembelajaran.  Jurnal

Pendidikan Malaysia, 42(1): 1–11.

 

Rohanida Ab. Manaf, & Mohd. Sofian Omar Fauzee (2002). Kepentingan kokurikulum dalam sistem 

pendidikan. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.

 

Rosmahalil  Azrol  Abdullah.  (2017).  Motivasi  penglibatan  pelajar  UTHM  terhadap aktiviti 

kesukarelawan. Tesis Sarjana Yang Tidak Diterbitkan. Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, 

Universiti Tun Hussein Onn, Malaysia.

 

Rubeena, & Mohd Mahmood, S. (2019). Impact of participation in co-curricular activities on academic 

performance and sociability of ix?? class students.  Review of ReseaRch, Vol. 8(8), ISSN: 

2249-894X.

 

Rudasill, K. M., Snyder, K. E., Levinson, H., & Adelson, J. L. (2017). Systems view of school  

climate:  a  theoretical  framework  for  research.  Educational  Psychology Review, 10, 1-26.

 

Rufaidah, A. (2018). Analisis faktor terhadap komoditas pangan di Kabupaten Gresik.

Rekayasa, 11(2), 153-162.

 

Russell, V. J., Ainley, M., & Frydenberg, E. (2005). Student motivation and engagement.

Schooling Issues Digest.

 

Sabri, S. M., & Suhid, A. (2016). Kegiatan ko-kurikulum di sekolah dan kesannya kepada pembentukan 

akhlak murid. Journal of Islamic and Arabic Education 8(1), 2016 1- 10, ISSN 1985-6326.

 

Sadia, I. W. (2015) Membangun insan yang literasi Sains & Teknologi dan berkarakter melalui  

implementasi  Model  Pembelajaran  Sains-Teknologi-Masyarakat  (STM). Prosiding Seminar Nasional 

MIPA.

 

Safrit, M. J., & Wood, T. M. (1995). Introduction to measurement in physical education and exercise 

science 3rd ed. St. Louis: Times Mirror/Mosby.

 

Saidi,  Z.  A.  (2016,  January).  Faktor  dan  peranan  institusi  keluarga  dalam  mencegah 

salahlaku  dan  devian  dalam  kalangan  remaja.  In  Proceeding  7th  International Seminar on 

Regional Education (Vol. 1, pp. 147-157).

 

Saiful  Adli  Mansor  (2008).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penglibatan  pelajar sekolah  

dalam  aktiviti  kokurikulum.  Kertas  Projek  Sarjana  Sains  (Pengurusan), Universiti Tun Hussein 

Onn, Batu Pahat.

 

Saifullizam  Puteh  (2004).  Pengurusan  kokurikulum.  Universiti  Tun  Hussein  Onn Malaysia 

(UTHO).

 

Saleh Faghizadeh (2004), Sosiologi. Mohd Fauzi Yaacob (terjemahan). Kuala Lumpur: Institut 

Terjemahan Negara Malaysia Berhad, h.15-118.

 

Samad,   N.   H.,   &   Idris,   M.   S.   (2017).   Co-curricular   importance   in   Secondary

School. Educational Technology, 47747-47751.

 

Samad,  N.  H.,  &  Idris,  M.  S.  (2017).  Co-curricular  importance  in  secondary  school.

Educational Technology, 47747-47751.

 

Sari,  M.  D.  (2017).  Human  capital  development  of  Islamic  perspective:  impact  to manager. 

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 2(1), 40- 53.

 

Sari, N. M., Idris, M. S., & Ariffin, L. M. (2019). The potential of dual TVET System Players  in  

co-curricular  activities–an  approach  from  Malaysia.  Potensi  Pelajar. Proceeding 7?? 

International Seminar on Regional Education, Vol. 1: 198-215.

 

Saud,  C.  M.,  &  Saad,  Z.  A.  (2020).  Teknik  analisis  swot  dalam  meningkatkan keberkesanan 

pelaksanaan kokurikulum. Jurnal IPDA, 26(1), 36-47.

 

Schultz, Theodore, W. (1971). Investment in human capital: The role of education and of research, 

New York: The Free Press, h. 161.

 

Schwartz,  K.,  Cappella,  E.,  &  Seidman,  E.  (2015).  Extracurricular  participation  and 

course  performance  in  the  middle  grades:  A  study  of  low-income,  urban  youth. American 

Journal of Community Psychology, 56(3-4), 307-320.

 

Sekaran, U. (2016). Research methods for business: A skill building approach. 7th ed.

John Wiley & Sons.

 

Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

 

Seligman, M. (1992). Helplessness: On depression, development, and death. New York: Freeman.

 

Seman, A. A., Ahmad, A. R., Rahman, A. A. A., & Kimi, W. B. (2016). Peranan guru dan  pelajar  

dalam  membentuk  hubungan  etnik  di  sekolah.  In  Proceeding  7th International Seminar on 

Regional Education (Vol. 1, pp. 64-78).

 

Seow,  P.  S.,  &  Pan,  G.  (2014).  A  Literature  review  of  the  impact  of  extracurricular 

activities participation on students’ academic performance. Journal of Education for Business, 

89(7), 361-366.

 

Serlin, R. C. (1987). Hypothesis testing, theory building, and the philosophy of science.

Journal of Counseling Psychology, 34, 365-371.

 

Setiadi, H. (2016). Pelaksanaan penilaian pada Kurikulum 2013. Jurnal Penelitian dan Evaluasi 

Pendidikan, 20(2), 166-178.

 

Setiawan, R. A., & Hasbi, S. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam   

menggunakan   produk   jasa   perbankan   syariah   (Studi   Pt   Bank   Negara Indonesia Cabang 

Sukabumi). Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, 2(1), 219-234.

 

Shaffer,  M.  L.  (2019).  Impacting  student  motivation:  Reasons  for  not  eliminating 

extracurricular    activities. Journal    of    Physical    Education,    Recreation     &

Dance, 90(7), 8-14.

 

Shahar, S., Ismail, R., Noor, Z. M., & Yussof, I. (2014). Analisis kualiti pekerja dalam sektor 

perkhidmatan pendidikan tinggi swasta di Malaysia. Sains Humanika, 3(1).

 

Shahff,  M.  K.  M.,  Yusoff,  M.  S.,  Suki,  N.  M.,  Awang,  H.,  &  Jupiter,  H.  (2017). 

Pengantarabangsaan pendidikan tinggi: amalan dan cabaran.  Labuan e-Journal of Muamalat and Society 

(LJMS).

 

Shahiri, H., & Adnan, S. N. (2015). The Relevancy of co-curricular activities on gra- duates 

employability: Evidence from a Graduate Unemployment Duration Model. Prosiding Perkem 10, 93 – 98 

ISSN: 2231-962X.

 

Shahruddin, N. J., Mansor, M., Madon, Z., & Hamsan, H. H. (2018). Hubungan pengaruh rakan  sebaya,  

estim  diri  dan  lokus  kawalan  dengan  sikap  terhadap  tingkah  laku seksual (Relationship 

between peer influences, self esteem and locus of control with attitude towards sexual behavior). 

Akademika, 88(2).

 

Shamaki,  T.  O.  (2015).  Influence  of  learning  environment  on  students'  academic 

achievement in mathematics: A case study of some selected secondary schools in Yobe State - 

Nigeria. Journal of Education and Pratice, 6(34).

 

Shernof, D. J. (2013). Optimal learning environment to promote student engagement.

Springer, New York.

 

Sidek Mohd Noh, & Jamaludin Ahmad. (2005). Pembinaan modul: bagaimana membina modul   latihan   dan 

  modul   akademik.   Selangor:   Penerbit   Universiti   Pertanian Malaysia.

 

Sidik, I. F. B., Awang, M. M. B., & Ahmad, A. R. B. (2016). Etos dan budaya sekolah memberi  kesan  

kepada  kemenjadian  pelajar.  In  Proceeding  7th  International Seminar on Regional Education 

(Vol. 1, pp. 226-235).

 

Sidik,  I.  F.,  &  Awang,  M.  M.  (2020).  Keterlibatan  pelajar  dan  hubungannya  dengan 

kemahiran  insaniah  (Students’  involvement  and  its  relationship  with  soft  skills). Jurnal 

Pendidikan Malaysia (Malaysian Journal of Education), 45(1SI), 68-74.

 

Sidik, I. F., Awang, M. M., & Ahmad, A. R. (2018). Sokongan persekitaran sosial di pelbagai jenis 

sekolah menengah dalam meningkatkan kemahiran insaniah pelajar (Social environmental support in 

various types of secondary schools in improving soft  skills  among  students).  Jurnal  Pendidikan 

 Malaysia  (Malaysian  Journal  of Education), 43(3), 67-76.

 

Sidik, I. F., Awang, M., & Ahmad, A. R. (2020). Keterlibatan pelajar dan hubungannya dengan 

kemahiran insaniah. Malaysian Journal of Education (0126-6020), 45.

 

Sidik, I. F., Awang, M., & Ahmad, A. R. (2020). Keterlibatan Pelajar dan Hubungannya dengan 

Kemahiran Insaniah. Malaysian Journal of Education (0126-6020), 45.

 

Siti Arni Basir, Hasan Al-Banna Mohamed, Sharifah Hayaati Syed Ismail, & Ilhaamie Abdul Ghani Azmi. 

(2016). Model integrasi faktor insaniah dalam pelaksanaan ISO

9000: Analisis dari Perspektif Islam. Jurnal Usuluddin, 43, 137-170.

 

Siti Marhamah Kamarul Arifain, Farrah Wahida Mustafar, Faudziah Yusof, Atini Alias, &    Fazurah    

Mustaffa    (2017).    Penguasaan    persekitaran    terhadap    kepuasan kokurikulum  dalam  

kalangan  pelajar  di  institusi  pengajian  tinggi  (IPT).  Melaka International Conference On 

Social Sciences (Melicoss’17), ISBN: 978-967-14602- 5-2.

 

Siti Nur Aisya Sugumarie Abdullah, & Ahmad Zabidi Abdul Razak. (2016). Hubungan dasar latihan dalam 

perkhidmatan dengan peningkatan profesionalisme guru-guru pendidikan  Islam  Sekolah  Menengah  

Daerah  Petaling  Utama.  Online  journal  of Islamic Education, 4(1), 17-27.

 

Siti   Raba’ah   Hamzah,   Turiman   Suandi,   &   Azimi   Hamzah.   (2015).   Pengaruh 

kepercayaan, motivasi dan niat terhadap golongan belia dalam aktiviti sukarela di Malaysia. 

International Journal of Education and Training (InjET) 1(2): 1–10.

 

Siti, N. H., & Muhammad, S. B. (2016). Assessing the validity of the cognitive load scale in a 

problem-based learning setting. Journal of Taibah University Medical Sciences, 11(3), 194-202.

 

Smith, A. (1776) (1909). Wealth of nations. In Harvard Classics. volume 10, edited by

C. J. Bullock. New York: P. F Collier.

 

Spearman,  C.  (1904).  “General  intelligence,”  objectively  determined  and  measured.

American Journal of Psychology, 15, 201–292.

 

Spearman, C. (1927). The abilities of man: their nature and measurement. New York: Macmillan.

 

Srivastava, V. P., Srivastava, A., & Gambhir, S. (2018). Curricular aspect with Special Focus on 

Skill Development. ESSENCE Int. J. Env. Rehab. Conserv. IX (1), 28-34.

 

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. (2010). Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Stoner, J. A., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1995). Pengurusan 6th ed. Terjemahan oleh 

Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.

 

Sub  peraturan  3(1)  dalam  Peraturan-peraturan  (Kurikulum  Kebangsaan)  1997  yang diterbitkan 

sebagai P.U.(A) 531/97.

Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

 

Subseksyen 135(2) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

Sudarsana,  I.  K.  (2016).  Peningkatan  mutu  pendidikan  luar  sekolah  dalam  upaya pembangunan 

sumber daya manusia. Jurnal Penjaminan Mutu, 1(1), 1-14.

 

Suhadi,  N.,  &  Warman,  S.  (2017).  Research  Proposal:  Effectiveness  of  curriculum activity  

towards  the  establishment  of  identity  of  students  of  higher  education

institutions in the present. Elixir International Journal. 46895-46896.

 

Sung, K.S. (2018). Industry 4.0: A Korea perspective. Technological Forecasting and

Social Change, 132, 40-45.

 

Supian Hashim, Ahmad Shamsul Haji Tumijan, & W. Norasekin W. Hussain. (2017) Transformasi  

pengurusan  kokurikulum  melonjakkan  penyertaan  dan  pencapaian kokurikulum sekolah sehingga 

persada antarabangsa: Satu perkongsian ilmu di SK Canossian  Convent,  Segamat,  Johor.  Artikel  

ISPEN,  KUIS  Conference,  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

 

Suppian,  Z.,  &  Ahmad,  J.  (2016).  Analisis  darjah  kesahan  dan  kebolehpercayaan instrumen 

sikap guru pelatih terhadap pentaksiran pendidikan.  Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 9(2), 25-34.

 

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985. 

 

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1995. 

 

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000. 

 

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2006.

 

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9, bertarikh 9 November 2018. Garis Panduan Amalan Pelaksanaaan 

Harian Bagi Perpaduan Di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

Surat Pekeliling Kewangan Bil.8/2010.

 

Switzer, R. (2002). “Co-curricular program.” Busselton: Georgiana Molloy Anglican School. 

http://www.gmas.wa.edu.au/co-curriculum.htm.

 

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics

Vol. 5. Boston, MA: Pearson.

 

Tabachnick, G.   B., & Fidell, L.   S. (2019). Using multivariate statistics 7th ed.   New York:  

Pearson Educational Inc.

 

Tableman, B. (2004). School climate and learning. Best Practice Beliefs, 31: 1-10.

 

Tahir, L. M., & Othrnan, O. (2011). Keperluan aktiviti kokurikulum (beruniform) kepada pelajar  

tingkatan  empat  di  Sekolah  Menengah  Kebangsaan  di  Daerah  Langkawi. Journal of Science 

Social, 4(1).

 

Talib, N.  H.  F., Saleh, N.  A. M., & Badli, N. M. (2018). Pengaruh lingkungan sosial terhadap   

penghayatan   akhlak   Pelajar   Politeknik   Banting   Selangor   dan   Kolej Komuniti Kuala 

Langat, Malaysia. Sosial Budaya, 14(2), 119-128.

 

Tam Yeow Kwai (2010). Pengurusan Kokurikulum. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman

Sdn. Bhd.

 

Tamuri, A. H., & Hussin, N. H. (2017). Pembelajaran abad ke 21 dalam kepelbagaian budaya:  harapan  

dan  cabaran.    Seminar  Pedagogi  Antarabangsa  Ke-8  (PEDA8) (Vol. 8, pp. 1-12).

 

Tan,  R.,  &  Abiddin,  N.  Z.  (2016).  Tinjauan  permasalahan  akhlak  belia  di  institusi 

pengajian tinggi. Mimbar Pendidikan, 1(2).

 

Tarigan, T., Ervani, N., & Lubis, S. (2016). Pola menonton televisi dan pengaruhnya terhadap anak. 

Sari Pediatri, 9(1), 44-7.

 

Templeton, R. A., & Johnson, C. E. (1998). Making the School environment safe: Red rose’s formula. 

Learning Environments Research, 1: 35–57.

 

Teng  Bon  Teng  (1984).  Pendidikan  jasmani  di  sekolah  rendah  (Edisi  ke-2).  Petaling Jaya: 

Longman Malaysia Sdn. Bhd.

 

Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (1996). Research methods in physical activity (3rd ed.).

Champaign, IL: Human Kinetics.

 

Thunen, J. H. Von. (1966). Von Thunen’s Isolated State. (English edition of “Der Isolierte Staat,” 

translated by Carla Wartenberg and edited by Peter Hall. Oxford: Pergamon Press.

 

Tin, A. C., & Wah, L. L. (2017). Instrumen penilaian kualiti untuk modul pengajaran: pengujian  

ciri  psikometrik.  JuKu:  Jurnal  Kurikulum  & Pengajaran  Asia  Pasifik, 4(4), 25-43.

 

TU Qingyin,  & LI Changbao. (2017). A review on textless back translation of China Themed works 

written in English. Studies in Literature and Language, 14(1), 1-7.

 

Tuan  Ismail  Tuan  Soh.  (1999).  Kokurikulum  daripada  perspektif  falsafah  pendidikan Negara.  

Prosiding  isu-isu  pendidikan  negara:  Isu  dasar,  falsafah  dan  matlamat. Jilid 1. Fakulti 

Pendidikan UKM.

 

Tuckman,  B.  W.,  &  Waheed,  M.  A.  (1981).  Evaluation  an  individualized  science programme  

for  community  college  students.  Journal  of  Research  in  Science Teaching, 18:489-495.

 

Tunggak,  B.,  Ngadi,  S.,  &  Naim,  H.  A.  (2015).  Delinkuen  pelajar  dan  cadangan 

penyelesaiannya  menerusi  model  pembangunan  sahsiah  remaja/pelajar  muslim bersepadu  (Students 

 delinquency  and  proposed  solutions  through  teen  model  of conduct/integrated     muslim     

students). Jurnal     Hadhari:     An     International Journal, 7(2), 11-30.

 

Ubaka, C. M., & Ukwe, C. V. (2019). Communication skills and their association with self-reported   

academic   performances   of   Nigerian   pharmacy  students.   African Journal of Health 

Professions Education, 11(3), 88-95.

 

Untara, I. M. G. S., & Somawati, A. V. (2020). Internalisasi Pendidikan Karakter Pada Anak Usia 

Dini Dalam Keluarga Hindu Di Desa Timpag Kabupaten Tabanan. Cetta:

Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(2), 333-358.

 

Urlings-Strop, L. C., Themmen, A. P. N., & Stegers-Jager, K. M. (2017). The relationship between 

extracurricular activities assessed during selction and during medical school and performance. 

Advances in Health Sciences Education, 22(2), 287-298.

 

Uthman, K. Y. (2018).  The influence of transformational leadership style and school environment 

towards school improvement in Nigerian secondary schools (Doctoral dissertation, Universiti Utara 

Malaysia).

 

Van  Ryzin,  M.  J.  (2011).  Protective  factors  at  school:  Reciprocal  effects  among 

adolescents’  perceptions  of  the  school  environment,  engagement  in  learning  and hope. 

Journal Youth Adolescence, 40: 1568–1580.

 

Veneziani, C. A., Fuochi, G., & Voci, A. (2017). Self-compassion as a healthy attitude toward the 

self: Factorial and construct validity in an Italian sample. Personality and Individual 

Differences, 119, 60-68.

 

Vest, A. E. (2011). Sport participation and alcohol use during adolescence: mediators and 

moderators explaining the positive relation (Doctoral dissertation, Arizona State University).

 

Wahab, N. A. (2018). Kandungan bahan dalam media massa yang menarik minat pelajar. Kajian  di  

Sekolah  Menengah  Kebangsaan  Daerah  Pasir  Puteh,  Kelantan. Asian People Journal (APJ), 1(2), 

84-91.

 

Wahid, A. (2017). Pembangunan teras modal insan dalam adat budaya melayu. Jurnal Peradaban Melayu, 

12, 11-17.

 

Wahid,   A.   H.   (2015).   Kesepaduan   pendidikan   modal   insan   dalam   organisasi 

pendidikan. Jurnal Peradaban Melayu, 10, 33-41.

 

Wahid, Razzaly, Asri Selamat, Abdullah Sulaiman, Berhannudin Mohd Salleh, Ahmad Esa & Muhammad 

Nubli Abd Wahab (2006). “Penilaian dan penarafan kemahiran insaniah di kalangan pelajar.” UPM.

 

Walker, V. N. (2010). “Office of Co-Curricular Life”. Sweet Briar College 2010-2011, Student 

Handbook (2011).

 

Wang,  M.  T.,  Chow,  A.,  Hofkens,  T.,  & Salmela-Aro,  K.  (2015).  The  trajectories  of 

student emotional engagement and school burnout with academic and psychological development: 

Findings from Finish adolescents. Learning and Instruction, 36, 57– 65.

 

Wardhani, I. G. (2014). Penelitian tindakan kelas. 1-36.

 

Warman, S. (2017). Research proposal: effectiveness of curriculum activity towards the 

establishment of identity of students of higher education institutions in the present. Educational 

Technology, 46895-46896.

 

Warta  Kerajaan  Jil.  42/No.  11(Tambahan  No.  41),  Perundangan  (A),  P.U.  (A)  196

bertarikh 21hb. Mei1998.

 

Wiersma,   W.   (1986).   Research   method   in   education.   An   introduction.   4th  ed.

Massachusettes: Allyn and Bacon Inc.

 

Williams, B., Brown, T., & Onsman, A. (2012). Exploratory factor analysis: A five-step guide for 

novices. Australasian Journal of Paramedicine, 8(3).

 

Wolniak,  G.  C.,  Wells,  R.  S.,  Engberg,  M.  E.,  &  Manly,  C.  A.  (2016).  College 

enhancement strategies and socioeconomic inquality. Research in Higher Education, 57(3), 310-334.

 

Wong Huey Ling (2007). Tahap penglibatan pelajar di sekolah menengah dalam aktiviti kokurikulum  

dan  hubungannya  dengan  pembentukan  daya  kepimpinan.   Tesis Sarjana. Universiti Teknologi 

Malaysia.

 

Wong, Y. M., Rosnidar, M., Syakirah, S. (2015). The use of critical reflection manual in writing 

reflective journal: A case study of Malaysian student teachers’ perceptions. GEOGRAFIA-Malaysian 

Journal of Society and Space,12(1), 8-18.

 

World Economic Forum (2009), The global competitiveness report 2009-2010, Geneva: World Economic 

Forum.

 

Wright, P., Pringle, C. I., & Kroll, M. (1992). Strategic Management. Text and Cases.

 

Yaacob, Y., & Ahmad, R. (2020). Penerapan kemahiran insaniah melalui interaksi dan integriti  

(2Icamp)  Modul  Pengajaran  Dan  Pembelajaran  Tamadun  Islam  Dan Tamadun Asia (Titas) di 

Universiti Sunway Malaysia. Practitioner Research, 1, 127- 154.

 

Yaakob, M. F. M., Yunus, J. N., & Jafar, M. F. (2020). Evaluate the activities of 1M1S and   

co-curriculum   in   Kedah:   insight   from   Teachers.   Universal   Journal   of Educational 

Research, 8(1), 183-190.

 

Yahaya, A., Ramli, J., Hashim, S., Ibrahim, M. A., Rahman, R. R., & Yahaya, N. (2009). Discipline   

 problems    among    secondary    school    students    in    Johor    Bahru, Malaysia. European 

Journal of Social Sciences, 11(4), 659-675.

 

Yahya, S. M. N. S., Kutty, F. M., & Hadi, N. A. A. (2019). Students’ personalities and the level of 

engagement in co-curricular activities. Creative Education, 10(12), 2984.

 

Yamamoto, B. A., Saito, T., Shibuya, M., Ishikura, Y., Gyenes, A., Kim, V., & Kitano,

C. (2016). Implementation and impact of the dual language IB DP programme in Japanese secondary 

schools. Final report.

 

Yamin, M. (2017). Metode pembelajaran bahasa inggris di tingkat dasar. Jurnal Persona Dasar, 1(5), 

82–97.

 

Yazzie-Mintz, E. (2007). Voices of students on engagement: A report on the 2006 high school  survey 

 of  student  engagement.  Bloomington:  Center  for  Evaluation  &

Education Policy, Indiana University.

 

Yeop Hussin Bidin (2006). “Kerja Berpasukan.”  Edisi Pertama. Kuala Lumpur: PTS

Professional Publishing Sdn.Bhd. 1-25.

 

Yunus, H. M., & Ahmad, A. R. (2016). Kemahiran insaniah ke arah pembentukan potensi pelajar. In 

Proceeding 7th International Seminar on Regional Education (Vol. 1, pp. 198-215).

 

Yunus,  H.  M.,  Ahmad,  A.  R.,  &  Saleha,  A.  (2015).  Kemahiran  insaniah  ke  arah 

pembentukan potensi pelajar. In Proceeding 7th International Seminar on Regional Education, (Vol. 

1, pp. 198-215).

 

Yusak,  Y.  B.  M.,  Abdul  Rahim,  A.  I.,  &  Ramli,  A.  R.  B.  (2019).  Transformasi 

Kokurikulum Berkredit Politeknik Malaysia. Journal on Technical and Vocational Education, 4(3), 

116-128.

 

Yusnizam  Ahmad,  (2008).  Extra-curricular  teacher  readiness  to  manage  uniform societies  in  

secondary  schools  in  Seremban,  Negeri  Sembilan.  Masters  thesis, Universiti Malaya.

 

Zahir,   M.   Z.   M.,   Saper,   M.   N.,   &   Bistamam,   M.   N.   (2019).   Kesahan   dan 

kebolehpercayaan Modul Kelompok Bimbingan Integrasi REBT-Tazkiyah An-Nafs. Journal   of   Research, 

  Policy   &  Practice   of   Teachers   &  Teacher   Education (JRPPTTE), 9(1), 58-69.

 

Zainal, M. A., Matore, M. E. E. M., Musa, W. N. W., & Hashim, N. H. (2020). Kesahan kandungan 

instrumen pengukuran tingkah laku inovatif guru menggunakan kaedah nisbah kesahan kandungan (CVR) 

(Content validity of teacher innovative behaviour measurement       instruments       using       

content       validity       ratio       (CVR) method). Akademika, 90(3).

 

Zainuddin Awang, Hui, L. S., & Nur Fairuza Syahira Zainuddin. (2018).  Pendekatan Mudah  SEM:  

Structural  Equation  Modelling.  Bandar  Baru  Bangi:  MPWS  Rich Resources Sdn Bhd.

 

Zainuddin, Z. A., Daud, Y., Nor, M., & Azmi, S. (2016). Pengurusan kokurikulum dan tahap   

penglibatan   pelajar   dalam   aktiviti   kokurikulum   di   Sekolah   Menengah Kebangsaan Daerah 

Kuala Terengganu. Proceeding of ICECRS, 1, 891-900.

 

Zakaria,   A.,   &   Mansor,   A.   Z.   (2018).   Peranan   Guru   Besar   dalam   pengurusan 

kokurikulum daripada perspektif guru penasihat kokurikulum sekolah rendah di Zon Cheras, Daerah 

Hulu Langat, Selangor. Selangor Humaniora Review, 2(2), 80-94.

 

Zakaria, J., & Daud, S. (2018). Menelusuri pendemokrasian di Malaysia: impak terhadap pencapaian 

integrasi nasional. e-Academia Journal, 7(1).

 

Zaliza Mohd Nasir, & Norlin Ahmad (2009). Pembangunan sosial dalam hubungan etnik. Dalam  Kassim  

Thukiman  dan  Hamidah  Abdul  Rahman,  Hubungan  Etnik  Di

Malaysia: Perpektif Teori dan Praktik, pp. 141 – 154.

 

Zalizan  Mohd  Jelas,  Amla  Salleh,  Norzaini  Azman,  Rohana  Jani,  Ramlah  Hamzah, Izwan  

Mahmud,  Zaleha  Ab.  Hamid,  Hanizah  Hamzah,  &  Hutkemri.  (2014). Perbezaan gender dalam 

sokongan pembelajaran dan pencapaian akademik peranan perantara  keterlibatan  murid  di  sekolah.  

Malaysian  Journal  of  Learning  and Instruction, (11): 237–262.

 

Zeichner, K. (1986). The ecology of field experience: toward an understanding of the role of field 

experiences in teacher development. In. edited by Habermun, M., & Backus,

J. M., Advances in teacher education, 3: 94–117.

 

Zulkafli  Mansor  (1997).  Hubungan  antara  faktor  sekolah  dengan  penglibatan  ko- kurikulum di 

kalangan pelajar. Kertas Projek. Universiti Utara Malaysia.

 

Zulkifli Mohd Yusoff (2015). Keseimbangan modal insan/human capital development dalam membangun 

masyarakat holistik dari kacamata al-Quran. Kertas kerja yang

dibentangkan dalam Seminar al-Quran. Anjuran Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)