UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Main Author :Zabidin Ismail
Title :Pemikiran politik dalam karya Burhanuddin Al Helmi
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Institut Peradaban Melayu
Year of Publication :2018
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pemikiran politik dalam karya-karya Burhanuddin Al Helmi. Secara khususnya, kajian ini menggunakan Teori Perjanjian Kemasyarakatan oleh Thomas Hobbes, John Locke dan J.J Rousseau serta gabungan metodologi analisis isi kandungan dan penyelidikan kepustakaan terhadap sampel kajian iaitu enam buah buku karya Burhanuddin Al Helmi iaitu Perjuangan Kita (Jawi), Falsafah Kebangsaan Melayu (Jawi), Agama dan Politik (Jawi), Pidato Sambutan Kongres Parti Rakyat, Ideologi Politik Islam dan Islam dan Sosialisme. Kerangka analisis kajian telah direka bagi mencerakin dan menganalisis data. Hasilnya, kajian ini telah menemukan pemikiran politik yang terbahagi kepada tiga aspek utama iaitu nasionalisme Melayu, antikolonialisme dan pembentukan negarabangsa. Kesimpulannya, kajian ini mendapati bahawa ketiga-tiga aspek pemikiran politik tersebut merupakan teras perjuangan politik Burhhanuddin Al Helmi dalam membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan. Implikasinya, kajian ini berupaya membangkitkan semangat patriotisme khalayak sasaran serta menjadi bahan rujukan penting terhadap penyelidikan tentang aliran pemikiran politik bangsa Melayu di Malaysia.

References

Teks (sampel) Kajian

 

Burhanuddin Al Helmi. (1946). Perjuangan Kita. Singapura: Parti Kebangsaan

Melayu Malaya

 

__________________(1947). Agama dan Politik. Singapura: Penerbit Buana

 

__________________(1954a). Falsafah Kebangsaan Melayu. Bukit Mertajam.

Penerbit Semenanjung.

 

_________________(1954b). Ugama dan Politik. Singapura: Buana.

 

_________________(1955). Pidato Sambutan Dr Burhanuddin Al Helmi Kepada

Kongres Parti Rakyat pada 24.12.1955. Singapura: Parti Rakyat.

 

________________(1988). “Memperjuangkan dan Mengisi Kemerdekaan”. Dlm.

Islam dan Sosialisme. Kuala Lumpur: Ikraq

 

Buku

A.A. al-Maududi. (1984). Al-Islam Wa al-Madaniyyah al-Hadithah, terjemahan

Marzuki Mahmod, Islam dan Kemajuan Moden. Bangi: Universiti Kebangsaan

Malaysia.

 

A. Aziz Deraman. (1992). Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Kuala

Lumpur: Arena Ilmu Sdn. Bhd.

 

Abu A’la Al-Maududi. (1986). Khalifah dan Kerajaan: Satu Penilaian Kritis

terhadap Sejarah Pemikiran Pemerintahan Islam (terj. Muhamad Al-Baqr).

Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar

 

Abdullah Ayub. (1961). Cara Pemerintahan Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka

 

Abdullah Hj Jaafar. (1984). “Al-Imam”, dalam Khoo Kay Kim (sunt.), Sejarah

Masyarakat Melayu Moden. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia

 

Abdullah Zakaria Ghazali & Adnan Hj. Nawang. (pnyt.) (1997). Biografi Tokoh

Pilihan Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Abd al-Karim Zaidan. (1973). Usul al Da’wah 2 Jld. Baghdad: Matba’ah Salman al-

Azmi

 

Abdul Rahman Ibrahim. (2011). 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur: Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Abdulrahman Abdulkadir Kurdi. (1984). The Islamic State: A Study Based on the

Islamic Holy Constitution. London: Mansell Publishing Limited.

 

Abdul Latif Abu Bakar. (1998). Peranan Media Dalam Pilihan Raya Persekutuan.

Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti

 

Abdul Majid Salleh. (1991). Untukmu Anak Merdeka. Ipoh: Haji. Abd. Majid Salleh.

 

_____________(2004). Memoir Abdul Majid Salleh dalam PKMM dan Kesatuan

Buruh. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Abd Rahim Abdullah. (1995). Pemikiran Sasterawan Nusantara: Suatu Kajian

Perbandingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Abdul Rahman Abdullah. (1998). Pemikiran Islam Masa Kini: Sejarah dan Aliran.

Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia

 

Abdul Rahman Embong. (2001). Negara-Bangsa: Proses dan Perbahasan. Bangi:

Penebit Universiti Kebangsaan Malaysia

 

_____________________(2015) (Edisi Kedua). Negara-Bangsa: Proses dan

Perbahasan. Bangi: Penebit Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Abdul Rahman Haji Abdullah (1994). Gerakan Anti Penjajahan di Malaysia. Kuala

Lumpur: Publication Kintan Sdn Bhd.

 

____________________(1998). Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Abdul Rahman Haji Ismail et al (2006). Nasionalisme dan Revolusi di Malaysia dan

Indonesia. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia

 

Abdul Rashid Moten. (1996). Political Science: An Islamic Perspective. London:

Macmillan Press.

 

Abdul Razak Ayub. (1985). Perpecahan Bangsa Melayu. Shah Alam: Dewan Pustaka

Fajar

 

Abdul Samad Idris. (1982). 25 Tahun Merdeka: Kenangan Abadi Kepada Bangsa,

Agama dan Tanah Air. Kuala Lumpur: Pustaka Budiman

 

_______________(1982). Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. Kuala Lumpur:

Utusan Publications and Distributors

 

Ahmad Boestamam. (1972). Dr Burhanuddin: Putera Setia Melayu Raya. Kuala

Lumpur: Pustaka Kejora.

 

_________________(1972a). Merintis Jalan Ke Puncak. Kuala Lumpur: Pustaka

Kejora

 

_________________(2004). Memoir Ahmad Boestamam: Merdeka dengan Darah dan

Api. Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Ahmad Sohaimi Lazim. (2014). Dasar dan Kesan Pendidikan Jepun di Tanah Melayu

1941-1945. Kuala Lumpur: Dewan Bhasa dan Pustaka

 

Ahmat Adam. (2013). Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa. Kuala

Lumpur: Penerbit Universiti Malaya

 

Alias Mohamed. (1982). Wasiat Nasionalisme Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Melayu.

 

______________(1991). Malaysia’s Islamic Opposition: Past, Present and Future.

Kuala Lumpur: Gateway Publishing House

Al Quran (tafsiran)

 

Aishah Ghani (1992). Aishah Ghani: Memoir Seorang Pejuang. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Alies Anor Abdul (2016). Negara Maslahah: Pemikiran Al-Ghazali dan Konteks

Politik Malaysia. Shah Alam, Selangor: Alies Anor Bin Abdul

 

Asraf et. al (1978). Sejarah Baru Negara Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka

 

Asnarulkhadi & Jayum A. Jawan (ed) (1997). Kenegaraan Malaysia. Serdang,

Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

 

Awang Had Salleh. (1974). Pelajaran dan Perguruan Melayu di Malaya Zaman

British. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Bachtiar Djamily. (1985). Ibrahim Yaacob Pahlawan Nusantara. Kuala Lumpur:

Pustaka Budiman Sdn Bhd.

 

Baharum Ahmad. (1952). Syair Kenang-kenangan. Pulau Pinang: The Ltd. Press.

 

Brian Harrison. (1966). Asia Tenggara Satu Sejarah Ringkas. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka

 

Burhanuddin Al Helmi. (2005). Simposium Tasawuf dan Tarikat. Ipoh: Pustaka

Muda.

 

Buyong Adil. (1985). Perjuangan Orang Melayu Menentang Penjajah Abad 15-19.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Cheah Boon Kheng. (1983). Red Star Over Malaya. Singapore: Singapore University

Press.

 

_________________(2002). Malaysia: The Making ef a Nation. Singapura: Institute

of Southeast Asian Studies.

 

_____________________(2005). “Ethnicity in the Making of Malaysia”. Dlm. Wang

Gungwu (pngr.). Nation-building: Five Southeast Asian Histories, hlm. 91-116.

Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

 

Easton David. (1971). The Political System-An Inquiry Into the State of Political

Science. New York: Alfred A. Knopf.

 

Farish A. Noor. (2004). Islam Embedded: The Historical Development of The Pan

Malaysian Islamic Party (1951-2003). Kuala Lumpur: Malaysian Sociological

Research Institute

 

Feith, H dan Castles, L (1970). Indonesian Political Thingking, 1945-1965. Ithaca:

Cornell University Press

 

Firdaus Haji Abdullah. (1985). Radical Malay Politics: Its Origin and Early

Development. Petaling Jaya: Pelanduk Publications

 

___________________(1985). Kepimpinan Melayu. Satu Rakaman Kewartawanan.

Petaling Jaya: Fajar Bakti

 

Frederick J. Teggart. (1960). Theory and Processes of History. California: University

of California Press

 

Furnivall, J. S., 1948. Colonial Policy and Practice: A Comparative S tuef.y of Burma

and Netherlands India. New York: New York University Press.

 

Funston, N.J. (1980). Malay Politic In Malaysia. Kuala Lumpur: Heinemen

Educational Books Ltd.

 

Hafied Cangara. (2009). Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta:

Rajawali Pers.

 

Hans Kohn. (1969). The Idea of Nationalism. Ontario, Canada: The Macmillan

Company.

 

Harry J Benda, et.al. (1965) (ed.), “Document No. 1, Principles Governing The

Administrator of Occupied Southern Areas”. Dlm. Japanese Administration in

Indonesia: Selected Document. Yale: Southeast Asia Studies, hlm. 1

 

Hassan Ahmad. (2004). “Kesusasteraan dan Pembinaan Negara Bangsa”. Dlm.

Shaiful Bahri Md. Radzi & rakan-rakan (pngr.). Sastera dan Pembinaan Negara

Bangsa. Prosiding Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melqyu (SAKM) VIII,

hlm.1-13. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia.

.

Ibnu Khaldun. (1983). Muqadimah Ibnu Khaldun: Suatu Pendahuluan. Terj. Ismail

Yakub. Singapura: Pustaka Nasional.

 

Ibnu Hashim. (1993). 1950-2000 Sejarah Kebangkitan Dan Masa Depan, PAS Kuasai

Malaysia?, Kuala Lumpur: GG Edar

 

Ibrahim Chik. (2004): Memoir Ibrahim Chik dari API ke Rejimen Ke-10. Bangi:

Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Ibrahim Mahmod. (1981). Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. Kuala Lumpur:

Pustaka Antara

 

Ibrahim Hj. Yaacob. (1941). Melihat Tanah Air. Kota Bharu: Al-Islamiah Press

 

_______________ (1951) Nusa Dan Bangsa Melayu. Djakarta: N.V. Alma’arif

 

________________(1957). Sekitar Malaya Merdeka. Djakarta: Kesatuan Malaya

Merdeka

 

Insun Sony Mustapha. (pnyr.) (1999). Memoir Mustapha Hussain: Kebangkitan

Nasionalisme Melayu Sebelum UMNO. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka

 

Ishak Saat. (2006). Sejarah Sosiobudaya Melayu. Shah Alam: Karisma Publications

 

_________(2007). Sejarah Politik Melayu Pelbagai Aliran. Shah Alam: Karisma

Publications

 

_________(2009). Malaysia 1945-2000. Kuala Lumpur: Utusan Publications &

Distributors Sdn Bhd.

 

_________(2013). Politik Suara Rakyat. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains

Malaysia

 

Ismail Said. (2008). Dr Burhanuddin Al-Helmi: Pejuang Melayu Sejati. Shah Alam:

Karisma Publications

 

Jayum A Jawan. (2003). Malaysian Politics and Government. Shah Alam: Karisma

Publication Sdn. Bhd.

 

Jeniri Amir. (2005). Politik dalam Novel. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya

 

Joginder Singh Jessy. (1975). Malaysia, Singapura dan Brunai 1400-1965. Kuala

Lumpur: Longman Malaysia.

 

John Locke. (2009) (trjmh). Kerajaan Madani. Rawang, Selangor: Institut Kajian

Dasar (IKD)

 

Kalthom Husain, Aida Nasirah Abdullah & Hanipah Hussin. (2015). Razak Sensei

Pemangkin Jalinan Malaysia-Jepun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka

 

Kamarudin Jaffar. (1980). Dr Burhanuddin Al-Helmy: Politik Melayu dan Islam.

Kuala Lumpur: Yayasan Anda.

 

______________(2000). Dr Burhanuddin Al-Helmy: Pemikiran dan Perjuangan.

Kuala Lumpur: IKDAS Sdn. Bhd

 

Kapur A.C (2004). Principles of Political Science. New Delhi: S.Chand and

Company.

 

Kamaruzzaman A. Kadir. (1985). ”Nasionalisme dan Kesusasteraan Melayu Moden”.

Dlm. Nasionalisme dalam Persuratan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka

 

Koh Young Hoon. (1996). Pemikiran Pramoedya Ananta Toer dalam Novel-novel

Mutakhirnya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Khairul Nizam Zainal Badri. (2008). Ketokohan dan Pemikiran Abu Bakar Al-Baqir.

Shah Alam: Karisma Publication Sdn. Bhd.

 

Khoo Kay Kim. (1984). Majalah dan Akhbar Melayu sebagai Sumber Sejarah.

Kuala Lumpur: Perpustakaan Universiti Malaya

 

_____________(1985). “Nasionalisme dan Sastera Sebelum Perang Dunia II”. Dlm.

Nasionalisme dalam Persuratan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

_____________ (1987). Kenegaraan 30 Tahun: Satu Perspektif Sejarah. Kuala

Lumpur Muzium Negara.

 

Lee Kam Hing. (2005). “Writing Malaysia's Contemporary History”. Dlm. Wang

Gungwu (pngr.). Nation-building: Five Southeast Asian Histories, hlm. 163-

190. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

 

Lukman Taib. (1999). Pemikiran Politik Islam. Bangi. Pusat Pendidikan Jarak Jauh,

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mahadzir Mohd Khair. (1997). “Proses Transformasi Politik Malaysia: Dari Raja ke

Rakyat” dlm. Norazit Selat et al (ed), Meniti Zaman: Masyarakat Melayu

Antara Tradisi dan Moden. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu,

Universiti Malaya hlm. 5-6

 

Mahani Musa. (2011). Melayu-Muslim dalam Sejarah George Town. Kuala Lumpur:

Arkib Negara Malaysia

 

Mahathir Mohammad. (1991). Malaysia Melangkah Kehadapan. Kuala Lumpur:

Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa (ISIS)/Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mahayudin Haji Yahaya. (2001). Islam di Alam Melayu. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka

 

Mahmud Embong. (1992). “Komunisme dan Orang melayu, 1924-1949”. Dlm

Kobkua Suwannathat-Pian, et.al. Dua Dekad Penyelidikan Sejarah, Bahasa dan

Kebudayaan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Mana Sikana. (1990). Sastera Melayu Moden: Perubahan dan Tamadun. Bangi:

Penerbit Karyawan.

 

_____________(2005). Teori Sastera Kontemporari. Bangi: Penerbit Pustaka Karya

 

_____________(2006). Teori Sastera Teksdealisme. Singapura: Pustaka Karya

 

____________ (2015). Teori Sastera Teksdealisme. Bangi: Penerbit Pustaka Karya

 

McNair, Brian. (2003). An Introduction to Political Communication. New York-

London: Routledge Taylor & Francis Group

 

Means, G.P. (1976). Malaysian Politics. (Cetak ulang). London: Holdder and

Stoughton

 

Mohammad Fauzi Zakaria. (1997). Aqidah yang Menggoncang Dunia: Pengaruh

Pemikiran Sayid Qutulb Terhadap Gerakan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur:

Visi Madani.

 

Mohamad Muzammil Mohamad Noor. (2015). Pemikiran Politik Islam:

Perbandingan antara Pemikiran Dr Burhanuddin Al-Helmi dengan Muhammad

Natsir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Mohammad Isa Othman. (1992). Pendudukan Jepun di Tanah Melayu, 1942-1945.

Tumpuan di Negerii Kedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Mohammad Redzuan Othman. (2012). Islam dan Masyarakat Melayu: Peranan dan

Pengaruh Timur Tengah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya

 

Mohamed Salleh Lamry. (2006). Gerakan Kiri Melayu dalam Perjuangan

Kemerdekaan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Mohamad Yamin. (1954). Naskhah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, Jil. 1,

Jakarta: Jajasan Prapantja.

 

Mohd Isa Othman. (2002). Sejarah Malaysia 1800-1963. Kuala Lumpur: Utusan

Publications & Distributors Sdn Bhd.

 

Mohd Izani Mohd Zain. (2005). Islam dan Demokrasi. Kuala Lumpur: Penerbit

Universiti Malaya.

 

Mohd Rosli Saludin. (tt.) “Orang Asal Negeri Sembilan Berdasarkan Teori

Teksdealisme”. Dlm. Jurnal Idealisme Jilid 1. Tanjong Malim: Institut

Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris

 

Mohd Zamberi A. Malek. (2009). Perjuangan Harimau Malaya Menentang Jepun.

Ipoh: Yayasan Perak

 

Mustafa Ishak dan Afifi Abdul Razak. (2006). Politik dan Pemerintahan Negara.

Kuala Lumpur: Thomson Learning

 

Mustafa Haji Daud. (1989). Pemikiran Politik dan Ekonomi al-Maududi. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Nabir Hj. Abdullah. (1976). Maahad Il Ihya Assyariff Gunung Semanggol 1934-1959

Bangi, Selangor: Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

N.J. Funston. (1980). Malay Politics in Malaysia A Study of UMNO and PAS.

Petaling Jaya: Heinemann Educational Books [Asia] Ltd.

 

Othman Puteh. (1997). Teori Penciptaan Karya Sastera. Dlm. Mana Sikana (peny.).

Teori Sastera dan Budaya dalam Kajian Akademik. Bangi: Jabatan Persuratan

Melayu, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusian, Universiti

Kebangsaan Malaysia.

 

Plano, C.Jack et.al. (1973). Political Science Dictionary. Illinois. The Dryden Press.

 

Ramanathan K. (1998). Asas Sains Politik. Cetakan Keenam. Selangor: Fajar Bakti

Sdn Bhd

 

Ramlah Adam. (1991). Maktab Melayu Melaka 1900-1922. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka

 

_____________(1996). Burhanuddin Al-Helmy Suatu Kemelut Politik. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

___________ (1998). Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. Kuala Lumpur:

Penerbit Universiti Malaya.

 

____________(1999). Sumbanganmu Dikenang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka

 

Ratnam, K.J. & Milne, R.S. 1967. The Malayan Parlimentaray Election of 1964.

Singapura: Universiti of Malaya Press

 

____________(2004).Gerakan Radikalisme di Malaysia (1938-1965). Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Roff, William R (1962). Kaum Muda-Kaum Tua: Innovation and reaction amongst

the Malays, 1900-1941. Dlm. KG Tregonning (ed). Papers on Malayan History.

Singapore: Journal of Saouth-East Asian History

 

Roslan Saadon. (2009). Gagasan Nasionalisme Melayu Raya: pertumbuhan dan

Perkembangan. Shah Alam: Karisma Publications

 

Rustam A. Sani. (1976). “Melayu Raya As A Malay Nation Of Intent”, dlm. H.M

Dahlan, The Nascent Malaysiaan Society: Development, Trends and Problems.

Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia

 

_____________(1983). “Robohan Nasionalisme Melayu: Asas Sosial bagi

Terbentuknya Ideologi Perpaduan Nasional.” Ilmu Masyarakat 4 (Oktober-

Disember).

 

_____________(1993). Melayu Baru dan Bangsa Malaysia Tradisi Cendekia dan

Krisis Budaya. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributions.

 

______________ (2004). Ke Mana Nasionalisme Melayu? Kuala Lumpur: R

Publishing Services.

 

______________(2011). Asal Usul Sosial Golongan Kiri Melayu. Petaling Jaya,

Selangor: Strategic Information and Research Developmnt Centre (SIRD).

 

Saliha Haji Hassan. (1997). Dr Burhanuddin Al Helmi (1911-1969) dlm. Abdullah

Zakaria Ghazali dan Adnan Hj. Nawang (pnyt.). Biografi Tokoh Pilihan

Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, hlm. 27

 

_____________ (1998). Pengantar Falsafah. Bangi Selangor: Universiti Kebangsaan

Malaysia

 

Sahlan Mohd. Saman. (1995). Novel Perang dalam Kesusasteraan Malaysia,

Indonesia dan Filipina: Satu Perbandingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka

 

Shamsul Amri Baharuddin. (2007). Modul Hubungan Etnik. Shah Alam: Pusat

Penerbitan (UPENA) Universiti Teknologi MARA

 

Shamsudin Puteh. (2007) (trjmhn). Coretan Kenangan Tunku Abdul Rahman Putra

Al-Haj. Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan Malaysia

 

Smith A.D. (1977). Nationalisme in Twentieth Century. Bungay: The Chaucer Press.

 

__________(1988). The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell

 

S.Othman Kelantan. (1997). Pemikiran Satira dalam Novel Melayu. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Siddiq Fadzil. (2012). Islam dan Melayu. Kajang, Selangor: Akademi Kajian

Ketamadunan Kolej Dar al-Hikmah

 

Sivamurugan Pandian. (2005). Legasi Mahathir, Kuala Lumpur: Utusan Publications.

 

Stockwell, A.J. (1979). British Policy and Malay Politics during the Malayan Union

Experiment 1942-1948. Kuala Lumpur: MBRAS

 

Syed Ahmad Hussein. (1994). Pengantar Sains Politik. Pulau Pinang: Pusat Pengajian

luar Kampus Universiti Sains Malaysia.

 

Syed Husin Ali. (2008). Orang Melayu Masalah dan Masa Depan. Kuala Lumpur:

Buku Harakah

 

Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (1978). Islam and Secularisme. Kuala Lumpur:

ABIM

 

Tan Liok Ee (1990). “Dasar Pendidikan dalam Konteks Dekolonisasi: Semenanjung

Tanah Melayu 1945-1955 dlm. Cheah Boon Kheng dan Talib Ahmad (ed),

Kolonialisme di Malaysia. Petaling Jaya: Fajar Bakti hlm. 205

 

The People’s Constitutional Proposals for Malaya (1947). Kuala Lumpur: Ta Chong

Press Co., Nov. hlm 3-4.

 

V.D.Mahajan. (2003). Political Theory. New Delhi: S. Chand & Company Ltd.

 

Wan Hashim Wan Teh (2010). Rumpun Melayu Minoriti & Diaspora. Kuala Lumpur:

Penerbit Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

 

____________ (1991). “Dunia Melayu dan Tersebar Luasnya Rumpun Bangsa

Melayu”. Dlm Mohd Yusof Hassan, Dunia Melayu. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka

 

W.G. Shellaber. (1978). Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

 

W. Mohd Azam Mohd Amin. (1997). Antara Asabiyyah dan Nasionalisme menurut

Pandangan Dr Burhanuddin Al Helmi. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian

Media, Universiti Malaya.

 

Yoichi Itagaki. (1962). “Some Aspects of the Japanese Policy for Malaya Under the

Japanese Occupation with Special Reference to Nationalism”. Dlm. K.G.

Tregonning [ed.], Papers on Malayan History. Singapura, hlm. 257

 

Yusuf al-Qardawi. (1974). Al-Hall al-Islami Faridah Wa Darurah 2 Jld. Beirut:

Muassasahal-Risalah

 

Yusuf al Qaradhawy. (2010). Agama dan Politik. Kuala Lumpur: Alam Raya

Enterprise

 

Zabidin Hj Ismail. (2010). Pemikiran Politik dalam Novel-novel Ahmad Boestamam.

Kuala Lumpur: Penerrbit Universiti Malaya

 

_______________(2013). 30 Tokoh-tokoh Tersohor Negeri Perak. Kuala Lumpur:

Rasyaqierra Publications & Distributors

 

Zainal Abidin Ahmad. (1977). Ilmu Politik Islam: Konsepsi Politik dan Ideologi

Islam. Jakarta: Bulan Bintang

 

Zulhilmi Paidi & Rohani Abdul Ghani (2003). Pendidikan Negara Bangsa. Kuantan:

PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.

 

Zurinah Hassan. (1994). Huraian 9 Cabaran Wawasan 2020. Shah Alam: Penerbit

Pewarna

 

Tesis dan Artikel:

 

Ahmad Nidzamuddin Sulaiman. (1983). ”Kedudukan Aliran Kiri di dalam Politik

Perkauman: Kajian Terhadap Parti Buruh Malaya dan Parti Rakyat Malaya 1955-

1969”. Latihan Ilmiah B.A (Hons) di Jabatan Sains Politik, Universiti Kebangsaan

Malaysia.

 

Joseph Chinyong Liow. (2003). The Kinship Factor in International Relations:

Kinship, Identity Construction, and Nation Formation in Indonesia- Malaysia

Relations. Disertasi Ph.D di Department of International Relations, School of

Economics and Political Science University of London.

 

Mohammad Nor Manutty. (1989). “Perceptions of Social Change in Contemporary

Malaysia: A Critical Analysis of ABIM’s Role and its Impact Among the Muslim

Youth”. Disertasi PhD. (Tidak Terbit). Temple University. hlm. 42

 

Mohammad Muzammil Mohammad Noor. (2005). Guru Melayu Di Kedah:

Penglibatan Dalam Politik, 1940-1960,. Tesis Sarjana Sastera, Universiti Sains

Malaysia. hlm. 90-106.

 

Mohammad Muzammil Mohammad Noor. (2011). ”Burhanuddin Al-Helmi dan

Muhammad Natsir: Perbandingan Pemikiran dan Perjuangan”. Tesis Ph.D di

Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya

 

Muhamad Ali Emi. (2009). Patriotisme dan Kepercayaan Rakyat Malaysia. Kuala

Lumpur: Utusan Publication & Disributors Sdn Bhd

 

Muhammad Hussein Mutalib. (1985). “Community of Islam and Sons of the Soil: The

Islamic Reassertion in Peninsular Malaysia, 1963-1984”. Disertasi PhD. Sydney

University. hlm. 36-37

 

Saliha Hj. Hassan (1972). “Dr Burhanuddin Al-Helmi, A Political Biography”, B.A

Graduation Exercise, University Malaya.

 

Sidik Haji Fadzil. (1989). “Pemikiran Barat Moden-Sikap Para Cendikiawan Muslim

Dengan Tumpuan Di Alam Melayu”. Disertasi Ph.D di Institut Bahasa,

Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Zabidin Hj. Ismail. (2000). “Pemikiran dan Perjuangan Politik Dr Burhanuddin Al

Helmi: Satu Perbincangan Tentang Aspek Islam”. Latiham Ilmiah B.A (Hons) di

Jabatan Sains Politik, Universiti Kebangsaan Malaysia

 

________________(2003). Pemikiran Politik dalam Novel-novel Ahmad Boestamam.

Tesis M.A Jabatan Pengajian Media, Universiti Malaya

 

Zafarina Zainuddin. (2015). DNA dan Asal Usul Melayu. Mingguan Malaysia, 29

November, hlm. 10

 

Kertas Kerja dan Prosiding:

 

Abdul Latiff Abu Bakar. (1980). ”Ibrahim Haji Yaacob: Kegelisahan dan Impian

Seorang Pejuang Melayu”. Kertas Kerja Hari Sastera ‘80 anjuran Kerajaan

Negeri Perak dan GAPENA di Ipoh pada 19-23 April

 

Abu Bakar Hamzah. (1985). “Islam dan Faham Kebangsaan”. Kertas Kerja Seminar

Kebangsaan, Arus Politik Kebangsaan. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

 

Ahmat Adam. (2007). Kertas kerja Kolokium Malaysia menuju kemerdekaan yang

memetik dari CO 537 / 2145, CO 537 / 2148, Bourdillon kepada Gent, 20

November 1947 dan CO 5371 / 2148, Gent kepada Bourdillon, 4 Oktober 1947

 

Chew Fong Peng. (2003). Penerimaan Golongan Remaja terhadap Sastera Perpaduan.

Kertas Kerja. Seminar Integrasi Generasi felda, Persatuan Penulis Selangor dan

Jabatan Kebudayaan & Kesenian Selangor, 16hb. Ogos

 

Muhammad Kamal Hassan. (1976). “Konsep Pendidikan Islam”. Kertas Kerja Kursus

Penyelarasan Bagi Badan-badan Dakwah di Shah Alam pada 29-31 Okt.

 

Muhammad Yusof Harun. (1979). “Pergolakan Guru dengan Politik Tanah Melayu”.

Kertas Kerja Seminar Bersama KGMMB dan JPM pada 6 dan & April

 

Ramlah Adam. (1994). “Nasionalisme Malaysia: 1940-1957”. Kertas Kerja

Konvensyen Kebangsaan Sejarah Malaysia anjuran Jabatan Sejarah Universiti

Malaya dan Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, 16-18 Ogos.

 

Siddiq Fadhil. (1996). “Nasionalisme dan Asabiyyah dalam Politik Melayu”. Kertas

Kerja Program Bina Ummah Anjuran Yayasan

 

Shukeri Mohamad. (1998). “Pengenalan politik Islam dan pelaksanaannya dalam

negara Malaysia”. Kertas Kerja Seminar Siasah Syari’ah anjuran Universiti

Malaya, Kuala Lumpur pada 28 Ogos.

 

Toru Yana. (1975). “Greater East Asia Co-Prosperity, Sphere: Setting the Stage for

the Cold War in Southeast Asia”. Kertas Kerja seminar ‘The International

Environment in Post War Asia, di Kyoto, Jepun pada bulan November,

 

Yoji Akashi. (1977). “The Koa Kunrenjo 1942-1945 A Case Study of Cultural

Propagation and Conflict under the Japanese Occupation of Malaya”. Kertas

Kerja Conference on Southeast Asian Studies, Kota Kinabalu

 

Zabidin Haji Ismail. (2015). “Pemikiran Politik Dr Burhanuddin Al Helmi”. Kertas

Kerja Wacana Pemikiran Politik Dr Burhanuddin Al Helmi anjuran Fakulti

Bahasa dan Komunikasi, UPSI pada 18 Nov 2015

 

_________________ (2016). “Perjuangan dan Pemikiran Politik Dr Burhanuddin Al

Helmi dalam Politik Malaysia Pra Merdeka. Kertas Kerja Seminar

Antarabangsa Arkeologi, Sejarah, Budaya dan Bahasa di Alam Melayu

Nusantara (ASBAM) ke-5 anjuran Fakultas Ilmu Budaya Universiti

Hasanuddin, Makassar, Indonesia, Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)

Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor dan Ikatan Ahli Arkeologi

Malaysia (IAAM) pada 26-27 Julai 2016 di Makassar, Sulawesi, Indonesia.

 

Kamus dan Ensaiklopedia:

 

Ahmad Mahmood Musanif. (1996). Kamus Pelajar Terkini. Kajang, Selangor:

Makruf Publisher & Distributors Sdn Bhd

 

Kamus Dewan (1994) (Edisi Ke-3). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Kamus Dewan (2015) (Edisi Ke-4). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

 

Teks Ucapan:

 

Ucapan Dr Burhanuddin dalam Mesyuarat Agung PAS ke-5 (versi bahasa Inggeris)

pada tahun 1956

 

Ucapan Dr Burhanuddin Al-Helmi dalam Mesyuarat Agung PAS ke-6 pada 24 Ogos

1957

 

Ucapan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dalam Muktamar PAS ke-10 pada tahun 1961

 

Ucapan Dr Burhanuddin Al-Helmi dalam Mesyuarat Agung PAS ke-12 pada Ogos

1964

 

Ucapan Dr Burhanuddin Al-Helmi pada hari ulang tahun pertama sambutan

kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, Ogos 1958 (tulisan Jawi)

 

Ucapan Dr Burhanuddin Al-Helmi dari Federation of Malaya, Parliamentary Debates

Dewan Rakyat, Vol. V Fifth Session, Part 1, May 1963-December 1963, 23

December 1963, “the Supply Bill”.

 

Ucapan Dr Burhanuddin Al-Helmi dari Federation of Malaya, Parliamentary Debates

Dewan Rakyat, Vol. V Fifth Session, Part 1, May 1963-December 1963, 15

August 1963, “The Malaysia Bill”.

 

Jurnal dan Majalah:

 

Abdullah Hussein (1969). Dewan Masyarakat, November, hlm. 28

 

Abdullah Tahir (1985). “Sastera Sebagai Saluran Pengucapan Politik: Tumpuan

Khusus Kepada Novel”. Dewan Sastera, Oktober:23-31, November: 43-47

 

Abu Ammar (1998), “Serangan Pemikiran dan Penguasaan Yahudi ke Atas Media”,

Majalah al-Manar, Akademi Islam, Universiti Malaya, bil. 2, Januari-Jun

1998

 

Chew Fong Peng (2006). “Pembentukan Negara-Bangsa dalam Pendidikan Sastera”.

Jurnal Pengajian Melayu, UKM. Jilid 17

 

Dali Muin. (1985). ”Malam Kenangan Prof. Dr Burhanuddin Helmi”. Wangi 7 :66

 

Khoo Kay Kim (1978). “Pensejarahan Melayu yang Bersifat Perjuangan Sebelum dan

Sesudah Merdeka”. Pengajian Melayu 25 Tahun, UM. Oktober 1978-September

1979

 

K.S.Jomo (1996). Pemikir. Julai-September : 49

 

K.S Jomo (2000). Pemikir. Oktober-Disember:253

Mahmud Embong (1991). “Perkembangan Awal Gerakan Komunis Tanah Melayu,

1924-1930”. Jebat Bil. 19.

 

Mohamad Muzammil Mohamad Noor (2010). Dr Burhanuddin Al Helmi: Kegiatan

Nasionalisme dan Politik Semasa Pendudukan Jepun, 1940-1945, Jurnal

Sejarah Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, UM, bil.18: 111-122

 

Muhd. Yusof Ibrahim (1975)“Some Aspects of intellectual in Malay literature from

1945-60 with particular emphasis on cerpen and sajak”. Dinamika 1975 Januari

8: 45

 

Radin Soenarno (1959). “Nasionalisme Melayu hingga T.M.1948”. Bahasa. Mac. 38-

48.

 

Rashidah Ismail (1969). “Dr Burhanuddin Al Helmi Anak Melayu Pertama

Mempelajari Homeopati”. Dewan Masyarakat, Disember: 7, hlm. 23

 

Saliha Haji Hassan (1974). “Dr Burhanuddin Al Helmi The Ideals of a Malay

Nationalist”. Malaysian In History, Vol.XVII,(1), Jun, hlm. 2

 

Shamsul Amri Baharuddin. (1988). “Robohkan Dinding Pemisah Sastera dan Politik”.

Dewan Sastera, Julai 1988 : 41

 

Stockwell, A.J. t.th. “Malay Radicalism”. Malaysian Branch of the Royal Asiatic

Society (JMBRAS) 8: 130-145

 

Sumit K. Mandal. (1998). “Permasalahan Bahasa Inggeris dalam Perspektif

Keperibadian Nasional”, Pemikir 13 (Julai-September);59-86

 

Yoji Akashi. (1969). “Japanese Military Administration in Malaya-Its Formation and

Evolution in Reference to Sultans, the Islamic Religion and the Moslem—

Malaya”. Asian Studies bil.7:1 (April) hlm.82

 

Zabidin Hj. Ismail. (1996). “Dr Burhanuddin Al Helmi Putera Besar Melayu Raya

(1911-1969)”. Titian Mesra (Buletin Rasmi Kerajaan Negeri Perak), 19

November, hlm. 20

 

______________(2014). “Mesej Nasionalisme dan Islam Dalam Sajak-sajak Zulkifli

Muhammad”, Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 25:210-232

 

_______________(2015). “Perjuangan dan Pemikiran Politik Dr Burhanuddin Al

Helmi, Jurnal Peradaban Melayu, Institut Peradaban Melayu (IPM), UPSI, Okt.

2015

 

_______________(2017). “Dr Burhanuddin Al Helmi Pemikir Politik Islam

Nusantara”.Dewan Budaya, Februari, bil.2, hlm. 38-41

 

Dokumen Rasmi

 

BMA/ADM 327/46-5th Column: Intelligence Reports, Malaya Command And

Formations Under Command, 1946.

 

C.O.531/2177-Indonesia Influence the Malay Peninsular, Part 1,“Among the

Malays”hlm.23

 

Parliamentary Debates, 28 November 1959

 

Second Supplement To Federation of Malaya Government Gazette, Vol. 1, No. 13, 23

July 1948, hlm. 1153

 

SP/84, Ilias Hj. Zaidi, “Dr. Burhanuddin al-Helmi Pelopor Kebangkitan Semangat”.

 

SP/89/112 – Siaran 26.7.1945 , Persetujuan Jepun Untuk Memerdekakan Tanah

Melayu.

 

SP 18/8B/40-‘A Plot is Exposed’ Cmd. 12 of 1965 Malaysia;

 

SP 18/8B/40-‘A Plot is Exposed’ Cmd. 12 of 1965 Malaysia.

 

SP 185/8/64, Niat Khianat Indonesia Terhadap Malaysia, Petaling Jaya, Kuala

Lumpur: Jabatan Penerangan Persekutuan, 1964

 

SUK (Tr) 109/1361, “Pemberitahuan Kerajaan”, bil. 5/2486, Pejabat Maklumat,

 

1.11.2486; SUK (Tr) 51/2603, “Cabutan Daripada Berita Malai”, 21 Ogos 2603.

SUK(K) 243-2603

 

Akhbar

 

Berita Harian 31 Oktober, 1969; 25 April 1993

 

Harakah, 5 Nov. 1996

 

Majlis, 1947

 

Mingguan Tempo, 28 Mac 1993

 

Pelita Malaya, 1 dan 5 April 1946

 

Syonan Syimbun, 21 Ogos 2603 [1943].

 

Utusan Melayu, 26 Disember 1956

 

Utusan Melayu, 18.3.1957

 

Utusan Melayu 31 Ogos 1960

 

Voice of People, 16 November 1945 hlm. 8

 

Dokumen UMNO

 

UMNO/SG No.96/1946 – Rang Undang-undang 1946, Parti Kebangsaan Melayu

Malaya

 

Dokumen PAS

 

SP 28/A/18-Kongres PAS 1962-1964

 

Internet:

 

http://www.ummahonline.com/indexmodules.php?name=Nes&file=file=print&side=53

 

(http://www.gsls.utexas.edu

 

www2.arkib.gov.my/hids/print.php?type=A&item (7.10.2008)

 

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)