UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :TT Handicrafts Arts and crafts
Main Author :Mohd Zaini Osman
Title :Analisis kompetensi pengetahuan,kemahiran dan sikap tenaga pengajar dalam melaksanakan amali pembuatan perabot di Malaysia
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Teknikal dan Vokasional
Year of Publication :2019
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi pengetahuan, kemahiran dan sikap tenaga pengajar dalam melaksanakan amali Pembuatan Perabot (PP) di Malaysia. Ketiga-tiga elemen kompetensi tersebut dipilih berdasarkan model kompetensi Iceberge. Pendekatan kuantitatif dengan kaedah tinjauan digunakan dalam kajian ini. Sampel kajian terdiri daripada 127 orang tenaga pengajar yang telah dipilih secara rawak berstrata berdasarkan kategori jantina, pengalaman tahun mengajar, opsyen dan syarat kelayakan mengajar. Instrumen kajian iaitu soal selidik diadaptasi berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK). Soal selidik disahkan oleh lima orang pakar. Kebolehpercayaan soal selidik daripada aspek ketekalan dalaman diukur menggunakan indeks Alfa Cronbach (α=0.98) untuk semua sub-konstruk. Oleh itu, instrumen kajian didapati mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Berdasarkan penilaian kendiri, tenaga pengajar bersetuju bahawa mereka memiliki kompetensi sikap (M=4.54; SP=0.38), pengetahuan (M=4.37; SP=0.41) dan kemahiran (M=4.17; SP=0.36). Ujian-t yang dijalankan mendapati terdapat perbezaan yang signifikan [t(125)=0.001, p0.05]. Ujian korelasi Spearman pula mendapati tiada hubungan yang signifikan antara kompetensi tenaga pengajar dengan pengalaman tahun mengajar amali PP (r=0.224, p>0.05). Kesimpulannya, dapatan utama kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan kompetensi tenaga pengajar berdasarkan jantina dan syarat kelayakan mengajar amali PP. Namun, tiada perbezaan yang signifikan kompetensi tenaga pengajar berdasarkan opsyen dan pengalaman tahun mengajar amali PP. Implikasi kajian menunjukkan jantina dan syarat kelayakan mengajar amali PP mempengaruhi kompetensi tenaga pengajar terhadap sesi amali PP. Justeru, dicadangkan pihak yang berkenaan dapat membantu tenaga pengajar untuk memenuhi syarat kelayakan mengajar amali PP dan mengambil pendekatan yang sewajarnya dalam meningkatkan kompetensi tenaga pengajar terhadap sesi amali PP.

References

Ab. Aziz Yusof. (2006). Perubahan dan Kepimpinan. Sintok: Universiti Utara

Malaysia.

 

Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (2003). Guru Sebagai Pendorong dalam Darjah.

PTS Profesional Publishing Sdn Bhd.

 

Abu Bakar, M. H. (2011). Cabaran Memperkasakan Pendidikan Teknik dan

Vokasional. Prosiding Penyelidikan TVET Peringkat Negeri.

 

Affero Ismail & Razali Hassan. (2013). Issues and Challenges of Technical and

Vocational Education & Training in Malaysia for Knowledge Worker Driven.

National Conference on Engineering Technology 2013 (NCET 2013).

 

Affero Ismail, Razali Hassan, Aishah Abu Bakar, Hanipah Hussin, Mohd Arif Mat

Hanafiah & Lokman Hafiz Asary. (2018). The Development of TVET Educator

Competencis for Quality Educator. Journal of Teacher Education and Training

(JTET), Vol. 10(No. 2), 38–48.

 

Ahmad Esa Norsuhaila Sapon & Sapon Ibrahim. (2014). Kemahiran Hands-On Pelajar

Wanita Bidang Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Malaysia: International

Seminar on Technical and Vocational Education 2014 (TVES 2014), 769–779.

 

Ahmad Mohamad Shariff. (2015). Instrumentasi. Pendidikan Teknik & Vokasional:

Pendekatan Penyelidikan, Analisa dan Interpretasi. In Mohamed Nor Azhari

 

Azman & Ramlee Mustapha, Ed. (p. 117). Tanjung Malim: Universiti Pendidikan

Sultan Idris.

 

Ahmad Rizal Madar, Malyia Afzan Abd Aziz, Abdul Rasis Abd. Razzaq, Mohamad

Zaid Mustafa & Yahya Buntat. (2008). Kemahiran Employability bagi Memenuhi

Keprluan Industri. Prosiding SKIKS, 385–392.

 

Ahmad Zamani Nordin & Rahimah Jamaluddin. (2014). Faktor-faktor yang Menjadi

Penentu kepada Kompetensi Kerja Guru TVET. International Seminar On

Technical and Vocational Education (TVEIS 2014, UPM), 519–526.

 

Akhmal Anas Hasmori, Rohana Hamzah & Amirmudin Udin. (2011). Sistem Latihan

Kemahiran Dua Hala di Malaysia: Satu Perbandingan dengan Negara Jerman.

Journal of Edupres, Vol. 1, 214–222.

 

Allan, F., Michael, F.S. & Arnold, H. B. (1975). Public and Private Self-Consciousness:

Assessment and Theory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol.

43(No.4), 522–527.

 

Anderson, L.W. & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and

Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. Spring,

Vol. 83(4), 212–220.

https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2

 

Anuar Ahmad & Nelson Jinggan. (2015). Pengaruh Kompetensi Kemahiran Guru

dalam Pengjaran Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar dalam Mata Pelajaran

Sejarah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, Volum 3(2), 1–11.

 

Ayonmike, C. S., Okwelle, P. C. & Okeke, B. C. (2015). Towards Quality Technical

Vocational Education and Training (TVET) Programmes in Nigeria: Challenges

and Improvement Strategies. Journal of Education and Learning, Vol. 4(1), 25–

34.

 

Azizi Yahaya & Norlaily Ahmad. (2010). Teori-teori Konsep Kendiri. Retrieved from

http://eprints.utm.my/id/eprint/10368/3/Norlaily_Binti_Ahmad.pdf

 

Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusof Boon & Abdul Rahim

Hamdan. (2006). Menguasai Penyelidikan dalam Pendidikan: Teori Analisis dan

Interpretasi Data. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

 

Azizi Yayaha, Shahrin Hashim & Fadhlina Mohd Azizuddin. (2010). Tahap

Kompetensi Guru Sekolah Rendah Terhadap Pengajaran Sains dan Matematik

dalam Bahasa Inggeris, 1–21.

 

Badan Pusat Statistik. (2015). Laporan Tahunan 2015 Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia 2013-2025. Kementerian Pendidikan Malaysia, XXXIII(2), 36–38.

https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2

 

Bahagian Perkembangan Kurikulum. (2016). Dokumen Standard Kurikulum

Pembuatan Perabot PAV. Putrajaya. Retrieved from http://www.moe.gov.my/bpk

 

Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956).

Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1: Cognitive Domain. New York:

David McKay & Co.

 

Bond, T. G. & Fox, C. M. (2007). Applying the Rasch Model: Fundamental

Measurement in the Human Science (2nd ed.). Mahwah: NJ: Lawrence Erlbaum

Associates.

 

Boyatzis, R. E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance.

New York: John Wiley & Sons.

 

Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in The 21st Century. Journal of Management

Development, Vol. 27(1), 5–12. https://doi.org/10.1108 / 02621710810840730

 

Bruce, J. C., Langley, G. C. & Tjale, A. A. (2008). The Use of Experts and Their

Judgements in Nursing Research: An Overview. Curationis, Vol. 31(4), 57–61.

Retrieved from search.ebscohost.com

 

Burns, R. B. (2000). Introduction To Research Method. (4th Ed.). Frenchs Forest:

Pearson Education Australian Pty Limited.

 

Choong, L. K. (2008). Murid dan Alam Belajar. Shah Alam: Kumpulan Budiman Sdn.

Bhd.

 

Chua Y. P. (2006). Kaedah Penyelidikan Buku 1. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.

 

Chua Y. P. (2011). Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Kaedah Penyelidikan (edisi ke-

2). Shah Alam.: Mcgraw-Hill Education,.

 

Clarck, D. (2016). Introduction to Competencies. Retrieved December 16, 2018, from

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/case/compet1.html

 

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.).

Hillsdale: NJ: Erlbaum.

 

Cooper, D. R. & Schindler, P. S. (2011). Business Research Methods (11th ed.). New

York: McGraw-Hill/Irwin.

 

Creswell, J. W. (2002). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods

Approaches. SAGE Publications (Second Edi). United States of Americas: SAGE

Publication Inc. https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954

 

Creswell, J. W. (2008). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating

Quantitative, and Qualiative Research. Upper Saddle River, N.J: Pearson

Education Inc.

 

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed

Methods Approaches. SAGE Publications (Fourth Edi). University of Nebraska–

Lincoln: SAGE Publication Inc. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2

 

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and The Internal Structure of Tests. Journal

of Psychometrika, 16(3), 297–334.

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/BF02310555.

 

Daud Ibrahim. (2003). Mengenalpasti Masalah-masalah dalam Melaksanakan

Standard ISO 9000. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Duval, S. & Wicklund, R. A. (1972). A Theory of Objekctive Self-Awareness. New

York: Academic Press.

 

Effandi Zakaria, Lu C. C. & Md. Yusoff Daud. (2010). The Effects of Cooperative

Learning On Students’ Mathematics Achievement and Attitude Towards

Mathematics. Journal of Social Sciences, 6(2), 271–275. Retrieved from

https://pdfs.semanticscholar.org

 

Esah Sulaiman. (2003). Amalan Profesionalisme Perguruan. Skudai: Penerbit

Universiti Teknologi Malaysia.

 

Faridah Mariani Johari, Widad Othman, Hairul Nizam Ismail & Zainudin Isa. (2014).

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Pendidikan Asas Vokasional (PAV) di Sekolah

Menengah Harian, Malaysia. Conference on Professional Development in

Education, 98–106. Retrieved from

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/3327

 

Fatkhan Amirul Huda. (2018). Pengertian Definisi Operasional. Retrieved August 5,

2019, from http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com/p/definisi-operasionalvariable.

html

 

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (1996). How to Design and Evaluate Research in

Education. (3th ed.). New York: Mc Graw Hill.

 

Gable, R. K. & Wolf, M. B. (1993). Instrument Development in The Effective Domain.

(2nd ed.). Boston: Kluwer Academic Publisher.

 

Gay, L. R. & Airasian, P. (2003). Educational Research: Competencies for Analysis

and Applications. (7th ed.). Upper Saddle River. N.J: Pearson Education.

 

Habibah@Artini Ramlie. (2017). Pembangunan Model Profesionalisme Guru

Pendidikan Islam Berasaskan “Riadhah Ruhiyyah.” Universiti Malaya.

 

Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R. & Tatham, R. (2006). Multivariate Data

Analysis (6th ed.). Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.

 

Hajar Muhamad. (2008). Kajian Taksiran Keperluan Kompetensi Pengajar Guru Mata

Pelajaran Vokasional (MPV). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Hamidah Yusof, Jamal Yunus & Khalip Musa. (2015). Kaedah Penyelidikan

Pengurusan Pendidikan. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Hay McBer. (1996). Scaled Competency Dictionary. Boston: Hay Mcber.

 

Hazlinda Abdul Halim. (2015). Kompetensi Guru Wanita Ketika Melaksanakan

Pengajaran Amali di Kolej Vokasional Johor. Universiti Tun Hussein Onn.

Ingersoll, R. M. (2003). Who Controls Teachers’ Work?. Massachusetts: Harvard

University Press, Cambridge.

 

Jaafar, N. (2006). Penilaian Terhadap Penglibatan Pensyarah Wanita dalam Amali

Kimpalan di Politeknik. KUTHN: Tesis Sarjana.

 

Jabatan Pembangunan Kemahiran. (2012a). NOSS Furniture Production Operation

Level 2. Malaysia.

 

Jabatan Pembangunan Kemahiran. (2012b). NOSS Furniture Production Operation

Level 3. Malaysia. Retrieved from jpkmalaysia.com/wpcontent/

uploads/2012/08/Daftar-NOSS.

 

Jabatan Pembangunan Kemahiran. (2017a). Apa Itu NOSS? Retrieved May 15, 2017,

from jpkmalaysia.com/wp-content/uploads/2012/08/I-031-3.pd

 

Jabatan Pembangunan Kemahiran. (2017b). Maklumat Pusat Bertauliah bagi Program

Operasi Pembuatan Perabot. Retrieved July 16, 2018, from

docs.jpa.gov.my/docs/spp/2007/spp172007.pdf

 

Jabatan Pembangunan Kemahiran. (2017c). Maksud Pusat Bertauliah. Retrieved July

31, 2018, from www.skillsmalaysiainvite.gov.my/wp-content/files_mf/

 

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. (2007). Bayaran Insentif Perkhidmatan

Kritikal. Retrieved July 16, 2018, from

docs.jpa.gov.my/docs/spp/2007/spp172007.pdf

 

Jamaliah Jamaludin. (2014). Kesediaan Guru Kolej Vokasional dalam Pengajaran

Amali Teknologi Elektronik di Negeri Pahang. Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia.

 

Jamil Abd Baser & Yahya Buntat. (2009). Pembelajaran Informal bagi Guru Mata

Pelajaran Teknologi Kejuruteraan, 1–10.

 

Jamil Ahmad. (2002). Pemupukan Budaya Penyelidikan di Kalangan Guru di Sekolah:

Satu Penilaian. Tesis Sarjana Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Johanson, G. A. & Brooks, G. P. (2010). Initial Scale Development: Sample Size for

Pilot Studies. Educational and Psychological Measurement, 70(3), 394–400.

 

Julismah Jani. (2006). Peranan Guru dalam Memacu Pembangunan Sukan Di

Malaysia. Konvensyen Sukan Antarabangsa Teluk Danga, Johor Bahru, Johor.

 

Kandar Selamat, Asnul Dahar Minghat & Nilidawati Buhari. (2010). Tahap Kesediaan

Pelajar-pelajar Kursus Binaan Bangunan terhadap Keselamatan di dalam Bengkel:

Satu Tinjauan di Tiga Buah Sekolah Menengah Teknik di Negeri Johor.

 

Kanfer & Ruth, P. (2005). Work Competence: A Person Oriented Perspective. In A. J.

Elliot (Ed.), Handbook of Competence and Motivation. (pp. 336–353). New York:

The Guilford Press.

 

Keeves, J. P. (1997). Educational Research, Methodolgy, And Measurement: An

International Handbook. (2nd ed.). UK: Pergamon Press.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011). Surat Siaran Pelaksanaan Projek Rintis

PAV di Sekolah Menengah Terpilih. Putrajaya.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Surat Pelaksanaan PVMA. Putrajaya.

Retrieved from https://moe.gov.my/index.php/my/pekeliling/pekelillingikhtisas/

category/kurikulum/5

 

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Panduan Pelaksanaan Kurikukum: PAV di

Sekolah Menengah Harian, Tingkatan 1 hingga 3. Putrajaya. Retrieved from

anyflip.com/tzwv/rlch/basic

 

Khalid Johari. (2003). Penyelidikan dalam Pendidikan: Konsep dan Prosedur. Skudai:

Universiti Teknologi Malaysia.

 

Klemp, G. O. (1980). The Assessment of Occupational Competence. Report to The

National Institute of Education. Washington D.C.

 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research

Activities. Education and Psychological Measurement, 30(3), 607–610. Retrieved

from https://doi.org/10.1177/001316447003000308

 

Lailan Fachrah, Nor Azlina Hasbullah & Ashah Ab Rahman. (2017). Faktor-Faktor

yang Mempengaruhi Keberkesanan Amali Kerja Kayu dari Perspektif Pelajar

Sekolah Menengah Vokasional di Provinsi Acheh. Sains Humanika, Vol. 9(1-5),

143–151.

 

Lay Y. F. & Khoo C. H. (2008). Pengenalan kepada Analisis Statistik dalam

Penyelidikan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Venton Publisher.

 

Leslie Owen Wilson. (2006). Anderson and Krathwohl: Bloom’s Taxonomi Revised.

Likert, R. (1932). A Technique for The Measurement of Attitudes. Archives of

Psychology, 140, 1–55. https://doi.org/https://doi.org/2731047

 

Linacre, J. M. (1994). Constructing Measurement with a Many-Facet Rasch Model. In

Wilson, M.(Ed). Objective Measurement: Theory into Practice. Vol. 2. (pp. 129–

144). Norwood: New Jersey.

 

Lo, C. T. (2011). The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial

Intention of Engineering Students. University of Hong Kong.

 

Maidatulakmal Othman. (2012). Tahap Kompetensi Pelajar Melaksanakan Kerja

Amali Berpandukan Domain Psikomotor Simpson. Tesis Sarjana. Universiti Tun

Hussein Onn Malaysia.

 

Malek Shah Mohd Yusoff & Liew S. L. (2002). Model Kompetensi dan Perkhidmatan

Awam. Pengurusan Awam, 1(2), 1–15.

 

Manda Andika & Iskandarsyah Madjid. (2012). Analisis Pengaruh Sikap, Norma

Subjektif dan Efikasi Diri Terhadap Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Studis Universitas. Eco-

Entrepreneurship, 1(1), 190–197. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0143-0

 

Marlina Ali & Shaharom Noordin. (2006). Tahap Penguasaan Kemahiran Berfikir

Kritis di Kalangan Pelajar Pendidikan Fizik Merentasi Jantina. Buletin Persatuan

Pendidikan Sains & Matematik Johor. Jilid 15, Bil. 1.

 

Marshall, P. (2015). Fieldwork: Ethical Aspects. In In International Encyclopedia of

the Social & Behavioral Sciences, (pp. 153–155). Elsevier.

 

Matti Vartiainen. (2013). Leader, Employee and Team Competences in Dispersed

Work Settings.

 

McClelland, D. C. (1973). Testing for Competence Rather Than for Intelligence.

American Psychologist, 28(1), 1–14.

https://doi.org/https://doi.org/10.1037/h0034092

 

McMillan, J. H. & Hearn, J. (2008). Student Self-Assessment: The Key to Stronger

Student Motivation and Higher Achievement. Educational Horizons, 87(1), 40–

49. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2307/42923742

 

Melanie, A. R., Wilem, E. S. & Jon, A. K. (2014). Choosing the Number of Categories

in Agree-Disagree Scales. Sociological Methods & Research, Vol. 43(1), 73–97.

https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F0049124113509605

 

Miller, G. E. (1990). The Assessment of Clinical Skills/Competence/Performance.

Academic Medicine, Vol. 65(9), 63–67.

 

Minhat Aderemy & Mohd Hisyam Mohd Hashim. (2012). Persepsi Guru-guru Bidang

Teknik dan Vokasional Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Segamat dalam

Meningkatkan Kecerdasan Emosi Pelajar: Satu Kajian Kes Kualitatif. Prosiding

Seminar Pendidikan Pasca Ijazah Dalam PTV Kali Ke-2, 2012, 1–17.

 

Mohamad Zaid Mustafa, Mohd Khalil Yaccob, Rosnee Ahad, Abdul Rasid Abd

Razzaq, Ahmad Rizal Madar & Mohd Yusop Ab. Hadi. (2010). Kompetensi Guru

Pelatih Keluaran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Terhadap Proses

Pengajaran Amali di dalam Bengkel: Satu Tinjauan dari Perspektif Guru

Pembimbing. 2nd World Congress On Teacher Education For Technical And

Vocational Educational, 157–167.

 

Mohamed Nor Azhari Azman & Ramlee Musthapa. (2015). Pendidikan Teknikal dan

Vokasional: Pendekatan Penyelidikan, Analisis dan Interpretasi (Edisi ke-2).

Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Mohd Akmal Firdaus Mohamad Hamim. (2017). Kompetensi Guru Reka Cipta Dalam

Bidang Elektrik Di Sekolah Menengah Harian Di Johor. Universiti Tun Hussein

Onn Malaysia.

 

Mohd Anizam Mohd Daud, Abdul Rahman Hakimi Mohamed, Nur Qistina Andin

Abdullah & Mohd Safarin Nordin. (2014). Penilaian Pembelajaran Berasaskan

Kompetensi: Kajian Kes di Kolej Komuniti. International Seminar On Technical

and Vocational Education (TVEIS 2014, UPM), 624–632.

 

Mohd Anuar Abdul Rahman & Irulnizam A. Hamid. (2011). Pengetahuan dan

Pengamalan Keselamatan Bengkel di Kalangan Para Pelajar Kursus

Penyenggaraan Bangunan di Sebuah Kolej Komuniti. Journal of Technical,

Vocational & Engineering Education, Vol. 2, 18–35.

 

Mohd Faizal Nizam, Lee Abdullah, Low, C. P. & Mohd Uzi Dollah. (2016). Pembinaan

Instrumen Penilaian Kendiri Pembelajaran Algebra Tingkatan Empat. Jurnal

Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, Vol. 6(2), 54–68.

 

Mohd Majid Konting. (2005). Kaedah Penyelidikan Pendidikan (Edisi ke-7). Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

 

Mohd Najib Abdul Ghafar. (1999). Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Universiti

Teknologi Malaysia.

 

Mohd Salim Awang & Jamalul Lail Abdul Wahab. (2016). Guru dalam Pengurusan

Kokurikulum dan Salah Laku Pelajar. ICERD 2016, Bandung, Indonesia, 1–8.

 

Morrison, G. S. (2000). Teaching in America. (2nd Editio). Needham Height: Allyn

and Bacon.

 

Muhammad Aiman Arifin, Roziah Mohd Rasdi, Mohd Ashraff Mohd Anuar, Muhd

Khaizer Omar. (2017). Competencies of Vocational Teacher: A Personnal

Measurement Framework. International Journal of Academic Research in

Business and Social Sciences, Vol. 7(Special Issue-4th International Conference

on Educational Research Practice), 147–164.

 

Muhammad Nasir. (2013). Evaluasi Penerimaan Teknologi Informasi Mahasiswa di

Palembang Menggunakan Model UTAUT. In Seminar Nasional Aplikasi

Teknologi Informasi (SNATI) (pp. 36–40).

 

Nazeri Mohammad, Tajul Ashikin Hashim & Ruhizan Mohammad Yasin. (2011).

Amalan Pengajaran dalam Reka Bentuk dan Teknologi (RBT): Pengaplikasian

Model Proses Kreatif Terarah dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah

(KSSR). In Prosiding Persidangan Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi dalam

Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (CIE-TVT 2011) 16-17 November

2011 (pp. 236–240). Hotel Naza Talya, Pulau Pinang.

 

Nkem P. Nonyel. (2015). Self-Assessment is Essential to Lifelong Learning. Retrieved

from http://edtheory.blogspot.com/2015/06/self-assessment-is-essential-to.html

 

Noor Jamaaton Osman. (2014). Kompetensi Guru Wanita dalam Melaksanakan Kerja

Amali di Kolej Vokasional Negeri Perak. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

 

Nor Effyza Roslan. (2013). Pelaksanaan Transformasi Program PAV di Sekolah

Menengah Kementerian Pelajaran Malaysia. Universiti Tun Hussein Onn

Malaysia.

 

Nor Fasihah Kamarulzaman. (2014). Kekangan-kekangan Pusat Latihan Kemahiran

dalam Pengendalian Program Kemahiran. Universiti Tun Hussein Onn.

 

Noraini Idris. (2013). Penyelidikan Dalam Pendidikan (Edisi Ke-2). Kuala Lumpur:

McGraw Hill Education.

 

Norhayati Ariffin. (2005). Persepsi Pelajar Terhadap Sikap, Pengetahuan dan

Kemahiran dalam Mata Pelajaran Vokasional di Sekolah Menengah Akademik di

Batu Pahat, Johor.

 

Norlaila Bulat & Baharin Abu. (2006). Tahap Kesediaan Kemahiran dan Pengetahuan

Pedagogi Guru-guru PKPG KH dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata

Pelajaran Kemahiran Hidup. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Nurul Nadya Abu Bakar, Rohana Hamzah & Amirmudin Udin. (2011). Cabarancabaran

dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam Membangunkan Sumber

Manusia. Journal of Edupres, Vol. 1, 159–164.

 

Nurulhuda Azizi & Mohammad Roslan. (2008). Penilaian Terhadap Keberkesanan

Perlaksanaan Program Lukisan Kejuruteraan dari Aspek Pengajaran dan

Pembelajaran Isu-isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Skudai: Penerbit

Universiti Teknologi Malaysia.

 

Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela. (2017). Kurikulum 2013 dan

Implementasinya dalam Pembelajaran. Jurnal Unimed, 17–29.

 

Parry, S. R. (1996). The Quest for Competence. Training Magazine, Vol. 33(7), 48–56.

https://doi.org/Samsung/Academico/Material Didatico MKZ/GC

 

Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (1996). Motivation in Education: Theory, Research

and Applications. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.

 

Polit, D. F., Beck, T. & Owen, S. V. (2007). Focus On Research Methods Is The CVI

An Acceptable Indicator of Content Validity? Appraisal and Recommendations.

Research in Nursing and Health, 30, 459–467. https://doi.org/10.1002/nur

 

Putra Nurwan Shah Baharuddin & Hizatul Haliza Hashim. (2004). Model Kompetensi

Perkhidmatan Awam Malaysia. Pengurusan Awam, 2(1), 79–98.

 

Ramlee Mustapha. (2013). Sejarah Pendidikan Kejuruan di Nusantara: Pembangunan

Identiti Negara-Bangsa serta Modal Insan di Malaysia dan Indonesia. Jurnal

Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, Vol. 1(1).

 

Ramlee Mustapha. (2017). Skills Training and Vocational Education in Malaysia (pp.

137–153). Springer.

 

Retno Utari. (2012). Taksonomi Bloom: Apa dan Bagaimana Menggunakannya.

Pusdiklat KNPK, 1–13. Retrieved from

http://online.fliphtm15.com/yrki/kkzs/#p=1

 

Ridzwan Che Ros, S. Malik, Zaliza Hanapi, Suriani Mohamed, Mohd Azlan Hussain

& Shafeeqa Shahrudin. (2017). Skills and Knowledge Competency of Technical

and Vocational Education and Training Graduate. Asian Social Science;, Vol.

13,(No. 4;), 69–77.

 

Roe, R. A. (2001). Competencies and Competence Management - Critique and

Proposal for A Comprehensive Theory-Based Approach. In 10th European

Congress for Work and Organizational Psychology. (pp. 16–19).

 

Roger, C. R. (1951). Client Centered Therapy. New York: Houghton Mifflin.

 

Rohaidah Daud. (1997). Sikap dan Minat Pelajar Terhadap Komponen Perdagangan

Keusahawanan Kemahiran Hidup di Empat Buah Sekolah Menengah Daerah

Johor Bahru-Satu Tinjauan. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Romina Cachia, Anusca Ferrari, Kirsti Ala-Mutka & Yves Punie. (2010). Creative

Learning and Innovative Teaching. JRC Scientific and Technical Reports.

 

Roslan Abu Hasan. (2015). Kompetensi Guru Bukan Opsyen yang Mengajar

Kemahiran Teknikal di Kolej Vokasional Negeri Pahang. Universiti Tun Hussein

Onn Malaysia.

 

Saedah Siraj & Mohammed Sani Ibrahim. (2012). Standard Kompetensi Guru

Malaysia. Kuala Lumpur. Retrieved from http://scholar.google.com/scholar

 

Sanghi, S. (2007). The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing

and Implementing Competency Models in Organizations. (2nd. Editi). New Delhi:

SAGE Publication Inc. https://doi.org/10.4135/9788132108481

 

Sara, H. A. (2001). The Production of Technology Teachers for Development in

Nigeria: Problems and Strategies. Pankshin Journal of Vocational Education, Vol.

3(1), 12.

 

Sinnott, G. C, Madison, G. H. & Pataki, G. E. (2002). Competencies: Report of the

Competencies Workgroup, (September), 1–47. Retrieved from

papers2://publication/uuid/DFA21E20-5A15-4A3B-A3EA-FF1904720329

 

Siti Atiqah Sharudin. (2008). Faktor yang Mempengaruhi Keberkesanan Pengajaran

dan Pembelajaran di Dalam Bengkel Vokasional di Dua Buah Sekolah Menengah

Teknik di Negeri Sembilan. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Siti Jamiaah Abdul Jalil, Yusmini Md Yusoff & Rozmi Ismail. (2017). Pembinaan

Konsep Kendiri dari Perspektif Barat dan Islam. Jurnal Usuluddin, 45(1), 1–26.

 

Soo Y. P. (2011). Pemilihan Bahasa dalam Komunikasi Berbantukan Komputer dalam

Kalangan Mahasiswa Cina. Universiti Malaya.

 

Spencer, L. M. & Spencer, S. M. (1993). Competence at Work : Models for Superior

Performance. New York: John Wiley.

 

Steinberg, W. J. (2008). Statistics Alives! Thousand Oaks: CA: Sage.

 

Sufean Hussin. (2004). Pendidikan di Malaysia: Sejarah, Sistem dan Falsafah.

(Kementerian Pendidikan Malaysia., Ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

 

Suriani Mohamed. (2015). Persampelan. Pendidikan Teknik & Vokasional: Pendekatan

Penyelidikan, Analisa dan Interpretasi. In Mohamed Nor Azhari Azman & Ramlee

Mustapha, Ed. (pp. 99–113). Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Syed Jaafar Syed Ali. (2014). Kompetensi Guru dalam Pengajaran Amali Teknologi

Pembinaan di Kolej Vokasional. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

 

Treasury Board of Canada. (1998). Project Management Core Competencies.

 

Tuckman, W. B. (1988). Conducting Education Reasearch. New York: Harcout Brace

Jovanovick.

 

Umar Lawal. (2014). Skills Required by Teachers to Carry out their Activities in Wood

Workshops in Tertiary Institutions in North Western Nigeria. Journal of

Educational and Social Research, Vol. 4(No. 7), 108–114.

 

Unit Pembangunan Kapasiti Jabatan Perkhidmatan Awam Brunei. (2013). Modal

Kompetensi Jabatan Perkhidmatan Awam. (Pertama, Ed.). Brunei Darussalam:

Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri.

 

Wan Nur Izzati Wan Ab Hamid. (2011). Tahap Keyakinan dan Sikap Guru Terhadap

Pengajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah Zon Skudai dan Nusajaya,

Johor. Universiti Teknologi Malaysia.

 

Wardatul Aishah Musa, Nooraini Othman, Siti Shariah Shaari & Mohd Nasrul Hakim

Jalaludin. (2016). Hubungan antara Kesedaran Kendiri dengan Teori Kognitif

Sosial, Teori Goleman dan Teori Astin. Journal of Global Business and Social

Entrepreneurship (GBSE), Vol. 2(No.2), 62–68.

 

Wearmouth, J., Glynn, T. & Berryman, M. (2005). Perspectives on Student Behaviour

in School: Exploring Theory and Developing Practice. United Kingdom:

Routledge Itd. Retrieved from https://doi.org/10.4324/9780203964095

 

Wiersma, W. (2000). Research Method In Education: An Introduction. Boston: Allyn

and Bacon.

 

Wilcox Yuanjing. (2012). An Initial Study to Develop Instruments and Validate the

Essential Competencies for Program Evaluators (ECPE). University of

Minnesota.

 

Yahya Buntat & Norliza Ensa. (2010). Minat Pelajar Wanita dalam Mata Pelajaran

Teknik dan Vokasional di Sekolah, 1–9.

 

Zafir Mohd Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun. (2003). Pengambilan dan Pemilihan

Pekerja dalam Organisasi. Petaling Jaya: Leeds Publications.

 

Zaiha Nabila Md Harun. (2014). Kompetensi Guru dalam Pengajaran Amali

RekaBentuk dan Teknologi di Sekolah Rendah Daerah Batu Pahat. Universiti Tun

Hussein Onn Malaysia.

 

Zainap Kasdi. (2015). Kompetensi Guru Kemahiran Hidup dalam Pengajaran Amali

di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Batu Pahat. Universiti Tun Hussein

Onn Malaysia.

 

Zainudin Abu Bakar & Huzaifah Mohd Husnan. (2009). Kepentingan Kemahiran

Pengajaran Amali dalam Pengajaran. Retrieved from

http://eprints.utm.my/11276/1/Full_Paper_Kemahiran_Amali.doc.

 

Zaipah Ismail, Rahmah Md Yusof, Yahya Buntat, Mohd Safarin Nordin & Christina

Andin@Nur Qistina Abdullah. (2014). Penilaian Pembelajaran Berasaskan

Kompetensi dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. International Seminar On

Technical and Vocational Education (TVEIS 2014, UPM), 44–53.

 

Zakaria Haron. (2006). Kajian Kompetensi Pegawai Kanan Polis Diraja Malaysia

Kontinjen Terengganu. Universiti Utara Malaysia.

 

Zikmund, W. G. (2003). Business Research Methods (7th ed.). Thompson/South-

Western: Ohio.

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)