UPSI Digital Repository (UDRep)
Start | FAQ | About

QR Code Link :

Type :thesis
Subject :G Geography. Anthropology. Recreation
Main Author :Noraini Mohd Shah
Title :Pembangunan model kelestarian pelancongan peribumi di Pulau Carey
Place of Production :Tanjong Malim
Publisher :Fakulti Teknikal dan Vokasional
Year of Publication :2019
Corporate Name :Universiti Pendidikan Sultan Idris
PDF Guest :Click to view PDF file
PDF Full Text :Login required to access this item.

Abstract : Universiti Pendidikan Sultan Idris
Tujuan   kajian   ini   adalah   untuk   membangunkan   model   kelestarian   pelancongan peribumi dari aspek modal insan, modal sosial, modal institusi, modal ekonomi dan modal  alam   sekitar.  Kajian  ini  menggunakan  reka  bentuk  kajian  kes.  Kerangka konseptual kajian ini  dibina berdasarkan kepada beberapa teori yang digunakan iaitu teori  pembangunan,  teori   kebudayaan,  teori  kelestarian,  teori  ekopelancongan,  teori pelancongan budaya dan teori  pelancongan peribumi. Teori-teori asas ini mempunyai hubungan  dengan  modal  insan,  modal   sosial,  modal  institusi,  modal  ekonomi  dan modal  alam  sekitar.  Modal-modal  ini  didapati   dari  beberapa  model  iaitu  model pelancongan  peribumi,  model  berasaskan  komuniti  dan  model   kelestarian.  Data diperoleh daripada peserta kajian  yang terdiri daripada 12 Orang Asli dan 13  wakil agensi tempatan. Jumlah peserta kajian bagi masyarakat Orang Asli adalah sebanyak 12 Orang  Asli terdiri daripada lima orang pengusaha anyaman, empat orang pengusaha ukiran,  seorang  tok   batin,  seorang  pemandu  pelancong  dan  seorang  jawatan  kuasa kampung. Tambahan pula, 13 wakil  agensi terdiri daripada enam pegawai dari JAKOA, tiga  pegawai  dari  Kraftangan  Malaysia,  dua   pegawai  dari  Majlis  Daerah  dan  dua pegawai dari Kementerian Pelancongan. Protokol temu bual,  protokol pemerhatian dan analisis  dokumen  telah  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengumpul   data.  Data  akan mengeluarkan tema-tema yang telah dikenalpasti dan teknik triangulasi data  dilakukan untuk menentukan kesahan dan kebolehpercayaan daripada hasil kajian. Dapatan kajian  menunjukkan  bahawa  kesemua  modal  perlu  dijadikan  sebagai  asas  panduan  dalam merangka   model  kelestarian  pelancongan  peribumi  di  Pulau  Carey.  Hasil  kajian menunjukkan bentuk  penglibatan masyarakat Orang Asli dalam bidang pelancongan peribumi dapat mengketengahkan adat dan  kebudayaan yang diamalkan secara turun temurun  oleh  Orang  Asli  serta  produk  kraftangan   mereka  kepada  pelancong  asing. Maka kajian ini menghasilkan Pembangunan Model Kelestarian  Pelancongan Peribumi di  Pulau  Carey,  Selangor  Malaysia.  Implikasi  kajian  ini  dapat   digunakan  dalam menyumbang  ilmu  pengetahuan  untuk  membangunkan  polisi  pelancongan  peribumi  secara  praktikal  terutama  bagi  negara  yang  mempunyai  jumlah  penduduk  peribumi yang ramai.  

References

Abdul  Razaq  Ahmad  &  Zalizan  Mohd  Jelas.  (2009).  Masyarakat  Orang  Asli:  Perspektif 

Pendidikan dan Sosiobudaya. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Adi  bin  Haji  Taha,  Hood  bin  Haji  Salleh,  &  Rashid  bin  Esa.  (2006).  Orang  Asli:  

Khazanah Tersembunyi. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium Malaysia.

 

Adger,  N.W.  (2001).  Social  capital  and  climate  change.  Tyndall  Centre  for  Climate  

Change Research,  Working  Paper  No.  8.  October  2001.  School  of  Environmental  Sciences, 

University of East Anglia.

 

Ahmad  Rafaai  Ayudin,  Abdul  Razak  Ahmad  &  Ruhizan  Mohd  Yasin.    (2009).  Ke  Arah 

Pembangunan Mampan Komuniti Orang Asli Melalui Rancangan Pengumpulan Semula. Masyarakat Orang Asli: 

Perspektif Pendidikan dan Sosiobudaya, 147-149.

 

Ahmad Tharmizzie Mat Jusoh, Jabil Mapjabil, Ruzanna Syamimi Ramli, M. P. Y. (2011). Persepsi 

Komuniti  Tempatan  Terhadap  Pelancongan  Budaya  di  Wilayah  Utara  Semenanjung Malaysia 

Perceptions of Local Community toward Cultural Tourism in Northern Peninsular of, 2, 459–466.

 

Achmad, M. (2008). Tehnik Simulasi dan Permodelan, Yogyakarta Universitas Gadjah Mada

 

Ah  Choy,  E.,  Atan,  A.,  Muhammed,  H.,  Sakawi,  Z.,  &  JH,  A.  (2012).  Analisis  Kelebihan 

Kompetitif Ekopelancongan  di Mukim Ulu Dong, Raub, Pahang, Malaysia.  Geografia  - Malaysian 

Journal of Society and Space, 8(8), 158–169.

 

Alexander, K.C. (1994). The Process of Development of Societies. Sage: London.

 

Ali  Mahmood  (2009,  November  2).  Tasik  Bera  khazanah  negara.  Utusan  Online.  Diperoleh 

daripada http://ww1.utusan.com.my

 

Andres  Artal-Tur  &  Metin  Kozak.  (2016).  Destination  Competitiveness,  the  Environment  and 

Sustainability Challenges and Cases, 1-8.

 

Aronsson L. (2000). The development of sustainable tourism, Wellington House, London, UK. 

 

Arbor,  A.,  Becker,  M.,  Dechter,  A.,  Fricke,  T.,  Hauser,  R.,  Harris,  D.,  &  Mare,  R.  (2000).

Demography : Past , Present , and Future. Journal of the American Statistical Association,

95(450), 670–673.

 

Ary D., Jacobs L. C., Razavieh A. & Sorensen C. (2006). Introduction to Research in Education Ed. 

Kanada: Cengage Learning Inc.

 

Australian  Bureau  of  Statistics.  (1997).  Population  Distribution,  Indigenous  Australians:  

1996, Catalogue No. 4705.0.

 

Aurkene Azua, Joseph T. O'Leary & Alastair M. Morrison. (1998). Cultural and HeritageTourism:

Identifying niches for international travelers. The Journal of Tourism Studies, 9.

 

Awang, S. N., Fadzil, K. S., Suzita, W., Ibrahim, W., Zinol, R., & Edo, J. (2015). Indigineous

tourism - Satu tinjauan awal penglibatan masyarakat Orang Asli dalam industri pelancongan

Orang Asli (aboriginal) community participation in the tourism industry - A preliminary

survey of Belum-Temenggor, 9(9), 125–136.

 

Azlina, M. K., & Ma’rof, R. (2013). Atribusi kemiskinan dalam kalangan pelajar orang asli di

malaysia. Proceeding of the International Conference on Social Science Research., (June

2013), 1000–1007.

 

Azhar Abdul Gani, K. K. dan S. A. A. (2013). Memahami Penglibatan Komuniti Dalam

Pembangunan Pelancongan Lestari. Aceh Development International Conference 2013

(ADIC), (January 2016), 36–41. Retrieved from www.adic2013.yolasite.com

 

Azhar Ibrahim. (2008, November 11). Tasik Bera dipilih tapak Ramsar pertama. Utusan Online.

Diperoleh daripada http://ww1.utusan.com.my

 

Ballantyne, R. (1995). Interpreters’ Conceptions of Australian Aboriginal Culture and Heritage:

Implications for Interpretive Practice. The Journal of Environmental Education, 26(4), 11-

17.

 

Baharin Abu. (2000). Teaching Effectiveness and Staff Professional Development Pogrammers at

a Higher Learning Institution in Malaysia. University of Birmingham. Tesis PhD yang tidak

diterbitkan.

 

Badaruddin Mohamed, & Nikmatul Adha Nordin. (2007). Perancangan Pelancongan. Kuala

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Barrett, C., Arcese, P. (1995). Are Integrated Conservation Development Projects (ICDPs)

sustainable? On the conservation of large mammals in sub-Saharan Africa. World

Development 23 (7), 1073–1084.

 

Barnett, S. (2001). Manaakitanga: Maori hospitality—a case study of Maori accommodation

providers. Tourism Management, 22, 83–92.

 

Barry, B. (1997). Sustainability and intergenerational justice. Theoria, 44(89), 43-64.

 

Bernardo, J. C. (2011). Framework for the Development of Community-based Rural Tourism and

Successful Models of CBRT in Asia. Paper presented at the Conference on Planning and

Developing Community-Based Rural Tourism. Philippines, 12-14 Jan

 

Becker, G. S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special

Reference to Education, New York: Columbia University Press.

 

Berg, B.L. (2004). Qualitative research methods for the social sciences, Ed. Ke-5. Boston: Pearson.

 

Bellwood, P. (1997). Prehistory of the Indo-Malaysian archipelago. Honolulu: Universiti of

Hawaii Press.

 

Berkes, F. 1994 Co-management: Bridging the Two Solitudes. Northern Perspectives 22:18-20.

 

Berita Harian. (2016). Malaysia Komited Laksana Agenda Global 2030 dicapai pada November

27, 2016 di http://www.ukm.my/lestari/doc/popular/SBI_malaysia_komited.pdf

 

Berita Harian. (2017). Usah Mudarat Masa Depan Anak Cucu kita dicapai pada Mac 5, 2017 di

http://www.bharian.com.my/node/256125

 

Bertaux, D. (1981). Form the life-history approach to the transformation of sociological practice.

In Daniel Bertaux (Ed.). Biography and society: The life history approach in the social

sciences, pp. 29-45. London: Sage.

 

Best, J.W. & Kahn, J.V. (2003). Research in education. New York: Allyn and Bacon.

 

Bhatiah AK (2001) Tourism development: Principles and practices. Sterling, New Delhi.

 

Bhuiyan, A.B., Siwar, C., Islam, R., and Adhan, K.N. (2012). Greening economics and sustainable

livelihood and socio-economic wellbeing of the low income households in Malaysia.

Research Journal of Environmental Sciences, 6(5), 156-168.

 

Biro Perangkaan Australia. (1995). National Aboriginal and Torres Strait Islander Survey 1994:

Detailed Findings. Perkhidmatan Publishing Kerajaan Australia, Canberra.

 

Blowers, A. (1992). Planning a Sustainable Future: Problems, principles and prospects. Journal of

Town & Country Planning.

 

Bogdan R. C. & Biklen S.K. (1992). Qualitative Research for Education: An Introduction to

Theory and Methods Ed. Boston: Allyn and Bacon Inc.

 

Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (2007). Qualitative Research for Education: An introduction to

theory and methods. Boston: Pearson.

 

Bonink, C. (1992). Cultural tourism development and government policy. Unpublished doctoral

dissertation): Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.

 

Bourke, C., & Edwards, B. (1998). Family and Kinship. In C. Bourke, E. Bourke, & B. Edwards,

(Eds.), Aboriginal Australia: An Introductory Reader in Aboriginal Studies, (2nd ed.).

University of Queensland Press, Queensland.

 

Bottoms, T. (1999). Djabugay Country: An Aboriginal History of Tropical North Queensland.

Allen & Unwin, St. Leonards.

 

Budhisantoso, S. (1991). Pengukuhan Nilai-nilai Budaya Melalui Upacara Tradisional (Upacara

kesuburan tanah “Ngalaksa” dan Upacara Bersih Desa “Syaparan”). Jakarta: Direktorat

Sejarah dan Nilai Tradisional. Carey, Iskandar. (2009).

 

Butler, R. (1980). The concept of a tourism area cycle of evoluation: Implications for the

management resources. Canadian geographer, 24(1), 5-12.

 

Butler, R., & Hinch, T. (2007). Coclusions: Key Themes and Issues in Indigenous Tourism. In R.

Butler & T. Hinch (Eds.), Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implications (pp.

322-331). UK: Butterworth-Heinemann.

 

Butler, R., & Hinch, T. (Eds.). (1996). Tourism and indigenous peoples. London: International

Thomson Business Press.

 

Butler, T. H. and R. (2005). Indigenous Tourism. Indigenous Tourism, 14, 75–86.

http://doi.org/10.1016/B978-0-08-044620-2.50012-2

 

Butcher, J. (2003) New moral tourism, the third world and development. In: The Moralisation of

Tourism:Sun, Sand … and Saving the World? Routledge, London, pp. 113–136.

 

Burn, R. B., (2000). Introductions to Research Methods. 4th Rd. Australia: Pearson Education.

 

Buckley, R. (2003). Community ecotourism in the South Pacific Biodiversity Conservation

Program. In: Case Studies in Ecotourism. CABI, Wallingford, UK, pp. 62–63.

 

Bujdosó, Z., Dávid, L., T?zsér, A., Kovács, G., Major-Kathi, V., Uakhitova, G., … Vasvári, M.

(2015). Basis of Heritagization and Cultural Tourism Development. Procedia - Social and

Behavioral Sciences, 188, 307–315. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.399

 

Budget. (2013). Malaysia Government Report. Ministry of Finance, Putrajaya.

 

Brandon, K. (1993). Basic Steps Toward Encouraging Local Participation in Nature Tourism

Projects. In: Kreg Lindberg, Donald E. Hawkins (eds) Ecotourism: A Guide for Planner

& Managers, pp.134-151. The Ecotourism Society, North Bennington, Vermont.

 

Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta:

PT. Gramedia Pustaka Utama.

 

Britton, S.G. (1981). Tourism, dependency and development: A mode of analysis. Australia:

National Library of Australia.

 

Britton, S.G. (1982). The political economy of tourism in the third world. Annals of tourism

research, 9 (3), 331-358.

 

Briedenham, J. & Wickens, E. (2004). Community involvement in tourism development: White

elephant or empowerment? In: Weber, S. and Tomljenovic, R. (eds) Reinventing a Tourism

Destination: Facing the Challenge. Institute for Tourism Zagreb, Zagreb, Croatia, pp. 167–

177.

 

Brundtland, G. (1987). Report of the World Commision on Environement and Development: Our

Common Future. Oxford Paperbacks, Report of, 400. http://doi.org/10.2307/2621529

 

Cater, E. (1994). Ecotourism in the Third World – Problems and Prospects for Sustainability. In

 

Carey, I. (1976). Orang Asli: The Aboriginal Tribes of Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur:

Oxford University Press.

 

Campbell, R. (1997). Principles of Leadership. Columbia: University of Missouri.

 

Cassell, C., & Symon, G., (eds), (1994). Qualitative method in organizational research: A

practical guide. London: Sage.

 

Ceballos-Lascurian, Hector (1996) Tourism, ecotourism and protected areas in ecotourism and

resource conservation. Vol (1). Ecotourism and Resource Conservation Project, Kusler.

 

Che Elainnee Che Hassan, Norlida Abd Halim, (1996). Perancangan Pelancongan, Pendekatan

Pembangunan Bersepadu dan Berkekalan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

 

Che Leh, F. & Omar, B. (2013). The growth and achievement of agro-tourism in Malaysia, 2000-

2012. Proceedings of the 3rd Regional Conference on Tourism Research, pp, 40-52.

Langkawi, Malaysia. 29-31 Oct.

 

Clements, A., & Rose, B. (1996). The Future Roles of Aboriginal People in Protected Area

Management in Charters T and Gabriel M and Prasser S, National Parks Private Sectors

Role, USQ Press, Queensland 60-68.

 

Cobo, J.M. (1984). The United Nations special rapporteur on the problem of discrimination against

indigenous populations (United Nations Document No.E/CN.4/suf.2/1983/21).

 

Cohen, L. & Manion, L. (1985). Research Methods in Education. (5th ed). London Croom Helm

Ltd.

 

Colvin, J.G. (1994) Capirona: A model of indigenous ecotourism. Journal of Sustainable Tourism

2, 174–177.

 

Creswell, J.W. & Miller, D.L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry, Theory into

Practise 39 (3): 124-130.

 

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Creswell_validity2000-1, 39(3).

http://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2

 

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd

ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications..

 

Creswell, J.W. (2005). Research design: Qualitative and quantitative approach. Thousand Oaks,

CA: Sage Publication.

 

Creswell, J.W. (2008). “Educational Research. Planning, Conducting, and Evaluating

Quantitative and Qualitative Reseacrh.” 2nd Ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

 

Crooks, T., Hamilton, K. & Caygill, R. (2000). New Zealand’s national education monitoring

project: Maori student achievement, 1995-2000. http://nemp.otago.ac.nz/i_probe.htm/

 

Dahles, H., & Keune, L. (2002). Tourism development and local participation: Latin American

and Caribbean cases.

 

Daniel, Y. P. (1996). Tourism dance performances: Authenticity and creativity. Annals of Tourism

Research, 23(4), 780–797.

 

Dann, G. M. S. (1994). De higher de monkey climb, de more ‘e show‘e tail: tourists’ knowledge

of Barbadian culture. In W. Husbands, & M. Uysal (Eds.), Global tourism behaviour (pp.

181–204). New York: The Haworth Press.

 

Davidson, R. & Maitland, R. (1997). Tourism Destinations. Hodder and Stoughton, London.

 

Delbridge, A, & Bernard, J. R.L. (1995). The Macquarie Concise Dictionary. The Macquarie

Library Pty Ltd., New South Wales.

 

De Burlo, C. (1996). Cultural Resistance and Ethnic Tourism on South Pentecost, Vanuatu. In

R.W. Butler & T. Hinch (Eds.), Tourism and Indigenous Peoples, (pp.255-276). London:

International Thomson Business Press.

 

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2000). Handbook of qualitative research. London: Sage.

 

Din KH (1997) Tourism and cultural development in Malaysia: Issues for a new agenda.

In:Yamashita S, Din KH, Eades JS (eds) Tourism and cultural development in Asia and

Oceania. Universiti Kebangsaan Malaysia Press, Bangi.

 

Doris Padmini Selvaratnam, Abdul Hamid Jaafar, Norlida Hanim Mohd Salleh, Redzuan Othman

& Siti Hajar Idris. (2012). Transformasi modal insan melalui peningkatan pendidikan:

Kajian kes komuniti Orang Asli di Cameron Highlands, Pahang. Prosiding Perkem VII,

JILID 2 (2012) 1215-1224 ISSN: 2231-962X.

 

Dong-Wan. Ko, & W. P. Stewart. (2002). “A structure equation model of residents, attitudes for

tourism development”, Tourism Management, 23, pp.521-530.

 

Drumm, A. (1988). New approaches to Community-Based Ecotourism Management. Learning

from Equador. In: Kreg Lindberg, Donald E. Hawkins (eds) Ecotourism: A Guide for

Planner & Managers, pp.197-213. The Ecotourism Society, North Bennington, Vermont.

 

Dyer, P., L. Aberdeen, dan S. Schuler. 2003. Tourism Impacts on an Australian Indigenous

Community: a Djabugay Case Study. Journal of Tourism Management. 24: 83-95.

 

Eagles, P.F. (1992) The Travel motivations of Canadian ecotourists. Journal of Travel Research

32(2), 3-7.

 

Education and Research Association. (2001). Orang Asli dropout rate serious. ERA Consumer

Malaysia. http://www.eraconsumer.org

 

Education Planning and Research Division (EPRD). (2009). Malaysian educational statistics,

Ministry of Education, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya.

 

Edward Burnett Tylor. (1871). Primitive Culture. Vol. 1 & Vol. 2. London: John Murray, 1920

Elias, P.D. (1995). Northern Aboriginal Communities: Economies and Development (ed.). North

York, Ontario: Captus University Publications.

 

Ely, P. A. (2013). Selling Mexico: Marketing and tourism values. Tourism Management

Perspectives, 8, 80–89. http://doi.org/10.1016/j.tmp.2013.07.003

 

Endicott, K. (1975). ‘A Brief Report on the Semaq Beri of Pahang’. Federation Museums Journal

(new series). 20: I-23.

 

Endicott, Krik M. (1987). The effects of government policies and programs on the Orang Asli of

Malaysia, in B.R.O’G. Anderson (ed.), Southeast Asian Tribal Groups and Ethnic

Minorities. Cambridge: Cultural Survival Inc., 47-51.

 

Endicott, K, & Dentan, R.K. (2004). Into the mainstream or into the backwater? In C.R. D uncan

(Ed.), Civilizing the margins: Southeast Asian government’ policies for the development of

minorities. New York: Cornell University Press.

 

Er Ah Choy, Zalina Che Mat Ariffin & Joy Jacqueline Pereira. (2010). Sosioekonomi Masyarakat

Orang Asli: Kajian Kes di Hutan Simpan Bukit Lagong, Selangor Malaysia. Jurnal Melayu.

(5)2012: 295-314.

 

Etsuko Okazaki. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. Journal of

Sustainable Tourism, 16(5), 511–529. http://doi.org/10.1080/09669580802159594

 

Ewert, A., & Shultis, J. (1997). Resource-Based Tourism: An Emerging Trend in Tourism

Experiences. Parks and Recreation 32:94-104.

 

Fatan Hamamah Yahaya. (2008). Pendidikan masyarakat Orang Asli. Dlm Ma’Rof Redzuan &

Sarjit S. Gill (pnyt.). Orang Asli - Isu, transformasi dan cabaran, hlm. 45-63. Serdang:

Penerbit Universiti Putra Malaysia.

 

Faezah Abd. Majid. (2004). Adult learners in academic strategic English learning. Tesis Dr Fal.

Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Faisal Ahmad Shah. (2015). Jurnal pengajian islam, akademi islam, kuis, 76–98.

 

Fennell, D.A. (2003). Gorilla tourism in Africa. In: Ecotourism: An Introduction. 2nd edn.

Routledge, London, pp. 161–163.

 

Fien, J. & Guevara, J.R. (2013). Skills for a green economy: Practice, possibilities, and prospects.

In R.Maclean et al. (eds), Skills Development for Inclusive and Sustainable Growth in

Developing Asia-Pacific. New York: Springer

 

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (1993). How to design and evaluate research in education. New

York: McGraw-Hill.

 

Frideres, J.S. (1993). Native Peoples in Canada: Contemporary Conflicts (4th ed.). Scarborough,

Ontario:Prentice-Hall Canada Inc.

 

France, L. (ed.) (1997) The Earthscan Reader in Sustainable Tourism. Earthscan, London.

 

Fredrick Muyia Nafukho, Nancy R. Hairston & Kit Brooks. (2004). Human Resource

Development International. University of Arkansas.

 

Fukuyama, F. (1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York: Free

Press, ISBN 0684825252.

 

Garen, E.J. (2000) Appraising ecotourism in conserving biodiversity. In: Clark, T.W., Willard,

A.R. and Cromley, C.M. (eds) Foundations of Natural Resources Policy and Management.

Yale University Press, New Haven, USA, pp. 221–251.

 

Gay, L.R. & Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies for analysis and application.

6 th ed. Englewood Clifss, New Jersey: Prentice-Hall.

 

Glaser, Barney G. & Anselm Strauss. (1999). The discovery of grounded theory: Strategy for

qualitative research. Chicago, IL: Aldine Publishing Co.

 

Glaser, B.G. (2001). Getting Out of the Data: Grounded Theory Conceptualization Ed. Mill

Valley, CA:Sociology Press.

 

Glaser, B. G. (2012). Temu bual semasa seminar masalah grounded theory di New York.

 

Goodwin, Harold. (2007). Indigenous Tourism and Poverty Reduction. In Richard butler & Tom

Hinch (Eds.), Tourism and Indegenouse Peoples: Issues and Implications (pp. 85-94).

USA: Elsevier Ltd.

 

Goeldner, C. R., J. R. B. Ritchie, & R. W. Mcintosh. (2000). Tourism: principles, practices,

philosophies (8th edition). John Wiley & Sons, New York.

 

Gregory, R. J. (2003). Futures Research from the Yam Patch. Journal of Futures. 35: 827-838.

 

Griggs, D., Stafford Smith, M., Rockström, J., Ohman, M. C., Gaffney, O., Glaser, G.,

Shyamsundar, P. (2014). An integrated framework for sustainable development goals.

Ecology and Society, 19(4), art49–art49. http://doi.org/10.5751/ES-07082-190449.

 

Gurminder Preet Singh. (2016). Ecotourism Development and Management. ISBN 978-93-5111-

876-3. Random Publications.

 

Gurminder Preet Singh. (2016). Trends in Tourism Promotion Emerging Issues. ISBN 978-93-

5111-879-4. Random Publications.

 

Hair, J. F. J., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate

data analysis. Pearson Education: New Jersey.

 

Hair, J. F. Jr., Babin, B., Money, A. H., & Samouel, P. (2003). Essential of business research

methods. John Wiley & Sons: United States of America

 

Hassan Ishak. (1998). Orang Asli dan Cabaran Pembangunan Masa Kini: Usaha dan Tindakan

yang Direncanakan oleh JHEOA. Kertas Kadangkala Bil.8. Jabatan Antropologi &

Sosiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Hanapi Dollah. (2008). Komuniti Orang Jakun: Peminggiran dan Pembangunan. Dlm. Masyarakat

& Kepelbagaian Sosial di Malaysia, disunting oleh Sarjit S. Gill & Lee Yok Fee. Serdang:

Penerbit Universiti Putra Malaysia.

 

Hassan Mat Nor. (1998). Warga Pribumi Menghadapi Cabaran Pembangunan. Kertas Kadangkala

Bil. 8. Jabatan Antropologi & Sosiologi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Hatton, M. J. (2002) The character of community-based tourism. In: Community-based Tourism

in the Asia- Pacific. CTC, APEC & CIDA.

http://www.cullin.org/cbt/index.cfm?section=chapter&number=1

 

Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. Albany State: University of

New York Press.

 

Hall, C. M. (1996). Tourism and the Maori of Aotearoa, New Zealand. In R. Butler, & T. Hinch

(Eds.), Tourism and indigenous peoples. London: Thomson Business Press.

 

Hawkins, D.E. (1994). Ecotourism: opportunities for developing countries. In W. Theobald (ed.)

Global Tourism. The Next Decade, Oxford: Butterworth-Heinemann.

 

Hayes, A. F. (2000). Combining independent p-values: Extensions of the stouffer and binomial

methods. Psychological Methods. 5. 496-515.

 

Hafiz Ithnin. (2018, Julai). Uniknya suku Mah Meri. Harian Metro. Diperoleh daripada

https://www.hmetro.com.my/nuansa/2018/07/363464/uniknya-suku-mah-meri

 

Hinch, T. (2001). Indigenous territories. The encyclopedia of ecotourism, 345-57.

 

Hinch, Tom, & Butler, Richard. (2007). Introduction: Revisiting Common Ground. In Richard

Butler & Tom Hinch (Eds.), Tourism and Indegenouse Peoples; Issues and Implications

(pp. 2). USA: Elsevier Ltd

 

Hinch, T, & Butler, R. (1996). Indigenous Tourism: A Common Ground for Discussion. In R.W.

Butler & T Hinch (Eds.), Tourism and Indigenous Peoples (pp. 3-19). London:

International Thomson Business Press.

 

Hinch, T, & Butler, R. (1996). (Eds.), Indigenous tourism: A common ground for discussion, 1996,

London: International Thomson Business Press.

 

Hinch, TD. (1995). Aboriginal People in the Tourism Economy of Canada's Northwest Territories.

In C.M. Hall & M. E. Johnston (Eds.), Polar Tourism: Tourism in the Arctic and Antarctic

Regions, (pp. 115-130). John Wiley & Sons: New York.

 

Hiwasaki, L. (2006). Community-based tourism: A pathway to sustainability for Japan's protected

areas. Society and Natural Resources, 19(8), 675-692.

 

Honey, M. (2008). Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise? Island Press.

 

Hopwood (2005) dalam Abas, M.A, (2014). Persepsi Komuniti Peniaga di Kejiranan Universiti

Sains Malaysia, USM Terhadap Amalan Kitar Semula Sisa Pepejal. Dicapai Pada

November 6, 2016, Dari

http://www.academia.edu/6603004/Persepsi_Komuniti_Peniaga_di_Kejiranan_Universiti

_Sains_Malaysia_USM_Terhadap_Amalan_Kitar_Semula_Sisa_Pepejal

 

Hossain, K. (2015). Securitizing the Arctic indigenous peoples: A community security perspective

with special reference to the Sami of the European high north. Polar Science, 1–10.

http://doi.org/10.1016/j.polar.2016.04.010

 

Hollinsworth, D. (1998). Race and Racism in Australia, (2nd ed.). Social Science Press, Katoomba.

 

Horton, D. (1994). The Encyclopedia of Aboriginal Australia: Aboriginal and Torres Strait

Islander History, Society and Culture. Aboriginal Studies Press, Canberra, Vol 2, 738.

 

Holloway, J.C. (2006). The Business of Tourism. Seventh Edition. Prentice Hall Financial Times.

Inskeep, E. Terjemahan.

 

Hsiao-Ming Chang. (2016). Indigenous Tribe Tourism Development Critical Success Factors-

Case by Bokiu in Taiwan, (May 2013).

 

Huzaimah Ismail. (2006). Amalan-amalan yang berkaitan animisme dalam kalangan Orang Asli

suku kaum Temuan di daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan. Tesis Sarjana Pendidikan.

Universiti Teknologi Mara, Shah Alam.

 

Hussin, R., & Kunjuraman, V. (2014). Sustainable Community-Based Tourism ( Cbt ) Through

Homestay Programme in Sabah , East Malaysia. Proceeding of the Social Sciences

Research ICSSR 2014 (E-ISBN 978-967-11768-7-0). 9-10 June 2014, Kota Kinabalu,

Sabah, MALAYSIA, 2014(June), 41–61.

 

Huang, M. L., & Cao, L. H. (2016). The relationship between institutional capital and competitive

advantage: literature review and future research. Scientific Research Publishing Inc,

4(January), 94–104.

 

Iii, B. A. B., & Penelitian, A. J. (2011). METODE PENELITIAN, 25–34.

 

Ivanovic, M. (2008). Cultural tourism. Juta and Company Ltd.

 

Itam Wali Nawan. (1993). “Dimanakah kami sekarang?”. Orang Asli an Appreciation. Bangi:

Department of Anthropology and Sociology, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Janesick, V.J. (2000). The choreography of qualitative research design: Minuets, improvisations

and crystallization. In N.K. Denzin & Y.S Lincoln (Eds.). Handbook of qualitative

research. 2nd ed. pp. 379-400. Thousand Oaks, CA: Sage.

 

Janesick, V.J. (2004). Stretching exercises for qualitative researchers. 2nd ed. Thousand Oaks, CA:

Sage.

 

Jagannathan, S. (2013). Education and skills in Asia: Responding to greening economies. In R.

 

Joost Platje. (2008). An institutional capital approach to sustainable development. Management of

Environmental Quality: An International Journal, 19(2), 222–233.

http://doi.org/10.1108/14777830810856609

 

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. (2008). Program jabatan. http://www.jheoa.gov.my

 

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. (2006). Laporan Tahunan 2005. Bahagian Pembangunan

 

Jabatan Kemajuan Orang Asli. (2010). Program jabatan. http://www.jakoa.gov.my

 

Jabatan Kemajuan Orang Asli. (2016). Program jabatan. http://www.jakoa.gov.my

 

Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Selangor. (2017). Maklumat berkaitan masyarakat Orang

Asli di Pulau Carey, Selangor.

 

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. (2000). Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan Orang Asli.

 

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (2012). Laporan Tahunan JAKOA 2012. Kuala Lumpur. JHEOA

 

Jabatan Kemajuan Orang Asli: Portal Rasmi JAKOA. Dicapai pada Disember 2015, dari

http://www.jakoa.gov.my/orang-asli/info-orang-asli/suku-kaumbangsa/.

 

JHEOA (2006). Data maklumat asas Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Malaysia. Kuala Lumpur:

JHEOA.

 

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Selangor. (2011). Maklumat Kaji Selidik Satu Daerah Satu

Industri (SDSI). Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Selangor.

 

Jabatan Perhutanan Negeri Perak. (1997). Laporan Tahunan Perhutanan Negeri Perak, 1997.

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

 

Jane, R. & Lewis, L. (2003). Qualitative research practice: A guide social science students and

research. London: Sage Publication.

 

James, Paul; Magee, Liam; Scerri, Andy; Steger, Manfred B. (2015). Urban Sustainability in

Theory and Practice. London: Routledge.; Liam Magee; Andy Scerri; Paul James; Jaes A.

Thom; Lin Padgham; Sarah Hickmott; Hepu Deng; Felicity Cahill. (2013). "Reframing

social sustainability reporting: Towards an engaged approach". Environment,

Development and Sustainability (Springer).

 

JAKOA. (2011). Pelan Strategik Kemajuan Orang Asli: 2011-2015. Kuala Lumpur: Bahagian

Perancangan dan Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Orang Asli.

 

J. Chang, & Yu-Hsin. Lia. (2009). “Community: Perspectives of attitudes of residents and

entrepreneurs”, Journal of Hospitality and Home Economics, vol.6, no.4, pp.327-352.

 

Jenkins, W. (2003). Sustainability theory. Encyclopedia of Sustainability, 380–384.

http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.10.021

 

JHEOA. (2003). Majlis Taklimat JHEOA Kepada YB Dato’ Azan Abd Rashid, Ketua Setiausaha,

Kementerian Pembangunan Luar Bandar. 18 Ogos 2003. Tidak Diterbitkan.

 

JHEOA. (2003). Majlis Taklimat JHEOA Kepada YB Dato’ Azman Abd Rashid, Ketua

Setiausaha, Kementerian Pembangunan Luar Bandar. 18 Ogos 2003. Tidak Diterbitkan.

 

Joshi, K.M. (2010). Indigenous children of India: enrolment, gender parity and dropout in school

education. International Journal of Sociology and Social Policy 30 (9/10): 545-558.

 

Johnson, B. & Christensen, L. (2000) Educational Research Quantative and Qualitative

Approaches. Bostan. Allyn and Bacon.

 

Johan Afendi Ibrahim & Mohamad Zaki Ahmad. (2012). Perancangan Dan Pembangunan

Pelancongan. UUM PRESS: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

 

Johan Afendi Ibrahim. (2005). Kesan pembangunan pelancongan Taman Negeri Perlis terhadap

sosioekonomi penduduk tempatan, kajian kes: Mukim Titi Tinggi, Perlis. Kedah:

Universiti Utara Malaysia.

 

Johns M., Mattsson J. (2005). Destination development through entrepreneurship: a comparison

of two cases. Tourism Management 26. pp. 605-616. Elsevier Ltd.

 

Jorgensen, D.E. (1989). Participation observation: A methodology for human studies. Newbury

Park. Los Angeles: Sage Publication.

 

Joost Platje. (2008). “Institutional capital” as a factor of sustainable development ? the importance

of an institutional equilibrium, 14:2, 144-150.

 

Kamaruddin M. Said. (2008). Ekopelancongan Dan Transformasi Sosial Komuniti Orang Asli di

Endau Rompin. In Yahaya Ibrahim, Sulong Mohamad & Habibah Ahmad (Eds.)

 

Kamus Dewan. (2007). Ed. Ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Karjala, M. K., & Dewhurst, S. M. (2003). Including aboriginal issues in forest planning: a case

study in central interior British Columbia, Canada. Landscape and Urban Planning, 64(1-

2), 1-17.

 

Kates, R., Parris, T. & Leiserowitz, A. Harvard. (2005)."What is Sustainable Development? Goals,

Indicators, Values, and practice" Environment 47(3): 8–21

 

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. (1996).The national ecotourism plan.

Kuala Lumpur: MOCAT.

 

Kementerian Pelancongan Malaysia (MOTOUR) (2013). Available from:http://

www.tourism.gov.my.

 

Kerajaan Malaysia. (2006). Garis Panduan Pelaksanaan Program Satu Daerah Satu Industri-

Industri desa. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilaysia.

 

Kerajaan Negeri Perak. (2012). Perbadanan Taman Negeri Perak 2012. Setiausaha, Kerajaan

Negeri Perak.

 

Kelle, U. (1995). Computer-aided qualitative data analysis: Theory, methods and practice.

London: Sage Publication.

 

Khor, G.L. & Mohd Shariff, Z. (2008). The ecology of health and nutrition of Orang Asli women

and children in Peninsular Malaysia. Tribes and Tribals 2: 67-77.

 

Khairul Hisyam, K. & Ibrahim, N. (2007). Pembangunan Mapan Orang Asli. Penerbit: Universiti

Teknologi Malaysia.

 

Khairul Hisyam Kamarudin, Ibrahim Ngah, Siti Nurhuda Abd Wahid, K. A. R. (2015). Readiness

of Orang Asli communities in Royal Belum-Temengor Forest Complex, Perak towards

sustainable Eco-Culture Tourism (ECT) programme. Journal of Human Capital

Development, 8(1), 59–72.

 

King VT. (1993). Tourism and Culture in Malaysia. In: Hitchcock M, King VT, Parnwell MJG

(eds) Tourism in Southeast Asia, pp.96-116. Routledge, London.

 

Koentjaraningrat, R. M. (1990). Pokok-pokok Antropologi Sosial. PT Dian Rakyat. Jakarta.

 

Lash, G.Y.B. & Austin, A. (2003) The Rural Ecotourism Assessment Program (REAP): A Guide

to Community Assessment of Ecotourism as a Tool for Sustainable Development. The

International Ecotourism Society.

http://www.ecotourism.org/index2.php?onlineLib/searchResult.php

 

Lapeyre, R., (2010). Community-based tourism as a sustainable solution to maximize impacts

locally? The Tsiseb Conservancy case, Namibia. Development Southern Africa27 (5),

757–772.

 

Lepper, C., Schroenn, J., (2010). Community-based natural resource management, poverty

alleviation and livelihood diversification: a case study from northern Botswana.

Development Southern Africa 27 (5), 725–739.

 

Lehtonen, M. (2004). The environmental-social interface of sustainable development:

Capabilities, social capital, institutions. Ecological Economics, 49(2), 199–214.

http://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.03.019

 

Lepp, A. (2007). Residents’ Attitude towards Tourism in Bigodi Village, Uganda, Journal of

Tourism Management, 28, pp. 876 – 885.

 

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5-6.

 

Lemelin, R. H., Koster, R., & Youroukos, N. (2015). Tangible and intangible indicators of

successful aboriginal tourism initiatives: A case study of two successful aboriginal tourism

lodges in Northern Canada. Tourism Management, 47, 318–328.

http://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.10.011

 

Lin, C.Y.O. (2008). Autonomy reconstituted: Social and gender implications of resettlement on

the Orang Asli of Peninsular Malaysia. In B.P. Resurreccion & R. Elmhirst (Eds.). Gender

and natural resource management: Livelihoods, mobility and interventions, hlm. 21-33.

London: Earthscan.

 

Lincoln & L.T. Smith (Eds.). (1992). Handbook of critical and indigenous methodologies.

Thousand Oaks, California: SAGE Publication.

 

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, Clif: SAGE Publications.

 

Liu, L. (2015). Elements of Indigenous Tourism Development on Tribe-A Case Study of Isingan in

Nantou , Taiwan, 03(05), 378–384.

 

Lord, G. D. (1999, September). The power of cultural tourism. In a Keynote Presentation

presented at the Wisconsin Heritage Tourism Conference.

 

Lynn R. Kahle, Eda Gurel-Atay, Eds. (2014). Communicating Sustainability for the Green

Economy. New York: M.E. Sharpe. ISBN 978-0-7656-3680-5.

 

Lyndon, N., Ac, E., Am, M. H., Mustapha, Z., & Mohamed, E. (2012). Pemahaman komuniti

Penan tentang makna keperkasaan dalam Program Penempatan Semula ( PPS ) di Daerah

Belaga , Sarawak Penan community ’ s understanding of the meaning of empowerment in

the Resettlement Program ( PPS ) of Belaga District , Sarawak, 8(8), 96–105.

 

Marohaini Yusoff. (2008). Bengkel Kesahan dan Kebolehpercayaan Penyelidikan Kualitatif. 9

Ogos.

 

Marohaini Yusoff. (2001). Penyelidikan kualitatif: Pengalaman kerja lapangan kajian. Kuala

Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

 

Mann, M. (2002) The Good Alternative Travel Guide, 2nd edn. Earthscan and Tourism Concern,

London.

 

Malhotra, N. K., Hall, J., Shaw, M., & Oppenheim, P. (2006). Marketing research: An applied

orientation (3rd ed.). Prentice Hall: New South Wales.

 

Mapjabil, J., & Che Ismail S. (2012). Program homestay di Sungai Semilang, Pulau Pinang:

Pembangunan dan perubahan persekitaran. In: Mapjabil J, Din KH (eds) Pelancongan di

Malaysia: Isu-isu penyelidikan terpilih. Universiti Utara Malaysia Press, Sintok.

 

Mat Som, A.P. and Baum, T. (2004) Community involvement in ecotourism. In: Weber, S. and

Tomljenovic, R. (eds) Reinventing a Tourism Destination: Facing the Challenge. Institute

for Tourism Zagreb, Zagreb, Croatia, pp. 251–260.

 

Mathieson, A., & Wall, G. (1982). Tourism: economic, physical and social impacts. Longman,

London.

 

Ma’Rof Redzuan & Sarjit S. Gill. (2008). Orang Asli: Isu, Transformasi dan Cabaran. Selangor:

Penerbit Universiti Putra Malaysia.

 

Mark W. Moore. (2003). Flexibility of stone tool manufacturing methods on the Georgina River,

Camooweal, Queensland. Archaeology in Oceania, 38(1), 23–36.

http://doi.org/10.1002/j.1834-4453.2003.tb00518.x

 

Majumdar, S. (2011). Developing a greening TVET framework (unpublished).

 

Majumdar, S. (2011). Teacher education in TVET: Developing a new paradigm. International

Journal of Training Research, 9(1-2), 49–59. http://doi.org/10.5172/ijtr.9.1-2.49

 

Maykut, P. & Morehouse, R. (1994). Beginning qualitative research; A philosophic and practical

guide. New York: Falmer Press

 

Maxwell, J.A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach. Thousand Oaks, CA:

Sage Publication.

 

Mbaiwa, J.E. (2005) Community-based tourism and the marginalized communities in Botswana:

The case of the Basarwa in the Okavango Delta. In: Ryan, C. and Aicken, M. (eds)

Indigenous Tourism: The Commodification and Management of Culture. Elsevier, Oxford,

pp. 87–109.

 

Mbaiwa, J., Stronza, A. (2010). The effects of tourism development on rural livelihoods in the

Okavango Delta, Botswana. Journal of Sustainable Tourism 18 (5), 635–656.

 

McCorquodale, J. (1997). Aboriginal Identity: Legislative, Judicial and Administrative

Definitions. Australian Aboriginal Studies, No. 2, 24-35.

 

McCall, G.J. & Simmons, J.L. (1969). Issues in participant observation: A text and reader. Reading

Mass: Addison-WESLEY Pub. Co.

 

McIntosh, A. J. (2004). Tourists’ appreciation of Maori culture in New Zealand. Tourism

Management, 25(1), 1–15. http://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00058-X

 

Merriam, S.B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education Revised

and Expanded from Case Study Research in Education. San Francisco. Jossey-Bass

Publishers

 

Merriam, S.B. (1998) Case Study Research in Education: A Qualitative Approach (1 st ed). Jossey

Bass Publishers. San Francisco

 

Merriam, S. B. (1998). “Qualitative Research and Case Study Applications in Education.” (2nd

ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

 

Merriam, S.B. (2001). Qulitative Research and Case Study Applications in Education: Revised

and expanded from case study research in education. San Francisco: Josey – Bass

Publishers.

 

Merriam, S.B. (2009). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. San

Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

 

Mustapha, R. B. (2013). Attributes That Affect Self-Efficacy and Career Development of Orang

Asli Youth in Peninsular Malaysia, 6(1), 1–24.

 

Michael Redclift. (2005). "Sustainable development (1987–2005): an oxymoron comes of age".

Sustainable Development (Wiley) 13 (4): 212–227. doi:10.1002/sd.281

 

Milne, S., Grekin, J., & Woodley, S. (1998). Tourism and the construction of place in Canada’s

Eastern Arctic. In G. Ringer (Ed.), Destinations: Cultural landscapes of tourism (pp. 101–

120). London: Routledge.

 

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods:

Newbury Park, California: Sage Publication.

 

Mohd Najib Abdul Ghaffar. (2003). Reka bentuk tinjaun soal selidik pendidikan. Skudai, Johor

Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.

 

Mohamed Anwar Omar Din & Zulayti Zakaria (2011). Pelancongan Budaya di Malaysia:Membina

Konsepnya. Jurnal Melayu (6), 1-11.

 

Mohd Majid Konting, (2008). “Kaedah Penyelidikan Pendidikan”, Cetakan Keenam, Ampang,

Selangor. Dewan Bahasa Dan Pustaka. 57-150.

 

Mohd Risdi bin Mohd Daud. 2008. Pendidikan Vokasional pada perspektif pelajar Orang Asli di

empat buah sekolah menengah kebangsaan dalam daerah Rompin Pahang. Projek Sarjana

Muda, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

 

Mohd Majid Konting (2008). “Kaedah Penyelidikan Pendidikan”, Cetakan Keenam, Ampang,

Selangor. Dewan Bahasa Dan Pustaka.57-150.

 

Mohd Nur Syufaat Jamiran; Seow Ta Wee. (2011). Kelestarian Transformasi Pembangunan

Sosioekonomi Orang Asli. (p. 2011).

 

Mohd Nur Syufaat Jamiran & Seow Ta Wee. (2013). Kelestarian Transformasi Pembangunan

Sosioekonomi Orang Asli. Persidangan Kebangsaan Geografi dan Alam Sekitar Kali Ke-

4, 5-6 Mac 2013, Dewan Persidangan E-Learning UPSI, Tanjong Malim.

 

Mohd Fauzi Harun. (2006). Peminggiran dan Kemiskinan Orang Asli di negeri Perak. Tesis Dr.

Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Mohammad Shatar Sabran. (2003). Model Pembangunan Komuniti. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum,

11(2), 135–145.

 

Mohammad Aslam, M. M., & Abdullah, S. (2004). Pembentukan Nilai-nilai Murni masyarakat

Semai Melalui Konsep Pandang Dunia (World View): Satu Analisis Awal. Seminar

Antarabangsa Nilai Dan Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 1–10.

 

Mohd, Jirey Kumalah, Saat Gusni, Mapjabil Jabil, Hussin Rosazman, Afrizal Teuku, and Abu

Talip Mustapa. "Local knowledge and its potential as a community-based tourism

attraction: the case of the Bajau Ubian Community in Mantanani Island,

Sabah." Geografia. Malaysian Journal of Society and Space 11, no. 12 (2015): 112-128.

 

Mok SS. (2009). Pedagogi 2. Pelaksanaan Pengajaran. Subang Jaya. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Morrison, K.R.B (1993). Planning and accomplishing school-centered evaluation. Dereham,UK:

Peter Francis.

 

Moscardo, G., & Pearce, P. L. (1999). Understanding ethnic tourists. Annals of Tourism Research,

26(2), 416–434.

 

Mowforth, M., & Munt, I. (1998). Tourism and Sustainability: New Tourism in the Third World.

New York: Routledge.

 

Muhamad Yusni, R. (2010). Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Usahawan

di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA). Master of Science (Management):

Projek Sarjana, Universiti Utara Malaysia, Sintok

 

Mohd Nur Syufaat Jamiran, & Wee, S. T. (2014). The Environment Of Kampung Peta.

International Journal of Conceptions on Management and Social Sciences, 2(3), 56–59.

 

Mustaffa Omar (2004). Dampak Ekonomi Daripada Rancangan Penempatan Semula Komuniti

Jakun di Mukim Bekok, Segamat, Johor. Kertas prosiding pada Seminar Hasil

Penyelidikan Peringkat Kebangsaan. (21 Feb 2004). Unit of Research Development &

Commercialization (URDC), UiTM Johor.

 

Mustaffa Omar. (2008). Rancangan Pengumpulan Semula (RPS) Masyarakat Orang Asli:

Pencapaian dan Cabaran. In Ma’rof Redzuan & Sarjit S. Gill (Eds.), Orang Asli; Isu,

Transformasi dan Cabaran (pp. 189-190). Serdang: Universiti Putra Malaysia.

 

Mustapha, R. B., (2013). Attributes That Affect Self-Efficacy and Career Development of Orang

Asli Youth in Peninsular Malaysia, 6(1), 1–24.

 

Murphy, P.E. (1985). Tourism: A community approach. New York and London: Methuen.

 

Nature (2003) in Christopher Schar & Gerd Jendritzky (2004). Climate change: Hot news from

summer (2003) 432, 559- 560.

 

Nazarudin Zinun. (2015). Wacana Warisan Pelancongan dan Seni dalam Kearifan Tempatan.

Penerbit Universiti Sains Malaysia.

 

Nakashima, D., Prott, L., & Bridgewater, P. (2000). Tapping into the world’s wisdom. UNESCO

sources, 125(5), 12.

 

Neil, B. O., Williams, P., Morten, K., Kunin, R., Gan, L., & Payer, B. (2015). national aboriginal

tourism research project 2015 Economic Impact of Aboriginal Tourism in Canada.

 

Neuman, W. L. 1997. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches Ed.

Boston: Allyn and bacon Inc.

 

Nicholas, C. (2006). The state of Orang Asli Education and its problems. Consultancy report

presented at Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM). 21 July 2006. Kuala

Lumpur.

 

Nicholas, C. (2007). People first Orang Asli after 50 years of merdeka.

 

Nicholas, C. (2000). The Orang Asli and the contest for resources: Indigenous politic, development

and identity in Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur: Vinlin Press Sdn. Bhd.

 

Nicholas, C. (2000). The Orang Asli and the contest for resources: Indigenous politics,

development and identity in Peninsular Malaysia. Copenhagen, Denmark: International

Work Group for Indigenous Affairs.

 

Nordin, R., Hassan, M. S., Ganesan, T., Ahmad, A., & Balakrishnan, R. (2013). Hak penentuan

nasib sendiri orang asal: Kajian kes Orang Asli di Kampung Sungai Bumbun, Pulau Carey.

Kanun, 25(1), 43–65.

 

Norasmah Hj. Othman, & Husnorhafiza Hussin. (2011). Cabaran dan Kelestarian Hidup

Masyarakat Orang Asli dalam Kerjaya Keusahawanan. In Norasmah Hj. Othman,

Halimatun Harun & Radin Siti Aishah Radin A Rahman (Eds.), Keusahawanan Pemangkin

Kecemerlangan Negara dan Kelestarian Hidup(pp. 213-232). Bangi: Universiti

Kebangsaan Malaysia.

 

Noor Akmar Taidi. (2007). Pelaksanaan pendekatan inkuiri dalam pengajaran sains secara

eksperimen. Tesis Dr Fakulti Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Notzke, C. (1999). Indigenous tourism development in the Arctic. Annals of Tourism Research,

26(1), 55–76.

 

Notzke C. (2006). The Stranger, the Native and the Land: Perspectives on Indigineous Tourism.

Captus Press, Canada.

 

Northern Territory Tourist Commission. (2000). Survey of indigenous tourism. Final report.

March, Australian Tourist Commission and Aboriginal Tourism Australia.

 

Norton, B. (1987). Why preserve natural variety? Princeton: Princeton University Press.

 

Noraida Harun & Noor' Ashikin Hamid. (2010). Akta Orang Asli 1954 (Akta 134): Sejauhmana

melindungi hak Orang Asli: Satu kajian perbandingan. Kertas kerja yang dibentangkan di

1st International Conference On Public Policies & Social Science 2010 (ICOP 2010) pada

26-27 Mei 2010 di UITM Kedah Darul Aman.

 

Nur Atiqah Kamarus Zaman, Habibah Ahmad, Nur Amirah Kamarus Zaman, Er Ah Choy,

Hamzah Jusoh, Zaini Sakawi, Amriah Buang. (2014). Tahap penglibatan penduduk dalam

pembangunan pelancongan Putrajaya. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space

10 (8), 114 - 123.

 

Oppermann, M. & Chon, K. S. (1997). Tourism in developing countries. International Thomson

Business Press.

 

Orlikowski, W. J. & Baroudi, J. J. (1991). Studying information technology in organizations:

research approaches and assumptions. Information Systems Research 2(1):1-8.

 

Oshagbemi, T. (1988). Leadership and management in universities in Britain and Nigeria. Berlin:

Walter de Gruyter & Co.

 

Othman Lebar, (2017). Penyelidikan Kualitatif, Pengenalan Kepada Teori dan Metod. Edisi kedua.

ISBN 983-2620-81-3

 

Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. New bury Park: SAGE

Publication.

 

Paul S. Adler, S.-W. K. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. Academy of

Management Review, 17–40. http://doi.org/10.5465/AMR.2002.5922314

 

Pepperdine, S. (2003). Social Indicators of Rural Community Sustainability: an Example from the

Woady Yaloak Catchment. University of Melbourne: Department of Geography &

Environmental Studies.

 

Pearce, D. (1995). Tourism today: A geographical analysis (2 nd ed.). England: Longman.

 

Pearce, D. (1989). Tourism Development (2nd ed.). England: Logman.

 

Peter Crown. (2008). Spirit Carvings of the Mah Meri of Malaysia. ISBN 978-967-12282-2-7

 

Philip M. & Otis Dudley Duncan, eds. (1959). The Study of Population: An Inventory and

Appraisal. Chicago: The University of Chicago Press.

 

Plan, A. (2002). Earth Summit 2002, 1–6. http://doi.org/10.4324/9781315071947

 

Pulido, J. S. & Bocco, G. (2003). The tradisional farming system of a Mexican indigenous

community: the case of Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacan, Mexico. Journal of

Geoderma. 111:249-265.

 

Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. Annual Review

of Sociology, 24: 1-24.

 

Putnam & Robert D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and revival of American Community,

New York: Simon and Schuster, ISBN 9780684832838

 

Riyadi, D. & Bratakusumah, S. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

 

Ramle Abdullah & Hood Salleh. (2010). Masalah keciciran murid Orang Asli: Kes dalam kalangan

Orang Asli di Negeri Terengganu. Dalam Proceedings International Seminar, Comparative

Studies in Educational System Between Indonesia – Malaysia.

 

Ramlee Mustapha, Mustaffa Omar, Syed Najmuddin Syed Hassan, Ruhizan Mohd Yasin, N. M.

S. (2010). Human Capital Development of Orang Asli Youth : Supportive and Suppressive

Factors International Conference on Learner Diversity 2010 Human Capital Development

of Orang Asli Youth : Supportive and Suppressive Factors, (September).

http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.10.080

 

Ramlee Mustapha. (2013). Attributes that affect self-efficacy and career development of Orang

Asli youth in peninsular Malaysia. Journal of Southeast Asian Education 6 (1): 1-24.

 

Ramle Abdullah. (1993). Semaq Beri: Komuniti Orang Asli di Terengganu. Kuala Terengganu:

Kolej Agama Sultan Zainal Abidin.

 

Ramle Abdullah. (2008). Penyertaan Orang Asli Dalam Pembangunan: Analisis kes suku kaum

Semaq Beri di Negeri Terengganu. Kertas Seminar dibentangkan dalam The 6th

International Malaysian Studies Conference (MSC6), Kuching. Ogos 2008.

 

Rasul, G. & Thapa, G. B. (2003). Sustainability Analysis of Ecological and Conventional

Agricultural Systems in Bangladesh. Journal of World Development. 31(10):1721-1741.

 

Ragin, Charles, Becker & Howard. (1992). What is a Case?: Exploring the Foundations of Social

Inquiry. Cambridge University Press; Cambridge, England.

 

Ratcliffe, J. & Flanagan, S. (2004). Enhancing the vitality and viability of town and city centres:

the concept of the business improvement district in the context of tourism enterprise.

Property Management 22(5), 377-395.

 

Rátz, T. (1999). A turizmus társadalmi-kulturális hatásai. Budapest:BKE.

 

R. B. Mustapha. (2015). Sustainable Development Goals, 42(4), 2030. Retrieved from

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.

 

Reimer G, Dialla A (1992). Community Base Tourism Development in Pangnirtung, Northwest

Territories: Looking Back and Looking Ahead. A Report Prepared by for: Economic

Development and Tourism. Baffin Region (Gorvenment of the Northwest Territories).

Culture 13(2), 67-7.

 

Rohayu Roddin, Mohd Yusop Ab. Hadi, Yusmarwati Yusof, M. I. M. & N. S. S. S. (2007).

Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) dalam Melestarikan Keupayaan

Pelancongan Desa: Satu Kajian dalam Komuniti Orang Asli, 411–420.

 

Rohayu Roddin, & Sidi, N. S. S. (2013). Pembinaan keupayaan dalam pelancongan Orang Asli:

Satu kajian kes dalam komuniti Mah Meri. Proceeding of the International Conference on

Social Science Research, (June), 656–664.

 

Robinson, M. (Eds.) & Boniface, P. (1999). Tourism and cultural conflicts. CABI Pub.

 

Rolston, H. (1997). Nature , the Genesis of Value , and Human Understanding, 6, 361–364.

 

Rowland, T. (2003). Culture and the Thomist Tradition: After Vatican II. Routledge.

 

Ross, S. and Wall, G.C. (1999) Ecotourism: towards congruence between theory and practice.

Tourism Management 20, 123-132.

 

Ryan, C., & Huyton, J. (2000). Who is interested in Aboriginal tourism in the Northern Territory,

Australia? A cluster analysis. Journal of Sustainable Tourism, 8(1), 53-88.

 

Sabitha Marican. (2005). Kaedah penyelidikan sains sosial. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn.

Bhd.

 

Salganik, M.J. & Heckathorn, D.D. (2004). Sampling and estimation in hidden populations using

responden-driven sampling. Sociological Methodology 34: 193-239.

 

Scott, C. (2000). Accountability in the Regulatory State. Journal of Law and Society, 27(1), 38–

60. http://doi.org/10.1111/1467-6478.00146

 

Scheyvens, R. (1999). Naser Pour Aryan, 20, 245–249. http://doi.org/10.1016/S0261-

5177(98)00069-7

 

Scheyvens, R., & Momsen, J. (2008). Tourism in small island states: From vulnerability to

strengths. Journal of sustainable tourism, 16(5), 491-510.

 

Silberberg, T. (1995). Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage

sites. Tourism management, 16(5), 361-365.

 

Smith, V. (1996). Indigenous tourism: The 4 Hs. In R. Butler & T. Hinch (Eds.), Tourism and

indigenous peoples (pp. 283_307). London: International Thomson Business Press.

 

Sofield, T.H.B. (2003). Empowerment for sustainable tourism development. Boston, MA:

Pergamon

 

Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks, Calif: Sage.

 

Stake, R.E. (2000). Case Study Methods in Educational Research: Seeking Sweet Water. Dalam

Richard M Jaeger (ed), Complementary Research Methods for Research in Education.

Washington DC. American Educational Research Association.

 

Stronza, A. (2009). Commons management and ecotourism: ethnographic evidence from the

Amazonas. International Journal of the Commons 4 (1).

 

Stone, W., Hughes, J. (2002). Measuring social capital: towards a standardised approach. Paper

Presented at the 2002 Australasian Evaluation Society International Conference,

Wollongong, Australia, October/November. http://www.aes.asn.au.

 

Stevens, C., Kanie, N., (2016). The transformative potential of the Sustainable Development Goals

(SDGs), Int Environ Agreements, 16:393-396.

 

Suansri, P. (2003) Community Based Tourism Handbook. REST, Bangkok.

http://www.ecotour.in.th/english.files/infocenter.htm (accessed 17 November 2005)

 

Surasin, J. (1996). Indigenous Knowledge in Natural Resource Management. The Case of Two

Villages in Thailand. Universiti of Wisconsin-Madison: Ph. D. Thesis.

 

Sunaidin San Ka Chang. (1997). Ke Arah Peningkatan Taraf Hidup Penduduk Orang Asli Simpang

Arang Dalam Konteks Pembangunan Bandar Nusajaya. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis

Sarjana Muda.

 

Sullivan-Bolyai, S., Bova C. & Harper, D. (2005). Developing and refining interventions in

persons with health disparities: The use of qualitative description. Nursing Outlook 53: 127-

133.

 

Suet, C.C. (2010). Mah Meri on Stage: Negotiating National Policies, Tourism and Modernization

in Kampung Sungai Bumbun, Carey Island. PhD theses. University of Hawai.

 

Suseela Malakolunthu. (2001). Pengumpulan dan Analisis data Kualitatif: Satu Imbasan (edisi

Pertama) Penerbit Universiti Malaya. Kuala Lumpur

 

Suki Mee & Yahaya Ibrahim. (2009). Komuniti Pembangunan & Transformasi. Bangi : Universiti

Kebangsaan Malaysia.

 

Suki Mee. (2005). Pembangunan Kaum Minoriti Orang Asli Malaysia; Peranan Juru Rancang

Bandar. Paper presented at the Seminar Kebangsaan Perancang Bandar dan Wilayah Ke-23.

 

Suzita, W., Ibrahim, W., Zainol, R., Awang, S. N., Fadzil, K. S., & Edo, J. (2015). Pelancongan

dan pembangunan setempat di Malaysia : Satu analisis SWOT Royal Belum sebagai produk

ekopelancongan Tourism and local development in Malaysia : A SWOT analysis of the

Royal Belum as an eco-tourism product, 13(13), 115–130.

 

Tylor, E. B. (1871). Primitive culture: researches into the development of mythology,

philosophy, religion, art, and custom (Vol. 2). J. Murray.

 

Taylor, S.J. & Bogdan, R. (1984). Introduction to qualitative research methods: The search for

meanings. 2 nd ed. New York: John Wiley & Sons. Inc.

 

The Edge Financial Daily. (2013). Halting Orang Asli land grab.

 

Thirachaya Maneenetr. (2007). Khmer Temples of Northeast Thailand: A Proposed Plan for

Tourism Development. Silpakorn University, Architectural Heritage Department and

Tourism (International Program), Thailand.

 

Towner, N. (2016). How to manage the perfect wave: Surfing tourism management in the

Mentawai Islands, Indonesia. Ocean and Coastal Management, 119, 217–226.

http://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.10.016

 

Tourism Australia 2008, Indigenous Tourism Visitors in Australia 2007, located at http://

http://www.tourism.australia.com/documents/corporate/ta_annualreport_2007.pdf accessed

on July 2016.

 

Toh Kit Siang. (2008). Pendidikan Orang Asli. Projek Sarjana Muda: Universiti Kebangsaan

Malaysia Bangi.

 

Tikson, Deddy T. (2005). Keterbelakangan dan Ketergantungan, Teori Pembangunan Di

Indonesia, Malaysia dan Thailand. Makassar. Ininnawa

 

United Nations General Assembly. (1987). Report of the world commission on environment and

development: Our common future. Oslo, Norway: United Nations General Assembly,

Development and International Co-operation: Environment.

 

Ummu Sekaran. (2003). “Research Methods for Business: A Skill Building Approach.” 4th Ed.

India: John Wiley & Sons (Replika Press).

 

United Nations General Assembly. (2005). 2005 World Summit Outcome, Resolution A/60/1,

adopted by the General Assembly on 15 September 2005.

 

United Nations World Tourism Organisation [UNWTO] (2013) World tourism barometer –

Tourism trends and marketing, Madrid.

 

United Nations. (2010). Millennium Development Goals.

http://doi.org/10.1038/scientificamerican0610-30

 

United Nation. (2012). Urban Indigenous Peoples and Migration: Challenges and Opportunities.

Atas talian : http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/6_session_factsheet2.pdf.

 

UNESCO. (2010). The central role of education in the millennium development goals.

Organization, 24.

 

UNESCO (2014). Shaping the future we want. Paris: UNESCO.

 

UNDP (2012). Indigenous voices in Asia-Pacific: Indentifying the information and

communication needs of indigenous peoples.

 

Vesna Dukic, Ivana Volic, Sanja Tisma, Daniela Angelina Jelincic. (2014). Responsible

community based ecotourism initiatives in protected rural areas of the Balkans: Case studies

from Serbia and Croatia. American Journal of Tourism Management 3 (1), 51-63.

 

Warren, D.M. (1989). Using indigenous knowledge in agricultural development. Washington CD:

World Bank Discussion Papers 127:46.

 

Wee, S. T., Maryati Mohamed, Mohd Nur Syufaat, Zainal Zulhilmi, & Siti Aminah. (2013).

Pembangunan Sosioekonomi Komuniti Orang Asli Di Malaysia. Persidangan Kebangsaan

Geografi & Alam Sekitar Kali Ke-4, Anjuran Jabatan Geografi Dan Alam Sekitar, Fakulti

Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 755–761.

 

Wells, M. P. (1993). Neglect of biological riches: The economics of nature tourism in Nepal.

Biodiversity and Conservation, 2(4), 445-464.

 

Wheeler, S.M, (2004). Planning for Sustainability. Routledge

 

Whitford, M., & Ruhanen, L. (2009). Indigenous tourism businesses in Queensland: Criteria for

success. Sustainable Tourism Cooperative Research Centre, Australia.

 

Wood. ME. (2002). A Triple Bottom Line Framework for Sustainable Tourism Development for

International Donors. In Conference on Ecotourism and Conservation in the Americas,

Stanford University May

 

World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). Our common future.

Oxford, U.K.; New Whitford, Michelle, & Ruhanen, Lisa. (2009). Indigenous Tourism

Businesses in Queensland: Criteria for Success. Gold Coast, Queensland: CRC for

Sustainable Tourism Pty Ltd.York: Oxford University Press.

 

World Bank. (2001). World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. New York:

Oxford University Press.

 

World Travel & Tourism Council. (2016). Economic impact 2016: United States, 24.

 

World Wide Fund for Nature (WWF) Malaysia. (1996). National ecotourism plan: Executive

summary. Retrieved from http://www.motac.gov.my/en/download/viewcategory/34-pelaneko-

pelancongan-kebangsaan

 

WTO (1985). The Role of Recreation. Management in the Development of Active Holidays and

Special Interest Tourism and the Consequent Enrichment of the Holiday Experience. Madrid:

World Tourism Organization.

 

WTO (World Tourism Organization). (1999). International tourism: A global perspective. WTO

Education Network.

 

WTO (World Tourism Organization). (2002). Enhancing the Economic Benefits of Tourism for

Local Communities and Poverty Alleviation. WTO, Madrid.

 

WTO (World Tourism Organization) (2003) Sustainable Development of Ecotourism: A

Compilation of Good Practices in SMEs. WTO, Madrid.

 

WTO (World Tourism Organization). (2005). Local control. In: Making Tourism More

Sustainable: A Guide for Policy Makers. UNEP and WTO, Madrid, pp. 34–36.

 

WTO – ETC (2005). City tourism and culture. The European Experience. Brussels, February 2005.

WWF (2001). The Hundested recommendations for donor best practice. Indigenous peoples and

biodiversity governance. WWF

http://www.worldwildlife.org/bsp/publications/asia/hundested/hundested.html

 

Wylie, C., Thompson, J. & Lythe, C. (1999). Competent children at 8: Families, early education

and schools. Wellington: New Zealand Council for Educational Research.

 

Yahaya Ibrahim. (2009). Komuniti, Pembangunan dan Transformasi. Dlm. Komuniti,

Pembangunan & Transformasi. Disunting oleh Yahaya Ibrahim. Bangi: Universiti

Kebangsaan Malaysia.

 

Yin, R.K. (2014). “Case Study Research: Design and Methods.” 5nd ed.Thousand Oak,

Calif:Sage.

 

Yin, R.K. (1994). “Case Study Research: Design and Methods.” 2nd ed.Thousand Oak, Calif:Sage.

 

Yin, R. K. (1994). Case Study Research: Design and Methods. Edisi kedua. Thousand Oaks;

Calif: Sage.Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Creswell_validity2000-1, 39(3).

http://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2

 

Yin, R.K. (1994). Case study research: Design and methods. 4th Ed. Thousand Oaks, CA: Sage

Publications.

 

Zanisah Man, Nurul Zahari Fatanah, M. O. (2009). Kesan Ekonomi Pelancongan Terhadap

Komuniti Batek Di Kuala Tahan, Pahang. E-BANGI, 4(1), 1–12.

http://doi.org/10.1109/CBMI.2012.6269797

 

Zahid Emby, Ma’rof Redzuan, Ghazali Basri, dan Abdul Halin Hamid. (1996). Rancangan

Pengumpulan Semula: Kesannya Ke atas Masyarakat dan Budaya Orang Asli di Perak.

Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

 

Zamani. (2016). Penilaian Latihan Kemahiran Vokasional Bagi Orang Asli. Universiti Pendidikan

Sultan Idris.

 

Zainal Abidin Ali. (2008). Peranan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) Dalam Pembangunan

Masyarakat Orang Asli. Dalam Ma’rof Redzuan dan Sarjit S. Gill(Pnyt). Orang Asli: Isu,

transformasi dan cabaran, Serdang: Universiti Putra Malaysia.

 

Zainuddin Isman. (2001). Orang Melayu Di Kalimantan Barat: Kajian Perubahan Budaya Pada

Komuniti Pesisir Dan Komuniti Pedalaman. Projek Sarjana. Institut Alam dan Tamadun

Melayu. Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Zeppel, H. (2006). Indigenous ecotourism: Sustainable development and management (Vol. 3).

 

Zeppel, H. (1998). Land and Culture: Sustainable Tourism and Indigenous Peoples. In C.M. Hall

& A. A. Lew (Eds.), Sustainable Tourism: A Geographic Perspective (pp. 60-74). New York:

Longman.

 

Zeppel, H. (1998a). Come share our culture: marketing Aboriginal tourism in Australia. Pacific

Tourism Review, 2(1) in press.

 

Zuriatun fadzliah Sahdan, Rosniza Aznie Che Rose, Habibah Ahmad. (2009). Perubahan Budaya

Orang Bateq Dalam Situasi Ekopelancongan di Taman Negara. Bangi: Universiti

Kebangsaan Malaysia.

 

 


This material may be protected under Copyright Act which governs the making of photocopies or reproductions of copyrighted materials.
You may use the digitized material for private study, scholarship, or research.

Back to previous page

Installed and configured by Bahagian Automasi, Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris
If you have enquiries with this repository, kindly contact us at pustakasys@upsi.edu.my or Whatsapp +60163630263 (Office hours only)