UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :LB Theory and practice of education
Main Author :Pakkiaraj David
Title :Faktor-faktor yang mempengaruhi pengintegrasian TMK terhadap PdPc dalam kalangan guru Matematik sekolah rendah
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Pembangunan Manusia
Year of Publication :2020
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian   ini   bertujuan   untuk   mengenal   pasti   faktor-faktor   yang   mempengaruhi  pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) terhadap pembelajaran dan pemudahcaraan  (PdPc) dalam kalangan guru matematik sekolah rendah di daerah Kulim,  Kedah.   Kajian  ini   menggunakan   pendekatan  kuantitatif  berasaskan   reka bentuk  tinjauan.  Kajian  ini   menggunakan  Teori  Penyebaran  Inovasi  oleh  Rogers, Model Perancangan Integrasi Teknologi oleh  Roblyer serta Model Inovasi Teknologi oleh Moersch sebagai asas kepada kajian ini. Populasi kajian  ini terdiri daripada 411 guru matematik di sekolah rendah di Daerah Kulim, Kedah. Seramai 201 orang  guru matematik telah dipilih sebagai sampel dalam kajian ini. Pemilihannya dibuat secara  persampelan   rawak.   Dapatan   kajian   menunjukkan   guru   matematik   tidak   pasti (min=3.13,   SP=0.66)  samada  mereka  membuat  persediaan  yang  mencukupi  untuk mengintegrasi TMK ke dalam  pengajaran mereka. Responden juga kurang  bersetuju (min=2.37,   SP=1.16)   mereka   berkomunikasi    dengan   murid   menggunakan   sosial media.  Namun  dalam  aspek  kesediaan  umum,  guru   matematik  bersetuju  bahawa mereka bersedia daripada aspek pengetahuan TMK (min=3.96, SP=0.67),  mengetahui matlamat  pengintegrasian  TMK  (min=3.89,  SP=0.70),  mempunyai  motivasi  untuk  menggunakan   TMK   dalam   pengajaran   (min=3.76,   SP=0.72),   mengetahui   cara menggunakan   bahan  TMK  (min=3.69,  SP=0.74).  Namun  responden  kurang  pasti (min=3.25,  SP=0.92)  terhadap   latihan  pengintegrasian  TMK.  Walaubagaimanapun, guru  matematik  bersetuju  bahawa  mereka   memiliki  kemahiran  TMK  (min=3.62, SP=0.83)  dan  mendapat  sokongan  pentadbir  (min=3.49,   SP=0.79).  Analisis  regresi pula menunjukkan faktor kemahiran TMK (β=0.426, p

References

Abdul Aziz  Bin  Zalay  @Zali.  (2008).  Multimedia  Interaktif  dan  P&P  Reka  Bentuk Poster   

Satu   Itegrasi   dalam   Meningkatkan   Prestasi   Pelajar.   Satu   Kajian Eksperimen. Universiti 

Pendidikan Sultan Idris: Tanjong Malim, Perak.

 

Abdul   Halim   Masnan.   (2008).   Hubung   kait   kemahiran   penggunaan   komputer perisian      

 ke   atas   pencapaian   matematik   kanak-kanak   prasekolah.   Kertas kerja yang    dibentang   

dalam   International   Conference   on   the   Education   of Diverse.

 

Abd. Latif Gapor. (2006). Domain Penilaian Dalam Teknologi Pendidikan. Universiti Pendidikan Sultan 

Idris: Tanjong Malim, Perak.

 

Abd.    Rahman    Daud.    (1999).    Tenologi    Pendidikan:    Konsep,    Peranan    dan 

Perkembangan. Selangor: Edusystem. Sdn. Bhd.

 

Abd. Rahman Daud, Aminah, & Abu Bakar. (2009). Kajian Penilaian Tahap Peranan Sekolah Bestari   

Perintis,Universiti   Pendidikan   Sultan   Idris:   Tanjong   Malim, Perak.

 

Abdul   Rasid   Jamian,   Norhashimah   Hashim,   &   Shamsudin   Othman.   (2012). Multimedia   

interaktif   mempertingkatkan   pembelajaran   kemahiran   membaca murid-murid probim. Jurnal 

Pendidikan Bahasa Melayu, 2, 46–53.

 

Abdul Razak Idris & Chan, D. (2010). Penggunaan komputer di kalangan guru dalam pengajaran  mata  

pelajaran  di  daerah  Kota  Star,  Kedah.  Retrieved  Februari,  1, 2013,from 

http://eprints.utm.my/10642/1/Penggunaan_Komputer_Di_Kalangan_ Guru_dalam_Pengajaran.pdf.

 

Abdul   Wahab   Ismail   Gani,   Kamaliah   Hj.   Siarap,   &   Hasrina   Mustafa.   (2006). 

Penggunaan   Komputer   Dalam   Pengajaran-Pembelajaran   Dalam   Kalangan Guru  Sekolah  Menengah  

:  Satu  Kajian  Kes  di  Pulau  Pinang.  Kajian  Malaysia, XXIV(1), 203–225.

 

Ahmad,   et.al.   (2005).   Kesan   efikasi   kendiri   guru   sejarah   terhadap   amalan 

pengajaran   berbantukan   teknologi   maklumat   dan   komunikasi   (ICT).   Jurnal Penyelidikan 

Pendidikan, 7, 14-27.

 

Akmal   Nurashikin,   Siti   Hadijah   Alwi   &   Shamsudin   Hassan.   (2011).   Kajian kepakaran  

 pegawai   Bahagian   Teknologi   Pendidikan   dalam   melaksanakan EduwebTV  bagi  pengajaran  dan 

 Pembelajaran.  Jurnal  Bahagian  Pembestarian Sekolah 1: 1-7.

 

Albirini,  A.   (2004).   Teachers’  attitudes   toward  information  and   communication

technologie The case of Syrian EFL teachers. Computers & Education, 47(4),

373-398.

 

Aluyah  binti  Suhai.  (2011)  .Keberkesanan  penggunaan  ICT  dalam  pengajaran  dan

pembelajaranAl  Quran di SK.Abang Haji Matahir Sarikei.OUM.

 

Amat  Ujali  Lan  dan Affero  Ismail.  (2016).  Minat  Pelajar  dalam  Subjek  Matematik Sekolah  

Rendah  Daerah  Pontian.  Fakulti  Pendidikan  Teknikal  dan  Vokasional, Universiti Tun Hussein 

Onn Malaysia, Johor.

 

Aminuddin  Mansor.  (2010).  Persepsi  pelajar  terhadap  keberkesanan  ICT  dalam pendidikan 

Syariah    Islamiyyah   di   SMKA   Pedas   Negeri   Sembilan.Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Arbaat Hassan. (2008). Pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran ke arah   pembestarian 

  sekolah.   Dlm.   Mohd  Arif   Ismail   &   Rosnaini   Mahmud (pnyt).   Pengintegrasian  

Tekonlogi  Maklumat  dan  Komunikasi  (TMK)  dalam Pembestarian   Sekolah.   hlm.   39-65.   Bangi: 

  Fakulti   Pendidikan   Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Arni  Md Arif.  (2008).  Tahap  Kesediaan  Guru  untuk  melaksanakan  e-pembelajaran dalam   

Pengajaran   dan   Pembelajaran.   Tesis   Sarjana   Pendidikan,   Universiti Pendidikan Sultan 

Idris.

 

Atan, Noor Azean and Andrew, Beatrice (2010) Penggunaan ICT dalam pengajaran dan   pembelajaran:   

sejauh   mana   ia   meningkatkan   kemahiran   generik   guru pelatih Universiti Teknologi 

Malaysia. UTM.pp.1-7.

 

Awang  Muda.  (2012).  Minat,  Pengetahuan  dan  Halangan  Penggunaan  Teknologi Maklumat dan 

Komunikasi dalam Kalangan Guru. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Azlina Amat Yasin, Ramlee Mustapha & Mohd Sahandri Gani Hamzah (2015). Asian Education Action 

Research Journal (AEARJ). Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. ISSN 2289-3180 / Vol. 4 / 

2015.

 

Bahagian  Teknologi  Pendidikan  Malaysia.  (2010).  Laporan  EDUWEBTV.  Diakses daripada 

http://www.moe.gov.my/en/arkib-pemberitahuan-view?id=791.

 

Baharudin   Shidki   &   Nik   Rahimi.   (2008).   Cabaran   Penggunaan   ICT   dalam Pengajaran  

dan  Pembelajaran  Pendidikan  Islam.  Dlm.  Norazah  Mohd  Nordin &   Mohamed   Amin   Embi   

(eds.).   Pengintegrasian   ICT   dalam   Pendidikan, Penyelidikan, Amalan dan Aplikasi, 47-62.

 

Bakar,  Md,  &  Rashita  A  Hadi  (2011).  Pengintegrasian  ict  dalam  pengajaran  dan 

pembelajaran  matematik  di  kalangan  guru  matematik  di  daerah  Kota  Tinggi. Journal of 

Science and Mathematics Education, 2, 1-17.

 

Bardia,   P.D.   (2005).   Technology   Integration:   Perception   of   Elementary   School

Technology Lead Teachers. Disertasi Ph.D. Goerge Mason University.

 

Bos,  B.,  &  Lee,  K.  (2012).  Using  Technology  in  Training  Elementary  Mathematics Teachers, 

   The    Development    of    TPACK    Knowledge.    In    P.    Resta    (Ed), Proceedings  of  

Society  for  Information  Technology  &  Teacher  Education  S International Conference, 

4664-4671.

 

Bray, M., Brown, A., & Green, T. D. (2004). Technology and the diverse learner: A guide to 

classroom practice. Corwin Press.

 

Chick, H., & Stacey, K. (2013). Teachers of mathematics as problem solving applied mathematicians.  

Canadian  Journal  of  Science,  Mathematics  and  Technology Education, 122-135.

 

Chua,  Y.  P.  (2009).  Statistik  Penyelidikan  Lanjutan:  Ujian  Regresi,  Analisis  Faktor dan 

Analisis SEM.  Buku  5.  Kuala  Lumpur: McGraw  Hill Education  (Malaysia) Sdn.Bhd.

 

Chua, Y. P. (2006). Analisis Statistik Penyelidikan. Buku 2. Kuala Lumpur: McGraw Hill Education 

(Malaysia) Sdn.Bhd.

 

Cohen,  J.  (1988).  Statistical  Power  Analysis  for  the  Behavioral  Sciences  (2nd  ed.).

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

 

Erni    Endah    Wahyuni.    (2014).    Pengembangan    Aplikasi    Multimedia    Sistem Komunikasi 

        Augmentatif And Alternatif  Untuk Anak  ASD  (Autism  Syndrom Disorder. Seminar     

Internasional      Pasca      Siswazah      Pendidikan      Khas UKM-UPI-SEMEO SEN (pp.        

390–396).    Bangi:    Universiti    Kebangsaan Malaysia.

 

Fathiah  Bt  Mohamed  @  Mohd  Zamani.  (2007).  Tahap  Penguasaan  Kemahiran Manipulatif  Di  

Kalangan  Guru  Pelatih  Kimia.  Universiti  Teknologi  Malaysia. Laporan Penyelidikan yang tidak 

diterbitkan, Universiti Teknologi Malaysia.

 

Fogary, R. (2002). How to integrate the curricula. (edi. Ke- 2). USA : Pearson.

 

Fook,   C.Y.   dan   Sidhu,   G.   K.   (2007).   Peranan   teknologi   maklumat   terhadap 

peningkatan   motivasi   pembelajaran   di   kalangan   pelajar   universiti.   MEDC Journal, Vol 

2. Di       muat        turun        pada        12        Nov        2014        dari 

http://www.medc.com.my/medc/journals/contentbi2.htm.

 

Gan, S. L. (2000). IT and Education in Malaysia: Problems, Issues and Challenges.

Kuala Lumpur:   Longman.

 

Garrison, R. (2000). Theoretical challenges for distance education in the 21st century: A  shift  

from  structural  to  transactional  issues.  The  International  Review  of Research in Open and 

Distance Learning, 1(1).

 

Gary Shattuck. (2010). Understanding School Leaders’ Rolein Teachers’ Adoption of Technology  

IntegrationClassroom  Practices.  Learning,  Design,  and  Technology

Program, The University of Georgia, Athens, GA, USA.

 

Goh Boon Cheng. (2009). Pengurusan Teknologi Maklumat dalam Pendidikan. Perak:

Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.

 

Haliza  bt  Sainan,  Nenly  Marudi  &Aidah  bt  Sulaimah.  (2012).  Teknologi  Maklumat ICT.  

(Daripada)  http://www.kumpulan/kawan.blogspot.com/p/test.html  12  April 2012

 

Hamidah   Yusof,   Jamal   Yunus,   &   Khalip   Musa.   (2014).   Kaedah   Penyelidikan Pengurusan 

 Pendidikan.  Tanjong  Malim,  Perak:  Universiti  Pendidikan  Sultan Idris.

 

Hasnuddin  Bin  Ab  Rahman,  Norfaizuryana  Binti  Zainal,  Nor  Azzarahton  Binti  Ab Karim   

(2015).   Keberkesanan   Penggunaan   Ict   Di   Dalam   Pengajaran   Dan Pembelajaran Pendidikan 

Islam Bagi Sekolah Kebangsaan Desa Pandan Kuala Lumpur.   Fakulti   Sains   Dan   Teknologi   

Maklumat,   Kolej   Universiti   Islam Antarabangsa Selangor.

 

Higgins, S. J. (2003). Does ICT improve learning and teaching in schools?. BERA, British 

Educational Research Association.

 

Jabatan Pendidikan Negeri Kedah.(2018). Buku InfoData: Maklumat Asas Pendidikan.

Edisi Cetakan Bilangan 2/2018. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah.

 

Jamaluddin  Ahmad,  Tajularipin   Sulaiman   &   Sidek  Mohs   Noah.   (2008).   Tahap Kemahiran  

Penggunaan  ICT  Guru  Pelatih  IPTA  dalam  Kemahiran  ICT  di Kalangan Guru Pelatih IPTA. 

Zainuddin Abu Bakar, Meor Ibrahim.

 

Johari  Hassan  &  Norsuriani  Aziz  (2011).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  minat terhadap 

matematik di kalangan pelajar sekolah menengah. Unspecified, 1-7.

 

Junus  &  Nurul  Farhana  (2013).  Cabaran  dalam  mengimplementasi  virtual  learning environment  

(VLE)  Frog  dalam  pengajaran  dan  pembelajaran  oleh  guru  di sekolah-sekolah    di    Malaysia 

   (Doctoral    dissertation,    Universiti   Teknologi Malaysia, Faculty of Education).

 

Kamaruddin,      Mohd     Ali      Ibrahim      dan      Rahmad      Sukor     Ab      Samad. 

(2008).Selangor:Arah Publication Sdn. Bhd.

 

Kamus Dewan edisi Keempat. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kankaanranta,   M.   (2001).   Constructing   digital   portfolios:   Teachers   evolving 

capabilities  in  the  use  of  information  and  communications  technology.  Teacher Development, 

5(2), 259-275.

 

Kar  tas, H. (2009). Evaluation of English Curriculum at Y?ld?z Technical University

Using CIPP Model?. Education and Science Vol. 34, No 153: Turki.

 

Khairul Anuar Abdul Rahman & Norazrena Abu Samah. (2011). Perisian Matematik bagi    tajuk    

Pecahan    untuk    pelajar    berkeperluan    khas.    Jurnal   Teknologi Pendidikan   Malaysia, 

1(2), 39-47.

 

Khaled   Abdullah   Alshehri    (2012).   The   influence   of   Mathematics   Teachers’ Knowledge  

 in  Technology,  Pedagogy  and  Content  (TPACK)  on  their  teaching effectiveness in    Saudi    

   Public       Schools.Retrieved       Mei       1,       2013, 

fromhttps://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/10878/1/Alshehri_ku_ 

0099D_12447_DATA_1.pdf.

 

Khor  Mooi  Tieng  &  Lim  Hooi  Lian,  (2014).  Pengetahuan  Teknologi  Pedagogi Kandungan (PTPK) 

dalam kalangan guru matematik sekolah rendah. Universiti Sains Malaysia.

 

Kementerian Pelajaran  Malaysia. (2008). Modul Latihan Portal EDUWEBTV. Kuala Lumpur: Bahagian 

Teknologi Pendidikan Malaysia.

 

Kementerian   Pelajaran   Malaysia.   (2011).   Kurikulum   Standard   Sekolah   Rendah Dokumen  

Standard  Matematik  Tahun  Satu.  Retrieved  Mei  1,  2013,  fromhttp:// 

kssr.bpk.my/dokumen_kurikulum/tahap_i/modul_teras_asas/matematik.

 

Kementerian  Pelajaran  Malaysia.  (2012).  Pelan  Strategik  ICT  KPM.  2011-2015. Putrajaya, 

Malaysia: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

Kementerian   Pelajaran   Malaysia.   (2012b).   Laporan   Awal   Pelan   Pembangunan 

PendidikanMalaysia.(www.moe.gov.my/v/pelan-pembangunan-pendidikanmalasi a - 2013-2025).

 

Levinthal,  D.,  &  March,  J.  G.  (1981).  A  model  of  adaptive  organizational  search.

Journal of Economic Behavior & Organization, 2(4).

 

Lokman Mohd Tahir, Mohd Anuar Abd Rahman, M. Al-Muzammil Yassin dan Phoon Ai Ling. (2009). 

Penilaian Guru Sekolah Rendah Terhadap Peranan Guru Besar Sekolah Sebagai Pemimpin Teknologi 

Maklumat dan Komunikasi (ICT). Jabatan Asas Pendidikan, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi 

Malaysia.

 

Mama,  M.,  &  Hennessy,  S.  (2013).  Developing  a  typology  of  teacher  belief  and practices 

concerning classroom use of ICT. Computers & Education, 68, 380-387. doi: 

10.1016/j.compedu.2013.05.022.

 

Md. Nor Bakar & Rashita A. Hadi. (2011). Pengintegrasian ICT Dalam Pengajaran Dan  Pembelajaran  

Matematik  Di  Kalangan  Guru  Matematik  Di  Daerah  Kota Tinggi.   Fakulti   Pendidikan,   

Universiti   Teknologi   Malaysia,   81310   Johor, Malaysia. Journal of Science and Mathematics 

Educational, volume 2 Jun 2011,

Pages     1-17/ISSN:2231-7368

 

Moersch,  C.  (1995).  Levels  of  technology  implementation  (LoTi): A  framework  for measuring 

classroom technology use. Learning and Leading with technology, 23, 40-40.

 

Moersch, C. (2001). Next steps: Using LoTi as a research tool. Learning and leading with 

technology, 29(3), 22-27.

 

Mohd  Faizal  Bin  Mazalan.  (2012).  Faktor  yang  Berkaitan  dengan  Pencapaian Matematik  

Pelajar  Melayu  Sekolah  Menengah  Agama  Daerah  Pontian.  Fakulti Pendidikan Universiti 

Teknologi Malaysia.

 

Mohd  Hanafi,  Mohd  Yasin,  Hasnah  Toran,  Mohd  Mokhtar  Tahar,  M.,  Safani  Bari, Siti Nur 

Nadirah Ibrahim, & Zaharudin, R. (2013). Bilik Darjah Pendidikan Khas Pada Masa Kini dan 

Kekangannya Terhadap Proses Pengajaran. Asia      Pacific Journal     of     Educators     and     

Education,     28,     1–9.     Retrieved     from 

http://apjee.usm.my/APJEE_28_2013/apjee28_2013_art1_1_9.pdf

 

Mohd.  Izham,  Mohd  Hamzah  &  Sufean  Hussin.  (2006).  Pengurusan  perubahan: Pandangan  

pentadbir  sekolah  bestari  terhadap  implimentasi  proses  perubahan terancang.  Prosiding  

seminar  kebangsaan  kepimpinan  dan  pengurusan  sekolah. Fakulti  Perniagaan  dan  Ekonomi. 

Tanjong  Malim:  Universiti  Pendidikan  Sultan Idris.

 

Mohd.  Majid  Konting.  (2009).  Kaedah  penyelidikan  Pendidikan.  Kuala  Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka.

 

Mohd.   Majid   Konting.   (2000).   Kaedah   penyelidikan   Pendidikan.   Hulu   Kelang, Selangor: 

Dawama Sdn.Bhd.

 

Mohd.   Majid   Konting.   (2004).   Kaedah   penyelidikan   Pendidikan.   Hulu   Kelang, Selangor: 

Dawama Sdn.Bhd.

 

Mohd.  Najib Abdul  Ghafar.  (2006).  Reka  Bentuk  Tinjauan  Soal  Selidik  Pendidikan (2nd ed.). 

Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

 

Mohd Suhaimi Bin Omar, Noor Shah Saad, Mohd. Uzi Dollah. (2017). Penggunaan Bahan  Bantu  Mengajar  

Guru  Matematik  Sekolah  Rendah.  Jurnal  Pendidikan Sains & Matematik Malaysia. Vol.7 NO.1 June 

2017 / ISSN 2232-0393.

 

Mok Soon Sang. (2013). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia: (ed. ke-2). Selangor:

Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.

 

Nicolle, C. A., Darzentas, J., Tahkokallio, P., & Velasco, C. (2005). Recommendations from IDCnet 

for promoting inclusive design in ICT curricula.

 

Noor Azlan Ahmad  Zanzali  &  Noraziah  Binti  Kassim  @ Aziz  (2009).Penggunaan ICT dalam    

Pengajaran  dan  Pembelajaran  Matematik  di  kalangan  guru-guru

pelatih UTM. Fakulti Pendidikan,Universiti Teknologi Malaysia.

 

Nor  Bakar  &  Rashita  A.  Hadi  (2011).Pengintegrasian  ICT  dalam  Pengajaran  dan Pembelajaran  

Matematik  di  kalangan  guru  Matematik  di  daerah  Kota  Tinggi. Journal of Science and 

Mathematics Educational. Vol 2, 1-17.

 

Nor  Ilyani  Harun,  Ahmad  Fauzi  Mohd  Ayob,  &  Fadzilah  Ab.  Rahman.  (2012). Keberkesanan   

penggunaan   komputer   dalam   pengajaran   dan   pembelajaran tatabahasa. Jurnal Pendidikan 

Bahasa Melayu, 2(1), 31–42.

 

Nor Izah Mohd Salleh & Norazah Mohd Nordin. (2008). Pengintegrasian ICT Dalam Pengajaran dan 

Pembelajaran: Isu dan Cabaran.1-9 dalam pengintegrasian ICT dalam   Pendidikan   penyelidikan,   

Amalan   dan   Aplikasi.   Norazah   Mohd   & Mohamed     Amin Embi, (2008). Shah Alam: Karisma 

Publications. Sdn.Bhd.

 

Noraini Alias. (2013). Penyelidikan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill Education 

(Malaysia) Sdn.Bhd.

 

Noraini  Mohd  Noh.  (2007).  Tahap  kesediaan  penggunaan  perisian  CDRI  dalam kalangan   Guru   

Perpustakaan   Media   di   sekolah-sekolah   menengah   Negeri Selangor. Laporan akhir projek 

penyelidikan. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Perak.

 

Norasiah,  Nor  Risah  Jamilah,  Rosnah.  (2009).  Teknologi  Dalam  Pengajaran  dan Pembelajaran. 

Multimedia SDN. BHD, Kuala   Lumpur.

 

Norawati  Binti  Hashim,  (2004).  Hubungan  Pencapaian  Matematik  Murid-  Murid Melayu  Sekolah  

Rendah  Luar  Bandar  Mengikut  Minat  Dan  Jantina.  Universiti Pendidikan Sultan Idris: Tesis 

Sarjana Muda.

 

Norazah  Mohd  Nordin  &  Ngau,C.H.  (2009).  Pembangunan  dan  Penilaian  bahan Pengajaran dan 

Pembelajaran Berasaskan Web-Web Quest bagi Matapelajaran ICT, 111-129 dalam Jurnal Pendidikan 

Malaysia 34 (1 (2009).

 

Norazila Abd Aziz,  and  Mohamad,  F.S.  (2009).  Learning  with  Technology:  Are  we using  the  

right  tools?.  Seminar  Kebangsaan  Teknologi  dan  Inovasi,  Universiti Putra Malaysia, Serdang, 

Selangor, Malaysia. 21-22 April 2009.

 

Norizan Abdul Razak. (2006). Kemahiran Penggunaan Komputer di kalangan Guru Sekolah  Menengah,  

134-143  dalam  Isu-isu  Pendidikan  Bahasa  Sastera  dan Psikologi   di   Malaysia.   Norizan   

Abdul   Razak,   Rozainee   Khairudin   dan Ravichandran   Vengadasamy,   2006.   Bangi:   Penerbit 

  Universiti   Kebangsaan Malaysia.

 

Norsidah   T   Mahamed,   Rosnaini   Mahmud   &   Mokhtar   Nawawi.(2012).   Tahap Pengintegrasian 

ICT dan Kewujudan Kondisi ELY yang menyokong Pengajaran dan   Pembelajaran   dalam   kalangan   

guru   sekolah   rendah.   Jurnal  Teknologi Pendidikan Malaysia.Bilangan 2, November 1, Mac 2012.

 

Norzuliana  Superman  &  Maria  Salih.  (2014).  Asian  Education  Action  Research

Journal (AEARJ). ISSN 2289-3180 / Vol. 3 / 2014.

 

Nur Atiqah Abdul Aziz. (2014). Penggunaan Multemedia Interaktif Dalam Pengajian Al-Quran   Di   

Sekolah   Kebangsaan   Pendidikan   Khas   Alma,   Pulau   Pinang. Seminar        Internasional     

    Pasca          Siswazah         Pendidikan          Khas UKM-UPI-SEMEO    SEN     (pp.376–380). 

    Bangi:     Universiti     Kebangsaan Malaysia.

 

Nurul  Farhana  Junus.  (2013).  Cabaran  dalam  Mengimplementasi  Virtual  Learning Environment  

(VLE)  Frog  dalam  Pengajaran  dan  Pembelajaran  oleh  Guru  di Sekolah-Sekolah    di    

Malaysia,    (Unpublished    Masters    Project),    Universiti Teknologi Malaysia.

 

Nurul   Juzailah   Jemain.   (2013).   Faktor-faktor   Mempengaruhi   VLE   Frog   Dalam Kalangan   

Guru   Di   Sekolah   Menengah.   Kertas   Projek.   Fakulti   Pendidikan, Universiti Pendidikan 

Sultan Idris.

 

Ooi  Yeong  Wen,  (2016).  Penggunaan  VLE  Frog  dalam  pengajaran  matematik  di sekolah   rendah 

  aliran   Cina.   Fakulti   Pendidikan   Pembangunan   Manusia Universiti     Pendidikan Sultan 

Idris.

 

Othman Lebar. (2012). Penyelidikan Kualitatif : Pengenalan Kepada Teori dan Metod.

Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjong Malim.

 

Peck,  C.,  Cuban,  L.,  &  Kirkpatrick,  H.  (2002).  Techno-promoter  dreams,  student realities. 

Phi Delta Kappan, February 2002, 472-480.

 

Peeraer,  J.,  &  Van  Petegem,  P.  (2010).  Factors  influencing  integration  of  ICT  in higher 

   education in Vietnam. In Global Learn (Vol. 2010, No. 1, pp. 916-924).

 

Pisapa, J.(1994). In Williams, D.M. (2000). Integrating Technology Into Teaching and Learning. 

Singapore: Prentice Hall.

 

Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi dan Tajuddin Hassan. (1996). Pengurusan Sumber Pengajaran   

pembelajaran   2   Sumber   Teknologi.   Kuala   Lumpur:   Kumpulan Budiman. Sdn.Bhd.

 

Pope,  C.  A.,  &  Golub,  J.  N.  (2000).  Preparing  tomorrow's  English  language  arts teachers 

      today:     Principles     and     practices     for     infusing     technology. Contemporary 

issues in    technology and teacher education, 1(1), 89-97.

 

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Panduan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). 

Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

 

Puteh,   Sharifah   Nor   &   Kamarul  Azman  Abd   Salam.   (2011).   Tahap   kesediaan penggunaan 

 ICT  dalam  pengajaran  dan  kesannya  terhadap  hasil  kerja  dan tingkah  laku  murid  

prasekolah  (Level  of  Readiness  in  Using  ICT  for  Teaching and   Its   Effect   on   the   

Work   and   Behaviour   of   Preschool   Pupils).   Jurnal

Pendidikan   Malaysia, 36(1), 25-34.

 

Ramlee  Mustapha  (2013).  Keberkesanan  Penggunaan  Kaedah  Frog  VLE  Terhadap Pencapaian    

Matematik    Sekolah    Rendah.    Transforming    education    toward K-Economy  in  Malaysia.  

International  Journal  For  Educational  Studies,  1  (16), 1-15.

 

Razianna    Rahman.(2009).    Penyeliaan    Pengajaran    dan    Pengajaran    dalam Kepimpinan  

Instruksional  satu  Panduan  Praktikal.  James  Ang  Jit  Eng  dan Balasandran Ramlah. Kuala 

Lumpur: PTP Professional. Sdn. Bhd.

 

Rosnaini  Mahmud,  Mohd  Arif  Hj  Ismail,  &  Jalalludin  Ibrahim.  (2011).  Tahap Kemahiran  dan  

Pengintegrasian  ICT  di  kalangan  Guru  Sekolah  Bestari,  1999, 5–13.

 

Rosnaini  &  Mohd Arif  (2010).  Impact  of  training  and  experience  in  using  ICT  on 

in-service teachers?  basic   ICT   literacy.   Malaysian   Journal   of   Educational Technology, 

10 (2), 5-10.

 

Rice, R. E., & Rogers,  E. M. (1980).  Reinvention in the innovation process.Science Communication, 

1(4), 499-514.

 

Roblyer.  M.  D  &  Doering.  A.  H.  (2010).  Integrating  Educational  Technology  into Teaching. 

Fifth Edition. Person: Allyn & Bacon.

 

Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations. (ed. ke-4). New York: Free Press. Rogers, E. M. 

(2003). Diffusion of innovations. (ed. ke-5). New York: Free Press.

Rogers,   P.   K.   (2007).   Computer   Anxiety   and   innovativeness   as   predictors   of 

technology   integration. Desertasi Ph. D: University of Texas.

 

Rosidah Awang Besar bt Awang Besar @ Bakar, (2013). Kegunaan ICT dalam mata pelajaran  Dunia  Sains 

 dan  Teknologi  di  Sekolah  Rendah  .Universiti  Utara Malaysia .

 

Rosnaini Mahmud, Arif  Ismail  & Jalalludin  Ibrahim.  (2011). Tahap Kemahiran  dan Pengintegrasian 

   ICT    di    Kalangan    Guru    Sekolah    Bestari    (5-11).Jurnal Teknologi Pendidikan 

Malaysia, 1(1) 2011.

 

Rubiah Omar, and Jamilah Hj. Ahmad, (2009). Kesedaran, penilaian dan penerimaan e-pembelajaran 

dalam kalangan ahli akademik. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1). pp. 155-172. ISSN 0126-6020 / 

2180-0782.

 

Sabitha Marican. (2012). Penyelidikan Sains Sosial Pendekatan Prakmatik. Selangor: Edusystem Sdn 

Bhd.

 

Salehi, H., & Salehi, Z. (2012). Integration of ICT in language teaching: Challenges and barriers. 

In Proceedings of the 3rd International Conference on e-Education, e-Business,  e-Management  and  

e-Learning  (IC4E,  2012),  IPEDR  Vol.  27,  pp.

215-219.

 

Sandra  Rahman,  Abu  Bakar  Nordin  &  Norlidah  Alias,  (2013).  Penggunaan  ICT Merentas  

Kurikulum  Standard  Prasekolah  Kebangsaan  (KSPK):  Tinjauan  di Prasekolah Kementerian Pelajaran 

Malaysia. Universiti Malaya.

 

Santrock,  J.W.  (2004).  Educational  Psychology,  2nd  Edition.  New  York:  McGraw Hill.

 

Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009).     

Technological     pedagogical     content     knowledge     (TPACK)     the development        and  

 validation   of   an   assessment   instrument   for   preservice teachers. Journal of   Research 

on Technology in Education, 42(2), 123-149.

 

Sekaran, U. (1992). Research Methods for Business: Askill Building Approach. New York: John Wiley & 

Sons.

 

Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. 4th Edition, John 

Wiley & Sons, New York.

 

Sharifah  Nor  Puteh,  and  Kamarul  Azman  Abd  Salam,  (2011)  Tahap  kesediaan penggunaan ICT 

dalam    pengajaran  dan  kesannya  terhadap  hasil  kerja  dan tingkah laku murid prasekolah 

(Level of      readiness  in  using  ICT  for  teaching and its effect on the work and behaviour of 

preschool      pupils).JurnalPendidikan Malaysia, 36 (1). pp. 25-34. ISSN 0126-6020 / 2180-0782

 

Siti  Aminah  Khasiman,  (2013).  Tinjauan  awal  kegunaan  VLE  Frog  di  sekolah.

Daripada http://sekolahpenandaaras.wordpress.com.

 

Siti  Badariah  Binti  Mohamad,  (2015).  Penggunaan  ICT  dalam  kalangan  Guru Program Pendidikan 

Khas Integrasi Masalah Pembelajaran di Sekolah Rendah. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

 

Siti   Ezaleila   &   Azizah   Hamzah   (2011).   Media   baharu   yang   baharu:   trend 

penggunaan  jaringan  sosial  dalam  kalangan  pengguna  di  Malaysia.  Malaysian Journal of Media 

Studies, 13(2), 93-110.

 

Siti  Mardziah  Aziz.  (2013).  Kesediaan  guru  sekolah  menengah  agama  terhadap penggunaan  

teknologi  maklumat  dan  Komunikasi  (ICT)  dalam  pengajaran  dan pembelajaran.   Fakulti   

Pendidikan   Teknikal   dan   Volasional:   Universiti   Tun Hussein Onn, Malaysia.

 

Smeets, E. (2005). Does ICT contribute to powerful learning environments in primary education?.   

Computers   &   Education,   44,   343-355.Sufean   Hussin.   (2008). Pendidikan di Malaysia: 

Sejarah Sistem dan Falsafah    Edisi       Kedua.       Hulu Kelang, Selangor: Dawama. Sdn.Bhd.

 

Suppiah  Nachiappan,  Ramlah  Jantah  &  Abd  Aziz  Abd  Shukor.(2008).  Psikologi

Pendidikan. Shah Alam, Selangor: Oxford Fajar Sdn.Bhd.

 

Syed   Ismail   &  Ahmad   Subki.   (2010).   Guru   dan   Cabaran   Semasa.   Selangor:

Penerbitan    Multimedia. Sdn. Bhd.

 

Tabachnick,  B.  G.,  &  Fidell,  L.  S.  (2001).  Using  Multivariate  Statistic.  (ed.  ke-4).

USA: Allyn and Bacon.

 

Theinmoli Munusamy1, Maizatul Hayati Mohamad Yatim. (2017). Journal of ICT in Education (JICTIE). 

ISSN 2289-7844 / Vol. 4 / 2017 / 66-73.

 

Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. 

Teaching and teacher education, 17(7), 783-805.

 

Yusup Hashim & Razmah Man. (2005). Teknologi Instruksional: Teori dan aplikasi.

Universiti Pendidikan Sultan Idris: Tanjong Malim.

 

Zainudin Abu Bakar, et. al . (2008). Penguasaan Kemahiran ICT Guru-guru Pelatih di    IPTA, 9-19 

dalam Kemahiran ICT di kalangan guru pelatih IPTA Malaysia. Zainudin Abu Bakar, Muhamad Rashid 

Rajuddin, Zainuddin Hassan et. al. (2008)

Selangor: Arah Pendidikan. Sdn. Bhd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)